Hotărârea nr. 350/2009

 Hotărârea nr. 350 din 29.10.2009 – privind completarea HCL nr.119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activităţii de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.


privind completarea HCL nr.l 19/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile, art. 47 și ale art 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Hotărârea nr. 119/30.04.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr.l50838/21.09.2009 al Serviciului Contracte, Evidență și încasări Debite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea art.l din HCL nr. 119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău, în sensul că, se introduce un alineat 2, care va avea următorul conținut:

„2) Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractele încheiate conform Regulamentului prevăzut în Anexa la prezenta hotarare”

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 119/30.04.2009, sunt și rămân în