Hotărârea nr. 337/2009

 Hotărârea nr. 337 din 29.09.2009 – privind aprobarea Listei finale a celei de a II-a sesiuni de selecţie din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

privind aprobarea Listei finale a celei de a Il-a sesiuni de selecție din 2009 a proiectelor/prograinelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având in vedere:

  • •  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

  • •  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

  • •  Prevederile ari. 47și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

  • •  Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Evaluare - Anexă nr. 10 la H.C.L. nr.51/23.03.2009 plin care s-au aprobat actele procedurale reprezentând Metodologia de participare, domeniile de finanțare, comisiile de evaluare și regulamentul de funcționare al acestora, Ghidul solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general;

  • •  Raportul de Oportunitate nr. 10314/21.09.2009, înaintat de Comisia Tehnică;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și ale art. 45 (2) lit. „a”și ale art. 45 (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată , ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

ART.UNIC. - Se aprobă Lista finală a a celei de a 11-a sesiuni de selecție din 2009, a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005,

parte integrantă din prezenta hotărâre.
Nr. Din 29.

O.P., Caleap FI /R.T./Ex. 1/Ds. I-A-4


Lista finală a celei de a Il-a sesiuni de selecție din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005


I. DOMENIUL SPORT:

Nr. crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Punctajul obținut

Suma alocată de către comisie

1.

44147/

10.09.2009

PF Florin Filioreanu

FCM Bacău la 60 de ani -istorie,    performanțe    și

amintiri.

78,4

14.000 lei

2.

44150/

10.09.2009

Asociația PRO VOLEI Bacau

„Promovarea sportului de performanță băcăuan pe plan național și internațional.”

88

414.000 lei

TOTAL -428.000 LEI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLA     IU POPO