Hotărârea nr. 348/2009

 Hotărârea nr. 348 din 29.10.2009 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău :

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 145(6) din Legea nr.84/1995 - Legea învățământului, republicată;

  • •  Prevederile art. 11 (4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, actualizată;

  • •  Prevederile art. 33(1) din Ordinul nr.4925/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare;

  • •  Prevederilor art. 47, art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 343/26.09.2008;

  • •  Referatul nr. 10144/17.09.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) si ale art.45 (1) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău, pe centre bugetare, licee, școli și grădinițe, în vederea participării lor, în calitate de membri în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ' preuniversitar din municipiul Bacău, conform Anexei nr.l parte ințegrăn^ădijipfezenta hotărâre.

APt-3d7^'Persdana desemnată ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului

Bacău,;vă fâce jpafte, potrivit legii, atât din Consiliul de administrație al unității de myățămajaț/Câț^rdin Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

Ai^3^-^HCU\4ăta intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 343/26.09.2008.

P        E DE ȘEDINȚĂ

IRC EACONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POVICI


NR. 348

DIN 29.10.2009

O.P.. C.Fl. /R.T../Ex.l/Ds.I-A-4căn

( z /          J


Anexa nr. 1. la HCL nr. 348 din 29.10.2009

TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPARTIZAREA ÎN BAZA LEGII 354/2004 A REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ȘI

AI PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACĂU, PE CENTRE BUGETARE, LICEE, ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRILOR, ÎN CALITATE DE MEMBRI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA CALITĂȚII, ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. Crt.

DENUMIREA CENTRULUI BUGETAR/CONSILIER

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA/FUNCȚIONAR

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CARE A FOST REPARTIZAT

1.

COLEGIUL NAȚIONAL FERDINAND I Str. G.Bacovia nr.45 BACĂU

Consilier local CONSTANTIN DRAGANUTA

ROMEO STAVARACHE PRIMARUL MUN.BACAU

Colegiul Național FERDINAND I

DEDIU REMUS CONSILIER JURIDIC LA SERVICIUL CORP CONTROL

ȘCOALA „MIHAIDRĂGAN” +

GRĂDINIȚA NR. 11

NEAGA CORINA

SEF SERV.ACHIZIȚII

ȘCOALA G.M.CANCICOV +

GRĂDINIȚA NR.4

GIOSEANU CONSTANTIN ADMINISTRATOR PUBLIC

LICEUL DE ARTĂ „George Apostu”

ROCA ECATERINA

ȘEF SERV. RESURSE UMANE

GRĂDINIȚA NR.40

BUTNARU MARI A ANDREE A -INSP. DE SPECIALIT. LA C.I.C.

GRĂDINIȚA NR.26

2.

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI”

Str. V.AIecsandri nr.37 BACĂU

Consilier local

DUNAVA COSTEL

MOCONDOI FLORIN REFERENT SERV. PATRIMONIU

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI”

SLÂTINARU MARIUS

ȘEF BIROU DIRECȚIA TAXE

ȘI IMPOZITE LOCALE

ȘCOALA „ALEXANDRU CEL BUN”

OPINCARU PAULA INSPECTOR SPECIALITATE COMPARTIM CONSILIERE CETĂȚENI

ȘCOALA „SPIRU HARET”

TURCU AURICA ȘEF BIROU BUGET

GRĂDINIȚA „FLORIȚA”

SCARLAT LIVIU

INSP. SPECIALITATE S.I.P

GRĂDINIȚA NR. 2 8

5

3.

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” Str.9MAI nr.6 BACĂU

Consilier local

DRAGOȘ LUCHIAN

GAVRILESCU CORNELTU CONSILIER JURIDIC

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”

POSTOLACHE MIHĂIȚĂ INSPECTOR SPEC. CABINET PRIMAR

ȘCOALA NR.2 + GRĂDINIȚA NR.2

NĂSTAC TAMARA ȘEF BIROU AUTORIZĂRI

ȘCOALA „ION LUCA” +

GRĂDINIȚA NR.20

—..... - .... -- .......» - ......—

CULEA CIPRIAN CONSILIER SERV. AUTORIZ. ACTIV. ECONOMICA

ȘCOALA „MIHAIL SADOVEANU”

DUMBRAVĂ CRISTI COSTEL DIRECTOR ADJUNCT DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

GRĂDINIȚA „VIOLETA”

MIRONESCU RODICA CONSILIER SERV.PATRIMONIU

GRĂDINIȚA NR.l

4.

COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” Str. Spiru Ha ret nr.6 BACĂU

Consilier local

ION ROTARU

DAJ GHEORGHE SERV INVESTIȚII

COLEGIUL NATIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”

TAMB A FLORENTINA

ȘEF SERV. ADM.PUBLICA

LOCALA SI REG.AGRICOL

ȘCOALA NR. 10

CIOCLU ELENA CONSILIER

SERV. PATRIMONIU

ȘCOALA „GEORGE BACO VIA”

IONESEIMIHAELA CONSILIER SERVICIUL INVESTIȚII

$

GRĂDINIȚA NR. 13

5.

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” Str. V.Alecsandri nr.18 BACĂU

Consilier local

NICOLAE NECHITA

ASAFTEIIRINA-MARLENA CONSILIER BIROU AUTORIZĂRI

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

PAVEL GEANINA REFERENT SPECIALITATE SERV. PATRIMONIU

ȘCOALA „ALECU RUSSO” +

GRĂDINIȚA NR, 16

NĂSTRUȚ MIHAI INSPECTOR DE SPECIALITATE SERVICIUL MONITORIZARE

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII „D.LEONIDA” + GRĂDINIȚA NR.6

TUDURIU MANUEL A

AUDITOR

ȘCOALA „MIRON COSTIN”

CIOBANU NICOLETA CONSILIER COMPARTIMENT CONCESIONĂRI

GRĂDINIȚA „SPIRU HARET”

DOSPINESCU GABRIELA

CONSILIER DIR.INTEGRARE

EUROPEANĂ

GRĂDINIȚA NR.23

6.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

Str.Al.cel Bun nr.43

BACĂU

Consilier local

GEORGE BOGATU

MIHAIVALERIU

REFERENT DE SPECIALITATE PROTECȚIE CIVILĂ

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

TUDORACHE DOREL REFERENT DE SPECIALITATE POLIȚIA PRIMĂRIEI

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII

MATEUȚĂ FLORIN

DIRECTOR DIR.DRUMURI PUBLICE

ȘCOALA „NICU ENEA” +

GRĂDINIȚA NR.7

MONORANU PA VEL ȘEF CABINET PRIMAR

ȘCOALA NR.9 + GRĂDINIȚA NR.9

BOGDAN MARJA MAGDALENA SERV.CONTRACTE

GRĂDINIȚA NR.25

7.

COLEGIUL „HENRI COANDĂ”

Str. Condorilor nr.8 BACĂU

Consilier local

ZAHARIA NICOLAE

OȚETEA TOADER ȘEF SERVICIU ENERGETIC,

REȚELE ȘI AVIZE

COLEGIUL „HENRI COANDĂ”

VĂTĂMÂNESCU GHIORGHIȚĂ INSP. DE SPEC.SERV. IMPLEMENTARE PROGRAME

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF.IOSIF”

8.

COLEGIUL TEHNIC „.MANGERON” Str.Aeroportului nr.5 BACĂU

Consilier local

LUCIAN MANUEL

CIUBOTARIU

ACHILOV LOGHIN CONSILIER SERV.CADASTRU

COLEGIUL TEHNIC „D.MANGERON”

9.

COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN” Str.Mioriței nr.76 BACĂU

Consilier local

BÎRZU ILIE

POZINĂREA DANIELA

DIRECTOR S.P.A.S.

COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN”

ROTARU ELENA REFERENT RESURSE UMANE

ȘCOALA „ION CREANGĂ”

POPESCU ANCA

CONSILIER POLIȚIA PRIMĂRIEI

GRĂDINIȚA NR.8

10.

GRUP ȘCOLAR DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI „GRIGORE ANTIPA” Str.Henri Coandă nr.7 BACĂU

Consilier local

IOAN CHIRIAC

POPOVICI OVIDIU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

GRUP ȘCOLAR DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI „GRIGORE ANTIPA”

IORDAN CAMELIA CONSILIER SERVICIUL INVESTIȚII

ȘCOALA NR.l + ȘCOALA NR.l (CL.I-IV) + GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARE

MARCU VIORICA DIRECTOR DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

ȘCOALA NR. 15 + GRĂDINIȚA

NR.15

ASAFTEIIRINEL

CONSILIER SERV.CADASTRU

ȘCOALA NR.21

SENTEȘ GABRIELA CONSILIER COMP.AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICĂ COMERCIALĂ ȘI TRANSPORT

GRĂDINIȚA NR.34

11.

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL LETEA

Str.Letea nr.26 BACĂU

Consilier local

LIVIU CONSTANTIN CURCA

ILIUȚÂ VERONICA CONSILIER BIROU AUTORIZĂRI

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL „LETEA”

GLĂVAN IONEL CONSILIER DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

ȘCOALA „DOMNIȚA MARIA”

ILIESCU VIORICA CONSILIER JURIDIC

GRĂDINIȚA NR.27

LEPADATU MARIA CONSILIER JR.

GRĂDINIȚA NR.30

BORȘ VASILE-ȘEF SECȚIE SECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII,ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

GRĂDINIȚA LETEA

12.

COLEGIUL NAȚIONAL „GH.VRÂNCEANU” Str.Lucrețiu Pătrășcanu nr.30 BACĂU

Consilier local

CRISTIAN COJOCARU

ROMEO STAVARACHE PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COLEGIUL NAȚIONAL „GH. VRÂNCEANU”

13.

GRĂDINIȚA NR.32 Str. Bicaz nr.17

Consilier local

GABRIEL AXINTE

CARMEN FIFIRIG

ȘEF SERVICIU LA S.P.A.S.

GRĂDINIȚA NR.32

5

CHITIC MARIA

INSP.SPECIALITATE DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

GRĂDINIȚA NR.31

BUZDUGAN CRISTINA ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

GRĂDINIȚA NR.24

9

14.

ȘCOALA „AL.I. CUZA”

Str.Oituz nr.12 BACĂU

Consilier local IONEL FLOROIU

STAVARACHE ROMEO PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

ȘCOALA „AL.I.CUZA”

LUNGU MARI A

ȘEF SECȚIE ADJUNCT DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

GRĂDINIȚA AVICOLA

15.

GRUP ȘCOLAR „MIHAI

EMINESCU”

Str.M.Eminescu nr.35 BACĂU

Consilier local

MIHAI ȘUȘTAC

TOMESCU ION

REFERENT CABINET PRIMAR

GRUP ȘCOLAR „MIHAI EMINESCU”

16.

GRĂDINIȚA LIZUCA Str. Bucovinei nr.lOA BACĂU

Consilier local MIRCEA FECHET

BARCAN AURORA CONSILIER LA DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

GRĂDINIȚA LIZUCA

CHELE ROXANA CONSILIER JURIDIC

GRĂDINIȚA NR. 21

17.

GRĂDINIȚA NR.12 Str.9 Mai nr.ll BACĂU

Consilier local PĂDURARU ILEANA

PAȘCAN SIMONA ȘEF SERVICIU CONTRACTE

GRĂDINIȚA NR.12

BIRI CĂTĂLINA INSP. SPECIALITATE CORP CONTROL

GRĂDINIȚA NR.33

s

18.

GRĂDINIȚA NR.17 Str.Oituz nr.85 BACĂU

Consilier local

HÎRȚESCU VASILICĂ

MARIN SILVIU GHEORGHE CONSILIER BIROU URBANISM

GRĂDINIȚA NR.17

9

19.

GRĂDINIȚA NR.18 Str.Gh.Vrânceanu nr.40 BACĂU

Consilier local IRINA DANIELA FLOREA

PATRANIA MARIA AUDITOR

GRĂDINIȚA NR.18

20.

GRĂDINIȚA NR.29

Str.Radu Negru nr.3

BACĂU

Consilier local

ADAM ISABELA ELENA

ASANDEI MARIANA

CONSILIER S.E.R.A.

GRĂDINIȚA NR.29

CALEAP FLORIN

CONSILIER JURIDIC LA APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

GRĂDINIȚA NR. 19

21.

GRĂDINIȚA NR.35 Str.Costache Negri nr.l BACĂU

Consilier local

ROXANA MIRONESCU

ALB AN ELENA

CONSILIER S.E.R.A.

GRĂDINIȚA NR.35

22.

ȘCOALA SPECIALĂ BACĂU Str. Henri Coandă nr.4

Consilier local

ȘLIC MIHAI IULIAN

CREȚU SANDU REFERENT PROT. CIVILĂ

ȘCOALA SPECIALĂ

NIȚOIU VRÂNCEANU FLORIN-MARIN ȘEF SERVICIU URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

CENTRUL DE EDUCAȚIE INTEGRATĂ

MIHÂILĂIONUȚ REFERENT DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

CENTRUL ȘCOLAR SPECIAL

23.

GRĂDINIȚA „CRAI NOU” Str. Al.cel Bun nr.10 BACĂU

Consilier local ZAHARIA SVETLANA

COMORASU MARIANA ȘEF BIROU TEHNIC ORGANIZATORIC DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

_________________________2_____________________________________________________________

GRĂDINIȚA CRAI NOU

PREȘEOKsiW MeSSE

FE&țMIghC vG.y/.U \/x L *5^*


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV      POVICI