Hotărârea nr. 349/2009

 Hotărârea nr. 349 din 29.10.2009 – privind modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei Administraţiei Pieţelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 442/22.12.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, avand in vedere :

  • • Prevederile art. 7 (2) din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora aprobată prin H.G. nr. 775/1998, actualizată;

  • • Prevederile art. 8 din O.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,

  • • Nota Internă nr. 115601/17.07.2009, transmisă de la Direcția Juridică și Administrație locală, cu privire la transformarea postului de administrator, actual ocupat de dl. Șargu Neculai, în post de inspector de specialitate, ca urmare a absolvirii Universității G. Bacovia, Bacău, în profilul Științe Administrative;

  • • Hotărârea nr. 442/22.12.2008, Anexa nr. 2, Statul de Funcții la Direcția Administrației Piețelor Bacău, modificată prin Hotărârea nr.28/27.02.2009;

  • • Referatele nr. 116046/14.10.2009, nr. 116058/19.10.2009 ale Direcției Administrației Piețelor Bacău;

  • • Fișa de evaluare a postului de Inspector de Specialitate gradul profesional II;

  • • Prevederile art.47 si art.117 Iit.„a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b” si ale art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, Anexa nr.2, IaH.C.L. nr. 442/22.12.2008, după cum urmează:

La Serviciul Administratori

- o funcție de administrator se transformă într-un post de inspector de specialitate II

(2) Se aprobă Fișa de Evaluare profesională a postului nou creat în cadrul serviciului, Inspector de specialitate gradul profesional II conform „Anexei” ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 442/2008, Anexa nr. 2 modificată și completată prin HCL nr.28/2009, sunt și rămân în vigoare.

Art.3.- Hotararea va ffwmunicată la Serv.Managementul Resurselor Umane și Direcția Adm.Piețelor.

PRLȘEDINITD.

FEfeHETWH


ÎEDINTĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI X
ANEXA LA HCL NR.349 DIN 29.10. 2009

FISA DE EVALUARE A POSTULUI spector de specialitate gradul profesional II


Criterii de evaluare a postului

Punctaj corespunzător gradului profesional

Punctajul angajatului pt.îndeplinirea cerințelor de ocupare a postului

a) formare profesională

* pregătire de bază corespunzătoare studiilor absolvite;

*

1

*

* pregătire de specialitate: tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară

*

postului:

* perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

*

3

*

TOTAL

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă

* experiența în muncă

3

* experiența în specialitatea postului

s-c

3

*

* perioada de probă (nr.luni):

-

TOTAL

6

c) dificultatea și complexitatea operațiilor

*

3

*

*

* activitate de concepție

4

$

  • *  activitate de analiză și sinteză

  • *  activitate de rutină (repetitivă)

*

4

TOTAL

11

d) responsabilitatea implicată

* pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

3

5

*

* de nivelul decizional

*

TOTAL

8

e) capacitatea relațională

* gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

*

4

*

* gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau serviciilor

*

4

*

TOTAL

8

TOTAL punctaj pentru evaluarea

37

29-37

jpoșțului

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI