Hotărârea nr. 355/2009

 Hotărârea nr. 355 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiţii `AMENAJARE CIMITIR SARATA II` din Municipiul Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții

„ AMENAJARE CIMITIR SARATA II” din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •            Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •            Prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

 • •            HCL 50/2009, prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2009, ale Municipiului Bacau modificata si completata;

 • •            Referatul nr. 11204/12.10.2009, al Direcției Tehnice;

 • •             Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

 • •           Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (2) lit.„a”, din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1- Se aproba documentația tehnico - economica faza S.F. a obiectivului de investiții: „ AMENAJARE CIMITIR SARATA H”, din Municipiul Bacau.

proiect nr. 25/100.160/2008, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART. 2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1, in valoare totala de 11.365.418 lei (inclusiv TVA) din care C + M -9.674.893 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice , Direcției Economice si Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacau.

PREȘEDIN FECHCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivelor de investiții noi supuse aprobării

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Suprafața construita desfasurata

(mp)

Valoare totala lei (cu TVA)

Valoare C+M lei (cu TVA)

1.

„ AMENAJARE CIMITIR SARATA II”

- din Municipiul Bacau.

97.272,00

11.365.418,00

9.674.893,00

EDINȚA iCEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Q) Mob.: 0744 70.92.50   ® Mob.: 0788 70.92.50

0234 58.66.50

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr. I

LA HOTARAREANR .35'5 DIN 29.10.2009


PROIECT NR. 25/100.160/2008 FAZA : S.F.

AMENAJARE CIMITIR SĂRATA II -

BĂfcÂlft

-VOLUMUL Xf PIESȘȘCRISE -


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

UL BACĂUAMPLASAMENT:    str. Poligonului T-52, mun. Bacău, jud. Bacău

FAZA: SF

Ex.


- 2009-

//

S Sediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau


® Mob.: 0744 70.92.50   ® Mob.; 0788 70.92.50

g TeVfax,: 0234 58.66.50____ _    _

Proiect nr. 25/100160/2008

AMENAJARE CIMITIR SARATA II

Listă de semnături

DIRECTOR:    ing. Comeliu Bălan

ȘEF PROIECT ing. Cornellu Bălan

Colectiv de elaborare


Arhitectură

arh. Rozela Burnea Georgescu

Rezistentă

ing. Ciprian Asavei

sing. Maria Moraru

Instalații

ing. Dan C. Luca

ing. Alexandru Costan

ing. Angelica Rusu

Devize:

ec. Ana Maria Luca

Grafica computerizată:

op. Maria Cerbu

Redactare:

op. Nicoleta HapurneS.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resmln1992@yatioo.com

H Sediu: Stf. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau O Mob.: 0744 70.92.50   (2) Mob,: 0708 70.02.50

Tel/fax.: 0234 58.66.50___________ __

“ Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: SF

CIMITIRUL SARATAII

BORDEROU

- PIESE SCRISE-

 • 1.   Foaie de capăt

 • 2.   Lista de semnături

 • 3.   Borderou piese scrise

 • 4.   Studiu de fezabilitate

 • 5.   Memoriu de arhitectură

 • 6.   Memoriu tehnic de rezistență

 • 7.   Devizul nr. 11 - Ob. Amenajare teren

 • 8.   Evaluare - amenajare teren pentru protecția mediului

 • 9.   Devizul nr. 1 - Ob. împrejmuire cimitir

 • 10.  Evaluare 1 - împrejmuire cimitir

 • 11.  Memoriu instalație termică

 • 12.  Memoriu instalații electrice

 • 13.  Memoriu apă - canal

 • 14.  Breviar de calcul

 • 15.  Devizul nr. 2 - Ob. Lucrări de drumuri și sistematizare verticală

 • 16.  Devizul nr. 3 - Ob. Alimentare cu apă

 • 17.  Evaluare - alimentare cu apă

 • 18.  Listă de utilaj - alimentare cu apă

 • 19.  Evaluare - canalizare

 • 20.  Devizul nr. 4 - Ob. Canalizare

 • 21.  Antemăsurătoare evaluare - rezistență Ob. 4 - Bazin vidanjabil;

 • 22.  Evaluare - canalizare

 • 23.  Devizul nr. 5 - Ob. Alimentare cu energie electrică

 • 24.  Evaluare 12 - Alimentare cu energie electrică

 • 25.  Devizul nr. 6 - iluminat exterior

 • 26.  Evaluare - instalații de iluminat exterior

 • 27.  Devizul nr. 7 - Ob. Capelă

 • 28.  Antemăsurătoare - evaluare arhitectură - capelă

 • 29.  Antemăsurătoare - evaluare - construcții suprastructură - capelă

 • 30.  Antemăsurătoare - evaluare construcții infrastructură - capelă

 • 31.  Evaluare - lucrări electrice

 • 32.  Devizul 8 - Ob. Sediu administrativ

 • 33.  Antemâsurătoare - evaluare arhitectură - sediu administrativ

 • 34.  Antemăsurătoare-evaluare rezistență-construcții suprastructură-sediu administrativ

 • 35.  Antemăsurătoare-evaluare rezistență-construcții infrastructură-sediu administrativ

 • 36.  Evaluare instalații sanitare - sediu administrativ

 • 37.  Evaluare - instalații încălzire - sediu administrativ

 • 38.  Evaluare - instalații electrice - sediu administrativ

 • 39.  Devizul nr. 9 - Ob. Grupuri sanitare

 • 40.  Antemăsurătoare - evaluare arhitectură - grupuri sanitare

 • 41.  Antemăsurătoare rezistență - grupuri sanitare

 • 42.  Antemăsurătoare - evaluare rezistență - construcții infrastructură - grupuri sanitare

 • 43.  Evaluare instalații încălzire - grupuri sanitare

 • 44.  Evaluare instalații sanitare - grupuri sanitare

 • 45.  Deviz nr. 10 - Ob. Cabină poartă

 • 46.  Antemăsurătoare arhitectură - cabină poartă

 • 47.  Antemăsurătoare rezistență - suprastructură - cabină poartă

 • 48.  Antemăsurătoare - evaluare - rezistență infrastructură - cabină poartă

 • 49.  Evaluare instalații sanitare - cabină poartă

 • 50.  Evaluare instalații electrice - cabină poartăS.C. "RESMIN" S.R.L. Bacau E-mail; resininl992@yahoo.com

13 Sediu: slr. Mioriței, Woc 68, sc. C, ap. 3, Bacau (5) Mob.; 0744 70.92.50 CD Mob.: 0788 70.92.50        ■

________ Tel/fax.: 0234 58-66.50      __±                 _Proiect nr. 25/100160/2009

AMENAJARE CIMITIR SĂRATA II - BACĂU

STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE

Denumire obiectiv:

AMENAJARE CIMITIR SĂRATA II MUN. BACĂU

Amplasament:

str. Poligonului T 52 mun. Bacău, jud. Bacău

Titularul investiției:

MUNICIPIUL BACĂU

Elaboratorul studiului:

S.C. „RESMIN” S.R.L. BACĂU

Finanțarea investiției:

integral (100%) din surse proprii

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situația actuală si informații despre entitatea responsabilă cu

implementarea proiectului

Municipiul Bacău dispune în prezent de mai multe locații pentru cimitire amplasate în intravilanul municipiului, în zone cu construcții de locuințe și social culturale, care nu mai permit extinderea cimitirelor.

Plecând de la aceste deziderate se impune ca o măsură necesară și oportună realizarea unui amplasament al cimitirului în afara intravilanului orașului Bacău, amplasament ce asigură protejarea mediului, sol, subsol, pânză freatică și așezărilor omenești.

 • 2.   Descrierea investiției

 • a.   Concluziile studiului de prefezabilitate

Primăria municipiului Bacău nu are întocmit un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat al investiției pe termen lung, sau scenariu tehnico - economic privind promovarea investiției.

 • b.   Scenariu tehnico - economic prin care obiectivele investiției pot fi optime

Varianta 1 - fără proiect

Având în vedere valoarea mare a acestei investiții precum și necesitatea alocării fondurilor locale către alte obiective de investiții, există posibilitatea ca acest proiect să fie realizat într-un timp mai îndepărtat, totodată cimitirele existente să nu facă față cerințelor,

urmând ca într-o anumită perioadă de timp acesta să devină inutilizabil (prin depășirea capacității).

Varianta a II - a cu proiect

Este scenariul recomandat de proiectant, prin care se asigură creșterea condițiilor de siguranță, confort și sănătate a populației și protecția mediului înconjurător.

 • c. Descrierea constructiv - funcțională

Prin sistematizarea incintei cimitirului s-au stabilit următoarele funcționalități:

 • •  zonă construită;

 • •  zonă parcelare morminte;

 • •  zonă circulație carosabilă și parcaje;

 • •  zonă circulație pietonală;

 • • zonă verde - zonă de protecție

Cuprinde amplasarea obiectivului administrativ compus din:

Ob. 7 Capelă mortuară - cu rol de cameră mortuară

Ac = 88,00 mp Au = 68,65 mp

± 0,00 = 190,13 C.T. = -0,50 (189,63) CTN = -0,60 (189,53)

Hcoamă = 10,70 m Hstreașină = 2,90 m și 3,16 m

Ob. 8 Sediu administrativ - pavilion administrativ cu spațiu destinat personalului de întreținere a cimitirului cu regim de înălțime pe parter.

Ac= 128,70 mp

±0,00 = 190,90

Hcoamă = 5,10 m


Au = 91,50 mp

C.T. = -0,60 (190,30)

CTN =-0,70 (190,20)


Hstreașină = 2,77 m

Ob. 9 Grupuri sanitare - cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 29,95        Au = 27,78

± 0,00 = 189,48 C.T. = -0,30 (189,18) CTN = -0,40 (189,08)

Hcoama = 4,15 m Hstreașină = 2,46

Ob. 10 Cabină poartă - cu regim de înălțime pe parter.

Ac -14,00 mp ±0,00 = 189,90 Hcoamă = 4,10 m


Au = 9,65 m

C.T. = -0,30(189,60)

CTN = -0,40 (189,50)


Hstreașină = 2,50 m

Ob.4 BazinVidanjabîl -construcțiesubterană, cu dimensiuni interioare (4 x 2,50) m și H = 3,00 m

și dimensiuni exterioare (4,75 x 3,25) m și H = 4,05 m

Ob. 7 împrejmuire

Lungime împrejmuire = 1327,50 m C.T. = ± 0,00 = - 0,10 CTN = var. Obiectele 11, 12, 13 + spații alocate pentru etapa viitoare: praznicar + spațiu

comercial + clopotniță.

• Zonă parcelare morminte

în acest sens s-a realizat o rețea pietonală unitară care departajează grupuri de loturi diferențiate de la 22 la 56 locuri de veci duble. Această rețea de alei cu lățimea de 2,50 m determină în plan microunități de loturi, care sunt deservite pietonal. Din această rețea se accede pe alei 0,50 - 0,60 m, care deservesc fiecare loc de veci. S-au obținut 13.080 locuri de veci de 1,25/2,50 m.

 • •  Zonă circulație carosabilă

Pentru asigurarea circulației rutiere s-a propus modernizarea drumului local la patru fire cu lățme de 12 m pe o lungime de 270,00 m până la accesul în cimitir.

Drumul se va executa din beton asfaltic pe fundații din balast.

în incintă s-au realizat accese și platforme de parcare din beton asfaltic cu trotuare în lungime acceselor carosabile executate din plăci prefabricate pe fundații de balast.

Aleile pietonale sunt prevăzute ca acces la locurile de veci având o lățime de 0,50 m sau 0,60 m.

Zona verde, cu perdele de arbuști, s-a creeat în mod special pe conturul împrejmuirii cu rol de protecție.

 • 3. Date tehnice ale investiție

 • a.    Zona și amplasamentul

Investiția va fi amplasată în municipiul Bacău strada Poligonului, pe terenul proprietate publică a beneficiarului, MUNICIPIUL BACĂU, și reprezintă amenajarea unui cimitir.

Terenul se învecinează cu:

 • •  la nord - proprietăți private - teren arabil;

 • •  la sud    - proprietate Consiliului Local Bacău - teren arabil nr. cadastral 13851;

 • •  la est    - proprietate Consiliului Local Bacău-teren arabil nr. cadastral 13851

 • •  la vest - drum local de exploatare

Amplasamentul ce face obiectul documentației este la extremitatea sud - vestică a teritoriului administrativ al municipiului Bacău, cu acces dintr-un drum de exploatare, de pământ, care trebuie amenajat, ce accede în DJ 119 Bacău - Sărata (str. Poligonului).

Suprafața destinată amenajării noului cimitir este plană cu o pantă naturală foarte lină 0,02% (pe direcția NV-SE), are stabilitatea generală și locală asigurată și este ferită de pericolul inundațiilor. Există condiții favorabile pentru realizarea unei sistematizări optime.

 • b.    Natura juridică a terenului

Terenul pe care se va amplasa cimitirul, este pe domeniul public aparținând Primăriei Bacău și a fost introdus în intravilan printr-un proiect P.U.Z. elaborat de S.C. RESMIN S.R.L. Bacău, cu o suprafață de 97.272,00 mp, din care se scade

5

997,90 mp (zonă necesară supralărgirii străzii Poligonului), rezultând total incintă cimitir

S = 96.274,00 mp; P.O.T. = 60,10% și C.U.T. = 0,6.

 • c. Situația ocupării definitive a terenului

Sc construită totală =                                        420,29 mp

Suprafața pentru morminte =                            57.456,20 mp

Suprafață circulație carosabilă și parcaje =                  12.715,50 mp

Suprafață circulație pietonală =                             16.963,30 mp

Suprafață spațiu verde =                                  8.718,20 mp

Suprafață supralărqire drum acces (str. Poligonului) =__________997.90 mp

Suprafață totală proprietate -                             97.272,00 mp

P.O.T. = 60,10%                    C UT = 0,60

d. Studii de teren
 • •  Planul topografic pentru suprafața de teren este realizat în sistem STEREO‘70 -Marea Neagră cu sistem de coordonate X-Y și sistem de referință altimetric Z, este prezentat în planul de situație.

 • •  Studiul geo cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, documentație anexată la prezentul studiu.

 • •  Studiu hidrologic pentru caracteristicile tehnice ale puțului forat (alimentare cu apă), anexat la documentație.

 • •  Clasa și categoria de importanță. Geologia și seismicitatea.

Construcțiile propuse se încadrează în:

 • - clasa de importanță '‘III” - conform P100/1/06 tabelul 4.3.;

 • - categoria de importanță "C" (normală) - conform H.G.R. 766/21.11.97;

 • - grad de rezistență ia foc “IT;

 • e.    Caraterîsticile principale ale construcțiilor

 • •  Stratul natural de fundare este stratul de praf argilos, cafeniu, umed, macroporic cu plasticitate mijlocie de consistență vârtoasă - tare ce apare imediat sub stratul de sol vegetal de la suprafața terenului.

Fundarea construcțiilor se va face direct în stratul natural recomandat la o adâncime minimă -1,20 m de la CTN, incluzând și respectarea încastrării obligatorii de minim 0,20 m în acest strat. Se va asigura astfel depășirea limitei de îngheț, care în zonă este de 0,90 m CTN, conform STAS 6054/1977.

Dimensionarea fundațiilor și calculul terenului de fundare se va face pentru Pconv =180 kPA pentru gruparea fundamentală de sarcini, în conformitate cu STAS 3300/2/85, anexa B.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se înscrie în zonă cu accelerația gravitațională ag = 0,28g și Tc = 0,7s, conform raionării date de Normativul P100/1-2006.

Pânza freatică este situată la peste 12 m de la CTN și nu are influență asupra terenului de sub fundații și nici asupra fundațiilor. Nu apar nici infiltrații de apă, astfel că din acest punct de vedere terenul îndeplinește condițiile igienico - sanitare elementare privind amenajarea unui cimitir.

 • ♦  Obiectul 7 - Capela mortuară - cu rol de cameră mortuară

Capela mortuară are o formă în plan trilobată cu un singur acces din fațada principală, cu dimensiunile în plan (11,70 x 11,95) m, cu două abside laterale și altar, iar deasupra naosului închiderea se face printr-o cupolă.

Finisaje

 • ♦ tâmplăria (ferestre) va fi din lemn stratificat maro cu geam termopan;

 • ♦  ușa de la intrare va fi metalică;

 • ♦ pardoseala va fi din mozaic din marmură;

 • ♦ zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura de rezistență este din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de umplutură. Cupola și absidele sunt realizate dintr-o placă de beton armat.

 • ♦  Obiectul 8 - Sediu administrativ - pavilion administrativ cu spațiu destinat personalului de întreținere a cimitirului, cu regim de înălțime pe parter.

Sediul administrativ are o formă în plan dreptunghiulară cu dimensiunile (9 x 14,30) m cu două accese din fațada principală prin două windfanguri: un acces pentru personal administrativ și unul pentru personalul de întreținere.

Funcțional

Sediul administrativ are două funcțiuni:

 • ♦  pentru personalul administrativ

  windfang

  S = 6,31 mp

  sală de așteptare

  S= 12,06 mp

  birou administrativ

  S = 16,00 mp

  arhivă

  S = 3,93 mp

  grup sanitar

  S = 3,60 mp

* pentru personalul de întreținere

windfang

S = 3,76 mp

hol acces

S = 7,26 mp

cameră depozitare

S = 12,18 mp

D

vestiar

S = 20,23 mp

cabine duș

S = 5,88 mp

0 grup sanitar


S = 10,36 mp


Finisaje

 • •    tâmpiăria (ferestre și uși) va fi din PVC maro cu geam termopan;

 • •    pardoseala va fi din gresie și parchet laminat în biroul administrativ;

.    placaje cu faianță la pereți (mai puțin în biroul administrativ) h = 1,50 m;

. zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura de rezistență este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi, centuri, grinzi și buiandrugi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat

• Obiectul 9 - Grupuri sanitare - cu regim de înălțime pe parter

Grupurile sanitare au forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile (4,85 x 6,175) m.

Funcțional - grupurile sanitare sunt compuse din două cabine fiecare (bărbați și femei) și o cabină pentru persoane cu dizabilități, cu acces separat fiecare din hol.

Grupurile au două accese laterale din exterior.

S = 5,63 mp

S = 5,63 mp

S = 4,50 mp (o cabină)


grup sanitar pentru femei cu două cabine

grup sanitar pentru bărbați cu două cabine

grup sanitar pentru persoane cu dizabilități

Finisaje

tâmpiăria (ferestre și uși) va fi din PVC maro cu geam termopan; pardoseala va fi din gresie;

placaje cu faianță la pereți h = 1,50 m;

zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi, centuri și buiandrugi din beton armat, planșeu peste parter cu grinzi de lemn.

• Obiectul 10 - Cabina poartă - cu regim de înălțime pe parter

Cabina poartă are dimensiunile în plan de (4,00 x 3,50) m.

Funcțional * cu destinația unui birou pentru ofițerul de serviciu (paznic), dotată și cu un grup sanitar, prevăzută cu un acces din fațada principală.

 • • birou paznic          S = 7,60 mp

 • • grup sanitar           S » 2,05 mp

Finisaje

. tâmpiăria (ferestre și uși) va fi din PVC maro cu geam termopan;

 • •    pardoseala va fi din gresie;

. placaje cu faianță la pereți h = 1,50 m;

. zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANYA.

Structura este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi și centuri din beton armat, planșeu peste parter cu grinzi de lemn.

 • •  Obiectul 4 Bazin Vidanjabil -

Bazinul vidanjabil este o construcție subterană cu dimensiuni în plan interioare (4 x 2,50) m cu înălțimea de 3 m și exterioare (4,75 x 3,25) m cu înălțimea 4,05 m, cu destinația colectării apelor menajere. Construcția este prevăzută cu izolație hidrofugă atât pe interior cât și pe exterior.

Din punct de vedere structural construcția este realizată sub forma unei cuve din beton armat cu planșeu tot din beton armat, prevăzută cu un capac din fontă.

 • •  Obiectul 1 împrejmuire - Lungime împrejmuire = 1327,50 m

Terenul va fi împrejmuit cu un gard din beton prefabricat, respectiv stâlpi și plăci având înălțimea de 2,00 m, cu finisaj din ciment sclivisit.

Porțile de la intrare pentru accesul auto vor fi metalice cu o deschidere de 7 m, ce vor rula pe șine de ghidare acționate de un motor electric, iar poarta pentru personal va fi metalică și va avea deschiderea de un metru.

f. Situația existenta a utilităților și analiza de consum

Amplasamentul propus nu este dotat cu utilități.

 • •  Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza în sistem local cu un puț de captare cu cameră de hidrofor echipată cu utilaje la capacitatea necesară și rețea de alimentare pentru sediu administrativ și grupurile sanitare, precum și rețea de hidranți de grădină și ciușmele.

 • •  Canalizarea

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în sistem local cu colector da canalizare și bazin vidanjabil.

 • •  Alimentarea cu energie electrică

Se va realiza din rețelele electrice din zonă în conformitate cu studiul de soluție aprobat de S.C. E-ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.

 • •  Alimentarea cu energie termică

Pavilionul administrativ se va încălzi cu centrală termică pe energie electrică, iar cabina poartă și grupurile sanitare cu instalație electrică peliculară.

 • •  Iluminatul exterior

Pentru asigurarea iluminatului exterior s-a prevăzut rețea electrică cu stâlpi metalici și corpuri de iluminat.

g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Având în vedere caracteristicile privind utilizarea obiectivului nu se pune problema emiteri unor emanații de fum, ceață artificială sau alte surse ca perturbații electromagnetice.

Se apreciază că obiectivul va avea un impact negativ neglijabil a factorului de mediu apă, pânza freatică, conform studiu geo, se află la -0,90 m - 15 m față de cota terenului natural

Conform O.M.S. nr.536/1997 art.11, pentru aprobarea Normelor de igenă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, se impune o zonă de protecție sanitară față de limita incintei cimitirului de 50,00 m, zonă care este pusă sub interdicție de construire.

Deșeurile vor fi depuse la containerele amplasate pe platformele special amenajate din incintă, care vor fi evacuate periodic de serviciul de salubritate din cadrul Gospodăriei Comunale. Spațiile verzi vor fi reprezentate de plantații de arbori și arbuști și zone cu gazon pe aleile principale și la intrare. Se vor face plantații și de-a lungul împrejmuirii incintei cu rol de protecție.

4.


DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEIS.C. RESMIN S.R.L.

EȘALONAREA CHELTUIELILOR PE DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR SPECIFICE INVESTIȚIEI "CIMITIR SARATA II MUN. BACAU"

Activități obiecte

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna B

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Total

Total

mii lei

Mii €

mii lei

Mii €

mii lei

Mir €

mii lei

Mii €

mii lei

Mii €

mii lei

Mii €

mii lei

Mii €

mii lei

Mii €

mii lei

Mii €

mii lei

Mii€

mii lei

Mii €

mii iei

Mii €

mii lei

Mi i €

^sislență iehn»că(diriginte)

2,00

0,47

2,00

0,47

2.00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2,00

0,47

2.00

0,47

24,000

5,627

^sistenfă fâhnică(proiectant)

1.00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1.00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

1,00

0,23

12,000

2,813

Organizare șantier

29,45

6.91

29,454

6.905

Comisioane, cote, taxe. etc.

105.89

24.83

105,893

24,825

Cheltuieli diverse si neprevăzute

69,36

16,26

69,36

16,26

69,36

16,26

69.36

16,26

69,36

16,26

69,36

16,26

69.36

16,26

69.36

16,26

69,36

16.26

69,36

16,26

69,36

16,26

69,25

16,23

832,209

195,102

împrejmuire-ob.1

183,44

43,01

163,44

43,01

183,44

43,01

183.44

43,01

733,762

172,023

Mimentare cu en. electrică - ob.5

125,92

29,52

125,92

29,52

125,93

29.52

377.769

88.564

Cimentare cu apă ->b.3

123,78

29,02

123,78

29,02

123,79

29,02

371,347

87,058

Capelă -ob. 7

81,03

19,00

81,03

19,00

81,03

19,00

81,03

19,00

81,03

19,00

405,153

94,984

Sediu administrativ -sb. 8

61,54

14,43

61,54

14.43

61.54

14.43

61,54

14,43

61.55

14,43

307,706

72,138

Grup sanitar - ob. 9

26,76

6,27

26.76

6,27

26,77

6.28

80,293

18,824

Canalizare - ob. 4

58,67

13,75

58,67

13.75

117,335

27,508

Procurare utilaj

39.14

9,18

39,143

9,177

Sistematizare verticală - ob.2

631,31

148,00

631.31

148,00

631,31

148,00

631,31

148,00

631,31

148,00

631,31

148,00

631,3V

/

148,00

631,32

%

5.050,487

1.184,032

iluminat exterior -sb 6

282.25?

-1 a 66,17

L

©2,25

564,500

132,341

Cabina poartă -sb. 10

40,05^

fi

y

40,048

9,389

Amenajări pentru 3rot mediului - ob. 11

52,60

12,33

52,800

12,331

Total /lună

640,85

150.24

505,50

118,51

544,66

127,69

425,13

99,67

873,00

204,67

873,01

204,67

904,91

212,15

904,91

212,15

703.67

164,97

703,67

164,97

1.025,97

240,53

1.038,42

243,45

3.143,699

2.143,641

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA

PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

S.C. "RESMIN" SRL Bacău


Pr. nr. 25/100160/2008 Fază S.F.


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării: AMENAJARE CIMITIR SĂRATA II MUNICIPIUL BACĂU

str. Poligonului T-52, municipiul Bacău, județul Bacău in lei/euro la cursul lei/Euro din data de: 16.01.2009

EURO =   4,2655 lei

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amen pentru prot med - dev 11

52,600

12,331

9,994

62,594

14,674

TOTAL CAPITOL 1

52,600

12,331

9,994

62,594

14,674

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1.

Instalații

2.1.1.

împrejmuiredev ob 1

733,762

172,023

139,415

873,177

204,707

2.1.2.

Sistematizare verticala dev 2

5.050,487

1.184,032

959,593

6.010,080

1.408,998

2.1.3.

Alimentare cu apă-dev 3

371,347

87,058

70,556

441,903

103,599

2.1.4.

Canalizare+bazin vidanjabil - dev 4

117,335

27,508

22,294

139,629

32,734

2.1.5.

Iluminat exterior -dev 6

564,500

132,341

107,255

671,755

157,486

2.1.6.

Alimentare cu en electrica -dev 5

377,769

88,564

71,776

449,545

105,391

TOTAL CAPITOL 2

7.215,200

1.691,525

1.370,888

8.586,088

2.012,916

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

35,500

8,323

6,745

42,245

9,904

geo

9,500

2,227

1,805

11,305

2,650

topo+cadastru

14,000

3,282

2,660

16,660

3,906

hidrogeologic

12,000

2,813

2,280

14,280

3,348

3.2.

Taxe ptr obt de avize, acorduri și autorizații

320,000

75,021

0,000

320,000

75,021

Autorizație construcție 0% C+M

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Avize

320,000

75,021

0,000

320,000

75,021

3.3.

Proiectare si enginerie

74,400

17,442

14,136

88,536

20,756

Proiectare fază S.F.

20,300

4,759

3,857

24,157

5,663

Proiectare fază P.Th.+C.S.+D.L.

37,700

8,838

7,163

44,863

10,518

Proiectare fază C.U.

1,500

0,352

0,285

1,785

0,418

Documentații ptr avize și acorduri

6,000

1,407

1,140

7,140

1,674

Documentație P.U.Z.

4,400

1,032

0,836

5,236

1,228

Verificare tehnică de calitate

4,500

1,055

0,855

5,355

1,255

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

12^300

2,884

2,337

14,637

3,431

3.5.

Consultanță tehnlco-economică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asist tehn cf dev financiar

36,000

8,440

6,840

42,840

10,043

TOTAL CAPITOL 3

478,200

112,109

30,058

508,258

119,156

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

833,200

195,335

158,308

991,508

232,448

4.1.1.

Capelă -dev 7

405,153

94,984

76,979

482,132

113,031

4.1.2.

Sediu administrativ -dev 8

307,706

72,138

58,464

366,170

85,845

4.1.3.

Grup sanitar -dev 9

80,293

18,824

15,256

95,549

22,400

4.1.4.

Cabină poartă - dev 10

40,048

9,389

7,609

47,657

11,173

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

39,143

9,177

7,437

46,580

10,920

4.3.1.

Utilaj alim cu apa -dev 3

34,643

8,122

6,582

41,225

9,665

4.3.2.

Utilaj CT -dev 8

4,500

1,055

0,855

5,355

1,255

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

872,343

204,511

165,745

1.038,088

243,368

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

29,454

6,905

5,596

35,050

8,217

5.1.1.

Lucrări de construcții 3,5%

29,162

6,837

5,541

34,703

8,136

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,292

0,068

0,055

0,347

0,081

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

109,757

25,731

0,000

109,757

25,731

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Taxa I.S.C.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

*cf. Lege 10/95     0,7%

56,911

13,342

0,000

56,911

13,342

*cf. Lege 453/2001  0,1%

8,130

1,906

0,000

8,130

1,906

Casa sociala a constr. 0,5%

40,651

9,530

0,000

40,651

9,530

Taxa timbru arhitectura 0,5 %o

4,065

0,953

0,000

4,065

0,953

5.2.2.Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Chelt diverse sl neprevăzute 10 %

861,834

202,048

163,749

1.025,583

240,437

TOTAL CAPITOL 5

1.001,045

234,684

169,345

1.170,390

274,385

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

9.619,388

2.255,161

1.746,030

11.365,418

2.664,498

Din care C + M

8.130,162

1.906,028

1.544,731

9.674,893

2.268,173

S.C. RESMIN SRL.

GRAFIC DE EȘALONARE FIZICĂ A INVESTIȚIEI "CIMITIR SARATA II MUN. BACAU"

Activități obiecte

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Asistență tehnică(diriginte)

'I ■ ■ : "

Organizare șantier

Comisioane, cote, taxe, etc.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

împrejmuire-ob.1

Alimentare cu en. electrică-ob.5

Alimentare cu apă - ob.3

!

Capelă - ob.7

""

. ■

I ■

i

Sediu administrativ - ob. 8

Grup sanitar-ob. 9

Canalizare - ob. 4

Procurare utilaj

Sistematizare verticală - ob.2

iluminat exterior

Cabina poartă - ob.10

Amenajări pentru prot. mediului -ob.11

_

ANALIZA COST BENEFICIU

1 .Identificarea investiției

Construirea unui nou cimitir în municipiul Bacău constituie un obiectiv de interes local pe termen lung întrucât cimitirele existente au un grad de ocupare foarte mare.

Ca urmare Consiliul Local al municipiului Bacău a atribuit prin HCL 99/2007 un teren în zona URA , pentru realizarea acestei investiții.

Pe acest teren se vor realiza lucrări tehnico-edilitare (rețea apă, canalizare, energie electrică), lucrări de sistematizare verticală și este dat în folosință gratuită.

Prin acestă investiție se realizează 13.080 locuri de veci ce vor fi concesionate pe o perioadă de 25 ani.

Valoarea totală a investiției conform devizului general este de 10.973.758 lei.

Lucrările necesare realizării obiectivelor de investiții incluse în proiect au fost evaluate pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului General pentru investiții și lucrări de intervenție, conform Hotărârii nr. 28/9 ianuarie 2008, anexa 4 privind structura devizului general.

Denumire articol deviz

Sume mii lei, fara TVA

Cheltuieli ptr obținerea si amenajarea terenului

52,60

Cheltuieli ptr asigurarea utilităților necesare obiectivului

6.928,95

Cheltuieli ptr proiectare si asistenta tehnica

468,200

Cheltuieli ptr investiția de baza

872,34

Alte cheltuieli

967,555

Cheltuieli ptr probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0

Total investiție

9.289,645

Pondere articole de deviz


Cheftulefi pir obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pir asigurarea utifitatHor necesare obiectivului

Cheltuieli pir proiectare si asistenta tehnica


Cheltuiel ptr Investiția de baza


■ Alte cheltuieli


Cheltuieli ptr probe tehnologice si teste sl predare ta beneficiar


Structura elementelor de deviz (mii lei)
2.Analiza opțiunilor

Având în vedere situația locurilor de înhumare din momentul de față din municpiul Bacău se pot lua în calcul următoarele opțiuni:

A. Păstrarea situației actuale, situație în care locuitorii decedați nu vor mai avea unde să fie înmormântați - investiție zero,

B. Realizarea unui nou cimitir.

Opțiunea A

AVANTAJE

Nu necesită investiție, situația ar rămâne aceeași.

DEZAVANTAJE

Aglomerarea cimitirelor deja existente ducând la nerespectarea normelor în vigoare

QP.țiu.neaB

AVANTAJE

Inițierea unui astfel de proiect ar duce la rezolvarea unor nevoi de ordin social și religios.

DEZAVANTAJE

Nu există.


3,Analiza financiară, inclusive calcularea indicatorilor de performanță financiară

Cheltuielile ulterioare investiției vor fi de natura serviciilor de întreținere a rețelelor de apă, canalizare , electrice, întreținere spații verzi, întreținere carosabil și a construcțiilor ce se vor realiza (capelă, sediu administrativ, chioșc, prăznicar etc.).

Cheltuielile de întreținere a rețelelor de apă, canalizare, gaz , electrice. întreținerea spațiilor verzi și a carosabilului vor constitui cheltuieli susținute de la bugetul local în totalitate

O altă categorie de cheltuieli este cea cu salariile personalului ce va administra cimitirul (1 administrator, 1 portar, 5 persoane pentru întreținere și 5 gropari) și asigurările sociale aferente.

Veniturile aferente exploatării cimitirului se vor obține din tarifarea serviciilor ce vor fi prestate : taxa de înhumare , taxa de întreținere anuală și taxa de concesionare locuri de veci. Acestea sunt direct proporționale cu numărul locurilor de veci concesionate și cu numărul de înhumări .

Se observă din tabelul 8 faptul că fluxul de numerar este pozitiv, ceea ce ne arată că această investiție reușește ca, după terminarea investiței, să susțină cheltuielile de funcționare din veniturile ce se vor obține .

Dar veniturile așteptate în viitor, necesare pentru stingerea obligației rezultate în urma investiției, nu reușesc să acopere cheltuielile (VAVN= - 7.441.979 lei conf tabel 8) ceea ce face ca raportul dintre valoarea actualizată a veniturilor nete și valoarea proiectului (conf deviz) să fie negative (-0,68).

Astfel, tragem concluzia că investiția de bază nu poate fi acoperită de veniturile viitoare și trebuie susținută financiar 100% din Bugetul Local al Municipiului Bacău.

Formule de calcul

VNA este calculată după următoarea formulă de calcul:

VNA=S FNi/ (1+r)'+ Fnn/(1+r)nr-VI

Unde:

r rata de actualizare agală cu 8%

Fni=flux de lichidități net din anul I

Vl=valoarea investiției

Aceste valori au fost calculate la o rată de actualizare de 8% .

Rata rentabilității financiare (RIR) este o funcție financiară și este egală cu factorul de actualizare pentru care valoarea actualizată netă calculată pe întreg orizont de timp devine 0. Rata internă de rentabilitate financiară a investiției este nesemnificativă economic în varianta de bază, deoarece veniturile actualizate au valori nesemnificative comparative cu valoarea investiției, deci este o investiție negeneratoare de profit. în concluzie, investiția nu poate fi amortizată contabil în intervalul de referință de 25 de ani, totuși ea este necesară și viabilă din punct de vedere socio-economic.

Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului este de -0,02% (tabel 8).

Valoarea actualizată netă (VAN), calculată ca diferență între suma actualizată a fluxurilor de numerar și valoarea investiției este de - 7.441.979 RON, arătând încă o dată că investiția este negeratoare de profit.

Raportul cost - beneficiu măsoară raportul între ieșiri și intrări, iar cel al investiției noatre este de 0,33 în medie .

Fluxurile cumulate de numerar (tabel 9) sunt pozitive în fiecare an, ceea ce denotă faptul că investiția are sustenabilitate financiară, deci nu există pericolul de a intra în incidența de plăți.

Tabel 1

Venituri din concesionare tocuri voci

2011  2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018 2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  2032  2033 2034  2035

Denumire

An1

An 2

An 3

An 4

An 8

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

Număr locuri veci concesionate

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

528

Preț /loc veci /25 ani

700

700

700

700

700

750

750

750

750

750

800

800

800

600

800

850

850

850

850

850

900

900

900

900

900

încasări-mii tei

366

366

366

366

366

392

392

392

392

392

418

418

418

418

418

445

445

445

445

445

471

471

471

471

475

Total mii ron

10.465

Tabel 2

Venituri întreținere locuri de vaci2023 2024  2025  2026  2027  2028  2029

Denumire

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

Număr locuri veci concesionate

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

523

Taxa/locved

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

încasări -mii tei

13

13

13

13

13

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

21

21

21

21

21

24

24

24

24

24

Total mii ron

458> r.J

\ <

\ 'G

o-

Q- //


Tabel 3

2011   2012   2013  2014   2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021   2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035

An1

An 2

AR 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

Nr decedați

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Taxa înhumare

240

240

240

250

250

250

260

260

260

270

270

270

280

280

280

290

290

290

300

300

300

310

310

310

320

încasați-mii lei

72

72

72

75

75

75

78

78

78

81

81

81

84

84

84

87

87

87

90

96

90

93

93

93

96

Total mS ton

2.076

Tabel 4

Ani

An 2

An 3

An 4

AnS

AnS

An 7

An 8

AnS

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

Venituri totale

451

451

451

454

454

483

486

486

486

489

518

518

521

521

521

552

552

552

555

555

584

587

587

587

595

total mll ron

12.998

Tabel 5 Cheltuieli cu energia electrică


Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

AnUt

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

Anul

20

Amd

21

Anul

22

Anul

23

Anul

24

Anul 25

Consum 19egati energie electrica (fcwhfan)

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.865

45.885

45.865

45.865

45.865

Preț lei/kwh 1)

0.5040

0,5090

0,5141

0,5193

0.5245

0,5297

0,5350

0.5404

0,5458

0,5512

0,5567

0,5623

0,5679

0,5738

0,5793

0,5851

0,5910

0,5969

0,6029

0,6089

0,6150

0,6211

0,6273

0,6336

0,6399

Cheltuieli energie electrica- mll lei

23,12

23,35

23,58

23,82

24,05

24,30

24,54

24,78

25,03

25,28

26,63

25,79

25,05

26,31

26,57

26,84

27,11

27,38

27,65

27,93

28,21

28,49

28,77

29,06

2936

Tabel 6 Cheltuieli cu salarii

An1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 22

An 23

An 24

An 25

Mmnistratof -1 pers

18.000

18.180

18.362

18.545

18.731

18.918

19.107

19.298

19.491

19.686

19.883

20.082

20.283

20.486

20.691

20.897

21.106

21.317

21.531

21.746

21.963

22.183

22.405

22.629

22.855

Gropari-5 pere

36.000

36.360

36.724

37.091

37.462

37.836

38.215

38.597

38.983

39.373

39.766

40.164

40.566

40.971

41.381

41.795

42.213

42.635

43.061

43.492

43.927

44.366

44.810

45.258

45.710

Portar-1 pere

9.600

9.696

9.793

9.891

9.990

10.090

10.191

10.292

10.395

10.499

10.604

10.710

10.818

10.926

11.035

11.145

11.257

11.369

11.483

11.598

11.714

1123t

11.949

12.069

12.189

Personal întreținere -5 pere

36.000

36.360

36.724

37.091

37.462

37.836

38.215

38.597

38.983

39.373

39.766

40.164

40.566

40.971

41.381

41.795

42.213

42.635

43.061

43.492

43.927

44.366

44.810

45.258

45.710

Total cheft-mUM

99.60

100,60

101,60

102,62

103,64

104,68

105,73

106,78

107,85

108,93

110,02

111.12

112,23

113,35

114,49

115,63

116.79

117,96

119,14

120,33

121,53

122,75

123,97

125,21

126,47

Cheli asigurări - mii lei

27,94

28,22

28,50

28,78

29,07

29,36

29,66

29,95

30,25

30,56

30,86

31,17

31,48

31,80

32,11

32,43

32,76

33,09

33.42

33,75

34,09

34,43

34,77

35,12

35,47

CbettuteU totale cu salariile mfl W-

127,54

128.81

130,10

131,40

132,72

134,04

135,38

136,74

138,11

139,49

140,88

142,29

143,71

145,15

146,60

148,07

149,55

151,04

152,55

154,08

155,62

157,18

158,75

160,34

161,94

Tabel 7 Total cheltuieli

An1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

An 21

An 22

An 23

An 24

An 26

Total cheli-matei

151

152

154

155

157

158

160

162

163

165

166

168

170

171

173

175

177

178

180

182

184

186

188

189

191

Tabel 8
TABEL DETERMINAREA RATEI DE FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL

Factor de actualizare

8,00%

11.065.969,00

An

Rata de actualizare Rk

Total încasări

Total plăți

Fluxul de numerar

Venituri actualizate nete

A

B

C

D

E

F

0

1,000

0

10.973.758

-10.973.758

-10.973,758

1

0,926

451.000

151.000

300.000

277.800,00

2

0,857

451.001

152.000

299.001

256.243,86

3

0,794

451.002

154.000

297.002

235.819,59

4

0,735

451.003

155.000

296.003

217.562,21

5

0,681

451.004

157.000

294.004

200.216,72

6

0,630

483.000

158.000

325.000

204.750,00

7

0,583

486.000

160.000

326.000

190.058,00

8

0,540

486.000

162.000

324.000

174.960,00

9

0,500

486.000

163.000

323.000

161.500,00

10

0,463

489.000

165.000

324.000

150.012,00

11

0,429

518.000

166.000

352.000

151.008,00

12

0,397

518.000

168.000

350.000

138.950,00

13

0,368

521.000

170.000

351.000

129.168,00

14

0,340

521.000

171.000

350.000

119.000,00

15

0,315

521.000

173.000

348.000

109.620,00

16

0,292

552.000

175.000

377.000

110.084,00

17

0,270

552,000

177.000

375.000

101.250,00

18

0,250

552.000

178.000

374,000

93,500,00

19

0,232

555.000

180.000

375.000

87.000,00

20

0,215

555.000

182.000

373,000

80.195,00

21

0,199

584.000

184.000

400.000

79.600.00

22

0,184

587.000

186.000

401.000

73.784,00

23

0,170

587.000

188,000

399.000

67.830,00

24

0,158

587.000

189.000

398.000

62.884,00

25

0,146

595.000

191.000

404.000

58.984,00

12.990.010

15.320.969

-7.441.978,63

Valoarea actualizată a veniturilor nete VAVN

Raportul=Valoarea actualizată a veniturilor             n FINANȚARE DE LA

net/Valoarea proiectului (I)                            ' ’ ° BUGETUL LOCAL 100%

RIR                                                     -0,02

Tabel 10

TABEL DETERMINAREA RATEI DE FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL

Factor de actualizare 8,00%11.065.969,00

An

Rata de actualizare Rk

Total încasări

Total plăți

Cheltuieli majorate cu 1%

Fluxul de numerar

Flux actualizat

A

B

C

D

E

F

G

0

1,000

0

10.973.758

11.083.496

-11.083.496

-11.083.496,00

1

0,926

451.000

151.000

152.510

298.490

276.401,74

2

0,857

451.001

152.000

153.520

297.481

254.941,22

3

0,794

451.002

154.000

155.540

295.462

234.596,83

4

0,735

451.003

155.000

156.550

294.453

216.422,96

5

0,681

451.004

157.000

158.570

292.434

199.147,55

6

0,630

483.000

158.000

159.580

323.420

203.754,60

7

0,583

486.000

160.000

161.600

324.400

189.125,20

8

0,540

486.000

162.000

163.620

322.380

174.085,20

9

0,500

486.000

163.000

164.630

321.370

160.685,00

10

0,463

489.000

165.000

166.650

322.350

149.248,05

11

0,429

518.000

166.000

167.660

350.340

150.295,86

12

0,397

518.000

168.000

169.680

348.320

138.283,04

13

0,368

521.000

170.000

171.700

349.300

128.542,40

14

0,340

521.000

171.000

172.710

348.290

118.418,60

15

0,315

521.000

173.000

174.730

346.270

109.075,05

16

0,292

552.000

175.000

176.750

375.250

109.573,00

17

0,270

552.000

177.000

178.770

373.230

100.772,10

18

0,250

552.000

178.000

179.780

372.220

93.055,00

19

0,232

555.000

180.000

181.800

373.200

86.582,40

20

0,215

555.000

182.000

183.820

371.180

79.803,70

21

0,199

584.000

184.000

185.840

398.160

79.233,84

22

0,184

587.000

186.000

187.860

399.140

73.441,76

23

0,170

587.000

188.000

189.880

397.120

67.510,40

24

0,158

587.000

189.000

190.890

396.110

62.585,38

25

0,146

595.000

191.000

192.910

402.090

58.705,14

Total

12.990.010,00

4.255.000,00

4.297.550,00

8.692.460,00

-7.459.471,99

Valoarea actualizată a veniturilor nete VAVN -7.459.471,9 Raportul=Valoarea actualizată a veniturilor

net/Valoarea proiectului (0

Rata internă de rentabilitate (RIR) a

in vesti ți el

Tabel 9

Raportul cost-beneficiu pentru perioada de referință a proiectului (25 ani) Amenajare Cimitir Sărata II

An

Total încasări

Total plăți

Fluxul de numerar

Fluxul de numerar cumulat

Raport cost beneficiu

A

C

D

E

F

0

0,00

10.973.758

-10.973.758

1

451.000

151.000

300.000

300.000

0,33

2

451.001

152.000

299.001

599.001

0,34

3

451.002

154.000

297.002

896.003

0,34

4

451.003

155.000

296.003

1.192.006

0,34

5

451.004

157.000

294.004

1.486.010

0,35

6

483.000

158.000

325.000

1.811.010

0,33

7

486.000

160.000

326.000

2.137.010

0,33

8

486.000

162.000

324.000

2.461.010

0,33

9

486.000

163.000

323.000

2.784.010

0,34

10

489.000

165.000

324.000

3.108.010

0,34

11

518.000

166.000

352.000

3.460.010

0,32

12

518.000

168.000

350.000

3.810.010

0,32

13

521.000

170.000

351.000

4.161.010

0,33

14

521.000

171.000

350.000

4.511.010

0,33

15

521.000

173.000

348.000

4.859.010

0,33

16

552.000

175.000

377.000

5.236.010

0,32

17

552.000

177.000

375.000

5.611.010

0,32

18

552.000

178.000

374.000

5.985.010

0,32

19

555.000

180.000

375.000

6.360,010

0,32

20

555.000

182.000

373.000

6.733.010

0,33

21

584.000

184.000

400,000

7.133.010

0,32

22

587.000

186.000

401.000

7.534.010

0,32

23

587,000

188.000

399.000

7.933.010

0,32

24

587.000

189.000

398.000

8.331.010

0,32

25

595.000

191.000

404.000

8.735.010

0,32

Raportul dintre valoarea actualizata a veniturilor nete și valoarea investiției este de -0,68, ma' mic de 0,25, încadrându-se în limitele necesare pentru a fi finanțat 100% de Municipiul Bacău.

Din aceste considerente se poate trage concluzia că realizarea Cimitirului Sărata II în Bacău este un proiect dezirabil.

 • 4. Analiza economică - nu este cazul, nefiind o investiție publică majoră.

5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilității proiectului investițional.

Instabilitatea mediului economic al României presupune existența unei palete variate de factori de risc care pot influența proiectul. Acești factori de risc se pot încadra în două categorii:

 • ♦ Categorie care poate influența costurile de investiție;

 • ♦ Categorie care poate influența elementele cash-flow-ului previzionat,

Metodologia abordată se bazează pe:

• Analiza senzitivității, respectiv pe identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

Categorii

Exemple de variabile

Parametri ai modelului

Rata actualizâril(scontului)

Dinamica prețului                    1

Rata de creștere a salariilor reale, prețurile energiei, schimbările de prețuri ale bunurilor și serviciilor

Date referitoare la cerere

Populație, indicele creșterii demografice, consumul specific, formarea cererii

Costurile investiției

Durata edificării construcției (întârzieri în realizare), costul orar al forței de muncă, productivitatea orară, costul transportului, viața utilă a echipamentelor

Prețuri de exploatare

Prețul bunurilor și serviciilor utilizate , costul orar al personalului, prețul electricității

Parametri cantitativi ptr costurile de exploatare

. . 1

Numărul de angajați, alte bunuri și servicii

Prețurile veniturilor

Tarife, prețuri de vânzare a serviciilor

Parametri cantitativi ptr venituri

Volumul serviciilor furnizate, numărul de utilizatori

Prețuri de înregistrare (costuri și beneficii)

Coeficienți de pregătirea pieții, valoarea timpului, valorizarea extemalităților

Parametri cantitativi ptr costuri și beneficii

Mărimea zonei deservite

J

• Calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanță ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

• Identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică a acelor variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilității sale.

Evaluarea generală a robusteții și eficienței proiectului;

 • •  Aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai mare , cu atât proiectul este mai riscant;

 • •  Sugerează măsurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului.

Este recomandabil să se efectueze o analiză calitativă a impactului variabilelor pentru a alege pe acelea care au o elasticitate mică sau marginală. Analiza cantitativă ulterioară poate fi limitată la variabilele mai semnificative.

Analiza impactului variabilelor critice

Categorii de parametri

Elasticitate

înaltă

Dubioasă

Scăzută

Parametrii model

Rata actualizării

Dinamica prețului

Rata inflației

X

Costul orar al forței de muncă

X

Schimbarea prețului energiei

X

Schimbări în prețul bunurilor și serviciilor

X

Date referitoare la cerere

Consumul specific

X

Rata creșterii demografice

x

| Costurile investiției

Costul orar al forței de muncă

x lT

La o creștere cu 1% a costurilor de operare (tabel 10) rata internă a rentabilității devine -0,02 ceea ce ne indică faptul că această investiție nu poate suporta o creștere a costurilor cu 1%. Aceste valori au fost calculate la o rată de actualizare de 8% .

Aceste rezultate trebuie privite prin prizma a ceea ce reprezintă înființarea cimitirului Sărata II, investiția fiind nepurtătoare de profit, totuși ea este necesară din punct de vedere socio-economic.

6»Anaîiza riscului

Ipoteze la diferite nivele

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gamă largă de activități, care se finalizează cu obținerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitățile proiectului au la bază o serie de ipoteze sau prezumții care trebuiesc soluționate pentru derularea în bune condiții a proiectului.

Incertitudinile aparca modificări posibile a elementelor proiectului, dar a căror probabilitate de apariție nu este cunoscută.

Structura riscurilor

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

 • •  Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc

 • •  Estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei împact/probabilitate

 • •  Gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza graficului de management al riscului

Se identifică în structura proiectului două mari surse de riscuri și anume:

 • •  Risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului

 • •  Risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viața a investiției

Principalele surse de risc sunt considerate:

 • •  Riscuri de natură tehnică

 • •  Riscurile de natură financiară

 • •  Riscurile de natură instituțională

în cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menționate, au fost identificate următoarele riscuri:

1 .Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:

Riscuri comerciale și strategice
 • •  modificări de natură tehnologică

 • •  schimbări de regim de proprietate .

Riscuri economice
 • •  creșterea prețurilor la energie

 • •  creșterea costului celorlalte utilități

Riscuri contractuale
 • •  întârzieri la îndeplinirea obligațiilor contractuale

 • •  forța majoră

Riscuri financiare
 • •  lîspa surselor inteme/externe de finanțare

 • •  creșterea costurilor pentru investiția de bază

 • •  majorarea impozitelor

 • •  scăderea disponibilității de plată a populației

Riscuri de mediu
 • • întârzierea proceselor de avizare

 • • răspuns negativ la consultarea comunității

 • • disponibilitatea terenului

Riscuri sociale
 • •    înșelarea așteptărilor comunității

 • •    apariția grupurilor de presiune

 • 2. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului

Riscuri contractuale
 • •  întârzieri ale procesului de licitație;

 • •  incoerența caietelor de sarcini

 • •  erori în documentația de execuție

 • •  subiectivitate în selectarea contractorului

 • •  întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

 • •  întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier

 • •  forța majoră

Riscuri tehnice (construcție și exploatare)
 • • lipsa de personal specializat și calificat

 • • nerespectarea proiectului și a documentației de licitației

 • • depășirea costurilor allocate

 • • evaluări geotehnice neadecvate

 • • control defectuos al calității

 • • disponibilitatea materialelor și echipamentelor

 • • nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate

 • • contaminarea mediului înconjurător

 • • disconfortul mediului înconjurător

 • • disconfortul populației

 • • întârzieri de finalizare

Riscuri determinate de factorul uman
 • •  erori de estimare

 • •  erori de operare

 • •  sabotaj

 • • vandalism

Riscuri datorate evenimentelor naturale
 • •  incendii

 • •  inundații

Riscuri instituționale șl organizaționale

.    management de proiect neadecvat

. retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Județean

.    selecția neadecvatâ a subcontractanților

• lipse de resurse și de planificare

In perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în med corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului costurilor de exploatare în limitele planificate.

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în vedere: instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare;

încheierea de contracte cu furnizori competitivi; cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; optimizarea legăturilor instituționale.

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact/ Probabilitate

Impact! Scăzut

Mediu

Mare

Probabilitate

Scăzută

1

2

3

Medie

2

3

4

Mare

4

5

Evaluarea riscurilor|                                          Risc

Evaluare

modificări de natură tehnologică

2

| schimbări regim de proprietate asupra utilităților

3

creștere prețului la energie

2

1 creșterea costurilor celorlalte utilități

2

întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

4

întârzieri la primirea ofertelor din partea prod de materiale, utilaje, echipamente

3

forța majoră

3

probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamnete

2

lipsa surselor interne/externe de finanțare

4

| creșterea costurilor pentru investiția de bază

2

majorarea impozitelor

2

... .1

scăderea disponibilității de plată a populației

2

întârzieri ale proceselor de avizare

2

Răspuns negative la consultarea populației

3

disponibilitatea terenului

1

degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului

2

renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

2

apariția grupurilor de presiune

2

întârzieri ale procesului de licitație

3

incoerența caietelor de sarcini

3

erori în documentația de execuție

4

subiectivitate în selectarea contractului

2

întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

4

întârzieri fa furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier                 j3

forța majoră

3

lipsa de personal specializat și calificat

2

nerespectarea proiectului și a documentației de licitație

3

depășirea costurilor alocate

1

evaluări geotehnice neadecvate

1

“ •

control defectuos al calității

3

disponibilitatea materialelor și echipamentelor

2

nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate

2

contaminarea mediului înconjurător

2

disconfortul populației

2

întârzieri de finalizare

2

erori de estimare

2

erori de operare

2

{sabotaj

2

Vandalism

2

Incendii

1

Inundații

1

management de proiect neadecvat

2

selecția neadecvată a subcontractanților

1

lipsa de resurse și planificare

1

probleme de comunicare

1

estimări greșite ale parametrilor funcționali

2

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:

 • •  riscurile care pot apărea în drularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare

 • •  riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției sunt:

 • •  fonduri proprii

 • •  credite bancare

 • •  fonduri de la bugetul de stat și bugetul local

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI
 • 1.    număr de locuri de muncă create în faza de execuție = 25

 • 2.    număr de locuri de muncă create în faza de operare = 12

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
 • 1.    Valoarea totală inclusiv TVA =   10.973,758 mii lei / 2.572,678 mii euro

din care C + M                  9.334,252 mii lei / 2.188,314 mii euro

 • 2.     Eșalonarea investiției - Anul 1

 • 3.     Durata de realizare -12 luni

 • 4.     Capacități -13.080 locuri de veci

AVIZE Șl ACORDURI
 • •  hotărârea Consiliului Local pentru înființare cimitir;

 • •  certificat de urbanism nr. 900/3.09.2008;

 • •  studii topo;

 • •  studiu geotehnic;

 • •  studiu hidrologic;

 • •  aviz PUZ;

 • •  aviz scoatere din circuit agricol;

 • •  aviz Autoritatea Aeronautică Civilă;

 • •  aviz Ministerul Apărării Naționale

 • •  aviz protecția mediului;

  B.


  PIESE DESENATE


Conform borderou volumul 3.
Proiect nr^fs/l 00160/2008 ~ ’ CIMITIR SĂRATA II MUN. BACĂU

MEMORIU DE ARHITECTURA

1.   MOTIVUL ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI

La cererea beneficiarului MUNICIPIUL BACĂU str. Mărășești nr. 6, mun. Bacău s-a întocmit prezenta documentație în vederea realizării unei investiții cu destinația de cimitir.

Documentația s-a întocmit în baza următoarelor: Legea nr. 50/1991, Legea nr. 10/1995, Ordinul 1430/2005 - privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 și conform Ordinului 486/4.07.2007 precum și celelalte acte normative în vigoare referitoare la proiectarea, execuția și exploatarea obiectivelor de investiții.

 • 2.   ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN CLASE Șl CATEGORII

DATE DESPRE AMPLASAMENT

Construcțiile propuse se încadrează în:

 • •  clasa de importanță "III” - conform P100/1/06 tabelul 4.3.;

 • •  categoria de importanță ”C” (normală) - conform H.G.R. 766/21.11.97;

 • •  grad de rezistență la foc "II”;

Amplasamentul ce face obiectul documentației este la extremitatea sud - vestică a teritoriului administrativ al municipiului Bacău, cu acces dintr-un drum de exploatare, de pământ, care trebuie amenajat, ce accede în DJ 119 Bacău - Sărata (str. Poligonului).

Terenul pe care se va amplasa cimitirul, este pe domeniul public aparținând Primăriei Bacău, și a fost introdus în intravilan printr-un proiect P.U.Z. elaborat de

S.C. RESMIN S.R.L. Bacău, cu o suprafață de 97.272,00 mp, din care se scade 997,90 mp (zonă necesară supralărgirii străzii Poligonului), rezultând total incintă cimitir S = 96.274,00 mp.

Suprafața destinată amenajării noului cimitir este plană cu o pantă naturală foarte lină 0,02% (pe direcția NV-SE), are stabilitatea generală și locală asigurată și este ferită de pericolul inundațiilor. Există condiții favorabile pentru realizarea unei sistematizare optime.

Stratul natural de fundare este stratul de praf argilos, cafeniu, umed, macroporic cu plasticitate mijlocie de consistență vârtoasă - tare ce apare imediat sub stratul de sol vegetal de la suprafața terenului.

Fundarea construcțiilor se va face direct în stratul natural recomandat la o adâncime minimă -1,20 m de la CTN, incluzând și respectarea încastrării oblșigatorii de minim 0,20 m în acest strat. Se va asigura astfel depășirea limitei de îngheț care în zonă este de 0,90 m CTN, conform STAS 6054/1977.

Dimensionarea fundațiilor și calculul terenului de fundare se va face pentru Pconv = 180 kPA pentru gruparea fundamentală de sarcini, în conformitate cu STAS 3300/2/85, anexa B.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se înscrie în zonă cu accelerația gravitațională ag ~ 0,28g și Tc = 0,7s, conform raionării date de Normativul P100/1-2006.

Pânza freatică este situată la peste 12 m de la CTN și nu are influență asupra terenului de sub fundații și nici asupra fundațiilor. Nu apar nici infiltrații de apă, astfel că din acest punct de vedere terenul îndeplinește condițiile igienico - sanitare elementare privind amenajarea unui cimitir.

3. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI

La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentație pentru construirea unui cimitir, în prima fază cu următoarele obiecte:

Ob. 1 Capelă mortuară - cu rol de cameră mortuară

Ac = 88,00 mp Au = 68,65 mp

Hcoamă = 10,70 m Hstreașină = 2,90 m și 3,15 m

Ob. 2 Sediu administrativ - pavilion administrativ cu spațiu destinat personalului de întreținere a cimitirului cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 128,70 mp Au = 91,50 mp

Hcoamă = 5,10 m Hstreașină = 2,77 m

Ob. 3 Grupuri sanitare - cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 29,95        Au = 27,78

Hcoama = 4,15 m Hstreașină = 2,46

Ob. 4 Cabină poartă - cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 14,00 mp Au = 9,65 m

Hcoamă = 4,10m Hstreașină = 2,50 m

Ob. 5 Bazin Vidanjabil - construcție subterană.

cu dimensiuni interioare (4 x 2,50) m și H = 3,00 m

și dimensiuni exterioare (4,75 x 3,25) m și H = 4,05 m

Ob. 6 împrejmuire

Lungime împrejmuire = 1327,50 m

Terenul va fi împrejmuit cu un gard din beton, respectiv stâlpi și plăci prefabricate având înălțimea de 2,00 m cu porți metalice la intrare, având o deschidere de 7 m, ce vor rula pe șine de ghidare acționate de un motor electric.

Descriere funcțională

Obiectul 1 - Capela mortuară - cu rol de cameră mortuară

Capela mortuară are o formă în plan trilobată cu un singur acces din fațada principală, cu dimensiunile în plan (11,70 x 11,95) m, cu două abside laterale și altar, iar deasupra naosului închiderea se face prtntr-o cupolă.

Finisaje

 • •  tâmplăria (ferestre) va fi din PVC maro cu geam termopan;

 • •  ușa de la intrare va fi metalică;

 • •  pardoseala va fi din mozaic din marmură;

 • •  zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura de rezistență este din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de umplutură. Cupola și absidele sunt realizate dintr-o placă de beton armat.

Obiectul 2 - Sediu administrativ - pavilion administrativ cu spațiu destinat personalului de întreținere a cimitirului, cu regim de înălțime pe parter.

Sediul administrativ are o formă în plan dreptunghiulară cu dimensiunile (9 x 14,30) m cu două accese din fațada principală prin două windfanguri: un acces pentru personal administrativ și unul pentru personalul de întreținere.

Funcțional

Sediul administrativ are două funcțiuni:

 • •  pentru personalul administrativ

yz

windfang

S = 6,31 mp

sală de așteptare

S = 12,06 mp

birou administrativ

S = 16,00 mp

arhivă

S = 3,93 mp

grup sanitar

S = 3,60 mp

• pentru personalul de întreținere

windfang

S - 3,76 mp

hol acces

S = 7,26 mp

cameră depozitare

S= 12,18 mp

vestiar

S = 20,23 mp

cabine duș

S = 5,88 mp

grup sanitar

S = 10,36 mp

Finisaje

 • •  tâmplăria (ferestre și uși) va fi din PVC maro cu geam termopan;

« pardoseala va fi din gresie și parchet laminat în biroul administrativ;

 • •  placaje cu faianță la pereți (mai puțin în biroul administrativ) h = 1,50 m;

 • •  zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura de rezistență este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi, centuri, grinzi și buiandrugi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat.

Obiectul 3 - Grupuri sanitare - cu regim de înălțime pe parter

Grupurile sanitare au forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile

(4,85x6,175) m.

Funcțional - grupurile sanitare sunt compuse din două cabine fiecare (bărbați și femei) și o cabină pentru persoane cu dizabilități, cu acces separat fiecare din hol.

Grupurile au două accese laterale din exterior.

 • •  grup sanitar pentru femei cu două cabine

  S = 5,63 mp

  S = 5,63 mp

  S = 4,50 mp (o cabină)


 • •  grup sanitar pentru bărbați cu două cabine

 • •  grup sanitar pentru persoane cu dizabilități

Finisaje

 • •  tâmplăria (ferestre și uși) va fi din PVC maro cu geam termopan;

 • •  pardoseala va fi din gresie;

• placaje cu faianță la pereți h = 1,50 m;

• zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi, centuri și buiandrugi din beton armat, planșeu peste parter cu grinzi de lemn.

Obiectul 4 - Cabina poartă - cu regim de înălțime pe parter

Cabina poartă are dimensiunile în plan de (4,00 x 3,50) m.

Funcțional - cu destinația unui birou pentru ofițerul de serviciu (paznic), dotată și cu un grup sanitar, prevăzută cu un acces din fațada principală.

 • •  birou paznic       S = 7,60 mp

 • •  grup sanitar       S = 2,05 mp

Finisaje

 • •  tâmplăria (ferestre și uși) va fi din PVC maro cu geam termopan;

 • •  pardoseala va fi din gresie;

 • •  placaje cu faianță la pereți h = 1,50 m;

 • •  zugrăveli interioare și exterioare din var lavabil alb.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANYA.

Structura este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi și centuri din beton armat, planșeu peste parter cu grinzi de lemn.

Obiectul 5 Bazin Vidanjabil -

Bazinul vidanjabil este o construcție subterană cu dimensiuni în plan interioare (4 x 2,50) m cu înălțimea de 3 m și exterioare (4,75 x 3,25) m cu înălțimea 4,05 m, cu destinația colectării apelor menajere. Construcția este prevăzută cu izolație hidrofugă atât pe interior cât și pe exterior.

Din punct de vedere structural construcția este realizată sub forma unei cuve din beton armat cu planșeu tot din beton armat, prevăzută cu un capac din fontă.

Obiectul 6 împrejmuire - Lungime împrejmuire = 1327,50 m

Terenul va fi împrejmuit cu un gard din beton prefabricat, respectiv stâlpi și plăci având înălțimea de 2,00 m, cu finisaj din ciment sclivisit.

Porțile de la intrare pentru accesul auto vor fi metalice cu o deschidere de 7 m, ce vor rula pe șine de ghidare acționate de un motor electric, iar poarta pentru personal va fi metalică și va avea deschiderea de un metru.

4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI Șl DISPOZIȚII FINALE

Atacarea lucrărilor de execuție se face numai după obținerea Autorizației de construire.

Modificările datelor și conținutului documentației nu poate fi făcut decât cu acordul expres al proiectantului general.

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții art. 23c, constructorul nu are voie să înceapă construcția decât în baza unui proiect tehnic de execuție.

Conform H.G.R. 925/1995 art, 7, este necesară verificarea proiectul de Autorizație de Construire printr-un verificator tehnic M.L.P.T.L. pentru cerința A1 și A2.

Prezenta documentație s-a întocmit pentru obținerea avizelor din Certificatul de Urbanism în vederea eliberării Autorizației de Construire.

ÎNTOCMIT


Cont R0281NGB5533999900782415.1NG BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649

Cont R092TREZD615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

Ș.c. "RESMIN" S.R.L. Bacău   E-mail: resmini992@yahoo.com

ffiediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau      Q) Mob.: 0744 70.92.50   (5) Mob.: 0788 70.92.50

I                                               ® Tel/fax.: 0234 58.66.50

Proiect nr. 25/100160/2008 CIMITIR SĂRATA II MUN. BACĂU

MEMORIU TEHNIC

-rezistență -

1.    Motivul întocmirii documentației

La cererea beneficiarului MUNICIPIUL BACĂU str. Mărășești nr, 6, mun. Bacău s-a întocmit prezenta documentație în vederea realizării unei investiții cu destinația de cimitir.

Documentația s-a întocmit în baza următoarelor: Legea nr. 50/1991, Legea nr. 10/1995, Ordinul 1430/2005 - privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 și conform Ordinului 486/4.07.2007 precum și celelalte acte normative în vigoare referitoare la proiectarea, execuția și exploatarea obiectivelor de investiții.

2.    încadrarea construcției în clase si categorii. Date despre amplasament

Construcțiile propuse se încadrează în:

o clasa de importanță “III” - conform P100/1/06 tabelul 4.3.;

o categoria de importanță ”C” (normală) - conform H.G.R. 766/21.11.97;

0 grad de rezistență la foc "II”;

Amplasamentul ce face obiectul documentației este la extremitatea sud - vestică a teritoriului administrativ al municipiului Bacău, cu acces dintr-un drum de exploatare, de pământ, care trebuie amenajat, ce accede în DJ 119 Bacău - Sărata (str. Poligonului).

Terenul pe care se va amplasa cimitirul, este pe domeniul public aparținând Primăriei Bacău, și a fost introdus în intravilan printr-un proiect P.U.Z. elaborat de

S.C. RESMIN S.R.L. Bacău, cu o suprafață de 97.272,00 mp, din care se scade 997,90 mp (zonă necesară supralărgirii străzii Poligonului), rezultând total incintă cimitir S = 96.274,00 mp .

3.    Date tehnice despre construcția

La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentație pentru construirea unui cimitir, în prima fază cu următoarele obiecte:

1

y^

Ob. 1 Capelă mortuară - cu rol de cameră mortuară

Ac = 88,00 mp Au = 68,65 mp

Hcoamă = 10,70 m Hstreașină = 2,90 m și 3,15 m

Ob. 2 Sediu administrativ - pavilion administrativ cu spațiu destinat personalului de întreținere a cimitirului cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 128,70 mp Au = 91,50 mp

Hcoamă = 5,10 m Hstreașină = 2,77 m

Ob. 3 Grupuri sanitare - cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 29,95        Au = 27,78

Hcoama = 4,15 m Hstreașină - 2,46

Ob. 4 Cabină poartă - cu regim de înălțime pe parter.

Ac = 14,00 mp Au = 9,65 m

Hcoamă = 4,10 m Hstreașină = 2,50 m

Ob. 5 Bazin Vidanjabil - construcție subterană.

cu dimensiuni interioare (4 x 2,50) m și H = 3,00 m

și dimensiuni exterioare (4,75 x 3,25) m și H = 4,05 m

Ob. 6 împrejmuire

Lungime împrejmuire = 1327,50 m

Terenul va fi împrejmuit cu un gard din beton, respectiv stâlpi și plăci prefabricate având înălțimea de 2,00 m cu porți metalice la intrare, având o deschidere de 7 m, ce vor rula pe șine de ghidare acționate de un motor electric.

Principalele date tehnice

Obiectul 1 - Capela mortuară - cu rol de cameră mortuară

Capela mortuară are o formă în plan trilobată cu un singur acces din fațada principală, cu dimensiunile în plan (11,70 x 11,95) m, cu două abside laterale și altar, iar deasupra naosului închiderea se face printr-o cupolă.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura de rezistență este din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de umplutură. Cupola și absidele sunt realizate dintr-o placă de beton armat.

Obiectul 2 - Sediu administrativ - pavilion administrativ cu spațiu destinat personalului de întreținere a cimitirului, cu regim de înălțime pe parter.

Sediul administrativ are o formă în plan dreptunghiulară cu dimensiunile (9 x 14,30) m cu două accese din fațada principală prin două windfanguri: un acces pentru personal administrativ și unul pentru personalul de întreținere.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura de rezistență este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi, centuri, grinzi și buiandrugi din beton armat, planșeu peste parter din beton armat

Obiectul 3 - Grupuri sanitare - cu regim de înălțime pe parter

Grupurile sanitare au forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile (4,85 x 6,175) m, cu două cabine, bărbați și femei, și o cabină pentru persoane cu dizabilități. Grupurile au două accese laterale. Accesul la grupurile sanitare se face dintr-un hol.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi, centuri și buiandrugi din beton armat, planșeu peste parter cu grinzi de lemn.

Obiectul 4 - Cabina poarta - cu regim de înălțime pe parter

Cabina poartă are dimensiunile în plan de (4,00 x 3,50) m cu destinația unui birou pentru ofițerul de serviciu (paznic), dotată și cu un grup sanitar, prevăzută cu un acces din fațada principală.

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă PLANNYA.

Structura este din zidărie portantă, solidarizată cu stâlpi și centuri din beton armat, planșeu peste parter cu grinzi de lemn.

Obiectul 5 Bazin Vidanjabil -

Bazinul vidanjabil este o construcție subterană cu dimensiuni în plan interioare (4 x 2,50) m cu înălțimea de 3 m și exterioare (4,75 x 3,25) m cu înălțimea 4,05 m, cu destinația colectării apelor menajere. Construcția este prevăzută cu izolație hidrofugă atât pe interior cât și pe exterior.

Din punct de vedere structural construcția este realizată sub forma unei cuve din beton armat cu planșeu tot din beton armat, prevăzută cu un capac din fontă.

Obiectul 6 împrejmuire - Lungime împrejmuire = 1327,50 m

Terenul va fi împrejmuit cu un gard din beton prefabricat, respectiv stâlpi și plăci având înălțimea de 2,00 m cu porți metalice la intrare și o deschidere de 7 m, ce vor rula pe șine de ghidare acționate de un motor electric.

Suprafața destinată amenajării noului cimitir este plană cu o pantă naturală foarte lină 0,02% (pe direcția NV-SE), are stabilitatea generală și locală asigurată și este ferită de pericolul inundațiilor. Există condiții favorabile pentru realizarea unei sistematizare optime.

Stratul natural de fundare este stratul de praf argilos, cafeniu, umed, macroporic cu plasticitate mijlocie de consistență vârtoasă - tare ce apare imediat sub stratul de sol vegetal de la suprafața terenului.

Fundarea construcțiilor se va face direct în stratul natural recomandat la o adâncime minimă -1,20 m de la CTN, incluzând și respectarea încastrării oblșigatorii de 3 minim 0,20 m în acest strat. Se va asigura astfel depășirea limitei de îngheț care în zonă este de 0,90 m CTN, conform STAS 6054/1977.

Dimensionarea fundațiilor și calculul terenului de fundare se va face pentru Pconv = 180 kPA pentru gruparea fundamentală de sarcini, în conformitate cu STAS 3300/2/85, anexa B.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se înscrie în zonă cu accelerația gravitațională ag = 0,28g și Tc = 0,7s, conform raionării date de Normativul P100/1-2006.

Pânza freatică este situată la peste 12 m de la CTN și nu are influență asupra terenului de sub fundații și nici asupra fundațiilor. Nu apar nici infiltrații de apă, astfel că din acest punct de vedere terenul îndeplinește condițiile igienico - sanitare elementare privind amenajarea unui cimitir.

4.     Obligațiile beneficiarului si dispoziții finale

Atacarea lucrărilor de execuție se face numai după obținerea Autorizației de construire.

Modificările datelor și conținutului documentației nu poate fi făcut decât cu acordul expres al proiectantului general.

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții art. 23c, constructorul nu are voie să înceapă construcția decât în baza unui proiect tehnic de execuție.

Conform H.G.R. 925/1995 art. 7, este necesară verificarea proiectul de Autorizație de Construire printr-un verificator tehnic M.L.P.T.L. pentru cerința A1 și A2.

Prezenta documentație s-a întocmit pentru obținerea avizelor din Certificatul de Urbanism în vederea eliberării Autorizației de Construire.

5.    Norme legi si STAS-uri în vigoare

La întocmirea documentației s-au utilizat următoarele Normative, Legi și STAS-uri în vigoare: P100/06, Legea 50/1991, STAS 10107/0/90; NP 019/97, P2/2006, P10/86 (NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă).

ÎNTOCMIT,


0 Cont RO 37 RNCB 146OQ0OOO226OOO1 BCR Sucursala Bacovia, Bacau, J04-2829-1992, Cod fiscal R7257649, cont RO 92 TREZ 0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. ”RE SM IN” S.R.L.Bacau

E-mail; resmin1992@yatioo.com

Sediu: str. Mioriței, bloc 68. sc. C, ap. 3, Bacau          ® Mob.: 0744 70.92.50    Q) Mob.: 0788 70.92.50

H Tel/fax : 0234 58.66.50                             ® Mob.: 078B 34.92.45

Proiect nr. 25/100160/2009 Faza: S.F.

„AMENAJARE CIMITIR SARATA llM , municipiul Bacau , jud. Bacau

MEMORIU

- instalație termica -

Proiectul „AMENAJARE CIMITIR SARATA II” trateaza instalațiile interioare de încălzire aferente sediului administrativ, grupului sanitar si cabina poarta.

Asigurarea incalzirii sediului administrativ se va face cu ajutorul unei centrale electrice avand puterea electrica instalata de 16 Kw.

Căldură pentru grupul sanitar si cabina poarta va fii asigurata de către incalzitoare electrice peliculare.

Agentul termic utilizat de către centrala electrica din cadrul sediului administrativ este apa calda cu parametrii 90 / 20°C.

Instalația de încălzire se realizează în sistem bitubular, cu distribuție inferioară și circulație forțată.

Conductele de distribuție se vor monta aparent la nivelul pardoselii parterului, cu excepția trecerii prin dreptul ușilor, unde se vor monta în pardoseală, în tub de protecție.

Conductele întregii instalații de încălzire sunt din țeavă multistrat.

Pentru încălzirea încăperilor s-au prevăzut corpuri de încălzire din oțel tip KORAD - SLOVACIA - conform catalog DEDEMAN S.A.

Corpurile de încălzire se vor monta de regulă în axul ferestrelor.

în cazul când se va folosi alt tip de radiatoare, se va face echivalarea în funcție de puterea termică a fiecărui radiator, putere ce este trecută în schema verticală T.

Calculul pierderilor de căldură s-a efectuat conform SR 1907 și s-au avut în vedere următoarele premise:

 • • temperatura exterioară de calcul: - 18°C, corespunzătoare zonei climatice III.

 • • temperaturile interioare sunt menționate pe planșe;

 • • rezistențele la transfer termic calculat în funcție de caracteristicile termotehnice ale elementelor de construcție, conform C107/3-1997;

î

J?

 • • adaosurile considerate în calcul sunt conforme prevederilor SR 1907 - 1/1997;

 • • situația clădirii în raport cu acțiunea vîntului:

 • -  amplasată în localitate în zona eoliană III;

 • -  adăpostită la acțiunea vîntului, premisă care determină viteza vîntului dominant de 4,5 m/s

Dimensionarea suprafețelor de încălzire s-a efectuat pe baza STAS 1797/97.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat pe baza diagramelor referitoare la pierderile de presiune liniare și viteză, elaborate de producător, urmărindu-se echilibrarea hidraulică.

La proiectarea instalației de incalzire s-a tinut cont de următoarele normative si instrucțiuni :

 • - I 13 / 2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala;

 • - P 118 /1999 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

 • - C 300-1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

In execuție se vor respecta :
 • - Ordinul M.l.nr. 361/1994,combinat cu Ordinul MLPAT nr.1219, IMC 94 prin normele generale de prevenire si stingerea incendiilor.

 • - Ordinul MLPAT nr. 27/1996 ;

 • - Ordonanța nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor;

 • - C 300-1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

-Legea nr.10 /1995 privind calitatea in construcții.

LEGEANR. 319din 14iulie2006-asecurității si sanatatii in munca
 • A) - prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea îmbunătățirii securității si sanatatii in munca a lucratorilor

 • B) - aceasta lege stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale,protecția sanatatii si securității lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea , consultarea .participarea echilibrata potrivit legii,

2 instruirea lucratorilor si a reprezentanților lor precum si direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.

HOTARARE NR. 300 din 2 martie 2006

-prezenta hotarare stabilește cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile

 • •  Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în munca;

 • •  Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor “Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006”

 • •  Hotărârea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

 • •  Hotărârea nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca

 • •  Hotărârea nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de munca

 • •  Hotărârea nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

 • •  Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de munca

Se vor respecta normele de montaj ale aparatelor-conform prescripțiilor furnizorilor.

La montaj se vor respecta prevederile normativelor de specialitate, avandu-se in vedere cu prioritate calitatea execuției, estetica montajului si eficienta rezultata din schemele de reglare .

întrucât proiectul nu comportă măsuri speciale pentru securitatea și igiena muncii, se vor respecta toate prevederile normelor pentru tehnica securității și igiena muncii în vigoare, pentru toate categoriile de lucrări aferente instalațiilor termice.

Beneficiarul și executantul vor completa măsurile de protecție a muncii cu măsurile specifice condițiilor locale de execuție și exploatare.

ÎNTOCMIT,
3

fi
MEMORIU TEHNIC

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE PENTRU “ AMENAJARE CIMITIR SARATA II “
1. PREZENTAREA SOLUȚIEI

Prezentul proiect stabilește condițiile tehnice de execuție, montaj și recepție,pentru instalațiile electrice interioare (sediu administrativ,capela, praznicar,grup sanitar.put) si exterioare (iluminat exterior) la „AMENAJARE CIMITIR SARATA II” obiectiv amplasat in strada Marasesti, nr. 6 .municipiul Bacau , județul Bacau.

A) Alimentarea cu energie electrică

Branșamentul electric se va proiecta si realiza de către S.C. E-ON S.A.

Blocul de măsură și protecție BMP-T este amplasat pe peretele exterior al clădirii sediului administrativ. Măsura energiei electrice consumate se realizează pe joasă tensiune în BMP-T.

Se va solicita furnizorului pentru tabloul electric al obiectivului ca echiparea BMP-T să cuprindă următoarele tipuri de protecții:

 • •  Scurtcircuit în gama ( 3-5) In;

 • •  Suprasarcină 1,05 In ;

 • •  Supratensiuni atmosferice de tip I (clasa A, categoria I);

 • •  curenți rezidențiali de defect Id = 300 mA.

Tabloul electric general montat in sediul administrativ va fi tip nișă pozată îngropat și amplasat astfel încât să nu stânjenească circulația sau să pericliteze siguranța persoanelor.

Prin intermediul lui vor fii alimentate cu energie electrica toate construcțiile si iluminatul exterior din cadrul cimitirului.

B) Instalații electrice de prize si iluminat

Receptorii monofazați se vor conecta la instalația electrică prin prize monofazate de 16A cu grad de protecție IP201 și cu obturatoare de protecție. Toate prizele monofazate vor fi prevăzute cu contact de protecție și vor fi pozate ST. Circuitul de prize este alcătuit din conductoare de cupru tip FY cu secțiunea de 4,0mmp, protejate in tuburi de protecție tip IPEY. Aceste circuite se vor poza îngropat în tencuiala pereților, pe trasee verticale și orizontale. Pe porțiunile de traseu unde circuitul de priză este pozat pe elemente de construcție combustibile (scândura ), acesta va fi protejat în țeavă metalică .

Iluminatul artificial al încăperilor este realizat la nivelul clădirii cu lămpi de iluminat cu tuburi fluorescente și corpuri de iluminat cu distribuție directă a fluxului și elemente de protecție a vederii utilizatorilor.

In toate încăperile s-au prevăzut aparate de iluminat fluorescente cu grad de protecție IP54. Circuitul de iluminat este alcătuit din conductoare de cupru tip FY cu secțiunea de 2,5mmp, introduse in tuburi de protecție tip IPEy pozate îngropat în tencuiala pereților pe trasee orizontale si verticale. Aparatajul de comutație (întrerupătoare, comutatoare) va fi de 10A și vor avea grad de protecție IP201. Acesta se va monta la o înălțime de 1,60 m, măsurată de la axul aparatului la pardoseala finită.

Sistemul de iluminat exterior al zonelor verzi, corelat armonios cu cel pietonal, are rolul de a asigura un confort vizual ridicat și securitatea pietonilor prin ridicarea nivelului de iluminare. Ei se va realiza cu corpuri de iluminat amplasate pe stâlpi de 8 m inaltime .

C) Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță

Pentru iluminatul de siguranța s-au prevăzut luminoblocuri de tip CISA la care alimentarea de rezerva este asigurata din baterii locale de acumulatoare si care sunt prevăzute cu dispozitive locale de comutare pe baterii. Instalația pentru iluminatul de siguranță se va executa cu conductoare de cupru tip FY cu secțiunea de 1,5mmp, protejate in tuburi de protecție tip IPEY .

Acest circuit va fi alimentat din circuitul de iluminat conform schemei și se va poza îngropat în tencuiala pereților pe trasee verticale si orizontale. Pe porțiunile de traseu unde circuitul de iluminat de siguranță este pozat pe elemente de construcție combustibile ( scândura), acesta va fi protejat în țeavă metalică. Circuitul pentru iluminatul de siguranță va urma trasee separate de restul circuitelor electrice, sau se va poza la 10 cm de acestea.

Lămpile prevăzute pentru circuitul de iluminat de siguranță vor fi marcate cu etichete * IEȘIRE * . Corpurile de iluminat de siguranță au sursă încorporată și două lămpi ( min. 8W pentru funcționare în regim de avarie.

D ) Instalații de forță și automatizare

Instalația electrică de forță asigură alimentarea cu energie electrică a centralei electrice.

Jf

E) Instalații de protecție

Tablourile electrice se vor lega la priza de pământ exterioară, prin intermediul pieselor de separație, cu banda OL- Zn 25x4 mmp. Rezistența de dispersie trebuie să fie mai mică de 1 Ohm - conform normativului I.7-2002.

Prizele monofazate se vor lega la priza de pământ prin al treilea fir, care va avea rol de nul de protecție, acesta va fi din cupru și va avea aceeași secțiune cu conductorul de fază. Nulul de lucru va fi diferit de nulul de protecție.

Protecția împotriva curenților de scurtcircuit se realizează prin intermediul disjunctoarelor automate.

 • F) Instalație de protecție împotriva trăsnetului

Conform normativului I20-2000 s-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetuluipentru fiecare construcție realizată cu platbandă de captare OL-Zn 25 x 4 mm și platbandă de coborâre OL-Zn 25 x 4 mm montată aparent.

Se vor monta piese de separație între instalația de paratrăsnet, instalația de protecție interioară și priza de pământ.

2. Măsuri si instrucțiuni de protecția muncii

Părțile metalice ale instalației electrice ( carcase, suporți, etc.) care pot fi atinse, și care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în caz de defect ajung la o tensiune periculoasă, se vor lega prin nulul de protecție.

Periodicitatea verificărilor se va stabili local, ținând seama de condițiile specifice (grad de umiditate, grad de coroziune).

Cutiile de joncțiune vor fi încuiate, cheile păstrându-se la personalul de intervenție (electricieni), fiind interzis accesul persoanelor necalificate.

Toate lucrările de montaj ale instalațiilor electrice se vor executa numai de către muncitori cu calificare tehnică corespunzătoare (electricieni cu diferite grade de autorizare), cu instrucțiuni de protecția muncii făcută pentru locul de muncă respectiv și consemnat în fișa individuală de instruire. Personalul care participă la executarea lucrărilor de montaj, va fi dotat cu echipamentul de protecție adecvat.

în mod deosebit se va avea în vedere respectarea normelor de protecția muncii și dotarea cu echipamentul de protecție individual și cu scule adecvate la lucrările executate la înălțime, precum și cele în locuri periculoase (locuri umede, spații cu dimensiuni restrânse).

Normele de protecția muncii pentru perioada de execuție a lucrărilor se stabilesc de către constructor.

Prezentele instrucțiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform specificului instalației respective și vor fi actualizate de câte ori va fi nevoie.

A. Instrucțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din Legislația P.S.I., a normelor și normativelor republicate , standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Au fost respectate prescripțiile P.S.I. prevăzute în " Normele generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor", cap. V.

Instalațiile electrice de forță și iluminat vor fi executate și exploatate cu respectarea prevederilor normelor în vigoare (1.7-2002, PE107 , legea nr. 307 din 12.07.2006 privid apărarea împotriva incendiilor, legea 319 din 14.07.2006 legea securității și sănătății în muncă și H.G. 1425 din 2006).

Soluțiile adoptate asigură evitarea supraîncălzirilor periculoase ale elementelor de instalații prin limitarea sarcinii, alegerea secțiunii căilor de curent, reglajul protecțiilor.

Instalațiile electrice de orice natură vor fi executate numai de către unități autorizate și care vor utiliza numai personal calificat.

Electricienii de exploatare vor fi instruiți asupra măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor, în condițiile concrete ale locului de muncă.

Considerații finale

Se menționează ca orice fel de modificări aduse proiectului de instalații electrice se pot face numai cu acordul scris al proiectantului.

Beneficiarul și constructorul vor transmite în scris în termen de 30 zile de la primirea documentației punctul de vedere, după care proiectul se consideră aprobat.

Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul calității conform programului anexat, va reprezenta preluarea răspunderilor proiectantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, de către beneficiar și executantul lucrării.

Beneficiarul și constructorul au obligația ca la prezentarea proiectantului pe șantier să prezinte pentru stadiul fizic respectiv următoarele :

 • ■  Procese-verbale de lucrări ascunse ;

 • ■  Buletinele măsurătorilor și verificărilor care să confirme caracteristicile echipamentelor și instalațiilor prevăzute în proiect;

 • ■  Certificatele de garanție și declarațiile de conformitate ale furnizorilor echipamentelor și materialelor utilizate.

ÎNTOCMIT, ing. Dan C. LucaS.C. "RESMIN1 S.R.L. Bacău E-mail: resmin1992@yahoo.com

R1 Sediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3. Bacau ® Moi).: 0744 70.92.50   ® Mob.: 0788 70.92.50

__    ____ ® Teî/fax.: 0234 58.66.50                  ____

—Proiect nr. 25/100160/2008 Faza:’SF CIMITIRUL SARATA II

MEMORIU TEHNIC

- privind lucrările de apă canal -

1- Generalități

Prezentul proiect tratează la fază SF instalațiile sanitare, alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate menajere aferente investiției "Amenajare cimitir Sarata II", situat în extravilanul municipiului Bacău.

Lucrările de instalații au la bază planurile din proiectul de arhitectură.

2. Descrierea lucrărilor

în proiect s-au prevăzut următoarele categorii de instalații:

 • a. instalații sanitare interioare;

 • b. alimentare cu apă;

 • c. instalații de canalizare a apei menajere.

 • a. Instalații sanitare interioare

în conformitate cu planurile de arhitectură s-au prevăzut instalații sanitare interioare pentru corpul administrativ, grup sanitar pentru public și cabină poartă.

Pentru corpul administrativ s-a prevăzut grup sanitar pentru biroul administrativ și grup sanitar cu două cabine de duș pentru personalul muncitor (gropari).

Aceste instalații au rolul de a asigura alimentarea cu apă a armăturilor obiectelor sanitare respectiv vas WC, lavoare și dușuri.

Apa caldă necesară dușurilor va fi preparată de un boiler electric cu capacitatea de 100 I.

Apele uzate menajere provenite de vasul WC, lavoar și dușuri sunt colectate și evacuate prin conducte de polipropilenă la rețeaua de canalizare exterioară.

Apele pluviale de pe acoperiș se vor evacua prin burlane către spațiile verzi și rigole.

Grupul sanitar pentru public este format din:

 • • două cabine WC și lavoar pentru femei;

 • • o cabină WC, două pisoare și un lavoar pentru bărbați;

 • • o cabină WC și un lavoar pentru persoanele cu deficiențe locomotorii.

Aceste obiecte sanitare vor fi alimentate cu apă rece din rețeaua exterioară, iar evacuarea apei uzate se va face cu tuburi din polipropilenă la dimensiunile corespunzătoare fiecărui obiect sanitar prevăzut.

b.    Alimentarea cu apă

Zona amplasamentului nu beneficiază de sistem centralizat al alimentării cu apă.

S-au studiat două variante:

Varianta 1

Alimentarea cu apă din rețeaua publică de apă existentă ce se află la cca. 1 km distanță de amplasament și alimentează cu apă cartierul Republicii din municipiul Bacău.

în conformitate cu datele tehnice preluate din teren conducta existentă are diametrul Dn 400 mm și se alimentează din rezervoarele de apă ale orașului Bacău amplasate pe dealul Barați la cota 202. Cota de amplasare a investiției "Amenajare cimitir Sarata II" se află la cota 190, rezultând un h disponibil de numai 12 mCA, la care se adaugă pierderile de presiune liniare de cca. 25 mCA. Din datele tehnice prezentate pentru alimentarea cu apă a cimitirului în varianta racord din rețeaua publică de apă este necesară stație de pompare, amplasată în zona rețelei de apă Dn 400 mm cu rețea de apă de cca. 1,1 km, sistem de alimentare foarte scump și greu de exploatat.

Varianta II

Pentru alimentarea cu apă s-a propus realizarea unui puț de captare (foraj exploatare - explorarejla h = 100 m, cu stație de hidrofor cu pompă submersibilă cu rezervor de acumulare tip recipient de hidrofor cu capacitatea de 1000 I și sistem de sterilizare a apei cu lampă cu ultraviolete, inclusiv apometru pentru măsurarea consumului.

Față de cele două variante prezentate s-a propus realizarea variantei în sistem local puț forat cu stații de hidrofor și rețele în incintă, ca fiind o investiție mai mică și cu posibilități de exploatare mai ușoare.

c.     Canalizare

Obiectivele existente în zonă, respecitv unitatea militară, nu au un sistem centralizat al evacuării apelor menajere sau pluviale.

Evacuarea apelor menajere provenite de la grupurile sanitare ale corpului administrativ și grupul sanitar pentru public, s-a propus a se realiza cu sistem de canalizare local cu colector de canalizare Dn 200 din PVC cu bazin vidanjabil din beton cu capacitatea de 26 mc.

3.    Măsuri de protecția si igiena muncii

La stabilirea soluțiilor de proiectare, în conformitate cu:

 • • NGPM/2002;

 • •  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții MLPAT-1993;

 • •  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații sanitare și de încălzire -1996;

s-au avut în vedere:

 • •  asigurarea condițiilor de igienă prin instalațiile sanitare;

 • •  asigurarea calității minime a apei potabile, reci și calde;

 • •  stabilirea nivelului maxim admisibil al conținutului de substanțe nocive în apa potabilă, provenite prin contactul cu pereții conductelor și echipamentelor instalațiilor de distribuire a apei reci și calde;

 • •  evitarea stagnării apei în rețeaua de distribuție pentru apa potabilă;

 • •  separarea completă între rețeaua de distribuție a apei potabile și a altor rețele de apă;

 • •  stabilirea condițiilor de amplasare a conductelor față de sursele de infectare biologică (canalizare);

 • •  stabilirea condițiilor pe care trebuie să îndeplinească apele uzate pentru a putea fi deversate în rețelele de canalizare;

Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsuri de protecție a muncii specificate în "Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții - MLPAT 1993" și a "Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico - sanitare și de încălzire - 1996".

4.    Măsuri de prevenire si stingere a incendiilor

în conformitate cu normele PSI în vigoare, NP 086-2005 și P118/99, pentru lucrările prevăzute a se executa pentru investiția "Amenajare cimitir Sărata II"- ce se află în extravilanul municipiului Bacău, în zonă fără rețele de alimentare cu apă în sistem centralizat, nu este obligatorie prevederea instalației de incendiu interior sau exterior.

Corpul administrativ se va dota cu stingătoare portabile cu spumă mecanică tip -SM9, amplasate pe holul de acces.

ÎNTOCMIT, ing. Angelica Rui|j] Cont RO28INGB5533999900782415.1NG BANK BACAU, JO4-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649 Cont R092TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail' resmin1992@yahoo.com

E3 Sediu: slr. Mioriței, OlOC 68, SC. C, ap. 3, Bacau ® Mob.: 0744 70.92.50 O Mob.: 0788 70.92.50 V Te!/tax : 0234 58.66.50   ____

Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: S.F.

Amenajare Cimitir sarata II Bacău

BREVIAR DE CALCUL necesar determinarea consumului de apă aferent construcțiilor din cimitir

Necesarul de apă pentru nevoile publice se calculează conform SR 1818-1-2006 în funcție de cantitatea de apă pentru fiecare utilizator.

 • 1.    Necesarul de apă pentru corpul administrativ (birouri) este de 60 l/om/zi.

Numărul total de salariați este - 8:

 • • un administrator;

 • • un contabil;

 • • 6 gropari;

2.    Necesarul de apă pentru praznicar (etapa ll-a)

Capacitatea de 100 consumatori cu debit specific de restaurant -

o masă servită - 7 l/om/zi

 • 3.    Grup sanitar public la capacitatea maximă a cimitirului de 13.080 locuri se calculează pentru vizitatori 2% = 250 persoane cu norme de consum de (5 - 10 I) - 7 l/persoană.

4.    Necesar de apă pentru stropit spații verzi

Suprafața de spațiu verde luată în calcul este de 8500 mp cu un debit de apă/mp

= 15 l/mp, conform SR 1343-1-2006 -4.3.3.1.

Q zi med = (60 x 8) + (100 x 7) + (250 x 7) x (8500 x 1,5) =

= 15,680 mc/zi « 16,00 mc/zi

Q zi max = Q zi med x Kzi

Kzi = 1,50 (distribuție apă în zone fără canalizare)

Q zi max = 16 x 1,5 = 24 mc/zi/12 ore de funcționare = 0,3 l/sec

Q orar max =


{Qzimaxx Ko)


Q orar max =


—= 4 mc/h = 1,1 l/sec


Cerința de apă (Qs)

Qsmed = Qzi medx Ks x Kp - 16 x 1,12 x 1,1 = 19,70 mc/zi

Kp=1,12  Ks=1,1

Qs max = Q zi maxx Ks x Kp = 24 x 1,12 x 1,1 = 29,60 mc/zi = 0,39 l/sec.

Debit evacuare al cerinței de apă

Q zi med = (60,8) + (100 x 7) + (250 x 7) = (2930 x 1,12 x 1,1) x 0,8 = 2,89 mc/zi

Qzi max = 2,35 x 1,5 = (3,50 x 1,12 x 1,1 x 0,8 = 3,45 mc/zi

Qorarmax = (3,Ș*2) =(0,58 x 1,12 x 1,1) x 0,8 = 0,57 mc/h

Presiunea necesară

Hnec = Hg + Hu + Hp

Hg = 3,20 m

Hu= 2,0 mp

H p = pentru rețea, pentru stropit + spații verzi Dn 25 mm la Dn 50 mm L max 500 ml și debit de 0,8 l/sec.

i = 80 mm/ml = 40 mCA

Hnec = 3,20 + 2,0 + 40 = 45,20 mCA = 46 mCA

Qu = 4,0 mc/h

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Amenajare teren cf evaluare

52,600

12,331

9,994

62,594

14,674

1.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

1.4.

*

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

52,600

12,331

9,994

62,594

14,674

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

52,600

12,331

9,994

62,594

14,674

S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008 Faza; SF

Ob. 11 - Amenajare teren pentru protecția mediului


EVALUARE

- amenajare teren pentru protecția mediului -

(valori fără TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 11


 • 1.     Realizare de spații verzi în ierbare spații verzi

8720 mp x 5 lei/mp =                             43.600,00 lei

 • 2.    Realizare perdele de protecție plantare copaci în zona împrejmuirii


1200 ml x 7.5 lei/mp =


9.000,00 lei


Total =


52.600,00 lei


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.


ÎNTOCMIT,E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

împrejmuire conform evaluare 1

733,762

172,022

139,415

873,176

204,707

1.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I

733,762

172,022

139,415

873,176

204,707

il. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III, - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

733,762

172,022

139,415

873,176

204,707

/V
(ț) Cont RO28INGB55339909OO782415.ING BANK BACAU, J04-2829-1092, Cod fiscal RO 7257649 Cont R092TRE20616069XXXQ01073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIhTS.R.L. Bacau E-mall: resmln1992@yahoo.com

S Sediu; str. Mioriței, bloc 68, sc.C.ap. 3, Bacau <D Mob.: 0744 70.92.50 Mob.: 0788 70.92.50 ® Tel/fax.: 0234 58.66.50         ___________

Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: S.F?

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău

Ob. 1 împrejmuire

EVALUARE 1

privind lucrările de împrejmuire cimitir

împrejmuire din gard panou prefabricat cu H = 2 m cu montaj, transport, săpătură, fundație și armături

ml. 1320,00 x 380,00 lei/ml =                              501.600,00 lei

Execuție finisaj tip strop (TUF) executat cu mortar de ciment

5.600 mp x 11,22 lei/mp                                  62.832,00 lei

încheiere deviz 30% din valoare =________________________169.329,60 lei

TOTAL =


 • 733.761,60 lei


E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Drumuri și sistematizare verticală cf centralizator lucrări

5.050,487

1.184,032

959,593

6.010,080

1.408,998

1.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

5.050,467

1.184,032

959,593

6.010,080

1.408,998

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III.-PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II <■ TOTAL III)

5.050,487

1.184,032

959,593

6.010,080

1.408,998

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Alimentare cu apă cf evaluare

371,347

87,058

70,556

441,903

103,599

1.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

371,347

87,058

70,556

441,903

103,599

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

Utilaj cf listă

34,643

8,122

6,582

41,225

9,665

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III

34,643

8,122

6,582

41,225

9,665

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

405,990

95,180]

77,138

483,128

113,264S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: SF

Ob. 3 - Alimentare cu apă

EVALUARE

- alimentare cu apă-(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 3

 • 1. Executare foraj la H=100 ml

100 ml x 2.300 lei/ml

 • 2. Construcție cabină stație de hidrofor

16 mp x 1.800 lei/mp

3.Instalații hidraulice puț captare

și hidrofor

4.lnstalații electrice și automatizare puț forat și stație hidrofor

 • 5. Rețea apă Dn 63 inclusiv săpătură, umplutură și transport 450 ml x 153,66 lei/ml

 • 6. Hidranți de grădină 8 buc x 1.100 lei/buc

 • 7. Ciușmele

6 buc x 2.200 lei/buc

 • 8. Cămin vane secționare

3 buc x 3.100 lei/buc

Total evaluare

230.000,00 lei

28.800,00 lei

4.500,00 lei

7.600,00 lei

69.147,00 lei

8.800,00 lei

13.200,00 lei

9.300,00 lei

371.347,00 lei


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.


S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008

Faza: SF

Ob. 3 - Alimentare cu apă

LISTĂ UTILAJ utilaj alimentare cu apa (valori fără TVA)

1.Pompă submersibilă cu

H=70 mCA, Q=2,0 l/s

12.500,00 lei

2.Grup pompare pentru

Q=8mc/h cu H=40mCA

8.760,00 lei

3.Recipient de hidrofor 10001

2 buc x 4.500 lei/buc

9.000,00 lei

4.Sistem de sterilizare cu lampă

cu ultraviolete Q=0,1 l/s

3.613,00 lei

5.ADometru Dn 50

770.00 lei

Total utilaj

34.643,00 lei

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT, ț


ing. Angelica Rusu


SC RESMIN SRL


MUNICIPIUL BACĂU „Amenajare Cimitir Sărata II” municipiul Bacău, județul Bacău pr. 25/100160/2008 fază S.F.

DEVIZUL nr. 4

obiectului Canalizare

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de 16.01.2009

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare      (fără

TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Canalizare cf evaluare

42,331

9,924

8,043

50,374

11,810

1.2.

Bazin vidanjabil cf evaluare

75.004

17,584

14,251

89,255

20,925

1.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

117,335

27,508

22,294

139,629

32,734

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

117,335

27,508

22,294

139,629

32,734S.C. RESMIN S.R.L. BACAU

EVALUARE

- canalizare-

(valori fâră TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 4

1.Săpătură inclusiv umplutură și compactare în tranșee cu sprijiniri cu adâncimea până la 2,00 m cu lățimea de 0,8 m

35.840,00 lei

5744,76 lei


746.20 lei

42.331,00 lei


140 ml x 0,8 x 2 = 244 mc x 160 lei/mc

 • 2. Cămine de vizitare

14 buc x 410,34 lei/buc

 • 3. Tub colector Dn 200 din trama

compactă PEIDSN2

140 ml x 5.00 lei/ml

Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.ÎNTOCMIT, ing. Angelica Rusu


(|P Cont RO28INGB5533999900782415.ING BANK BACAU, JO4-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649 Cont R092TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resminf992@yahoo.com (3 Sediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C. ap, 3. Bacau O Mob.: 0744 70.92.50   (2) Mob.; 0788 70.92.50

__y _ Tel/fax.: 0234_58.68.50_                    __ _ Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău OB. 4 BAZIN VIDANJABIL

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE

- REZISTENTA OB. 4 - BAZIN VIDANJABIL-

55 la 100 mc

1. TSC02C1

Săpătură mecanică cu excavatorul pe pneuri

• de la cota - 0,10 4- - 3,75 (h = 3,65 m; L = 13,90 m, B = 5,60 m)

5,60 x 7,10 x 3,65 = 146,00 mc •taluz (0,10 4- 4,05) h = 3,95 m

[(I2,50+7,10)x2,70]

2

209,00 mc

[(ll,00+5,60)x2,70]      _

2

89,00 mc

[(270* 270>x3,95] =

29,00 mc

(6,80x3,95)

2 ’

76,00 mc

(0,80x1,30)

6.00 mc

———’-x 12,50 =

Total =

555,00 mc

= 5,55 la 100 mc

2.   TSA07C1

20.00 mc

Săpătură manuală în spații limitate în teren tare

5,60 x 7,10 x 0,30 = 20,00 mc

3.    TSD02A1

6.20 la 100 mc

împrăștierea pământului afânat cu buldozerul pe tractor cu șenile

• conform art. 1 + 2 :      555 + 20 = 575 mc din care:

se cade volumul construcției

3,80 x 5,30 x 0,30 =       6,10 mc

3,25x4,75x3,45=     53,30 mc

1,30 x 1,30 x 0.30 =_______0,60 mc

60,00 mc

Total = (575 - 60) = 515 mc x 1,20 = 6250 mc = 6,20 la 100 mc

38.

CP19A1

1 buc

39.

Montarea elementelor prefabricate din beton armat capac canal

6427107

0,10 mc

40.

Procurare beton B250 (Bc 20) (C16/20) în capac prefabricat

• conform tabel caracteristici prefabricat

0,099 mc x 1,007 = 0,10 mc

Greutatea = 0,10 x 2,5 to/mc = 250 to

8433376

33 ka

41.

Procurare OB 37 - 6 kg

PC 52 - 27 ka

Total = 33 kg

6433742

12.10 ka

42.

Procurare cornier laminat L 50 x 50 x 5 0,80 x-4 - 3,20 ml x 3,77 kg/ml = 12,10 kg

TRA04A30

250 to

43.

Transport prefabricat

CP26A1

0,01 mc

44.

Punerea în operă a mortarului M 100 - T

1 buc x 0,005 mc/buc = 0,005 mc » 0,01 mc

ACD01L1

1 buc

45.

Capac și rană pentru cămine cu piesă suport carosabil IV - (1,08 x 1,08 x 0,15)

XC01

1 buc

Procurare capac cămin inclusiv piesa suport- buc. 1

EVALUARE LEI                                   371.347,00 lei

SC RESMIN SRL

DEVIZUL nr. 5

obiectului Alimentare cu energie electrică

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de 16.01.2009

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Alimentare cu energie electrică cf evaluare 12

377,769

88,564

71,776

449,545

105,391

1.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I

377,769

88,564

71,776

449,545

105,391

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

377,769

88,564

71,776

449,545

105,391

S.C, RESMIN S.R.L.


Pr. 25/100160/2008

Fază S.F.


Evaluare 12

Alimentare cu energie electrica

Nr. crt.

Cheltuieli pe catogoria de lucrări

Valoarea, exclusiv TVA

Mii lei

1

2

3

I

Lucrări de construcții

1

Construcții PTA 20/0,4 kV 63 kVA

11,000

2

Instalații electrice LEA 20 kV 1000 m

292,879

TOTAL 1

303,879

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

1

PTA

3,270

2

LEA20kV

27,000

TOTAL II

30,270

III

Procurare

1

Utilaje si echipamente tehnologice PTA

25,320

2

Utilaje si echipamente tehnologiceLEA 20 kV

9,300

3

Utilaje si echipamente de transport

0,000

4

Dotări

0,000

5

Proiectare

3,000

6

Taxe si avize

6,000

TOTAL III

43,620

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

377,769SC RESMIN SRL

DEVIZUL nr. 6 obiectului Iluminat exterior

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de 16.01.2009

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Iluminat exterior cf evaluare

564,500

132,341

107,255

671,755

157,486

1.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I

564,500

132,341

107,255

671,755

157,486

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

'0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

564,500

132,341

107,255

671,755

157,486

S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: SF

Ob. 6 - Iluminat exterior

EVALUARE

«instalații iluminat exterior -

(valori fără TVA)

 • 1. Cablu alimentare montat îngropat tip CyABy3x4 mmp inclusiv plat bandă OL Zn 40x 4mmp

1900 ml x 47 lei/ml

 • 2. Cablu subteran tip CYABY 0,6 /1 kw

490 ml x 50 lei/ml

3.Stâlp metalic montat îngropat

81 buc x 350,13 euro /bucx4,2655 lei/euro

 • 4. Braț ptr corp iluminat

81 bucx 56,21 euro/bucx4,2655 lei/euro

 • 5. Cutie siguranță montată pe stâlp

81 buc x 30 euro/bucx4,2655 lei/euro

 • 6. Corp + lampă de iluminat

81 bucx 162 euro/bucx4,2655 lei/euro

 • 7. Lampi de iluminat

81 buc x 8,41 euro/bucx4,2655 lei/euro

 • 8. Manoperă, montaj și

accesorii 40% din valoarea

de material

Total evaluare

încheiere de deviz

TOTAL

89.300,00 lei

24.500,00 lei

120.971,85 lei

19.420,86 lei

10.365,17 lei

55.971,89 lei

2.905,70 lei

129.374,19 lei

452.809,66 lei

111.690.34 lei

564.500,00 LEI


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.


SC RESMIN SRL


DEVIZUL nr. 7

obiectului Capelă

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de 16.01.2009

E =   4,2665 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Arhitectură cf evaluare

265,118

62,154

50,372

315,490

73,963

1.2.

Infrastructură cf evaluare

47,827

11,213

9,087

56,914

13,343

1.3.

Suprastructură cf evaluare

84,088

19,714

15,977

100,065

23,459

1.4.

Instalații electrice cf evaluare

8,120

1,904

1,543

9,663

2,265

1.5.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

405,153

94,984

76,979

482,132

113,031

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL îl

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1)1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

405,153

94,984

76,979

482,132

113,031


întocmit

ec. Ana Maria Luca
Cont RO28INGB5533999900782415.ING BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649

Cont RG92TREZ06150B9XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resmln1982@yahoo.com

S Sediu: str. Mioriței, bloc 68. sc. C, ap. 3, Bacau ® Mob.: 0744 70.92.50 Mob: 0788 70.92.50 ________ _______ 8 Telffax.: 0234 58.66.50     ___ _____ _____ ........’ ‘                    Proiect nr? 02/101160/2008 Faza:.....

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău

Ob. 7 Capela

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE

- arhitectură -

1. CD05C1______________________________________________220.15 mC

Zidărie din cărămidă GVP calitatea I zid de 35 cm grosime

- altar 2rtR/2 =

(2x3,14x3)

2     = 9,42 ml x 2,90 =

27,32 mp

- ax 3, 5, C, E

2,40 x 6 buc = 14,40 ml x 3,15 =

45,36 mp

- ax A, G, 7

3,90x3buc = 11,70 mlx3,15 =

36,86 mp

- ax B, F, 6

1,50 x 6 buc = 9,00 ml x 3,15 =

28,35 mp

- ax B, F. 6

6,90 x 3 buc = 20,70 ml x 3,05 =

63,15 mp

- ax 2

6.90 x 1 buc - 6.90 ml x 3.30 =

22.78 mp

223,82 mp

din care se scad goluri 1.60 x 2.30 -______________3.68 mo

Total =                220,14 mp

 • 2.    2101171_________________________________________________30.821 mc

 • 3.70 mp

3.70 mp

Preparare mortar zidărie M50 - Z

conform art. 1     220,15 mp x 0,140 = 30,821 mc

 • 3.    CK14A1

Montaj uși metalice de exterior în două canate 1,60 x 2,30 = 3,70 mp

 • 4.    YC01 300 lei/ mp = 1.110 lei

Procurare uși metalice de exterior în două canate conform art. 3 - 3,70 mp

 • 5.    CK11A1


Montaj ferestre PVC cu geam termopan pe curb

kR2/4 = (3,14 x 2,402/4) x 6 buc = 4,60 mp x 6 buc = 28,10 mp

(0.90 x 0,60) x 8 buc = 0.54 mp x 6 buc =___________3,40 mp

Total =                                          31,50 mp

6.

YC01 255 x 110% =280.50 lei/mD = 8.835.75 = 8.835 lei

31.50 mp

7.

Procurare ferestre PVC (maro) pe curb cu geam termopan conform art. 5 - 31,50 mp

CK09A1

19.00 ml

8.

Montaj glafuri PVC la ferestre

(1,95 x 6 buc) + (0,90 x 8 buc) = 11,70 + 7,30 = 19,00 ml

YC01 (material) 25.30 lei/ml = 506.00 lei

20.00 ml

9.

Procurare glafuri ferestre PVC maro

conform art. 7      19,00 ml x 1,05 = 20,00 ml

CE17B1 (material)

200.00 mp

Șarpantă din lemn

-cupolă    kR2 = 3,14 x 3,452 =           38,00mp

plan      = 6,90 x 6,90 =                48,00 mp

-laterale    nR2x3 = 3,14 x2,852x3 =     80,00mp

-altar       kR2 = 3,14 x3,102=___________30.00 mo

Total =                                 196,00 mp « 200 mp

10.

YC01 - 2900565

10.00 mc

11.

Procurare lemn rotund

conform art. 9     200,00 mp x 0,050 = 10,00 mc

CE05A1

270.00 mp

12.

Montaj învelitoare PLAN JA roșie

conform art. 9     200,00 mp x 1,35 = 270,00 mp

YC01       46 lei/mp = 13.800 lei

300.00 mp

13.

Procurare tablă PLANYA roșie

conform art. 11    270,00 mp x 1,11 = 300,00 mp

CE18A1

300.00 mp

14.

Astereală la învelitori conform art. 12 - 300,00 mp

CE13A1

49.00 ml

Montaj jgheaburi PLANYA roșii

(6,90x4)+(3,90j3)+(2*3,14*3,00) = 49 ml

15.

YC01       25,75 lei/ml = 1.390.50 « 1.390 lei

54.00 ml

16.

Procurare jgheaburi PLANYA roșii

conform art. 14    49,00 ml x 1,10 = 54,0 ml

CE14A1

84.00 ml

17.

Montaj burlane PLANYA roșii

9 buc x 3,50 ml =  31,50 ml

8 buc x 6.50 ml ~  52.00 ml

Total =            83,50 ml

YC01       26.72 lei/ml = 2.351.36 « 2.350 lei

88.00 ml

18.

Procurare burlane PLANYA roșii

conform art, 15    84 ml x 1,05 = 88,00 m

CN15D1

1000.00 mp

19.

Ignifugarea șarpantei și asterelei

confoftn art. 9 și 13       (200 + 300) x 2 = 1000,00 mp

IZF10F1 (material)

300.00 mp

20.

Termoizolarea acoperișurilor cu vată minerală conform art, 13 - 300 mp

YC01 -2607632

330.00 mc

21.

Procurare vată minerală de 10 cm grosime conform art. 19    300 mp x 1,10 = 330,00 mc

YC01 5 lei/mp - 1.650.00 lei

330.00 mc

22.

Procurare folie de polietilenă pentru acoperiș conform art. 13    300 mp x 1,10 = 330,00 mp

CF01A1

221,00 mp

23.

Tencuieli interioare drișcuite la pereți și stâlpi conform art. 1 CD05E1 - 220,15 mp « 221,00 mp

3000245

4.00 mc

24.

Preparare mortar de tencuială M10- T

conform art. 22    221,00 mp x 0,018 = 4,00 mc

CF03E1

200.00 mp

Tencuieli interioare la tavane curbe (cupole)

conform art. 9 CE17B1 - 200 mp

26.

Preparare mortar tencuială var - ciment M 25-T conform art. 24 - 200 mp x 0,020 = 4,00 mc

CF10C1

421,00 mp

27.

Glet de ipsos aplicat la pereți și tavane

conform art. 22 și 24 - (221,00 + 200,00) = 421,00 mp

CN06A1 (material)

421.00 mp

28.

Zugrăveli lavabile conform art. 26 - 421,00 mp

6104678

1260 ka

29.

Procurare vopsea lavabilă

conform art. 27    421,00 mp x 3 kg/mp = 1260,00 kg

CG06C1

80,00 mp

30.

Pardoseli din mozaic turnate pe loc cu piatră de mozaic din marmură (interior + exterior podest, trepte, rampă) (2,40 x 3,00) x 3 + (6,00 x 6,00) + [(3,14 x 2,652)/2] + + (1,50 x 3,90) + (1,10 x 2,50) + (0,75 x 2,80) =

= 21,60 + 36,00 + 11,00 + 5,85 + 2,75 + 2,10 = 80,00 mp

CG07B1

63.00 ml

31.

Plinte cu piatră de mozaic din marmură

(3,00 x 3) + (2,40 x 6) + (6,0 x 4) + (3,14 x 3,00) + (0,35 x 6) +

= 9,00 + 14,40 + 24,00 + 9,42 + 2,10 + 2,30 = 63,00 ml

CF06B1

2,30 =

221.00 mp

32.

Tencuieli exterioare - aplicarea termosistemului de fațadă conform art. 1 - 221,00 mp

YC01 60 lei/mD cu manoperă /40 fără - 9.280 lei

232.00 mp

Procurare termosistem de fațadă

conform ari. 31 - 221,00 mp x 1,05

 • 1. Adeziv CERESIT CT 85

 • 2. Vopsea Grund CT 16

 • 3. Plasă fibră de sticlă

 • 4. Termoizolare polistiren (10 cm)

 • 5. Dibluri de fixare

= 232,00 mp

8 kg/mp x 232 = 1856 kg

0,30 l/mp x 232 = 70,00 I

1,10 mp/mp x 232 = 255,00 mp

0,10x232 = 24.00 mc

6 buc/mp x 232 = 1392buc

34.

Zugrăveli lavabile exterioare conform art. 31 - 221,00 mp

YC01 6104349

663,00 ka

35.

Procurare vopsea lavabilă

conform art. 33    221,00 mp x 3kg/mp = 663 kg

CB47A1

450,00 mp

36.

Schelă metalică tubulară pentru lucrări de fațadă (3,90 x 3) + (2,40 x 6) + (1,50 x 6) + (3,14 x 3,10) = 11,70+ 14,40 + 9,00 + 9,74 = 45,00 ml

45,00 ml x 10,00 = 450,00 mp

CB47C1

500,00 mo

Schelă metalică tubulară pentru lucrări de finisaje interioare la tavane

37.

conform art. 30 CG07B1 63,00 ml x 7,90 = 500,00 mp

CO01A1 - (material)

70,00 mp

38.

Trotuar din beton simplu B50 de 10 cm

conform art. 35 - 45,00 ml

(45,00 x 1,00) + (6,50 x 1,00 x 2) + (2,80 x 2,80) = 70,00 mp

2100919

7,06 mc

39.

Procurare beton B 50

conform art. 37    (70,00 mp x 0,10) x 1,008 = 7,06 mc

TRA06A05

100 to

Transport mortar și beton cu autobetoniera la.....km

conform art. 2, 23, 38

28,62 + 4,00 + 7,06 = 40,00 mc x 2,50 to/mc = 100,00 to

TOTAL EVALUARE                        265.118,13 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

(jj Cont RO28INGB5533999BQ(1782415,ING BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649

Cont R092TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Baceu

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resmln1992@yahoo.com

W Sediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau (2) Mob.: 0744 70.92.50   ® Mob.: 0788 70.92.50

_____          ___ 8 Tetfax.: 0234 58.66.50___________

- -^|ecț - Q2/l6l160/2008Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob, 7 Capela

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE

CONSTRUCȚII- SUPRASTRUCTURĂ

1.   CA07H1 >64,40 mc

Turnare BC 15(C12/15) cu pompa

2.    2100969=64,92 mc

Preparare BC20 : - 62,40 mc x 1,008 =64,92 mc

3.    2100414....= 1950 kg

Ciment PA35 : 64,9x(382-352)=1950 kg

Diferența ciment pentur beton pompat

4.    CB13J1 =175,00 mp

Cofraje pentru beton in stâlpi

-8 x 0,35 x 4 x 2,90=32,50 mp

-8 x 0,35 x 4 x 6,60=74,00 mp -2,8x4x6,10=68,3 mp

5.    CB13I1 =268,0mp

Cofraje pentru beton in grinzi .centuri

6.    CB13I1 = 72,0mp

Cofraje in elemente curbe in placi

7.   CB44A1 -260 buc

Susțineri pe popi PE3100

-grinzi =140 buc

-placa parter :72,0:3 =25,0x4=100 buc

-buiandruai :20 buc

total: 260 buc

8.   CB45B1 = 210 buc

Susțineri pe grinzi GE1


9.   AUT1325 = 16640ore

Utilizare popi PE 3100

10.  AUT1301 =13440 ore

Utilizare gr.GEI -210 buc x 64 ore =13440 ore

11.  CB46B1 =616 ml

Eșafodaj susțineri cofraj

-placa parter: 48 buc x 2 x6,10. =585 ml

12.  AUT1323 =30420 ore

Utilizare eșafodaj -585 buc x 52 ore =30420 ore

13.   MDTC5552001 = 460 buc

Transport popi si grinzi

14.   MDTC5552010 = 460 buc

Transport popi

15.   CC02C1 =8850 Kg.

Montare armaturi

16.  CZ0302A1 = 1600 Kg

Confecționare OB37 ,cf. CC02C1

17.   CZ0302E1 : 7250 Kg

Confecționare PC52 ,cf. CC02C1

 • 18.   CO22A1 :6,5 mc (In plus fata de norma de montaj șarpanta)

Diferența lemn șarpanta

19.   TRA06A05 = 162,00 to

Transport beton auto :

20.   TRA02A05 = 7,9 to

Transport armaturi 7850 kg.

TOTAL EVALUARE                         84.087,89 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.
Cont RO28INGB5533999900782415JNG BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649 Cont R092TREZ0615069XXX001073 fa Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.RX. Bacău E-mail: resmin1992@yahoo.com H Sediu; stc Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau     O Mob.: 0744 70.92.50 O Mob.: 0788 70.92.50

__               ___ _                     TeWax.: 0234 58.66.50

Proiect nr. 02/î 01160/2008 Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 7 Capela

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE

CONSTRUCȚII- INFRASTRUCTURA

1) TSA04C1=69,50 mc

Săpătură manuala in spatii pana la 1 m lățime

2) CA01B1=35,4mc

Turnare 06/7,5 in blocuri de fundații

3) 2100933- 35,7 mc

beton C6/7,5

35,4mcx 1,008=35,7 mc

4) CA02C1= 29,5 mc

Turnare Bc 15(C12/15) in fundații -

5) 2100957 =29,73 mc

Preparare BC15 : 29,5x1,008=29,73 mc

6) CA02C1=11,8 mc

Turnare Bc 15(C12/15) in pardoseala :

 • 7) 2100957= 11,8x1,008 = 11,89 mc

Preparare(procurare) Bc 15 (C12/15)

8) TSD01C1=38,50mc

Imprastierea pământului cu lopata in straturi uniforme

9) TSD04B1:38,8 mc

Compactarea pământului cu maiul de mana, cf. TSD 0101->38,5 mc

10) TRB01C14 =194,8 to

Transport pamant cu roaba la 40 mi

11) TRA01A01P= 195,00 to

Transport pamant auto:

12) CG32C1=7,85 mc

Pietriș bine bătut sub pardoseala:

13) IZF12I1 = 78,0 mp (manopera)

Izolație termica cu polistiren la pardoseala :

14) YC01-.........3,90 mc 124 x 3,90 = 483,6 « 490 lei

Procurare polistiren extrudat de 5 cm : 78,0mpx0,05=3,9mc

15) IZF04J2: 156,0 mp (manopera)

Izolație pardoseala cu folie polietilena pardoseala parter

16) 6427872 :171,60 mp 0,62 x 171,60 = 106,392 «110,00 lei

-procurare folie polietilena 156,0x1,10=171,6 mp

17JCB11E1 :124,0 mp

Cofraje pt. beton in elevații

18) CC02G1 .580 Kg ,poz .= 32

Montare si confecționare STNB in pardoseala : 580 kg

19) CC01C1 -2685 kg

Montare armaturi:

OB37: 185 kg

PC52 :2500 kg

Total: 2685 kg
20) CZ0302A1 =185 kg

Confecționare OB37 ,cf. CC01C1

21JCZ0301E1 =2500 kg

Confecționare PC52 ,cf. CC01C1

22) CA02C1 = 6,2 mc

Turnare Bc 15(C12/15) in trotuare

23) 2100933= 6,30mc

Preparare(procurare) C6/7,5

24) TRA06A05 = 210,00 to

Transport beton auto:

25) TRA 02A ... = 2,6 to

Transport armaturi

TOTAL EVALUARE                         47.827,00 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008

Faza: SF

Ob. 7 - Capelă

EVALUARE

- lucrări electrice -

(valori fără TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 7

1 .Circuite electrice pentru iluminat și prize montate îngropat în tencuieli inclusiv priză de pământ ptr capelă 2.Instalație paratrăznet L

1.320,00 lei

6.800.00 lei

8.120,00 lei


Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT,

SC RESMIN SRL


MUNICIPIUL BACĂU „Amenajare Cimitir Sărata II” municipiul Bacău, județul Bacău pr. 25/100160/2008 fază S.F,

DEVIZUL nr. 8 obiectului Sediu administrativ

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de 16.01.2009

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TV

(fără A)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Arhitectură cf evaluare

167,972

39,379

31,915

199,887

46,861

1.2,

Infrastructură cf evaluare

- 69,280

16,242

13,163

82,443

19,328

1.3.

Suprastructură cf evaluare

44,914

10,530

8,534

53,448

12,530

1.4.

Instalații încălzire cf evaluare

■ 7,400

1,735

1,406

8,806

2,064

1.5.

lnștala|ii sanitare cf evaluare

7,200

1,688

1,368

8,568

2,009

1.6.

Instalații electrice cf evaluare

10,940

2,565

2,079

13,019

3,052

TOTAL 1

307,706

72,138

58,464

366,170

85,845

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

o.ood

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III, - PROCURARE

3.1.

Utilaj CT cf lista

4,500

1,055

0,855

5,355

1,255

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

4,500

1,055

0,855

5,355

1,255

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

312,206

73,193

59,319

371,525

87,100

Întocmit

ec. Ana Maria Luca

|P Cont RO28INGB5533999900782415.1NG BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649 Cont RO92TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

ÎI3 Sediu! str. Mioriței, Woc 68, sc. C, ap. 3, Bacau (D Mob.: 0744 70,92.50   0) Mob.: 0788 70.92.50

_ _______ _____ ________8 Tellax ; Q234 58.66.50    ___

Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 8 Sediu administrativ


ANTEMĂSURĂTOARE- EVALUARE

- arhitectură -

DEVIZ PE OBIECT NR. 8

1, CD05C1

27.00 mc


Zidărie din cărămidă GVP

• ziduri exterioare de 30 cm grosime

Ax 1 9,00 - (0,05 x 2) - (0,30 x 4) =

7,700 ml

Ax 2 .

1,275 ml

Ax4

1,275 ml

Ax 7 9,00-(0,05x2)-(0,30x4) =

7,700 ml

Ax A 14,30-(0,05x2)-(0,30x7) =

8,850 ml

Ax B 3,00 + 5,00 =

8,000 ml

AxD 14.30-(0.05x2)-(0.30x7) =

12.100 ml

Total =

47,000 ml

din care se scad golurile:

- (0,90 x 6 + 2,10) x (1,25 + 0,30) =

11,625 mp

- 0,90 x (2,15+ 0,30) =

2,205 mp

- 1,00 x (2,15+ 0,30) =

2,450 mp

- (0,40 x 4 + 0,60) x (0,65 + 0,30) =

2,090 mp

- (1.225 + 2,00) x (2.15 + 0,30) =________7.900 mp

26,090 mp

Total = 115,15-26,09 = 89,06 mp x 0,30 = 26,72 mc

2, CD05A1______________________________________________12.25 mc

Zidărie din cărămidă GVP

• ziduri interioare de 25 cm grosime

Ax 2,4-

AxC-

(2,375 + 4,00) x 2 =             12,75 ml

(3,00 + 2.35 + 2.35 + 5.00)=    12.70 ml

25,45 ml x 2,45 = 62,35 mp

din care se scad goluri

[(0,90 x 3) + (0,80 x 3)] x (2,15 + 0,30) =

0.80 x (0.80 + 0.30) =

12,50 mp

0.88 mp

Total =

13,38 mp

62,35 -13,88 = 48,97 mp x 0,25 = 12,25 mc

3.

CD04E1

3.45 mc

Zidărie din cărămidă plină calitatea I • zid interior de 7,50 cm grosime

Ax 3        (2,40 + 4,00) =

6,40 ml

AxB

2,45 ml

Arhivă      4,10+1,10 =

5,20 ml

Grup sanitar (1,50 x 2) + (1,00 x 2) =

5,00 ml

Dus        2.40 + 1.50 + 1.20 =

5.10 ml

24,15 ml x 2,25 =

54,35 mp

din care se scad goluri

•     (0.80x51x2.15 =

8.60 mp

45,75 mp x 0,075

= 3,45 mc

4.

2101171

6.76 mc

Preparare mortar zidărie M 50 - Z conform art. 1      27,00 mc x 0,140 =

3,78 mc

conform art. 2     12,25 mc x 0,210 =

2,58 mc

conform art. 3     3.45 mc x 0.115 =

0.40 mc

Total =

6,76 mc

5.

CF01A1

320.00 mp

Tencuieli interioare executate manual la pereți inclusiv schela pe capre

- conform art. 1    zid 30 cm

89,06 mp

- conform art. 2    zid 25 cm 48,97

mp x2 =

97,94 mp

- conform art. 3    zid 7,5 cm 45,75

mp x2 =

91,50 mp

- pe suprafețe de beton (centuri) conform art. 1 și 2

47,00 + (25,45 x 2) = 97,90 ml x 0,30 =

29,37 mp

 • - pe suprafețe de beton (grinzi)

 • - Ax 3/5      - (4,00 -f 4.00) x 2 = 16,00 ml x 0,37 = 5.92 mp x 2 = 11.84 mp

  Total =


319.711 «320,00 mp

 • 6.    3000245

  5,76 mc


  8.

  Tencuieli interioare drișcuite la tavane inclusiv sechela 3,76 + 7,26 + 12,18 + 20,23 + 10,36 + 5,88 + 3,60 + + 6,31 + 12,06 + 16,00 + 3,93 = 101,57 « 102,00 mp

  3000246

  1,05 mc

  9.

  Preparare mortar de tencuială var - ciment M 25 T conform art. 7     102 mp x 0,010 = 1,02 mc

  IZF01A1

  128,70 mo

  10.

  Amorsaj cu bitum la pardoseli

  9,00x 14,30= 128,70 mp

  IZF04B1

  128,70 mo

  11.

  Hidroizolație cu carton bitumat

  9,00x 14,30 = 128,70 mp

  IZF18C1 -POZ. 1

  102.00 mo

  12.

  Șapă armată din mortar M 100 T fără adaos de var conform art. 7 -102,00 mp

  6433819

  102.00 ka

  13.

  Procurare plasă sudată # 4/200 STNB

  102,00 mp x 1,00 kg/mp « 102,00 kg

  CG11A1

  82,00 mo

  14.

  Pardoseli din gresie

  conform art. 7      102,00 mp se scade biroul administrativ

  (5.025 x 4.025) =   20.22 mD

  82,00 mp

  YC01 - 2422587

  85,00 mo

  15.

  Procurare gresie

  conform art. 13    82,00 x 1,03 = 85,00 mp

  CG02C1

  20.25 mo

Pardoseli din parchet laminat

- birou administrativ + arhivă

5,025x4,025 = 20,22 mp

16.   YC01 - 18.50 lei/mp = 407 lei

Procurare parchet laminat

conform art. 15    20,25 x 1,05 =     22,00 mp

17,   CG05A1_______________________________________________ 25,20 ml

Plinte din PVC la pereți

(4,025 + 5,025) x 2 - (0,80 + 0,90) + (5,20 x 2) - (0,80 x 2) =

= 18,10 - 1,70 + 10,40 - 1,60 = 25,20 ml

18. YC01 - 26 x 3,25 = 84,50 * 85.00 lei___________________________26,00 ml

Procurare plinte PVC parchet

conform art. 17    25,20 x 1,03 = 26 ml

19. CI06A1

107,00 mp


Placaj cu faianță la pereți h = 1,50

20.

conform art. 1, 2, 3 (47,00 + 25,45 + 24,15) = 96,60 ml din care se scade art. 17 birou administrativ = 25,20 ml

115.00 mp

71,40 ml x 1,50 = 107,00 mp

YC01 -45 lei/mp = 5.175 lei

71,40 ml

Procurare faianță

conform art. 19    107,00 mp x

1,05 = 115,00 mp

21.

CF10C1

315,00 mp

Glet de ipsos la pereți și tavane

 • - conform art. 5     pereți

 • - conform art. 7    tavane

320,00 mp

102.00 mp

Total =

din care se scade faianța

conform art. 19

422,00 mp

107.00 mp

315,00 mp

22.

CN06A1

315,00 mp

Zugrăveli cu var lavabil la pereți

conform art. 21

interiori în 2 straturi

315,00 mp

23.

6104678

536.00 ka

Procurare var lavabil

conform art. 22    315,00 mp x 1,70 kg/mp = 536,00 kg

24.

CK11A1 - 255 lei/mp = 2.922,3 « .2.925 lei

11,46 mp

25.

Montare ferestre PVC cu geam termopan

 • - 0,90 x 1,25 x 6 buc =     6,75 mp

 • - 2,10 x 1,25 x 1 buc =     2,63 mp

 • - 0,40 x 0,65 x 4 buc =     1,04 mp

 • - 0,60 x 0,65 x 1 buc =     0,40 mp

 • - 0,80 x 0.80 x 1 buc =     0.64 mD

11,46 mp

YC01

11,46 mp

26.

Procurare ferestre PVC cu geam termopan conform art. 24-11,46 mp

CK14A1

21.95 mp

27.

Montaj uși PVC alb

•interioare        (0,80 x 2,15) x 7 buc =    12,04 mp

(0,90 x 2,15) x 3 buc =    5,81 mp

• exterioare        0,90 x 2,15 x 1 buc =      1,94 mp

1,00 x 2,15 x 1 buc =      2,15 mp

Total =                 21,95 mp

YC01 - 275 lei/mp = 4.908.75 lei

17.85 mp

28.

Procurare uși exterioare PVC alb cu geam simplu

(12,04+ 5,81) = 17,85 mp

YC01 - 217 lei/mp = 889.70 lei« 900.00 lei

4,10 mp

29.

Procurare uși PVC pline exterioare

(1,94+ 2,15) = 4,10 mp

CK09A1

10.50 ml

30.

Montaj glafuri PVC ferestre

(0,90 x 6) + 2,10 + (0,40 x 4) + 0,60 + 0,80 = 10,50 ml

YC01 - 25.30 lei/ml O 278.30 « 280 lei

11.00 ml

31.

Procurare glaf PVC ferestre

conform art. 29     10,050 x 1,05 = 11,00 ml

CE17C1

195 mp

Șarpantă lemn pe scaune (15,90 x 10,60) x 1,15 = 195,00 mp

41.

YC01 -24 lei x 61 = 1.464 lei

61.00 ml

Procurare lambriu PVC

conform art. 40    53 ml x 1,15 = 61 ml

42.

CE19C1

160.00 ml

Streașină înfundată din lambriu PVC conform art. 40    53 ml x 3,00 = 160,00 ml

43.

CN15D1

790.00 mo

Ignifugarea șarpantei și asterelei

conform art. 31    CE17C1          195,00 mp

conform ari. 33    CE18A1__________200.00 mp

44.

Total =                             395 mp x 2 = 790,00 mp

IZF04B1

200.00 mp

45.

Hidroizolare cu carton bitumat la acoperișuri conform art. 33 CE18A1 - 200 mp

2600749

220.00 mp

46.

Procurare carton bitumat

200 mp x 1,10 = 220,00 mp

YC01 - 0.62 leî/mp = 136.40 « 140 lei

220.00 mp

47.

Procurare folie polietilenă

conform art. 33 CE18A1 - 200 mp x 1,10 = 220,00 mp

IZF01A1

129.00 mp

48.

Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea termoizolației planșeu pod. 14,30 x 9,00 = 129,00 mp

IZF10B1

129.00 mp

49.

Strat termoizolator la planșeul pod cu polistiren conform art. 47 -129 mp

YC01 -2602798

130.00 mp

50.

Procurare polistiren extrudatde 10 cm (pod) conform art. 48 -129 mp x 1,01 = 130,00 mp

IZF18C1

129.00 mp

Șapă armată de egalizare de 3 cm grosime pentru

termoizolații din mortar M 100 T în pod

conform art. 48 - 129,00 mp

%

Procurare mortar M 100 T fără adaos de var,

conform art. 11     IZF18C1    102,00 mp - pardoseli parter

conform art. 50    IZF18C1    129,00 mp-pod

Total =                        231,00 mp x 0,03 = 6,95 mc

52.

6433819

129 ka

Procurare STNB # <ț> 4/200

129,00 mp x 1,00 kg/mp = 129,00 kg

53.

RPCH33C1

0,64 mo

Chepeng din lemn inclusiv ferăria de (0,80 x 0,80) m la pod

54.

CL20C1

50 kq

Scară metalică acces în pod

55.

CF06B1 (manoperă)

163,00 mp

Tencuieli exterioare - aplicare termosistem conform art. 1 CD05C1 - 47,00 ml x 3,45 = 163 mp

56.

YC01 -170x40 = 6.800 lei

170 mp

Procurare termosistem fațadă

conform art. 55    163,00 mp x 1,05 = 170,00 mp

 • 1. Adeziv CERESIT CT 85 - 8kg/mp x 170,00 mp = 1360 kg

 • 2. Vopsea grund CT 16 - 0,3 l/mp x 170 mp = 51 I

 • 3. Plasă din fibră de sticlă -1,10 mp/mp x 170 mp = 187 mp

 • 4. Polistiren expandat (10 cm grosime) - 0,10mx170mp=17mc

 • 5. Dibluri de fixare 6 buc/mp x 170 mp ~ 1020 buc

57.

CN06A1

163.00 mp

Zugrăveli cu var lavabil conform art. 55 - 163,00 mp

58.

YC01

295.00 ka

Procurare cu var lavabil galben

163 mp x 1,80 kg/mp = 295 kg

5$-.

CB48A1

163.00 mp

Schelă metalică autoridicătoare pentru lucrări de fațade conform art. 55-163 mp

Trepte din beton simplu mozaicate

acces 1

1,225 x 5 buc =

6,25 ml

acces 2

1,00 x 5 buc =

5,00 ml

rampa

1.75x8buc =

8.75 ml

Total =

20,00 ml

61.   COQ1A1______________________________________________51.50 mp

Trotuar din beton simplu

[14,30 + (0,82 x 2) + 9,00] x 2 = 50,00 ml

(1.80 x 40 )+ 2.80 + 3.60 =      14.00 ml

Total =                         64,00 ml x 0,80 = 51,50 mp

62.   2100919________________________________________________4.18 mc

Procurare beton B50 (C4/5)

conform art. 61    51,50 mp x 0,081 = 4,18 mc

63. TRA06A05____________________________________________62 to

Transport mortar și beton cu autobetoniera la.... km

conform art. 4, 6, 8, 51, 62

(6,75 + 5,76 + 1,05 + 6,95 + 4,18) = 24,70 mc x 2,5 to/mc - 62 to

TOTAL EVALUARE

167.972,32 LEI


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.
0 Cont RO20tNGB55339999OO782415,ING BANK BACAU. J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257849

Cont R092TREZ0615089XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESM1N2 S.R.L. Bacău E-mail: resmlnl992@yahoo.com C53 Sediu: sti. Miorițe!, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau O Mob.'. 0744 70.92.50   Q) Mob.: 0788 70.92 50

__________________     ______/____9 Țel/fax.: 0234 58.66.50 _____

Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 8 Sediul administrativ


ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE REZISTENȚĂ

- construcții suprastructură -

. DEVIZ PE OBIECT NR. 8

1 CA07H1______________________________________________30,35 mc

Turnare beton C12/15 (B200) în stâlpi, grinzi, buiandrugi, centuri și planșeu

• stâlpi (24 buc)

24 buc x 0,30 x 0,30 x 2,80 =

6,05 mc

• grinzi (2 buc)

GM 1

1 x (4,025 x 2) =

8,05 ml

GM 2

1 x 4,025 =

4,05 ml

Total grinzi =

12,10 ml x 0,30 x 0,50 =  1,82 mc

• buiandrugi

B1

5 buc x 1,50 =

7,50 ml

B2

1 buc x 1,60 =

1,60 ml

B3

1 buc x 1,20 =

1,20 ml

B4

1 buc x 1,80 =

1,80 ml

B5

1 bucx 1,85 =

1,85 ml

B6

1 buc x 2,70 =

2,70 ml

B7

1 bucx 3,80 =

3,80 ml

Total buiandrugi exteriori =

20,45 ml x 0,30 x 0,30 =  1,84 mc

B8

4 buc x 1,50 =

6,00 ml

B9

2 buc x 1,40 =

2,80 ml

B10

1 buc x 2,25 =

2.25 ml

Total buiandrugi interiori ~

11,05 ml x 0,25x0,30 = 0,83 mc

48,45 ml x 0,30 x 0,30 =

4,36 mc


C2 (25 x 30)

ax C = (3,025 + 2,375 + 2,40 + 1,65 + 3,05) -       12,50 ml

ax 2,4 (1,275 + 2.40 + 4,025) x 2 = 770 x 2 =       15,40 ml

Total centuri C2 =                                 27,90 ml

27,90 ml x 0,25 x 0,30 =                                2,10 mc

• planșeu

(3,025 + 2,375 + 2,40 + 1,65 + 3,05 + 2,375 +

+ 2,40) x 4,025 = 17,275 x 4,025 =                69,54 mp

(3,025 + 5,00)) = 8,025 x 2,40 =                   19,26 mp

(3.025 + 5,00)) = 8.025 x 1,725 = _________________13,85 mp

Total planșeu =                                 102,65 mp

102.65 mpx0,13 =________________________________13,35 mc

Total B200 =

= (6,05 + 1,82 + 1,84 + 0,83 + 4,36 + 2,10 + 13,35) =      30,35 mc

2,    2100957_________________________________________________30.60 mc

Preparare C12/15 (B200) conform articol CA07H1

30,35 mc x 1,008 = 30,60 mc

3. CB13J1________________________________________________81.00 mp

Cofraje pentru beton în stâlpi, conform art. CA07H1

24 buc x 2 x (0,30 + 0,30) x 2,80 = 80,65 mp - 81,00 mp

4. CB13I1

211.00 mp


Cofraje pentru beton în grinzi, buiandrugi, centuri, planșeu, conform art. CA07H1

•grinzi 12,10mlx (2x0,37 + 0,30) =   12,60mp

 • • buiandrugi 20,45 ml x (2 x 0,30 + 0,30) =   18,45

11,05 mi x (2 x 0,30 + 0,25) =    9,40

 • • centuri    48,45 ml x (2 x 0,30 + 0,30) =   43,61

27,90 ml x (2 x 0,30 + 0,25) =   23,72

planșeu


Total cofraje =


102.65 mp 210,43 mp-211,00 mp

5. CB44A1

370 buc


grinzi 4x3 buiandrugi


-12 buc x 4 popi = = 44 buc x 4 popi = Total =


50 buc

180 buc


6. CB45B1

364 buc


Susținerea pe grinzi metalice extensibile GE1 rezemând pe popi metalici extensibili

 • • planșee               35 buc x 4 gr- 140 buc

 • • grinzi și buiandrugi      56 buc x 4 gr =   _ 224 buc

Total =            364 buc

7.    AUT1325_______________________________________________23.680 ore

Utilizare popi PE 3100

370 buc x 64 ore = 23680 ore

8.    AUT1301_________________________________________________23.296 ore

Utilizare grinzi GE1

364 buc x 64 ore = 23.296 ore

9.    CC02C1_______________________________________________3882 kg

Montare armături conform extrase de armătură în:

Element

OB37

PC 52

• planșeu

127

935

• centuri , grinzi, stâlpi, buiandrugi

1010

1810

Total

1137

2745

Total = 1137 + 2745 = 3882 kg

10,  CZ0302M1____________________________________________127 kg

Confecționare OB 37 în planșeu,

conform CC02C1 - OB 37 =>127 kg

11,   CZ0302P1______________________________________________935 kg

Confecționare PC 52 în planșeu,

conform CC02C1 - PC 52 => 935 kg

12,   CZ0302A1_____________________________________________1010 kg

Confecționare OB 37 în centuri, grinzi, stâlpi, buiandrugi conform CC02C1 - OB 37 => 1010 kg

13.

CZ0302E1

1810 ka

14.

Confecționare PC 52 în centuri, grinzi, stâlpi, buiandrugi conform CC02C1 - PC 52 => 1810 kg

TRA06A05

77,00 to

15.

Transport beton auto,

conform articol preparare la ... km

30,60 mc x 2,5 to/mc = 76,50 to ~ 77,00 to

TRA02A05

4.00 to

16.

Transport armătură,

conform articol CC02C1 la.....km

3882 kg « 3,90 to

MDTC5552001

180 buc

17.

Transport popi PE 3100 la 1 km

MDTC5552010

180 buc

18.

Transport popi PE 3100 la 10 km

MDTC5504001

175 buc

19.

Transport grinzi GE1 la 1 km

MDTC5504010

175 buc

Transport grinzi GE1 la 10 km

TOTAL EVALUARE

44.913,87 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

iD Cont R028INGB5533999900782415JNG BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649

ij


Cont R092TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mall: resmln1992@yahoo.com

CS Sediu: str. Mioriței, bloc 68, SC. C. ap. 3, Bacau O Mob.: 0744 70.92.50 Q) Mob.: 0788 70.92.50 _______ ___g Tel/fax.: 0234 58.86.50          _____

PF(^rir02/101Î6d/2008Faza’:~’..’..

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob 8 Sediul administrativ


ANTEMĂSURĂTOARE -EVALUAREREZISTENȚĂ

- construcții infrastructură -

DEVIZ PE OBIECT NR. 8

1.    TSC18B1_____________________________________________0,22-100 mc

Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pământului până la 10 m

 • 17,60 x 12,30 = 216,48 mp x 0,1 = 21,70 mc => 0,22 sute mc

2.    TSA04B1_____________________________________________80,00 mc

Săpătură manuală sub 1,00 m lățime executată cu sprijiniri

Ax A, B, C, D (2,60 x 4) + (4,60 x 3) + (4,60 x 4) =

- 10,40 + 13,80 + 18,40 =      42,60 ml

Ax 1,2, 4, 7        (9.30 x 4) =______________________37,20 ml

80,00 ml

80,00 ml x 0,70 x 1,40 = 80,00 mc

3.    TSF01A1______________________________________________225,00 mp

Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag așezați orizontal, conform art, TSA04B1

(80,00 ml x 2) x 1,40 = 225,00 mp

4.    TSD01B1_____________________________________________55,00 mc

împrăștierea cu lopata a pământului afânat provenit din săpătură

3,025 x (1,325 + 2,40 + 4,025) = 3,025 x 7,75 =     23,45 mp

5,05 x (4,025 + 4,025) = 5,05 x 8,05 =              40,66 mp

5.025 x (1.325 * 2.40 + 4.025) = 5,025 x 7,75 =     38,95 mp

Total =                                         103,06 « 104,00 mp

104 mp x 0,45 = 47 mc x 17% = 55,00 mc

5.    TSD04A1_____________________________________________55.00 mc

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor, conform TSD01B1 = 55,00 mc

6.    CA01B1__________:___________________________________   56.00 mc

Turnare beton simplu în fundații continue (Bc 7,5)

conform TSA04B1 - 80,00 ml x 0,70 x 1,00 - 56,00 mc

7.    2100933_________________________________________________56.45 mc

Preparare beton B100 Bc (7,50)

conform CA01B1 - 56 mc x 1,008 - 56,45 mc

8.    CA02C1________________________________________________40,60 mc

Turnare beton armat în fundații continue Bc 12/15

 • • talpă armată (-0,80 - -1,20)

conform TSA04B1 - 80,00 ml x 0,70 x 0,40 =       22,40 mc

 • • elevații (-0,05 -4- -0,80)

  Ax A, B, D

  (3,025 x 3) + (5,05 x 2) + (5,025 x 3) =

  = 9,075 + 10,10 + 15,08 =

  = 34,26 ml x 0,30 x 0,75 =

  7,71 mc

  Ax C

  (3,025 + 5,05 + 5,025) =

  = 13,10 ml x 0,25x0,75 =

  2,46 mc

  Ax 1, 7

  (8,90x2)= 17,80x0,30x0,75 =

  4,01 mc

  Ax 2, 4

  (8,90 X 2) = 17.80 x 0.25 x 0,75 =

  3.40 mc

  Total =

  40,60 mc

9.    2100957________________________________________________40.93 mc

Preparare beton B200 (C12/15)

conform CA02C1 - 40,60 mc x 1,008 - 40,93 mc

10.   CA02I1__________________________________________________10.40 mc

Turnare beton armat în placă pardoseală (10 cm) B100,

conform art. TSD01B1 -104 mp x 0,10 = 10,40 mc

11.   2100933_________________________________________________10.50 mc

Preparare beton B100 (C4/7.5) -

10,40 mc x 1,008 = 10,50 mc

12.  CG32C1______________________________________________10.50 mc

Pietriș bine bătut sub pardoseală (10 cm)

conform TSD01B1 -104,00 mp x 0,10= 10,50 mc

13. IZF12I1____________________104 mp

Izolație termică cu polistiren extrudat (10 cm) la pardoseală subsol conform TSD01B1 - 104,00 mp

10.95 mc

14.

YC01 -124 lei/mc x 10.95 = 1.357.80 »1.360.00 lei

15.

Procurare polistiren extrudat de 10 cm

(104,00 x 0,10) x 1,05 =10,95 mc

IZF04J2

208 mp

16.

Izolație pardoseală cu folie de polietilenă pardoseală parter 104,00 mp x 2 - 208,00 mp

6427872

230 mp

17.

Procurare folie de polietilenă

208 mp x 1,10 = 230 mp

CB11E1

133 mo

18.

Cofraje pentru beton în elevații inclusiv sprijinirile

din panouri refolosibile (-0,80 4- ± 0,00)

conform CA02C1 - 34,26 + 13,10 + 17,80 + 17,80 = 82,96 ml

(82,96 ml x 2) x 0,80 = 132,80 mp

IZF01A1

133 mo

19.

Amorsarea elevațiilor cu soluție bituminoasă în două straturi pentru aplicarea termoizolației conform art. CB11E1 -133 mp

IZF12D1 (manoperă)

48.00 mp

20.

Izolații termice la elevații cu polistiren expandat de 5 cm (-0,80 + -0,05)

(9,00 + 14,30) x 2 + 3,025 + (1,225 x 4) + 5,00 = 59,55 (59,55 ml x 0,80) = 47,64 « 48,00 mp

YC01 - 52.38 lei/mc x 2.55 = 133.567 lei « 135.00 lei

2.55 mc

Procurare polistiren expandat de 5 cm grosime

(48,00 mp x 0,05) x 1,05 = 2,55 mc

21. CC01C1

3647 kg


Montarea armăturilor din oțel beton în fundații continue, elevație, pardoseală, mustăți stâlpi,

conform extras de armătură

OB 37

* 6 - (19,00 + 290) =

309,00

OB 37

48

301,00

PC 52

410

1.347,00

PC 52

4 12

745,00

PC 52

4 14

475,00

PC 52

d) 18

470.00

Total =

3.647,00 kg

22.  CZ0301A1_____________________________________________610 kg

Confecționarea armăturilor din OB 37 6 și 4 8

(309 + 301) = 610,00 kg

23.   CZ0301E1______________________________________________2567 kg

Confecționarea armăturilor din PC 52 <j> 10 + f 14

(1347^ 745+ 475) = 2567 kg

24.   CZ0301F1_______________________________________________470 kg

Confecționarea armăturilor din PC 52 4 18 - 470 kg

25.   TRB01C14___________________________________________ 243 to

Transport pământ cu roaba la 40 m

conform art. TSA04B1 - 80,00 mc

conform ari. TSD01B1 - 55.00 mc

26.

Total =   135,00 mc x 1,8 to/mc = 243 to

TRA01A05P

84 to

Transport pământ cu auto

conform art. TSC01A1 = 216,48 mp x 0,10 = conform art. (TSA04B1 - TSD01B1) = (80 - 55) =

21,65 mc

25.00 mc

Total -

46,65 mc x 1,80 to/mc = 84 to

46,65 mc

27.

TRI1AA01C1

84 to

încărcat pământ în auto

conform art. 26 - 46,65 mc x 1,8 to/mc = 84,00 to

28. TRA06A 05

270 to


conform art. 2100957 -  40,93 mc

conform art. 2100933-   10.50 mc

Total =                   107,88 x 2,5 to/mc = 270,00 to

29. TRA02A05

3,70 to

Transport armătură cu autocamion la 5 km conform art. CC01C1 - 3647 kg = 3,70 to TOTAL EVALUARE

69.279,93 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

întocmit;'

sing. Maria
S.C. RESMIN S.R.L. BAC AU

EVALUARE

- instalații sanitare -(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 8

Instalații interioare conducte apă rece apă caldă, tuburi de canalizare, montate în interior inclusiv obiecte sanitare

7.200,00 lei

7.200,00 lei


Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.


ing. Angelica RusuS.C. RESMIN S.R.L. BACAU

EVALUARE

- instalații încălzire -(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 8

Instalații interioare încălzire conductetur-retur inclusiv procurare

si montare radiatoare

7.400.00 lei

7.400,00 lei


Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT,
/«??


S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100460/2008

Faza: SF

Ob. 8 - Sediu administrativ

EVALUARE

- instalații electrice -

(valori fâră TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 8

Instalații electrice iluminat și prize

12870 mp x 85 lei/mp= 10,939.5 lei

10.940.00 lei

10.940,00 lei


Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT,


SC RESMIN SRL


MUNICIPIUL BACĂU „Amenajare Cimitir Sărata II” municipiul Bacău» județul Bacău pr. 25/100160/2008 fază S.F.

DEVIZUL nr. 9 obiectului Grup sanitar

in mii lei/mii euro, la cursul lei/euro din data de 16.01.2009

E =   4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare      (fără

TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Arhitectură cf evaluare

v 38,624

9,055

7,339

45,963

10,775

1.2.

Infrastructură cf evaluare

v 17,511

4,105

3,327

20,838

4,885

1.3.

Suprastructură

v 7,968

1,868

1,514

9,482

2,223

1.4.

Inst electrice cf evaluare

0,585

0,137

0,111

0,696

0,163

1.5.

Inst încălzire cf evaluare

3,705

0,869

0,704

4,409

1,034

1.6.

Inst sanitare cf evaluare

11,900

2,790

2,261

14,161

3,320

TOTAL 1

80,293

18,824

15,256

95,549

22,400

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III.-PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

80,293

18,824

15,256

95,549

22,400

întocmit

ec. Ana Maria Luca


Cont RO28INGB55339099QO782415.ING BANK BACAU, J04-2829-1992. CoO fiscal RO 7257649 Cont R092TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: re9mifi1992@yahoo.com 03 Sediu: stf. Mioriței, bloc 88, sc. C, ap. 3, Bacau ® Mob.: 0744 70.92.50 Q) Mob.: 0788 70.92.50 _ ___                      p j                      ? Tel/fax.: 0234 58.66.50 _                       ___

’ Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 9 Grupuri sanitare

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE

- arhitectură -

DEVIZ PE OBIECT NR. 9

1. CD05C1_______________________________________________10,00 mc

Zidărie din cărămidă GVP calitatea I

• zid de 25 cm grosime

(3,50 + 6,075) x 2 + 3 = 22,15 ml x2,10 = din care se scad golurile:

 • - 0,80 x 2,10 x 2 buc =

 • - 1,00’x 2,10 x 1 buc =

 • - 0,30 x 0,60 x 4 buc =

 • - 0.60 x 0,60 x 1 buc =

:    46,52 mp -

3,36 mp

2,10 mp

0,72 mp

0.36 mp

Total =

6,54 mp

46,52 mp - 6,54 = 40,00 mp

40 mp x 0,25 = 10,00 mc

2.    CD04F1

2,20 mc

Zidărie din cărămidă plină calitatea I

- zid interior despărțitor de 7,50 cm

(1,675 x 3) + (0,90 x 3) + 1,325 + 6,075 =

15,15 ml

15,15 ml x 2,50 = 37,90 mp

din care se scad golurile

0,80 x 2,10 x 3 buc =     5,00 mp

6.075 x 0.60 =__________3,64 mp

Total =                 8,64 mp

37,90 - 8,64 = 29,26 mp

29,26 mp x 0,075 = 2,20 mc

3.    2101171

2,40 mc

Preparare mortar zidărie M 50Z

conform art. 1

10,00 mc x 0,210 =

2,10 mc

conform art. 2

2.50 mc x 0.115 =

0.29 mc

Total =

2,39 mc

Tencuieli interioare executate manual la pereți și stâlpi

(3,00 x 6) + (0,90 x 10) + (1,50 x 2) + (1,875 x 2) + (1,675 x 4) =

= 40,45 ml x 2,50 =

din care se scad golurile:

(0,30 x 0,60 x 4 buc) + (0,60 x 0,60) + (0,50 x 0,60 x 2 buc)

+ (0,80 x 2,10 x 8 buc) + (1,00 x 2,10) =

= 0.72 + 0.36 + 0.60 + 13.44 + 2.10 =

101,15 mp -

+

17,22 mp

Total =101,15-17,22 =

84,00 mp

5.    3000245

1.52 mc

Preparare mortar de tencuială M10 - T var ciment conform art. 4     84,00 mp x 0,018 = 1,52 mc

6.    CI06A1

51,00 mp

Placaj cu faianță la pereți (h = 1,50 m) conform art. 4 -                 40,45 ml -

din care se scad golurile de uși

(0,80 x 8 buc) =__________________6.40 ml

Total =                        34,05 ml x 1,50 = 51,00 mp

7.    YC01 -21 lei/mpx 54 =1.134.00 lei

54.00 mp

Procurare faianță

conform art. 6 - 51,00 mp x 1,05 = 54,00 mp

8.    CF10C1

33.00 mp

Glet de ipsos la pereții interiori conform art. 4 CF01A1 -        84,00 mp -

din care se scade

faianțe conform art. 6 - CI06A1 51,00 mp

Total =                       33,00 mp

9.   CN06A1

33.00 mp

Zugrăveli cu var lavabil la pereți în 2 straturi conform art. 8 - 33,00 mp

10. YC01 - 7 lel/ka x 33 = 231 lei

56,00 ka

Procurare var lavabil ALB lis

conform art. 9     33,00 mp x 1,70 kg/mp = 56,00 kg

/l/l

12.

Pardoseli din gresie

 • • grup sanitar femei      (3,00x 1,875)=    5,63 mp

 • * grup sanitar bărbați     (3,00 x 1,875) =     5,63 mp

 • * grup sanitar dif. mat.     (3,00 x 1,50) =      4,50 mp

 • • hol acces-»- treaptă      (6,50x 1.25)=      8.15 mo

25.00 mD

Total =                                   24,00 mp

YC01 - 25 lei/mp x 14,5 lei/mp = 362,50 ~ 365 lei

13.

Procurare gresie

conform art. 11    24,00 x 1,05 = 25,00 mp

CG12A1

14.00 ml

14.

Plinte din gresie hol acces grupuri sanitare

(6,50 x 2) + (0,25 x 4) = 14,00 ml

YC01 -- 4.5 lei/ml x 14.50 = 65.25 lei

14.50 ml

15.

Procurare plinte gresie

conform art. 13    14,00 ml x 1,02 = 14,50 ml

CO23B1 (se scade PFL-ul)

24.00 mp

16.

Tăvănuitul planșeelorde lemn cu lambriu PVC conform art. 11 - CG11A1 - 24,00 mp

YC01 - 25 lei/mp x 11.75 = 293.75 lei * 295.00 lei

25.00 mp

17.

Procurare lambriu PVC pentru căptușit tavane conform art. 15 -   24,00 mp x 1,05 = 25,00 mp

CK11A1

1.70 mp

18.

Montare ferestre PVC maro cu geam termopan

(0,30 x 0,60) x 4 buc =   0,72 mp

(0,50 x 0,60) x 2 buc =   0,60 mp

(0,60 x 0,60) x 1 buc =   0.36 mp

Total =                  1,70 mp

YC01 - 255 lei/mp x 1.70 = 433,50 = 435.00 lei

1.70 mp

Procurare ferestre PVC maro cu geam termopan conform art. 17 -1,70 mp

19.

CK14A1 - 275 lei/mp x 10.50 = 2.887.50 * 2.888 lei

10,50 mp

20.

Montaj uși PVC maro cu geam termopan (0,80 x 2,10) x 5 buc =     8,40 mp

(1.00 x 2.10) x 1 buc =     2,10 mp

Total =                  10,50 mp

YC01

10,50 mp

21.

Procurare uși PVC maro cu geam termopan conform art. 19 -10,50 mp

CF06F1 (manoperă)

82.00 mp

Tencuieli exterioare obișnuite la pereți aplicare termosistem inclusiv schelă pe capre

(4,85 x 2) + (6,175 x 4) + (0,175 x 4) + (1,00 x 2) -

= 9,70 + 24,70 + 0,70 + 2,00 = 37,10 ml

37,10 ml x 2,80 =                                       103,88 mp -

din care se scad golurile de uși și ferestre

(0,30 x 0,60 x 4) + (0,50 x 0,60 x 2) + (0,60 x 0,60) +

+ (0,80 x 2,10 x 2 buc) + (1,00 x 2,10) + (3,825 x 1,00 x 2) +

+ (1,50 x 1,0 x 2) + (1,00 x 2,10 x 2) = 0,72 + 0,60 + 0,36 +

+ 3.36 + 2.10 + 7.65 + 3.00 + 4,20 =______________________21.97 mp

Total = 103,88-21,97 =                                81,91 mp

22, YC01 ■ 40 let/mp x 86 = 3.440 lei________________________86,00 mp

Procurare termosistem fațadă conform art. 21 - 82,00 mp x 1,05 = 86,00 mp

 • 1. Adeziv CERESIT CT 85 - 8,00 kg/mp x 86 mp = 688 kg

 • 2. Vopsea grund CT 16 - 0,3 l/mp x 86 mp = 25,801

 • 3. Plasă din fibră de sticlă -1,10 mp/mp x 86 mp = 94,60 mp

 • 4. Termoizolare polistiren expandat (10 cm) - 0,10 x 86,00 mp = 8,60 mc

 • 5. Dibluri de fixare - 6 buc/mp x 86 mp = 516,00 buc

23,  CN06A1_______________________________________________86.00 mp

Zugrăveli cu var lavabil relief exterior

conform art. 22 - 86 mp

24.   YC01 -11 lei/kg x 155 = 1.705 lei_____________________________155 kg

Procurare var lavabil relief galben - fațadă

conform art. 23 - 86,00 mp x 1,80 kg/mp = 155 kg

26.

Rampă din beton simplu mozaicată

CO01A1

24,00 mp

27.

Trotuar din beton simplu de 10 cm grosime

(6,175 + 1,20 + 4,85 + 1,20) x 2 x 0,60 + (1,65 x 3,95) + + (0,60x2,15) = 16,11 +6,52 + 1,30 = 24,00 mp

2100919

2,50 mc

28.

Procurare beton B50 (C4/5)

conform art. 26    24,00 mp x 0,10 x 1,008 = 2,50 mc

TRA06A05

15,00 to

29.

Transport mortar și beton cu autobetoniera la 5 km conform art. 3, 5, 27      2,40 + 1,52 + 2,00 = 5,92 mc

CO24A1

12,25 mp

Căptușirea cu scânduri a frontoanelor frontoane 4,85 x 1,65 =

8,00 mp

Dazie        (3.50 x 0.15 x 2) x 2 + (7.20 x 0.15 x 2) =

4.25 mo

Total =

12,25 mp

30.

CO24B1 (se scade PFL)

12,25 mp

31.

Lambriu pentru închidere frontoane

conform art. 29 - 12,25 mp

YC01 -21 leî/mp x 13 = 273 lei

13,00 mp

32.

Procurare lambriu PVC cireș

conform art. 29 -12,25 mp x 1,05 = 13,00 mp

CE17C1

43.00 mp

33.

Șarpantă din lemn pe scaune

(7,20x5,95) = 43,00 mp

2900565

1.30 mc

Procurare lemn rotund

34.

conform art. 32    43,00 mp x 0,030 = 1,30 mc

CE18A1

51,00 mp

Astereală la învelitori

7,20 x 3,50 x 2 = 51,00 mp

36.

Montaj învelitoare tablă PLANYA roșie conform art. 34 - 51,00 mp

YC01 - 46 lei/mp x 65 = 2990 = 3000 lei

65.00 mp

37.

Procurare tablă PLANJA roșie

conform art. 35 - 51,00 mp x 1,27 = 65,00 mp

CE13C1

14,40 ml

38.

Montaj jgheaburi PLANYA roșii

7,20x2 = 14,40 ml

YC01 -27,75 lei/ml x 15 = 416.25 lei

15.00 ml

39.

Procurare jgheaburi PLANYA roșii conform art. 37 - 14,40 x 1,05 = 15,00 ml

CE14C1

12.00 ml

40.

Montaj burlane PLANYA

3,00 x 4 buc = 12 ml

YC01 - 26.72 lei/ml x 13 = 347.36 = 350 lei

13.00 ml

41.

Procurare burlane PLANJA

conform art. 39 -12 ml x 1,08 = 13,00 ml

YC01 - 0.62 lei/ml x 54 = 33,48 « 35 lei

54.00 mp

42.

Procurare folie polietilenă pentru acoperiș

conform art. 34 CE18A1 - 51,00 mp x 1,05 = 54,00 mp

CN15D1

190,00 mi

Ignifugarea șarpantei și asterelei

conform art. 32 și 34 - (43,00 + 51) x 2 = 190,00 mp

TOTAL EVALUARE                             38.624,11 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCJ
IIYCont RO28INGB55339999007a2415lING BANK BACAU, JO4-2029-1992, Cod fiscal RO 7257649

Cont R092TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resmin1992@yahao.con>

I - I Sediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau O Mob,: 0744 70.92.50   (2) Mob.: 0788 70.92.50

S Tel/fax.: 0234 5B.66.50

Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:


Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 9 Grupuri sanitare

ANTEMĂSURĂTOARE REZISTENȚĂ

- suprastructură -

DEVIZ PE OBIECT NR. 9

1.

CA07H1

4,21 mc

Turnare beton cu pompa C12/15 (B200) în stâlpi și centuri

 • • stâlpi      (0,25 x 0,25 x 2,50) x 9 buc =          1,41 mc

 • • centuri

Ax 1, 2, 3    (1,00 + 3,00) x 3 =        12,00 ml

Ax A. B. C (3.825 + 1,50) x 3 =       16.00 ml

Total lungimi centuri -    28,00 ml

28.00 ml x 0.25 x 0.40 =             2,80 mc

Total =                              4,21 mc

2.

2100957

4,25 mc

Preparare beton (B200),

conform art CA07H1 -4,21 mcx 1,008 = 4,25 mc

3.

CB13J1

22,50 mp

Cofraje pentru beton în stâlpi,

9 buc x 2 x (0,25 + 0,25) x 2,50 = 22,50 mp

4.

CB13I1

30.00 mp

Cofraje pentru beton în centuri

conform art. CA07H1 - 28,00 ml x [(2 x 0,40) + 0,25] = 29,50 mp

« 30,00 mp

5.

CB44A1

60 buc

Susținere cu popi PE3100

• centuri     15 buc x 4 popi = 60 buc

6.

AUT1325

3.840 ore

7.

Utilizare popi -

60 buc x 64 ore = 3.840 ore

MDTC5552001

60 buc

8.

Transport popi PE 3100 la 1 km

MDTC5552010

60 buc

9.

Transport popi PE 3100 la 10 km

CC02C1

793 ka

10.

Montare armături în centuri și stâlpi conform extras de armătură OB 37 - 8 -      333 kg

PC52-6 14-    460 ka

Total =            793 kg

CZ0302A1

333 ka

11.

Confecționare OB 37

conform CC02C1 - OB 37 => 333 kg

CZ0302E1

460 ka

12.

Confecționare PC 52

conform CC02C1 - PC 52 => 460 kg

CO22A1

0,70 mc

13.

Planșeu cu grinzi din lemn

(0,10 x 0,15 x 4,50) x 10 buc = 0,70 mc

C023A1

52.65 mp

14,

Tăvănuitul planșeelor de lemn cu scândură de 20 mm grosime (4,50 x 5,85) x 2 = 52,65 mp

IZF12M1

22.30 mp

Termoizolare planșeu cu polistiren extrudat de 15 cm (3,60x6,175) = 22.30 mp

15. YC01 -160 lei/mc x 3.35 = 536,00 lei__________________________3,35 mc

Procurare polistiren extrudat (pentru planșeu pod) de 15 cm, conform art. IZF12M1 - 22,30 mp x 0,15 = 3,35 mc

Transport beton cu autobetoniera de la.....km ,

conform articol 2100957

4,25 mc x 2,5 to/mc ~ 10,65 to » 10,70to

17. TRA02A05_____________________________________________0,80 to

Transport armătură cu auto de la .... km,

conform articol CC02C1 - 793 kg « 0,8 to

TOTAL EVALUARE                             7.968,11 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT, >
ifl Cont RO28INGB5533999900782415.ING BANK BACAU, J04-2629-1992. Cod fiscal RO 7257649

Cont R092TRE20615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resmln1992@yahoo.com

LJ Sediu: str. Mioriței, bloc 68, șc. C, ap. 3, Bacau Q) Mob.: 0744 70.92.50 O Mob.: 0768 70.92.50

__________ St Telffax.: 0234 58.66.50   __________

Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 9 Grupuri sanitare

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE REZISTENȚĂ

- construcții infrastructură -

• DEVIZ PE OBIECT NR. 9

1. TSC18B1_____________________________________________0,076-100 mc

Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pământului până la 10 m

9,40 x 8,10 = 76,14 mp x 0,10 =7,6 mc => 0,076 sute mc

2. TSA04B1                                             19.40 mc

a        "                                                       ■             3 4 5 6 7        ■■■ 3            ..i  —....

Săpătură manuală sub 1,00 m lățime executată cu sprijiniri (h = 1,20 m, b = 0,55)

Ax A, B, C

Ax 1,2, 3

(3,525 x 3) + (1,20 x 3) = 10,575 + 3,60 = 14,20 ml (5.05x31=                         15.15 ml

29,35 ml

29,35 ml x 0,55 x 1,20 = 19,40 mc

3. TSF01A1

70,50 mp

7.

Turnare beton simplu în fundații continue (B 100) conform TSA04B1 - 29,35 ml x 0,70 x 0,55 = 11,30 mc

2100933

11.40 mc

8.

Preparare beton B100 (C6/7.5)

conform CA01B1 -11,30 mc x 1,008 = 11,40 mc

CA02C1

9.55 mc

Turnare beton armat în fundații continue

• talpă armată (-1,00 4- - 0,70)

conform TSA04B1 - 29,35 ml x 0,30 x 0,55=

4,85 mc

• elevații (-0,70 + -0,05)

(3,825 + 1,50) x 3 + (4,25 x 3) = 15,975 + 12,75 = 28,75 ml

28.75 ml x 0,65x0,25 =

4.70 mc

Total =

9,55 mc

9.

2100957

9.63 mc

10.

Preparare beton B200 (C12/15)

9,55 mc x 1,008 = 9,63 mc

CA02I1

4,26 mc

Turnare beton armat în placă pardoseală (10 cm) B100 cota - 0,05,

11.

conform art. TSD01B1 - 42,60 mp x 0,10 = 4,26 mc

2100933

4.30 mc

12.

Preparare beton B100 (C6/7,5) -

conform art. 10-4,26 mcx 1,008 = 4,30 mc

CG32C1

4,26 mc

13.

Pietriș bine bătut sub pardoseală 10 cm grosime conform TSD01B1 - 42,60 mp x 0,10 = 4,26 mc

IZF04J2 (manoperă)

42.60 mp

Izolație pardoseală cu folie de polietilenă

14.

conform art. 4 - TSD01B1 - 42,60 mp

6427872

47.00 mp

Procurare folie de polietilenă

 • 42,60 mpx 1,10 = 46,90 mp

15.   CB11E1__________-  ____________________________________38,00 mp

Cofraje pentru beton în elevații inclusiv sprijinirile din panouri refolosibile

conform CA02C1 - (28,75 ml x 2) x 0,65 = 38,00 mp

16.   IZF01A1_________________________________________________38.00 mp

Amorsarea elevațiilor cu soluție bituminoasă în două straturi pentru aplicarea termoizolației conform art. CB11E1 - 38,00 mp

17.   IZF12D1 (manoperă)_____________________________________20,00 mp

Izolații termice la elevații cu polistiren expandat de 5 cm (-0,70 4- -0,05) [(4,85 + 6,175) x 2 + 6,175] = 28,30 ml 28,30 ml x 0,70 = 19,80 mp

18.   YC01-124 lei/mc x 1,10 = 136,40 * 140.00 lei_________________1,10 mc

Procurare polistiren expandat de 5 cm grosime conform art. IZF12D1

(20,00 mp x 0,05) x 1,05 = 1,10 mc

19.   CC01C1_______________________________________________1.139 kg

Montarea armăturilor din oțel beton în fundații continue, elevație, pardoseală, mustăți stâlpi, conform extras de armătură

OB 37

1

6-

70

OB 37

8

53

PC 52

*

10

540

PC 52

<>

12

283

PC 52

14

193

Total =

1.139 kg

20.   CZ0301A1______________________________________________123 kg

Confecționarea armăturilor din OB 37 6 și 18

conform art. 19 CC01C1 (70 + 53) = 123 kg

21,   CZ0301E1_____________________________________________1016kq

Confecționarea armăturilor din PC 52 <> 10 4> 14

conform art. CC01C1 - (540 + 283 + 193) = 1016 kg

22.

TRB01C14

64 to

23.

Transport pământ cu roaba la 40 m

conform art. TSA04B1 -19,40 mc

conform art. TSD04A1 - 15.95 mc

Total =    35,35 mc x 1,8 to/mc = 64 to

TRA01A05P

20 to

Transport pământ cu auto la 5 km conform art. TSC01Ar= 76,14 mp x 0,10 =

7,65 mc

conform art. (TSA04B1-TSD04A1) = (19.40-15.95) =

3.45 mc

Total =

11,10mc

24.

11,10 mc x 1,80 to/mc =20 to

TRI1AA01C1

20 to

25.

încărcat pământ în auto

conform art. TRA01A05P - 20 to

TRA06A05

64 to

26.

Transport beton cu autobetonieră la .... km conform art. 2100933 -   11,40 mc

conform art . 2100957 -    9,63 mc

conform art. 2100933 -    4.30mc

Total =                   25,33 x 2,5 to/mc = 64 to

TRA02A05

1.20 to

Transport armătură cu autocamion la .... km conform art. CC01C1 -1.139 kg =1,20 to TOTAL EVALUARE

17.510,64 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.i

4-N

_ *<

* țj,


/*'/


S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr, 25/100160/2008

Faza; SF

Ob. 9 - Grup sanitar

EVALUARE

- instalații electrice -(valori fâră TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 9

Instalație electrică interioară iluminat și prize

39 mp x 15 lei/mp = 585 lei

585.00 lei

585,00 lei


Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT,


1 <

pi


S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008

Faza: SF

Ob. 9 - Grup sanitar

EVALUARE

- instalații sanitare -(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 9

Conducte alimentare cu apă rece si canalizare inclusiv obiecte sanitare Total evaluare

11.900,00 lei

11.900,00 lei


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.


S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: SF

Ob. 9 - Grup sanitar

EVALUARE

- instalații încălzire -(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 9

Instalații încălzire electrică prin folie cu infraroșu montată în plafon

39 mp x 95__________________________________________________3.705,00 lei

Total evaluare                                                3.705,00 lei

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT.

SC RESMIN SRL


MUNICIPIUL BACĂU „Amenajare Cimitir Sărata II” municipiul Bacău, județul Bacău pr. 25/100160/2008 fază S.F.

DEVIZUL nr. 10 obiectului Cabină poartă

in mii lei/mii euro, la cursul lel/euro din data de 16.01.2009

E =  4,2655 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare      (fără

TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1.1.

Arhitectură cf evaluare

V/18.495

4,336

3,514

22,009

5,160

1.2.

Infrastructură cf evaluare

v 7,657

1,795

1,455

9,112

2,136

1.3.

Suprastructură cf evaluare

2,796

0,655

0,531

3,327

0,780

1.4.

Inst electrice țf evaluare

10,000

2,344

1,900

11,900

2,790

1.5.

Inst sanitare cf evaluare

1,100

0,258

0,209

1,309

0,307

1.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

40,048

9,389

7,609

47,657

11,173

II. - MONTAJ

2.1.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL 11

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III. - PROCURARE

3.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

40,048

9,389

7,609

47,657

11,173


întocmit

ec. Ana Maria Luca
S.C. “RESMIN" S.R.L. Bacău E-mall: resmln1992@yahoo.com [3 Sediu: str. Mioriței, bloc68, șc. C, ap. 3, Batau     O Mob.: 0744 70.92.50   (5) Mob.: 0788 70.92.50

__          _                          9 TeWax.: 0234 58.68.50            ___ Proiect nr.' 02/101160/2008 Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 10 Cabina poarta

ANTEMĂSURĂTOARE

- arhitectură -

“ DEVIZ PE OBIECT NR. 10

1.    CD05C1______________________________________________5,55 mc

Zidărie din cărămidă GVP calitatea I -zid de 25 cm grosime

(3,40 + 2,90) x 2 = 12,60 ml x 2,10 =               26,46 mp

din care se scad golurile

(0,80 x 1,20) x 2 + (0.90 x 2.10) + (0,40 x 1.20) =     4.30 mp

22,16 mp x 0,25 = 5,55 mc

2.    CD04F1________________________________________________0,45 mc

Zidărie din cărămidă plină calitatea I - zid despărțitor de 7,50 cm

(1,90+ 1,25) = 3,15 ml x 2,40 = 7,56 mp

din care se scad goluri

(0.80X2.10) =

1.68 mp

3.    2101171

5,88 mp x 0,075 = 0,45 mc

1,70 mc

Preparare mortar

de zidărie M50 - Z

conform art. 1

5,55 mc x 0,210 =

1,17 mc

conform art. 2

0.45 mc x 0.115 =

0.52 mc

Total =

1,70 mc

4.    CF01A1

38.00 mp

Tencuieli interioare executate manual la pereți

(3,40 + 2,90) x 2 + (1,90 + 1,25) x 2 =

= 12,60 + 6,30 = 18,90 ml

18,90 ml x 2,40 =                    45,36 mp

din care se scad golurile de ferestre și uși

(0,80 x 1,20) x 2 + (0,40 x 1,20) +

+ (0,90 x 2,10) + (0,80 x 2,10 x 2) =

= 1.92 + 0.48+ 1.89 + 3.36=___________7,65 mp

Total =                              37,71 mp

5.

3000245

0.70 mc

6.

Preparare mortar de tencuială M10-T var - ciment conform art. 4     38,00 mp x 0,018 = 0,70 mc

CI06A1

8.01 mo

7,.

Placaj cu faianță la pereți (hp = 1,50 m)

- grup sanitar

(1,82 + 1,25) x 2 - 0,80 = 5,34 ml x 1,50 = 8,01 mp

YC01 - 45 lei/mp x 8,50 = 382.50 lei * 385.00 lei

8.50 mp

8.

Procurare faianță

conform art. 6     8,01 mp x 1,05 = 8,50 mp

CF10C1

30.00 mp

Glet de ipsos la pereți

conform art. 4 CF01A1         38,00 mp din care se scade

faianță conform art, 6 CI06A1 8,00 mp

9.

Total =                       30,00 mp

CN06A1

30,00 mp

10.

Zugrăveli lavabile interioare la pereți conform art. 8 - 30,00 mp

YC01 - 45,00 lei/ka x 7 = 315.00 lei

45.00 ka

11.

Procurare var lavabil maro

conform art. 9     30,00 mp x 1,50 kg/mp = 45,00 kg

CG11A1

10.00 mp

12.

Pardoseli din gresie

3,40 x 2,90 = 10,00 mp

YC01 -14.50 lei/mp x 10.50 = 152.25 lei * 155.00 lei

10.50 mp

13.

Procurare gresie

10,00 mpx 1,05= 10,50 mp

CG12A1

16.40ml

Plinte din gresie

conform art. 4 CF01A1 18,90 ml - (0,80 x 2 + 0,90) = 16,40 ml

 • 14, YC01 - 4.50 x 17 = 76.50 lei * 80.00 lei

  17.00 ml


15.   CO23B1 ■ manoperă -____________________________________14,00 mp

Tăvănuitul planșeelor din lemn cu lambriu PVC

4,00 x 3,50 = 14,00 mp

16.   YC01 - 21,00 lei x 15 mp = 315,00 lei__________________________15,00 mp

Procurare lambriu PVC maro

conform art. 15    14,00 mp x 1,05 = 15,00 mp

17.   CK11A1________________________________________________2.60 mp

Montare fereastră PVC maro

(0,80 x 1,20) x 2 buc =    1,92

(0,30x0,60)=          0,18

(0.40x1.20) =__________0,48

Total =                 2,60

18.   YC01 - 255 lei/mp x 2,60 = 663 lei___________________________2,60 mp

Procurare ferestre PVC maro cu geam termopan

confom art. 17 - 2,60 mp

19.   CK14A1________________________________________________3.60 mp

Montaj uși PVC maro cu geam termopan

(0,90 x 2,10) + (0,80 x 2,10) = 3,60 mp

20.   YC01 - 275 lei/mp x 3,60 = 990,00 lei__________________________3,60 mp

Procurare uși din PVC maro cu geam termopan

conform art. 19 - 3,60 mp

21.   CF06F1________________________________________________41,00 mp

Tencuieli exterioare - amplicare termosistem fațadă

(4,00 + 3,50) x 2 = 15,00 ml x 3,00 -            45 mp din care se scad golurile

(0,80 x 1,20 x 2) + (0,40 x 1.20) + (0.90 x 2.10) = 4,30 mp

Total =                                          41,00 mp

22. YC01 - 40 lei/mp x 41 = 1640.00 lei

Procurare termosistem fațadă conform art. 21 - 41,00 mp

 • 1. Adeziv CERESIT CT 85

 • 2. Vopsea Grund CT 16

 • 3. Plasă fibră de sticlă

 • 4. Termoizolare polistiren (10 cm)

 • 5. Dibluri de fixare


41,00 mp

8 kg/mp x 41 = 328 kg

0,30 l/mp x 41 = 12,30 I

1,10 mp /mp x 41 = 45,10 mp

0,10x 41 = 4,10 mc

6 buc/mp x 41 = 246 buc


Zugrăveli lavabile exterioare conform art 21-41,00 mp

70.00 ka

24,

YC01 - 7,00 lei /kg x 70 = 490,00 lei

25.

Procurare var lavabil maro

conform art. 23 -   41,00 mp x 1,70 kg/mp = 70 kg

CH01F1

1.20 ml

26.

Trepte din beton simplu B 100 mozaicate

60 + 0,30 + 0,30 = 1,20 ml

CO01A1 (manoperă)

12,40 mo

27.

Trotuar din beton simplu (B50) de 10 cm grosime

[(4,00 x 2) + 3,50 + 1,20 + 2,60] x 0,60 + (2,10 x 1,50) = = 9,20 + 3,20 = 12,40 mp

*

2100919

1.25 mc

28.

Procurare beton B 50

conform art. 26    12,40 mp x 0,10 x 1,008 = 1,25 mc

TRA06A05

9,50 to

29.

Transport mortar și beton cu autobetoniera la .... km conform art. 3,5 și 27     1,70 + 0,70 + 1,25 = 3,65 mc

3,65 mc x 2,5 to/mc = 9,50 to

CO24A1 (manoperă)

5.00 mo

30.

Căptușirea cu scânduri a frontoanelor și paziei frontoane 3,50 x 1,60 = 5,60 mp pazie       [(4,50 x 2) + (5,00 x 2)] x 0,26 = 5,00 mp

CO24B1

5.00 mo

31.

Lambriu pentru închidere frontoane

conform art. 29 - 5,00 mp

YC01 21,00 lei/mp x 5.25 = 110.25 lei ®115.00 lei

5.25 mp

32.

Procurare lambriu PVC maro

conform art. 30 - 5,00 mp x 1,05 = 5,25 mp

CE17C1 (manoperă)

22,50 mp

Șarpantă din lemn (4,50 x 5,00) = 22,50 mp

33.

Cod 2900565

0,70 mc

34.

Procurare lemn rotund

conform art. 32 - 22,50 mp x 0,030 = 0,70 mc

CE18A1

25.00 mp

35.

Astereală la învelitori

5,00 x 5,00 = 25,00 mp

CE05A1

25.00 mp

36.

Montaj învelitoare tablă PLANJA conform art. 34 - 25,00 mp

YC01 (46 lei/mo x 32 ) = 1.472.00 lei

32.00 mp

37.

Procurare tablă PLANJA

conform art. 35 - 25,00 mp x 1,28 = 32,00 mp

CE05A1

5.00 ml

38.

Montaj jgheaburi PLANJA

4,00+ 1,00 = 5,00 ml

YC01 - 27,75 lei/ml x 5.30 = 147.075 tei«150,00 tei

5.30 ml

39,

Procurare jgheaburi PLANJA

conform art. 37 - 5,00 ml x 1,06 = 5,30 ml

CE14C1

6.00 ml

40.

Montaj burlane PLANJA

2 buc x 3,0 ml = 6,00 ml

YC01 - 26.72 lei/ml x 6.30 = 168.336 lei ~ 170.00 lei

6.30 ml

41.

Procurare burlane PLANJA

conform art. 39 - 6,00 ml x 1,05 = 6,30 ml

YC01 - 6427872

41.00 mp

42.

Procurare folie polietilenă pentru acoperiș și planșeu conform art. 15 și art. 34 (14,00 mp + 25)= 39,00 39,00 mp x 1,05 = 41,00 mp

CN15D1

95.00 mp

Ignifugarea șarpantei și asterelei

conform art. 32 și 34     22,50 + 25 = 47,50 mp x 2 -

TOTAL EVALUARE

95,00 mp

18.494,84 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMI sing. Mana M
[H Cont RO28INGB55339999M702415.ING BANK BACAU, J 04-2029-1992. Cod fiscal RO 7257649

Cont RO92TREZ0615069XXX001073 Ia Trezoreria Bacau

S.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E mail resmln1992@yahoo.com

S Sediu: slr. Mioriței, bloc 68, șc. C, ap. 3, Bacau     O Mob„ 0744 70.92.50   CD Mob.: 0786 70.92.50

________*___                                  y Telffax,: 0234 58,86,50

Proiect nr. 02/101160/2008 Faza:.......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău

Ob. 10 Cabina poartă

ANTEMĂSURÂTOARE REZISTENȚĂ


- suprastructură -

- DEVIZ PE OBIECT NR, 10

1.

CA07H1

1,55 mc

Turnare beton cu pompa B200 în stâlpi și centuri • stâlpi      (0,25 x 0,25 x 2,40) x 4 buc =

0,60 mc

• centuri (2.90 + 3,40) x 2 = 12.60 ml x 0,25 x 0,30

=   0.95 mc

Total -

1,55 mc

2.

2100957

1,56 mc

3.

Preparare beton (B200),

conform ari. CA07H1 -1,55 mc x 1,008 = 1,56 mc

CB13J1

9.60 mu

4.

Cofraje pentru beton în stâlpi,

4 buc x 2 x (0,25 + 0,25) x 2,40 = 9,60 mp

CB13I1

10,71 mp

Cofraje pentru beton în centuri conform art. CA07H1 -12,60 ml x [(2 x 0,30) + 0,25] =

10,71 mp

5.

CB44A1

60 buc

6.

Susținere cu popi PE3100

• centuri     15 buc x 4 popi = 60 buc

AUT1325

3.840 ore

1.

Utilizare popi -

60 buc x 64 ore = 3.840 ore

MDTC5552001

60 buc

8.

Transport popi PE 3100 la 1 km

MDTC5552010

60 buc

Transport popi PE 3100 la 10 km

9.

CC02C1

273 ka

10.

Montare armături în centuri, conform extras de armătură OB37-<|>8-     100kg

PC52-412-     62 kg

PC 52-d> 14-     111 ka

Total =            273 kg

CZ0302A1

100 ka

11.

Confecționare OB 37

conform CC02C1 - OB 37 => 100 kg

CZ0302E1

173 ka

12.

Confecționare PC 52

conform CC02C1 - PC 52 (62 + 111)=> 173 kg

CO22A1

0,20 mc

13.

*

Planșeu cu grinzi din lemn

(0,10 x 0,10 x 3,15) x 6 buc = 0,20 mc

IZF12M1

14.00 mp

14.

Termoizolare planșeului cu polistiren extrudat

4,00 x 3,50 = 14,00 mp

YC01 -124 lei/mcx 1.50 = 186.00 lei

1.50 mc

15.

Procurare polistiren extrudat de 10 cm grosime, 14,00 mp x 0,10 = 1,40 mc x 1,05 = 1,5 mc

TRA06A05

3,90 to

16.

Transport beton cu autobetoniera de la 5km ,

conform articol 2100957 -1,56 mc x 2,5 to/mc = 3,90 to

TRA02A.....

0.28 to

Transport armătură cu auto de Ea 5 km, conform articol CC02C1 - 2,73 kg ® 0,28 to TOTAL EVALUARE

2.795,76 LEI

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.


ÎNTOCMIT, (■ sîng. Marfa
[(0 Cont RO28INGB5533999900782415JNG BANK BACAU, J 04-2029-1982, Cod fiscal RO 7257649 Cont R092TREZ0615069XXX001073 ia Trezoreria Bacau

Sediu: str. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau (D Mob.: 0744 70.92.50   (2) Mob.: 0788 70.92.50

_____                                       y Telffax.:_0234 58.66.50                       __

Proiect nr. 02/101160/2008 Faza: .......

Amenajare Cimitir Sărata II Bacău Ob. 10 Cabina poartă

ANTEMĂSURĂTOARE - EVALUARE REZISTENȚĂ

- infrastructură -

DEVIZ PE OBIECt NR. 10

1.

TSC18B1

0.05-100 mc

2.

Săpătură mecanică cu buldozerul, inclusiv împingerea pământului până la 10 m

7,20 x 6,70 = 50,00 mp x 0,10 = 5,00 mc => 0,05 sute mc

TSA04B1

9.00 mc

3.

Săpătură manuală sub 1,00 m lățime executată cu sprijiniri (h = 1,20 m, b = 0,55)

* Ax A, B, 1,2     (2,60x2) + (4,20x2) = 13,60 ml

13,60 ml x 0,55 x 1,20 = 9,00 mc

TSF01A1

33.00 mp

4.

Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag așezați orizontal, conform art. TSA04B1    (13,60 ml x 2) x 1,20 = 33,00 mp

TSD01B1

3.95 mc

5.

împrăștie rea cu lopata a pământului afânat provenit din săpătură (2,90 x 3,40) = 9,90 mp x 0,25 = 2,50 mc

13,60 ml x (0.15 + 0,15) x 0.20 = 0.85 mc

Total =                        3,35 mc

3,35 mc x 17% = 3,95 mc

TSD04A1

3.95 mc

6.

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor, conform TSD01B1 = 3,95 mc

CA01B1

5.25 mc

Turnare beton simplu în fundații continue

B 100 (C6/7.50) b = 0,55, h = 0,70

conform TSA04B1 -13,60 ml x 0,55 x 0,70 = 5,25 mc

Preparare beton B100

conform CA01B1 - 5,25 mc x 1,008 = 5,30 mc

8.    CA02C1

4.46 mc

Turnare beton armat în fundații continue B 200

 • • talpă armată conform TSA04B1 -

 • 13,60 ml x 0,55 x 0,30=                           2,25 mc

 • • elevații armate

1(3,90 x 2) 4 (2,90 x 2)î = 13,60 ml x 0.25 x 0,65 =   2,21 mc

9.

Total =                                          4,46 mc

2100957

4.50 mc

10.

Preparare beton B200

conform art. CA02C1 - 4,46 mc x 1,008 = 4,50 mc

CA02H

1,00 mc

11.

Turnare beton armat B 100 în placă pardoseală conform art. TSD01B1 - 9,90 mp x 0,10 = 0,99 mc

2100933

1.00 mc

12.

Preparare beton B100

conform art. CA02I1-1,00 mc x 1,008 ~ 1,00 mc

CG32C1

1.00 mc

13.

Pietriș bine compactat sub pardoseală 10 cm grosime conform TSD01B1 - 9,90 mp x 0,10 = 1,00 mc

IZF04J2

9.90 mo

14.

Izolație pardoseală cu folie de polietilenă conform art. 4 - TSD01B1 - 9,90 mp

6427872

11.00 mp

15.

Procurare folie de polietilenă

9,90 mp x 1,10 = 11,00 mp

CB11E1

17.70 mp

Cofraje pentru beton în elevații inclusiv sprijinirile

din panouri refolosibile

conform CA02C1 - elevații (13,60 ml x 0,65) x 2 = 17,70 mp

16.   IZF01A1___________;_________________________________________17,70 mp

Amorsarea elevațiilor cu soluție bituminoasă în două straturi pentru aplicarea termoizolației conform art. CB11E1 -17,70 mp

17.   IZF12D1_________________________________________________10,50 mp

Izolații termice la elevații cu polistiren expandat de 5 cm (-0,70 4- ± 0,00) [(4,00 + 3,50) x 2] =15 ml x 0,70 = 10,50 mp

18.   YC01 -124 lei/mc x 0.6 = 74,40 lei« 75.00 lei_______________ 0.60 mc

Procurare polistiren expandat de 5 cm grosime conform art. IZF12D1 - (10,50 mp x 0,05) x 1,05 = 0,60 mc

19.   CC01C1______________________________________________615 kg

Montarea armăturilor din oțel beton în fundații, elevații, centuri, stâlpi conform extras de armătură

OB

37

6-

34

OB

37

4>

8

77

PC

52

10

220

PC

52

12

120

PC

52

4>

14

164

Total =

615 kg

20.   CZ0301A1______________________________________________111 kg

Confecționarea armăturilor din oțel OB 37 <J> 6 și <ț> 8

conform art. 19 CC01C1 (34 + 77) = 111 kg

21.  CZ0301E1_____________________________________________504 kg

Confecționarea armăturilor din PC 52 <j> 10 +114

conform art. CC01C1 - (220 + 120 + 164) = 504 kg

22.   TRB01C14_____________________________________________23.50 to

Transport pământ cu roaba la 40 m

conform art. TSA04B1 - 9,00 mc

conform art. TSD04A1 - 3.95 mc

Total =    12,95 mc x 1,8 to/mc = 23,50 to

Transport pământ cu auto la 5 km

conform art. TSC18B1 = 50 mp x 0,10 =

conform art. (TSA04B1 - TSD01B1) = (9.00 - 3.95) =

5,00 mc

5.05 mc

Total =

10,05 mc x 1,80 to/mc =18 to

10,05 mc

24. TRI1AA01C1

18 to

încărcat pământ în auto

conform art. TRA01A05P - 18 to

25. TRA06A05_______________________________________27 to

Transport beton cu autobetonieră la 5 km

conform art. 2100933 -    5,30 mc

conform art. 2100957 -    4,50 mc

conform art. 2100933 -    1.00 mc

Total =                   10,80 x 2,5 to/mc - 27 to

26. TRA02A05______________________________________________0.62 to

Transport armătură cu autocamion la 5 km

conform art. CC01C1 - 615 kg =0,62 to

TOTAL EVALUARE

7.657,46 LEI


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160/2008

Faza: SF

Ob. 10-Cabină poartă

EVALUARE

- instalații sanitare -(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 10

Conducte alimentare cu apă rece, canalizare și obiecte sanitare Total evaluare

1.100,00 lei

1.100,00 lei


Prețurile sunt din baza de date a proiectantului.

ÎNTOCMIT^ ing. Angelica Rusu


S.C. RESMIN S.R.L. BACAU


Proiect nr. 25/100160(2008 Faza: SF

Ob. 10 - Cabină poarta

EVALUARE

- instalații electrice -(valori fără TVA) DEVIZ PE OBIECT NR. 10

1.Iluminat și prize inclusiv tablou 2.Instalație automatizare ptr funcționare poartă

1.500,00 lei

8.500,00 lei

10.000,00 lei


Total evaluare

Prețurile sunt din baza de date a proiectantului,Cont RO28INGB5533999900782415.ING BANK BACAU, J04-2829-1992, Cod fiscal RO 7257649 Cont RO92TREZ0615069XXX001073 la Trezoreria Bacau

E3 Sediu; slr. Mioriței, bloc 6B,sc. C, ap. 3, Bacau ® Mob.: 0744 70.92.50 (D Mob.: 0788 70.92.50 V Tel/fax.: 0234 58.66.50

PROIECT NR. 25/100.160/2008 FAZA : S.F.

CIMITIR SĂRATA II - BACAU

VOLUMUL II -OBIECTUL 2 - SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARE DRUM ACCES -

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. DRUM PROIECT S.R.L. BACĂU

BENEFICIAR:


MUNICIPIUL BACĂU


AMPLASAMENT:    str. Poligonului T-52, mun. Bacău, jud. Bacău

Ex.


FAZA: SF

S.C. “DRUM PROIECT” S.R.L.

BACĂU

J 04/ 1181 / 1993

FOI-7.5.

PR.NR. 5/2009

FAZA: S.F,


LISTA DE SEMNĂTURI

DENUMIRE LUCRARE:

„AMENAJARE CIMITIR SARATA II"

ÎN MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU"

9                   J

- Lucrări de drumuri

BENEFICIAR :


CONSILIUL LOCAL BACĂU


PROIECTANT GENERAL :    S.C. "RESMIN"S.R.L. BACĂU


PROIECTANT DE SPECIALITATE : S. C. ” DRUM PROIECT' SX*.


DIRECTOR:


DIRECTOR TEHNIC :


ȘEF PROIECT :


COLECTIV DE ELABORARE :


PROIECTARE:


ÎNTOCMIT:


ing. VASILELUPEȘ ing. MARIUS LUP< teh. MIMAI GEORGESC teh. GETA DUMTTRAȘC teh. VASILE VERMAN op.. LUCIAN COMÂN^


VERIFICAT:'Y3>S.C. "RESMIN* S.R.L. Bacău E-mail: resmin1992@yahoo.com C13 Sediu: stc Mioriței, bloc 68. SC. C, ap. 3. Bacau d) Mob.: 0744 70.92.50   (3) Mob : 0788 70.92.50

__                    _       ________________ 9 Tel/fax.: 0234 58,66.50___

Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: SF CIMITIRUL SARATAII

BORDEROU

Ob. 2 - Sistematizare verticala si amenajare drum acces

- PIESE SCRISE -

 • 1.   Foaie de capăt

 • 2.   Lista de semnături

 • 3.   Borderou

 • 4.   Memoriu tehnico - justifcativ

 • 5.   Centralizator

 • 6.   Lista lucrărilor pe obiecte

 • 7.   Evaluarea lucrărilor de drumuri

- PIESE DESENATE -

DO - Plan de amplasare in teritoriu

D1 - Plan de situație - Drumuri si sistematizare verticala

PL - Profil longitudinal

PT1 - Profile tip 1 - 2 - 3

PT2- Profile tip 4 - 5 - 6

S.C. “DRUM PROIECT” S.R.L.                                    Pr.Nr. 5 / 2008

BAC AU                                        Faza: S.F.

J 04 / 1181 / 1993                                    LUCRĂRI DE DRUMURI

MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV AMENAJARE CIMITIR “ SĂRATA II ” ÎN MUN. BACĂU, JUD. BACĂU

- Lucrări de drumuri -

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea lucrării: Amenajare Cimitir "SÂRATA II" în Mun. Bacău, jud. Bacău

- Lucrări de drumuri -

 • 1.2. Proiectant general:               5, C. "RESMIN” 5,R.L.Bacau

 • 1.3. Proiectant de specialitate:          S.C. "DRUMPROIECT"

 • 1.4. Beneficiar:             CONSILIUL LOCAL AL MUN. BĂCĂU

 • 1.5. Amplasament:                       Str. Poligonului T-■ 52, mun. Bacău

 • 1.6. Categoria de importanță: “C ”

Categoria de importanță a fost stabilită în conformitate cu prevederile din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” - elaborator I.N.C.E.R.C. București, publicat în B.C. nr. 4/1996.

 • 2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

  • 2.1. Situația existentă

In municipiul Bacău există un număr de cimitire a căror suprafață a fost aproape acoperită de morminte, simțindu-se nevoia amenajării altor zone pentru înmormântări.

De aceea, Consiliul local al Municipiului Bacău a hotărât amenajarea unui nou cimitir, în partea de sud a municipiului, pe partea stângă a drumului județean DJ 119.

Pentru amenajarea Cimitirului SĂRATA II s-a emis Certificatul de Urbanism Nr. 900 din 3.09-2008.

Suprafața de teren destinată amenajării cimitirului este de 97272,00 mp și este proprietate publică a Municipiului Bacău.

Terenul pe care urmează a se amplasa lucrările din specialitatea drumuri este situat în extravilanul municipiului Bacău, are categoria de folosință TEREN ARABIL EXTRAVILAN și se delimitează astfel:

La nord - Drum de exploatare;

La sud - Drum local;

La vest - Prop. A.D.S. - teren liber de construcții;

La est - Teren aparținând Consiliului local Bacău - teren liber de construcții;

Pentru asigurarea bunei funcționări a acestui obiectiv, din punct de vedere al accesului rutier și pietonal, este necesar a se efectua o serie de amenajări, care constau în următoarele lucrări ce fac obiectul prezentei documentații:

 • - terasamente

 • - căi de acces rutier

 • - căi de acces pietonal

Pentru realizarea lucrărilor de drumuri nu sunt necesare exproprieri de terenuri.

în ceea ce privește topografia amplasamentului, terenul ere o deci ivi tate 0.75% pe direcția V -E descrescătoare.

Referitor la caracteristicile geofizice ale terenurilor din amplasamente, stabilitatea acestor terenuri este bună, neexistând tendințe de alunecare.

Adâncimea de îngheț este de 90 cm,

în conformitate cu prevederile din “Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor” indicativ P 100-92, amplasamentul se află în zona seismică de calcul C, caracterizat de un coefficient Ks~0,20 si o perioadă de colț TcM, 0 sec și un grad de intensitate seismică VIII (MSK).

Referitor la caracteristicile geotehnice, climatice și hidrologice specifice zonei, acestea sunt următoarele:

Tipul climatic:      I;

Tipul de pământ:   P4 - praf argilos

Regimul hidrologic: 2b.

 • 2.2. Descrierea lucrărilor proiectate

Așa cum se menționa la capitolul anterior, lucrările de drumuri și sistematizare verticală necesare amenajării Cimitirului SĂRATA II, figurate îti planul de situație Dl sc.lrlOOO, au fost structurate pe trei obiecte, și anume:

Ob. 1 - Amenajare drum de acces din drumul județean DJ 119;

Ob. 2 - Amenajare accese și platforme în incinta cimitirului;

Ob, 3 Amenajare alei pietonale între parcelele de morminte.

Aceste lucrări constau în următoarele:

 • 2.2.1. - Ob. 1 - Amenajare drum de acces din drumul județean DJ 119

Conform planșei PT 1 se prezintă profilul transversal tip 1, cu următoarea structură:

Carosabil: 12,00m

Acostamente: 2 x 0,75m

Rigole pereate: 2 x 1,25m

 • 2.2.1.1. Terasamente și spații verzi

Lucrările de terasamente proiectate au avut în vedere adaptarea la teren a lucrărilor de execuție a drumului de acces din drumul județean DJ 119 la Cimitirul SĂRATA II.

Pentru aceasta prin proiect (cf. planșelor Dl, PL, și PT 1) se estimează a se executa următoarele volume de lucrări:

 • - săpătura (debleu): 1290 m3

 • - umplutură (rambleu) 1290 m3 - parțial pentru realizarea cotelor de fundare iar excedentul urmând a fî transportat într-un depozit prestabilit.

Aceste lucrări de terasamente constau în efectuarea de săpături (debleu) și umpluturi (rambleu) executate parțial mecanic și parțial manual, implicit încărcatul, transportul, împrăștierea și compactarea.

Prin realizarea acestor lucrări se asigură atât scurgerea apelor meteorice prin pantele proiectate ale terenului amenajat, cât și lucrările de terasamente necesare pentru execuția lucrărilor de realizare a sistemului rutier, cât și a acostamentelor și rigolelor betonate.

Pe ambele părți ale drumului se vor amenaja spații verzi pe o lățime de l,00m, aștemându-se un strat de lOcm grosime pământ vegetal, însămânțat cu gazon.

 • 2.2.1.2. Realizare sistem rutier tip 1 și acostamente

Conform planului de situație Dl a fost prevăzut un tronson de drum cde cca 270,OOm lungime cu lățimea de 12,OOm pentru accesul auto la Cimitirul SĂRATA II, încadrat pe ambele părți cu acostamente de 0,75m lățime fiecare.

Declivitatea longitudinală a drumului va fi de 0,75%.

In profil transversal pantele vor fi de 2,5% pentru partea carosabilă și de 4% pentru acostamente.

Pentru realizarea tronsonului de drum în suprafață totală de 3290,OOmp se va adopta următoarea structură constructivă;

 • 4 cm - Strat de uzură din beton asfaltic BA 16

 • 5 cm - Strat de legătură din beton asfaltic BAD 25

 • 6 cm - Strat de bază din mixtură asfaltică AB 1

30 cm - Fundație din balast

Pentru realizarea acostamentelor care mărginesc tronsonul de drum, acostamente care au lungimea de 2 x 280,OOm, lățimea de 0,75m și o suprafață totală de 420,OOmp se va adopta următoarea structură constructivă:

18 cm - îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BcR 3,5

2 cm - substrat de nisip

20 cm - fundație din balast

Detaliile pentru executarea părții carosabile și a acostamentelor au fost prevăzute în planșa Pt l.

 • 2.2.1.3. Realizare rigole pereate

Pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din precipitații, în lungul tronsonului de drum, se vor executa rigole pereate cu beton, pe ambele părți, cu lățimea de l,25m și care vor avea următoarea structură constructivă:

10 cm - Pereu din beton de ciment Bc 15 (C 12/15)

10 cm - Strat filtrant din balast

 • 2.2.1.4. Realizare rigole betonate

Pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din precipitații, în lungul tronsonului de drum, pe o lungime de 10,00m, se va executa în dreptul intrării în incinta cimitirului o rigolă carosabilă dreptunghiulară din beton, acoperită cu plăcuțe prefabricate din beton de ciment.

 • 2.2.2. - Ob. 2 - Amenajare accese și platforme în incinta Cimitirului SARATA II

Conform planșei PT 1 și PT 2 se prezintă următoarele profile transversale, cu următoarele structuri: Profil transversal tip 2:

Carosabil: 7,00m Trotuare: 2 x l,00m

Profil transversal tip 3:

Carosabil: 3,50in

Trotuare: 1 x l,00m

Profil transversal tip 4:

Carosabil: 16,00m + 3,50m = 19,50m

Trotuare: 1 x l.OOm

Spășiu verde intercalat: l,50m

Profil transversal tip 5:

Carosabil: 13,00m Trotuare: 1 x l,00m

r i 2.2.2.1. Terasamente și spații verzi

Lucrările de terasamente proiectate au avut în vedere adaptarea la teren a lucrărilor de execuție a acceselor și platformelor din incinta Cimitirului SĂRATA II.

Pentru aceasta prin proiect (cf. planșelor Dl, PT 1 și PT 2) se estimează a se executa următoarele volume de lucrări:

 • - săpătură (debleu): 3990 m3

 • - umplutură (rambleu) 3990 m3 - parțial pentru realizarea cotelor de fundare iar excedentul urmând a fi transportat într-un depozit prestabilit.

Aceste lucrări de terasamente constau în efectuarea de săpături (debleu) și umpluturi (rambleu) executate parțial mecanic și parțial manual, implicit încărcatul, transportul, împrăștierea și compactarea.

Prin realizarea acestor lucrări se asigură atât scurgerea apelor meteorice prin pantele proiectate ale terenului amenajat, cât și lucrările de terasamente necesare pentru execuția lucrărilor de realizare a sistemelor rutiere, cât și a trotuarelor.

Pe ambele părți ale drumului se vor amenaja spații verzi pe o lățime de l,00m, aștemându-se un strat de 10cm grosime pământ vegetal, însămânțat cu gazon.

 • 2.2.2.2. Montare borduri mici

Accesele și platformele carosabile precum și trotuarele vor fi încadrate cu borduri mici prefabricate din beton cu dimensiunile 10 x 15cm, pe o lungime totală de 7310,00m.

Acestea vor fi așezate pe o fundație din beton de ciment Bc 10 (C 8/10) cu dimensiunile 10 x 20cm.

 • 2.2.2.3. Realizare sistem rutier tip 1

Sistemul rutier tip 1 se va realiza Ia accesele și platformele carosabile din partea de sud a incintei Cimitirului SĂRATA II.

Detaliile de execuție vor fi conform cu profilele transversale tip 4 și tip 5 din planșa PT 2.

Declivitățile longitudinale vor fi de 0,3 - 0,5%.

în profil transversal pantele vor fi de 2,5% pentru partea carosabilă și de 2% pentru trotuare.

Pentru realizarea sistemului rutier tip 1, în suprafață totală de 2180,00mp se va adopta următoarea structură constructivă:

 • 4 cm - Strat de uzură din beton asfaltic BA 16

 • 5 cm - Strat de legătură din beton asfaltic BAD 25

 • 6 cm - Strat de bază din mixtură asfaltică AB I

30 cm - Fundație din balast

tf'ty

 • 2.2.2.4. Realizare sistem rutier tip 2

Sistemul rutier tip 2 se va realiza la accesele și platformele carosabile din lungul și partea de nord a incintei Cimitirului SĂRATA II.

Detaliile de execuție vor fi conform cu profilele transversale tip 2 și tip 3 din planșa PT 1. Declivitâțile longitudinale vor fi de 0,3 - 0,5%.

în profil transversal pantele vor fi de 2,5% pentru partea carosabilă și de 2% pentru trotuare. Pentru realizarea sistemului rutier tip 2, în suprafață totala de 10780,00mp se va adopta următoarea structură constructiva:

 • 4 cm - Strat de uzura din beton asfaltic BA 16

 • 5 cm - Strat de legătură din beton asfaltic BAD 25

25 cm - Fundație din balast

 • 2.2.2.5. Trotuare

Pentru realizarea trotuarelor, din lungul acceselor carosabile, cu lățimea de l,00m și o suprafață totală de 2750,00mp se va adopta următoarea structură constructivă:

5,5 cm - Plăci prefabricate din beton de ciment 40 x 40 x 5,5cm

5 cm - substrat de nisip

20 cm - fundație din balast Detaliile pentru executarea trotuarelor au fost prevăzute în planșa PT 1.

 • 2.2.3. - Ob. 3 - Amenajare alei pietonale între parcele morminte în incinta Cimitirului SARATAII Conform planșei PT 1 și PT 2 se prezintă următoarele profile transversale, cu următoarele structuri: Profil transversal tip 6:

Alee pietonală: 2,50m lățime

2.2.3.1. Terasamente și spații verzi

Lucrările de terasamente proiectate au avut în vedere adaptarea la teren a lucrărilor de execuție a aaleilor pietonale dintre parcelele de morminte din incinta Cimitirului SĂRATA II.

lucrări:


Pentru aceasta prin proiect (cf. planșelor Dl și PT 2) se estimează a se executa următoarele volume de

 • - săpătură (debleu): 2540 m3

 • - umplutură (rambleu) 2540 m3 - paițial pentru realizarea cotelor de fundare iar excedentul urmând a fi transportat într-un depozit prestabilit.

Aceste lucrări de terasamente constau în efectuarea de săpături (debleu) și umpluturi (rambleu) executate parțial mecanic și parțial manual, implicit încărcatul, transportul, împrăștierea și compactarea.

Prin realizarea acestor lucrări se asigură atât scurgerea apelor meteorice prin pantele proiectate ale terenului amenajat, cât și lucrările de terasamente necesare pentru execuția lucrărilor de realizare a sistemului constructiv,

 • 2.2.3.2. Montare borduri mici

Aleile pietonale vor fi încadrate cu borduri mici prefabricate din beton cu dimensiunile 10x15cm, pe o lungime totală de 10160,OOm.

Acestea vor fi așezate pe o fundație din beton de ciment Bc 10 (C 8/10) cu dimensiunile 10 x 20cm.

 • 2.2.3.3. Alei pietonale

Pentru realizarea aleilor pietonale, cu lățimea de 2,5Om și o suprafață totală de 12700,00mp se va adopta următoarea structură constructivă:

5,5 cm - Plăci prefabricate din beton de ciment 40 x 40 x 5,5cm

5 cm • substrat de nisip

20 cm - fundație din balast

Detaliile pentru executarea aleilor pietonale dintre parcele au fost prevăzute în planșa PT 2.

La baza elaborării documentației privind lucrările de drumuri a stat legislația în vigoare.


[NTOCMIT,

Teh. Mihai GEORGESCU

CENTRALIZATOR

Pentru lucrarea:

AMENAJARE CIMITIR “SĂRATA II” ÎN MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

- Lucrări de drumuri -

OB. 1. Amenajare drum local de acces din DJ 119 la Cimitirul SĂRATA II -    872 191,00 lei

OB. 2. Amenajare accese și platforme în Cimitirul SĂRATA II -             2 505 960,00 lei

OB. 3. Amenajare alei pietonale între parcele în Cimitirul SĂRATA II -      1 672 336,00 lei

TOTAL -          5 050 487,00 lei

T.V.A. =_______________959 592,53 lei

TOTAL GENERAL = 6 010 079,53 lei

ÎNTOCMIT,LISTA LUCRĂRILOR PE OBIECTE

Pentru lucrarea:

AMENAJARE CIMITIR “SĂRATA II” ÎN MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

- Lucrări de drumuri -

OB.l. Amenajare drum local de acces din DJ 119 la Cimitirul SĂRATA II

1 .L Terasamente:                                                                     81 270,00

 • 1.2. Sistem rutier tip 1 și acostamente:                                                    720 181,00 lei

 • 1.3. Rigole pereate:                                                                     64 960,00

 • 1.4. Rigolă betonată:                                                          5 780,00

872 191,00 lei

06.2. Amenajare accese și platforme în Cimitirul S ARAT A II

 • 2.1. Terasamente:

 • 2.2. Montare borduri mici:

 • 2.3. Sistem rutier tip 1:

 • 2.4. Sistem rutier tip 2:

 • 2.5. Trotuare:


250 971,00 lei

307 751,00 lei

396 106,00 lei

1 314 082,00 lei

237 050,00 lei 2 505 960,00 lei

OBJ. Amenajare alei pietonale între parcele morminte în Cimitirul SĂRATA II

 • 3.1. Terasamente:

 • 3.2. Montare borduri mici:

 • 3.3. Alei pietonale:

ÎNTOCMIT, teh. Mi hai Gaorgescu

143 510,00 lei

427 736,00 lei

1 101 090,00 lei

1 672 336,00 leiEVALUAREA LUCRĂRILOR DE DRUMURI

Pentru :

AMENAJARE CIMITIR “SĂRATA II” ÎN MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

OB.l. Amenajare drum local de acces din DJ 119 la Cimitirul SĂRATA II

1.1. Terasamente și spații verzi:

1290,OOmc x 63,001ei/mc =   81 270,00 lei

1.2. Sistem rutier tip 1 și acostamente:

3290,OOmp x 218,901ei/mp - 720 181,00 lei

 • 1.3. Rigole pereate:

 • 1.4, Rigolă betonată:

560,OOm xl!6,001ei/m =   64 960,00 lei

10,00m x578,001ci/m -    5 780,00 Iei

872 191,00 lei

OB.2, Amenajare accese și platforme în Cimitirul SĂRATA II

2.1. Terasamente și spații verzi:

3990,OOmc x 62,901ei/mc =  250 971,00 lei

2.2. Montare borduri mici:

7310,OOm x 42,101ei/m = 307 751,00 lei

2.3. Sistem rutier tip 1:

7 2.4. Sistem rutier tip 2:

2180,OOmp x 181,701ei/mp = 396 106,00 lei 10780,OOmp x 121,901ei/mp ’ 1 314 082,00 lei

2.5, Trotuare:

2750.00mn x 86,201ei/mp = 237 050,00 lei

2 505 960,00 lei

OB.3. Amenajare alei pietonale între parcele morminte în Cimitirul SĂRATA II

3.1. Terasamente:

2540,00mc x 56,501ei/mc -   143 510,00 lei

3.2. Montare borduri mici:

10160,OOm x 42,101ei/m = 427 736,00 lei

3.3. Alei pietonale:

12700,00mp x 86,701ei/mn - 1 101 090,00 lei

1 672 336,00 lei

ÎNTOCMIT,

......F


VERIFICAT^ ing.Liviu PopoAcA . . ' ■ A


■!W!j
'SeSMMflffiCTJJU.

$$ MCil'

J&4/1181/1993_________


QiX[JK7

uclity


BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI BACĂU


Pr.nr.

5;20<NScara:

1 . 10000


PLAX DE AMPLASARE

ÎX TERITORII


FAZA: s.r.

ri-nv: 0 '■
__Aii n.iamen t


C hm 1


i

VEXIFÎQAfațt!^

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT 1 EXPERTIZĂ l NR. l DATA

Cod:F0£fT5 3

;V    j04mai/t993

/'"XffiatS? xj^uolity

BENEFICIAR:                             1

CONSILIUL LOCAL AL       Pr-nr

MUNICIPIULUI BACĂU    | 5~009

‘“’SLT.^™

CALrfÂTEfr-^

ELABORATORULUI

k ■

NUME

semnătura -T/ ii /AA

Scara; . 1 : I000

J : 100

Denumire proiect:     "Amenajare cimitir SnniEi fj* în |

municipiul Eaciu. județul Bacâu      FAZA;

■ lucrări dc dramuri ■              gp

Ampl^ament.      str. Poligonului T-52, Județul &a<au ]

director

dr. mg. Liviu PopovicJ

ȘEF PROIECT

iîif Lupeț Vatile    ’

L !

Dau

' TOfld

planșa POFIL LONGITUDINAL     PL

PROIECTAT

ing Luptf Vas i te

VERIFICAT

dr. irjj:, Liviu Popcvici

DESENAT    T;hn, Dumitre Geta

PROFIL TRANSVAERS AL TIP 1

Sc. 1 ț 100

Se aplică pe drumul comunal de acces din DJ 119

Rigola g|         ________Carosabil________________|j Rigolă

^pereată â 8                                                      '                      g » pereată


DETALIU

Sc. 1 : 20

XC

>. <';W

10 cm - Pereu din beton Bc 15 £GL2â5X 10 cm - Strat filtrant din balast


18 cm -îmbrăcăminte din Bc R 3.5

2 cm - Substrat de nisip

20 cm - Fundație din balast


r. ’A’ -sX' V llWa» V vS'

 • 4 cm - Strat de uzură BA16

 • 5 cm - Strat dc baza BAD25

 • 6 cm - Strat de_bază_ABJL

30 cm - Fundație din balast

PROFIL TRANSVAERSAL TIP 3 Sc. 1 :100

Se aplică pc accesele principale în incintă, cu un de circulație

2.5%

~h    -~ ~~n

.L0.P 3,50.


PROFIL TRANSVAERSAL TIP 2 Sc. 1 : 100

Se aplică pe accesele principale în incintă, cu două fire de circulație

Trotuar____________Carosabil__*_______ _ Trotuar

2.8 %      2.5 %       ,     2.5 %         2.0 %

Tl------lj -      ~                                                    U~

_____„7.00______

33*50___21__săo_____wjl

DETALIU

Sc. 1 :20


i

Plăci prefabricate din betonJ 10x40x5,50 cm


 • 4 ..cm - Strat de uzură BA16

 • 5 cm - Strat de baza BAD25


5 cm - Strat de nisip

10 cm - Strat filtrant din balast


25 cm - Fundație din balast Borduri mici prefabricate 10x15 cm . Fun datie din Bc 10 (c 8x101

r----------------

.. i......        z~z          q

NUME

_

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT 1 EXPERTIZA N'R.' DATA

'SC’MlMOffiT’SRL

K^țuolity

BENEFICIAR.:                               j

Pr.nr.

3__

CONSILIUL LOCAL AL

-    «LW

w-r

MUNICIPIULUI BACĂU    j

5/2009

’ciitW- M. 'DȚ'          J04/1131/1993

cunwT'

ELABORATORULUI

nu: ie

SEXtȘÂTL

RA

A

Scara :

' 1 :100

Dcnumiit proiect:     "Amenajare Jmiur Saraia U" fa :

municipiul iacfiu, județul Baciu ■* lucrări de drumuri -          |

FAZA:

S.F.

DIRECTOR

dr. ing LK'i'j Popovici

1 :20

Amplasament:       str. Poligonului T-52, Județul Bacau !

SEF PROIECT

ing LupesVtaik

țll/A

r

Data

Planșa

PT1

Revizia: 0 |

PROIECTAT

uig. Lupcț Vas: le

*;

POFILE TIP         1

VERIFICAT

dr. ing. Liviti Pcpovifl

Vy7 r-

‘ 2009

1-2-3         F

DESENAT

Tchn. Vennnn Vasilc |

1

PROFIL TRANSVAERSAL TIP 4

Sc. 1 ; 100

Se aplică pe accese interioare, și spații de parcare


Parcare auto

Spații

Accese

C3 P

verzi

carosabile

p

2.5%

2.5 %

2.5 %

2.0%

2.5%

2.0%;

-'i--------—

1                                  '                                    ~F 1              _ J—TJ ..


DETALIU

Sc. 1 :20


16,00

5,00

6.00

5,00

; 1,50

3.50

1,00 :Fundație din Bc 10 (c 8x10)


. 5 cm - Strat de bază BAD25

J30_cm - Fundație din balast


Parcare auto


2.5 %


5,00


PROFIL TRANSVAERSAL TIP 5 Sc. 1 : 100

Se aplică pe accese interioare, și spații de parcare


Acces carosabil


2.5 %


JXQP__________

m


DETALIU

Sc. 1 :20


§ “o" £


2.0%


1.00 t4 cm - Strat de uzură BA16


_Fundație din Bc 10 (c 8x10)


5 cm - Strat de baza BAD25 _6_cm^Sțpțj£_bsaAftl_

30 cm - Fundație din balast


PROFIL TRANSVAERSAL TIP 6

Sc. 1 : 100

Se aplică pe aleile pietonale, dintre parcele

Alee_____

pietonală

■ . • ' ' JLQ_°4

h "r'"'

...... 2.50   .....


DETALIU

Sc. 1 :20


P^ciprefabricate dinbeton [ 40x40x5.50 cm ' _5crn_- Strat de nisip.. 10 cm - Strat fîlbânt din balast _


Borduri mici prefabricate 10x15 cm

.Fundați.e_din_Bc_10 (c_ SxJO)


VERJHGA1OR'

^EXPERT' o>

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZĂ/ NR. / DATA

7' '■

câfcitf?-           -•

“5?       5.1 C

*0 ■'         J04/118

9IECTS.IL

1/1993

/"\t5l35?ir

Xjfuality

« «Mr>»

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Pr.nr.

5/2009

ELABORATORULUI

NUME

SEM*/ÂȚUțA

Scara:

>r i : 100

Denumi proiect:     "Amenajare cimitir Serala II" în

municipiul Bacău, județul Bacău • lucrări de drumuri -

FAZA: S.F.

DIRECTOR

dr. irtg. t.iviu Popovici

1 : 20 ■

Amplcsamcm:      str Poligonului T-Î2. Județul Bacău

SEr PROIECT

inp Lupeț Virsitc

P/Ap i

Dota

POFILE TIP

Planșa

PT2

PROIECTAT

rog. Lupes Vasilc

-

VERIFICAT

df. mg. Liviu Popovici

/JV

i 1   2009

4-5-6

DESENAT

Tchn. Xtainan Vasile

Revizia: 0 |S Sediu: str. Mioriței, bloc 68. sc. C. ap. 3, Bacau © Mob.: D744 70.92.50 (D Mob.: 0788 70.92.50

_______ _         _________________ 8 Tet/fax.: 0234 58.66.50__________

PROIECT NR. 25/100. FAZA : S.F.


AMENAJARE CIMITIR SARATA II -BACAU

-VOL III - PIESE DESENATE -

BENEFICIAR:


MUNICIPIUL BACĂU


AMPLASAMENT:


str. Poligonului T-52, mun. Bacău, jud. Bacău


FAZA: SF


Ex.


- 2009-


/J'PS.C. "RESMIN" S.R.L. Bacău E-mail: resmin1992@yatioo.com

E Setfiuî Stf. Mioriței, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau O Mob.; 0744 70.92.50 Q) Mob.: 0788 70.92.50     '■

________ _ ____________ Țeiffiax: 0234 58.66.50                  ________________] Proiect nr. 25/100160/2008 Faza: SF

CIMITIRUL SARATA II

BORDEROU

- PIESE DESENATE -

A0 Plan de încadrare în zonă

A1.01 Plan de situație

A1.02 Detaliu sistematizare loturi morminte

ARHITECTURĂ

Obiectul 7 - Capelă

A2   Plan parter

A3    Plan învelitoare

A4   Secțiunea A-A

A5   Secțiunea B - B

A6   Fațada principală vest

A7    Fațada posterioară (est)

A8    Fațada laterală stânga

A9    Fațada laterală dreapta

Obiectul 8 - Sediu administrativ

A2 Plan parter

A3 Plan învelitoare

A4   Secțiunea A - A

A5   Secțiunea B - B

A6   Fațada principală

A7   Fațada posterioară

A8    Fațada laterală dreapta

A9   Fațada laterală stânga

Obiectul 9 Grupuri sanitare

A2   Plan parter

A3   Plan învelitoare și secțiune A - A

A4 Fațada principală și fațada posterioară

A5 Fațada laterală dreapta și stânga

Obiectul 10 - Cabină poartă

A2 Plan parter și plan învelitoare

A3 Fațada principală și secțiunea A - A

A4 Fațada posterioare, fațada laterală dreapta și stânga

Obiectul 1 împrejmuire cimitir

A2 Plan și vedere stradală

REZISTENȚĂ

R1 Plan fundații și detalii fundații - Ob. 7 Capelă

R1 Plan fundații - Ob. 8 - Sediu administrativ

R2 Detalii fundații - Ob. 8 - Sediu administrativ

R1 Plan și detalii fundații - Ob. 9 - Grupuri sanitare

R1 Plan și detalii fundații. Armare stâlpi - Ob. 10 - Cabina poarta

INSTALAȚII

E1 Plan de situație rețele electrice

H1 Plan de situație apă - canal


LEGENDA


Amplasament studiat


Secțiune plan: L - 35 - 54 - B - d - 3 -1


Verificator

^xperț
Numele


Referat / Expertiza NrJData

r^rtlu proiect:829/1992

Elaboratori

Numele

Sema^titra

^oiectat

Arh. Bumea Geonqescu

Pr. asistată

Cerbu Maria

Șef proiect

Ing. Bălan Comeliu

Director

Ing.Bălan Cornelia
io cî

O" in cm

■ ‘

io CM

“ *-W"

1'24,2

m1 cm.

:

«V CM,

. 4B1

.y-i?..

2,5 <i

,!r 2,5 <

'J 2,5 0

> 2,5 : 0

> 2,5

\2,5b 0

1Â i

,$2

5

"țqr"

.■ ’"On

tn cm',

••/‘A         - f

1 1

20,5

ia!

J         1

CM
XL-

2.65

; tso i

1B7S

j

1.675

L     150     1

2ăC

fi

1—

2.65

.1 x

3.90

-4---

24C

-----X

JGHEAB SI BURLAN TABIĂ PLANTA ROȘU


l-“

1 A

U-

k a. 4

1

71

■ț

JGHEAB SI BURLAN TABLĂ PLANTA ROȘU


JGHEAB SI.BjJRLAN TABLĂ PLANTA ROȘU


JGHEAB SJ BURLAN

TABLA PLANTA ROȘU


VERIFICAT


Wllfecator


Elaboratori

Marnei*

Samnattrâ

Proreaar

Arti.Goergeicu Bumea R.

■■ v-tL

Pr.asistaa

Certxj Mvi*

-

Sol voita

Inț. BAJari Ccrrteliu

Director

Ing. Balon Comeliu

\_ BURLANTABLA

PLANTA ROȘU


gABQQSEALĂ____________

PLACA B SA_____________

TCRMOIZOLATÎE POLtSPREN STRAT PIETRIȘ_____________

STRAT UMPLUTURASECȚIUNEA A-A

oe,r CAPE LA
_+ 1C.70

VERIFICATOR

Verfficitor •XpMl

$*«rriatun*

JWemc / ExperttzA

J^NrJDat»

Jy w

T&BTOiQCt

>     "Amatiajare cbntlr SĂRATA N “

^7      Mtm. Baciu. Jud. Bacâu

Pr. nr.

2M001KM 2008

■wraawiTOi

Elaboratori NumMe

Semnaturi

Scara;'

1:50

Beneficiar:      muwCIPIUL BACĂU

Str. MlrH^n nr. 6. BACĂU

F«a:

SlF.

’toiBaat |Aih.George»cu Ekmu R

Fr.isâQiajccrbu Mana

Bfcwi Corneliei

Director jlngBlIanConeliu

Data:

2W9

Titlu pansa       SECȚIUNEA B-fi

OB.7CA PELA

Plans» « a-jAc ■ 128.70 mp Ău ■ 101.57 mp¥ertfl«tw expert

Nwiwte

SvmnttwaZ

Certnți A

TWerM / Ex perttxA

' ftrJDttt

\ v

C^-' *

TIHojlrolect-

jV   'Amenajare tbnBr SARATA8 ’

"       Mvn. BACĂU,Jud. BACĂU

*r. nf,

25MOO1GQf 2008

JM/2B2ST1M2

EllbOtttorf

Numele

Semnătur»

Sc*w

fee netei r:

WWCFIUL BACĂU $tr, MemeetF fir.ț BAC Au

Few:

S.F.

Proiectat

Arh. Bune» Georaeseu

*■

1:50

Prasnwa

Qerbu Mar*a

zzr;

șei poied

ng.Batn Comelki

D«B 200S

TKtjtXantf: PLAN PARTER

08.3 SEDIU ADMINISTRATIV

Ptanțarr

Director

Ha.Baen Cornel

.OF&v~

A-2J 04/212911992

Etetioratorl

Muta*!*

ScnfflțhMt

Scara:

proieaat

Am Bune» Geoiwnai

^’-yaiT

1:50

Pr.MdttuJ

Cert» Marfa

Șefpwect

bOB.MIwComebu

Data

Director

Ing.Bann Cornelii »

2009


T«u ptunți' PLAN INVELITOARE

06.5 SEDIU ADMIM5TRA7TV


5.25-4


+ 1,50


±0,00

-0,70


-1,90PARDOSEALĂ___________

PLACĂ B.SA.____________

TERMIC IZOLAT IE POLISTIREN STRAT PIETRIȘ____________

STRAT UMPLUTURĂ


Referat / Expertiză NrTDataTitlu planșa:       SECȚIUNE A-A

5 & SEDIU ADMINISTRATIV
ÎNVELITQARE TABLĂ PLANYA ROȘU JGHEAB TABLĂ PLANTA ROȘU PAZ1E LAMBRIU P.V.C.-CIREȘ FIN ISAJ VAR LAVABIL ALB_______

ANCADRAMENT MARO_________

TĂMPLĂR1E P.V.C.MARO
___ _

^rpl U II LUTH 0,11U U.IULJUJ-lipil


GLAF P.V.C. MARO_______

FINISAJ VAR LAVABIL ALB

SOCLU VAR LAVABIL RELIEF MARO

TROTUAR BETON (GRI)


VERIFICATO


Verificator expert


Referat 1 Expertiză NrJData


ițju proiect


J04/2829/1992

Elaboratori

Numele

Semnătură

Proiectat

Arh. Bumea Georqescu F

‘ ■ ni/\

Pr.asistată

Certau Mari a

Șef proiect

Ing, Bălan Comeliu

Director

Ing. Băîan Comeliu     1

ÎN VELITOARE TABLĂ PLANYA ROȘU JGHEAB TABLĂ PLANYA ROȘU____

PAZ1E LAMBRIU P.V.C.-CIREȘ FINISAJ VAR LAVABIL ALB_______

ANCADRAMENT MARO_________

tAmplărje p.v.c. maro

GLAF P.V.C. MARO_______

FINISAJ VAR LAVABIL ALB

SOCLU VAR LAVABIL RELIEF MARO

TROTUAR BETON (GRI)

Verificator expert


Referat / Expertiză NrJData


Elaboratori

Numele

Semnătură

Proiectat

Arh. B urnea Georqescu F

Pr. asistată

Cerbu Maria

Șef proiect

tng. Bălan Comeiiu

zrxz

Director

Irig. Bălan Comeiiu

2009


PA2IE LAMBRIU P.V.C.-CIREȘ____

ÎNVELIT OARE TABLĂ PLANTA ROȘU JGHEAB TABLĂ PLANYA ROȘU

PAZtE LAMBRIU P.V.C. - CIREȘ FINISAJ VAR LAVABIL ALB_______

ANCADRAMENT MARO_________

TĂMPLĂRIE P.V.C, MARO________

5.30

3.70


1.60


1.60


3.70GLAF P.V.C. MARO______________

FINISAJ VAR LAVABIL ALB_______

SOCLU VAR LAVABIL RELIEF MARO TROTUAR BETON (GRI)
Verificator expert


rferat I Expertiză


Pr. nr.


25/100160/ 2008


Elaboratori

Numele

Șenwatură

Proiectat

Arh. Bumea Georqescu F

A ml

Pr. asistată

Cerbu Mana

Șef proiect

Ing. Bălan Comeliu

Director

Ing. Bălan Comeliu     '

Data: 2009


Faza:


S.F.+ 2,77

+ 2.15

Z3z


+ 0,90


±0,00


-0,605.30

370


1.60


4.

-4.


1.60


PAZIE LAMBRIU P.V.C. - CIREȘ_____

ÎNVaiTOARE TABLA PLANYA ROȘU JGHEAB TABLĂ PLANYA ROȘU

PAZIE LAMBRIU P.V.C.-CIREȘ____

FINISAJ VAR LAVABIL ALB_______

ANCADRAMENT MARO_________

TĂMPLĂRIE P.V.C. MARO_________

5.30


+■


3.70
GLAF P.V.C. MARO______________

FINISAJ VAR LAVABIL ALB_______

SOCLU VAR LAVABIL RELIEF MARO TROTUAR BETON (GRI)


Pr. nr.


25/100160/

2008


Elaboratori

Numele

Serhnatură

Proiectat

Arti. Burnea Georgescu R

Pr. a sistată

Cerbu Măria

Șef proiect

Ing. Bălan Comeliu

/•A

Director

Ing. Bălan Cornel iu     L

Scara:

1 : 50

Data:

2009


Beneficiar:       MUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășeștl nr. 6, BACĂU

Titlu planșa: FAȚADA IATERALA STANCA CP>& SEDIU ADMINISTRATIV


Faza:


S.F.

Ac = 29,95 mp Au = 22,78 mp

J04/282W1992

Elaborator?

Numele

Semnătură

Proiectat

Arh.Georqescu Bumea R

/M.

Pr.aslstatâ

Ing. Costan Alexandru

Șef proiect

Ing. Bălan Comeliu

A ,♦ X

Director

Ing. Bălan Comeliu
PLAN ÎNVEUTOARE GRUP SANITAR

□ 0 0


SECȚIUNE A-A GRUP SANITAR


A*

£ învelitoare PLANTA ROȘIE Șarpantă din temn________

Planșeu cu grinzi (fin lemn


2,425             |            2.425

44 J 5+5dAJSfe----

+2.10

+152—
-1,70Pardoseală_____________________

Placă beton slab armat__________

Strat pietriș

Strat umplutură bine compactată'VERIFICATOR


Elaborator

Numele

Semnatul

Proiectat

Arh.Georgescu Bumea R

1

Pr. asistată

Ing. Costan Alexandru

Șef proiect

Ing. Bălan Corneliu

fj»

Director

Ing. Bălan CorneSu     <FAȚADĂ PRINCIPALĂ GRUP SANITAR


învelitoare PLANYA ROȘIE Jgheab PLAN YA ROȘU Finisaj var lavabil GALBEN ~ Tâmplane P.V.C. MARO ~ Parapet var lavabil GALBEN Sodu tencuiala striată______

Trotuar b.s.


+4.15


IȚII UU II UIT II IIIIII TIU II IIIIII ULII

UIT II UIT,

ii ii ii mi UT II LllTII UU II UU II UU

mliLLiu gluMi

i Ojiuu ii ii ii ii iii urni iT ii m

ii urni i i ,ii uuii u □ il

JmiJlUJL

JWLHJTL

TTIHTO I JIDllI ffUTLLnj

UWLJllil

IIIIIL. U U

ll I i II II IT li II IT ll ll IT I) Jl IT li II IT li II II

ii 11 11 ii iTl


THC

J

x

I+2.46

*2.10

--

+1.50

--


VERIFICATOR
Beneficiar:   MUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășeștt nr. 6, BACĂU


Pr. nr.


25/ 100160/2008


Faza:


S.F.

Elaborator

Numele

Sempatură

Proiectat

Arh.Georqescu Bumea R

Pr.asîstată

Ing. Castan Alexandru

Șef proiect

Ing. Bălan Comelru

Director

Ing. Bălan Cornel iu


PLAN PARTER CABINĂ POARTĂ


PLAN ÎNVELITOARE CABINĂ POARTĂ


C-

VERIFICATORI


Semna tu rțj &rința


JO4/2829/1992

Elaborator

Numele

Sațnpatură

Proiectat

Arti.Georqescu Bumea R

C5*K-

Pr .asistată

Ing. Castan Alexandru

Șef proiect

Ing. Bălan Cornel iu

Director

Ing. Bălan Cometiu


Elaboratori

Numele

Sețijnaturâ5

Proiectat

Arti.Georoescu Bumea R

CA.

Pr.asîstată

Irig. Costan Alexandru

Șef proiect

Ing. Bălan Comeliu

KW?

Director

Ing. Bălan Comeliu


FAȚADĂ POSTERIOARĂ CABINĂ


FAȚADĂ LATERALĂ STÂNGA CABINĂ


Ui^JULlBLlUULlL îmi i—L XC


Finisaj var lavabil ALB______

Soclu finisaj tencuială striata

Trotuar b.s.Elaborator

Numele

Șpnjnaturăr

Proiectat

Arti.Georqescu B urnea R

Pr.asistată

Ing. Costan Alexandru

Șef proiect

Ing. Bălan Cornel iu

Director

lng. Bălan Cornel iu


Referat / Expertiză NrJData

2.40

lio|

2.40

lio|

2.40

[io|

2.40


2,

T

\                                  <D J *»“

,5                                         2.35                                    1

,5

7

\       2.35            !

1

5

Ț

2.50

\               \   2.50

\   STÂLPI       \   fAsii


Elaboratori

Numele

S^rp natură

Proiectat

Arh.Georgescu Bumea R.

‘•wL

Pr.asistată

Cerbu Mar a

Șef proiect

Ing. Bălan Cornelia

7/* Z £

Director

Ing Bălan Corne li u      isTcrcaul preztms o buni stobilibrc generala fi itțaiJrimplMnienrj L nund o suprafața plâns sj orizontali, Grad ferit de f*.TieoîuI inundai olor. Tu i- »jiI se încadram io caicgcna gțoteimica 1 >cu rix geotetaie fvdus,

■Conform studiului geotehme efectuai pe amplasament stratificatid terenului ® Maa ainplasaimmniiiii este

’ soi vcțcuLavnkd o prtMjne de QjO-tkbOm

-sini de praf srgilov c3fcnMz,#ui?oporic,ujncd^u aspect IcceoottLiviDd plasticitate pujiociejooasijtaio fidkata

^Stratul Imn de fondare va fi stranii dc praf argifos.cricTUU.tcnetLsc apare imediat srf» *Ait \TffcT>I.Fund*ea «x«tn*iict se m face direct in acest strat Ja o adâncime dc rnirirn t JOm ten dc C.T.M„irxltuand »respectarea ineariroiii obligatorii de minim Q,20m in ace* strai ..Conform STAS JîtXH'KS corelai cu P’C(XX?,ttfcfiiil dc pe «mplKWent înscrie m categoria tercrcrilor sensibile la umcrirt»P.S.V''gnipa A.

fcDimensianaraa fufidatfiilor se si face ccnridcrand pentru icrenol dt fundare o presiune coovoctfofjata pootn— 1 SOKPxpanru gruparea furdxtnentala de jaiuAi-conform ST AS 3300,2-^Sjpku B.

a Apa subterani se lOWlneCe h adancimj dc pene 9 An fou dc C.T.Njstfa ca rw va îâfiuema sucirii s ciploameacrautniciici,

a Adâncimea maxitna de inpjvn in ^onu amplxsamenhilui .conform STAS 6054 T? c«c dc 0.90 ttt.

a Toate lucrările dc s0tcn»irarivrecclc autfioare n imenoaru se vor cxomu cu rwprtorea proedenk P"? 2002.

FSc*wn>c,amp’!3iameiiiul se prerie ia sona dc grad Vttl(mpt).«mr. SR f t. î CHJ.' î'■Q3. isroanfocm ^.OfMK^snphsamcafttl este czrUzenzA de o mcefcnrie o terenului ?gHL2Sgii Tc-0,70

«Confont* HCR. 766-’ 1997 construcția x- inudreaza in categoria dc itnportsnw *C" (ncnrrda Mar eoni. P100/06 ccrtfinictia sc uicodre^xs in etiuudc imporunu llKv^Xl)

C^rinț."

Rriirat f Exț»rtlz* " '             -   •

=—itT^zsrvnJkJăss"-

CTțy>m»ci: Am»)» eirr.nr SAR.ATA II'

C*\

Z^'tOQlcZb

jttWWaZWSI

H %

AioplifaKirt; omlBjciu i»d Rw i? ' [                          -J

7X1

FliUoirtort     raumfti      Șînrnttiirn

Precedat Ing. Aftăvei

Ă&?’*

3e^U*n Consiliul Local al mun. Bacau

«X265


nr


7A GO

2£ 5__

5. SO .........


TT.....

____

"î. 'Al

...........n"1

"g7/Tp7go7~"T~ rOț

in

i
J

C> :


=2

2S

2-

CO ■         !

Nyl

ZSJ

\        J i

/ !

i-----L—;---

±h


¥

•-XS] 5.. s

---- 0.

L ,d'L

1-=


z ■/2’5


NOTĂ      i           â

a c.șwht z.crțx apAl

&G/&L ■^f9riv£a/'r>Q-/tsf&£ &frQ-ktC natura/1 ș/e               d'

~          ..L„          — ._    asped


±0J;O-

- o.6o-

~ =■ _ ,r;_________ ..

® ^y/ro-kiC naA/ra/1 <•£>&& r/e             /c? d a./<?sJvr’/               ?F4f/0&

. G&fyen. -Zofirivt> pt/jin (jmerf 'tt&ftvp'P-rfc et&p&rl Șz<Sv$f‘d

=   \plQ&#£j-/t(/e- 'rr7pttee/£ ,           \iprhs! >           <ț&i. ' ■șp&rîfrt&d fsț/ psvpo

g/~           y& •&            rr? g'p /$ <SȚJV-

birfiPnSțonorp £>rdv-kf' Sr-             u&fcz&nid î^er-v Vfo'ăM.

T& 8fr5m>t                   Zf'rScr.'Ș "r.

- .  .          .            .......... u7d--CT^.


’p-'


‘/Ș2&


4

7    ___________________Elaboratori

Numele

Semnă Kk^

Proiectat

Sing.Moraru Maria

Desenat

Sing.Moraru Maria

Șef proiect

Ing.Bâtan Corneliu

f,r jLsf

Director

[îng. Bălan Corneliu

WLfî'ț

Data: I Titlu planșă: PLAN FUNDAȚII 2009


Referat t Expertiză" Nr./Data


< ji    "Amenajare cimitir S ARAT A II "

Mun. BACĂU, jud. BACĂU


Pr. nr.


25/100160/ 2008

Faza:


S.F.

Planșa nr,

R-1(?)


2Q

2o2.0


11/2(1’5 'V2 f7~V l 70


o^z-y 3$

L= 9-j<©


2o


-P i . .-. ș.,-

9j L^'Â5O        ț

0

i

5<?  L-1?^

-22t?   |

;ă) ^n/20^52.

“ ~T L iF-ț-frzJfi d? <2fvr>

I ӣ*537

--pS52—

xrSZ^y L

„O.SS£- Ir7.5 '5-

0. '>'7 i

?.2< j        J

■ dț» c | â

|

1 |


/ ■

ieșene'o-


2-2


2Q2.C


: ' ’^sb.b'


“g

\2o^O b. - ' ■ — "W'ab -iVS.ăf

£*5.âo

53.7£        .' -......

____


©1   .5                              = 7^7©

2 ■ 6 ;2gg: f\.w: ~   >?5Xo -   \ -   _' -"    - ' i

-61 ? 0 7 M ?Qq 21 SGftf 6'. 3      2.3 & Za

___H?osXl~<b [^^7^3 r3o*l   34^     ^75 ^O~■.


CI -                                      O&Z^

jj - =/citv£ șolte^'&ya. ;

.0 " ‘-/g/y^/Ș/ z&fo'&'C’ p£s/£,&w>

J - Sr/fg/i^gZ/?^'______

Ș - ^/yijpxyXz/'gi- A

f -                                r- ?'£

TP ’Zi'<7oe"rC. GV. ■. ,  ,

"]Ț- " Hob "gr&nî-*' "Ț

ff) - ~^ană. C 7^--

J £,?--&n : ^ ht 5 i

ii ., ;<W5 i

1 c             P?52'i Numele ____

Sing.Moranj Maria Sing.Moranj Maria Irig. Bălan Corneliu

Irig. Bălan Corneliti Z


îțfr.țWo @


06 ț^2O


Referat / Expertiză

Nr./Data


Pr. nr.

2S/1001S0I 2008

Faza:


S.F.

Planșa nr.

R-2jCer,^f?/w" &•

[2.5^4-q) 23


: ^<7                O&$7

; 2,25^ /

:_      dvnqjmw/<£

^Pla$a Ha&a }$>


i' i


-1.00


"22.0


1—2

gCtrrtl flîZO


i J

A6ț 2-5 tA5

_.Z ^5..

C&/75


;1 4*l2fcș@ ?

UI

V


t,

6p^h“ Ș6/7j,5_ e >2/ otel twn; 2c 32,


p

e^±&]2c@ 0037 l=o fo țwlzc


O - q

; 26 .  44U©


©Wl2^2

L^. A-00


rC32

&țQ £*2 ’d

-   1^3 io ~ 3^.

33^o  -   --

-

173.&& ~ ^t'a - ' -dfGfâ -    -


.1.


Ift.lc d7^,&-1^41^â£c o. 2^.^fe>2?£ 23.13... k^PfeL


315


Je &r*><s>ra^ & i

țpockst /ntrieră-( Go4>42


bonpQf' â&7^ de. d? 'a

.= 72^ £o<i>W = ^otuf 6o<Wfz8SCto


i.


b.a.


AG**Pg otffl '

5X2<P&/'W> n

£.tt '. b


' /.îdrM&\CJ

O907A - '1.00


Elaboratori

Numele

Semnătura

Proiectat

Sing.Moranj Maria

\ A

Desenat

Srng.Moraru Maria

Șef proiect

Ing.Bâlan Ccmeliu

ddr

Director

Ing. Bălan Corneliei l

Data: TWu planșă; PLAN SI DETALII FUNDAȚII

2009 I OB.9GRUP SANITAR


O-


MUNICIPIUL BACĂU

Str. Marasestlnr.6, BACĂU


s

-L


Pr. nr.

25,100160/ 2008

Faza:

S.F.

Pfanșa rir,

R-1


o

îXJ


i-n

'■'Si


Âl ÎU-


St. ;s<î


PLAN FlMMlL fȚ] Swo *■' "-0.05

" ' 4

z030 7

•5-4

-0.70 $r

2       <


-100

; ~~7r


■\j

4>4W?52/g/r ^8/2^ ObZ 7


CET. 4-

1-1 -F-


72’Zt

'*0 "12"


(v- >n-


4.

r.CLZ.5-S


-Mo *r

4.

($^Wfț52

J

rN


„r

_____________________________________________,

52

h.oo


. 1 v . 2lOO i ți..

-■-—-r- ...v ..

ț-pnA/rs

^/piWițnC- t, £».,        j

'iT-wJ# 0337 Jrfpâ 4X .| 4j,&e &f>7~b.%7 L-O-^0


3>aî4o '*<se^b--o.o5

0o 3 X2,25%5 0

Sfo -

s £r - " jJAL.


A’6,712 £-275

....


___jj

""e.k7^" II ie?&> far, ?c 52‘03 37$Elaboratori

Numele

Semhăf&ăr

Proiectat

Sing.Moraru Maria

Desenat

Sing.Moraru Maria

. u^y

Șef proiect

Ing.Bălan Corneliu

X * /fyț v

Director

Irig. Băl an Corneliei


0-^7

Z20


' țSAi proiect

-%A

V "Amenajare cimitir SARATAII " fi      Mun. BACĂU, jud. BACĂU

,*K,

',, "beneficiar MUNICIPIUL BACAU Str. Marasesti nr.6, BACĂU


Pr. nr.

257100160/ 2008

Faza:


S.F,

Planșa nr.

R -1


1

ptr anul 1 preț cf Ordinului ANRE134/2008

2

centuri

C1 (30 x 30)

ax A, D = (3,025 + 2,375 + 2,40 + 1,65 + 3,05) x 2 = 25,00 ml ax B = (3,025 + 5,0)=                              8,03 ml

ax 1,7 = (1.275 + 2,40 + 4.025) x 2 = 7,70 x 2 =     15,40 ml

Total centuri C1 =                                 48,45 ml

Susținere pe popi metalici, extensibili tip PE3100 R

• planșeu 102,65 mp : 3 = 35 buc x 4 popi -      140 buc

3

Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag așezați orizontal,

4

conform art. TSA04B1

5

(29,35 ml x 2) x 1,20 = 70,50 mp

6

TSD01B1_____________________________________________15.95 mc

împrâștierea cu lopata a pământului afânat provenit din săpătură

(3,825 + 1,50) x 3,00 x 2 = 31,95

(3.825+ 1,50) x 1.00x2 = 10.65

Total =                  42,60 mp

 • 42,60 mp x0,25=                 10,65 mc

(29.35 ml x 2) x 0.20 x (0.10 + 0.15) =   2.95 mc

 • 13,60 mc x 0,17% = 15,95 mc

7

TSD04A1______________________________________________15.95 mc

Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor, conform TSD01B1 = 15,95 mc