Hotărârea nr. 352/2009

 Hotărârea nr. 352 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificata și completată;

 • •  Prevederile H.C.L. nr. 233/2006 prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Bacău;

 • •  Referatul nr. 10851/05.10.2009, al Poliției Primăriei Municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea art.l (1) din H.C.L. nr. 233/31.08.2006, care va avea următorul conținut

„ Se aprobă desfășurarea activităților privind blocarea/deblocarea autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staționate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, de către personalul împuternicit al Poliției Primăriei Municipiului Bacău- Serviciul Siguranța Rutieră.”

Art.2, Se abrogă art.5 și art.6 din H.C.L. nr. 233/31.08.2006.

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea art.2 din Anexa nr.l la H.C.L. nr. 233/31.08.2006, care va avea următorul conținut:

„   (1) Operațiunile privind constatarea opririi si staționării neregulamentare pe

drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău a autovehiculelor sau remorcilor, precum și blocarea/deblocarea acestora se efectuează de împutemiciții desemnați de Primarul Municipiului Bacău prevăzuți în ANEXA NR.2 a prezentei hotărâri.” (2) In situațiile în care proprietarul sau conducătorul auto se prezintă la autovehicul sau la remorcă în timpul completării procesului verbal constatator, acesta nu poate fi anulat si se va proceda în continuare la efectuarea operațiunilor legale de aplicare a dispozitivului mecanic de blocare și întocmirea procesului verbal prevăzut în Anexa nr. 3A a prezentei hotărâri.

Art.4. Se abrogă art.3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 233/31.08.2006,

Art.5. Se aprobă modificarea și completarea art.10 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 233/31.08.2006, care va avea următorul conținut:

„ Personalul împuternicit al Poliției Primăriei Municipiului Bacău - Compartimentul Disciplină Rutieră, vor efectua și operațiunile de constatare ridicare transport si depozitare în cazul vehiculelor fără stăpân sau abandonate, pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitarilor administrativ teritoriale, modificată și completată prin Legea nr. 309/2006, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 156/06.02.2003, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, cu utilaje proprii sau puse la dispoziție de Primăria municipiului Bacau, prin Secția Parc Auto si Siguranța Circulației. ”

Art.6. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 233/31.08.2006, conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,7. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.3A la H.C.L. nr. 233/31.08.2006, conform Anexei nr.3A parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se abrogă Anexele nr.4 și 5 la H.C.L. nr. 233/31.08.2006,

Art.9, Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.233/31.08.2006, sunt și rămân în vigoare.

Art.10. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Juridică și Administrație Locală, Poliției Primăriei Municipiului Bacău și Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău.

PREȘEDI

FECHET$CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICILISTA

Cuprinzând personalul Poliției Primăriei Municipiului Bacău-Siguranța Rutieră împuternicit de Consiliul Local al Municipiului Bacău să constate faptele prevăzute la hotărârea nr........../...............a Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Compartimentul Disciplină Rutieră :

 • 1. Bratu Vasile

 • 2. Ceausu Constantin

 • 3. Dabija Danut

 • 4. Ichim Marin

 • 5. Iftodi Ștefan

 • 6. Ilieș Aurel

 • 7. Irimia Costică

 • 8. Istrate Adrian

 • 9. Jitea Viorel

 • 10. Marian Comeliu

 • 11. Micu Mihai Adrian

 • 12. Novacovschi Constantin

 • 13. Pristavu Leonard

 • 14. Toderita Dan

15 .Tudureanu Constantin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

N1COLAE-OVIDIU POPOVICI


PROCES VERBAL CONSTATATOR

Seria.........Nr..............

încheiat azi............ora........, locul.......................................................din Municipiul Bacău.

Subsemnatul...................................................................................,    polițist local la

Compartimentul Disciplină Rutieră din cadrul Poliției Primăriei Municipiului Bacău, am constatat că autovehiculul/remorca cu număr de înmatriculare.................................se află oprita sau staționat(ă)

neregulamentar în zona de acțiune a indicatorului blocări/ridicări autovehicule, amplasat pe strada............................................din municipiul Bacău.

Față de cele constatate, având în vedere prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice; a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr.......din................2006 privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar

pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău ; ridicarea, transportul, depozitarea în spații special amenajate și modalitatea de restituire a vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, și în temeiul art.30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Primăriei municipiului Bacău nr.217/2005 dispun aplicarea dispozitivului de blocare la roata stânga/dreapta față/spate.

In momentul aplicării dispozitivului de blocare, conducătorul auto veh icului/remorcii nu se află Ia fața locului și în conformitate cu HCL nr...... din ..............2006 s-a procedat la blocarea

autovehiculului/remorcii.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal în doua exemplare, din care o copie s-a afișat pe autovehicul/remorcă pentru luare la cunoștință de către conducătorul auto, iar un exemplar pentru Poliția Primăriei Municipiului Bacău.

POLIȚIST LOCAL ÎMPUTERNICIT

SĂ EFECTUEZE CONSTATAREA BLOCAREA/DEBLOCAREA NUME.................................................

PRENUME..........................................

SEMNĂTURA....................................

VERSO

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr............din......................

autovehiculul/remorca dumneavoastră a fost blocal/blocată pentru nerespectarea indicatorului de oprire prevăzut cu adiționalul de blocări prin care s-a instituit interdicția de oprire și staționare în această zonă.

Deblocarea autovehiculului/remorcii se va face numai după ce veți prezenta polițistului local și chitanța reprezentând plata taxei de blocare/deblocare,în cuantum de 100 lei RON, achitată la oricare din ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale a Primăriei Municipiului Bacău. Persoanele care distrug dispozitivul de blocare, vor plăti în afara taxei de deblocare și o taxă suplimentară reprezentând de 3 ( trei) ori valoarea acestuia.

Pentru informații suplimentare privind deblocarea vă rugăm, să apelați numărul de telefon 986 sau să vă prezentați la Primăria Municipiului Bacău la ofițerul de serviciu, in termen de 24 de ore


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI