Hotărârea nr. 354/2009

 Hotărârea nr. 354 din 29.10.2009 – privind aprobarea formularului Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico-edilitare, pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum şi abrogarea Hotărârii nr.313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea formularului Autorizației de Execuție (Spargere) pentru lucrări la sol și subterane executate la rețelele tehnico-edilitare, pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, constatarea și sancționarea contravențiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum și abrogarea Hotărârii nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 120 (1) și (2) și art. 121 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și Lista „Anexă” la această lege, pct. III;

 • • Prevederile art. 2 (2), art. 8 (2) lit. „d” și art. 15 (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Referatul nr. 4778/05.08.2009, al Poliției Primăriei Municipiului Bacău;

 • • Adresa nr.4746/04.08.2009 a Poliției Primăriei Municipiului Bacău;

 • • Hotărârea nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • • Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” alin. (9) și ale art. 45 (2) lit. „e” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă formularul Autorizației de Execuție (Spargere) care va fi eliberată de Primarul municipiului Bacău, la cererea persoanelor fizice și juridice, pentru lucrări la sol și subterane, executate la rețelele tehnico-edilitare, pe domeniul public și privat al municipiului Bacău.

(2) Formularul Autorizației de Execuție (Spargere) este prevăzut în Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se interzice persoanelor fizice și juridice române și străine, să execute lucrări la rețelele tehnico-edilitare pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, fără Autorizație de Execuție (Spargere).

(2) Cei care încalcă prevederile alin. (1) săvârșesc fapte contravenționale și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, care se aplică executantului lucrării.

Art. 3. Persoanele juridice care au început executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Bacău și nu respectă condițiile prevăzute în actul de acceptare (autorizație), săvârșesc fapte contravenționale care se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2000 lei și se aplică executantului lucrării, prevăzut în Autorizația de Execuție.

Art. 4. Persoanele fizice și reprezentanții legali ai persoanelor juridice care sunt găsiți că execută lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău și refuză să se supună verificării, la cererea agentului constatator, săvârșesc fapte contravenționale care se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei.

Art. 5. Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 6. Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentei hotărâri, se fac venit integral la bugetul local.

Art. 7. (1) Contravenția se constată și se sancționează printr-un proces-verbal, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, încheiat de către Primarul Municipiului Bacău sau împuternicirii acestuia, stabiliți prin dispoziție.

(2) Persoanele care constată contravenția și sunt denumite în mod generic „agenți constatatori” aplică sancțiunea.

(3) Procedura de aplicare a sancțiunilor contravenționale de către agentul constatator, este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. (1) Formularul Autorizației de Execuție (Spargere), Anexa nr. 1 și Procesul-verbal de constatarea și sancționare a contravenției, Anexa nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă, cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordonanța Guvernului nr. 43/28.08.1997, privind regimul drumurilor, republicată și actualizată.

Art. 10. Cu data prezentei, Hotărârea nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, se abrogă.

Art. 11. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Juridică și Administrație Locală, Poliției Primăriei Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Direcției Patrimoniu, Serviciului Rețele și Iluminat Public, Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău și cău.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1

pentru lucrări pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate la rețelele tehnico-edilitare

Nr                din

/20

EXECUTANT: S C

cu sediul în

str.

nr      bl      sc      ap

județul

tel

nr. de înmatriculare R.C.

CUI

cont nr

deschis

la

reprezentat de director

RESPONSABIL DE LUCRARE :D-1

identificat cu BECI seria

nr.

CNP

domiciliat în

str.

nr

bl         sc

ap          județ                         telBENEFICIARUL LUCRĂRII _____.....__.. cu domiciliul/sediul în

str________________________ nr______bl______sc______ap______județ_____________

reprezentat de dl         ___________________________________ identificat cu BECI seria ___________ nr.

____________ CNP_____________________ tel_______________________________ cu domiciliul in_________________str                               nr________ap .

DENUMIRE SI IDENTIFICARE LUCRARE__________________________________

VALABILITATE AUTORIZARE :     Data începerii lucrărilor___________________________

Data finalizării lucrărilor_________________________________

Taxa pentru eliberarea prezentei în sumă de        lei, a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța

nr______________________/20___

Prezenta autorizație se eliberează in conformitate cu OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (actualizata), Legea 215/2001, republicata, privind administrația publica locala, Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu OG nr 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, pentru orice lucrare de execuție (spargere) pe domeniul public si privat al municipiului Bacau cu respectarea condițiilor prevăzute pe verso si a celor de mai jos :


SEF SERVICIU ING. TOADER OTETEA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


CONDIȚII DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR IMPUSE PRIN AUTORIZAȚIA NR:____________________

 • 1. Executantul nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico-materială completă pentru punctul de lucru autorizat, precum și utilajele necesare pentru săpare, spargere și refacere a suprafețelor de teren afectate de lucrare.

 • 2. Pentru lucrări în carosabil, trotuar sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiat cu disc.

 • 3. Traseul lucrărilor va fi cel avizat de Direcția de Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, pe planul de situație din documentația tehnică.

 • 4. Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor care circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi și de noapte precum și panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate ușor din ambele sensuri de circulație.

 • 5. Pământul și celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona lucrărilor în locuri stabilite de Primăria municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-se cu materiale corespunzătoare.

 • 6. Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la toți deținătorii rețelelor tehnico-edilitare din zona lucrărilor pe tot parcursul acestora.

In situația descoperirii unor edificii arheologice sau a altor rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării autorizației, lucrările se vor opri imediat și vor fi anunțați factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău și proprietarul rețelelor sau edificiilor respective).

 • 7. Aducerea la starea inițială a suprafețelor afectate de lucrare se va face folosind utilaje corespunzătoare pentru compactare, cu respectarea stricta a tehnologiei de refacere pentru sistem rutier, in conformitate cu fisa tehnologica anexata. Refacerea spațiului verde afectat in timpul lucrărilor se va face prin nivelare, completare cu pământ vegetal si însămânțare cu gazon .

 • 8. Dosarul definitiv al instalației, ce se depune la administratorul rețelei executate în vederea încheierii contractului de furnizare, va cuprinde în mod obligatoriu și copie după autorizația de execuție (spargere) a lucrărilor pe domeniul Primăriei precum și după procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor impus prin autorizația de execuție (spargere).

 • 9. Termenul de garanție pentru lucrările care fac obiectul prezentei autorizații este de 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor ,data la care se face recepția finala.Recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala se fac de către Primăria municipiului Bacau la solicitarea executantului. Lucrarea nerecepționată se consideră nepreluată și rămâne în continuare în sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de recepție finala a lucrărilor.

 • 10. Executantul este răspunzător de respectarea termenelor si a condițiilor prezentei autorizații precum si a prevederilor O.G. nr.43/1997, Legea 213/1998, Legea 215/2001 (republicate si actualizate)si OG nr2/2001.

 • 11. Beneficiarul lucrării răspunde solidar cu executantul privind respectarea condițiilor impuse de prezenta autorizație.

BENEFICIAR,                            EXECUTANT


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU POLIȚIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 354 DIN 29.10.2009


PROCES VERBAL Seria................Nr................

de constatare și sancționare a contravențiilor

încheiat astăzi ..........................................., locul ........................................................................ din municipiul Bacău Agent

constatator ...........................................................,    având funcția de .................................................................. la

.......................................................................................................... în cadrul Poliției Primăriei municipiului Bacău, în calitate de împuternicit al Primarului Municipiului Bacău în temeiul Dispoziției nr.......................... din ..................., în urma controlului

efectuat în data de .........................................,     ora ................,     locul ...............................................

........................................................................................................................ din municipiul Bacău, am constatat că: .............................................................................................., fiul lui.................................și al....................................cu domiciliul (sediul) în ........................................, str..................................................., nr....., bl...... , sc......, ap....., județ...........................,

legitimat cu B.l./C.l. seria ............, nr..................................,   eliberat de ................................,   C.N.P./C.U.I.

........................................., număr de înregistrare la Of. Reg. Comerțului .............................................., reprezentată de ........................................................................, legitimat cu B.l./C.l. seria .........., nr........................., în calitate de a săvârșit următoarele fapte:

Fapta descrisă constituie contravenție conform art......................................... din ..................................................... și art.

....................................... din ........................................................., sancționate de art ....................................... din ...................................................................și art.......................................din.......................................................cu amendă de la ............................................lei până la...........................................................lei.

Față de contravenția constatată stabilesc următoarele sancțiuni: AVERTISMENT/AMENDĂ:...............................................

(•••'...........................’.......................................) lei.

Amenda se va achita la Direcția Impozite și Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău, în contul RO84TREZ06121350201 xxxxx în termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces verbal.

în conformitate cu art. 28 alin.ț!) din O.G. 2/2001 contravenientul poate să achite în termen de 48 de ore, la Direcția Impozite și Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău, in contul RO84TREZ06121350201 xxxxx, jumătate din minimul amenzii, adică suma de.............................. lei, iar copia chitanței de plată și a procesului-verbal să le remită Poliției Primăriei municipiului Bacău în

termenul menționat.

în baza art. 24 din O.G. 2/2001, dispun ridicarea în vederea confiscării a bunurilor menționate în anexa la prezentul proces-verbal, aparținând lui .................................................................................... domiciliat     (cu sediul) în

............................................................., C.N.P./C.U.I............................................................., care vor fi depuse la sediul Poliției Primăriei municipiului Bacău până la valorificare.

în temeiul art.5 alin.(3) din O.G. nr.2/2001, dispun următoarele sancțiuni complementare........................................

Contravenientul nu se află de față / refuză / nu poate să semneze procesul-verbal. De față a fost următorul martor: ......................................................................................domiciliat în............................................................................. .........................................B.l./C.l. seria..............nr...........................CNP........................................................................

Alte mențiuni:

Obiecțiunile contravenientului:........................................................................................................................................

Motivul lipsei martorului................................................................................................................................................. împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului verbal se depune la Judecătoria Bacău str. Oituz nr. 20.

Prezentul proces-verbal constituie înștiințare de plată.în caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, se va trece la executare silită, conform prevederilor legale în vigoare la data prezentului proces-verbal. Prezentul proces verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.


Martor,                           Contravenient,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI