Hotărârea nr. 34/2009

 Hotărârea nr. 34 din 27.02.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărăşeşti nr.161, Bacău, d-lui Sultănel Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război.

HOTĂRÂRE

privind acordarea Ia cerere, cu titilu gratuit, a unui Ioc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărășești nr. 161, Bacău, d-lui Sultanei Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile pct. 7 din Legea nr. 303/13.11.2007, pentru modificarea și completarea art. 17 (3), din Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război,

  • •  Cererea nr. 21384/2009, a d-lui Sultănel Gherasim, cu domiciliul în Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 3, Sc. D, Et. 3, Ap. 8, în calitate de veteran de război beneficiar;

  • •  Legitimația de veteran de război a d-lui Sultănel Gherasim, seria nr. 033300/1995;

  • •  Actul de Dare în Folosință nr. 0000331/18.01.1984, a locului pentru înhumare, în Cimitirul Central Bacău (răscumpărare);

  • •  Avizul de Concesionare nr. 4 din 14.01.2009, emis de S.C. Luvis S.R.L. Bacău (Administrația Cimitirelor);

  • •  Chitanța nr. 24459/1984, reprezentând contravaloarea concesionării locului de veci, în Cimitirul Central Bacău;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.1 se asigură la cerere și în mod gratuit, domnului Sultănel Gherasim, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 3, Sc. D, Et. 3, Ap. 8, în calitate de veteran de război, un loc de veci în Cimitirul Civil Central din Bacău, Calea Mărășești nr. 161.

Art. 2.începând cu data prezentei hotărâri, S.C. Luvis S.R.L. Bacău - în calitate de concesionar al Cimitirului, prin Administrația Cimitirelor - îi va asigura domnului Sultănel Gherasim, în mod gratuit, locul de veci în Cimitirul Central din Bacău, Zona (Parcela) A, rândul 5, poziția 10, clasa I-a, cu o suprafață de 3 mp., loc, care la concesionat cu chitanța nr. 24459/18.01.1984 și l-a primit în folosință cu Actul de Dare în Folosință nr. 0000331/18.01.1984.

Art S.Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău -Administrația Cimitirelor ■ din Calea Mărășești nr. 161 și domnului Sultănel Gherasim, din str. Mihai

Viteazu nr. 3, Sc. D, Et. 3, Ap. 8 - Bacău.

PRE$EI)INTE DE ȘEDINȚĂ ^OJOCARU CRISTIAN i i'

NR. 34  \ t i ’V

DIN 27.02WȚ


CONTRASEMNEAZĂ,



ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVI

Red. Gh.Is./A.^/EiJ/Px.IAĂ