Hotărârea nr. 356/2009

 Hotărârea nr. 356 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiţie CLIMATIZARE HALA FLORI PIATA CENTRALA, Str.Pieţei, nr.1, Municipiul Bacău.


HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico - economice faza PTh la obiectivul de investiție „ CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA”, Str. Pieței, nr. 1, Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •  Prevederile Legii nr. 18 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

 • •  HCL 50/23.03.2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2009 ale municipiului Bac au, modificata si completata;

 • •  Referatul nr. 9.637/04.09.2009 al Direcției Tehnice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau ;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (2) lit „a”din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico - economica faza PTh a obiectivului nou de investiție:

„ Climatizare hala de flori,str. Pieței nr. 1, din municipiul Bacau, proiect nr. 13/2009 Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

ART. 2 -Se aproba principalii indicatori tehnico-economici a obiectivului prevăzut la art. 1 conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare, cu o valoare totala de 280.346 lei (cu TVA) din care C+M de 138.224 lei ( cu TVA).

ART. 3 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Administrația Piețelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC1 a obiectivul de investiție, faza PTh- „ Climatizare hala de flori Piața Centrala, Str. Pieței, nr. 1.” din Municipiul Bacau, - proiect nr. 9/2009
 • 1. Valoarea totala a investitiilor(inclusiv, TVA)

  președinte

  FECHjrf


  DINȚĂ


  rCea


  CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NICOLAE-OVIDIU POPOVICI  Denumire obiectiv

  Valoare totala(mii lei)

  Valoare C+M(mii lei)

  Climatizare Hala flori Piața Centrala, Str. Pieței, nr.l din municipiul Bacau

  280.346 Iei

  138.224 lei

2 . Lucrări cuprinse in proiect:

- Evacuarea aerului viciat se va realiza la nivelul tavanului prin tubulatura de evacuare care se va racorda la un modul de evacuare (cu doua viteze de funcționare ) amplasat pe ROOF TOP.

ROMANIA 600168 - BACĂU Str. Mllcov nr. 1


J04/799/1992

RO94378QTEL. 0040234/371904 0040234/206032 0040334/401921 0040334/401920 FAX. 0040234/206033ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr.l

LA HOTĂRÂREA NR/iOS'DIN 29.10.2009


PROIECT nr.


13/2009


CLIMATIZARE HALA FLORI FIATA CENTRALA

Amplasament:

ȘTR, PIEȚEI NR.l, HUN, BACAU

Beneficiar:

PRIMĂRIA BACĂU

FAZA


F.Th.+C.S.+D.E.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE -OVIDIU PQPOVICI


ROMÂNIA 600168 - BACĂU Str. Mllcov nr. 1

J04/799/1992

RO94378QTEL, 0040234/571904 0040234/206032 0040334/401921 0040334/401920 FAX. 0040234/206033


LISTA de SEMNĂTURI


ȘEF PROIECT


ARH. VRANCEANU V. VASILE

COLECTIV de ELABORARE

TERMOTEHNICE

proiectați Ing. Toiea Ginel

GAZE

proiectat: Ing. Cosa Maria

ELECTRICE

proiectat: Ing. Doroftci Flavius

DEVIZE

elaborat; Ing. Scutaru Cristi

verificat: Ec. Lungii Angela

7

WAtiL


UZJHOGtfZ3l


APROBAT,


ADMINISTRATOR PUBLIC ING. GIOSEANU CONSTANTÎNTK.MA DE PROIECTARE

CLIMATIZARE HALA DE FLORI ~ PIAȚA CENTRALA

Având In vedere in Pth pentru „Amenajare Piața Centrala w nu a fost inclus sistemul de climatizare pentru Hala de Flori, se impune realizarea acestuia întrucât, prin închiderea cu tamplarie PVC si acoperire cu placi policarbonat, pe perioadele cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute sunt afectate activitățile de comerț în această zonă.

Pentru rezolvarea situației este necesar sa $e realizeze un proiect tehnic in vederea stabilirii echipamentelor s; parametrilor de funcționare a instalației care sa asigure:

 • -  dimensionarea corcpunzatoare a tubulaturii si a agregatelor pentru o ventilație foarte bună a Halei de.flori.

 • -  stabilirea unei soluții pentru asigurarea unui microclimat necesar desfășurării corespunzătoare a activităților comerciale a Halei de flori atat pe timp de vara cat si pe timp <le iarna;

 • -  Instalația de climatizare trebuie sa asigure temperaturi: iama cca,+ 10 C Ia interior la o temperatura de -20 C la exterior; vara o temperatura de cca + 25 C la interior la o temperatura de + 32-+3S C Ia exterior*

 • -  Documentația tehnică trebuie să cuprindă: PTh, CS, DDE și planșe de execuție, se va întocmi în trei exemplare.^ *"

 • -  Durata de elaborare a documentației: 15 zile.

directora.de

fNG. CURCUDEL CONSTANTIN

SERVICIUL TEHNIC - INVESTIȚII ING. POCOVNICU DOINA

Numele și prenumele verificatorului atestat:

Nr. 249 Data: 12.10.2009


Ing. MIOARA FILIMON


Firma: S.C. AFAL COM S.R.L. SR EN ISO 900^1 Piatra Neamț str, Mihai Eminescu, nr, 2 /A/ 2, partaj Tel. / fax. 0233/227141, mobil: 0745/54979' e-mail: filimonl974@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele:

 • •  A    -    Rezistență și stabilitate

 • •  B        Siguranța în exploatare

 • ♦  C   -   Siguranța la foc

 • •  D   -   Igiena, sănătatea oamenilor, protecția mediului

 • *  E   -   Protecția termică, hidrofugă, economia de energie

 • *  F    -   Protecția la zgomot

  a proiectului:

  CLIMATIZARE HALĂ FLORI PIAȚA CENTRALA BACAU

Instalații climatizare/ventilare

Faza: PTh.+C.S.+D.E. ce face obiectul contractului nr, 13/2009

 • 1) Date de identificare:

 • •  Proiectant general: S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU

 • •  Proiectant de specialitate: Ing. Ginel Toiea

 • •  Investitor: PRIMĂRIA BACĂU

 • •  Amplasament: Județul:   BACĂU

Localitatea: Bacău Piața Centrala

 • •  Data prezentării proiectului pentru verificare: 9.10.2009

 • 2) Caracteristici principale ale proiectului și ale investiției:

Proiectul conține soluția tehnica pentru ventilarea/climatizarea halei de flori din Piața Centrala .La elaborarea acestui proiect s-a tinut seama de cerințele si datele puse la dispoziție de către beneficiar, de normele in vigoare si de raportul optim intre calitate, condiții de confort si costuri.

• Instalația interioara de ventilare-cllmatlzare:

Alimentarea cu energie se face cu o unitate independenta tip ROOF TOP cu baterie de încălzire pe gaz natural si un agregat frigorific cu freon, răcit cu aer, pentru bateria de răcire a aerului.

Deservirea spatiilor este prevăzută prlntr-o instalație independenta de clima/ventilare tip ROOF TOP.

Agentul termic primar pentru bateria de încălzire este gazul metan,agentul primar pentru bateria de răcire este freonul R407C. Qinc/Qrac=70kW/60kW Daervehicular=11.200mc/h . Numărul orar de schimburi de aer/h= 4. Debitul minim de aer proaspăt necesar in condițiile normelor europene de ocuparea spatiilor: 35mc/h persoana Producerea agentului termic necesar pentru bateriile de incalzire la ROOF TOP se va realiza de aceasta unitate ce va fi prevăzută cu baterie de incalzire cu arzator pe gaze naturale si un recuperator de energie cu randament minim de 90%. Grupul frigorific ce intra in componenta roof-topului este răcit cu aer si conține un ansamblu hidraulic format din: pompe de circulație, rezervor tampon, modul de expansiune vane, supape, accesorii, etc. Funcționarea in parametrii tehnici, de siguranța si economici a fiecărui grup frigorific precum si exploatarea in corelare cu cererea de consum este prevăzută a fi controlata si asigurata in mod automat.

Tratarea aerului necesar climatizarii spațiului, se va realiza centralizat prin intermediul unui centrale de tratare a aerului ROOF TOP cu doua viteze de funcționare, amplasata pe acoperiș pe o structura metalica ce nu va afecta structura de rezistenta a clădirii.

Distribuția si evacuare aerului se vor realiza prin tubulaturi verticale si distribuții orizontale. Prin echilibrarea debitelor spațiul fi menținute in supra preș iu ne. Evacuarea aerului viciat se va realiza la nivelul tavanului. Tubulatura de evacuare se va racorda la modulul de evacuare amplasat pe ROOF TOP.

ROOF TOP-ul va funcționa cu aer proaspăt, aer recirculat si aer evacuat.Când Imobilul nu este utilizat la capacitate, sau când parametrii exteriori nu impun folosirea centralei la debitul maxim, centrala si modulul de evacuare pot funcționa pe treapta I . ROOF TOP -ul pentru tratarea aerului proaspăt dispune conform cu fisele tehnice de : recuperator de căldură , clapeta de reglare si protecție la îngheț, clapeta de reglaj aferenta recircularil aerului, filtru de aer, baterii de încălzire si răcire, ventilator de introducere, atenuator de zgomot. Funcționarea este prevăzută in regim automat funcție de parametrii prescrisi si mas urați pentru aerul tratat. Modul pentru evacuarea aerului viciat dispune conform cu fisele tehnice: de clapeta de reglare si închidere pe evacuare, filtru de aer, ventilator de evacuare si atenuator de zgomot. Funcționarea acestuia este prevăzută in regim automat in corelare cu CTA- ROOF TOP.Pentru acest obiectiv s-au realizat doua circuite de introducere aer tratat si un circuit de evacuare aer viciat racordate la un roof top.

Tubulatura de distributie/evacuare/recirculare este prevăzută cu clapete de reglare, grile de refulare, aspirație, recirculare.Sunt specificate priza de aer proaspăt si tubulatura de racordare la ROOF TOP/grile de evacuare aer viciat si tubulatura de racordare la modulul de evacuare Distribuțiile de aer vor prevăzute cu clapete de reglare pentru echilibrarea ramurilor principale de distribuție. Sistemul de distribuție al aerului este o combinație de tubulaturi circulare si rectangulare.

S-au menționat racordurile la circuitele de agenti termici, inclusiv ansamblurile de armaturi.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare, precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G, nr. 766/1997 si a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Instalațiile s-au dimensionat in conformitate cu STAS 1907/1997, normativ 15/1998.

 • 3) Documente ce s-au prezentat la verifica.re:

 • •  Memorii de specialitate elaborate de proiectant,! în care se prezintă soluția adoptată.

 • •  Planșe desenate în care se prezintă soluția constructivă.

 • •  Nota de calcul în care se fundamentează soluția propusă.

 • 4) Concluzii asupra verificării:

în urma verificării proiectului, acesta se consideră corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului aprobat de MLPAT București cu Ordinul nr. 77/N din 28/10/96 cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect de către proiectant prin grija investitorului:

Proiectul este corespunzător la faza verificată P.Th.+C.S.+D.E.

Sunt respectate prevederile normativelor 113/2002,15/1998 și în consecință proiectul poate fi depus pentru autorizare conform legislației în vigoare la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU atașându-se la aceasta toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism.

Prezentul document a fost întocmit in 3 exemplare pentru investitor/proiectant/verificator

Am primit 2 exemplare Investitor /


Am predat 2 exemplare

Verificator tehnic MLPAT atestat nr. 157^

Ing. Mioara Fiiimort   /
S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L PROIECT NR. 13/2009 - PTh+CS+DE

BACĂU                  CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA

CENTRALĂ

STR. PIETII, NR.1, MUN. BACAU

MEMORIU GENERAL

CAP.I. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiție

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

 • 1.2. Elaborator

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L BACĂU

 • 1.3. Numărul de identificare a documentației la proiectant

PROIECT NR. 13/2009

 • 1.4. Faza de proiectare

Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție (PTh + CS + DE)

 • 1.5. Ordonatorul principal de credite

Primăria Bacau

 • 1.6. Beneficiarul lucrării

Administrația Direcției Piețelor

 • 1.7. Amplasament

Str. Pietii, Nr.1, MUN BACAU, JUD. BACAU

 • 1.8. Tema cu fundamentarea necesității si oportunității avute in vedere la intocmirea documentației

In vederea îmbunătățirii condițiilor pentru desfasurarea optima a activitatilor de comerț din "Hala de Flori”, se impune realizarea unui ambient corespunzător atat pe timp de vara cat si pe timp de iarna.

In acest sens se impune realizarea unui sistem de ventilații, care sa asigure funcție de temperaturile exterioare o atmosfera plăcută in interior propice desfășurării activitatilor comerciale specifice halei.

CAP.II. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

2.1 Descrierea soluțiilor tehnice propuse

 • 2.1.a.Tratarea aerului necesar climatizarii spațiului, se va realiza centralizat prin intermediuprunuf?4entrale de tratare â aerului ROOF TOP cu doua viteze de funcționare, amplasat pe acoperiș cu ajutorul unei structuri de rezistenta ce nu va afecta structura de rezistenta a clădirii.

Distribuția si evacuare aerului se vor realiza prin ghene verticale si distribuții orizontale. Prin echilibrarea debitelor zonele vor fi menținute in suprapresiune.

Evacuarea aerului viciat se va realiza la nivelul tavanului. Tubulatura de evacuare se va racorda la modulul de evacuare (cu doua viteze de funcționare) amplasat pe ROOF TOP.

-2-

Sistemul va avea pentru ROOF TOP un regim de funcționare cu aer proaspăt:

(debit aer proaspăt, aer recirculat,

..aer .evacuat.....-

ste utilizat la capacitate, sau când parametrii exteriori nu impun folosirea centralei la debitul maxim, centrala si modulul de evacuare pot funcționa pe treapta I.

Sistemul este compus din:

- CTA- ROOF TOP pentru tratarea aerului proaspăt care dispune conform cu fisele tehnice: recuperator de căldură , clapeta de reglare si protecție la inghet, clapeta de reglaj aferenta recircularii aerului, filtru de aer, baterii de încălzire si răcire, ventilator de introducere, atenuator de zgomot. Funcționarea este prevăzută in regim automat funcție de parametrii prescrisi si masurati pentru aerul tratat.

- Modul evacuare pentru evacuarea aerului viciat care dispune conform cu fisele tehnice: de clapeta de reglare si închidere pe evacuare, filtru de aer, ventilator de evacuare si atenuator de zgomot. Funcționarea acestuia este prevăzută in regim automat in corelare cu CTA- ROOF TOP.

- Tubulatura de distribuție - evacuare - recirculare, clapete de reglare, grile de refulare, extracție, recirculare, funcție de situație si traseu, adaptate la cerințele si arhitectura încăperilor.

- Prize de aer proaspăt si tubulatura de racordare la ROOF TOP.

- Grile de evacuare aer viciat si tubulatura de racordare la modulul de evacuare.

- Racorduri la circuitele de agenti termici, inclusiv ansamblurile de armaturi.

Pentru acest obiectiv s-au realizat doua circuite de introducere aer tratat si un circuit de evacuare aer viciat racordate la un roof top.

- Putere instalata pentru fiecare baterie de incalzire in condițiile in care se folosește recuperator de căldură cu eficienta minima de 40% : P = 70 Kw

- Putere instalata frigorifica: P = 72 kw

 • 2.1.b. Alimentarea cu gaze naturale a noilor consumatori se va face prin racord la instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă, existentă pentru centrala termica în incinta pietii centrale.

Racordarea se va face după contorul existent, cu o conductă 0 11/2 pe care se va monta un robinet de separație.

Piața centrala are un panou de reglare format dintr-un regulator de presiune RTG 25, pentru reglarea presiuni la toti consumatorii (agenți economici particulari inclusiv Administrația Piețelor). Masurarea consumului existent pentru Administrația Piețelor se face cu un contor volumetric G40.

Pentru Administrația Piețelor se impune dezafectarea conductei situată între regulator si contor deoarece prin închiderea halei de flori aceasta nu mai corespunde Ordinului N.T.P.E.E/ 2008.

Soluția de alimentare cu gaze a Administrației Piețelor este cu un branșament separat în lungime de 60 m racordat la conducta de gaze naturale presiune redusă 0 2 existentă în zonă.

Solutiajînala se va-stabili de către SC EON GAZ după obținerea AcorduluLdâ. Acce^,la_sistemuLde.distribut(e.gaz_cnatural.e.                   ’

Instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă este montată aparent.

 • 2.1.c. Alimentarea cu energie elelctrica a chiller-ului se va face din tabloul electric general existent din hala nou amenajata conform proiectului anterior de Amenajare Piața Centrala, nr. 35/2005.

Coloana de alimentare cu energie electrica va fi din cablu cupru tip CYY 5x25mmp, pozat aparent pe console metalice, pod de cable si țeava de protecție la montajul pe

-3-terasa unde se va amplasa chiller-ul. Cablul se va proteja la scurtcircuit si suprasarcina cu disjunctor automat tripolar, termomagnetic cu In = 80A-3p+N, curba C, lc=10kA, montat in tabloul general ca rezerva din proiectul inițial, puterea maxim simultan absorbita de chiller fiind de aprox. 22,26 kW.

CAP.III. ÎNCADRAREA documentației in legislația in vigoare

Normativ privind proiectarea si execuția instalațiilor de venitlare 1.5.

SR 1907/1 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

SR 1907/2 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții.

STAS 6648/1 Calculul apaorturilor de căldură din exterior

STAS 6648/2 Parametrii climatici exteriori.

STAS 9960 Instalații de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau pârtilor de clădire, limite admisibile.

Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P.118.

STAS 11357 Masuri de siguranța contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de construcție din punct de vedere al combustibilității.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.

Norme generale de protecția muncii MMPM.

Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții.

Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente C.56,

HG 273 Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcției.

HG 925 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor, si a construcțiilor.

HG 392 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții.

La execuția lucrărilor de gaze naturale se vor respecta următoarele acte normative:

 • •  Standardele cuprinse în ordinul „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale„(N.T.P.E.E.) din 2008.

 • •  Normativ I-27/82 - Instrucțiuni tehnice privind stabilirea și verificare clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte de oțel

 • •  Normativ P-118 - Norme tehnice de proiectare în realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului

 • •  HG 766/97 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

 • •  L 10/95 - Lege privind calitatea în construcții

 • •  HG 266/94 - Clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe

 • •  HG 273/94 - Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • •  Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  OG 60/97 - Ordonanța Guvernului privind apărarea împotriva incendiilor.

-4-

La execuția lucrărilor de instalații electrice masurile de protecția muncii si PSI vor respecta:

 • -  Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca

 • - HG. 1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor „Legii securității si sanatatii in munca nr.319/2006",

 • -  HG 1048/2006- privind cerințele minime de secutitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a EIP la locul de munca

 • -  HG 1146/2006 - privinde cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor electrice.

 • - HG 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

 • - HG 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile

Se vor respecta cu strictete prescripțiile din normele specifice PSI aflate in vigoare.

 • -  Legea 307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor.

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile normativelor în vigoare:

 • -  NP-I7 - 2002 '

 • -  NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

 • -  STAS 12604/1987 - Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale;

 • -  STAS 12604/1990 - Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție si verificare;

 • -  STAS 9436/2/1980 - Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de j.t. si m.t. Clasificare si simbolizare

 • -  C 56- Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente;

 • -  NTE 001/03/00 - Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației si protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

 • -  PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice

 • -  Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobare cu Ordinul nr. 775 din 22.07.1998, publicat in Monitorul Oficial nr. 384.9.11.1998.

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L PROIECT NR. 13/2009/P.Th.+C.S+.D.E. BACĂU             CLIMATIZARE HALA FLORI

MUNICIPIUL

La elaborarea acestui proiect s-a tinut seama de cerințe dispoziție de către beneficiar, de normele in vigoare si de rapo calitate, condiții de confort si costuri.Sistemul de distribuție al aerului este o combinație de tubulaturi circulare si rectangulare.

Ținând cont de specificul obiectivului tubulaturile circulare a aerului trebuie sa aiba clasa de etanșeitate " D" (după normele EUROVENT).

GENERALITĂȚI

 • 1.1.   Imobilul este dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igiena, protecție la incendiu si necesitați sanitare/tehnologice corespunzătoare cu prevederile cadru din studiul de fezabilitate si normele tehnice.

 • 1.2.   La adoptarea soluțiilor tehnice au fost respectate cerințele exigentelor:

-rezistenta si stabilitatea clădirilor

-siguranța la foc

-siguranța in exploatare

-izolație termica, hidrofuga si economie de energie

- atenuarea si protecția la zgomot

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

 • 1.3.   Alimentarea cu energie termica este prevăzută din resurse proprii, care asigura independenta in exploatare a obiectivului, respectiv cu o unitate independenta tip roof top cu baterie de incalzire pe gaz natural si un agregat frigorific cu freon, răcit cu aer, pentru bateria de răcire a aerului.

Deservirea spatiilor este prevăzută printr-o instalație independenta de clima sau ventilare.

BAZE DE CALCUL

La realizarea acestui proiect s-au utilizat următorii parametrii de calcul:

 • 2.1.Temperaturi si umidități relative exterioare de calcul

Temperatura exterioara de calcul corespunzătoare perioadei reci este : Tei = -18 °C Umiditatea relativa exterioara de calcul corespunzătoare perioadei reci este : (bei = 90 % Temperatura exterioara de calcul corespunzătoare perioadei calde este : Tev = + 33 °C Umiditatea relativa exterioara de calcul corespunzătoare perioadei calde este : <bev = 43 % 2.2 .Temperaturi si umidități relative interioare de_catlcuLiama...

Holuri: + 15 °C .....

Hala - spatii comerciale: +15 °C


-2-

 • 2.3. Temperaturi si umidități relative interioare de calcul vara

Hala - spatii comerciale: +25°±1 °C

 • 2.4. Temperatura agentilor termici

Agent termic primar baterii de incalzire : gaz metan

Agent termic primar baterii de răcire freon R407C

 • 2.5. Numărul orar de schimburi de aer

Spatii comerciale: debitul de aer vehiculat este de 4 volume pe ora.

Debitul minim de aer proaspăt necesar in condițiile normelor europene de ocuparea spatiilor: 35mc/h persoana

 • 2.7. Rezistenta termica a elementelor de construcție care delimitează clădirea

Preti exteriori: R = 1,4 m2k/w

Placi pe sol: R = 4.5 m2k/w

Ferestre, usi din termopan: R = 0.7 m2k/w

 • 2.8. Degajări de căldură totale de la sursele interioare:

Iluminat: 20w/mp

Oameni: 130 w/om

 • 2.9. Capacitatile necesare in condițiile de mai sus_pențru imobil sunt:

Debit de aer climați?at:                      "

Sarcina de incalzire: 70 kw tratare aer proaspăt minim 10% in ROOF TOP .

Sarcina de răcire: 60 kw tTăfaTeaer' proaspăt minin 10% in ROOF TOP.

Nota: Se^W'WlîZă'^eân^nelTTT^pan cu un o conductibilitate termica scăzută (tip Low I, kmax=1-4) pentru marirea gradului de confort si a eficientei in exploatare.

 • 3. NOMINALIZAREA INSTALAȚIILOR INTERIOARE

Tratarea spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerințele cadru, este prevăzută prin următoarele tipuri de instalații interioare:

 • 3.1.   Instalații de incalzire cu corpuri statice pentru spatiile tehnice (nu fac obiectul acestei documentații).

 • 3.2.   Instalații de ventilare mecanica de evacuare a noxelor, pentru grupurile sanitare, oficiu. Sistemele de evacuare mecanica mențin in depresiune încăperile fata de spatiile înconjurătoare. Aerul evacuat este compensat prin transfer controlat, cu aer tratat, din spatiile adiacente cu care comunica prin usa de acces.

 • 3.3.   Instalații de aer condiționat pentru hala - spațiu comercial.

Se va realiza o tratare centralizata si o distribuție prin tubulatura a întregului volum de aer necesar climatizarii. Aportul de aer proaspăt va fi de 25-50% petru ROOF TOP .

Instalații de ventilare mecanica (de evacuare /recirculare) asociate cu introducerile de la punctul 3.3.

 • 4.   SURSE DE ENERGIE TERMICA SI CONSUMURI ENERGETICE

  • 4.1.  PRODUCEREA AGENTULUI TERMIC PENTRU INCALZIRE

Producerea agentului termic necesar pentru bateriile de incalzire la ROOF TOP se va realiza de aceasta unitate ce va fi prevăzută cu baterie de incalzire cu arzator pe gaze naturale si un recuperator de energie cu randament minim de 90%.

 • 4.2.  PRODUCEREA AGENTULUI TERMIC PENTRU RĂCIRE

  • 4.2.1. Pentru acest imobil, din motive economice si de eficienta in funcționare, pentru producerea agentului termic de răcire se prevede un agregat de răcire cu mai multe trepte de

-3-

functionare, (cu capacitatea de 72 kW), avand condensatoarele răcite cu aer si care sunt incluse in componenta fiecărui roof top.

 • 4.2.2. Agregatul asigura necesitățile de energie frigorifica pentru racirea debitelor de aer tratat, introduse prin sistemele de aer condiționat de la ROOF TOP.

 • 4.2.3. Grupul frigorific ce intra in componenta roof-topului este răcit cu aer si conține un ansamblul hidraulic format din: pompe de circulație, rezervor tampon, modul de expansiune vane, supape, accesorii, etc. Funcționarea in parametrii tehnici, de siguranța si economici a fiecărui grup frigorific precum si exploatarea in corelare cu cererea de consum este prevăzută a fi controlata si asigurata in mod automat.

4.2.4.. Agentul frigorific utilizat de către grupul frigorific este un agent ecologic (tip R407C).

 • 4.3. CONSUMURI ENERGETICE

 • - Putere instalata pentru fiecare baterie de încălzire in condițiile in care se folosește recuperator de căldură cu eficienta minima de 40% : P = 70 Kw

 • - Putere instalata frigorifica: P = 72 kw

 • 5. SOLUȚII TEHNICE AFERENTE INSTALAȚIILOR INTERIOARE

  • 5.1. ASIGURAREA MICROCLIMATULUI IN ZONA HALA- SPAȚIU COMERCIAL

Tratarea aerului necesar climatizarii spațiului, seva realiza centralizat prin intermediul a unui centrale de tratare a aerului ROOF TOP cu doua viteze de funcționare, amplasat pe acoperiș cu ajutorul unei structuri de rezistenta ce nu va afecta structura de rezistenta a clădirii.

Distribuția si evacuare aerului se vor realiza prin ghene verticale si distribuții orizontale. Prin echilibrarea debitelor zonele vor fi menținute in suprapresiune.

Evacuarea aerului viciat se va realiza la nivelul tavanului. Tubulatura de evacuare se va racorda la modulul de evacuare (cu doua viteze de funcționare) amplasat pe ROOF TOP.

Sistemul va avea pentru ROOF TOP un regim de funcționare cu aer proaspăt:

debit aer proaspăt,

aer recirculat, aer evacuat

Când imobilul nu este utilizat la capacitate, sau când parametrii exteriori nu impun folosirea centralei la debitul maxim, centrala si modulul de evacuare pot funcționa pe treapta I.

Sistemul este compus din:

 • - CTA- ROOF TOP pentru tratarea aerului proaspăt care dispune conform cu fisele tehnice: recuperator de căldură , clapeta de reglare si protecție la inghet, clapeta de reglaj aferenta recircularii aerului, filtru de aer, baterii de încălzire si răcire, ventilator de introducere, atenuator de zgomot. Funcționarea este prevăzută in regim automat funcție de parametrii prescrisi si masurati pentru aerul tratat.

 • - Modul evacuare pentru evacuarea aerului viciat care dispune conform cu fisele tehnice: de clapeta de reglare si închidere pe evacuare, filtru de aer, ventilator de evacuare si atenuator de zgomot. Funcționarea acestuia este prevăzută in regim automat in corelare cu CTA- ROOF TOP.

 • - Tubulatura de distribuție - evacuare - recirculare, clapete de reglare, grile de refulare, extracție, recirculare, funcție de situație si traseu, adaptate la cerințele si arhitectura incaperilor.

-4-

 • - Prize de aer proaspăt si tubulatura de racordare la ROOF TOP.

 • - Grile de evacuare aer viciat si tubulatura de racordare la modulul de evacuare.

 • - Racorduri la circuitele de agenti termici, inclusiv ansamblurile de armaturi.

Pentru acest obiectiv s-au realizat doua circuite de introducere aer tratat si un circuit de evacuare aer viciat racordate la un roof top.

 • 6. NORME SI PRESCRIPȚII TEHNICE DE EXECUȚIE SI MONTAJ

Normativ privind proiectarea si execuția instalațiilor de venitlare 1.5.

SR 1907/1 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

SR 1907/2 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții.

STAS 6648/1 Calculul apaorturilor de căldură din exterior

STAS 6648/2 Parametrii climatici exteriori.

STAS 9960 Instalații de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau pârtilor de clădire, limite admisibile.

Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P.118.

STAS 11357 Masuri de siguranța contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de construcție din punct de vedere al combustibilității.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.

Norme generale de protecția muncii MMPM.

Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții.

Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente C.56.

HG 273 Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcției.

HG 925 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor, si a construcțiilor.

HG 392 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții.

Catalog detalii tip subansambluri pentru instalații:

Volum I - încălzire

Volum V - ventilații

Volum DC - detalii comune

Caiet de sarcini instalații termotehnice

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009/P.Th.+C.S+.D.E. CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA STR. PIETII, NR. 1, MUNICIPIUL BACĂU BENEFICIAR: PRIMĂRIA BACAU

MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII GAZE NATURALE JOASA PRESIUNE

 • 1. GENERALITĂȚI

Prin acordul E-ON GAZ ROMANIA din. 2008, s-a aprobat extinderea instalației de gaze naturale joasa presiune, la Administrația piețelor Bacău Piața centrala pentru centrala termica.

Amplasament:    strada Pietii, nr. 1, municipiul Bacău

Beneficiar:        Primăria municipiului Bacau

Administrația piețelor Bacău

Debitul de gaze naturale aprobat prin avizul de mai sus este nominalizat pentru:

 • 1. Receptori nou solicitați

  ♦ ROOF TOP 70 kw

  11,30 mc/h

  1 buc.

  Qi = 11,30 mc/h

  2. Receptori existenti (CT1)

  ♦ cazan ERENSAN NAR 200

  26,0 mc/h

  2 buc.

  Ql = 52,00 mc/h

  ♦ cazan Buderus SK 425/420

  12,92 mc/h

  1 buc.

  Qi = 12,92 mc/h

  ♦ cazan Buderus G 124   2,64 mc/h

  1 buc.

  Qi = 2,64 mc/h

  TOTAL DEBIT EXISTENT

  Qi = 67,56 mc/h

Alimentarea cu gaze naturale a noilor consumatori se va face prin racord la instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă, existentă pentru centrala termica în incinta pietii centrale.

Racordarea se va face după contorul existent, cu o conductă 0 11/2 pe care se va monta un robinet de separație.

Piața centrala are un panou de reglare format dintr-un regulator de presiune RTG 25, pentru reglarea presiuni la toti consumatorii (agenți economici particulari inclusiv Administrația Piețelor). Masurarea consumului existent pentru Administrația Piețelor se face cu un contor volumetric G40.

Pentru Administrația Piețelor se impune dezafectarea conductei situată între regulator și contor deoarece prin închiderea halei de flori aceasta nu mai corespunde Ordinului N.T.P.E.E/ 2008.

Soluția de alimentare cu gaze a Administrației Piețelor este cu un branșament separat în lungime de 60 m racordat la conducta de gaze naturale presiune redusă 0 2 existentă în zonă.

Soluția finala se va stabili de către SC EON GAZ după obținerea Acordului de Acces, la sistemul de distribuție gaze naturale.

Instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă este montată aparent.

-2-

Aparatele de utilizare și arzătoarele vor corespunde prevederilor Normativului de gaze (pentru producția internă omologată) sau prospectelor furnizorilor și avizelor ISCIR de accept import.

Presiunea nominală de funcționare a aparatelor de utilizare este de 200 >300 mmCA. Proiectarea instalației de utilizare gaze naturale s-a făcut in conformitate cu Normativul de gaze/2008.

 • 3. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR, MONTAREA CONDUCTELOR

Instalația de utilizare se va executa conform prevederilor ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008 -cap. 8 și cap. 9 și include următoarele lucrări:

 • •    racordarea conductei de gaze naturale presiune joasă proiectată la conducta existentă;

 • •    montarea receptorului se face respectând instrucțiunile tehnice caracteristice (vezi cartea tehnică);

 • •    înaintea intrării conductei de gaze în clădire se vor prevedea robineți de incendiu cu cep și mufe

Montajul conductelor exterioare se va face la o înălțime convenabilă care să permită întreținerea lor în timpul exploatării, deasupra ușilor și ferestrelor.

Conductele de utilizare interioară:

-se vor monta aparent pe consolă sau bride fixate pe pereți exteriori

-la trecerea prin pereți sau planșee se vor prevedea tuburi de protecție care vor depăși nivelul peretelui finisat cu cel puțin 10 mm.

-montarea conductelor de gaze naturale se va face conform ordin N.T.P.E.E.) din 2008 cap. 8,cap. 9 și tabel 6.

 • •  racordarea consumatorilor:

-pentru toți consumatorii de gaze naturale se vor monta 2 robineți de închidere cu cep și mufe - un robinet de siguranță și un robinet de manevră.

-se vor respecta prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008 cap. 8 pct. 8.13-:8.15, cap 9 art. 9.2 -:-9.5, 9.9, 9.20-;-9.9.24, cap. 10 art. 10.43, 10.45-:10.54

 • •  execuția îmbinărilor, materiale:

-pentru execuția instalațiilor de utilizare se vor folosi numai materiale care corespund certificatelor de omologare și facturilor de procurare.

-nu se admit materiale cu defecte de orice natură.

-materialele folosite pentru execuția instalațiilor de utilizare sunt conform „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale„(N.T.P.E.E.) din 2008 cap. 9 pct. 9.12-:9.15 și tabele anexe 10,11,12 și acte normative.

 • •  țevi oțel fără sudură, trase conf. standard 404/1 și 404/3

 • •  țevi oțel fără sudură, trase conf. standard 530/1

 • •  fitinguri din fontă maleabilă conf. standard 471, 472,474,475,476, 477,478, 479, 483, 486, 487

 • •  brățări pentru țevi de instalații conf. standard 3932

 • •  robineți cu cep și mufe pentru gaze naturale conf. standard 1055

 • •  fuior de cânepă

 • •  vopsea de minium de plumb V351-3

 • •  vopsea de culoare galbenă

 • •  furtun de cauciuc conf. standard 3078

 • •  alte materiale, import, asimilate în țară.

înainte de începere execuției materialele se vor verifica dacă corespund calitativ. Țevile se vor curați interior și exterior.

îmbinările țevilor în execuția aparentă se vor face cu ajutorul fîtingurilor sau prin sudură. Țevile în construcție sudată se vor îmbina astfel încât vor avea sudura longitudinală vizibilă după montare și decalată.

Se va asigura pe cât posibil desfacerea instalațiilor interioare, fără demontarea lor integrală, prin mufe stânga-dreapta și racorduri olandeze.

 • 4. PROTECȚIA CONDUCTELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Protecția conductelor împotriva coroziunii se va face conform prevederi N.T.P.E.E. din 2008 cap. 11.

La instalațiile de utilizare protecția se realizează prin grunduire cu minium de plumb și vopsire cu vopsea de ulei în două straturi, culoare galbenă.

Grunduirea și vopsirea conductelor se aplică după terminarea curățirea țevilor de rugină (la luciu metalic) și terminarea tuturor probelor.

 • 5. VERIFICAREA Șl CONTROLUL ÎN TIMPUL EXECUȚIEI

Verificarea execuției instalațiilor de gaze naturale este conform prescripțiilor ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.E.) din 2008, cap10 pct. 10.55, 10.58.

Toate aparatele, materialele sau prefabricatele vor fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect, livrate cu certificat de calitate, iar prin depozitare sau manipulare nu s-au produs deteriorări.

La terminarea unor lucrări sau faze de lucrări, care pot funcționa sau proba independent de restul instalațiilor, verificările și probele se fac cu participarea delegatului și al întreprinderii distribuitoare, iar rezultatele se vor înscrie în procese verbale conform N.T.P.E.E. din 2008.

întreprinderea de distribuție gaze naturale va controla pe parcursul execuției și alte aspecte pe care le consideră necesare conform „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale„(N.T.P.E.E.) din 2008.

 • 6. ACTE NORMATIVE, LEGISLAȚIE

Execuția lucrărilor de gaze naturale pentru instalații de utilizare se va face de întreprinderi autorizate pentru execuție.

La execuția lucrărilor de gaze naturale se vor respecta următoarele acte normative:

 • •  Standardele cuprinse în ordinul „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.E.) din 2008.

 • •  Normativ I-27/82 - Instrucțiuni tehnice privind stabilirea și verificare clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte de oțel

 • •  Normativ P-118 - Norme tehnice de proiectare în realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului

 • •  HG 766/97 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

 • •  L 10/95 - Lege privind calitatea în construcții

 • •  HG 266/94 - Clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe

 • •  HG 273/94 - Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • •  Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  OG 60/97 - Ordonanța Guvernului privind apărarea împotriva incendiilor.

 • 7. CONDIȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA ETANȘEITĂȚII, RECEPȚIA SI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE

Se vor respecta prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.E.) din 2004 - cap. 12, cap, 13 și tabele 10-5-11.

 • * PROBE

-de rezistență P = 1 bar, timp de 1 oră

-de etanșeitate P= 0,2 bari, timp de 24 ore

-încercările se vor face cu aer, montându-se manometre indicatoare (verificate) având valoarea maximă a scării de 1 bari la încercarea de rezistență și de 0,2 bari la încercarea de etanșeitate

-la apariția unor defecte conductele se vor goli de aer, se vor remedia defectele și se vor relua probele

-după terminarea probelor evacuarea aerului se face la capătul coloanelor

-încercările se vor efectua în prezența delegatului întreprinderii distribuitoare și se vor consemna în procese verbale

 • * RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE GAZE NATURALE

-la recepție se va prezenta dosarul definitiv completat cu modul de execuție al lucrărilor și procesele verbale pentru probe

-se va încheia procesul verbal de recepție tehnică conform anexa 5.

 • * PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

 • - se va verifica funcționarea grilelor de admisie aer-ardere și evacuare gaze arse

 • - se va verifica existența tirajului la coșurile de fum

 • - se va face refularea aerului prin robinetele aparatelor de utilizare

 • - se va verifica comportarea arzătoarelor, stabilitatea și aspectul flăcării

 • - se va încheia procesul verbal de punere în funcțiune (anexa 6) și procesul verbal de montare-predare a contorului (anexa 2E)

 • - se va încheia contractul de furnizare a gazelor naturale cu delegatul întreprinderii distribuitoare și se vor preda beneficiarului instrucțiuni privind modul de exploatare a instalațiilor de utilizarea gazelor naturale

 • - verificarea lucrărilor de gaze naturale se face de către toți factorii care participă la realizarea lor, în conformitate cu prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.S.A.G.N.) din 2004.

 • 8. INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin beneficiarului, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni:

înainte de aprinderea focului se fac următoarele operațiuni:

 • *  -ventilarea încăperilor în care funcționează aparatele de utilizare; în centralele termice și încăperile cu aparatele de consum cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;

 • *  -controlul tirajului aparatelor racordate la coș.în cazul în care se constată lipsa tirajului nu se aprinde focul decât după: curățirea coșului de fum, curățirea sobei, deschiderea clapetelor de reglare etc.

 • *  -controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare.

 • *  -asigurarea accesului aerului de ardere în focarele aparatelor de utilizare: -aer primar permanent -aer secundar reglabil prin deschiderea usițelor cenușarelor, fantelor pentru acces aer în focar, pornirea ventilatoarelor etc.

- 5-

 • *  -ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

 • *  -verficarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz.

 • *  -aerisirea completă a încăperilor în care sunt montați consumatori de gaze naturale și ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

 • ■  La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate și arzătoare, se fac următoarele operațiuni:

 • *  -aerisirea focarului minim 5 minute înainte de aprinderea focului.

 • *  -apropierea aprinzătorului de arzător.

 • *  -deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.

 • *  -aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

 • *  -aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se va face conform intrucțiuni elaborate de furnizori.

 • ■  Stingerea focului.

 • *  -stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun se va face prin închiderea robinetului de siguranță montat înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

 • *  -în sediile societăților și instituțiilor focul se aprinde și se stinge numai de personalul instruit și însărcinat cu această operațiune prin grija conducerii unității beneficiare iar în cazul agenților economici și al centralelor termice de bloc prin personal calificat.

 • ■  Indicații speciale.

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

 • *  -aprindera focului dacă aparatul de utilizare nu este etanș sau nu are tiraj.

 • *  -lăsarea focului nesupravegheat la aparatele neautorizate.

 • *  -obturarea coșului de fum.

 • *  -modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale sau prin persoane neautorizate.

 • *  -dormitul în încăperi cu focul aprins.

 • *  -dormitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coș (reșou, aragaz etc).

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

 • *  -stingerea tuturor focurilor.

 • *  -deschiderea ușilor și ferestrelor.

 • *  -nu se aprinde nici o sursă de foc.

 • *  -nu se manevrează aparate electrice.

 • *  -nu se doarme în astfel de încăperi.

 • *  -se anunță imediat unitatea distribuitoare

 • 9. OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI DE GAZE NATURALE

» Să păstreze toate aprobările și toată documentația tehnica pe baza căreia a realizat, verificat, revizuit sau modificat instalația de gaze naturale.

» -Să respecte condițiile impuse prin aprobările, acordurile energetice emise pentru consumul de gaze naturale.

» -Să nu pună în funcțiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepției și deschiderii oficiale a gazelor de unitatea distribuitoare.

» -Să nu micșoreze sau să astupe suprafețele de vitrare, golurile pentru ventilare, accesul aerului necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere, prevăzute pentru asigurarea siguranței in exploatare, comform prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,, (N.T.P.E.E.) din 2008.

-6-

» -Să întrețină instalațiile în stare bună de funcționare și să utilizeze aceste instalații în conformitate cu instrucțiunile primite de la unitatea distibuitoare.

» -Să permită accesul delegaților unității distribuitoare pentru control, verificarea sau revizia instalațiilor.

» -Să anunțe de urgență biroul de reclamații al unității distribuitoare pentru orice defecțiuni survenite în instalația de utilizare și ori de câte ori simt miros specific de gaze naturale atât în instalația de utilizare cât și în instalațiile de distribuție.

» -Să anunțe imediat biroul de reclamații, să stabilească de comun acord și să execute manevrele necesare aducerii la normal a funcționării instalațiilor în cazul unor avarii.

» -Să nu permită și să nu execute modificări ale instalațiilor existente, racordări sau desființări de puncte de consum de gaze naturale decât pe bază de aprobări legale și numai prin societăți care au agrement tehnic în acest sens.

» -Să curețe și să menține în stare de bună funcționare coșurile de evacuare a gazelor arse prin societăți specializate.

» -Să permită racordarea la branșamentul și instalația de utilizare și altor locatari care au aprobarea unității distribuitoare, cu obligația acestora de a contribui cu cotă parte la cheltuiala anterioară.

» -Să respecte dispozițiile unității distribuitoare cu privire la funcționarea în regim mixt de consum, gaze naturale combustibil lichid.

» -Să nu rupă sigiliile aplicate de unitatea distribuitoare.

» -Să nu intervină la contoare, nișe, cabine sau la S.R.M.

» -Să nu utilizeze gazele în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate.

» -Să plătească cantitățile de gaze consumate la tarifele legal aprobate, precum și lucrările și serviciile prestate de unitatea distribuitoare.

» -Consumatorii industriali alimentați prin S.R.M. racordate la sistemul de distribuție sunt obligați să urmărească in mod continuu presiunea și debitul gazelor naturale, prevăzând avertizoare optice și acustice pentru depășirea limitelor admise a presiunii gazelor.

» -Să anunțe imediat furnizorul, luând în același timp măsurile necesare de prevenire a accidentelor tehnice și umane, în cazul depășirii presiunii de regim, sau în cazul când aceasta scade sub nivelul de funcționare admis.

» -Să anunțe telefonic și să obțină acceptul furnizorului pentru orice manevră la instalațiile de gaze, care poate duce la o variație bruscă a consumului.

în cazul în care se produc accidente, care au drept urmare degradarea clădirilor în care se găsesc instalațiile sau a altor obiective din vecinătate, precum și vătămarea integrității corporale a oricărei persoane, din cauza nerespectării obligațiilor ce revin beneficiarului, stabilite prin prezenta, unitatea distribuitoare este exonerată de orice răspundere.

INSTALATOR AUTORIZAT PENTRU PROIECTARE, *

ING./MARIA Obșh /\

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009 - PTh+CS+DE

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

STR. PIETll, NR.1, MUN. BACAU

MEMORIU TEHNIC Instalații electrice

Prezentul proiect tratează la nivel de PTh - instalațiile electrice aferente lucrării "Climatizare Hala Flori Piața Centrala, Str. Pietii nr. 1, Mun. Bacau ", pe următoarele capitole:

 • -  Branșament electric chiller;

 • -   Instalații de protecție ;

 • -  Masuri protecția muncii si PSI.

Branșament electric

Alimentarea cu energie elelctrica a chiller-ului se va face din tabloul electric general existent din hala nou amenajata conform proiectului anterior de Amenajare Plata Centrala, nr. 35/2005.

Coloana de alimentare cu energie electrica va fi din cablu cupru tip CYY 5x25mmp, pozat aparent pe console metalice, pod de cable si țeava de protecție la montajul pe terasa unde se va amplasa chiller-ul. Cablul se va proteja la scurtcircuit si suprasarcina cu disjunctor automat tripolar, termomagnetic cu In = 80A-3p+N, curba C, lc=10kA, montat in tabloul general ca rezerva din proiectul inițial, puterea maxim simultan absorbita de chiller fiind de aprox. 22,26 kW,

Instalații de protecții

Protecția persoanelor împotriva electrocutării accidentale se va asigura prin legarea la nulul de protecție și la pământ. Legarea la nulul de protecție se va face prin conductorul de nul de protecție din circuitul de alimentare a receptoarelor conform STAS 12604.

Carcasa si celelalte elemente metalice ale chiller-ului care pot fi puse accidental sub tensiune vor fi legate la priza de pamant existenta, prin nulul de protecție din cablul de branșament electric.

în execuție, exploatare și întreținere se vor respecta măsurile de protecție privind pericolul electrocutărilor prin atingere directă: folosirea de echipamente în carcasă închisă, respectarea distanțelor de protecție și de lucru, folosirea mijloacelor individuale de protecția muncii.

Se vor verifica periodic instalațiile de legare la nul și la pământ din punctul de vedere al integrității și al rezistenței de dispersie și se vor lua măsuri de remediere a deficiențelor.

Orice modificare a instalațiilor electrice proiectate se va face numai cu acordul proiectantului.

Execuția instalațiilor electrice se va face de către persoane autorizate, în lipsa totală a tensiunii și cu respectarea normativelor în vigoare.


Masurile de protecția muncii si PSI vor respecta:

 • - Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca

 • - HG. 1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor „Legii securității si sanatatii in munca nr.319/2006”,

 • - HG 1048/2006- privind cerințele minime de secutitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a EIP la locul de munca

 • - HG 1146/2006 - privinde cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor electrice.

 • - HG 971/2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

 • - HG 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile

Se vor respecta cu strictele prescripțiile din normele specifice PSI aflate in vigoare.

 • -  Legea 307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor.

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile normativelor în vigoare:

 • -  NP-I7 -2002

 • -  NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

 • -  STAS 12604/1987 - Protecția impotriva electrocutării. Prescripții generale;

 • -  STAS 12604/1990 - Protecția impotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție si verificare;

• STAS 9436/2/1980 - Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de j.t si m.t. Clasificare si simbolizare

 • -  C 56- Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente;

 • -   NTE 001/03/00 - Normativ pentru alegerea izolației, coordonarea izolației si protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

 • -  PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice

 • -  Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobare cu Ordinul nr, 775 din 22.07.1998, publicat in Monitorul Oficial nr. 384.9.11.1998.


întocmit, ing. Doroftei Flavius


S.C. "GENERAL TECTONIC” S.R.L PROIECT NR. 13/2009/P.Th.+C.S+.D.E.

BACĂU            CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

MUNICIPIUL BACĂU

SUMAR


CAPITOL I. GENERALITĂȚI


INSTALAT!! TERMOTEHNICE


OBIECTUL PREZENTULUI DOCUMENT DETALIEREA PRESTĂRILOR DE EXECUTAT OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI NORME SI REGLEMENTARI

MĂRCI SI ECHIPAMENTE

BAZE DE CALCUL

PROGRAM DE REALIZAT

NOTE DE CALCUL SI STABILIREA PLANURILOR ÎNCERCĂRI-RECEPȚIICAPITOL II. SPECIFICAȚII GENERALE

 • 11.1   ALEGEREA MATERIALELOR

 • 11.2   MONTAREA REȚELELOR DE CANALE RECTANGULARE DE JOASA PRESIUNE, DIN TABLA GALVANIZATA SAU SIMILAR DIN SPUMA POLIIZOCIANURATA (TIP ALP).

 • 11.3   MONTAREA REȚELELOR DE CANALE CIRCULARE DE VITEZA JOASA, IN TABLA GALVANIZATA SAU SIMILAR DIN SPUMA POLIIZOCIANURATA (TIP ALP).

 • 11.4   MONTAREA REȚELELOR DE CANALE FLEXIBILE

 • 11.5   GRILE - ANEMOSTATE - INTRODUCERE - EVACUARE

 • 11.6   ATENUATOR DE ZGOMOT

 • 11.7   CLAPETE SI VOLETJ ANTI-FOC

 • 11.8   VOLETI DE REGLAJ RECTANGULARI

 • 11.9   VOLETI DE REGLAJ CIRCULARI

 • 11.10   MANȘETE FLEXIBILE

 • 11.11   CENTRALE DE AER (INTRODUCERE SI EXTRACȚIE)

 • 11.12  ROBINETARIE

 • 11.13  VOPSIRE

 • 11.14   PRODUCȚIA FRIGORIFICA

 • 11.15  REPERARE SI ETICHETARE

 • 11.16  MATERIAL DE REGLARE

 • 11.17  STRUCTURA DE PREȚ

CAPITOL I, GENERALITĂȚI

 • 1.1. OBIECTUL PREZENTULUI DOCUMENT

Imobilul va avea destinația spațiu comercial.

Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalațiile de ventilație si climatizare.

Proiectul a fost elaborat pe baza condițiilor cadru de tema, al planurilor de arhitectura si in concordanta cu normativele tehnice in vigoare.

 • 1.2. DETALIEREA PRESTĂRILOR DE EXECUTAT

Prestările pe care trebuie sa le realizeze antrepriza contractanta pentru prezentul lot, cuprind in special:

 • •  realizarea notelor de calcul si a planurilor de ansamblu si detaliilor necesare.

 • •  transmiterea celor interesați beneficiarului de necesitățile altor loturi (străpungeri, rezerve electrice, rezerve apa rece, etc.)

 • •  furnizarea, transportul si punerea in opera a tuturor materialelor si accesoriilor necesare la realizarea perfecta si completa a lucrărilor - Cartea Tehnica.

 • •  asigurarea mijloacelor umane necesare.

 • •  indepartarea tuturor deșeurilor si resturilor precum si curatarea lucrărilor după terminare.

 • •  mana de lucru si furniturile necesare pentru toate etapele, finisări, verificări, reglaje, etc., pana la terminarea lucrărilor si receptionarea lor.

 • •  aducerea la zi sau realizarea tuturor planurilor lucrărilor asa cum au fost executate si punerea lor la dispoziția beneficiarului înainte de receptionarea lucrărilor.

 • •  toate celelalte lucrări anexe si auxiliare chiar neenumerate aici, dar necesare la terminarea completa si perfecta a lucrării.

 • •  toate celelalte costuri si prestări chiar neenumerate aici, dar necesare realizării perfecte si complete a lucrărilor.

 • 1.3. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

Prezentul lot va trebui sa fie calculat in conformitate cu planurile de arhitectura si cu condițiile prezentului document.

Antrepriza prezentului lot va trebui sa cunoască Caietele de Sarcini ale celorlale loturi. Astfel, nu va putea sa ignore prestațiile si obligațiile altor antreprize, atunci când lucrările acestor antreprize sunt in directa legătură cu lucrările antreprizei prezentului lot.

Se considera ca antrepriza a vizitat amplasamentul inainte de a depune oferta si ca a evaluat pe propria răspundere natura si importanta lucrărilor de executat. Ea va trebui sa realizeze toate releveele care i-ar putea fi necesare si nu se va putea prevala de faptul ca ar fi putut avea informații insuficiente, imprecise sau eventuale erori, care ar putea afecta documentele contractuale.

Antrepriza a identificat de asemenea constrângerile speciale de toate genurile ale amplasamentului, indiferent de natura lor si va tine seama de ele.

 • 1.4. NORME SI PRESCRIPȚII TEHNICE DE EXECUȚIE SI MONTAJ

Instalațiile climatizare, ventilație, in general, trebuie sa fie conforme cu următoarele norme si reglementari: conforme cu cele prezentate in memoriul tehnic.

Proiectarea instalațiilor de încălzire, climatizare si ventilație va tine cont de cerințele amplasamentului.

In cazul absentei reglementarilor locale, se vor respecta normele internaționale IEC.

 • 1.5. MĂRCI SI ECHIPAMENTE

Mărcile fabricantului desemnat in prezentul descriptiv sunt date cu titlu informativ in Anexa 1. In același timp, calitatea, caracteristicile si aspectul echipamentelor propuse trebuie sa corespunda specificațiilor din materialul prezentat care reprezintă nivelul minim admis.

 • 1.6. BAZE DE CALCUL

Localizarea amplasamentului

BACAU        ROMANIA

Condiții exterioare de baza

VARA

IARNA

Temperatura uscata

33°C

-18°C

Umiditate relativa

43%

90%

Amplitudinea oscilației zilnice de temperatura

7°C     '

Pierderi calorice

înaintea executării calculelor, antreprenorul va prezenta spre aprobare un ansamblu de ipoteze.

Calculele de pierderi calorice vor fi efectuate cu ajutorul metodei expuse in standardele romanești, puse la zi in data prezentei cereri de oferte.

Reguli si date de respectat in efectuarea calculelor

Rețele de ghene

Pierderile de sarcini liniare nu vor depăși 0,1 mm CA/m si vitezele in ghene vor fi de maxim 7 m/s.

Refulare si introducere de aer

Viteza va fi de maxim 3 m/s in dreptul gurilor de extracție sau de introducere de aer. Baterii de schimb in centrala de tratare a aerului.

Vitezele de trecere raportate la secțiunea frontala, in interiorul cadrului, nu vor depăși : Baterie calda :3,5 m/s Baterie rece : 2,5 m/s

Ventilatoare

Viteza de rotatie a ventilatoarelor este de maxim 1 500 rot/min.

Filtrare

La centralele de tratare ale aerului:

G4; F5;

Difuzia aerului

Viteza reziduala in zona de ocupare va fi < 0,20 m/s.

Instalatiile de încălzire vor fi dimensionate pentru un plus de 10%.

Baterii de schimb termic ROOFTOP.

Bateriile vor fi determinate pe baza puterii necesare. Ele vor fi apoi majorate cu :

20 % pentru bateriile de încălzire

10% pentru bateriile de răcire

Ventilatoare

Debitul ventilatoarelor va fi majorat fata de cel necesar. Majorarea nu trebuie sa fie niciodată mai mica de 5%.

Motoare electrice si cuplări

Puterile nominale in punctul de utilizare vor fi majorate cu 20% cos > 90°.

 • 1.7. PROGRAM DE REALIZAT

Parametrii conformi cu cei din memoriul tehnic.

 • 1.8. NOTE DE CALCUL SI STABILIREA PLANURILOR

Antrepriza trebuie sa ia sub întreaga sa responsabilitate, dimensionarea ansamblului de lucrări proprii lotului sau; elementele predimensionate din Caietul de Sarcini fiind cu titlu informativ.

Fise tehnice :

Antreprenorul remite beneficiarului fisele tehnice in conformitate cu notificările.

Stabilirea planurilor:

Anumite planuri ale loturilor tehnice au fost stabilite avand ca baza planurile de principiu de arhitectura, existând posibilitatea ca in anumite situații, sa fie necesare modificări cuantificabile in planurile de arhitectura definitive.

Planurile de execuție si detaliile antreprizei trebuie sa fie stabilite pe baza ultimelor planuri de arhitectura.

Prezentarea documentelor

Documentele de mai sus vor fi prezentate spre aprobare in forma fixata de beneficiar.

In permanenta, antrepriza va trebui sa tina la zi lista acestor documente, potrivit cu directivele beneficiarului.

 • 1.9. ÎNCERCĂRI - RECEPȚII

încercările se vor efectua după programul de faze determinante.

încercările de funcționare a ansamblului de instalații se vor efectua după criteriile antreprizei si vor fi consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la începutul șantierului si transmise beneficiarului, pe măsură ce lucrările avanseaza.

Aceste documente vor fi compilate si validate de către antrepriza si/sau de beneficiari si vor constitui dosarul de punere in funcționare a instalațiilor.

La finalizarea lucrărilor, un dosar in 5 exemplare care au servit la execuție, validate de către beneficiarul si aduse la zi pe măsură avansarii șantierului, va constitui dosarul definitiv.

In localul tehnic, o schema generala in suport de plastic, a instalațiilor, va trebui sa fie afisata înainte de începerea operațiunilor de recepție.

CAPITOL II. SPECIFICAȚII GENERALE

 • 11.1 ALEGEREA MATERIALELOR

Echipamentele propuse vor fi in conformitate cu reglementările romanești. Materialul importat va trebui sa aiba certificatele de omologare ale autoritatilor romane.

Acestea vor fi prezentate beneficiarului, inainte de montaj.

Materialul electric utilizat va vea un grad de protecție in raport cu riscurile prezentate de diferite localuri si amplasamente.

Toate materialele vor fi garantate printr-un proces verbal de conformitate la norme.

In lipsa, vor fi propuse materiale :

Conforme cu caracteristicile tehnice menționate in specificațiile contractului.

Rezistente (materialul propus va fi definit prin durata sa de viata, numărul de ore de funcționare, numărul de manipulări).

Cu întreținere ușoara (posibilitatea de acces, piese de schimb, etc.).

Având un reprezentant local care sa aiba posibilitatea sa asigure :

piese de schimb a căror fabricație sa fie menținută in timp pentru a se permite întreținerea,

Un serviciu de depanare si întreținere, cunoscând materialele si putând sa intervină rapid.

 • 11.2 MONTAREA REȚELELOR DE CANALE RECTANGULARE DE JOASA PRESIUNE, DIN TABLA GALVANIZAT A

 • a) Caracteristici generale:

  Ele vor fi agrafate longitudinal si realizate la următoarele grosimi:


  • •  Cea mai mare latura a ghenei

  • •  Cea mai mare latura a ghenei

  • •  Cea mai mare latura a ghenei

  • •  Cea mai mare latura a ghenei


  500 mm

  500 mm - 900 mm

  901 mm - 1500 mm 1501 mm - 2000 mm


  6/10 mm

  8/10 mm

  10/10 mm

  15/10 mm


Asamblarea se va efectua :

 • •  Prin banda de îmbinare pana la 500 mm

 • •  Prin cadru de profil galvanizat de 30 mm, de la 501 la 2000 mm

 • •  Prin cadru de profil galvanizat de 40 mm, pentru mai mult de 2000 mm.

 • •  Rigidizarea se va realiza prin puncte, pe direcție transversala

 • b) Etanșeitate

Etanșeitatea va fi cel puțin egala cu cea definita prin norma EUROVENT clasa D.

 • c) Suporți

Suportii vor fi echipați cu ploturi antivibratii pentru a nu se desolidariza ghena de suportul sau. Ei vor fi montati la maxim 3 m si vor fi executați cu tije filetate si profite in forma de U.

 • d) Traversările pereților

La traversarea pereților, ghenele vor fi protejate cu un material adaptat.

Finisajul perimetral va fi de aceeași natura cu cel al peretelui.

 • e) Izolație

In localuri

Izolația va fi realizata cu vata minerala 20mm, cu îmbrăcăminte de folie de aluminiu, corespunzător capitolului IZOLAȚII.


La exterior

Izolația va fi realizata din lana minerala de o grosime de 50mm.

Toate ghenele amplasate la exterior vor fi izolate.

Izolația ghenelor va fi protejata la exterior cu tabla zincata sau de aluminiu.

 • 11.3 MONTAREA REȚELELOR DE CANALE CIRCULARE DE VITEZA JOASA, DIN TABLA GALVANIZATA (TIP LINDAB).

 • a) Caracteristici generale Ele vor fi îmbinate in spirala. Grosimile sunt următoarele :

  5/10

  6/10


 • - pana la 160 mm

 • - de la 200 la 335 mm

  - de le 400 la 630 mm


  8/10


  - de la 710 la 1250 mm


  10/10


Coturile vor avea o raza de 0,8 D minimum. Asamblarea se va face cu banda metalica pana la 900 mm si prin flanse galvanizate peste 900mm.

 • b) Etanșeitate

Etanșeitatea va fi cel puțin egala cu cea definita prin norma EUROVENT clasa D.

 • c) Suporți

Suporți, vor fi echipați cu ploturi antivibratii sau cu o garnitura de neopren si vor fi montati la maxim 3 m distanta unul de altul.

 • d) Traversările pereților

La traversarea pereților, ghenele vor fi protejate cu un material adaptat.

Finisajul perimetral va fi de aceeași natura cu cel al peretelui.

 • e) Izolație

La exterior

Izolația va fi realizata din lana minerala de o grosime de 50mm.

Toate canalele amplasate la exterior vor fi izolate, iar izolația protejata cu tabla zincata sau de aluminiu.

 • f) Canale pentru desfumare

Canalele pentru desfumare vor fi confecționate din placi cu rezistenta la foc de minim 1 h. Materialul nu va conține azbest sau ipsos.

Canalele pot fi executate si din tabla si protejate cu materiale termospumante.

Obs.

In cazul folosirii tubulaturii rotunde tip spiro se va utiliza tehnologia furnizorului.

 • II.4 MONTAREA REȚELELOR DE CANALE FLEXIBILE

 • a) Caracteristici generale

Clasa la foc a acestor ghene va fi de tipul neinflamabil. Asamblarea se va face prin mansoane permițând o îmbinare suficienta. Asamblul va fi consolidat prin colier de strângere. Etanșeitatea va fi asigurata printr-o banda adeziva.

Traversările de pereți cu ghena flexibila nu sunt admise.


-7 -

 • b) Suporții vor fi distantati la maxim 1m

 • II.5   GRILE - DIFUZOARE - INTRODUCERE - EVACUARE

GENERALITĂȚI

Instalatorul va supune spre aprobare beneficiarului elementele care se vor monta. Selecția si implantarea sistemului de grile - anemostate se va face in colaborare cu furnizorul.

DIFUZOARE SI GRILE DE INTRODUCERE

Ținând cont de tipul localului, viteza reziduala in zona de ocupare se va situa intre 0,12 si 0,20m/s.

Sistemul de introducere a aerului trebui sa se concretizeze intr-o realizare uniforma a temperaturilor din incaperi.

Organele de reglare in cazul ghenelor cu presiune statica ridicata, vor fi suficient de indepartate ca sa nu perturbe nivelul sonor la anemostate sau grile.

Selecția lor se va face in funcție :

 • - de valorile de amestec

 • - de diferența de temperatura intre aerul ambiant si aerul introdus

 • - de inaltimea montajului

 • - de razele de acțiune minime - maxime

 • - de nivelurile sonore

Difuzoare:

Raza minimala va fi determinata de zonele fara nici un obstacol in calea suflării aerului (stâlpi, lămpi aparente, etc.), iar in cazul in care unul din aceste obstacole nu va putea fi evitat, se va face apel la obturări.

In scopul obținerii unei bune repartiții a fluxului de aer pe conurile de difuzie, viteza in ghena va trebui sa fie inferioara celei din gatul difuzorului, iar in cazul in care acesta este situat in extremitatea ghenei, va fi prelungit cu o lungime egala cu cel puțin de doua ori diametrul. Difuzoarele racordate direct pe ghena de distribuție de aer comporta grile de egalizare pentru a regla curentul de aer.

Ele trebuie echipate cu organe de reglare ușor accesibile fara a le demonta si manevrabile cu ajutorul uneltelor simple (șurubelnița, etc.)

Fixarea lor pe ghena se va efectua cu ajutorul șuruburilor ascunse.

Fabricare :

Vor fi fabricate din aluminiu extrudat anodizat, protejat antioxidare.

Grile de introducere murale si/sau verticale (aluminiu):

Vor fi fabricate din aluminiu extrudat anodizat, protejat antioxidare cu dubla deflexie. Montajul se va efectua in perete vertical, cu un contracadru si fixare cu șuruburi sau clipsuri. Vor fi prevăzute o garnitura de cauciuc in spatele cadrului.Fiecare grila (fara excepție) va comporta un amortizor de reglare, cu lamele opuse.

Grile de extracție

Vor fi fabricate din aluminiu extrudat anodizat, protejat antioxidare cu dubla deflexie.

Ele vor avea un rând de aripioare mobile, orizontale sau verticale, si o garnitura de cauciuc, prevăzută in spatele cadrului.

Fiecare grila, in afara de cazuri particulare, va avea un organ de reglare.

Grile de transfer

Ele vor fi fabricate din aluminiu anodizat, protejat antioxidare.

Ele vor avea aripioare fixe orizontale, care formează un ecran. Un contracadru va permite reglarea grosimii de la 25 la 50mm (in cazul ușii); ele se vor fixa cu ajutorul șuruburilor aparente.

Grile de priza de aer proaspăt sau de reglare

Ele vor fi fabricate din aluminiu extrudat, anodizat.

Aceste grile vor avea un cadru rigid, pe care sunt amplasate aripioare fixe înclinate. Partea din spate va avea un grilaj demontabil cu ochiuri din plasa de otel galvanizat de 15mmx15mmx1,8mm.

Ele se vor fixa pe un contracadru incastrat in zidărie.

Secțiunea libera va trebui sa fie minim 65 % din secțiunea totala. Viteza frontala nu va trebui sa depaseasca 3 m/s.

 • II.6 ATENUATOR DE ZGOMOT

Atenuatoarele de zgomot vor fi fabricate la dimensiunea ghenelor unde se montează,

In cazul in care secțiunea ghenei este suficienta pentru pierderea de sarcina indusa de atenuator, se vor utiliza elemente paralele fara vârf de atac. Daca este nevoie, pentru a se diminua pierderile de sarcina, se vor prevede vârfuri de atac rulate pe fata elementelor expuse primele in fluxul de aer. Elementele vor fi dispuse in sensul fluxului de aer.

Ele vor fi alcătuite dintr-un cadru de tabla de otel galvanizat, pliata, grosime minima 70/1 OOmm. Pereții vor fi din panouri rigide de lana minerala a cărei densitate va fi intre 40 si 70kg/macoperita cu o folie de fibra de sticla, lipita.

Ele vor trebui sa fie garantate la smulgerea fibrelor, pana la o viteza de trecere a aerului de 19m/s.

Ansamblul elementelor este montat intr-un cheson din tabla de otel galvanizat, cu grosime care sa nu fie mai mica de 10/10mm. Performantele acustice ale atenuatoarelor care sunt cerute trebuie sa tina cont de fenomenele dinamice care corespund mișcării de aer in circuitul de aer. Ansamblul de atenuatoare va fi fabricat din materiale incombustibile si neinflamabile. Ele vor fi amplsate pe grilele de introducere sau evacuare deservind fiecare zona, la ieșirea din localurile tehnice, in funcție de necesitați, in scopul de a respecta nivelul sonor prescris.

II. 7 CLAPETE SI VOLETI ANTI-FOC

Clapetele anti-foc vor fi realizate dintr-un tunel din material refractar si dintr-o lamela mobila, rezistenta la foc 2 ore. Ele se interpun pe conductele de ventilație, in dreptul pereților sau in dreptul ghenelor anti-foc.

Sistemul de declanșare se va face prin fuzibile la 70 °C cu dispozitiv accesibil la exteriorul clapetei anti-foc. El va fi echipat cu contacte de semnalizare ținceput si sfarsit de cursa) care permit reperarea poziției clapetei.

Rearmarea manuala a clapetelor anti-foc va fi accesibila. Montajul se va face prin încastrarea sistemului anti-foc intr-o porțiune a tunelului.

Voletii antifoc vor satisface condiții tehnice similare clapetelor antifoc. Acționarea lor va fi prin ventuze electromagnetice - 24 V.

Ele trebuie sa satisfaca armatoarele doua tipuri de încercări:

încercarea la rezistenta la foc a dispozitivului obturator încercarea mecanismului de comanda.

Antreprenorul va trebui sa furnizeze procese verbale de verificări si certificate de auto-control Responsabilului de Lucrări.

 • 11.8 VOLETI DE REGLAJ RECTANGULARI

Ei vor fi realizați dintr-un cadru de profil din otel galvanizat.

Aripioarele din tabla de otel vor fi cuplate intre ele prin intermediul unui dispozitiv de reglare. Reglarea se va efectua prin intermediul unei bielete accesibile la exterior, cu sistem de blocare exterior.

 • 11.9 VOLETI DE REGLAJ CIRCULARI

Ele vor fi realizate dintr-un manșon din tabla de otel galvanizat.

Reglarea se va efectua prin intermediul unei bielete accesibile la exterior, cu sistem de blocare exterior.

 • 11.10 MANȘETE FLEXIBILE

 • a) Domeniu de utilizare

Ele vor fi prevăzute:

la ventilatoare, in amonte (excepție facand ventilatoarele centrifuge cu dubla deschidere) si in aval

la trecerea prin rosturile de dilatare

si in general, pe toate rețelele de ghene supuse fie la dilatatii sau vibrații, fie la tasarea clădirii.

 • b) Concepție

Ele vor trebui sa fie :

etanșe la aer

sa nu putrezească

sa nu fie inflamabile

sa nu fie deteriorate la umiditate sau căldură

sa fie rezistente in timp.

cj Instalare

Piesa care constituie manșeta flexibila va fi menținută pe fiecare din extremitățile ghenelor, cu ajutorul unei platbande fixata cu șuruburi Parker, distanțate la 300mm maxim si mastic de etanșeitate. Marginile vor fi rabatate in prealabil. Lungimea pârtii flexibile nu trebuie sa fie mai mica de 0,1 Om. Fiecare aliniament cu o eroare > 5mm nu va fi tolerat.

 • 11.11 CENTRALE DE AER - ROOF TOP (INTRODUCERE SI EXTRACȚIE)

ROOF TOP in doua trepte de funcționare, cu debitul de aer Q= 11 200 mc/h., aport aer proaspăt 0-50%,

 • -  încălzire cu baterie cu gaz;

 • -  răcire detenta directa freon R407C cu doua compresoare;

 • -   presiune disponibila refulare aer 250 Pa.

 • -   presiune dispanibila aspirație aer 100Pa.

Qincalzire = 61.8 Kw

Qracire = 72.56 Kw

 • - putere electrica 400V/3 /50Hz; 41 A; curent pornire 144.

 • - suporți antivibratii, grila protecție condensator, senzor curgere, economizor de entalpie comparativa, senzori CO2, termostat siguranța in caz de incandiu, detector fun, controler, accesorii montaj.

 • - dimensiuni - 2189/2120/1544; greutate - 920 Kg

 • a) Anvelopa

Chesoanele vor fi de tip « perete dublu ».

Ele vor fi constituite prin ansamblarea blocurilor standard, care cuprind filtrele, bateriile, ventilatoarele, atenuatoarele.

Fiecare element interior al chesonului va trebui sa fie ușor accesibil.

Fiecare bloc va avea o osatura profilata cu o îmbrăcăminte in tabla de grosime minima 12/10, in otel galvanizat, cu izolație termica si acustica (grosime minima 20mm) si îmbrăcăminte interioara de protecție neinflamabila.

Fiecare panou va fi ușor demontabil.

 • b) Registre multiple

Registrele in poziție de închidere vor trebui sa fie etanșe si debitul de scăpări va fi mai mic de 5% din debitul normal pe presiunea de funcționare maximala.

Fabricarea lor se face din otel galvanizat cu cadru de tabla pliata. Palierele vor fi din naylon sau teflon. Voletii vor fi din lamele profilate, vor fi rigizi si nesupuși vibrațiilor, avand o garnitura de cauciuc pe margini.

Fiecare registru va avea un sector cu piulița cu ureche de blocaj permițând vizualizarea poziției voletului.

Ele vor putea sa aiba, in funcție de caz, un servomotor.

cj Filtre de aer

Toate filtrele vor fi echipate cu un tub înclinat de priza de presiune amonte-aval in cupru sau in plastic.

Ele vor fi incombustibile, avand un agrement in consecința. Alegera se va face in funcție de următoarele criterii:

 • a)     Pierderea de sarcina a filtrului curat

 • b)     Pierderea de sarcina a filtrului ancrasat

 • c)    Durata de funcționare

 • d)     Prețul mediu de înlocuire.

Filtrele vor fi protejate in timpul instalării.

Filtrele vor fi de tip regenerabil.

d) Baterii de apa calda si apa răcită

Concepție:

Furnizorul va garanta puterea calorifica sau frigorifica cu condițiile exacte ale aerului de intrare si de ieșire.

Bateriile de răcire vor avea la baza o tava de recuperare a condensului. Pentru viteze de aer > 2,5 m/s, bateriile de răcire vor trebui sa fie echipate cu un separator de picaturi.

Presiunea de proba va trebui sa fie de cel puțin 1,5 ori mai mare ca presiunea de serviciu maximala.

Instalare si echipament:

• Bateriile vor trebui sa fie cu grija protejate in timpul transportului si manipulării.

. Legaturile tubulaturii la colectori vor fi realizate astfel incat sa nu exercite nici un fel de presiune asupra bateriei, dilatările producandu-se in mod liber.

 • •  Ele vor fi susținute individual, ghenele si tubulatura neputand sa fie considerate ca suport.

. Aerul care circula pe suprafețele de schimb va trebui sa fie filtrat in prealabil si sa aiba repartiția pe secțiunea frontala omogena.

 • e) Ventilatoare centrifuge

Caracteristicile fiecărui ventilator vor trebui sa fie obligatoriu garantate.

Instalatorul va comunica beneficiarului nivelurile sonore globale si spectrele acustice de putere si presiune.

Ele vor fi de tip simpla sau dubla aspirație.

Fiecare volant va trebui sa fie echilibrat static si dinamic la toate vitezele de funcționare prin echilibrare electronica.

Viteza de rotatie va fi limitata la 1 500 rot/min.

Descriere

Ele cuprind :

o carcasa în tabla de otel intarita de o maniera sa evite toate vibrațiile, cu usa de vizitare o turbina cu pavilion de aspirație de otel

un angrenaj mecanic cu arborele si cu palierele cu bile sau rulmenți conici

un sasiu din profile (eventual)

un grilaj in plasa de otel insurubat pe aspirații

un ansamblu de transmisii cu carcasa de protecție. Curelele trapezoidale vor fi in număr suficient si pentru același tip de cuplare, vor trebui aceeași tensiune (număr minim : doua). Capacitatea lor nu va fi in nici un caz inferioara la 150% din puterea motorului.

vor fi luate toate masurile pentru a se putea verifica turațiile.

toate piesele in mișcare vor avea un capac de protecție.

 • •  un ansamblu de manșete flexibile cu cadru de fixare (refulare).

. un ansamblu de ploturi antivibratie

. acoperirea protecțiilor prin doua straturi de vopsea

 • •  un întrerupător de siguranța in apropiere

■ o placa indicând :

 • •  numele fabricantului si marca fabricii, serie, număr de identificare, viteza maxima de rotatie.

Fiecare ventilator se va adapta amplasamentului prevăzut si va trebui sa fie instalat (sau demontat) fara deteriorarea elementelor clădirii, a echipamentelor (ghene, panourile centralei de tratare a aerului, altele decât panourile laterale, etc.) si a ventilatorului insusi.

Motoarele in circuitul de aer vor fi echipate cu un termistor.

 • 11.12 ROBINETARIE

A) Generalități

Robinetaria va trebui sa fie montata astfel incat sa fie ușor accesibila si demontabila si sa nu suporte nici un efort anormal rezultat, in mod special, din greutatea tubulaturii si a aparatelor, ca si din dilatarea lor.

Fiecare corp de robinet va trebui sa aiba indicația PN (presiune nominala), numele fabricantului, si sensul fluidului.

Robinetaria va fi fin otel sau fonta, si se va diferenția una fata de ceataIta printr-o vopsire diferita a corpurilor.

Numai diametrele nominale normalizate vor fi luate in considerație.

Dispozitivele de protecție a orificiilor robinetilor nu vor fi inlaturate decât in momentul montajului.

5) Materiale

Termometre

Tip: industrial

Fabricare :

Cutie rectangulara din metal, inaltime 200 mm ; capilar cu lichid albastru, forma « deget de manusa » in alama, diametru 15 x21, lungime adaptata la tubulatura.

Manometre

Tip: lance

Fabricare :

cutie din fonta - aluminiu diametru 80mm

racorduri in alama filetate, diametru Vt

indicator central

ecran in sticla

gradație 0-10 bari.

Diverse :

Fiecare manometru va fi echipat cu un robinet de închidere dublat de un « deget de manusa », permițând controlul.

II. 13 VOPSIRE

Conductele si materialele descrise vor fi vopsite de prezentul lot.

Toate părțile metalice realizate in atelier si toate canalizatiile destinate a fi ascunse (fie prin izolații, fie altfel), trebuie sa fie acoperite cu doua straturi de vopsea antirugina, după periere.

Canalizatiile sau aparatele destinate a fi plasate in canale sau instalate in localuri, in care umiditatea este susceptibilta de a atinge valori ridicate, trebuie sa fie vopsite in doua straturi, un strat antirugina si un strat rezistent la umiditate.

Toate materialele unde vopsirea de baza prezintă zgârieturi datorate manipulărilor sau accidentelor de șantier, vor fi revopsite de către antrepriza prezentului lot

Toți suportii vizibili din localurile tehnice sau din alta parte vor fi vopsiți in doua straturi cu vopsea antirugina.

Aplicarea si manopera de vopsire vor fi in conformitate cu regulile profesionale in vigoare. Pentru doua straturi de vopsea antirugina, se vor utiliza doua culori diferite, prima roșie, a doua gri.

11.14 PRODUCȚIA FRIGORIFICA

Racitor cu condensator răcit cu aer, ansamblu montat ROOF TOP pentru instalare exterioara, imbracat cu panouri metalice, ușor de demontat, cu fata interioara tratata termic si acustic, inclusiv agent frigorific ecologic.

Ansamblul va cuprinde :

- compresoare (minim 2 buc.) cu piston semiermetice, sau cu șurub

- 13-

 • -  modulare a puterii sau funcționare in trepte

 • -  ungere sub presiune controlata prin presostat diferențial pe fiecare compresor

 • -  motor răcit cu gazul de aspirație

 • -  protecție electronica integrala a motorului

 • -  rezistenta electrica in carter (funcționare la temperaturi scăzute)

 • -  condensator cu aer - baterie de țevi de cupru cu aripioare de aluminiu protejat anticoroziune

 • -  evaporator multitubular cu virole de otel, izolat termic ARMAFLEX (19 mm

 • -  ventilatoare helicoidale direct cuplate cu motoare etanșe IP55, clasa F

 • -   accesorii: vana electrica pe lichid, filtru deshidrator, presostat de securitate de presiune înalta -joasa si diferențiala a uleiului, sonda antigel.

 • -  tablou de forța si automatizare

 • -   montajul ansamblului pe ploturi antivibratile cu resort, cu conexiuni elastice si cu filtru de protecție pe apa la intrarea in evaporator

 • -  circuit de răcire glicolat 30% daca este cazul.

 • -  recuperator de căldură (tip superheater)

Date suplimentare aferente elementelor principale:

Compresorul

Compresorul sau compresoarele sunt de tip semiermetic cu piston, sau cu șurub, adica motorul si compresorul sunt montate itr-o carcasa comuna in care racirea motorului este asigurata de gazul aspirat. Compresorul este echipat cu o pompa de ulei, este incarcat cu ulei pentru funcționare, filtru pe aspirație, robinet de izolare pe aspirație si refulare si amortizatoare de vibrații.

Compresoarele sunt amplasate in carcasa prevăzută cu izolație fonica performanta. Compresoarele formează un ansamblu montat pe profile sprijinite pe arcuri elicoidale pentru amortizarea vibrațiilor.

Fiecare motor de compresor va fi răcit prin aspirația gazului si va fi protejat la supraîncălzire. Fiecare compresor va fi prevăzut cu un preincalzitor de carter pentru limitarea diluării uleiului la pornire.

Vaporizatorul

Este de tip "sheell-and-tube”, in care circula lichidul de răcire,

Vaporizatorul este de mare randament avand o pierdere de presiune scăzută la curgere. Alimentarea si refularea sunt PN 16.

Un sistem de siguranța la inghet asigura oprirea agregatului in cazul temperaturilor prea scăzute.

Vaporizatorul va fi de tip multitubular cu capete detașabile, cu circuite frigorifice cu detenta directa.

Izolația vaporizatorului este din cauciuc sintetic impermeabil si prevăzută cu rezistenta de încălzire.

Condensator

Grupul va fi echipat cu un condensator.

Condensatorul include un circuit de subracire pentru asigurarea subracirii agentului frigorific si un robinet de golire

Circuit agent frigorific

Fiecare circuit de agent frigorific va fi prevăzut cu un amotizator de zgomot pentru gazul refulat, un indicator pentru vizualizarea nivelului de agent frigorific, un indicator al umidității, un filtru dezumidificator (cu material fitrant ce se poate înlocui), un ventil de laminare cu comanda electrica, un robinet de încărcare.

- 14-

Conducte frigorifice

Conductele de lichid frigorific sunt echipate cu un filtru dezumidificator echipat cu un by-pass, un ventil de laminare termostatic, o vana magnetica si un indicator pentru nivelul umidității. Conductele de aspirație sunt izolate cu cauciuc sintetic impermeabil.

II. 15 REPERARE SI ETICHETARE

Toate aparatele sau mai multe elemente care constituie aparatul, vor avea etichete gravate in doua tente, rezistente, de culori diferite după natura circuitelor. Etichetele se vor monta pe un suport metalic si vor indica funcțiunea si reperul de pe schema.

Toate etichetele vor fi înșurubate si lipite.

Aparatajul inclus in tablourile electrice va fi cu grija reperat, in conformitate cu schema de principiu.

Circuitele hidraulice si de ventilație vor fi reperate in culori convenționale, cu ajutorul bandelor adezive, care vor indica natura si sensul de curgere ale fluidelor, mult mai specificat in dreptul trapelor de acces, in fiecare gol accesibil, in localurile tehnice, in galeriile tehnice, in plafonul fals, etc.

Reperarea se va face la fiecare 10 m, la fiecare derivație, de o parte de alta la traversările pereților, planseului.

Toate vanele vor avea etichete foarte solid atașate (lănțișor). Etichetele vor fi din Plexiglass, gravat in culori care corespund naturii circuitului.

Eticheta va avea un număr indicator, conform unor coduri stabilite :

 • •   circuitul caruia ii aparține

- funcțiunea sa

< reperarea localurilor deservite (etaj, local, clădire)

 • •   toate celelalte informații utile.

Numerele vor fi indicate pe toate planurile si schemele

II. 16 MATERIAL DE REGLARE

Generalități

Furnizorul de materiale de reglaj va face service-ul sistemelor furnizate de către el si le va asista tehnic pe toata durata încercărilor.

Modulul de reglare va fi proporțional integral cu excepția sistemelor de siguranța care vor fi « totul sau nimic » (aparataj electric).

Caracteristicile organelor de reglare

Detectoare si regulatoare

Sondele de temperatura vor fi cu element sensibil cu termistor, afișarea punctului de consemn se va face la nivelul unei centrale de reglare sau cu un potentiometru cu afișare la distanta. Detectoarele de medie vor fi de tip capilar cu element de detectare nichel.

In acest ultim caz, capilarul va fi desfasurat pe o secțiune dreapta a ghenei, astfel incat sa nu fie influențat de un singur punct, mai ales in momentul stratificării aerului.

Detectoarele vor fi insensibile la vibrațiile normale întâlnite in instalațiile curente de aer condiționat.

Regulatoarele vor fi montate si grupate in tablouri independente, care se închid cu chei. Vor fi cele care vor realiza reglarea sistemelor. Tensiunea de alimentare va fi de 24V, curent alternativ.

Regulatoarele vor fi insensibile la temperatura si umiditate ambianta.

-15-

Ele vor fi, rezistente la coroziune, in condițiile întâlnite in instalațiile de climatizare.

Toate regulatoarele vor putea sa fie echipate cu comanda la distanta daca se utilizează un sistem de centralizare si telecomanda telemasurata, telesemnalizata si telealarmata.

Siguranța antiinghet

Asigurarea termostatelor antiinghet va fi de tip electric. Punctul lor de consemn va fi reglabil pe propriul aparataj precum si pe diferențial.

Vor fi plasate pe fata, in avalul bateriei de preincalzire, capilarul va acoperi toata suprafața frontala. Atunci când aceasta suprafața va fi importanta, siguranța se va realiza prin mai multe termostate.

II. 17 STRUCTURA DE PREȚ

Prestările cuprinse in prezentul caiet de sarcini au ca obiect:

 • -  furnizarea echipamentelor

 • -  transportul si depozitarea

 • -  punerea pe poziție

 • -  punerea in funcțiune

 • -  încercările si controalele aparatelor furnizate

 • -  studii / proiecte de montaj

Antreprenorul va prevedea printre altele:

 • -  toate lucrările de marcare si reperare

 • -  întreținerea in perioada de garanție

 • -  schemele generale (pozare si identificare) ce vor cuprinde printre altele protocoalele de comunicație intre diferite instrumente si echipamente. Aceste scheme, vor fi amplasate in locuri vizibile, pe panouri rigide protejate cu folie transparenta.

 • -  Toate încercările, reglajele si punerea in funcțiune

 • -   Informarea si pregătirea personalului de exploatare si întreținere

 • -  Stocarea informațiilor necesare in localurile destinate acestui lucru

 • -  Schemele, notele de calcul, planurile si schemele necesare pentru montarea aparatelor conform cu specificațiile anexate.

Prețul echipamentelor va cuprinde:

 • -  Prețul, furnizarea si montajul accesoriilor aferente necesare pentru buna funcționare a echipamentelor.

 • -  Automatizarea, echipamentele necesare funcționarii fara probleme a utilajelor.

 • -  Lucrările de ridicare pentru punerea pe poziție a utilajelor.

 • -  Amenajările necesare pentru respectarea condițiilor de izolare acustica.

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009/P.Th.+C.S+.D.E. CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA STR. PIETII, NR.1, MUNICIPIUL BACĂU BENEFICIAR: PRIMĂRIA BACAU

SPECIFICAȚII TEHNICE

INSTALAȚII INTERIOARĂ DE GAZE NATURALE

 • 1. GENERALITĂȚI

Prin acordul E-ON GAZ ROMANIA din. 2008, s-a aprobat extinderea instalației de gaze naturale joasa presiune, la Administrația piețelor Bacău Piața centrala pentru centrala termica.

Amplasament:

strada Pietii, nr. 1, municipiul Bacău

Beneficiar:

Primăria municipiului Bacau Administrația piețelor Bacău

Debitul de gaze naturale aprobat prin avizul de mai sus este nominalizat pentru:

1. Receptori nou solicitați

♦ ROOF TOP 70 kw


11,30 mc/h 1 buc.


Qi = 11,30 mc/h


 • 2. Receptori existenti (CT1)

 • ♦ cazan ERENSAN NAR 200 26,0 mc/h    2 buc.

  Qi = 52,00 mc/h

  Qi = 12,92 mc/h

  Qi = 2,64 mc/h

  Qi = 67,56 mc/h


 • ♦ cazan Buderus SK 425/420 12,92 mc/h    1 buc.

 • ♦ cazan Buderuș G 124   2,64 mc/h_______1 buc.

TOTAL DEBIT EXISTENT

Alimentarea cu gaze naturale a noilor consumatori se va face prin racord la instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă, existentă pentru centrala termica în incinta pietii centrale.

Racordarea se va tace după contorul existent, cu o conductă 0 11/2 pe care se va monta un robinet de separație.

Piața centrala are un panou de reglare format dintr-un regulator de presiune RTG 25, pentru reglarea presiuni la toti consumatorii (agenți economici particulari inclusiv Administrația Piețelor). Masurarea consumului existent pentru Administrația Piețelor se face cu un contor volumetric G40.

Pentru Administrația Piețelor se impune dezafectarea conductei situată între regulator ll și contor deoarece prin închiderea halei de flori aceasta nu mai corespunde Ordinului 1 N.T.P.E.E/ 2008.                                                                         '

Soluția de alimentare cu gaze a Administrației Piețelor este cu un branșament | separat în lungime de 60 m racordat la conducta de gaze naturale presiune redusă 0 2 I existentă în zonă.

Soluția finala se va stabili de către SC EON GAZ după obținerea Acordului de Acces,


• 2 -

la sistemul de distribuție gaze naturale.

Instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă este montată aparent.

Aparatele de utilizare și arzătoarele vor corespunde prevederilor Normativului de gaze (pentru producția internă omologată) sau prospectelor furnizorilor și avizelor I SC IR de accept import.

Presiunea nominală de funcționare a aparatelor de utilizare este de 200300 mmCA. Proiectarea instalației de utilizare gaze naturale s-a făcut in conformitate cu Normativul de gaze/2008.

 • 2. URMĂRIREA LUCRĂRILOR PE TIMPUL EXECUȚIEI

Delegatul beneficiarului va verifica:

 • • Dacă executantul este în posesia documentației (proiectului) corecte și complete.

 • • Dacă șefii de echipă cunosc proiectul în ansamblul lui, în caz contrar va lua măsuri de explicarea și expunerea proiectului de execuție față de toți muncitorii care iau parte în parte în execuție.

 • • Va controla dacă șeful de șantier a făcut coordonarea și împărțirea spațiului de montaj între diversele specialități; încălzire, sanitare, gaze naturale.

 • • Controlează dacă șantierul a fost aprovizionat cu materialele prevăzute în proiect. Va cere executantului să-i prezinte certificatele de calitate pentru materialele aduse pe șantier.

 • • Va controla felul cum s-a făcut trasarea pentru poziționarea utilajelor, trasajul instalației prin planșee și ziduri.

 • • Dacă țevile sunt de diametrul prevăzut în proiect.

 • • Va controla și insista ca diversele organe de închidere să fie montate de așa manieră încât să poată fi ușor manevrate în timpul exploatării.

Verificările enumerate mai sus se vor face pe etape de execuție, de comun acord cu proiectantul.

 • • Va contrasemna situațiile parțiale de plată și va certifica cantitățile de lucrări trecute în situația de plată.

 • • La părțile de lucrare care urmează să fie închise de construcție se vor face toate verificările necesare și se va încheia proces verbal de lucrări ascunse. Acest proces verbal va fi, obligatoriu, prezentat la recepție.

 • • în cazul când din motive obiective, la montaj anumite părți din instalație nu pot fi executate conform proiectului, va cere în scris avizul proiectantului.

 • •  Dacă din motive obiective, bine justificate de executant, nu s-au putut aproviziona materialele prevăzute în proiect și se propune înlocuirea lor cu altele echivalente, va cere în scris avizul proiectantului.

Avizele scrise ale proiectantului, cât și diversele dispoziții de șantier date de către proiectant pe parcursul lucrării, se vor îndosaria și prezenta odată cu documentele de recepție.

In cazul când pe șantier se constată deficiențe de execuție, atât prin abateri de la proiect cât și la calitatea execuției, va sesiza în scris pe șeful de șantier prin caietul de dispoziții de șantier.

în caz în care șantierul nu ia în seamă sesizarea, va semnala în scris forul superior al șantierului cât și beneficiarul de investiție.

 • 3. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR , MONTAREA CONDUCTELOR

Instalația de utilizare se va executa conform prevederilor ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.E.) din 2008 -cap. 8 și cap. 9 și include următoarele lucrări:

 • •    racordarea conductei de gaze naturale presiune joasă proiectată la conducta existentă;

 • •    montarea receptorului se face respectând instrucțiunile tehnice caracteristice (vezi cartea tehnică);

 • •    înaintea intrării conductei de gaze în clădire se vor prevedea robineți de incendiu cu cep și mufe

Montajul conductelor exterioare se va face la o înălțime convenabilă care să permită întreținerea lor în timpul exploatării, deasupra ușilor și ferestrelor.

Conductele de utilizare interioară:

-se vor monta aparent pe consolă sau bride fixate pe pereți exteriori

-la trecerea prin pereți sau planșee se vor prevedea tuburi de protecție care vor depăși nivelul peretelui finisat cu cel puțin 10 mm.

-montarea conductelor de gaze naturale se va face conform ordin N.T.P.E.E.) din 2008 cap. 8,cap. 9 și tabel 6.

 • •  racordarea consumatorilor:

-pentru toți consumatorii de gaze naturale se vor monta 2 robineți de închidere cu cep și mufe - un robinet de siguranță și un robinet de manevră.

-se vor respecta prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.E.) din 2008 cap. 8 pct. 8.13-:8.15, cap 9 art. 9.2 -:-9.5, 9.9, 9.20-;-9.9.24, cap. 10 art. 10.43, 10.45-: 10.54

 • •  execuția îmbinărilor, materiale:

-pentru execuția instalațiilor de utilizare se vor folosi numai materiale care corespund certificatelor de omologare și facturilor de procurare.

-nu se admit materiale cu defecte de orice natură.

-materialele folosite pentru execuția instalațiilor de utilizare sunt conform „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008 cap. 9 pct. 9.12-:9.15 și tabele anexe 10,11,12 și acte normative.

 • •  țevi oțel fără sudură, trase conf. standard 404/1 și 404/3

 • •  țevi oțel fără sudură, trase conf. standard 530/1

 • •  fitinguri din fontă maleabilă conf. standard 471,472,474, 475, 476, 477, 478, 479, 483, 486, 487

 • •  brățări pentru țevi de instalații conf. standard 3932

 • •  robineți cu cep și mufe pentru gaze naturale conf. standard 1055

 • •  fuior de cânepă

 • •  vopsea de minium de plumb V351 -3

 • •  vopsea de culoare galbenă

 • •  furtun de cauciuc conf. standard 3078

 • •  alte*materiale, import, asimilate în țară.

înainte de începere execuției materialele se vor verifica dacă corespund calitativ. Țevile se vor curăți interior și exterior.

îmbinările țevilor în execuția aparentă se vor face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudură. Țevile în construcție sudată se vor îmbina astfel încât vor avea sudura longitudinală vizibilă după montare și decalată.

Se va asigura pe cât posibil desfacerea instalațiilor interioare, fără demontarea lor integrală, prin mufe stânga-dreapta și racorduri olandeze.

-4 -

 • 4. PROTECȚIA CONDUCTELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Protecția conductelor împotriva coroziunii se va face conform prevederi N.T.P.E.E. din 2008 cap. 11.

La instalațiile de utilizare protecția se realizează prin grunduire cu minium de plumb și vopsire cu vopsea de ulei în două straturi, culoare galbenă.

Grunduirea și vopsirea conductelor se aplică după terminarea curățirea țevilor de rugină (la luciu metalic) și terminarea tuturor probelor.

 • 5. VERIFICAREA Șl CONTROLUL ÎN TIMPUL EXECUȚIEI

Verificarea execuției instalațiilor de gaze naturale este conform prescripțiilor ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,.(N.T.P.E.E.) din 2008, cap10 pct. 10.55, 10.58.

Toate aparatele, materialele sau prefabricatele vor fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect, livrate cu certificat de calitate, iar prin depozitare sau manipulare nu s-au produs deteriorări.

La terminarea unor lucrări sau faze de lucrări, care pot funcționa sau proba independent de restul instalațiilor, verificările și probele se fac cu participarea delegatului și al întreprinderii distribuitoare, iar rezultatele se vor înscrie în procese verbale conform N.T.P.E.E. din 2008.

întreprinderea de distribuție gaze naturale va controla pe parcursul execuției și alte aspecte pe care le consideră necesare conform „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008.

 • 6. ACTE NORMATIVE, LEGISLAȚIE

Execuția lucrărilor de gaze naturale pentru instalații de utilizare se va face de întreprinderi autorizate pentru execuție.

La execuția lucrărilor de gaze naturale se vor respecta următoarele acte normative:

 • •  Standardele cuprinse în ordinul „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008.

 • •  Normativ I-27/82 - Instrucțiuni tehnice privind stabilirea și verificare clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte de oțel

 • •  Normativ P-118 - Norme tehnice de proiectare în realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului

 • •  HG 766/97 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

 • •  L 10/95 - Lege privind calitatea în construcții

 • •  HG 266/94 • Clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe

 • •  HG 273/94 - Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • •  Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor;

 • •  OG 60/97 - Ordonanța Guvernului privind apărarea împotriva incendiilor.

 • 7. CONDIȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA ETANȘEITĂȚII, RECEPȚIA Șl PUNEREAÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE

Se vor respecta prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008 - cap. 12, cap. 13 și tabele 10-^11.

 • • PROBE

-de rezistență P = 1 bar, timp de 1 oră

-de etanșeitate P= 0,2 bari, timp de 24 ore

-încercările se vor face cu aer, montându-se manometre indicatoare (verificate) având valoarea maximă a scării de 1 bari la încercarea de rezistență și de 0,2 bari la încercarea de etanșeitate

-la apariția unor defecte conductele se vor goli de aer, se vor remedia defectele și se vor relua probele

-după terminarea probelor evacuarea aerului se face la capătul coloanelor

-încercările se vor efectua în prezența delegatului întreprinderii distribuitoare și se vor consemna în procese verbale

 • * RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE GAZE NATURALE

-la recepție se va prezenta dosarul definitiv completat cu modul de execuție al lucrărilor și procesele verbale pentru probe

-se va încheia procesul verbal de recepție tehnică conform anexa .

 • * PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

 • - se va verifica funcționarea grilelor de admisie aer-ardere și evacuare gaze arse

 • - se va verifica existența tirajului la coșurile de fum

 • - se va face refularea aerului prin robinetele aparatelor de utilizare

 • - se va verifica comportarea arzătoarelor, stabilitatea și aspectul flăcării

 • - se va încheia procesul verbal de punere în funcțiune (anexa ) și procesul verbal de montare-p redare a contorului (anexa )

■ se va încheia contractul de furnizare a gazelor naturale cu delegatul întreprinderii distribuitoare și se vor preda beneficiarului instrucțiuni privind modul de exploatare a instalațiilor de utilizarea gazelor naturale

 • - verificarea lucrărilor de gaze naturale se face de către toți factorii care participă la realizarea lor, în conformitate cu prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E,E.) din 2008.

 • 8. INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin beneficiarului, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni:

 • *  înainte de aprinderea focului se fac următoarele operațiuni:

 • *  -controlul tirajului aparatelor racordate la coș.în cazul în care se constată lipsa tirajului nu se aprinde focul decât după: curățirea coșului de fum, curățirea sobei, deschiderea clapetelor de reglare etc.

 • *  -controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare.

 • *  -asigurarea accesului aerului de ardere în focarele aparatelor de utilizare: -aer primar permanent -aer secundar reglabil prin deschiderea usițelor cenușarelor, fantelor pentru acces aer în focar, pornirea ventilatoarelor etc.

 • *  -ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

 • *  -verficarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz.

a La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate și arzătoare, se fac următoarele operațiuni:

 • *  -aerisirea focarului minim 5 minute înainte de aprinderea focului.

 • *  -apropierea aprinzătorului de arzător.

 • *  -deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.

 • *  -aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

 • *  -aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se va face conform intrucțiuni elaborate de furnizori.

■ Stingerea focului.

 • *  -stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun se va face prin închiderea robinetului de siguranță montat înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

 • *  -în sediile societăților și instituțiilor focul se aprinde și se stinge numai de personalul instruit și însărcinat cu această operațiune prin grija conducerii unității beneficiare iar în cazul agenților economici și al centralelor termice de bloc prin personal calificat.

- Indicații speciale.

La utilizarea gazelor naturale este Interzis:

 • *  -aprindera focului dacă aparatul de utilizare nu este etanș sau nu are tiraj.

.        * -lăsarea focului nesupravegheat la aparatele neautorizate.

 • *  -obturarea coșului de fum.

 • *  -modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale sau prin persoane neautorizate.

 • *  -dormitul în încăperi cu focul aprins.

 • *  -dormitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coș (reșou, aragaz etc),

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

 • *  -stingerea tuturor focurilor.

 • *  -deschiderea ușilor și ferestrelor.

 • *  -nu se aprinde nici o sursă de foc.

 • *  -nu se manevrează aparate electrice.

 • *  -nu se doarme în astfel de încăperi.

 • *  -se anunță imediat unitatea distribuitoare

 • *

 • 9. OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI DE GAZE NATURALE

» Să păstreze toate aprobările și toată documentația tehnica pe baza căreia a realizat, verificat, revizuit sau modificat instalația de gaze naturale.

» -Să respecte condițiile impuse prin aprobările, acordurile energetice emise pentru consumul de gaze naturale.

» -Să nu pună în funcțiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepției și deschiderii oficiale a gazelor de unitatea distribuitoare.

» -Să nu micșoreze sau să astupe suprafețele de vitrare, golurile pentru ventilare, accesul aerului necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere, prevăzute pentru asigurarea siguranței in exploatare, comform prevederile ordinului „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,,(N.T.P.E.E.) din 2008.

» -Să întrețină instalațiile în stare bună de funcționare și să utilizeze aceste instalații în conformitate cu instrucțiunile primite de la unitatea distibuitoare.

» -Să permită accesul delegaților unității distribuitoare pentru control, verificarea sau revizia instalațiilor.

» -Să anunțe de urgență biroul de reclamați! al unității distribuitoare pentru orice defecțiuni survenite în instalația de utilizare și ori de câte ori simt miros specific de gaze naturale atât în instalația de utilizare cât și în instalațiile de distribuție.

» -Să anunțe imediat biroul de reclamații, să stabilească de comun acord și să execute manevrele necesare aducerii la normal a funcționării instalațiilor în cazul unor avarii.

» -Să nu permită și să nu execute modificări ale instalațiilor existente, racordări sau desființări de puncte de consum de gaze naturale decât pe bază de aprobări legale și numai prin societăți care au agrement tehnic în acest sens.

» -Să curețe și să menține în stare de bună funcționare coșurile de evacuare a gazelor arse prin societăți specializate.

» -Să permită racordarea la branșamentul și instalația de utilizare și altor locatari care au aprobarea unității distribuitoare, cu obligația acestora de a contribui cu cotă parte la cheltuiala anterioară.

» -Să respecte dispozițiile unității distribuitoare cu privire la funcționarea în regim mixt de consum, gaze naturaie-combustibil lichid.

» -Să nu rupă sigiliile aplicate de unitatea distribuitoare.

» -Să nu intervină la contoare, nișe, cabine sau la S.R.M.

» -Să nu utilizeze gazele în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate.

» -Să plătească cantitățile de gaze consumate la tarifele legal aprobate, precum și lucrările și serviciile prestate de unitatea distribuitoare.

» -Consumatorii industriali alimentați prin S.R.M. racordate la sistemul de distribuție sunt obligați să urmărească in mod continuu presiunea și debitul gazelor naturale, prevăzând avertizoare optice și acustice pentru depășirea limitelor admise a presiunii gazelor.

» -Să anunțe imediat furnizorul, luând în același timp măsurile necesare de prevenire a accidentelor tehnice și umane, în cazul depășirii presiunii de regim, sau în cazul când aceasta scade sub nivelul de funcționare admis.

» -Să anunțe telefonic și să obțină acceptul furnizorului pentru orice manevră la instalațiile de gaze, care poate duce la o variație bruscă a consumului.

în cazul în care se produc accidente, care au drept urmare degradarea clădirilor în care se găsesc instalațiile sau a altor obiective din vecinătate, precum și vătămarea integrității corporale a oricărei persoane, din cauza nerespectării obligațiilor ce revin beneficiarului, stabilite prin prezenta, unitatea distribuitoare este exonerată de orice răspundere.

INSTALATOR AUTORIZAT PENTRU

PROIECTARE, ING. MARIA COSA

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009 - PTh+CS+DE

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA STR. PIETII, NR.1, MUN. BACAU

CAIET DE SARCINI Instalații Electrice

CAP.I. DATE GENERALE

 • 1. Descrierea lucrărilor

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice, de execuție, funcționare si verificare ale următoarelor instalații:

- branșament electric chiller;

 • 2. Dispoziții generale comune - sarcini pentru executat

 • A. înainte de începerea lucrărilor

Pentru realizarea in bune condiții a tuturor lucrărilor care fac obiectul acestei investiții, executantul (antrepenorul sau/si subantrepenorii) va desfasura următoarele activitati:

 • -  studierea aprofundata a proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentație, precum si legislația, normativele, standardele, instrucțiunile tehnice de execuție la care se face trimitere, astfel ca pana la începerea execuției sa poata fi clarificate toate lucrările ce urmeaza a fi executate.

 • -  va sesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre elementele grafice si cifrice, sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvării si concilierii celor prezentate

 • B. In timpul execuției

-Va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in cantitatile si sortimentele necesare.

-Va sesiza proiectantul in cazul imposibilității procurării unor materiale prevăzute in documentație, prezentând in același timp o oferta a altui material similar, cu caracteristici cel puțin identice cu cel prevăzut in documentație din punct de vedere tehnic si economic.

-Va asigura forța de munca si mijloacele de mecanizare ritmic in concordanta cu graficul de execuție si cu termenele parțiale sau finale stabilite.

-Va respecta cu strictele tehnologia de lucru, caracteristicile materialelor (tipul materialului, adancimea de pozare, etc.).

Executantii, antrepenorul general cat si subantrepenorii sunt obligați sa păstreze la șantier, la punctul de lucru pe toata perioada de execuție si a probelor, întreaga documentație pe baza careia se executa lucrările respective, inclusiv dispozițiile de șantier date pe parcurs.

Aceasta documentație, împreuna cu:

 • -  procesele verbale de lucrări ascunse;

 • -  documentele C.T.C. care sa ateste calitatea materialelor;

 • -  documentele care sa ateste buna execuție;

 • -  modificările stipulate de proiectant in urma deplasărilor in teren; va fi pusa la dispoziția tuturor organelor tehnice de informare si control.

Modificarea oricât de neînsemnata a prevederilor documentației tehnice se va executa numai cu avizul scris dat de proiectantul de specialitate cu avizul șefului de proiect.

Modificările consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si materializate si in partea desenata a documentației in scopul cunoașterii de către beneficiar, la punerea in funcțiune a elementelor principale din teren (trasee, materiale, adâncimi, pozare, etc).

In cazul nerespectarii celor stipulate anterior, referitor la modificările fata de documentație, executantul devine direct răspunzător împreuna cu emitentul modificării, de eventualele consecințe negative economice, funcționale sau estetice cauzate de nerespectarea documentațiilor.

 • 3. Sarcini pentru beneficiar

Beneficiarului, prin dirigintele de șantier, ii revin următoarele sarcini:

-sa recepționeze documentația primita de la proiectant, verificând piesele scrise si desenate, coroborarea dintre ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee, etc).

-sa sesizese proiectantul de orice neconcordante sau de situații specifice aparute in scopul analizei comune si găsirii rezolvării urgente;

-sa anunțe proiectantul in vederea prezentării la fazele determinante, trasare rețele semnalizare, punere in funcțiune, precum si alte situații in care prezenta acestuia este necesara;

-sa nu accepte modificări fata de documentația de execuție, decât cu avizul proiectantului si cu viza șefului de proiect;

-sa urmareasca ritmic execuția lucrărilor in scopul respectării documentației, participând conform sarcinilor sale de servici, la controlul calitatii lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse si a cantitatilor de lucrări efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante;

-sa nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alta faza, sau recepția lucrărilor executate, fara atestarea tuturor elementelor care concura la o buna calitate a materialelor si execuției, un CTC al materialelor;

-pentru orice nerespectare a prevederilor documentației, beneficiarul prin dirigintele de șantier va solicita proiectantul in scopul clarificării problemelor sau organele de control a calitatii construcțiilor;

-cate un exemplar din observațiile, sesizările si dispozițiile sale se vor păstră la punctul de lucru pentru a putea fi consultate de proiectant si organele de control a calitatii construcțiilor.

In cazul nerespectarii documentației de către executant, sau când modificările sunt acceptate de beneficiar fara aprobarea proiectantului de specialitate si însușirea șefului de proiect, dirigintele de șantier sau persoana care a dictat modificarea răspunde direct împreuna cu executantul de eventualele consecințe negative de ordin funcțional sau economic.

CAP.II. MATERIALE UTILIZATEfmanipulare. depozitare)

Manipularea si transportul materialelor din PVC si a conductelor electrice cu izolație din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi.

In magazie si la locul de munca țevile din PVC vor fi așezate pe sortimente si dimensiuni fiind depozitate numai orizontal, pe suprafețe drepte si netede.

Temperatura de depozitare este de + 15°C.

La manipularea tamburilor cu cabluri se are in vedere ca învelișul cablurilor sa nu prezinte deformări, rostogolirea acestora sa se faca in sensul săgeților indicate pe tambur, iar spirele cablurilor sa nu se apropie cu mai puțin de 200 mm de extremitatea circumferinței tamburului.

înainte de desfasurarea cablului de pe tambur se controlează capetele cablului daca au fost bine izolate de umezeala si se controlează conductoarele cablului cu megohmetrul.

Materiale si echipamente utilizate

 • -  cabluri 3-12 conductoare cu izolație si manta din PVC

CAP.III. URMĂRIREA LUCRĂRILOR IN TIMPUL EXECUȚIEI

Pe intreaga perioada, de la inceperea si pana la terminarea lucrărilor, executantul si proiectantul vor urmări si respecta programul de urmărire a lucrărilor anexat la documentație, pentru fiecare etapa se va încheia si un proces verbal care va fi anexat la dosarul recepției preliminare.

CAP.IV. PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII

Controlul calitatii materialelor a aparatajului de comutație si protecție se va face după aprovizionarea acestuia. Executantul va achiziționa toate materialele si aparatajul avand in vedere piesele tahnice si criteriile de performante cu masurile si valorile prescrise din programul de control al calitatii anexat la documentație.

CAP.V. INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 5.1. TRASAREA INSTALAȚIEI

Trasarea instalației cuprinde următoarele operații:

 • -  studierea planurilor de execuție

 • -  efectuarea sondajelor (unde este cazul)

 • -   pichetarea traseului

La trasarea liniei electrice se va tine seama de distantele de apropiere fata de alte rețele si care sunt in conformitate cu normativul NTE 007y08/00.

 • 5.2. MONTAREA CABLURILOR PE PODURI DE CABLURI

Tipul de pod de cabluri este funcție de numărul de cabluri care sunt pozate.

Cablurile se vor monta în dispoziție verticală si orizontala.

în funcție de tipul de pod achiziționat, furnizorul va da și componentele pentru ancorarea și fixarea acestuia de structura clădirii.

Componentele podului de cabluri pot să fie din oțel ce va fi protejat la coroziune.

CAP. VI. CONDIȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALAȚIILOR

 • 6.1. Verificarea preliminară

Pe timpul execuției se verifica - executarea liniilor electrice subterane conform proiect.

 • -  modul de pozare a cablului

 • -  verificarea aparatajuluii electric de protecție din tabloul general

 • -   corectitudinea legaturilor electrice intre tabloul general si chiller,

 • 6.2. Verificarea definitiva

Verificarea instalației are următoarele etape:

 • -  verificarea aspectului

 • -  verificarea executării instalației conform proiectului, ținând cont si de rezolvarea neconcordantelor aparute pe timpul execuției.

 • -  alegerea corecta a aparatelor de protecție si comutație din TG

 • -  realizarea schemei de legare la pamant

 • -   rezistenta de izolație a instalației

CAP .VII. INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND EXPLOATAREA INSTALAȚIEI

Personalul de exploatare va fi dotat cu:

 • -  trusa de scule

 • -  indicatoare de tensiune

 • -  mijloace de protecție individuale conform NPM

 • -  trusa de prim ajutor

 • -  aparate extinctoare cu substanța uscata

 • -  chei de la tablourile electrice

 • -  aparataj de protecție de comutație, surse de lumina, etc. de rezerva

 • 1) Linii electrice

Activitatea de prevenire a defecțiunilor si a întreruperilor in funcționare este orientata după următoarele direcții principale:

 • -  controlul periodic al cablurilor in funcțiune

 • -  analiza incidentelor si avariilor

 • -   incercari si verificări profilactice

 • -   revizia si întreținerea

Pentru o exploatare ușoara se impune menținerea regimului normal de funcționare a acestora.

In acest sens se urmăresc:

 • -  valorile curentilor care circula prin cabluri, tensiune si care se face o data pe luna

 • -  starea legaturilor electrice

 • -  starea elementelor de fixare

 • -  starea de izolație a cablurilor si conductoarelor

Verificările de la ultimele 3 subpuncte se fac o data pe an.

 • 2) Legarea la pamant a instalațiilor

Aceasta are ca scop:

 • - protecția oamenilor

 • - fixarea potențialului în raport cu pamantul a anumitor parii conducătoare apartinand circuitelor electrice in vederea asigurării condițiilor de funcționare prescrise.

Periodic la 6 luni se va verifica:

 • - rezistenta de dispersie

 • - tensiunea de atingere si de pas

Din 2 in 2 ani se vor executa următoarele operații:

 • - verificarea locala prin dezgropare

 • - masurarea rezistivitatii solului

 • - masurarea tensiunii de atingere si de pas

 • - verificarea stării legaturilor intre elementele instalației

CAP.VIII. NORMATIVE, STANDARDE, PRESCRIPȚII

Se vor respecta următoarele standarde si normative:

 • -  Î7 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.c.a. si 1500 V.c.c.

 • -  C 56/2003 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente

 • -  NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri

 • -  STAS 553/1,2,3,4 - Aparate de comutație pana la 1000 V.c.a. (1200 V.c.c) si pana la 4000 A. Condiții tehnice

 • -  I 20 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de protecție contra trăsnetului a construcțiilor

 • -  STAS 11357 - Masuri de siguranța contra incendiilor clasificarea materialelor si elementelor de construcții din punct de vedere al combustibilității

 • -  STAS 5162/9 ~ Cabluri si conducte cu izolație si manta din materiale termoplastice, elastomerice si cauciuc natural. Metode de verificare a rezistentei la flacara

 • -  STAS 12604 - Protecția împotriva electrocutărilor. Prescripții generale

 • -  STAS 12604/5 - Protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare si de execuție.

 • -  STAS 12604/4 - Protecția împotriva   electrocutărilor prin atingere

indirecta. Instalații electrice fixe. Prescripții generale.

 • -  PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari

 • -  STAS 8174/1,3 - Fiabilitate, rentabilitate si disponibilitate

 • -  PE 116 - Normativ de incercari si măsurători la echipamente electrice

 • -  GP 052-2000 - Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni pana la 1000 V.c.a. si 1500 V.c.a.

 • -  STAS 9436/2/1980 - Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de j.t. si m.t. Clasificare si simbolizare

 • -  NTE 001/03/00- Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației si protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

 • -  PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice

Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca

HG. 1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor „Legii securității si sanatatii in munca nr.319/2006",

 • -  HG 1048/2006- privind cerințele minime de secutitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a ElP la locul de munca

 • -  HG 1146/2006 - privinde cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor electrice.

 • -  Legea 307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor

CAP.IX RECEPȚIA LUCRĂRILOR

1. Recepția la terminarea acestora

Dosarul de recepție la terminarea lucrărilor va cuprinde:

 • -  procesele verbale din timpul execuției lucrărilor;

 • -  procesele verbale de lucrări ascunse;

 • -  buletinele de incercari pentru cabluri conductoare, țevi protecție si echipamente;

 • -   certificate de calitate pentru toate materialele utilizate;

 • -  buletinele privind masurarea rezistentei de legare la pamant;

 • -  planurile si schemele electrice cu modificările din timpul execuției.

 • 2. Recepția finala

La recepția finala se va urmări:

 • -  modul de comportare a elementelor instalației electrice pe perioada de 1 an;

 • -  remedierea disfunctionalitatilor aparute in perioada de garanție.

ÎNTOCMIT

Ing. Doroftei Flavius

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L PROIECT NR. 13/2009 - PTh+CS+DE

BACĂU                  CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA

CENTRALA

STR. PIETII, NR.1, MUN. BACAU

APROBAT,

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI I.J.C. BACĂU - insp. Șef, ing. ADRIAN SICHITIU

PROGRAM DE URMĂRIRE A LUCRĂRILOR ÎN ȘANTIER CU FAZE DETERMINAMTE IMPUSE

Nr. crt.

Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului

Metoda de control

Participă la control

Doc. de atestare a calității

Obs

Beneficiar

Proiectant

Constructor

I.S.C.

VENTILAȚIE - ing. Ginel Toia

1

înainte de începerea lucrărilor, se verifica traseele coordonate cu celelalte instalații din zona respectiva

PV

2

Recepția materialelor puse in lucru: verificarea corespondentei parametrilor echipamentelor si materialelor prevăzute in proiect, cu cele cuprinse in buletinele de expediție

PVRC

3

Montajul conductelor, armaturilor, tubulaturii, grilelor, echipamentelor

PV

4

Proba la presiune Faza determinanta

PV FD

5

Recepția la terminarea lucrărilor

PV

GAZE - ing. Coșa Măria

1

Trasarea instalației de gaze Verificarea caracteristicilor și calității materialelor puse în lucru

«

PV

3

Probe de etanșeitate și rezistență la presiune, conf normativ de gaze

PV FD

4

Punerea în stare de funcționare a instalației în vederea recepției

«

PV

-2-

ELECTRICE - ing. Doroftei Flavius

1

Verificarea caracteristicilor și calității materialelor puse în lucru

PV

2

Verificarea traseelor si continuității cablurilor electrice

PVLA

3

Verificarea izolației cablurilor electrice

PVLA

4

Verificare priza si conectare la priza de pământ

PVLA

5

Punerea în stare de funcționare a instalației în vederea recepției

PVRC

6

Recepția la terminarea lucrării

«

«

PVRC

NOTĂ:

 • -  Cei implicați in verificarea sl constatarea stadiului lucrărilor vor fi convocat! in timp util de către beneficiar

 • -  Prezentul program de control poate fi modificat si completat pe parcursul executării funcție de situațiile nou aparute si necesitați

 • -  Din documentul încheiat trebuie sa rezulte ca sunt asigurate condiții corespunzătoare care sa permită execuția lucrărilor de construcții;

 • - La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcției.

 • - .Alte controale pe șantier se vor face la solicitarea beneficiarului sau executantului.

•   - Prezența inspectorilor I.S.C.

PV - Proces verbal

PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse FD - Fază determinantă

PVRC - Proces verva! de recepție a calitatii

PROIECTANT,


BENEFICIAR,


CONSTRUCTOR,


C GENERAL TECTONIC SRL BACĂU


DIRIGINTE DE ȘANTIERSC. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU


PROIECT NR. 13/2009 FAZA P.Th.+C.S.+D.E,

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACĂU

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACĂU

in mii lei/mii euro, la cursul LEI/EURO din dala de 19/08/2009

1 EURO w 4,2246

Pagina 1


NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

■ 2 ' .

3

4

6 ...

6

7

CAPITOLUL 1

- Cheltuieli pentru obținerea Și amenajarea terenului -

1.1. Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

•*1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -

2,101

0,497

0,399

2,500

0,592

■ OBIECT NR. 1 Refacere branșament g.n.

2,101

0,491^     0,399

2,500

0,592

TOTAL CAPITOLUL 2

2,101

0,497

0,399

2,500

0,592

CAPITOLUL 3

- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică ■

3.1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• Studii topo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• Studii geo

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,000

0,710

0,570

3,570

0,845

■ Avize și acorduri

3,000

0,710

0,570

3,570

0,845

• Autorizație construire 1 %

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3,

Proiectare și inginerie

9,880

2,339

1,877

11,757

2,783

■ P.Th.tC.S.*O.E.

9,880

2,339

1,877

11,757

2.783

3.4. Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• Cheltuieli penlru organizarea licitației de execuție a lucrărilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5. Consultanța

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

; 3.6. Asistenta tehnica

6,900

1,633

1,311

8,211

1,944

• Supraveghere tehnică

6,000

1,420

1,140

7,140

1,690

• Asistență tehnică

0,900

0,213

0,171

1,071

0,254

TOTAL CAPITOLUL 3

19,780

4,682

3,758

23,538

5,572

CAPITOLUL 4

- Cheltuieli pentru investiția de bază •

@35^

4.1.

Construcții șl Instalații

112,227

26,565

21,323

/      31,612

• OBIECT NR. 2 Climatizare hală flori

112,227

26,565

21,323

133,550

31,612

4.2. Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale cu montaj

77,217

18,278

14,671

91,869^     21,751

91,889r       21,751

• OBIECT NR. 2 Utilaj aferent climatizare

77,217

18,278

14,671

4.4.

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6. Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6. Active necorporale

0,000

0,000

0,000

o.W

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

189,444

44,843

35,994

( 22^,439

)      53,363

CAPITOLUL 6

z---

- Alte cheltuieli -

5.1. Organizare dB șantier

1,827

0,432

0,347

2,174

0,515

6.1.1. lucrări de construcții

1,827

0,432

0,347

2,174

0,515

512 c^eltuieli conexe organizării ‘ șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,510

0,357

0,287

1,797

0,425

5.2.1 Comisioane, cote, taxe

• Cota I.S.C                       0,10%

0,116

0,027

0,022

0,138

0,033

■ Cola I.S.C.                         0,70%

0,813

0,192

0,154

0,968

0.229

• Casa socială a constructorilor       0,50%

0,581

0,137

0,110

0,691

0,164

« Copyright GENERAL TECTONIC 8.R.L. HACAU 2OO9

“O----— 2 ---=    r

3 ' 1

“V I

——r

6- I

7

• Comision Bancă Finanțatoare      0,00%

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

• Taxa timbru arhitect 0,5%0

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

5.2.2 Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

20.923

4,953

3,975

24,898

5,894

■ Diverse și neprevăzute

20.923

4,953

3,975

24,698

5,894

TOTAL CAPITOLUL 5

24,260

5,743

4,609

28,869

6,834

CAPITOLUL 6

- Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predarea la beneficiar -

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2. Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

235,585

55,765

44,761

280,346

66,360

din care C + M

116,155

27,495

22,069

138,224

32,719

PARTEA a If-â

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul

obiectivului de Investiției

PARTEA alllA

z “■)

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL din care C + M

235,585

116,155

55,765

27,495

44,761 22,069

f 138^24;

66,360

32,719

S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU


PROIECT NR. 13/2009

FAZA P.Th.+C.S.+D.E

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACĂU


PEytZULQaiECIULUINR. 1

Climatizare hală flori

in mii lei/mii euro, la cursul LEI/EURO din data de i9/08f20D9

NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

■ - ' ' 2-- •'

3:

:’ * - ■

6

.      ; ':7          -.

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

ÎNTOCMIT


ING. SCUTARU CRISTI


VERIFICAT

EC, lunguAngela


 • 1   CLI008 Instalații gaze presiune joasă

 • 2  CLI018 Branșament electric Chiler s Instalații climatizare ventilație

3,830

1,991

106,407

0,906

0,471

25,187

0,728

0,378

20,217

4,557

2,369

126,624

1,079

0,561

29,973

TOTAL l

112,227

26,565

21,323

133,550

31,612

III-PROCURARE

1 Utilaj aferent climatizare

77,217

18,278

14,671

91,889

21,751

TOTAL III

77,217

18,278

14,671

91,889

21,751

TOTAL (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

189,444

44,843

35,994

225,439

53,363


© Copyright GENERAL TECTONIC 8.R.L. BACAU 2009


Pagina 2S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU


PROIECT NR. 13/2009

FAZA P.Th.+C.S.+D.E

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACĂU


DEVIZUL OBIECTULUI NR, 2

Climatizare hală flori

in mii lei/mii euro, la cursul LEI/EURO din data de 19/08/2009

NR, CRT,

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (Inclusiv TVA)

Mii LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4' .

5

6,

- 7 ■■ ■

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

 • 1   CLIQ08 Instalații gaza presiune joasă

 • 2   CLI018 Branșament electric Chller

 • 3   Instalații climatizare ventilație

3,830

1,991

106,407

0,906

0,471

25,187

0,728

0,378

20,217

4,557

2,369

126,624

1,079

0,561

29,973

TOTAL I

112,227

26,565

21,323

133,550

31,612

III - PROCURARE

1 Utilaj aferent climatizare

77,217

18.278

14,671

91,889

21,751

TOTAL III

77,217

18,278

14,871

91,889

21,751

TOTAL (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

189,444

44,843

35,994

225,439

53,363

Întocmit

ING. SQJTARU CRISTI

Verificat

EC. LUNGu ANGELA

formularul F3

Obiectivul: 0513 45000000    CLIMATIZ.HALA FLORI P-TA CENTR

Obiectul:    0001 45000000    CLIMATIZARE HALA FLORI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta CLI008 INSTALAȚII GAZE PREȘ.JOASA

Categoria de lucrări: 0120

Obs: RON s Leu greu

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a}Material

(col.3x

(col,3x

(col .3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b) Manopera

col.4a)

col. 4b)

col.4c)

CO1.4d)

6+7+8}

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UH)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

{ RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001   IB21B01        BUC.           1.000

41.90

41.90

POZIȚIE RIGIDA RACORD.ÎNCĂLZITOR APA LA

20.75

20.75

INSTAL.GAZE EXECUTATA DIN ȚEAVA CU D: 3/

0.00

0.00

4"

0.04

0.04

62.69

002 IC33D1         M             2.000

0.69

1.37

ȚEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILBT+MUFA

2.52

5.04

FARA FITINGURI INST,GAZE IN LOC. ARDERE f

0.00

0.00

COL+DISTRIB.D=1 T

0.00

0.00

6.41

002 3305695          N             2.020

12.97

26.20

ȚEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1 } OL 32

0.00

0.00

1 S 7656

0.00

0.00

0.02

0.04

26.24

003 IC33F1         H            50.000

0.82

40.99

ȚEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+M'JFA

3.86

193.20

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC ARDERE+

0.00

0.00

COL+DISTRIB.D4 1/2T

0.00

0.00

234.19

003 3305712          N             50.500

16.36

826.18

ȚEAVA INST.NEAGRA FL+NF M - 40(1 1/2) OL

0.00

0.00

32 1 S 7656

0.00

0.00

0.04

2.02

828.20

004 IC34D1         BUC.          4.000

0.32

1.29

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN.

2.27

9.07

INSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

0.00

0.00

INSURUB.PT.D=1 T

0.00

0.00

10.37

004 4117966          BUC.           4.000

4.00

16.02

COT FONTA MALEABILA Al S474 DN 25 l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.02

005 IC34F1         BUC.          12.000

0.49

5.82

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN,

3,36

40.32

INSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

0.00

0.00

INSURUB.PT.D=1 1/2 T

0.00

0.00

46.14

005 4119351 BUC. 12.000 COT RAC OL KT PLANA PIL INT EXT UA2 S483 DN 40 11/2

4.54

0.00

0.00

0.01

54.47

0.00

0.00

0.12

54.59

006 GLOSAI         BUC,          15.000

7.12

106.73

CURBA DE SUDARE MONTATA LA ȚEVI AVIND DN

9.41

141.12

= 3 TOII

0.00

0.00

0.05

0.75

248.60

006 4020010          BUC.          15.000

50.75

761.31

ȚEAVA CURBATA 45 GRADE R=5 108X6 W 4541

0.00

0.00

S 830

0.00

0.00

0.12

1.80

763.11

007 IC34D1         BUC.           2.000

0.32

0.65

F1TINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN.

2.27

4.54

INSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

0.00

0.00

insurub.pt.D=1 t

0.00

0.00

5.18

007 4113855          BUC.           2.000

13.35

26.70

REDUCȚIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15

0.00

0.00

FI

0.00

0.00

0.00

0.00

26.70

008 ID2OC1         BUC.           2,000

0.32

0.65

ROBINET CU CEP PT.INSTALAȚII DE GAZE.DE

6.55

13.10

ÎNCHIDERE CU D 1 " *

0.00

0.00

0.00

0.00

13.75

008 4500864          BUC.           2.000

31.41

62.83

ROBINET CEP GAZE HAT.MUFE,FC, PN 1000HM

0.00

0.00

1120,3.800-1

0.00

0.00

0.01

0.02

62.85

009 ID20D2         BUC.           2.000

0.49

0.97

ROBINET CU CEP PT.INSTALAȚII DE GAZE,DE

14.45

28.90

ÎNCHIDERE CU D 1 1/2 " *

0.00

0.00

0.00

0.00

29.87

009 4500840          BUC.           2.000

35.85

71.71

ROBINET CEP GAZE NAT,MUFE,FC, PN 1000W4

0.00

0.00

H20,S.800-1 1/2

0.00

0.00

0.02

0.04

71.75

010 IC35G1         BUC.          25,000

0.93

23.18

BRATARI PT FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST.

3.19

79.80

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

0.00

0.00

BETON D=U 1/2 TOLI

0.01

0.25

103.23

011 RPCU08C1         BUC.          4.000

0.00

0.00

STRĂPUNGERI IN ZIDĂRIE DE 1 1/2 CĂRĂMIDĂ

6.55

26.21

CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND,

0.00

0.00

SECȚIUNE 50-400CMP

0.00

0.00

26.21

012 IC39D1         BUC.           2.000

CONFECȚIONAREA SI MONTAREA ȚEVII DE PROTECȚIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSBE D=2 TOLI

4.60

2,77

0.00

0.01

9.21

5.54

0.00

0.02

14.77

013 IC40C1         BUC.           4.000

2.41

9.64

CONFECT.NONTAREA+CIMENTAREA ȚEVII DE

2.94

11.76

PROTECȚIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

0.00

0.00

ZIDURI D=1 1/2 TOLI

0.01

0.04

21.44

014 IE06B1         M            50.000

0.01

0.40

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PREȘ.A C01ID.

1.09

54.60

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D; PESTE 1"

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

015 CN13B1         M            50.000

0.13

6.49

VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALAȚII

0.92

46.20

EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE

0.00

0.00

CU D EXT.<34MN INCLU

0.00

0.00

52.69

015 6103311          XG            0.850

7.00

5.95

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

5.96

j Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

0.515     2100,65     680.15       0.00      5.15      2735.95

Detaliere transporturi;

-Transport auto             0.515x   10.00=                 5.15

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare 12.Oi

-CAS:

(       680.15 +          0.00 * 0.000 +

 • 5.15 * 0.000) » 0.20800 =

-ȘOMAJ:

(       680,15 t          0.00 * 0.000 +

 • 5.15 ‘ 0.000) * 0.00500 =

-FOND DE GARANTARE 0,25%

(       680.15 +          0.00 * 0.000 +

 • 5.15 * 0.000) ‘ 0.00250 = -SANATATE

(       680.15 ♦          0.00 * 0.000 ♦

 • 5.15 * 0.000) * 0.05200 =

-CONTRIBUȚII PT CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

(       680.15 +          0.00 * 0.000 t

 • 5.15 * 0.000) * 0.00850 =

-ASIGURĂRI PT ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 0.694 %

(       680.15 f          0.00 ‘ 0.000 +

 • 5.15 * 0.000) * 0.00694 =

  252.08

  141.47

  3.40

  1.70

  35.37

  5.78

  4.72


Total cheltuieli directe:


GREUTATE MATERIALE

0,515     2352.73

MANOPERA

872.59

UTILAJ TRANSPORT

0.00      5.15

TOTAL

3230.47

Cheltuieli indirecte:

3230.47 *

0.1290 =

416.73

Profit:

3647.20 *

0.0500 =

182.36

TOTAL GENERAL DEVIZ;

3 829.56

TVA        3829.56 *

19.05 =

727.62

TOTAL cu TVA

4 557.18

PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

S.C. "GENERAL TECTONIC” S.R.L

BACĂU


PROIECT NR.13 /2009/P.Th.+C.S+.D.E. CLIMATIZARE HALA FLORI

PIAȚA CENTRALA

STR. PIETII, NR.25, MUNICIPIUL BACĂU

BENEFICIAR: PRIMĂRIA BAC AU


ANTEMASURAT


INST GN PREȘ JOASA


01   IB21B01

POZIȚIE RIGIDA RACORD.ÎNCĂLZITOR APA LA INSTAL.GAZE EXECUTATA DIN ȚEAVA CU D: 3/4'’ Cantitate^ 02 IC33D1 POZ.14


1.000 BUC.


ȚEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA FAR A FITINGURI

DISTRIB.D=1


INST.GAZE IN LOC.ARDERE+COL+ T


Cantitate=


2.000 M


POZ,16


03 IC33F1

ȚEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA FAR A FITINGURI

DISTRIB.D=1


INST.GAZE IN LOC ARDERE+COL+ 1/2T                   cantitate=


50.000 M


04   1C34D1 POZ.4

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN.I

NSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSU

RUB.PT.D=1     T                    Cantitate=


4.000 BUC.


05 TC34F1 POZ.13

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN.I

NSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSU

RUB.PT.D=ll/2     T                  Cantitate=


12.000 BUC.


06 GD05A1            POZ. 14

CURBA DE SUDARE MONTATA LA ȚEVI AVIND DN = 3 TOLI                            Cantitate=


15.000 BUC.


07 IC34D1 POZ.47

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.ÎMBIN.I

NSURUB.ȚEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSU RUB.PT.D=1     t                  Cantitate=


2.000 BUC.


08 ID20C1 POZ.124

ROBINET CU CEP PT.INSTALAȚII DE GAZE,DE ÎNCHIDERE CU D: 1’'

Cantitate=

09 ID20D2     POZ.126

ROBINET CU CEP PT.INSTALAȚII DE GAZE,DE ÎNCHIDERE CU D 11/2 1 *

Cantitate=

10 IC35G1

BRATARI PT.FIXAREA ȚEVI.OTEL LA INST.INC

ALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON

D=1 1/2 TOLI                    Cantitate=


2.000 BUC.


2.000 BUC.


25.000 BUC.


CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIU

NE 50-400CMP                       Cantitate= 4.000 BUC.

 • 12   IC39D1

CONFECȚIONAREA SI MONTAREA ȚEVII DE PROT

ECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANS

EE D= 2 TOLI

Cantitate=    2.000 BUC.

 • 13   IC40C1

CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA ȚEVII DE PRO

TECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDU

RI D=1 1/2 TOLI

Cantitate^ 4.000 BUC.

 • 14   IE06B1

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PREȘ.A COND. D

E GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1'1

Cantitate= 50.000 M

 • 15   CN13B1 POZ.7

VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALAȚII EXEC

UTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D

EXT.>34MM                         Cantitate= 60.000 M

Formularul P3

Obiectivul: 0513 45000000    CLIMATIZ.HALA FLORI P-TA CEHTR

Obiectul:    O001 45000000    CLIMATIZARE HALA FLORI

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta CLI018 BRANȘAMENT ELECTRIC CHILER

Categoria de lucrări: 0120

Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. UN CANTITATEA crt,       sau

Subcapitol[norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UN)

MATERIAL

(col.3x

col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

| RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

0 1 2

3

4

5

Secțiunea financiara

6                7                8

9

001 EA06V1         H

4.000

23.30

93.19

ȚEAVA OTEL PENTRU INSTALAȚII SUDA'

TA,

5.54

22.18

NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI

0.00

0.00

METALICE D=2 TO

0.06

0.24

115.60

002 EC03C1         H

8.000

33.47

267.77

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE

3.95

31.58

CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND

.25 SAU

0.00

0.00

îs mp.

0.01

0.08

299.43

003 EC03I1         M

8.000

9.42

75.39

CABLU BNERGIE MONTAT CU SCOABE PE

POD DE

2.69

21.50

CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 25 SA

U 35

0.00

0.00

MNP.

0.00

0.00

96.69

004 EC05B1         M

4.000

0.01

0.04

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PR0T

METAL

1.26

5.04

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARAT

E

0.00

0.00

CONDUCTE 25 SAU 35 MMP

0.00

0.00

5.08

005 COMASAT          LEI.

716.000

1.00

716.00

CABLU CYY 5C2.5 MHP ML=20,0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716.00

-DESCRIERE:

»> componenta 001

005 YC01R0N        LEI.

716.000

1.00

716.00

DIFERENȚA PREȚ MATERIALE - RON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716.00

006 EC12D1         BUC.

2.000

11.79

23.58

CAP TERMINAL INTERIOR LSG.LA BORNE CU

12.26

24.53

COND.CU. 4X16 SAU 3X25+16MMP

0.00

0.00

0.00

0.00

48.11

cliois pag 6

007 EC19B1         BUC.          2.000

PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT. TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

0.84

0.00

0.00

0.84

007 5217426          BUC.          2.000

3.46

6.91

PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLQURI,

0.00

0.00

APARATE D=29

0.00

0.00

0.00

0.00

6.91

000 EF09C1         BUC.          10.000

0.33

3.33

RACORD.COND.CU.AP. SAU MOT.LA BORNE.TAB.

1.85

18.48

EL.PE MARH.,MBT.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

0.00

0.00

25 SAU 35MMP

0.00

0.00

21.81

008 5203360          BUC.          10.000

1.24

12.40

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT. COND.CUPRU

0.00

0.00

5X 5,4 HMP

0.00

0.00

0.00

0.00

12.40

009 W1P08A          BUC.           1.000

1.22

1.22

VERIFICAREA PRI2EL0R DE PAMINT PT.

15.12

15.12

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE LA

0.00

0.00

CONSTRUCȚII

0.00

0.00

16.34

j 010 EHO1A1         BUC.           1.000

ÎNCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE

0.00

0.00

6.47

6.47

ELECTRICA DE MAXIMUM 1 XV.

3.10

3.10

0.00

0.00

9.57

011 EH07A1         KNH.         20.000

0.37

7,38

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.38

012 EI01B1         BUC.           4.000

0.00

0.00

DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10

1.68

6.72

SAU 12 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

6.12

012 6313318          BUC.          4.000

2.31

9.24

DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.ȘURUB M

0.00

0.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

9.24

013 EI02C1         BUC.           1.000

6.36

6.36

, ETANȘ.TRECERII CAB-PRIN PEREȚI SI

1.51

1.51

/ PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA

0.00

0.00

EXTER.CU D=39-5O MM *

0.02

0.02

7.89

014 RPCT49A1         BUC.          1.000

0.00

0.00

FORAREA MECANICA A GĂURILOR DE 5 CM IN

0.94

0.94

ZIDĂRIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT

0.30

0.30

CU GROSIMEA DE 20C

0.00

0.00

1.24

015 W1C1CA1         KG           20.000

CONSTRUCȚII DE OTEL TIP MECAHO ZINCATE MONTARE


3.78

75.67

0.84

16.80

0.00

0.01


0.00

0,20


92.67


010 TRA01A10        TONA         0.050

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.


0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

14.79


0,74


0,74


Cheltuieli directe din articole:


GRBUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT


TOTAL


0.054     1298.48     171.71

Din care:

Valoare aferenta utilaje ternice Valoare aferenta utilaje electrice


3.40      1.28

0.00

3.40


1474.B7


Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto             0.054x  10,00=


0.74

0.54


Alte cheltuieli directe:


-Cota aprovizionare 12.0%

-CAS:

(       171.71 t          3.40 * 0.000 r

1.28 ‘ 0.000} * 0.20800 =

-ȘOMAJ:

(       171.71 +          3.40 ‘ 0.000 +

 • 1.28 * 0.000) ‘ 0.00500 =

-FOND DE GARANTARE 0.25%

(       171,71 +          3.40 * 0.000 +

 • 1.28 ‘ 0.000) * 0.00250 = -SANATATE

(       171.71 +          3.40 * 0.000 +

 • 1.28 ‘ 0.000) * 0.05200 = -CONTRIBUȚII PT CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,851

(       171.71 ♦          3.40 * 0.000 +

1.28 * 0.000) * 0.00850 =

-ASIGURĂRI PT ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 0.694 %

(       171.71 +          3.40 * 0.000 +

1.28 * 0.000) * 0.00694 =


155.82

35.72

0.86

0.43

8,93

1.46

1.19


Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.054

1454.29

220.30

3.40

1.28

1679.27

Cheltuieli

indirecte:

1679.27 *

0.1290 =

216.63

Profit:

1895.90 *

0.0500 =

94,79

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 990.69

TVA

1990.69 ‘

19.0% =

378.23

TOTAL CU TVA

2 368.92CLI 018 pag    8

PROIECTANT                          CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807}

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L

bacAu


PROIECT NR. 13/2009-PTh+CS+DE

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

STR. PIETII, NR.1, MUN. BACAU

ANTEMASURATOARE BRANȘAMENT ELECTRIC CHILLER

Nr Crt

Simbol

U/M

Cantit.

Denumirea articolelor

1.

EA06V1

m

4

Țeava de otel, sudata, neagra,montata aparent pe dibluri metalice D=2”

2.

EC03C1

m

8

Cablu energie montat cu scoabe pe console fixate cu dibluri metalice, conducte 25 mmp

3.

EC03I1

m

8

Cablu energie montat cu scoabe, pe pod de cabluri sau rulant, conducte 25 mmp

4.

EC 05 B1

m

4

Cablu de energie tras prin tub de protecție metalic pt. racord motoare, tablouri, aparate, conducte 25mmp (CYY 5x25mmp)

5.

YC01M

RON

716,0

Procurare cablu

- CYY 5x25mmp - 20m

6.

EC12D1

buc

2

Cap terminal interior leg. la borne cu cond. Cu 25mmp

7.

EC19B1-005

buc

2

Presetupa fixare cabluri la electromotor, tablouri, aparate, cu diametrul 21 sau 29mm

8.

EF09C1-007

buc

10

Racordarea conductelor din Cu la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand secțiunea 25 mmp

9.

W1P08A1

buc

1

Verificarea prizelor de pamant la lucrări de instalații electrice la construcții

10.

EH01A1

buc

1

încercarea cablurilor de energie electrica de max. 1 kv

11.

EH07A1

Kw/h

20

Energie electrică pentru probe

12.

El 01 B1-0003

buc

4

Diblu metalic cu diam. nominal 10 sau 12 mm

13.

EI02C1

buc

1

Etanș, trecer. cabl. prin pereți si plansee ptr separ, de med umede, cabl cu D=39-50 mm

14.

RPCT49A1

buc

1

Forarea mec. a gaur. de 5 cm in zidărie de caram si elem de bet arm. cu gros, de 20cm

15.

W1C10A1

kg

20

Construcții otel mecano-zincate

16.

TRA01A

t

0,05

Transport     rutier     al     materialelor,

semifabricatelor

întocmit

Ing. Doroftei Flavius

4)^7—-

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L BACĂU


PROIECT NR. 13/2009/P.Th.+C.S+.D.E.

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA MUNICIPIUL BACĂU

LISTA DE CANTiTATI ECHIPAMENTE CLIMATIZARE TUBULATURA SI GRILE + IZOLAȚIE SI PROTECȚIE MECANICA

Ar.

Categorie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

(Rimu

Dim !

Dim 2

De se rie re

Prei L niinr (Rl R;

Cun ti tute

1 itloure Toltila fiii R;

i

2

3

5

6

1 !■' 1 "

)

COMFORT

GRILLES

600

300

Grila aluminiu cu dubla deflexie pentru introducere, cu cleme prindere in cadru, fara reglaj de debit

130,97

4

523.88

2

COMFORT

FORMO

160

Difuzor rotund de tavan cu placa frontala perforata, pentru introducere sau evacuare. Vopsit alb -RAL 9010

46.96

6

281.76

3

COMFORT

GRILLES

1225

150

Grila din otel galvanizat cu dubla deflexie pentru introducere, reglaj debit prin basculare, montare pe tubulatura circulara.

93.61

14

1310.54

4

ADS

SAFE

450

90

Cot SAFE din segmente faltuite cu r = 1 x diam

60.37

3

181.11

5

ADS

SAFE

560

90

Cot SAFE din segmente faltuite cu r = 1 xdiam

80.87

1

80,87

6

ADS

SAFE

630

90

Cot SAFE din segmente faltuite cu r = 1 x diam.

109.58

1

109,58

7

ADS

SAFE

900

90

Cot SAFE din segmente faltuite cu r = 1 x diam.

303.42

1

303,42

8

ADS

SAFE

125

90

Cot SAFE presat si sudat cu r = 1 x diam.

9.25

9

83.25

91

ADS

SAFE

400

90

Cot SAFE din segmente faltuite cu r = 1 x diam.

49,91

2

99.82

10

ADS

SAFE

900

Racord pentru conectare circulara pc 0 suprafața plana (tubulatura rectangulara, plenum. ctc). Tip "tata".

34.84

1

34.84

11

ADS

SAFE

100

Capac de curățire pentru montare in exteriorul fitingurilor SAFE

11,55

2

23.10

12

ADS

SAFE

100

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

3.11

2

6,22

13

ADS

SAFE

125

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

3,55

T

7,10

14

ADS

SAFE

400

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

9,16

2

18,32

15

ADS

SAFE

450

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

10.60

2

21,20

16

ADS

SAFE

560

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

13.39

1

13,39

17

ADS

SAFE

630

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

16,36

l

16,36

18

ADS

SAFE

900

Conector SAFE pentru fitinguri - feminin

30.29

2

60.58

19

ADS

SAFE

125

Conector SAFE pentru tuburi - masculin

3,84

2

7.68

20

ADS

SAFE

400

Conector SAFE pentru tuburi - masculin

11,76

8

94,08

21

ADS

SAFE

450

Conector SAFE pentru tuburi - masculin

14.83

8

118,64

22

ADS

SAFE

630

Conector SAFE pentru tuburi - masculin

25.64

5

128.20

23

ADS

SAFE

900

Conector SAFE pentru tuburi - masculin

51,49

6

308,94

24

ADS

SAFE

315

Conector SAFE pentru tuburi - masculin

9.06

5

45.30

25

ADS

SAFE

125

125

Piesa de ramificație tip sa presata. SAFE

6.86

1

6.86

26

ADS

SAFE

315

125

Piesa de ramificație tip sa presata, SAFE

6.86

3

20.58

27

ADS

SAFE

355

125

Piesa de ramificație lip sa. SAFE

12,94

1

12,94

28

ADS

SAFE

400

125

Piesa de ramificație tip sa, SAFE

12,94

1

12,94

29

ADS

SAFE

125

100

Reducție "mama" SAFE presata

5.20

L

5,20

30

ADS

SAFE

160

125

Reducție “mama" SAFE presata

5,39

6

32,34

31

ADS

SAFE

315

125

Reducție SAFE lunga

24.26

2

48.52

32

ADS

SAFE

400

355

Reducție SAFE lunga

28.73

1

28.73

33

ADS

SAFE

450

400

Reducție SAFE lunga

33.83

2

67.66

34

ADS

SAFE

560

450

Reducție SAFE lunga

48.84

1

48,84

'•l-x

35

ADS

SAFE

630

450

Reducție SAFE lunga

60,79

I

60,7'

36

ADS

SAFE

900

630

Reducție SAFE lunga

120,97

1

120,9'

37

ADS

SAFE

125

100

Reducție SAFE presata

6,16

6,l<

38

ADS

SAFE

355

3)5

Reducție SAFE presata

22,41

1

22,4

39

ADS

SAFE

400

315

Reducție SAFE presata

24.53

1

24.51

40

ADS

SAFE

900

560

Piesa T SAFE

233.50

1

233,51

41

ADS

PERS & MEASURE l

125

Clapeta de reglai SAFE, manuala

17,35

6

104,11

42

ADS

PERS & MEASURE l

560

Clapcta de reglai SAFE, manuala

72,31

1

72.3

43

ADS

SPIRO

125

3000

Canal de aer circular SPIRO

16,92

4

67.61

44

ADS

SPIRO

315

3000

Canal dc aer circular SPIRO

49.15

6

294,91

45

ADS

SPIRO

355

3000

Canal de aer circular SPIRO

55,71

1

55,7

46

ADS

SPIRO

400

3000

Canal de aer circular SPIRO

62,87

9

565,81

47

ADS

SPIRO

450

3000

Canal de aer circular SPIRO

88,61

10

886.14

48

ADS

SPIRO

560

3000

Canal de aer circular SPIRO

J 12,64

1

112,^

49

ADS

SPIRO

630

3000

Canal de aer circular SPIRO

124,08

5

620.44

50

ADS

SPIRO

900

3000

Canal de aer circular SPIRO

196,31

8

1570,41

51

ADS

OTHER PRODUCTS

125

30

Clema dc suspendare canale dc aer circulare

2,60

12

31,21

52

ADS

OTHER PRODUCTS

315

30

Clema de suspendare canale de aer circulare

4.82

18

86.74

53

ADS

OTHER PRODUCTS

355

30

Clema de suspendare canale dc aer circulare, din 2 bucăți

7.12

3

21,34

54

ADS

OTHER PRODUCTS

400

30

Clema de suspendare canale de aer circulare, din 2 bucali

7,12

27

192,2Z

55

ADS

OTHER PRODUCTS

450

30

Clema de suspendare canale de aer circulare, din 2 bucăți

8.10

30

243.04

56

ADS

OTHER PRODUCTS

560

30

Clema de suspendare canale de aer circulare, din 2 bucăți

10,40

3

31.24

57

ADS

OTHER PRODUCTS

630

30

Clema de suspendare canale de aer circulare, din 2 bucăți

10,40

12

124.84

58

ADS

OTHER PRODUCTS

900

30

Clema de suspendare canale de aer circulare, din 2 bucăți

24,10

24

578,44

TOTAL 1 (EUR):10.290Jf

| 1.                                                                          IZOLAȚIE TUBULATURA SI PROTECȚIE MECANICA                           |      44,00      |     175 MP |        7.700.04

TOTAL (EUR):                   17.990,24

TRANSPORT+APROVIZIONARE 10%:        1.799,03

S.C. "GENERAL TECTONIC*’ S.R.L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009/P.Th.+C.S+.D.E.

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA MUNICIPIUL BACĂU

LISTA UTILAJE Nr. 1

cuprinzând cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice

INSTALAȚII CLIMATIZARE VENTILAȚIE

Pentru realizarea condițiilor de microclimat specifice s-a prevăzut un rooftop pentru tratare a aerului (filtrare, încălzire,răcire, deumidifi care .recuperare a căldurii) si un sistem de introducere si recirculare a aerului format din tubulatura si grile.

Nr. cri.

Denumirea

U.M.

Canti tatea

Prețul unitar -euro/U.M. -

Valoarea euro

Furnizorul(de numire, adresă, telefon, fax)

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

7

LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE

1.

ROOF TOP in doua trepte de funcționare, cu debitul de aer Q= 11 200 mc/h.,

 • -  aport aer proaspăt 0-50%, incalzire cu baterie cu gaz;

răcire detenta directa freon R407C cu doua compresoare; presiune disponibila refulare aer 250 Pa. presiune dispanibila aspirație aer 100Pa.

Qincalzire = 70 Kw Qracire - 60 Kw

 • - putere electrica 400V/3 /50Hz; 41 A; curent pornire 144°.

 • - suporți antivibratii, grila protecție condensator, senzor curgere, economizor de entalpie comparativa, senzori CO2, termostat siguranța in caz de incandiu, detector fun, controler, accesorii montaj.

 • - dimensiuni - 3107/2167/1372; greutare - 920 Kg

buc.

1.

15757

15757

1.

TOTAL EURO fara T.V.A.

15757

VALOARE APROVIZIONARE + MONTAJ -15%

2364

VALOARE PUNERE IN FUNCȚIUNE -1%

157

TOTAL EURO

18278

TOTAL EURO CU T.V.A.

21750

Pentru achiziționarea echipamentelor si utilajelor propuse se vor contacta firmele furnizoare pentru asistenta tehnica de specialitate la ofertarea acestora (se va tine cont de prescripțiile si indicațiile tehnice ale furnizorului, de comun acord cu proiectantul si beneficiarul lucrării), la montaj si punere in funcțiune.           (7

întocmit,


ROMANIA 600168 - BACAU Str. Milcov nr. 1

J04/799/1992 RO94378QTEL. 0040234/571904 0040234/206032 0040334/401921 0040334/401920 FAX. 0040234/206033


PROIECT nr.


13/2009


CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA f=IESE PESeWATE

Amplasament:

STR. PIEȚEI NR. 1, MUN. BACAU

Beneficiar:

PRIMĂRIA BACĂU


•1S C. "GENERAL TECTONIC” S R L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009 - PTh+CS+DE CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

STR. P1ETII, NR.1, MUN. BACAU


BORDEROU

INSTALAȚII VENTILAȚII

PIESE DESENATE

VI   PLAN PARTER - INSTALAȚII VENTILAȚII


scara 1:50


V2 PLAN TERASA - INSTALAȚII VENTILAȚII


scara 1:50


V3 SCHEMA IZOMETRICA - INSTALAȚII VENTILAȚII


scara
S C. “GENERAL TECTONIC” SRL

BACAU


PROIECT NR. 13 / 2009 / PTh+CS+DE

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA Str. Pietii, nr.1 , Bacau PRIMĂRIA BACAU

BORDEROU

PIESE DESENATE
INSTALAȚII GAZE

G1  PLAN SUBSOL - INSTALAȚII GAZE

scara 1:50 scara 1:50


G2 PLAN TERASA - INSTALAȚII GAZE

ÎNTOCMIT,

TEH. VERONICA CIOBANUCONSTA HALA

UCTIE EXI CARNE, P

STENTA ESTE


-A

/


/

V


S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L

BACĂU


PROIECT NR. 13/2009 - PTh+CS+DE CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

STR. PIETII, NR. 1, MUN. BACAU

BORDEROU

INSTALAȚII ELECTRICE
PIESE DESENATE

El PLAN HALA FLORI - INSTALAȚII ELECTRICE DE FORȚA -

BRANȘAMENT CHILLER                                  scara 1:100

ÎNTOCMIT,

ING. DOROFTEIFLAVIUS


ZOHA a ICULATIE auauc pHrdo* au vapjMlepniidlM


HALA P AGROAU


1 ÎODUSE IMENTARE


—£--£- Cablu montat pe pod de oble existent

VERjnCATOlV EXPERT

nume

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

RE^RAT/ EXPERTIZA Nft. OATA

z» -

SC GENERjML TECfâNlC SRL

denumirea PROECTUIU:

CLIMATIZARE HALA FLORI PIAȚA CENTRALA

AMPLASAMENT: STR. PIETII. NR. 1. MUNICIPIUL BACĂU

BENEFICIAR: PRIMĂRIA 8ACAU

PROIECT

NR.13

DIN:

2009

SCARA

1:100

PLAN HALA FLORI

INSTALAȚII ELECTRICE DE FORȚA

BRANȘAMENT CHILLER

FAZA:

P.Th,+ CS.+D.E.

PROIECTAT:

MLHJUIKMMHB

^=T.

desenat:

Mfumammi

$r<rL<r-'

2009

SEF PROIECT :

juuLUMiWMcm

PLAASA:

El

DIRECTOR:

înnoi maoasO


1

RPCU08C1

STRĂPUNGERI IN ZIDĂRIE DE 1 1/2 CĂRĂMIDĂ