Hotărârea nr. 339/2009

 Hotărârea nr. 339 din 29.09.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată.

privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

J Prevederile H.C.L. m.71/2008, prin care s-a aprobat Ghidul Solicitantului și documentele procedurale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001;

J Prevederile H.C.L. nr. 151/2007 prin care s-a aprobat comisia pentru evaluarea solicitărilor de finanțare depuse de către instituții școlare, universități, muzee, oameni de cultură, alte instituții de cultură, sportive, educaționale, din municipiul Bacău;

J Procesul verbal nr. 10323/21.09.2009, Rezultatul Evaluării înregistrat sub nr. 10324/21.09.2009 și Raportul de oportunitate nr. 10325/21.09.2009, al Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău ce conține proiectele declarate admise;

J Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” punctele (1)(4) și a art. 45(2) lit.”a” (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, la propunerea Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău, proiectul prezentat în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de

10.000 RON,xî          finanțării proiectului prevăzut în Anexa nr. 1.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAEZO IU POPO


Din 29.09:

O.P., Caleap FI /R.T./Ex.


Proiectul care va primi finanțare de la bugetul local al Municipiului Bacau, in baza prevederilor Legii 215/2001

Nr.

Crt

Nr dosar

Denumire solicitant

Titlul proiectului

Suma aprobată

1

44237/

11.09.2009

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”

90 de ani de la înființarea “C.N. Pedagogic Ștefan cel Mare ”

10.000

Tipărituri

TOTAL 10.000


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE- IDIU POPOVICI