Hotărârea nr. 333/2009

 Hotărârea nr. 333 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR.41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate. particularaBENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau.

U//fCt'/t-fu/uf .JA,<<-, //

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR. 41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000 ;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D + P + 7 E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR. 41 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții din cadrul Direcției Urbanism.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLA     IU POPOV
COMPLEX MARGARETA (curți)


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU _

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA..

LA HOTARAREA NR.233 DIN 29.09.2009


S.C. "ILBA (curți)


. ,Q«1.I7


COMPLEX BISTRIȚA (curți)


• 161

• 161.28


ȘEDINȚA XANA5C. GT. ARHITECT SRL.           j ^c'-car. &c. CONEXTRusr s.a.

J 2212 Q3 5/2004            J

iași, Aleea Făcurăm nr. I O~t>l G3 5c. A^et. 4 j Aor

tei. 0743.050^5 I            I

I Ss^ri'f^gtie I k'lurne rj! prernirr/e

$errnpt:i;rp 1

sr MCBii :UC Ițf’ :."p/.fpv-y;          ' ■

Sef.proiect j.-i-i'.          Gr?.

f ' . i -

. A-lrm-y    J„rf ’ACAU. Vvr nAOllptri C'.tLA WV .> .j*- ' 1 j

i Proiectat      i               ■ ■ ■ ,/

f Desenat        î       ;             .-. ....

Mn—-J   i