Hotărârea nr. 353/2009

 Hotărârea nr. 353 din 29.10.2009 – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafată de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireşoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 şi P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002.

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 12.631 mp, situat în Bacău, str. Cireșoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 și P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notând public sub nr.2409/09.07.2002

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 7 lit. „e” , art.8 (1)(2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  H.C.L. nr. 161/27.06.2002 privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Bacău și Dumitru Sechelariu domiciliat în Bacău str. Bd.Unirii nr.45;

  • •  H.C.L. nr. 126/30.04.2009 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.l 11/2007, modificat și completat prin H.C.L. nr.34/2008;

  • •  Contractul de schimb autentificat sub nr.2409/09.07.2002 la Notariatul Public Ștefan Sorin Umbrărescu;

  • •  Referatul nr. 153212/01.10.2009, înaintat de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

• Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „c” și art. 45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, a terenului în suprafață totală de 12.63 lmp situat în Bacău, str. Cireșoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 și P 2114/1, obținut în urma schimbului de teren, conform H.C.L. nr. 161/2002 și a Contractului de schimb autentificat sub nr.2409/09.07.2002 la Notarul Public Ștefan Sorin Umbrărescu.

(2) Terenul se identifică prin Planul de situație anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Direcția de Patrimoniu va modifica și actualiza inventarul domeniului privat și public al municipiului Bacău, potrivit prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău ■


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Plan de amplasament si 'delimitare a imobilului

Scara

Nr. cadastral

Suprafața masurală

Adresa imobilului

Ttâ.........

-  —     /

f —


Cartea Funciara nr.


ROMANXA

JUDEȚUL BACĂU            .

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 35?>DIN 29.10.2009PREȘEDI?


J ȘEDINȚĂA. DATE REFERITOARE

LA TeBBH

Nr. parcelă

Categoria de folosința

Suprafața

(m.p.)

Valoarea Sie impozitare (lei)

Mențiuni

Total

B. DATE F

îfferiToarl la construcții

Cod construcție

bupratatd d3HW." la so l'm.D.')

Valoârfc d$ Impozitare (leD

Mențiuni

Executant,

INVENTAR 6E COORi

T-l              1!5

1

64849L42

558792.66

2

648594.92

5588âpt

3

646562.99

538695.08

4

648499.95

55873$.V5 .

_—.---------------


Șe confirma suprafața din măsurători sT introducerea imobilului In bazo de date