Hotărârea nr. 359/2009

 Hotărârea nr. 359 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosinţă gratuită pe durata exisenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe `Sfinţii Voievozi` ªerbăneşti Bacău, terenul în suprafaţă de 4.097 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Triumfului nr.18 B, în scopul extinderii modului de folosinţă.

'âf/


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău, terenul în suprafață de 4.097 mp., situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Triumfului nr. 18 B, în scopul extinderii modului de folosință

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Prevederile art. 8 (1), art. 17 și art. 21 (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Referatul nr. 153120 din 06.08.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •  Cererea nr. 19/17.07.2009, a Parohiei Șerbănești din municipiul Bacău;

  • •  Cererea Parohiei Șerbănești din municipiul Bacău înregistrată la Direcția Patrimoniu sub nr. 17568/09.10.2009;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

  • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. (l)Se modifică Hotărârea nr. 263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că art. 1 din această hotărâre se completează cu alin. (2), după cum urmează:

(2) „Terenul în suprafață de 4.097 mp. situat în Bacău str. Triumfului nr. 18 B, dat în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești din municipiul Bacău, va fi folosit și pentru extinderea cimitirului bisericii”.

Art 2. Celelalte dispoziții prevăzute la Hotărârea nr. 263/2008, sunt și rămân în vigoare.

Art 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Serviciului Cadastru și Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI