Hotărârea nr. 35/2009

 Hotărârea nr. 35 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău.


privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.l 11/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • •   Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • •   Prevederile art. 47 și art. 117 lit. ,.a’ din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •   Hotărârea nr. 111/30.04.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată;

  • •   Planurile de Situație, amplasamente ale terenurilor;

  • •   Nota internă nr.4 59/15.01.2009 înaintată de Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, prin care ni se comunică suprafețele străzilor rezultate în urma măsurătorilor;

  • •   Referatul nr.693/22.01.2009 al Direcției de Patrimoniu;

  • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (9) și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Artljl) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.l 11/2007 în sensul modificării suprafețelor de teren pentru un număr de 13 străzi aflate în inventarul domeniul public al municipiului Bacău, ca unnare a efectuării măsurătorilor în teren, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilele - străzi se identifică prin Planurile de Amplasament prevăzute în Anexele nr.l A -1 M, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 111/2007, în sensul înscrierii în inventarul domeniului public al municipiului Bacău a unei străzi, potrivit Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul- stradă se identifică prin Planul de Amplasament prevăzut în Anexa nr.2A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția de Patrimoniu și Direcția Economică, vor urmări creșterea sau diminuarea patrimoniului care va fi temeinic justificată pentru fiecare bun în parte prin acte avizate de Primar și aprobate de Consiliul Local prin hotărâre, în condițiile legii.

Art.4. Direcția de Patrimoniu și Direcția Economică, vor efectua operațiunile prevăzute de lege, privind înscrierea cantitativ și valoric în inventarului domeniului public a imobilelor prevăzute la art.lși 2 din prezenta hotarare Art5. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Serviciul Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU — NICOLAE-OVIDIU POPOVICIZJ


NR. 35/ 7-'   \               \

DIN 27.02.2009'        , J ;

Caleap Ff/Ex.l/Dos.I-A./y . /


ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR.35 DIN 27.02.2009

LISTA

Cuprinzând bunurile pentru care se solicită modificarea

din inventarul domeniului public însușit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 111/2007

Nr. crt.

Nr.poz.din Anexa nr.l la HCL111/2007

Denumirea bunului

Elemente de identificare Conform HCL nr. 111/2007

Elemente de identificare Modificate după noile măsurători

0

1

2

3

4

1

96

Aleea Iulian Antonescu

Carosabil:L=138m,l=5m:iS=690mp,

Trotuar:L= 100mJ-1 m,S-1 OOmp, Șist, rutier^ ASF+B AL

Carosabil: L=230m,

Scarosabil+trotuar=2346mp

Sist.rutier=BAL+ASF

2

121

Str. Banu Mărăcine

Carosabil:L=400m,l-4m,S= 1600mp,

Trotuar:L=400m,l=lm,S=400mp,

Șist.rutier= ASF+B AL

Carosabil :L=490m, Scarosabil+trotuar=3 5 82mp S i st. rutie r=AS F+B AL

3

150

Str. Cezar Boliac

Carosabil:L=235m;l“7m5S-1650mp,

Trotuar:L~200m,l=lmîS=200mp,

Sist.rutier=BAL

Carosabil:L-230m,

Scarosabil+trotuar= 15 72mp

Sist.rutier=BAL

4

161

Str. Corbului

Carosabil :L=568m.l_4m,S-2272rnp.

Trotuar:L=0m,l=0m,S=0mp,

Sist.rutier^BAL

Carosabil:L-580m,

Scarosabil+trotuar=3977mp

Sist.rutier=BAL

5

179

Str. Dorul ui

Carosabil:L~200m7l=7m,S=1400mp,

Trotuar^OmJ-Om^S^Omp,

Sist.rutier-B AL

Carosabil: L=900m,

S caro sab 11+trotu ar=5 3 5 3 mp

Sist.rutier=BAL

6

237

Str. Ion Roată

Carosabil:L-1057m,l=10m,S=10570mp,

Trotuar.L^0m,>0m,S=0mp.

Sist.rutier=BAL

C arosabi 1 :L= 102 5 m, Scarosabil+trotuar=I 2053 mp, Sist.rutier^BAL

7

310

Str. Poet Cârlova

Carosabil:L=430m,l-9m,S-3870mp,

Trotuar :L=0m,l=0m,S=0mp, Sist.rutier=BAL

Carosabil:L=390m,

Scarosabil+trotuar^4443mp

Sist.rutier=BAL

8

312

Str. Pomilor

Carosabil:L=264m,N8m,S=_2112mp,

Trotuar:L=0m,I-0m?S=0mp7 Sist.rutierMBAL

Carosabil :L=315 m,

Scarosabil+trotuar-23 56mp, Sist.rutier=BAL

9

334

Str. Silozului

Carosabil:L= 180m,l=6m,S= 1080mp, Trotuar:L=0m,l=0m,S=0mp, Sist.rutier=BAL

Carosabil:L=225m,

Scarosabil+trotuar=2771 mp

Sist.rutier=BAL

10

339

Str. Spicului

Carosabil:L=200m,l=8m,S=1600mp)

Trotuar :L~0m,l=0m,S=0mp, Sist.rutier=BAL

Carosabil :L=230m,

Scarosabil+trotuar=2401 mp

Sist.rutier=BAL

11

362

Str. Trecătoarea Gherăiești

Carosabil:L=365m,l=5m,S=1825mp,

Trotuar:L=0m,l=0m,S=0mp,

Sist.rutier=BAL

Carosabil :L=370m,

Scarosabil+trotuar=3036mp

Sist.rutier-BET

12

369

Str. Vadul Pomilor

Carosabi 1 :L-200m,l=8m,S= 1600mp, Trotuar:L=0m,l=0m,S~0mp, Sist.rutier=BAL

Carosabil:L:=230m,

Scarosabil+trotuar=2144mp

Sist.rutier=BAL

13

384

Str. Viselor

Carosabil:L=250m,l=4m,S=1000rnp,

Trotuar:L=0m,l=0m,S=0mp,

Sist.rutier^BAL

Carosabil:L=295m,

Scarosabil+trotuar=1923mp

Sist.rutiei=BAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COJOCARI CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NI         IDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului        * f           \/

2.346 mp

Mun. Bacau,             ffîd&ieSW

| UAT | Bacau

| Cartea Funciara nr. ]

ANEXĂ NR. yÂ

LA HOTĂRÂREA NR. 35” DIN 27.02.2009


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Sistem de pr. STERE0*70

E [m]

N [m]

1

564629.570

646857.602

2

564639.304

646862.961

3

564630.657

646872.798

4

564599.720

646902.373

PeArc=5

564582.032

646923.995

6

564570.107

646949.257

7

564551.713

647004.994

8

564551.994

647005.195

9

564550.177

647024.531

10

564533.677

647017.612

11

564536.260

647010.792

PeArc=12

564537.712

647010.606

13

564538.649

647009.479

14

564545.971

646987.293

15

564547.111

646987.546

16

564548.425

646979.858

17

564559.651

646945.839

PeArc=18

564570.156

646922.390

19

564585.211

646901.569

PeArc=20

564586.988

646896.908

21

564585.211

646892.247

22

564586.494

646890.689

23

564579.382

646883.249

PeArc=24

564576.811

646881.661

25

564573.792

646881.527

26

564574.477

646875.927

PeArc=27

564580.799

646876.874

28

564586.216

646880.268

29

564590.656

646884.912

PeArc=30

564595.879

646887.341

31

564601.365

646885.583

32

564623.035

646864.867

Suprafața totala masurata=2346mp

Suprafața din act=


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Sistem de pr. STERE0‘70

E [m]

N [m]

1

564823.137

647462.824

2

564808.837

647469.964

3

564819.765

647475.457

4

564838.240

647511.110

5

564838.890

647512.726

6

564896.332

647502.338

7

564895.509

647499.955 .

8

564992.555

647482.944

9

564992.325

647481.071

10

565019.885

647476.166

11

565020.320

647477.899

12

565057.833

647471.311

13

565060.795

647472.337

14

565081.255

647468.601

15

565083.649

647466.591

16

565171.418

647451,369

17

565190.762

647447.734

18

565273.626

647433.282

19

565271.207

647426.338

20

565236.105

647432.669

21

565220.127

647435.902

22

565138.232

647450.368

23

565120.249

647452.870

24

565104.924

647455.925

25

565074.521

647460.703

26

565063.659

647463.314

27

565048.045

647466.174

28

565047.944

647465.986

29

565024.691

647469.841

30

565024.769

647470.191

31

564996.284

647475.263

32

564938.333

647486.045

33

564927.671

647487.057

34

564842.380

647502.358

35

564832.900

647482.144

Suprafața totala masurata=:3582mp

Suprafața din act-


ANEXĂ NR.

LA HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 27.02.2009

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 2000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

3.582 mp

Mun. Bacau, str. Banu Mărăcine

[ Cartea Funciara nr.        |                           | UAT j Bacau                       ~              I

A. DATE REFERITOA

RE LA TEREN

A part

r. ela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

3.582

Imobil parțial împrejmuit.

7

OTAL

3.582

B. DATE

REFERITOARE

LA CONSTRCTII

Cc cor

d str.

Suprafața construita la sol (mp).

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

-

TOI

AL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 1000


<Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1.572 mp

Mun. Bacau, str. Cezar Boliac


r.Cartea Funciara nr.        |                          | UAT | Bacau                                   _]

ANEXĂ NR. 4 C

LA HOTĂRÂREA NR.35 DIN 27.02.2009


PREȘEDINTE DEJȘEDINȚĂ COJOCARU CRISTIAN


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Sistem de pr. STEREO’70

E [m]

N [m]

1

565176.242

647233.351

2

565172.433

647236.099

3

565179.116

647248.682

4

565180.322

647252.288

5

565179.961

647257.043

6

565177.411

647261.890

7

565172.638

647264.643

8

565173.856

647266.565

9

565174.969

647267.393

10

565167.388

647285.224

11

565164.326

647294.536

12

565162.585

647299.094

13

565162.331

647301.564

14

565171.678

647335.782

15

565166.606

647337.065

16

565164.714

647339.164

17

565152.977

647341.133

18

565118.512

647344.525

19

565086.361

647342.318

20

565062.434

647340.153

21

565060.637

647339.570

22

565058.479

647334.221

23

565056.963

647346.871

24

565059.653

647346.394

25

565078.347

647348.448

26

565078.387

647347.856

27

565080.929

647348.031

28

565097.738

647349.805

29

565107.618

647351.008

30

565107.853

647351.507

31

565114.037

647^51.445

32

565120.645

647350.532

33

565120.849

647351.438

34

565136.588

647349.432

35

565136.653

647349.676

36

565159.389

647347.469

37

565175.843

647345.226

38

565175.107

647343.810

39

565182.730

647340.561

40

565177.284

647320.281

41

56517.5.553

647321.000

42

565168.647

647302.491

43

565168.528

647299.810

44

565169.569

647294.145

45

565187.431

647251.758

Suprafața totala masurata=1572mp

Suprafața din act=CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ^ACĂU

NICOLAE-OVIDIUPOA. DATE REFERITOARE LA TEREN

tyr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

i Mențiuni

1

DR

1.572

Imjobil parțial împrejmuit

TOTAL

1.572

i

B. DATE

REFERITOARE

LA CONSTRCTH

Cod

Suprafața construita la sol

Valoare de

’ Mențiuni

constr.

(mp)

impozitare (lei)

!

i . —

TOTAL

i     —'A

9

< 10

te

CH OM

111’"7

{ z

“Z


Nr, Pct

CMffenrt* pclda «nhr

Ltmțlml

0(114-1)

vM

M

58778X19

444114.37

14.347

91

s*nsi«s.

*4*127.1 a

11*911.

6S

547797.53

448159.00

25.478

78

mw*. ar

84015X81

11.0*7

73

58781X03

B 49171.29

2X733

35

58702X15

449191.12

38.078

54

Miau.43

44922179

3X178

M

58788X37

*4*253.51

X514

SC7M4.SO

449281.01

1768

9

547954.99

«49392.42

9.294

24

s*7*s*.*i

449247.04

>§.47»

23

587M7J7

«*«2*4.7*

6X127

51

M705OX8

14425137

28.878

1

597837.20

tMWS.17

41.0*1

1

M7M7.X4

84818X27

4X788

u

597795.51

WIWM

1X310

ti

048134.23

11430

05

M77W.11

44912X40

3.338

109

M7779.M

449122.41

11051

M778X0J

»<aii7.i»

1XB10

**77*0. ÎS

*4*131*2

1X101

1K

M771S.M

*4*142.13

8.552

135

58772X55

94414X48

22.891

144

M770S.il

84915X40

1X313

154

59759171

44919X92

1X380

IM

M7M1S0

54819X01

11.308

141

Mrer&is

94417X99

1X5*7

t«a

58785X70

*4*1*2.30

30X38

155

MTwat*

949197.03

1X248

143

54751W

94820321

21.718

144

5*7514.97

«4*21X2*

2X144

101

M7S71.M

«4*227.38

1312

2t3

54757a 49

844229,83

1X935

tu

547570.05

84424X52

1X132

244

M7M7.M

94929X84

1X941

228

547594.13

«4*2*1 .*4

20.339

237

.M7S0&U

04829X74

2X184

249

Mni.w

548317.70

2X048

39792427 '58782X44

54833X40

84834X04

XM4

3X537

271

M7I43.M

64437X98

2,330

290

*47*44.7*

848J77.H

11.04*

274

M71317S

«4*37X17

9.098

250

MNH.II

*4*372.34

24X71

244

unu»

44435X23

2X241

254

5*7*11.1*

*4*31*.*4

29.255

13J

M7M7.71

*4*30X88

53.492

223

M7S71M

94925X28

17.SH

209

547391.07

«4*11***

4*208

204

58758X52

948224.89

l.3?5

207

M7SM.31

848222.02

21545

IM

5875M.M

54821X11

2X541

IM

«TttiM

84810X33

1XM9

tai

54752*54

*4*1*0. *3

2X954

170

347951.49

*4*177.**

17.981

147

M7M7.I1

*4*17X0*

34,232

IM

58789X09

*4*1*4.41

27.021

143

547722.73

*4*141. M

28,094

134

M774*.41

848130.82

38,523

104

5477«192

649112.99

*7*3

SfS]-M7*.1tfflp P-

1150.71401


&    ■». nxmufwi)


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ■ Scara 1/500


-Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

3976

str.CorbulU, Bacau


| Carte Fundare nr.20304


ANEXĂ NR. /2>

LA HOTĂRÂREA NR.35 DIN 27.02.2009


A. Date referitoare ta teren


B. Date referitoare» construcții


DE ȘEDINȚA COJOCARI CRISTIAN


PREȘEDIN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 2000Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

5.353 mp

Mun. Bacau, str. Dorului

---


| HAT | Bacău


A Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

5.353

Imobil parțial împrejmuit

T

otal

5.353

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

-

-

Total

-

-

— .


ANEXĂ NR. iE

LA HOTĂRÂREA NR. 35" DIN 27.02.2009 jnventar de coordonate


PREȘEDINTELE ședință

CoJOCARU CRISTIAN

(t.....

ACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVI-

Pct.

Sistem de pr. STEREO'70

ECm)

N(n)

1

566016.36

648788.05

2

566007.74

648792.03

3

565982.97

648804.27

,.4

565962.31

648814.70

' 5

565954.03

648818.09

6

565885,41

648849,35

7

565854.01

648864.09

8

565800.53

648889.56

9

565749.99

648913.67

10

565728.44

648923.27

11

565726.04

648925.11

12

565724.72

648927.37

13

565716.74

648921.80

14

565752.81

648905.57

15

565790.91

648887.79

16

565BOOJO

648882.40

17

565925.27

648824.45

18

565951.90

648812.77

19

565927.98

648772,73

20

565872.15

648677.16

21

565845.61

648630.67

22

565833.81

648612.24

23

565794.41

648547.17

24

565791.35

648544.44

25

565776.00

648556.32

26

565759.30

648572.25

27

565736.83

648590.73

28

565735.41

648592.62

29

565720.83

648604,46

30

565698.76

648620.04

31

565695.25

648614.98

32

565712.83

648602.57

33

565768.56

648556.50

34

565794.41

648535.97

35

565802.61

648528.21

36

565839.58

648500.89

37

565860.79

648538.86

38

565866.28

648547.48

39

565869.41

648553.58

40

565862.46

648557.64

41

565857.33

648547.65

42

565847,70

648529.32

43

565838.09

648512.20

44

565836.07

648511.38

45

565806.76

648532.75

46

565798.44

648540.55

47

565798.11

648542.77

48

565824.79

648586.58

49

565835.35

648603.52

50

565835.67

648603.37

51

565837.36

648606.11

52

565855.09

648635.86

53

565875.49

648670.74

54

565888.55

648693.41

55

565899.23

648711.24

56

565923.96

648753.74

57

565956.76

648809.17

58

565991.46

648793.05

59

565997.90

648788.90

60

566013.21

648782.00

Suprafața totala rsasurata = 5.353np

Suprafața din act =


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. iT

LA HOTĂRÂREA NR-35 D,N 27-02-2009ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. 4G

LA HOTĂRÂREA NR. 35DIN 27.02.2009
.----------y------------

M>7<»H                    J,"*T4

■■-■■—jur-

1 p<a

Kptinsura «| arecqpajaj sț

ea-a

---—-----------*a*5 w4 '•'•

Wl'' 1 M

1     /'■VY

K    FJ*.

: W *»a

uajej Eț^fiOjpapjâqea y


neseg CAOțo jacy-4» |

£H+

|                   KHi|IWU| esaupv |

ejanseui ejejejdns

Wo JR


005/1 eieas

immiaowi v hb vuwraa îs in3wvwmwv sa ww


smc Cik'lf Kkll frKlt


Kgft,ttztW Actwt*;

OtE’lBZtM «f'WZrtț MVMZtK owTJoews «oztew OCZ^ZS+X — tMXVHK I WK9V* W atow* piz ccr«49+K «»i ofirtww — oirtwttt OifiZMHS WIIZ**

OOffCKrtt CCVICWW oirnexc wriw*« OU'KafM WTWi oaratmc i QCLVMtff tWWK 1 wmtK i tMfi'BtttX I

0WlSt*9t i Mitrnț * WT91WM oirtM*x GW4»4»X (MWMw 4» O» w sn set XC


....

><             1 ' @ îl

! a        i

I

(»M>

“ •**<?»*«■« . B a

i Â

gSr^y—^ibu-

— ■   --—UM—----O! tTH -^EST-r
,' PREȘEDiNțE de ședință /, , COJOCARU CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU\;ț fi‘ ■ I         "Y Cy 'ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUINVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Sistem de pr. STERE0'70

E[m]

N [m]

1

568651.427

648019.977

2

568651.393

648030.561

3

568649.412

648055.944

4

568644.893

648094.252

5

568642.801

648118.646

6

568638.639

648154.398

7

568636.474

648175.781

8

568633.700

648196.357

9

568630.633

648210.486

10

568629.120

648216.352

11

568627.092

648221.133

12

568624.770

648225.737

13

568607.637

648253.311

14

568624.081

648259.029

15

568651.211

648259.684

16

568650.914

648264.124

17

568638.815

648263.907

18

568634.425

648265.420

19

568632.935

648263.591

20

568610.626

648261.440

21

568604.980

648256.995

22

568593.814

648255.860

23

568593.764

648252.918

24

568592.588

648244.578

25

568602.715

648238.085

26

568611.018

648231.627

27

568620.175

648222.895

28

568623.345

648216.974

29

568626.133

648209.047

30

568629.303

648195.639

31

568629.814

648192.218

32

568628.684

648189.359

33

568622.882

648188.573

34

568623.643

648178.723

35

568621.667

648178.470

36

568624.324

648150.557

37

568625.390

648141.784

38

568634.080

648142.375

39

568638.450

648087.721

40

568645.065

648025.807

41

568645.069

648020.059

Suprafața totala masurato=2356mp

Suprafața totala masurata=


, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ zĂ \! cojocari; cristian

f

/i.vA.


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

i

2.356 mp

Mun. Bacau, str. Pomilor

Rcărtea Funciara nr. |                         | UAT~ | Bacau                                 ~1

î                                              _ ANEXĂ NR. 7//

------------------!-------------------------------------- LA HOTĂRÂREA NR.35^DIN 27.02.2009


A. DATE REFERITOA

RE LA TEREN      X

Nr. ‘cela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

2.356

Imobil parțial 'împrejmuit

TOTAL

2.356

B. DATE REFERITOARE

LA CONSTRCTII

Cod ctjnstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

TOTAL

—r

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


648500Q01S9S


Nr. cadastral

Suprafața masura’ta

Adresa imobilului

2.717 mp

Mun. Bacau, str. Silozului

| Cartea Funciara nr.       Ț~                         | UAT | Bacau                                    ~'~l*

ANEXĂ NR. //

LA HOTĂRÂREA NR.35 DIN 27.02.2009A. Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

2.717

Imobil parțial împrejmuit

Total

2.717

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

-

-


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Sistem de pr< STEREQ'70

E<n)

N(m)

1

565113.89

648427.24

2

565127.12

648456.62

3

565175.36

648553.24

4

565200,28

648603.71

5

565212.95

648631.91

6

565224,51

648655.54

7

565215.18

648660.36

8

565201.51

648632.06

9

565196.76

648622.91

10

565174.86

648576.97

11

565153.03

648532,14

12

565148.28

648522.60

13

565114.26

648453.53

14

565103.56

648431.34

Suprafața totala masurata - 2.717mp

Suprofatgdinact -ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Sistem de pr. STEREO’70 Z

X [m]

Y [m]

1

568076.876

648024.803’

2

568067.403

648024.68>

3

568067.838

648079.587

4

568068.149

648111.361

5

568068.161

648133.131

6

568065.172

648144.725

7

568064.880

648198.521

8

568064.412

648249.711

9

568076.903

648250.750

10

568076.723

648171.224

11

568077.244

648132.616

12

568077.227

648052.930

Suprafața totala rnasurota=2401mp

Suprafața din act

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ vCOJOCARL CRISTIAN

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2.401 mp

Mun. Bacau, str. Spicului

[Cartea Funciara nr.


UAT | Bacau                                   1

ANEXĂ NR. 4 %

LA HOTĂRÂREA NR.36 DIN 27.02.2009A. DATE REFERITOA

RE LA TEREN

r

Nr. arcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

2.401

Imobil parțial împrejmuit

i TOTAL

2.401

|                    B. DATE

REFERITOARE

LA CONSTRCTII

'Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

r

TOTAL

I

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


ir


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. /K

LA HOTĂRÂREA NR.35DIN 27.02.2009
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIILPOPOVIC1Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 1000


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2.144 mp

Mun. Bacau, str. Vadu Pomilor


^Cartea Funciara nr.        |                          | UAT | Bacau                                   ~|

ANEXĂ NR.

LA HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 27.02.2009INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Sistem de pr. STEREO‘70

E [m]

N [m]

1

568323.985

648025.322

2

568314.214

648026.209

3

568314.360

648055.917

4

568314.069

648079.723

5

568313.449

648106.415

6

568312.971

648117.015

7

568312.267

648117.013

8

568311.979

648122.587

9

568312.501

648130.732

10

568313.311

648130.722

11

568313.270

648133.151

12

568312.570

648145.843

13

568312.836

648166.731

14

568312.465

648205.300

15

568313.833

648234.717

16

568313.236

648248.723

17

568313.236

’ 648250.812

18

’ 568322.094

648250.805 >

19

568321.777

648220.854'

20

568322.403

648199.622 '

21

568322.481

648168.06)0 _

22

568322.682

648145.3^9 :

23

568323.013

648133.15.2 ’

24

568323.508

648100.446

. 25

568323.255

648060.158 1

Suprafața totala masurata=2144mp

Suprafața dîn act=


A. DATE REFERITOA

RE LA TEREN/

îNr.

paț-cela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

DR

2.144

Imobil parțial împrejmuit

TOTAL

2.144

|                   B. DATE

REFERITOARE

LA CONSTRCTII

dod cqnstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

—-

i

TQTAL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COJOCARU CRISTIANCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Âdresa imobilului

1.923 mp

Mun. Bacau, str. Viselor

| Cartea Funciara nr.

[ UAT | Bacăuromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ NR. YA?

LA HOTĂRÂREA NR. $5 DIN 27.02.2009


565700


565600


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COJOCARU CRISTIANCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPQ


O

O '

00 co <r KOÂU


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

1.923

Imobil parțial împrejmuit

Total

1.923

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

-

-


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Sîsten de pr. STEREO'70

E(n)

N<n)

1

565568.88

648795.14

2

565609.68

648775.97

3

565637.64

648763.43

4

565654.10

648756.18

5

565656.38

648760.89

6

565648.81

648764.81

7

565658.78

648781.47

8

565669.52

648798.47

9

565680.07

648815.91

10

565709.99

648863.80

11

565718.05

648877.38

12

565731.91

648870.40

13

565734.90

648875.27

14

565680.31

648902.03

15

565645.75

648919.35

16

565642.40

648913.76

17

565655.73

648907.93

18

565677.05

648896.86

19

565710.64

648880.48

20

565711.38

648877.89

21

565659,02

648792,23

22

565645.04

648769,64

23

565643.37

648768.23

24

565631.62

.  648772.59

25

565624.86

648775.73

26

565572.26

648800.34

Suprafața totala nasurata - l,923np

Suprafața din act ~
LISTA cuprinzând bunurile care vor completa inventarul domeniului public însușit prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 111 /2007

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

1172

1.37.2.

Aleea Moldoviței

Carosabil:L=280m,

Scarosabil+trotuar=l 153mp

Sist.rutier=ASF

2007

Domeniul Public Conf.HCL264/ 2007

PREȘEDINTE DE CO JOCARU CR]


ȘEDINȚA

STIAN 7
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

1


Aleea Moldovitei(balast)


Parcela (1)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D (i, i+1)

X [m]

Y [m]

1

569285.59

645462.58

11.826

2

569286.93

645474.33

17.805

3

569287.66

645492.12

23.193

4

569288.02

645515.31

12.625

5

569287.66

645527.93

14.328

6

569288.56

645542.23

55.208

7

569293.68

645597.20

4.092

8

569294.63

645601.18

17.710

9

569301.19

645617.63

7.429

10

569294.58

645621.02

9.888

11

569292.66

645611.32

22.611

12

569288.92

645589.02

5.971

13

569288.42

645583.07

10.971

14

569287.26

645572.16

17.034

15

569284.76

645555.31

26.588

16

569283.77

645528.74

22.363

17

569283.39

645506.38

11.644

19

569283.10

645494.74

29.252

20

569282.25

645465.50

1.576

21

569281.29

645464.25

1.887

22

569279.81

645463.08

4.388

23

569275.74

645461.44

2.346

24

569273.44

645460.98

4.915

25

569268.53

645461.20

27.348

26

569241.25

645463.13

21.994

27

569219.40

645465.64

30.608

28

569189.23

645470.80

23.338

29

569166.22

645474.70

5.113

30

569168.72

645470.24

21.446

31

569189.73

645465.94

26.968

32

569216.43

645462.15

26.168

33

569242.51

645460.00

31.554

34

569273.95

645457.32

9.663

1020

569283.74

645458.52

4.4 62

S(1)=1152.46mp

p=564.512m


Președinte de ședință x aru CRISTIAN


ANEXĂ NR. 2 A

LA HOTĂRÂREA NR. 36* DIN 27.02.2009


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1 / 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

1152


Adresa imobilului__________

str.Aleea Moldovitei Bacau
Nr. parcela

Categoria de fol.

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

1152

str.Aleea Moldovitei                    ......

Total

Suprafața construita la sol

Cod constr. C±LTotal


__* . . - . — -------—-

___________INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție:

Nr. pcL |"


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICEXECUTĂM? tx