Hotărârea nr. 340/2009

 Hotărârea nr. 340 din 29.09.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009.

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art.2 (1) lit. „h”, art.7(4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

  • -  Prevederile art.47 și art.117 lit „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Plângerea prealabila nr.90646/04.09.2009 prin care S.C. Transport Public SA cu sediul în str. Chimiei nr.12 din Bacău, formulează plângere prealabilă în temeiul Legii nr. 554/2004;

  • -  Referatul nr.90646/04.09.2009 al Secretarului Consiliului Local Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.90646/04.09.2009, formulată de către S.C. Transport Public SA cu sediul în str. Chimiei nr.12 din Bacău, în temeiul Legii nr.5 54/2004, ca fiind Iară obiect.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” precum și petentului prevăzut la