Hotărârea nr. 328/2009

 Hotărârea nr. 328 din 29.09.2009 – privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conţinutul acesteia.

privind rectificarea H.C.L. Bacău ni; 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • •  Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Prevederile H.C.L. nr. 123/31.05.2006;

  • •  Referatul nr.10439 din 23.09.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

A                                                                                                                                                                            *

In baza dispozițiilor art. 36 (9) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă rectificarea HCL 123/31.05.2006 în sensul îndreptării erorii materiale din cuprinsul acesteia, prin scoaterea din titlul, din corpul hotărârii și din anexa acesteia a termenului „public”..

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL 123/31.05.2006 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău din cadrul Primăriei Municipiului Bacău..


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE- IU POPOVINr. 328

Din 29.09.2009

O.P., P. G./R.T./Ex.l/Ds. I-A-4