Hotărârea nr. 346/2009

Hotărârea nr. 346 din 29.10.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere :

 • -   Prevederile art,19(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -   Prevederile Legii nr. 19/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -   Prevederile H.C.L. nr.50/23.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investiții pe anul 2009 ,al Municipiului Bacău cu rectificările ulterioare;

 • -  Hotararea Guvernului României nr.1095 din 01.10.2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energie termică pentru populație;

 • -  Ordinul 229 din 16.09.2009 privind alocarea în vederea compensării creșterilor neprevizionate a prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat;

 • -  Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2009, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor bugetare nr.l A,1B,1B1,1C respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A,2B,2C, 2D,2E,2F,2G,2H,2I, 2J, 2K,2L,2M,2N, 20.

Art. 2 : Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

președin FECHE


Ședință
N

D 29.10.2009

OP , A T /A.M../Ex.i/Ds.I-A-4

Anexa nr.lA

La Hotărârea nr.346 din 29.10.2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE TRIMESTRE 2009

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program 2009

TRIM.I

TRIM.lî

TR1M.1II

TR1M.1V

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1+45.02)

1

00.01

383.24236

112.827,02

129.288,86

84.498,25

56.628,23

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02-37.02+r39.02)

2

48.02

215.940.87

71.130.94

76.750.99

49.002.56

19.056,38

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

332.273,87

105.914,94

106.245.99

77.005.56

43.107.38

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

315.832.38

100.600.94

101.123.00

73.769.06

40.339.38

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11 + 15)

5

00.04

144.054,38

43.563.94

58.952.00

35.058.06

6.480.38

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

600,00

350,00

200,00

50.00

0.00

Impozit pc profit (rd.8)

7

01.02

600,00

350,00

200.00

50.00

0.00

Impozit pc profit de la agenți economici

8

01.02,01

600,00

350.00

200.00

50.00

Impozit pe venit (rd.10)

9

03.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02.18

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.12)

11

00.06

143.434,38

43.203.94

58.747,00

35.006,06

6.477,38

Cote si sume defalcate din impozitul pc venit (rd.13)

12

04.02

143.434,38

43.203.94

58.747,00

35.006.06

6.477.38

Cote defalcate din impozitul pc venit

13

04.02.01

143.131,38

43.128.94

58.672,00

34.930,06

6.400,38

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

303,00

75,00

75.00

76.00

77,00

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd. 16)

15

00.07

20,00

10.00

5,00

2.00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd. 17)

16

05.02

20,00

10.00

5.00

2.00

3.00

Alte impozite pc venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

20,00

10,00

5.00

2.00

3.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

18

00.09

41,648.00

16.656,00

9.306.00

7.368.00

8.318.00

Impozite si taxe pc proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd.28)

19

07.02

41.648.00

16.656,00

9.306.00

7.368.00

8.318.00

Impozit pc clădiri (rd.21+rd.22)

20

07.02.01

24.994,00

6.512.00

7 551,00

5.213.00

5.718.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

21

07.02.01,01

8.426,00

3.500,00

1.263,00

1.923.00

1.740.00

Impozitul și taxa pc clădiri de la persoane juridice

22

07.02.01.02

16.568,00

3.012,00

6.288.00

3.290.00

3.978.00

Impozit și taxa pc teren (rd.24+rd.25+rd.26)

23

07.02.02

11.341,00

9.041,00

300.00

1.150.00

850,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

24

07.02.02.01

6.400,00

6.000.00

400.00

Impozit pc terenuri de la persoane juridice

25

07.02.02.02

3.291,00

2.541,00

400.00

350.00

Impozitul pe terenul din extravilan

26

07,02.02.03

1.650,00

500.00

300.00

350.00

500,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

27

07.02.03

1.213,00

3.00

455.00

5.00

750,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

28

07.02.50

4.100,00

1.100.00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37+39+42)

29

00.10

128.530,00

39.881.00

32.365.00

31.043,00

25.241,00

Sume defalcate din TVA (rd,31 la rd 36)

30

11.02

119.465.00

36.436,00

30.580.00

28.888,00

23.561.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul județelor și Municipiului București

31

11,02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

32

11.02.02

119.161,00

36.373,00

30.498,00

28.821,00

23.469,00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

33

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

34

11.02.04

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

35

11.02.05

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

36

11.02.06

304,00

63,00

82,00

67,00

92,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

37

12.02

225.00

100.00

50.00

25,00

50.00

Taxe hoteliere

38

12.02.07

225,00

100,00

50.00

25.00

50,00

Taxe pe servicii specifice (rd.4O+41)

39

15.02

195,00

45.00

20.00

20.00

110.00

Impozit pe spectacole

40

15.02.01

45,00

20,00

10.00

10,00

5,00

Alte taxe pe servicii specifice

41

15.02.50

150,00

25,00

10,00

10.00

105,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

42

16.02

8.645,00

3.300,00

1.715.00

2.110.00

1.520,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

43

16.02.02

7.100.00

2.700.00

1.400,00

1.800.00

1.200,00

impozitul pe mijloace de transport deținut dc persoane fizice

44

16.02.02.01

3.600,00

1.500,00

600.00

l .000,00

500,00

Impozitul pe mijloace dc transport deținut de persoane juridice

45

16.02.02.02

3.500,00

1.200,00

800,00

800,00

700,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

46

16.02.03

1.400,00

500,00

300.00

300,00

300.00

Alte taxe pc utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

47

16.02.50

145,00

100,00

15.00

10,00

20.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

48

00.11

1.600.00

500.00

500.00

300.00

300,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

49

18.02

1.600,00

500,00

500,00

300.00

300,00

Alte impozite si taxe

50

18.02.50

1.600.00

500,00

500,00

300,00

300,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

51

00.12

16.441,49

5.314,00

5.122,99

3.236,50

2.768,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

52

00.13

5.881.49

1.250,00

2.681,49

900,00

1.050,00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

53

30.02

5.881.49

1.250.00

2.681,49

900.00

1.050.00

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

54

30.02.01

1.631,49

1.631.49

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

55

30.02.03

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

56

30.02.05

4.250,00

1.250,00

1.050,00

900,00

1.050,00

Venituri din dividende

57

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

58

30.02.50

0,00

Venituri din dobânzi (rd.6O)

59

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte venituri din dobânzi

60

31.02.03

0,00

C2, VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

61

00.14

10.560.00

4,064.00

2.441,50

2.336.50

1.718,00

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

62

33.02

1.450.00

625.00

260.00

305,00

260,00

Venituri din prestări de servicii

63

33.02.08

450,00

250.00

100,00

100,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

64

33.02.10

400,00

200.00

50,00

100,00

50.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

65

33.02.12

0.00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

66

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

67

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

68

33.02.28

75.00

50.00

10,00

5,00

10.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

69

33.02.50

525,00

125,00

200,00

100.00

100,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd,7l+72)

70

34.02

1.951.00

725.00

410,00

410.00

406.00

Taxe extrajudiciare dc timbru

71

34.02.02

1.900.00

700.00

400,00

400.00

400,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

72

34.02.50

51,00

25.00

10,00

10,00

6,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

73

35.02

3.362.00

1.460,00

750,50

600.50

551,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

74

35.02.01

950,00

550.00

250.00

100.00

50,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

75

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

76

35.02.03

12,00

10.00

0,50

0.50

1.00

Alte amenzi, penalități si confiscări

77

35.05.50

2.400,00

900.00

500,00

500,00

500,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

78

36.02

3.704.00

1.201,00

1.001.00

1.001,00

501.00

79

36.02.05

4,00

1.00

1.00

1.00

1.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

80

36.02.11

0.00

Alte venituri

81

36.02.50

3.700,00

1.200.00

1.000.00

1.000.00

500,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

82

37.02

93,00

53,00

20.00

20.00

0.00

Donații si sponsorizări

83

37.02.01

93,00

53,00

20,00

20,00

Alte transferuri voluntare

84

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

85

00.15

3.225.00

1.705,00

1.105,00

905.00

-490.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 lard.90)

86

39.02

3.225.00

1.705,00

1.105.00

905.00

-490,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

87

39.02.01

20.00

5,00

5,00

5,00

5.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

88

39.02.03

300,00

100.00

50.00

50.00

100,00

Venituri din privatizare

89

39.02.04

2.905.00

1.600.00

1.050,00

850.00

-595.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

90

39.02.07

0.00

IILOPERAȚIUNI FINANCIARE

91

00.15

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

92

40.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activitâti finanțate integral din venituri proprii

93

40.02..06

0.00

încasări din rambursarea microcrcditelor de la persoane fizice și juridice

94

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

95

40.02.10

0,00

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

96

40.02.11

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

97

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

98

00.17

33.393,49

5.207.08

13.137,87

3.487.69

11.560,85

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

99

00.18

33.393,49

5.207.08

13.137.87

3.487.69

1 1.560.85

Subvenții de la bugetul de stat (rd,101+111)

100

42.02

33.393.49

5.207.08

13.137,87

3.487,69

11.560.85

A. De capital (rd. 102 lard. 110)

101

00.19

15.038,04

2.157,88

12.748,56

131,60

0.00

Rctehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

102

42.02.01

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

103

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

104

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

105

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

106

42.02.06

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

107

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

108

42.02.09

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

109

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

110

42.02.12

10.785.10

336.54

10.448.56

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

111

42.02.13

0.00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

112

42.02.14

1.821,34

1821.34

Subvcwnții primite din fondul național de dezvoltare

113

45,02,15

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

114

42.02.16

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

115

42.02.17

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

116

42.02.19

2.431,60

2.300,00

131.60

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

117

42.02.20

0,00

B. Curente (rd, 112 la rd. 116)

118

00.20

18.355,45

3.049.20

389,31

3.356,09

11.560.85

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

119

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

120

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

121

42.02.29

30,00

6,00

15,00

9.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

122

42.02.32

16.184,00

2.819.00

248.00

1.811.00

11.306.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

123

42.02.33

497,32

70,11

68.47

162,09

196.65

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

124

42.02.34

95,38

93.19

2.19

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociaiă

125

42.02.35

0.00

Subvenții trusou nau nascuti

126

42.02.36

225,75

66,90

64.65

45,00

49.20

Subvenții de la bugetul dc stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

127

42.02.37

0,00

Subvenții dc la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelelor de investiții

128

42.02.40

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

129

42.02.41

1.323,00

1.323.00

Subvenții de la alte administrații

130

43.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

131

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

132

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetulc locale pentru instituții de asistență socială

133

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

134

43.02.08

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

135

45,02

14.350,00

0,00

8.800.00

3.100.00

2.450,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

136

45.02.01

13.900,00

8.800,00

3.100,00

2.000.00

Fondul Social European

137

45.02.02

450,00

450,00

Fondul de Coeziune

138

45.02.03

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

139

45.02.04

0,00

Fondul European de Pescuit

140

45.02.05

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Adcrare

141

45.02.07

0,00

instrument European de Vecinătate si Parteneriat

142

45.02.08

0.00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

143

45.02.15

0,00

Alte facilități și instrumente post-aderarc

144

45.02.16

0,00

145

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

146

49.02

383.242,36

112.827,02

129,288,86

84.498,25

56.628,23

CI IELT UI ELI CURENTE (rd.191 +224+259+268+2 81 +296+318+361 +389+433+478+518+553+609+628+666)

147

01

298.226,00

87.855,32

78.885,04

73.202,99

58.282,65

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629+667)

148

10

151.303,00

44,013.00

38.208,00

37.937.00

31.145.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.193+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581+611+630+668)

149

20

55.446,47

19.276.84

16.074,73

12.047,10

8.047.80

Din care

150

20.24

400,02

150.02

150,00

100,00

0,00

TITLUL IU DOBÂNZI (rd.262)

151

30

15.098,80

4.500,00

4.300.00

5.098,80

1.200,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

152

30.01

15.098,80

4.500,00

4.300.00

5.098,80

L200.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

153

30.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (rd.265)

154

30.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

155

40

21.384,00

5.319.00

1.748.00

3.011,00

11.306.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

156

40.03

5.200.00

2.500.00

1.500.00

1.200,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

157

50

60.00

0,00

60.00

0,00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

158

50.04

60.00

0,00

60.00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 194+229+269+299+321 +3 64+392+436+481+529+585+612+633+669)

159

51

14.760,50

5.348,00

3.900,00

3.204,50

2.308,00

Transferuri curente (rd. 195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

160

51.01

14.760.50

5.348.00

3.900,00

3.204.50

2.308,00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

161

51.01.01

3.562.50

1.113.00

1.033,00

933.50

483,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

162

51.01.03

9.895.00

3.002.00

2.817.00

2.261.00

1.815,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.271'

163

51.01.14

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.272)

164

51.01.15

1.223,00

1,223.00

0.00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-tcritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

165

51.01.24

40,00

0,00

40.00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd,273)

166

51.01.31

40,00

10.00

10,00

10.00

10.00

Transferuri de capital (rd.368)

167

51.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

168

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

169

55

9.531,40

3.750.00

3.152.00

2.262,40

367.00

A. Transferuri Interne.(rd. 198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

170

55.01

9.531,40

3.750.00

3.152.00

2.262,40

367,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

171

55.01.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

172

55.01.08

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Investiții ale reaiiior autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

173

55.01.12

2.760.90

1.600,00

1.652.00

-491,10

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

174

55.01.13

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

175

55.01.15

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

176

55.01.18

6.770,50

2.150.00

1.500.00

2.753,50

367.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatarc din Fonduri externe nerambursabile

177

56

14.350.00

0,00

8.800,00

3.100,00

2.450,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

56.01

13.900,00

0.00

8.800.00

3.100.00

2.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

179

56.02

450,00

0,00

0,00

0.00

450.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

180

56.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

181

56.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

182

56.05

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadcrare (IPA)

183

56.07

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

184

56.08

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd. 3 27+3 70+444)

185

57

9.128.35

3.213,50

1.557,31

3.998.69

358.85

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

186

57.02

9.128,35

3.213.50

1.557,31

3.998,69

358.85

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

187

57.02.01

4.778,35

2.213.50

357.31

1.848.69

358,85

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

188

57.02.02

4.350,00

1.000.00

1.200.00

2.150.00

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201 +331 +398+448+488+676)

189

59

7.163,50

2.435.00

1.085.00

2.543.50

1.100,00

Burse (rd. 332)

190

59.01

620,00

0,00

570,00

0.00

50.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

191

59.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

192

59.11

4.758.50

1.850.00

365.00

1.743.50

800.00

Susținerea cultelor (rd.400)

193

59.12

1.785,00

585,00

150.00

800.00

250.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

194

59.15

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Despăgubiri civile (rd.202)

195

59.17

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

196

65

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

197

65.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

198

70

85.054,27

25.117,87

50.351,86

11.313.96

-1.729.42

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+451+491+530+56I+592+6I6+641)

199

71

77.416,45

25.080.05

45.351,86

8.713.96

-1.729.42

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+680)

200

71.01

77.416,45

25.080,05

45.35L86

8.713.96

-1.729.42

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+618+643+681)

201

71.01.01

68.031,85

19.534.20

42.303.56

8.043.73

-1.849,64

Mașini, echipamente si mijloace de transportfrd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+595+

202

71.01.02

120,00

120.00

0,00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534+5654

203

71.01.03

142,00

0.00

119,50

22,50

0,00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

204

71.01.30

9.122.60

5.425.85

2.928,80

647,73

120,22

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+622+6474

205

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

206

72

5.137,82

37.82

2.500,00

2.600.00

0,00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

207

72.01

5.137,82

37,82

2.500,00

2.600,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

208

72.01.01

5.137,82

37.82

2.500,00

2.600.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară (rd.214+460+501+540+570+691)

209

72.01.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

210

79

150.00

0,00

75.00

0.00

75,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

211

80

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

212

80

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

213

80.03

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

214

80.08

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Alte imprumuturi

215

80.30

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

216

81.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

217

81.02

150,00

0.00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

218

84

-187,93

-146,19

-23.04

-18.70

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

219

85.01

-187,93

-146,19

-23.04

-18.70

0.00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

220

90

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Rezerve (rd.700)

221

91.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd. 7013

222

92.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Deficit (rd.702)

223

93.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

225

50.02

43.619,10

11.490,50

13.225,80

12.621,10

6.281,70

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

226

51.02

22.056,10

4.345,00

7.360,00

6.461,50

3.889,60

CHELTUIELI CURENTE (rd. 192+193+194+197+201)

227

01

15.471,00

3.825.00

4.294,00

3.809.00

3.543.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

228

10

10.900.00

2.500,00

2.800,00

2.800,00

2.800.001

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

229

20

4.571,00

1.325,00

1.494,00

1.009,00

743,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

230

51

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd. 196)

231

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

232

51.01.01

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (rd. 198)

233

55

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

234

55.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,90

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

235

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

236

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu ftnatare din Fonduri externe nerambursabile

237

56

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

238

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

239

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

240

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

241

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

242

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

243

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

244

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

245

59

0,00

Despăgubiri civile

246

59.17

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

247

70

6.585,10

520.00

3.066,00

2.652,50

346.60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

248

71

1.485,10

520.00

566.00

52.50

346,60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

249

71.01

1.485,10

520.00

566.00

52,50

346,60

Construcții

250

71.01.01

2,00

10.00

-8,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

251

71.01.02

120.00

120,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

252

71.01.03

98,50

100.00

-1.50

Alte active fixe

253

71.01.30

1.264,60

400.00

456,00

62.00

346,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

254

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE frd.212)

255

72

5.100,00

0.00

2.500.00

2.600.00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

256

72.01

5.100,00

0.00

2.500,00

2.600.00

0.00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

257

72.01.01

5.100,00

0,00

2.500,00

2.600,00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

258

72.01.02

0,00

0.00

..

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

259

79

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

260

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

261

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

262

80.08

0,00

Alte imprumuturi

263

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

264

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

265

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

266

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

267

84

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prccedcnti si recuperate in anul curent

268

85.01

0,00

Din total capitol: (rd.220)

269

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

270

51.02.01

22.056,10

4 345.00

7 360.00

6.461.50

3.889.60

Autorități executive

271

51.02.01.03

22.056,10

4.345,00

7.360,00

6.461.50

3 889.60

272

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

273

54,02

4.801,20

1.262,50

1.405,80

950,80

1.182.10

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

274

01

4.630,25

1.287,05

1.290,30

945,80

1.107.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

275

10

1.578,00

458,00

370,00

370,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

276

20

2.952,25

829,05

820.30

575,80

|     727,10

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

277

50|

60,00

0,00

60.00

0,00

0.00

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

278

50.04

60,00

60,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

279

51

40,00

0,00

40.00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.231+232)

280

51.01

40,00

0.00

40,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

281

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile adminislrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

282

51.01.24

40,00

40,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

283

55

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri interne (rd,23 5+236+237+238)

284

55.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabilă

285

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

286

55.01.08

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

287

55.01.13

0,00

Alte transfemri curente interne

288

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finalare din Fonduri externe nerambursabile

289

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

290

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

291

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

292

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

293

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

294

56.05

0,00

Programe Instrumentul dc Asistenta pentru Preaderare (IPA)

295

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

296

56,08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,240)

297

70

45,50

0,00

40.50

5.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

298

71

45,50

0.00

40.50

5,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

299

71.01

45,50

0.00

40.50

5.00

0.00

Construcții

300

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

301

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

302

71.01.03

11,50

15,50

-4.00

Alte active fixe

303

71.01.30

34,00

25.00

9.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

304

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

305

79

150,00

0,00

75.00

0,00

75.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

306

81

150,00

0,00

75.00

0,00

75.00

Rambursări de credite externe

307

81.01

0,00

Rambursări dc credite interne

308

81.02

150,00

75.00

75,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

309

84

-24,55

-24,55

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

310

85.01

-24,55

-24,55

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

311

4.801,20

1.262,50

1.405.80

950,80

1.182.10

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

312

54.02.05

60,00

60.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

313

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

314

54.02.07

150,00

75.00

75.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

315

54.02.10

1.832,70

579,00

463.30

395.80

394.60

Alte servicii publice generale

316

54.02.50

2.758,50

683,50

807.50

555.00

712.50

317

0.00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

318

55.02

15.498,80

4.650,00

4.450,00

5.198,80

1.200,00

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

319

01

15.498,80

4.650,00

4.450.00

5.198.80

1.200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.261)

320

20

400,02

150,02

150.00

100.00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

321

20.24

400,02

150,02

150.00

100.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

322

30

15.098,80

4.500,00

4 300.00

5.098,80

1.200.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

323

30.01

15.098,80

4.500.00

4.300.00

5.098.80

1.200.00

|        Dobânzi aferente datoriei publice externe

324

30.02

o.oo|

Alte dobânzi

325

30.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

326

84

-0.02

-0,02

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

327

85.01

-0,02

-0,02

328

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

329

56,02

1.263.00

1.233,00

10.00

10.00

10,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

330

01

1.263,00

1.233.00

10.00

10,00

10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

331

51

1.263,00

1.233,00

10.00

10.00

10.00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

332

51.01

1.263,00

1.233,00

10.00

10.00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

333

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap

334

51.01.15

1.223,00

l .223.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

335

51.01.31

40,00

10.00

10.00

10.00

10.00

Din loial capitol:

336

1.263,00

1.233.00

10.00

10,00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

337

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

338

56.02.07

1.223,00

1.223,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

339

56.02.09

40,00

10.00

10.00

10.00

10,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

340

57.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

341

57.02.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

342

0.00

Partea a ll-a APĂRARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

343

59.02

9.970.40

3.062,00

2.848,00

2.235.60

1.824,80

Apărare (rd.292)

344

60.02

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

345

01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

346

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

347

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

348

70

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

349

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

350

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Construcții

351

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

352

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

353

71.01.03

0,00

Alte active fixe

354

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

355

71.03

0,00

Din total capitol: (rd,293)

356

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Apărare națională

357

85.01

0,00

358

Ordine publica si siguranța naționala (rd.3I0)

359

61.02

9.970,40

3.062.00

2.848,00

2.235.60

1.824,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

360

01

9.754.80

2.920,00

2.788.00

2.228.00

1.818,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

361

10

220,00

55,00

65.00

53.00

47.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

362

20

217.80

63.00

63,00

50,00

41.80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

363

51

9.317.00

2.802,00

2.660.00

2.125.00

1.730.00

Transferuri curente țrd.301)

364

51.01

9.317.00

2.802,00

2.660,00

2.125.00

1.730.00

Transferuri către instituțiile publice

365

51.01.01

9.317,00

2.802.00

2.660,00

2.125.00

1.730.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

366

70

215,60

142.00

60.00

7.60

6,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

367

71

215,60

142.00

60.00

7.60

6.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd,3O5 la 309)

368

71.01

215.60

142,00

60,00

7.60

6,00

Construcții

369

71.01.01

100,00

100.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

370

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

371

71.01.03

0,00

Alte active fixe

372

71.01.30

115,60

42.00

60.00

7,60

6,00

i        Reparații capitale aferente activelor fixe

373

71.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

374

85

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii preccdcnti si recuperate in anul curent

375

85.01

0,00

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

376

9.970,40

3.062.00

2.848,00

2.235.60

1.824.80

Ordine publică

377

61.02.03

0,00

Politie comunitara

378

60.02.03.04

9.317,00

2.802,00

2.660.00

2.125,00

1.730.00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

379

61.02.05

511,40

118.00

188,00

110.60

94.80

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

380

61.02.50

142,00

142.00

381

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCTAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

382

64.02

203.648,65

69.136,12

56.932,81

52.403.10

25.176,62

lnvatamant(rd.344)

383

65.02

133.750,00

43.135,67

35.080,00

32.869,64

22.664.69

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

384

01

127.227,11

40 318,60

32.798.76

31.978.75

22.131,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

385

10

105.140,00

32.500.00

26.856.00

25.453.00

20.331.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

386

20

17.117.11

6.818.60

4.172,76

4.375.75

1.750,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

387

51

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.323)

388

51.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

389

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

390

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.326)

391

55.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

392

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu iînatare din Fonduri exteme ncrambursabile

393

56

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

394

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

395

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

396

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

397

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

398

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

399

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

400

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

401

57

4.350,00

1.000,00

1.200,00

2.150,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

402

57.02

4.350,00

1.000,00

1.200,00

2.150,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

403

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

404

57.02.02

4.350,00

1,000,00

1.200.00

2.150,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

405

59

620,00

0,00

570.00

0.00

50,00

Burse

406

59.01

620,00

570.00

50.00

Asociații și fundații

407

59.11

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

408

70

6.555,00

2.825.67

2.304.00

891.64

533,69

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

409

71

6.555,00

2.825,67

2.304,00

891.64

533.69

Active fixe (rd.3 3 7+3 3 8+33 9+340+341)

410

71.01

6.555,00

2.825,67

2.304,00

891.64

533.69

Construcții

411

71.01.01

5,667,89

2.500.00

2.000,00

685,94

481,95

Mașini, echipamente si mijloace de transport

412

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

413

71.01.03

4,00

4.00

Alte active fixe

414

71.01.30

883,11

325,67

300.00

205.70

51,74

Reparații capitale aferente activelor fixe

415

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

416

79

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

417

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

418

84

-32,11

-8.60

-22.76

-0,75

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

419

85.01

-32,11

-8.60

-22.76

-0.75

Din total capitol: (rd.345~. 348- 352+353+355+358)

420

133.750,00

43.135.67

35.080,00

32.869.64

22.664,69

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

421

65.02.03

37.841,98

12.526.65

8.547.41

9.390,02

7.377.90

învățământ preșcolar

422

65.02.03.01

22.026,07

6.902.77

4.820,79

5.552,11

4.750.40

învățământ primar

423

65.02.03,02

15.815.91

5.623,88

3.726,62

3.837,91

2.627,50

învățământ secundar (rd.349+350+351)

424

65.02.04

95.908,02

30.609.02

26.532.59

23.479.62

15.286.79

învățământ secundar inferior

425

65.02.04.01

45.010,27

14 349,25

11.795,63

11.593,97

7.271.42

învățământ secundar superior

426

65.02.04.02

46.902,36

14.861,78

13.433,60

11.288,86

7.318.12

Invatamanl profesional

427

65.02.04.03

3.995,39

1.397,99

1.303.36

596,79

697.25

învățământ posti iceai

428

65.02.05

0,00

învățământ ncdcfmibil prin nivel (rd. 354)

429

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

430

65.02.07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

431

65,02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

432

65.02.11,03

0,00

Alte servicii auxiliare

433

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

434

65.02.50

0,00

435

0,00

Sănătate (rd382)

436

66.02

8.948,19

5.205,00

5.402,00

2.621,90

-4.280,71

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

437

01

1.901,00

200,00

157,00

1.459,00

85.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

438

10

1.323,00

1.323.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

439

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

440

51

578,00

200.00

157.00

136,00

85.00

Transferuri curente (rd.366+367)

441

51.01

578,00

200,00

157.00

136.00

85.00

Transferuri către instituțiile publice

442

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

443

51.01.03

578,00

200,00

157,00

136.00

85.00

Transferuri de capital (rd.369)

444

51.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor Ia spitale

445

51.02.12

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.371)

446

57

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.372+373)

447

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

448

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

449

57.02.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

450

70

7.047,19

5.005,00

5.245,00

1.162.90

-4.365.71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

451

71

7.047,19

5.005,00

5.245,00

1.162,90

-4.365.71

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

452

71.01

7.047,19

5.005,00

5.245,00

1.162,90

-4.365.71

Construcții

453

71.01.01

6.952,09

5.000,00

5.200.00

1.119,80

-4.367,71

Mașini, echipamente st mijloace de transport

454

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

455

71.01.03

0,00

Alte active fixe

456

71.01.30

95,10

5,00

45,00

43,10

2.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

457

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.383i 385)

458

8.948,19

5.205,00

5.402,00

2.621,90

-4.280.71

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

459

66.02.06

6.607,29

5.000,00

5.000,00

995,00

-4.387.71

Servicii de s[n[tate publici

460

66.02.08

1.323,00

1 323,00

Spitale generale

461

66.02.06.01

6.607,29

5 000.00

5.000,00

995,00

-4.387.71

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

462

66.02.50

1.017,90

205,00

402.00

303.90

107,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

463

66.02.50.50

1.017,90

205,00

402,00

303,90

107.00

464

0,00

Cultura, recreeresi religie (rd.414)

465

67.02

26,836,11

10,025,75

8.143,00

6.901,17

1.766.19

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

466

01

17.323,08

5.728,03

3.263.15

5.201,50

3.130,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

467

10

3.870,00

1.010,00

980,00

980,00

900,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

468

20

4.205,58

1.570,03

1.100,15

838,00

697.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

469

51

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933,50

483.00

Transferuri curente (rd 394)

470

51.01

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933,50

483.00

Transferuri către instituții publice

471

51.01.01

3.562,50

1.113.00

1.033.00

933,50

483.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (rd.396)

472

55

6,50

0.00

0.00

6.50

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.397)

473

55.01

6.50

0,00

0.00

6,50

0.00

Alte transferuri curente interne

474

55.01.18

6,50

6,50

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

475

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

476

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

477

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune fFC)

478

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

479

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

480

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

481

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENP1)

482

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

483

59

5.678,50

2.035.00

150.00

2.443,50

1.050.00

Asociații și fundații

484

59.11

3.893.50

1.450.00

1.643,50

800.00

Susținerea cultelor

485

59.12

1.785,00

585.00

150,00

800.00

250.00

Contribuții la salarizarea personalului neclericat

486

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.403)

487

70

9.515,46

4.300.00

4.880.00

1.699.67

-1.364,21

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.4O4)

488

71

7.015,46

4.300,00

2.380.00

1.699,67

-1.364.21

Active Fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.4O9)

489

71.01

7.015,46

4.300,00

2.380.00

1.699.67

-1.364.21

Construcții

490

71.01.01

5.318.30

3.400.00

2.000.00

1.443,95

-1.525.65

Mașini, echipamente si mijloace de transport

491

71.01,02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

492

71.01.03

0.00

Alte active fixe

493

71.01.30

1.697,16

900.00

380,00

255.72

161.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

494

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

495

72

2.500,00

0,00

2.500,00

0.00

0,00

Active financiare

496

72.01

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

497

72.01.01

2.500,00

2.500.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

498

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

499

79

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

500

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări dc credite externe

501

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

502

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

503

84

-2,43

-2.28

-0,15

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

504

85.01

-2,43

-2,28

-0.15

Din total capitol: (rd.4l5+ 425+429+430)

505

26.836,11

10.025.75

8.143.00

6.901.17

1.766.19

Servicii culturale (rd.416 la 424)

506

67.02.03

3.562,50

1.113.00

1.033,00

933.50

483.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

507

67.02.03.02

0,00

Muzee

508

67.02.03.03

0,00

Instituții publice dc spectacole si concerte

509

67.02.03.04

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933.50

483.00

Scoli populare de arta si meserii

510

67.02.03.05

0.00

Casc de cultura

511

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

512

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

513

67.02.03.08

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

514

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

515

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

516

67.02.05

21.088.61

8.077.75

6.960,00

5.017.67

1.033.19

Sport

517

67.02.05.01

6.000,00

1.200.00

2.500,00

1.500.00

800.00

Tineret

518

67.02.05.02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

]    519

67.02.05.03

15.088,61

6.877.75

4.460.00

3.517.67

233.19

Servicii religioase

520

67.02.06

1.785,00

585.00

150,00

800.00

250.00

Alte servicii în domeniile culturii, recrccrii si religiei

521

67.02.50

400,00

250.00

150,00

522

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

523

68.02

34.114,35

10.769,70

8.307,81

10.010,39

5.026,45

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

524

01

33.654.75

10.663.50

7.849.81

10.072,59

5.068.85

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

525

10

17.055,00

4.600,00

4.320,00

4.210.00

3.925.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

526

20

4.409.40

1.300.00

1.307.50

1.166,90

635.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI TĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

527

51

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

528

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

529

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

530

55

6.547,00

2.150.00

1.500,00

2.747.00

150,00

A. Transferuri intcrne.(rd.44l ia 443)

531

55.01

6.547.00

2.150,00

1.500.00

2.747.00

150.00

Programe cu finanțare rambursabilă

532

55,01.03

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

533

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

534

55.01.18

6.547,00

2.150.00

1.500.00

2.747.00

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu fmatare din Fonduri externe nerambursabile

535

56

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

536

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

537

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

538

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

539

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

540

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

541

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

542

56.08

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

543

57

4.778.35

2.213.50

357,31

1.848.69

358.85

Ajutoare sociale (rd.446+447)

544

57.02

4.778,35

2.213.50

357.31

1.848.69

358.85

Ajutoare sociale in numerar

545

57.02.01

4.778.35

2.213.50

357,31

1.848,69

358.85

Ajutoare sociale in natură

546

57.02,02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

547

59

865,00

400,00

365,00

100,00

0.00

Asociații și fundații

548

59,11

865.00

400,00

365,00

100.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

549

65

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

550

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

551

70

459.60

106,20

458.00

-62.20

-42.40

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

552

71

459,60

106,20

458.00

-62,20

-42.40

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

553

71.01

459,60

106,20

458,00

-62,20

-42.40

Construcții

554

71.01.01

265.40

50,00

345.00

-96.60

-33.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

555

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

556

71.01.03

0,00

Alte active fixe

557

71.01.30

194.20

56.20

113.00

34.40

-9,40

Reparații capitale aferente activelor fixe

558

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

559

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Active financiare (rd.460)

560

72.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea dc asociații de dezvoltare intercomunitară

561

72.01.02

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

562

79

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

563

81

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite inteme

564

81.02

0,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

565

84

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

566

85,01

0,00

Din total capitol:(rd.465+466+468 i 469'■ 470 i471+474)

567

34.114.35

10.769.70

8.307,81

10.010,39

5.026.45

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

568

68.02,04

3.275,80

937.00

833,00

770.80

735.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

569

68.02.05

11.205.00

2.800.00

2.870.00

2.855.00

2 680.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

570

68.02.05.02

1 1.205.00

2.800.00

2.870,00

2.855.00

2.680.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

571

68.02.06

723.07

137.01

133.12

207.09

245.85

Ajutoare pentru locuințe

572

68.02.10

0.00

Crcșc

573

68.02.11

2.882,60

1.150.00

700,00

730.00

302.60

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

574

68.02.15

4.055.28

2.076.49

224.19

1.641.60

113.00

Ajutor social

575

68.02.15.01

4.055,28

2 076.49

224.19

i .641,60

113.00

Cantine de ajutor social

576

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

577

68.02.50

11.972.60

3.669,20

3.547.50

3.805.90

950.00

578

0.00

Partea a IV a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

579

69.02

54.556,51

12.230.42

28.285,22

9.052,86

4.988,01

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

580

70.02

42.815,24

8.567,60

24.185,42

7.003,57

3.058,65

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481+484+488)

581

01

12.067.12

4.186.12

4.736,96

634.64

2.509.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

582

10

2.852.00

740.00

702,00

698,00

712.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

583

20

7,600,16

2.446,12

3,166.99

856,65

1.130.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

584

51

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

585

51.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

586

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

587

55

1.164.96

1.000.00

867.97

-920,01

217.00

A. Transferuri intcmc.(rd.486+487)

588

55.01

1.164.96

1.000,00

867.97

-920.01

217,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

589

55.01.12

947,96

1.000,00

867.97

-920.01

Alte transferuri curente interne

590

55.01.18

217.00

217.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

591

56

450.00

0.00

0.00

0.00

450.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

592

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

593

56.02

450.00

450.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

594

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

595

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

596

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

597

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

598

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

599

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

600

59.02

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

601

65

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

602

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

603

70

30.876,89

4.492.20

19.448,56

6.386.88

549.25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

604

71

30.876.89

4.492,20

19,448.56

6.386.88

549,25

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 Ia 497)

605

71.01

30.876,89

4.492.20

19.448.56

6.386.88

549.2?

Construcții

606

71.01.01

29.237.85

2.592,20

18,448.56

7.209.68

987.41

Mașini, echipamente si mijloace de transport

607

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

608

71.01.03

28,00

28,00

Alte active fixe

609

71.01.30

1.611.04

1.900.00

1,000.00

-850.80

-438.16

Reparații capitale aferente activelor fixe

610

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

611

72

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.500+501)

612

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

613

72.01.01

0,00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

614

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.5O3)

615

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

616

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

617

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

618

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

619

84

-128,77

-110,72

-0,10

-17,95

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

620

85.01

-128,77

-110,72

-0.10

-17.95

Din total capitol: (rd. 507510 < 513 '<514^ 514)

621

42.815.24

8.567,60

24.185.42

7.003.57

3.058,65

Locuințe (rd.508+509)

622

70.02.03

30.157,47

4.276,40

17.567.93

7.877.07

436.07

Dezvoltarea sistemului de locuințe

623

70.02.03.01

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

624

70.02.03.30

30.157,47

4.276,40

17.567.93

7.877.07

436,07

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

625

70.02.05

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Alimentare cu apa

626

70.02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

627

70.02.05.02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

628

70.02.06

4.446.00

1.946.00

1.000.00

500.00

1.000,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

629

70.02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

630

70.02.50

8.211,77

2.345,20

5.617,49

-1.373,50

1.622.58

631

0.00

Protecția mediului (rd.545)

632

74.02

11.741,27

3.662,82

4.099,80

2.049,29

1.929,36

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521+524)

633

01

9.125.94

2.400.02

2.500.03

2.302,79

1.923,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

634

10

6.500.00

1.650.00

1.650.00

1.600.00

1.600,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

635

20

1.973,15

650,02

500,03

500,00

323.10

65

636

51

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.523)

637

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

638

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

639

55

652.79

100.00

350,00

202,79

0.00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

640

55.01

652,79

100.00

350.00

202.79

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

641

55.01.08

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

642

55.01.12

652,79

100,00

350.00

202.79

Alte transferuri curente interne

643

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu fmatare din Fonduri externe nerambursabile

644

56

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

645

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

646

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

647

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

648

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

649

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

650

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

651

56.08

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

652

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

653

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

654

70

2.615,38

1.262.82

1.599,80

-253,50

6.26

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

655

71

2.577,56

1.225.00

1.599.80

-253.50

6,26

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 lard. 536)

656

71.01

2.577,56

1.225.00

1.599.80

-253,50

6,26

Construcții

657

71.01.01

1.927,26

725.00

1.500,00

-304,00

6.26

Mașini, echipamente si mijloace de transport

658

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică șt alte active corporale

659

71.01.03

0.00

Alte active fixe

660

71.01.30

650.30

500.00

99.80

50,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

661

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

662

72

37.82

37,82

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.539+540)

663

72.01

37,82

37.82

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

664

72.01.01

37,82

37,82

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

665

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

666

79

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

667

81

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

668

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

669

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

670

84

-0.05

-0,02

-0.03

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent

671

85.01

-0,05

-0.02

-0.03

Din total capitol: (rd.546 i-549)

672

11.741,27

3.662.82

4.099.80

2.049.29

1.920,36

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

673

74.02.05

9.333.60

3.025.00

2.650.00

1.735.50

1.923.10

Salubritate

674

74.02.05.01

9.333.60

3.025,00

2.650,00

1.735.50

1.923.10

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

675

74.02.05.02

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

676

74.02.06

2.407.67

637.82

1.449,80

313.79

6,26

677

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

678

79.02

71,447,70

16.907,98

27.997,03

8.185,59

18.357,10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

679

80.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

680

01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

681

10

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

682

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

683

55

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.498+499)

684

55.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe de dezvoltare

685

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

686

55.01.18

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

687

70

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

688

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

689

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

690

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

691

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

692

71.01.03

0,00

Alte active fixe

693

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

694

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

695

72

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Active financiare (rd.480)

696

72.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

697

72.01.02

0,00

Din total capitol:

698

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

699

80.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

700

80.02.01.06

0.00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

701

80.02.01.09

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

702

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

703

80.02.01.30

0,00

704

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

705

81.02

29.669,37

6.019,00

8.932,03

1.617,63

13.100,71

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

706

01

22.544.15

5.819.00

2.182,03

3.237.J2

11.306.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

707

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

708

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

709

40

21.384,00

5.319.00

1.748,00

3.011.00

11.306.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

710

40.03

5.200,00

2.500.00

1.500.00

1.200.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

711

40.20

16.184,00

2.819.00

248,00

1.811.00

1 1.306.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.586+587)

712

51

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri curente țrd.526)

713

51.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

714

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

715

55

1.160,15

500,00

434.031     226,12

0.00

A. Transferuri interne (rd.590)

716

55.01

1.160.15

500.00

434,03

226.12

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

717

55.01.12

1.160.15

500,00

434.03

226.12

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

718

70

7.125.22

200,00

6.750.00

-1.619.49

1.794.71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

719

71

7.125,22

200.00

6.750,00

-1.619.49

1.794.71

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

720

71.01

7.125,22

200.00

6.750,00

-1.619.49

1.794.71

Construcții

721

71.01.01

6.294.71

200,00

6.600.00

-2.300.00

L794.71

Mașini, echipamente si mijloace de transport

722

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

723

71.01.03

0,00

Alte active fixe

724

71.01.30

830,51

150,00

680,51

Reparații capitale aferente activelor fixe

725

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

726

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

727

81

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

728

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

729

81.02

0,00

Din total capitol: {'rd.60-1'605'606}

730

29.669.37

6.019.00

8.932,03

1.617.63

13.100.71

Energie termica

731

81.02.06

21.384,00

5.319,00

1.748.00

3.011.00

11.306.00

Alți combustibili

732

81.02.07

0.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

733

81.02.50

8.285,37

700,00

7.184,03

-1.393.37

1.794.71

734

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

735

83.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

736

01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

737

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

738

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

739

51

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.552)

740

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

741

51.01.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

742

70

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

743

71

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

744

71.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Construcții

745

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

746

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

747

71.01.03

0,00

Alte active fixe

748

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

749

71.03

0,00

Din total capitol:

750

0,00

Agricultura (rd.566+567)

751

83.02.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

752

83.02.03.30

0.00

753

0,00

Transporturi (rd.656)

754

84.02

41.77833

10.888,98

19.065,00

6.567,96

5.256.39

CHELTUIELI CURENTE (rd.629+630+631 +633+636)

755

01

27.765.00

4.625,00

12.565.00

6.125.00

4.450.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

756

10

1.865,00

500.00

465.00

450.00

450.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

757

20

12.000,00

4.125.00

3.300.00

2.575.00

2.000.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

758

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

759

40.03

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

760

51

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.635)

761

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

762

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

763

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.638+639)

764

55.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Investiții ale roșiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

765

55.01.12

0.00

Alte transferuri curente interne

766

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

767

56

13.900.00

0,00

8.800.00

3.100,00

2.000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

768

56.01

13.900,00

8.800,00

3.100,00

2.000.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

769

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

770

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

771

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

772

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

773

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

774

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

775

65

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

776

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

777

70

14.013.33

6.263,98

6.500.00

442,96

806.39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

778

71

14.013.33

6.263,98

6.500,00

442,96

806,39

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

779

71.01

14.013,33

6.263,98

6.500,00

442,96

806,39

Construcții

780

71.01.01

12.266,35

4.967.00

6.200,00

292,96

806,39

Macini, echipamente si mijloace de transport

781

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

782

71.01.03

0,00

Alte active fixe

783

71.01.30

1.746,98

1.296,98

300,00

150,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

784

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

785

72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.65O+651)

786

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

787

72.01.01

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

788

72.01.02

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

789

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

790

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

791

80.08

0,00

Alte imprumuturi

792

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

793

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

794

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

795

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

796

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

797

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

798

85.01

0,00

Din total capitol: (rd.657 i 661 -i 663)

799

41.778,33

10.888,98

19.065,00

6.567,96

5.256.39

Transport rutier (rd,658+659+660)

800

84.02.03

36.274,33

8.784,98

17 350,00

5.332.96

4.806.39

Drumuri si poduri

801

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

802

84.02.03.02

0,00

Străzi

803

84.02.03.03

36.274,33

8.784,98

17.350,00

5 332,96

4.806.39

Transport aerian (rd.662)

804

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

805

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

806

84.02.50

5.504,00

2.104,00

1.715,00

1.23 5,00

450.00

807

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

808

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

809

01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

811

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

812

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.610)

813

52

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TtanMcruri către instituții publice

814

52.01.01

0.00

11 H UI VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

815

55

0.00

(1.00

0.00

0.00

(1.00

A. Transferuri interne.(rd.613-614)

816

55.01

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

817

55.01.15

0.00

Alic transferuri curente interne

818

55.01.18

0.00

NILUL IX ALTE CJ1E1 TU1ELI (rd.616)

819

59

0.00

0,00

0.00

(.1.00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

820

59.02

0.0U

CHELTUIELI DE CAPI LAI. (rd. 618)

821

70

0.00

0.00

0,00

0.00

0.0(1

11 LEUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.6 19)

822

71

0.00

(1.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623)

823

71.01

0.00

0.00

0.00

0.0(1

0.00

Construcții

824

71.01.01

0.00

Mușini, echipamente si mijloace de transport

825

7Î.OI.O2

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

826

71.01.03

0.00

Alte active fixe

827

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor llxc

828

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

o.Oo

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625i 628)

829

79

0.00

0.0(1

0.00

0.00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

830

80

0.00

O.no

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate intcsral din venituri proprii

83!

80.03

0.00

Alte imprunuituri

832

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

833

81

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

834

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

835

81.02

0.00

Din total capitol:

836

0.00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

837

87.02.01

0.00

Zone libere

838

87.02.03

0,00

Turism

839

87.02.04

0.00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

840

87.02.05

0.00

Alte acțiuni economice

841

87.02.50

0.00

842

0.00

VIL REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

843

96.02

0.00

REZERVE

844

97.02

0.00

EXCEDENT

845

98.02

0.00

0.00

DEFICIT

846

99 02

PREȘEDÎNT

S—"" Trrr^Arnryi1


ȘEDINȚĂ

JKCEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOYICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN.BACĂU


Anexa nr. 1B

La Hotărârea nr.346 din 29.10.2009

VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009

mii RON

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim, II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITURI (rd.2)

1

15.466.85

5 673,55

4.990,44

3.787,90

1.014,96

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

15.466.85

5 673.55

4 990,44

3 787.90

1 014,96

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)

3

15.466,85

5.673,55

4.990,44

3.787,90

1.014,96

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)

4

15 466,85

5.673,55

4.990.44

3.787,00

1.014,96

Diverse venituri (rd.6 Ia rd.11)

5

36.11

15.466,85

5.673,55

4.990,44

3 787,90

1.014,96

Taxe speciale

6

36.11.07

11.000.06

4.118,81

4.000.00

1.966.29

914,96

Amortizare mijloace fixe

7

36.11.08

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

8

36.11.09

4.464.05

1.552,00

990,44

1 821.61

100,00

Fondul de risc

9

36.11.10

0,00

Fond de rulment

10

36.11.11

2.74

2,74

Aite venituri

11

36.11.50

0,00

12

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)

13

15.466.85

5.673,55

4.990,44

3.787,90

1.014,96

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

14.164,11

5.170,81

4.490,44

3.587,90

914,96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232)

15

10

1.795,00

500,00

750,00

545.00

0,00

TITLUL» BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233)

16

20

12.369,11

4.670,81

3.740,44

3.042,90

914,96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)

17

70

1.302,74

502.74

500,00

200,00

100,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235)

18

71

1.302,74

502.74

500.00

200,00

100,00

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)

19

71.01

1 302,74

502.74

500,00

200,00

100.00

Construcții

20

71.01.01

1.302,74

502,74

500,00

200,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

22

71.01.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale}

23

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.57)

24

79

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)

25

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)

26

80.08

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250)

27

96.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

EXCEDENT (rd.251)

28

98.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

DEFICIT (rd.252)

29

99.11

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

30

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.32+35)

31

51.11

o.oc

0.60

0 CC

0.00

0 CC

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

0.00

0.06

0.00

0.00

0.03

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

0.00

O.Ofj

0 0-3

0.00

0.09

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71 01

0.00

O.OC

0.00

0.00

C CC

Constîuch

38

71.01.01

0.00

Mețuv eciiipamecte si mijloace de tianspcrt

33

71.01.02

0.00

DENUMIREA INDICAI ORILOR

Cod rând

Cod Inu.-utor

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Mobilier. aparatura birotică ți alte active corporate

40

71 01 03

o.cc

Alte active fixe (iunclusiv reparați capitale)

41

71.01.30

0.00

Din total capitol:

42

0.00

Autorități executive st legislative (rd.44)

43

51.11.01

0.00

0.00'

0.00

0.00

0.00

Autorități executive

44

51,11.01.03

0.00

45

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

46

61.11

0,00

0.03

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)

47

01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)

50

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

51

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Active fixe (rd.53+..+56)

52

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

53

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

54

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

55

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

56

71.01.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 58)

57

79

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)

58

80

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea qolurilor temporare de casa

59

80.08

0,00

Din total capitol:

60

0.00

Ordine publica

61

61.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Politia comunitara

62

61.02.03.04

0,00

Protecția civila si protecția contra incendiilor

63

61.02.05

0,00

64

0,00

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

69

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)

70

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construcții

72

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

73

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

74

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

75

71.01.30

0.00

Din total capitol:

76

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd,78+79)

77

65.11,03

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

învățământ preșcolar

78

65.11.03.01

0,00

învățământ primar

79

65.11.03.02

0.00

învățământ secundar (rd.81 la 83)

80

65.11 04

0.00

0,00

0.00

O.CG

0 00

învățământ secundar inferior

81

65 11.04.01

0,00

învățământ secundar superior

82

65 11.04 02

0.00

Invatamant profesional

83

65.11.04 03

0.00

învățământ postliceal

84

65 11 05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.86)

85

65.11 07

0 00

0 oc

o.cc

0 oc

0.00

învățământ special

86

65 11 07.04

o.oc

Servicii auxiliare pentru educație (rd.88+89)

87

65.11.11

o.cr

o.oc

o.cc

o.oc

0.00

Internate st cantine pentru elevi

88

65.11.11.03

0 00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod )nu._ator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Alte servicii auxiliare

89

65 11.11.30

0.00

90

0.00

Sănătate (rd.93+94+95)

91

66 11

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.93+94)

92

01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)

95

70

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)

96

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.98+..+101)

97

71.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Construcții

98

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

99

71,01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

100

71 01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

101

71.01.30

0.00

Din total capitol:

102

0,00

Servicii medicale in unităti sanitare cu paturi (rd.104)

103

66.11.06

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Spitale generale

104

66.11.06,01

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.106+107)

105

66.11.50

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Crese

106

66.11.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

107

66.11.50.50

0,00

108

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)

109

67,11

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111 +112)

110

01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)

114

71

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.116+..+119)

115

71.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

116

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

117

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

118

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

119

71.01.30

0,00

Din total capitol:

120

0.00

Servicii culturale (rd.122 la 131)

121

67.11.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

122

67.11.03.02

0,00

Muzee

123

67.11.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

124

67 11 03 04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

125

67.11.03 05

0.00

Case de cultura

126

67.11.03.06

0,00

Cămine culturale

127

67.11.Q3.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

128

67.11.03 08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

129

67.11 03 12

0,00

Centre culturale

130

67.11.03.14

o.ca

Alte servicii culturale

131

67.11.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135)

132

67.11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

133

67.11.05.01

0,00

Tinerei

134

67 11 05 02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

135

67.11 05 03

0,00

Servicii reliqioase

136

67.11.06

0.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si reliqiei

137

67.11 50

O.CG

J

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Inovator

Buget 2009

Trim. [

Trim. H

Trim. III

Trim. IV

138

0.00

Alte servicii publice generale

139

54.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

140

01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

142

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

143

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

144

71

0.00

0,00

0.00

0,00

O.CO

Active fixe (rd.146+..+149)

145

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

146

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

147

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

148

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

149

71.01.30

0,00

Din total capitol:

150

0,00

Fond de rezerva buqetara

151

54.11.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor

152

54.11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe

153

54.11.07

0.00

Servicii publice de evidenta a persoanelor

154

54.11.10

0.00

Alte servicii mpublice qenerale

155

54.11.50

0,00

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

157

0.00

158

0.00

159

0,00

160

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+180)

161

70.11

6.261.79

2.054.74

1.740,44

2.366,61

100,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

4.959,05

1.552.00

1.240.44

2.166,61

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

163

20

1.795,00

500,00

750,00

545,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

164

55

3.164.05

1.052,00

490,44

1.621,61

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)

165

70

1.302,74

502,74

500,00

200,00

100,00

TITLUL X ACTIVE IMEFIISIANCIARE (rd.167)

166

71

1.302.74

502,74

500.00

200.00

100.00

Active fixe (rd.168+..+171)

167

71.01

1.302,74

502,74

500,00

200,00

100,00

Construcții

168

71.01.01

1.302.74

502,74

500,00

200,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

169

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

170

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

171

71.01.30

0.00

Din total capitol:

172

0,00

Locuințe (rd.174)

173

70.11.03

6 259,05

2 052.00

1 740,44

2 356,61

100.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.11.03.01

6 259,05

2.052.00

1 740,44

2.366.61

100,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.176+177)

175

70.11.05

0,00

0.00

0,00

Alimentare cu apa

176

0,00

Amenajări hidrotehnice

177

70.11.05 02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

178

7011 06

0.00

Alimentare cu qaze naturale in localități

170

70.11 07

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70 11.50

2.74

2.74

181

0.00

Protecția mediului (rd.194+197)

182

74.11

9.205,06

3.618,81

3.259.60

1.421.29

914.96

CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)

183

01

9.205.06

3 618.81

3 250.06

1 421.29

914.95

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

9.205,06

3618 81

3.250.00

1 42 t .26

914 96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187)

186

70

0.00

0.60

0.00

O.CC

0 00

DENUMIREA INDICa i ORILOR

Cod rând

Cod Inu.-jtor

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim IV

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188)

187

71

0.00

0.00

0,00

0.00

0.0-3

Active fixe (rd.189+..+192)

188

71.01

0.00

0.00

o.oc

0.03

0.00

Construcții

189

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

190

71 01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

191

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

192

71.01 30

0,00

Din total capitol:

193

0.00

Salubritate st gestiunea deșeurilor (rd.195+196)

194

74.11.05

9.205,06

3.618,81

3.25O.CO

1 421,29

914.95

Salubritate

195

74.11.05.01

9.205,00

3.618,81

3.250.00

1 421.29

914.96

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

196

74.11.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

197

74.11 06

0.00

198

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)

199

C0.11

o.co

0.00’

0,03

0,0-3

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

200

01

0,00

0.00

0.00

0.00

o.co

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

201

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)

203

70

0.00

o.co

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

204

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.206+..+209)

205

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

206

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

207

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

208

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

209

71.01.30

0,00

Din total capitol:

210

0.00

Acțiuni qenerale economice si comerciale (rd.212+213)

211

80.11.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

212

80.11.01.06

0.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

213

80.11.01.10

0.00

214

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.227)

215

83.11

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)

216

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

217

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)

219

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,221)

220

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.222+..+225)

221

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

222

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

223

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

224

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatei capitale)

225

71.01.30

0,00

Din total capitol:

226

0,00

Aqricultura (rd.228)

227

83 11 03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul aqriculturii

228

83.11 03.30

0,00

229

0.00

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84 11

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

01

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

232

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

o.co

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

0.00

0.00

0 03

0 oc

0 CC

TITLUL X ACTIVE NEFiNANClARE (rd.236)

235

71

0.00

0 00

0.03

0 co

0 CC

DENUMIREA INDlu. .1 ORILOR

Cod rând

Codii, -ator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. IU

Trim. IV

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71.01

0,00

0.00

0,00

0 00

0 00

Construcții

237

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

239

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

240

71.01 30

0,00

Din total capitol:

241

0,00

Transport rutier (rd.243 la 245)

242

84.11.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

243

84.11.03.01

0,00

Transport în comun

244

84.11 03.02

0.00

Străzi

245

84.11.03.03

0,00

Transport aerian (rd.247)

246

84.11 06

0.00

o.co

0.00

0.00

0.00

Aviația civila

247

84.11.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

248

84.11.50

0.00

249

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

250

96.11

0,00

EXCEDENT

251

98.11

0.00

DEFICIT

252

99.11

0,00

PREȘEDINTE DȚ ȘEDINȚĂ tECftET^MIRCEĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN.BACĂU


Anexa nr. 1B1 La Hotărârea nr.346 din 29.10.2009

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU PRGRAMUL NATIONAL

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITATIt MEDIULUI PE ANUL 2009

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.I      TRIM.Il

TRIM.IIl TRIM.IV

TOTAL VENITURI

1. VENITURICURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1

2

 • 3

 • 4

1544,61

1544,61

Venituri din dobânzi

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

Diverse venituri

8   [36.08 ""

1544,61

1544,61

Alte venituri

9

36.08.50

1544,61

1544,61

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

Donații și sponsorizări

11

37.08.01

Alte transferuri voluntare

12

37.08.50

IV. SUBVENȚII

13

Donații din străinătate

_ 14~

44.08

Donații din străinătate

15

44.08.01

De la guverne străine

16

44.08.02

De la alte administrații

17

44.08.03

18

TOTAL CHELTUIELI

19

1544.61:

1544,61

CHELTUIELI CURENTE

20

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22

L20

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

55

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

24'

55.01

Active fixe

25

71.01

1544,61

1544,61

Construcții

26

71.01.01

1544,61

1544,61

Mașini, echipamente si mijloace de transport

27

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

28

71.01,03

Alte active fixe

29

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

30

71.03

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

31

70

Excedent

32

71.01

Deficit

33

34

Autoritati publice si acțiuni externe

35

51.08

CHELTUIELI CURENTE

36

01

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

.   PROGRAM

Cod indicator

2009

TRIM.I

TRIM.II

TRIM.II!    TRIM.IV

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

Active fixe

41

71.01

Construcții

42

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

43

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

44

71.01.03

Alte active fixe

45

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

46

71.03

Din total capitol:

47

Ăutoritati executive si legislative

48

51.08.01

Autorități executive

49

51.08.01.03 i

50

Invatamant

51

65.08

CHELTUIELI CURENTE

52

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

TITLUL IE BUNURI SI SERVICII

54

20

CHELTUIELI DE CAPITAL                                                   _

55

70..... [......

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

Active fixe

57

71.01

Construcții

58

71.01.01     'i


Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol: învățământ preșcolar si primar învățământ preșcolar învățământ primar învățământ secundar

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional învățământ postliceal învățământ nedefinibil prin nivel învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație

Internate si cantine pentru elevi

Alte servicii auxiliare


Sanatate CHELTUIELI CURENTE


66.08

01


DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Centre culturale

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

Cod rând


Cod indicator


PROGRAM 2009


TRIM.i


TRIM.fi TRIMdll


TRJM.IV


- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

PROGRAM Cod indicator 2009

TR1M.1     TRIM.II    TRIM.Ill   TR1M.IV

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

123

67.08.05.03          1544,61

1544.61

Servicii religioase

124

67.08.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

125

67.08.50

126

Asigurări si asistenta sociala

127

68.10

CHELTUIELI CURENTE

128

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

129

02

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

130

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

131

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

132

71

Active fixe

133

71.01           !

Construcții

134

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

135

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

136

71.01.03 I

Alte active fixe

Î37

71.01.30    i

Reparații capitale aferente activelor fixe

138

71.03        I______________

Din total capitol:

139

Servicii publice descentralizate

140

68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta

141

68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

142

68.08.05      Ș

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

143

68.08.05.02 i

Asistenta sociala pentru familie si copii

144

68.08.06 :

Creșe

145

68.08,11 ;

Prevenirea excluderii sociale

146

68.08.15      I

Cantine de ajutor social

147

68.08.15.02 i

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale

148

68.08.50      ;

149

! I

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

150

70.08

CHELTUIELI CURENTE

151

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

I 152

i 10

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

| 153

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

154

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

; 155

156

71

71.01


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice


 • 157

 • 158

 • 159

 • 160

161

162

 • 163

 • 164

 • 165


71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03


70.08.03

70.08.03.01

70.08.05


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

_      „   PROGRAM

Cod indicator     „„„„

2009

TRIM.I

TRIM.I!     TRIM.I1!    TRIM.IV

Alimentare cu apa

166

70.08.05.01

Amenajări hidrotehnice

167

70 08.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

168

70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

169

70.08.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

170

70.08.50

171

Protecția mediului

172

74.08

CHELTUIELI CURENTE

173 .01

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

175

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

176 ’

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

177

71

Active fixe

178

71.01                            ;

Construcții

179

71.01.01     ;

Mașini, echipamente si mijloace de transport

180

71.01.02    !

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

181

71.01.03    i

Alte active fixe

182

71.01.30 i

Reparații capitale aferente activelor fixe

183

71.03        i

Din total capitol:

184

Ț                :

Salubritate si gestiunea deșeurilor

185

74.08.05

Salubritate

186

74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

187

74.08.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

188

74.08.06      i

189

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

190

80.08 |

CHELTUIELI CURENTE

191

01 !

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

192

10

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

193

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

194

70               '

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

195

71

Active fixe

196

71.01

Construcții

197

.71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

199

71.01.03

Alte active fixe

200

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

201

71.03

Din total capitol:

202

Acțiuni generale economice si comerciale

203

80.08.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

204

80.08.01.06

Programe de dezvoltare regionala si sociala

205

80.08.01.10

206

Combustibili si energie

207

81.08

CHELTUIELI CURENTE

208

01

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol: Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Agricultura

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

Transporturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol

Cod rând


Cod indicator


PROGRAM

2009


TRIM.I


TRIM.II TRIM.Iil


TRIM.IV


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.I     TRJM.ll    TRIM.UI TRIM.IV

Transport rutier

252

84.08.03

Drumuri si poduri

253

84.08.03.01

Transport în comun

254

84.08.03.02

Străzi

255

84.08.03.03

Transport aerian

256

84.08.06

Aviația civila

257

84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

258

84.08.50

259

Alte acțiuni economice

260

87.08

CHELTUIELI CURENTE

261

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

262

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

263

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

264'

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

265

71

“     "■         i

Active fixe

266

71.01

i

Construcții

. ......;. ’

267

71.01.01

!

Mașini, echipamente si mijloace de transport

268

71.01.02

;

•                                                                                                                                                                                                                                                    j

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

269

71.01.03

i                                                                                                                    ;

Alte active fixe

270

71.01.30

i

| ; :

Reparații capitale aferente activelor fixe

271

71.03

!                                                                                                                              :                                                                                                                    i

Din total capitol:

272

i

Zone libere

273

87.02.03

Turism

274

87.02.04

275

Vil. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

276

96.08

EXCEDENT

277

98.08

DEFICIT

278

99.08

PiUȘEOINTEDEȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN.BACĂU


Anexa nr.lC

La Hotărârea nr.346 din 29.10.2009

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2009

-mii RON-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. iV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL (rd 11+173)

1

59.784,72

20.356,15

18.718,16

14.535,41

6.175,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,12+174)

2

70

59.784,72

20.356,15

18.718.16

14.535,41

6.175,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 13+175)

3

71

59.259,72

20.356,15

18.718,16

14.010,41

6.175,00

Active fixe (rd 14+176)

4

71 01

59.259,72

20.356,15

18.718,16

14.010,41

6.175,00

Construcții

5

71.01.01

42.260,36

14.856,79

7.218,16’

14.010,41

6.175,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6

71.01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

8

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIN CARE-

9

71,01,30

7.699,36

199,36

7.500,00

0,00

0,00

10

0,00

CREDITE EXTERNE (rd.20+32+52+67+90+108+127+141+153)

11

20,000.00.

8.500.00.

11.500.00

o.oo

oa

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+33+53+68+94+109+128+142+154)

12

70

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 22+34+54+69+92+110+129+143+1555)

13

71

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.23+35+55+70+93+111+130+144+156)

14

71.01

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Construcții

15

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

16

71.01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

17

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

18

71.01.30

7.500,00

0.00

7.500,00

0,00

0,00

19

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.29)

20

51.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

21

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.23)

22

71

0,00

Active fixe (rd.24+ +27)

23

71.01

0,00

Construcții

24

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

26

71.01.03

0,00

Alte active tixe țiunclusiv reparații capitale)

27

71.01.30

0,00

Din total capitol

28

0,00

Autorități executive si legislative

29

51 06.01

0,00

Autorități executive

30

51 06.01.03

0,00

31

0,00

Invatamant (rd.41 +44+48+50)

32

65.06

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.34)

33

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 35)

34

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd 36+ +39)

35

71 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

36

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

37

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

38

71.01.03

0,00

Aite active fixe țiundusiv reparații capitale)

39

71.01.30

0,00

Dm total capitol.

40

0,00

învățământ preșcolar s< primar (rd.42+43)

41

65.06.03

0,00


învjtamăm preșcolar

42

65 06 03.01

0,00

învățământ primar

43

65 06 03 02

0,00

învățământ secundar (rd.45 la 46)

44

65 06 04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

45

65 06 04 01

0,00

învățământ secundar superior

46

65 06.04.02

0,00

Invalamant profesional

47

65 06 04.03

0,00

învățământ nedefinitul prin nivel (rd. 49)

48

65 06.07

0,00

învățământ special

49

65 06 07 04

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

50

65 06.50

0,00

51

0,00

Sanatate (rd.61+63)

52

66.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.54)

53

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TI l LUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 55)

54

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd 56+. +59 j

55

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

56

71 01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

57

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica ți alte active corporale

58

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

59

71.01.30

0,00

Din total capitol:

60

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.62)

61

66.06.06

0,00

Spitale generate

62

66.06.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd 64+65)

63

66 06,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

64

66 06 50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

65

66.06.50.50

0,00

66

0,00

Cultura, recreere si reliqie (rd.76+87+88)

67

67 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

68

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' 11 LUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 70)

69

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.71 + . +74j

70

71 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

73

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

74

71.01.30

0,00

Din total capitol'

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale (rd 77 la 86)

76

67 06 03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci pubiice comunale, orășenești, municipale

77

67.06.03.02

0,00

Muzee

78

67 06 03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

79

67.06.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

80

67 06.03 05

0,00

Case de cultura

81

67.06.03.06

0,00

Cămine culturale

82

67.06.03.07

0,00

Centre pentru conserv are a si promovarea culturii tradiționale

83

67.06.03 08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

84

67.06 03.12

0,00

Centre cutturate

85

67.06 03 14

0,00

Aite servicii Culturale

SS

67 06 03.30

0,00

Servicii religioase

87

67 06 06

0,00

Alte servicii in domeniile culturii, recream si religiei

88

67.06.50

0,00

89

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.99+100+101+105)

90

68 06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)

91

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCIARE (rd.93)

92

71

0,00

Active fixe

93

71 01

0,00

Construcții

94

71,01.01

0,00

Mașini. echipamente- si mutoace de transport

95

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

96

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

97

71.01.30

0,00

Din tatăl capitol.

98

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

99

68.06.04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

100

68 06.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd 102 la 104)

101

68.06.15

0,00

Cantine de ajutor social

102

68 06.15.02

0,00

Servicii sociale

103

68.06.15.04

0,00

Alte cheltuieli m domen.ul prevenim excluderii sociale

104

68.06 15 50

0,00

Alte che'.tuiL-l: i.n domen.ul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.02 50

0,00

106

0,00

10/

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.117+120+123+124+125}

108

70.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.110)

109

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCiARE (rd.111)

110

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.112+..+115)

111

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

112

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

113

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

114

71.01.03

0,00

Alte active fixe jiunclusiv reparații capitale)

115

71.01.30

0,00

Din total capitol:

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe (rd 118+119)

117

70.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

118

70.06.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

119

70.06.03.30

0,00

Ai.mentare cu apa s, amenajări hidrotehnice (rd.121+122)

120

70.06.05

0,00

Alimentare cu apa

121

70.06 05.01

0,00

huru?.-1:-

122

70 C6 05.02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

123

70.06.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

124

70.06 07

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

125

70.06.50

0,00

126

0,00

Protecția mediului (rd.136+139)

127

74,06

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129)

128

70

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.130)

129

71

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.131 +..+134)

130

71.01

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Construcții

131

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

132

71.01.02

9.300,00

5,300,00

4.000,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

133

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparați: capitale)

134

71.01.30

7.500,00

7.500,00

Dm total capitol'

135

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd. 137+136)

136

74.06.05

20.000.00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Salubritate

137

74.06.05 01

0,00

Colectarea, tratarea st distrugerea deșeurilor

138

74 06.05.02

20.000,00

8.500,00

11.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

139

74.06.06

0,00

140

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.150)

141

80.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.143)

142

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.144)

143

71

0,00

Active fixe (rd.145+..+148)

144

71.01

0,00

Construcții

145

71.01.01

0,00

Mașini. eciupamer.te s. rn.jtoace de transpoil

146

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica ți alte active corporale

147

71.01,03

0,00

Alte active fixe (>unclusiv reparații capitale)

148

71.01 30

0,00

Dm total capitol.

149

0,00

Acțiuni generate, economice ți comerciale (rd.151)

150

80 06 01

0,00

Prevenirea si combatere inundații si înghețuri

151

80,06.01.06

0,00

Combustibili si energie

152

81.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

153

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.ISfi)

154

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

155

71 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

156

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

157

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

158

71.02.03

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

159

71.03.30

Din total capitol:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibile si alti combustibili menerali solizi

160

81 06 02

Combustibili nuclear

161

81.06 04

Energie electrica

162

81.06.05

Energie termica

163

81.06.06

Alti combustibili

164

81.06.07

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

165

81.06.50

0,00

Transporturi (rd.162+166+168)

166

84.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

167

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

168

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+ 160)

169

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

170

71.01.01

0,00

|                 V ațini. ecn.p.mu.i.tu i;t

171

71.01 02

0,00

|                 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

172

71.01.03

0.00

Atu    C      ......

71 01.30

0.C3

Din total capitol:

0,00

Transport rutier (rd 163 la 165)

162

84.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

163

84.06.03.01

0.00

T ransport in comun

164

84.06.03.02

0,00

Străzi

165

84.06.03.03

0,00

Transport aerian (rd 167)

166

84.06 06

0,00

Aviația civila

167

84 06.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

168

84 06.50

0,00

169

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

170

96 06

0,00

DEFICIT

171

99 06

0,00

172

0,00

CREDITE INTERNE (rd.182+193+214+229+250+265+283+297+309)

173

39.784,72

11.856,15

7.218,16

14.535,41

6.175,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183+194+215+230+251+266+284+298+310)

174

70

39.784,72

11.856,15

7.218,16

14.535,41

6.175,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCJARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299+311)

175

71

39.259,72

11.856,15

7.218,16

14.010,41

6.175,00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

176

71 01

39.259,72

11.856,15

7.218,16

14.010,41

6.175,00

Construcții

177

71.01.01

39.060.36

11.656,79

7.218,16

14.010,41

6.175,00

Mașini, echipamente Si mijloace de transport

178

71.01 02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica și uite active corporale

179

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

180

71.01.30

199,36

199,36

0,00

0,00

0,00

181

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.191)

182

51.07

0,0G

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

183

70

0,0C

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

184

71

0,00

Active fixe (rd. 186+..+189)

185

71.01

0,00

Construcții

186

71 01.01

0,00

Macini, echipamente si mijloace de transport

187

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica ți alte active corporale

189

71.01.03

0,00

Alte active tixfcj.anclusiv reparați; capitale)

189

71.01.30

0,00

Din total capitol

190

0,00

Autorități executive si legislative

191

51.07.01

0,00

192

0,00

lnvatamant(rd.1202+205+209+210+212)

193

65 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.195)

194

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.196)

195

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.197+,,+200)

196

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

197

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica ți alte active corporale

199

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiundusiv reparații capitule)

200

71.01.30

0,00

Din tata! capital.

201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.203+204)

202

65.07.03

0,00

învățământ preșcolar

203

65.07.03.01

0,00

învățământ primar

204

65.07.03.02

0,00

învățământ secundar (rd .206 la 20S)

205

65.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

206

65.07.04.01

0,00

învățământ secundar superior

207

65.07.04.02

0,00

Invatamant profesional

208

65.07.04.03

0,00

învățământ post Lee a'

209

65 07.05

0,00

învățământ nedefmibil prin nivel (rd.211)

210

65.07.07

0,00

învățământ special

211

65.07.07.04

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

212

65.07.50

0,00

213

0,00

Sanatate (rd.223+225)

214

66.07

13.800,00

1.000,00

0,00

9.000,00

3.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.216)

215

70

13.800,00

1.000,00

0,00

9.000,00

3.800,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,217)

216

71

13,800,00

1.000,00

0,00

9.000,00

3.800,00

Active fixe (rd,218+..+220)

217

71.01

13.800,00

1.000,00

0,00

9.000,00

3.800,00

Construcții

218

71.01.01

13.800,00

1.000,00

9.000,00

3.800,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

219

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

220

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

221

71.01 30

0,00

Din total capitoi

222

13.800,00

1.000,00

0,00

9.000,00

3.800,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.224)

223

66 07 06

13.800,00

1.000,00

0,00

9.000,00

3.800,00

Spitale generale

224

66.07.06.01

13.800,00

1.000,00

9.000,00

3.800,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.226+227)

225

66.07.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

226

66.07.50 03

0,00

Alte institut:: si acțiuni suni tare

227

66.07 50.50

0,00

228

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.238+248)

229

67 07

7.042,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

2.375,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.231)

230

70

7.042,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

2.375,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.232)

231

71

7.042,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

2.375.00

Active fixe (rd.233+..+236)

232

71 01

7.042,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

2.375,00

Construcții

233

71 01.01

6.842,66

2.050,13

1.417,53

1.000,00

2.375,00

Mașini, echipaniL-nte si mijloace de transport

234

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

235

71.01.03

0,00

Alte active fixe (lundusiv reparații capitale;

236

71.01 30

199,36

199,36

Din total capitol

237

7.042,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

2.375,00

Servicii culturale (rd.239 la 247)

238

67 07 03

6.820,60

2.000,00

1.445,60

1.000

2.375,00

Hib 11ateci puLbce comunale. orășenești municipale

239

67 07 03 02

0,00

240

67 07.03 03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

241

67 07 03 04

6820,60

2.000,00

1.445,60

1.000,00

2.375,00

Scoli populare de arta si meserii

242

67 07.03 05

0,00

Case de cuilura

243

67.07 03 06

0,00

Carrune culturale

244

67.07.03 07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturi, tradiționale

245

67 07.03 08

0,00

Consolidarea s: restaurarea monumentelor istorice

246

67.07.03 12

0,00

Alte servicii culturale

247

67.07.03.30

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

248

67.07.50

221,42

249,49

-28,07

249

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.259 la 269)

250

68.07

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)

252

71

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

0,00

Construcții

254

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

255

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

256

71.01.03

0,00

I                 Alte active tize țiunclus.v reparații capitule)

257

71.01.30

0,00

1       Dm total capitol:

258

0,00

j        Asistenta acordata persoanelor in vârsta

259

68.07.04

0,00

Asistenta sociala penAu fnmș.e si cor:i

260

68 07.06

0,00

’*►’: d t-'1                                                                     '

2C1

68.07.15

0,00

|                Cantine de ajutor social

262

68.07.15.02

0,00

[               Aite cneiiuieii in domeniul prevenim excluderii sociale

263

68.07.15.50

0,00

c

264

0,00

servicii si dezvoltare publica (rd.274+277+280+261)

265

70.07

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.267)

266

70

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.268)

267

71

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

Active fixe(rd.269+..+272)

268

71.01

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

Construcții

269

71.01.01

15.902.43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

270

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica ți alte active corporale

271

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclttsiv reparații capitale)

272

71.01.30

0,00

Din total capitol'

273

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

Locuințe (rd.275+276)

274

70 07.03

5.610,55

2.600,00

3.011,55

-1,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

275

70.07.03 01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

276

70.07.03.30

5.610,55

2.600,00

3.011,55

-1,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.278+279)

277

70.07.05

0,00

Alimentare cu apa

278

70.07.05 01

0,00

Amenajări hidrotehnice

279

70 07.05.02

0,00

liumunat public si electrificări rurale

280

70.07.06

0,00

Aite cheltuieli in domeniul locuințelor

281

70.07.50

10.291,88

1.006,66

285,22

9.000,00

282

0,00

Protecția mediului (rd.292+295)

283

74.07

525,00

0,00

0,00

525,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

284

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

285

71

0,00

Active fixe (rd.287+..+290)

286

71 01

0,00

Construcții

287

71.01.01

525,00

525,00

Mașini, echipamente si mijloace cic- transport

-*88-''

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte activă corporale

289

71.01.03

0,00

Alte active fixe (lunclusiv leparațu capitale)

290

71.01.30

0,00

Dm total capitol

291

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.293+294)

292

74.07.05

525,00

0,00

0,00

525,00

0,00

Salubritate

293

74 07.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si aislrugerea deșeurilor

234

74.07.05.02

525,00

525,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

295

74.07.06

0,00

296

0,00

Combustibili si enerqie

297

81 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.299)

298

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFiNANClARE (rd.300)

299

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.301+..+304)

300

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Coi'iiiir uic.ni

301

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

302

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

303

71.01.03

0,00

Alte active tixe (iunclusiv reparații capitale)

304

71 01.30

0,00

Din total capitol:

305

0,00

Energie termica

306

81.07.06

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

307

81.07.50

0,00

308

0,00

[transnontiri (rd.318 + 32 2 + ~ 2-ti

C7

2.515.27

5.000,00

2.503,86

-4,988,59

0,00

' ■         ' - i : I Lu                                   t;;                                                                                        '                   .............

’ -

73

2.517

5 C90.00

2.503.86

-4.988.59

0,00

,. \ A 7 7i .                             f"l ■ ■

71

2.512 27

5.000.00

2 503,86

-4.988,59

0.00

. i.,i

.<5;:: ?/

n.CCO 00

2.003,8'3

-4.986,59

o.co

c - s

2

", .p"r

? 203,86

c.rrt

i-iașini, ochipamci'.ie s- r-.t\jort

314

71,01.02

0,00

'       ' m                            ■ ■ o-.. ■                                . . ■ ■|e

315

71.01,03

0,00

|                       Alte active tixe :.        ... j ic: ,'.. ; .

31C

71.01.30

0.00

I     Cm—uc.'m.n.i

31 j

2.515.27

5.000.C0

2.503,86

-4.988,59

0,09

318

34 07 03

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0,00

Drumuri și poduri

319

84,07,03.01

0,00

Transport în comun

320

84.07.03.02

0,00

Străzi

321

84 07.03.03

2,515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

Transport aerian (rd.323)

322

84.07.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

323

84.07.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

324

84.07.50

0,00

325

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

326

96.07

0,00

DEFICIT                                                    ■ - ■

327

99.07

0,00

---—     )3G/)r

0,00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI \ 1

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN.BACÂU

Anexa nr.2A

La Hotărârea nr.346 din 29.10.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

(lei, inclusiv TVA)

Denumirea obiectivului

Valoarea

Valoare

Plan 2009

totala

totala actualizata

Total Plan 2009

finanțat din:

(col.5 t col, 13)

Donații si

Credite

Credite

Fond ext

Alte surse

Fond de

Taxa de

Fond de

Total alocații

din care:

sponsorizări cont S0.07

bancare interne cont 60.81

bancare externe

neram -bursabil

constituite potrivit legii fond AFM

locuințe cont 50.71

salubrizare cont 50.40

rulment cont 50.39

bugetare (col.14+col.15)

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

1.011.126.210.89

731.948.507,83

1.054.439.483.84

784.668.092,49

164.929.786.87

117.308.597,78

32.564.70

0,00

39.784.720.04

38.527.425,36

20.000.000.00

0,00

0,00

0,00

1.544.605.00

1.481.840,80

1.300.000.00

1.087.000,00

0,00

0,00

2.740.00

2.740,00

102.265.157.13

76.209.591,62

89.529.698.13 12.735.459,00

64.260.482,22 11.949.109,40

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

896.054.889,75

939.368.162.70

111.699.571.99

0,00

39.585.356,48

3.200.000.00

0 00

1.544.605.00

810.416.00

0.00

2.740.00

66.556.454.51

59.850.995,51

6.705.459.00

662.333.992.25

715.553.576,91

101.822.827,78

0,00

38.527.425,36

0,00

0,00

1.481.840,80

797.000,00

0,00

2.740,00

61.013.821,62

55.064.712,22

5.949.109,40

B. OBIECTIVE NOI

80.132.029.39

69.114.515,58

80.132.029.39

69.114.515,58

18.290.923.13

15.485.770,00

LQ0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

489.584.00

290.000,00

0,00

0,00

£LOQ

0,00

17.801.339.13

15.195.770,00

11.801.339.13

9.195.770,00

6.000.000.00

6.000.000,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

34.939.291.75

34.939.291.75

34.939.291.75

32.564.70

199.363.56

16.800.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

17.907.363.49

17.877.363.49

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, desfasurat potrivit; c.așiricatiei bugetare

CAPITOLUL 51.02.

AUTORITATI PUBLICE (CL Bacau)

9 551.050.50

9.551.050.50

6.585.100.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

aoo

0,00

0,00

6.585.100.00

6.555.100.00

30.000.00

TOTAL, din care:

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

2.967.950.50

2967.950.50

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0*0Q

0.00

0,00

D.00

0,00

2.000.00

2.000.00

0.00

TOTAL, din care:

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extindere si modernizare sediu Primărie

2 967 950.50

2.967.950,50

2.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

2.000.00

i 0.00

str.Marasesti nr.6, din Municipiul Bacau

2.336.541,05

2.336,541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6,583.100,00

6.583.100,00

6.583.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.583.100,00

6.553.100.00

30.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02.

SERVICIUL INFORMATIZAT A PERS.

C. ALTE CHELTUIELI CU EVIDENTA

45.500,00

45.500.00

45.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

45.500.00

45.500,00

0,00

INFORMATIZATA A PERSOANEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Pian 2009 (col.5-fcol.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COL14+COI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61.02.

8.505.514.00

8.505.514.00

222.600.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

222.600,00

222.600.00

0,00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A OBIECTIVE IN CONTINUARE

8.382 914.00

8.382 914.00

100.000.00

O.DO

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

100.000,00

100.000.00

0,00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire clădire Politia municipala si

8.382.914,00

8.382.914,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

IwCâlâ BâCâU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

122.600.00

122.600.00

122.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

122.600.00

122.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02.

INVATAMANT

150.897.537.23

150.897.537.23

6.554.990.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

6.554.990.09

4.733.622.09

1.821.368.00

TOTAL, din care:

119.547.175,21

119.547.175,21

4.092.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.092.873,55

3.027,855,15

1.065.018,40

A . OBIECTIVE IN CONTINUARE

145.702.765.88

145.702.765.88

4.844.058.74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OjGO

0,00

0,00

4.844.058.74

3.022.690.74

1.821.368.00

TOTAL, din care;

116.926.045,21

116,926.045,21

3.552.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.552.873.55

2.487.855,15

1.065.018,40

Obiectiv de investiții Grădiniță “Cartier

11.543.738.00

11.543.738,00

172.550.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

172.550.60

8.521.00

164.029.60

Nord"

8.796.832,00

8.796.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.176 613.00

9.176.613.00

107.038.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.038,00

14.280.00

92.758.00

6.867,695,00

6.867.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiectiv de investitn Grădiniță PP. nr.26

11.683.361.69

11.683.361.69

163.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.000.00

163.000.00

0,00

8.283.635,22

8.283,635,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Separații capitale Grădiniță PP nr.21

200.000.00

200.000.00

72.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000.00

72.000.00

0,00

188.000.00

188.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

Reabilitare Grădiniță PN “Spiru Haret"

100.000,00

100.000.00

71.478.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.478,00

64.100.00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.478,00

64.100,00

7,378,00

Reabilitare Grădiniță PP nr.27

40.000.00

40.000,00

39.650.88

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

39.650.88

0,00

39.650.88

40.000,00

40.000,00

39.650,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650,88

0,00

39.650,88

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

40 000.00

40.000.00

39.665.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665.82

0,00

39.665.82

40.000,00

40.000,00

39.665,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665,82

Reabilitare Graainita PP nr.16

40.000.00

40.000.00

39.732.34

0,00

CLOO

0.00

Q*QQ

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732.34

0,00

39.732.34

40.000,00

40.000,00

39.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732,34

0,00

39.732,34

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

40 000,00

40.000.00

33.165.45

0,00

Lâa

0,00

0,00

0J30

0,00

0,00

0,00

33.165,45

0,00

33.165.45

40.000,00

40.000,00

33.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.165,45

0,00

33.165,45

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

40 000,00

40.000.00

39.967.53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967.53

4.100.00

35.867.53

40.000,00

40.000,00

39.967.53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967,53

4.100,00

35.867,53

1 --— ■ ' ——

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

I

Plan 2009 (COl.5 + COL 13)

Plan 2009

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reaoilitare Grădiniță nr.11

35.000,00

35 000.00

34.798.41

0,00

0,00

0,00

0,00

QJQ

0,00

0,00

0,00

34.798.41

0,00

34.798.41

35.000.00

35.000,00

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798,41

0,00

34.798,41

Reabilitare Graainita nr.4

20 000.00

20.000.00

19.950,23

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950.23

20.000.00

20.000,00

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950,23

Reabilitare Grădiniță nr.29

40 000.00

40.000.00

39.801.57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

39,801,57

0,00

39.801,57

40.000,00

40.000,00

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801,57

0,00

39.801,57

Reabilitare Grădiniță nr.24

8.400.00

8.400.00

8.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.00

0,00

8.400.00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

8.400,00

Reabilitarea Școala cis.l-Vlll

212 000.00

212 000.00

80.182.36

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

80.182.36

2.000,00

78.182.36

G.M.Cancicov". etapa II

200.000,00

200.000,00

78.182,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.182,36

0,00

78.182,36

Reabilitare Școala cis.l-Vlll nr.15

100.000.00

100.000.00

60.000.00

QiflQ

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000.00

60.000.00

0,00

92.500,00

92.500,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

Reparații capitale Școala cis.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

97.934,40

0,00

0,00

0,00

Lfio

0,00

0,00

0,00

0.00

97.934.40

50.000.00

47.934.40

G.Bacovia"

100.000,00

100.000,00

97.934.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.934,40

50.000,00

47.934,40

Reparam capitale Școala cis.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

68.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

'Domnita Mana"

89.000,00

89.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

Reabilitare Școala cis.l-Vlll "C-tin Platon"

100.000.00

100.000,00

38.441.05

0,00

0,00

0^00

0.00

ILfiO

0,00

0,00

38.441.05

0,00

38.441.05

100.000,00

100.000,00

38.441.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441,05

0,00

38.441,05

Reparații capitale Școala cis.l-Vlll

100 000.00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

QJ3.0.

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

45.795.99

0,00

45.795.99

’Alecu Russo"

100.000,00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795,99

0,00

45.795,99

Reparații capitale Școala cis.l-Vlll

42 000.00

42.000.00

42.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000.00

42.000.00

0,00

"Minai Dragan"

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

Reparații capitale Grup Școlar

100.000,00

100.000,00

67.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

67.000.00

67.000.00

0,00

“M.Eminescu"

100.000,00

100.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

Consolidare cantina Grup Școlar de

325 000.00

325.000.00

325.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

325.000,00

325.000,00

0,00

Ecologie si Proiecția Mediului "GcAntipa"

325.000,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

Coiegiul Economic "Ion Ghica",

1.967.999,00

1.967 999.00

49.578.06

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578.06

42.500.00

7.078,06

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.680.335,00

49.578,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578,06

42.500,00

7.078,06

cămin, strada Oituz

OdicCIiv de in vestim, reabilitare si datan

48 311.578.00

48.311 578.00

206.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.000.00

206.000.00

0,00

investitionale, Colegiul Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"ion Gtiica", Municipiul Bacau

Obiectiv de investiții si dotări

48.472 471.00

48 472.471.00

330.440.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

330.440.00

2.000.00

328.440.00

invesutionale, "Campus Nou". Municipiul

38.124.275,00

38.124.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,00

BdC-aU

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

T Plan 2009 (col.5 -r col. 13)

Plan 2009

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COI.14+COI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare Colegiul "Gfieorghe

40,000.00

40.000,00

40.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.00

40.000.00

0,00

Vrânceană"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

Colegiul National "Vasile Alecsandn" -

8.326.412.00

8.326.412.00

171.622.00

0*00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

171.622,00

500,00

171.122,00

corp nou

6.218.137,00

6.218.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparam capitale Colegiul "H.Coanda"

400 000.00

400.000.00

108.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000.00

108.000.00

0,00

388.000,00

388.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

108.000,00

0,00

Reparații capitale Colegiul National

660.800.00

660.800.00

624.224.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

624.224.01

230.000.00

394.224,01

"Ferainand I"

629.300,00

629.300,00

624.224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224,01

230.000,00

394.224,01

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200 000.00

200.000,00

38.848.47

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

38.848.47

0,00

38.848.47

"Anghel Saligni"

200.000,00

200.000,00

38.848,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848,47

0,00

38.848,47

Reparați; capitale Colegiul National

290 000.00

290.000.00

205,000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

205.000.00

205,000.00

0,00

"Ștefan cei Mare"

290.000.00

290.000,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

0,00

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

200.000.00

200.000.00

73.495.94

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

73.495.94

0,00

73.495.94

Comunicați; "N.V.Karpen", cămin elevi, etapa II

190.000,00

190.000,00

73.495,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495,94

0,00

73.495,94

Reparații capitale Liceul de Arta

150.000.00

150.000.00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.607.89

0,00

42.607,89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.607,89

0,00

42.607,89

Reparații capitale Colegiul National

200.000.00

200.000.00

24.199.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199,00

24,199,00

0,00

"Vasile Alecsandn"

200.000,00

200.000,00

24.199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199,00

24.199,00

0,00

Contorizare energie termica. Grădiniță

13 165.80

13 165.80

13.044.59

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

13.044.59

13.044.59

0,00

nr.29

8.872,00

8.872,00

8.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.872,00

8.872,00

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 23

21 505,08

21 505.08

21.383.87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.383,87

21.383,87

0,00

17.211,28

17.211,28

17.211,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.211,28

17.211,28

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 17

14 416.99

14.416.99

14.295.78

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.295.78

14.295.78

0,00

10.123,19

10.123,19

10.123,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.123,19

10.123,19

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 30

9 966.26

9.966.26

9.845.05

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.845.05

9.845,05

0,00

6.218,98

6.218,98

6.218,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.218,98

6.218,98

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 31

12.599.29

12.599.29

12.478.09

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.478.09

12.478,09

0.00

8.852,01

8.852,01

8.852,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.852,01

8.852,01

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 27

8.599.81

8.599,81

8.478,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.478.60

8.478.60

0,00

5.207,34

5.207,34

5.207,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.207,34

5.207,34

0,00

Contonzare energie termica Grădiniță 28

12 492.79

12 492.79

12.371.59

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.371.59

12.371,59

0,00

8.198,99

8.198,99

8.198,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,99

8.198,99

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 21

19.665,03

19.665.03

19.543.82

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

19.543.82

19.543.82

0,00

15.917,75

15.917.75

15.917,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.917,75

15.917,75

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col-5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de ia buge-

tul de

stat

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

12

13

14

15

Contorizare energie termica, Grădiniță

16.664.70

16.664.70

16.543,49

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,0.0

0,00

16.543.49

16.543.49

0.00

nr.12 / PN 13

13.529,18

13.529,18

13,529,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.529,18

13.529,18

0,00

Contorizare energie termica, Școala

9 586.26

9.586.26

9.465.05

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

9.465.05

9.465.05

0,00

"ion Luca"

5.647,28

5.647,28

5.647,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.647,28

5.647,28

0,00

Contorizare energie termica, Școala

24.137.05

24.137,05

24.015.84

0,00

£L00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

24.015.84

24.015.84

0,00

“George Bacovia"

18.109,88

18.109,88

18.109,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.109,88

18.109,88

0,00

Contorizare energie termica, Școala

31.390.38

31.390.38

31.269.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.269.17

31.269,17

0,00

nr.15

27.386,15

27.386,15

27.386,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.386,15

27.386,15

0,00

Contorizare energie termica, Școala

6.924.95

6.924,95

6.803.74

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0x00

6.803.74

6.803.74

0,00

"Alecu Russo"

3.915,87

3.915,87

3.915,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.915,87

3,915,87

0,00

Contorizare energie termica, Școala

20.044.53

20.044.53

19.923.33

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.923.33

19.923.33

0,00

"Spiru Haret"

16.040,31

16.040,31

16.040,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.040,31

16,040,31

0,00

Contorizare energie lermrca, Școala

22.103.04

22.103.04

21.981.83

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

21.981.83

21.981.83

0,00

n; .10

17.168,92

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.168,92

17.168,92

0,00

Contorizare energie termica, Școala

18.463.45

18.463.45

18.342.24

0.00

0,00

CLOfi

0,00

W

0,00

0,00

0,00

18.342.24

18.342.24

0,00

"Alexandru cel Bun"

14.524,47

14.524,47

14.524,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.524,47

14.524,47

0,00

Contorizare energie termica, Școala

9.143.97

9.143,97

9.022,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

9.022.76

9.022.76

SLOO

"Minai Dragan"

5.204,99

5.204,99

5.204,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.204,99

5.204,99

0,00

Contorizare energie termica, Școala

24.873.48

24.873.48

24.752.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎLOQ

0.00

0.00

24.752.27

24.752.27

0,00

"Octavian Voicu"

20.934,50

20.934,50

20.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.934,50

20.934,50

0,00

Contorizare energie termica, Școala

12.379.02

12.379.02

12.257.81

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

12.257.81

12.257.81

0,00

"Nicolae larga"

7.958,78

7.958,78

7.958,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.958,78

7,958,78

0,00

Contorizare energie termica, Școala

12.032.29

12.032.29

11.911.08

0.00

0.00

Lfio

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

11.911.08

11.911.08

0,00

"Ion Creanga"

7.612,05

7.612,05

7.612,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.612,05

7.612,05

0,00

Contorizare energie termica. Colegiul

42.038.85

42.038.85

41.917.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

41.917.64

41.917.64

0,00

National "Gheorghe Vranceanu"

33.923,50

33.923,50

33.923,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.923,50

33.923,50

0,00

Contorizare energie termica, Colegiul

26 343.73

26.343.73

26.222.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.222.52

26.222.52

0,00

National "V Alecsandri"

18.999,22

18.999,22

18.999,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.999,22

18.999,22

0,00

Contorizare energie termica, Colegiul

33.868.60

33.868,60

33.747.39

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00 0,00

0.00

33.747.39

33.747.39

0,00

Tehnic "Anghel Saligni"

24.807,04

24.807,04

24.807,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.807,04

24.807,04

0,00

Contorizare energie termica. Colegiul

41.180,08

41.180.08

41.058.87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

41.058.87

41.058.87

0.00

"Henri Coanda"

28.276,58

28.276,58

28.276,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.276,58

28.276,58

0,00

Contorizare energie termica, Grup

46.939.75

46.939.75

46.697,33

0.00

0.00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00      0.00      46.697.33

46.697.33

0,00

Școlar industrial "Lelea"

38.001,39

38.001,39

38.001,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.001,39

38.001,39

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 4- col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -

tul de

stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Comorizare energie termica, Grup

23.749,49

23.749.49

23.628.28

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.628.28

23.628,28

0,00

Școlar Minat Eminescu"

16,082,78

16,082,78

16.082,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.082.78

16.082,78

0,00

CcnLcrizare energie termica, Liceul

10 122.09

10,122.09

10.000.88

0,00

0.00

LPO

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

10.000.88

10.000.88

0,00

"George Apostu"

6.631,75

6.631,75

6,631,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.631,75

6.631,75

0,00

Contorizare energie termica, Liceul

25.171.04

25.171.04

25,049.83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.049.83

25.049.83

0,00

Sportiv

22.161,97

22.161,97

22.161,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.161,97

22.161,97

0,00

Amenajare teren de sport. Școala

134 319.73

134.319.73

20.882.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLQO

ojo

0.00

20.882.00

20.882.00

0,00

“Alecu Russo"

100.570,03

100.570,03

20.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882,00

20.882,00

0,00

^menajare teren de sport, Școala nr.1Q

134 319.73

134,319.73

22.322.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

OJJO

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

"Nicolae lorga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala nr.15

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

22.322.00

22.322.00

0,00

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22,322.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

"G.M.Cancicov"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134.320.00

134.320.00

134.320.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLOO

0,00

0,00

134.320,00

134.320.00

0,00

"Minai Dragan"

134.320,00

134.320,00

134.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320,00

134.320,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Q.00

0.00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

"Mmaii Sadoveanu"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

țLOO

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0.00

"Ion Creanga"

100.570.03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134.319.73

126,750.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

126.750.00

126.750.00

0,00

"Constantin Plafon"

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

75.359.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

75.359.00

75.359.00

0,00

Octavian Voicu"

100.570,03

100.570,03

75.359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359,00

75.359,00

0,00

Amenajare teren de sport. Școala

134.319,73

134.319,73

20.064.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.0Q

0.00

0,00

20.064.00

20.064.00

0,00

"hneu Enea"

100.570,03

100.570,03

20.064,00

0,00

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064,00

20.064,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala

134 319.73

134.319.73

126.750.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

126.750.00

126.750.00

0.00

'Ion Luca"

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

Amenajare teren de sport, Școala nr.9

115 988.36

115.988.36

20.381,00

0,DQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381.00

20.381.00

0,00

83.111.57

83.111,57

20.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381,00

20.381,00

0,00

B. OBIECTIVE NOI

4.307.661.81

4.307.661.81

823.821.81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323.821.81

823.821.81

0,00

TOTAL, dîn care:

2.621.130,00

2.621.130,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540.000,00

540.000,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 -r col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare cămin Colegiul Tehnic

"D.Mangeron"

40,000,00

40.000,00

40 000.00

40.000,00

40.000.00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000.00

40.000,00

0,00

0,00

LTE sala de educație fizica școlara -

211.000.00

211.000.00

211.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211.000.00

211.000.00

0,00

Școala Generala nr.6, str.Vasiie Parvan, r,r.22

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

împrejmuiri unitati de invatamant, din

2S4.621.81

284.621.81

284.621.81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

284.621,81

284621.81

0,00

Municipiul Bacau

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

Proiectul "Performanta, flexibilitate,

50.000.00

50.000.00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000.00

50.000.00

0,00

competenta prin invatare activa bazata pe instrumente modeme multimedia" -SF - Școala "Ai.l.Cuza"

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

"Programul de iniocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

QxQQ

0.00

3.400.00

3.400.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - sala sport CNl Școala "G.M.Cancicov", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de iniocuire sau completare a

50.640,00

50.640.00

3.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.400.00

3.400,00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - sala sport CNl Școala "Spira Haret", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de iniocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.400.00

3.400.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie” -eticientizarea consumului de energie termica - sala sport CNl Școala "C Piaton", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de iniocuire sau completare a

118.160.00

118.160.00

7.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLOO

0,00

0,00

7.600,00

7.600.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Grup Școlar "Letea", fond de

66.060,00

66.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mediii

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

1

Plan z009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

“Programul de Înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -etscientizarea consumului de energie termica - Grup Școlar "Gr.Antipa", tond de mediu

219.440.00

122.690,00

219.440.00

122.690,00

14.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000.00

0,00

0.00

0,00

"Programul de înlocuire sau completare a

50.640,00

50.640,00

3.400.00

QJJO

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.400.00

3.400.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - sala sport CNI Colegiul "Ștefan cel Mare", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de înlocuire sau completare a

1.063.440.00

1.063.440.00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000.00

68.000.00

0.00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "N.V.Karpen", fond de mediu

594.680,00

594,680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

253 200,00

253,200.00

16.200.00

Qjo

SLOQ

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

16.200.00

16.200.00

QxQQ

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "Ferdmand l". tond de mediu

141,580,00

141.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

84.400.00

84.400.00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lfifi

5.500.00

5.500.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire. cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -ef.cientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "V.Alecsandri" fond de mediu

47.190,00

47.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

337.600,00

337.600.00

21.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QJ0

21.500.00

21.500.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul Tehnic "Anghel Saligni" fond de meaiu

188.700,00

188.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

7 Pian z009 (col.5 * col. 13)

Plan 2009

finanțat din;

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+coL15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Pian 2009

T

Plan ^009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsori* zări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare (coi.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"Programul de înlocuire sau completare a

168.800.00

168.800.00

10.800.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

10.800,00

10.800.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu

94.380,00

94.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sisteme care utilizează energie solara

sau alte sisteme inteligente de energie" -

ericientizarea consumului de energie

termica - Spitalul de Pneumoftiziologie

Bacau, fond de mediu

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

188.100.00

188.100.00

188.100.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

188.100.00

188.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37.069.118.40

42.311.321.47

18.134.644.16

32.564.70

7.042.017.79

0,00

0J3Q

1.544.605.00

0,00

0.00

0.00

9.515.456.67

9.515.456.67

0.00

TOTAL, din care:

23.810.814,64

30.143.130,19

11.152.851,74

0,00

5.820.612,31

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

3.850.398,63

3.850.398,63

0,00

A OBIECTIVE IN CONTINUARE

32 634.083.10

37.876.286.17

13.699.608.86

0.00

6.842.654.23

0,00

0,00

1.544.605.00

0,00

0,00

0,00

5.312.349.63

5.312.349.63

0,00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180.19

11.146.901,74

0,00

5.820.612,31

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

3.844.448,63

3.844.448,63

0,00

Modernizare Bazin inot

13.369 798.22

17.894.929.73

27.053.52

0.00

22.053,52

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5.000.00

5.000.00

0,00

9.288.695,58

14.654.516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare piața pietonala, Casa de

2.726 978.44

3.444.050.00

1.100.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.100.000.00

1,100.000.00

0,00

Cultura "V-Alecsandri”

1.790.474,87

2.756.970,00

990.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990.099,00

0,00

Amenajare parc b-dul Unini nr.3

2.042.311,52

2.042.311.52

1.904.605.00

0.00

0,00

0,00

0^00

1.544.605.00

0.00

0.00

0,00

360.000.00

360.000.00

0,00

1.873.732,25

1.873.732,25

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare Teatrul de vara

11.077.994,92

11.077.994.92

9.602.950.34

0,00

6.820.600.71

0,00

0,00

0,00

0,00

țLfiO

0.00

2.782.349.63

2.782.349.63

0,00

8.602.961,94

8,602.961.94

8.602.961,94

0,00

5.820.612,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.782.349,63

2.782.349,63

0,00

Amenajare cimitir "Sarata li"

200.000.00

200.000.00

200.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

49.000,00

0,00

Reabâiiare si modernizare "Insula de

420,000.00

420.000.00

420.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

420.000,00

420.000.00

0,00

agrement", aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire "Centrul de agrement si

400.000.00

400 000.00

400.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.00

400.000.00

0.00

turism" la padurea Tamas, aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare piesagistica si zona de

2.397.000.00

2.397.000.00

45.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000.00

45.000.00

0,00

agrement "Complex Olimpic"

2.200.000.00

2.200.000,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oa

23.000,00

23.000,00

0,00

B. OBIECTIVE NOI

5.950.00

5.950.00

5.950.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

5.950.00

5.950.00

0,00

TOTAL, din care:

5.950,00

5.950,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

5.950,00

0,00

Reabilitare obiective culturale - bust

5 950.00

5.950.00

5.950.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.950.00

5.950.00

0.00

Minai Eminescu si bust George Enescu

5.950,00

5.950,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

5.950,00

0,00

C. ALTE CHELTUIEU DE INVESTIȚII

4.429.085,30

4.429.085.30

4.429.085.30

32.564.70

199.363.56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4.197.157.04

4.197.157.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

1

Plan *009 (coLS + col.13)

Plan 2009

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram-bursabîl

Alte surse constituite potrivit legii rond AFM

Fond de locuințe cont S0.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 63.02.

ASISTENTA SOCIALA

5 682 940.00

5.682 940.00

459.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459.600.00

459.600,00

0,00

TOTAL, din care:

4.358.182,00

4.358.182,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

5.168.020.00

5 168.020.00

245.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

245.000.00

245.000.00

0.00

TOTAL, din care:

4.178.842,00

4.178.842,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

1 Centrul de cazare temporara a

1.198.990.00