Hotărârea nr. 33/2009

 Hotărârea nr. 33 din 27.02.2009 privind acordarea cu titlu gratuit, a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu actul de concesiune nr.215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990, modificat şi completat prin Legea nr.189/2000.


privind acordarea cu titilu gratuit, a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu Actul de Concesiune nr. 215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata 1” Bacău, beneficiar al Decretului - Lege nr. 118/1990, modificat și completat prin Legea nr. 189/2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 1 (2) lit. „a” și art. 6 (2) lit. „g” din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, modificat și completat prin O.G. nr. 105/1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000;

  • •  Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 56232/25.11.2008;

  • •  Referatul nr. 152614/10.02.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •  Carnetul de membru nr. 216/1993, eliberat de Asociația Foștilor Deținuți Politici din România,

  • •  Actul de Concesiune nr. 215/26.11.2008, prin care s-a concesionat un loc de veci în Cimitirul Nou „Sărata F’ Bacău;

  • •  Hotărârea nr. 114/16.10.1990, a Comisiei pentru acordarea unor drepturi, conform Decretului-Lege nr. 118/1990, modificat și completat;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit, locul de veci concesionat de Vipel Victor din Bacău, Calea Mărășești nr. 197, Sc. A, Ap. 14, cu Actul de Concesiune nr. 215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I”, parcela 2B, rândul 2, poziția 10 a, cls. a Il-a, în suprafață de 3 mp.

Art. 2. S C. Luvis S.R.L. Bacău, care are concesionat Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, va avea în vedere aplicarea și respectarea prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău și beneficiarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


cojocaru Cristian


NR. 33| ?! ' '-CC''/.   aT1

DIN 27.92.2009   / x

Red. GhJsXÂ^/Ex'l/DkLÂ^/