Hotărârea nr. 329/2009

 Hotărârea nr. 329 din 29.09.2009 – privind abrogarea sau constatarea încetării de drept a efectelor unor hotarari ale Consiliului Local Bacau.

/<,/ ' ''     /trct/t-w/f/f <’<7<vav

HOTĂRÂRE privind abrogarea sau constatarea încetării de drept a efectelor unor hotarari ale Consiliului Local Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a”, art. 123 (1) și art.124 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile H.C.L. Bacău nr.196/31.05.2007;

 • - Prevederile H.C.L. Bacău nr.261/31.07.2007;

~ Prevederile H.C.L. Bacău nr.31/14.03.1997 modificată prin H.C.L. nr. 173/30.11.1998;

 • - Prevederile H.C.L. Bacău nr.90/20.06.1997;

 • - Prevederile H.C.L. Bacău nr. 102/27.06.1997;

 • - Prevederile H.C.L. Bacău nr.132/11.09.1998;

 • - Referatul nr.10346 din 21.09.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art. 36 (9) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se abrogă H.C.L. Bacău nr.196/31.05.2007 privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 4,52 ha, situate in intravilanul municipiului Bacau, str. Mărășești.

Art,2, Se abrogă H.C.L. Bacău nr.261/31.07.2007 privind aprobarea caietului de sarcini cu documentația aferenta pentru concesionarea suprafeței de 4,52 ha teren ce aparține domeniului public al municipiului Bacau, din str. Marasesti, precum și a contractului-cadru de concesionare.

Art.3.(l) Se aprobă constatarea încetării de drept a efectelor H.C.L. Bacău nr.90/20.06.1997, H.C.L. Bacău nr.102/27.06.1997 și H.C.L. Bacău nr. 132/11.09.1998 prin care au fost date în administrare și în folosință gratuită bunuri din patrimoniul municipiului Bacau,

 • (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte hotărâri și dispoziții contrare prezentei hotărâri și se aprobă rezilierea contractul de închiriere nr.3853/1 din data de 10.02.1999.

 • (3) Se împuternicește Primarul municipiului Bacău să ducă la îndeplinire și să efectueze toate formalitățile legale precum și să reprezinte Consiliul Local Bacău în fața tuturor organelor statului sau a terțelor persoane, toate acestea în scopul rezilierii efective și conform legislației în vigoare a contractului de închiriere.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău, Serviciului Contracte-Evidență și încasări Debite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Asociației Sport Club Municipal Bacău.Nr. 329

Din 29.09.2009

O.P., P. G./R.T./Ex.l/Ds. LA-4