Hotărârea nr. 341/2009

 Hotărârea nr. 341 din 29.09.2009 – prin care se ia act de transferul atribuţiilor şi competenţelor ce vizează asistenţa medicală şi medicina dentară acordată în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum şi preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea Administraţiei Publice Locale a municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de transferul atribuțiilor și competențelor ce vizează asistența medicală și medicina dentară acordată în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum și preluarea acestor atribuții de către Autoritatea Administrației Publice Locale a municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • •  Prevederile art.l , art.2(2), art. 12(1),(2),(3) și art.l3(l), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

 • •  Prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008;

 • •  Prevederile art.41(2) și (3),lit.”a”, art.80(l) și art.81, lit”e” din Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii -cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art.23(l) și (2), lit.”c” din Legea nr.273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile Ordinelor nr.502/24.04.2009 și nr.820/30.06.2009, ale Ministrului Sănătății Publice;

 • •  Referatul comun nr.8564/11.08.2009, al Direcției Economice și Serviciului Managementul Resurselor Umane;

 • •  Adresa nr. 13778/18.06.2009, a Serviciului Public de Asistentă Socială prin care comunică că în municipiul Bacău asistenții sociali și mediatorii sanitari, funcționează numai la nivelul comunităților rurale;

 • •  Prevederile art.47 și art. 117, lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36 (2), lit.”a”, alin.(3), Iit.”b” și ale art.45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1)  - Se ia act că, începând cu data de 01 iulie 2009 , Autoritatea

Administrației Publice Locale a municipiului Bacău, preia atribuțiile și competențele transferate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

(2) Activitatea de asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în cabinetele medicale din grădinițe și școli se preia pe perioada cât Guvernul României asigură resursele financiare din bugetul de stat , necesare exercitării acestor activități, conform art.3 din O.U.G. nr. 162/2008.

Art,2 (1) - Dotările și aparatura medicală existentă în cabinetele medicale școlare se preiau în patrimoniul municipiului Bacău, pe bază de proces-verbal de la unitățile ce dețin aceste bunuri, conform prevederilor legale;

(2) Bunurile preluate se transmit în condițiile legii, prin delegare în administrarea Centrelor bugetare școlare din municipiul Bacău .

Art.3 (1) Se aprobă preluarea , în condițiile legii, a personalului de specialitate (medici și asistenți medicali) de la unitățile sanitare, ce asigură asistența medicală și de medicină dentară în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău;

 • (2) Resursele financiare sunt asigurate, anual, prin legea bugetului de stat , conform art.3 1 din O.U.G.nr. 162/2008, completată cu Ordonanța nr. 17/2009.

 • (3) Centrele Bugetare Școlare vor încheia contracte individuale de muncă cu personalul preluat, păstrându-și toate drepturile și obligațiile deținute la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 162/2008;

Art.4 - Numărul de personal preluat, necesarul și normarea acestuia pe unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, vor face obiectul unui act administrativ care se va propune și adopta ulterior;

Art.5 - Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Centrele Bugetare Școlare împreună cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.6 - Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică , Direcția

Patrimoniu, Se        anagementul Resurselor Umane , Centrelor Bugetare Școlare

din municiiMșipirecției de Sănătate Publică a Județului Bacău .

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAEfOVpiU POPOVICL-^ / v