Hotărârea nr. 325/2009

 Hotărârea nr. 325 din 29.09.2009 – privind aprobarea proiectului «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ

A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico -economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Având în vedere:

 • ►       Prevederile art. 47, art. 117 lit "a”, ait 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificată și completată;

 • ►      Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ►      Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție

 • ►      Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 — 2013, Axa prioritară 3, Domeniul de Intervenție 3.2 - „Reabilitare / Modernizare / Dezvoltarea și Echiparea infrastructurii serviciilor sociale1';

 • ►      Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 127 din 30.04.2009 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pt. proiectul „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU11, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare;

 • ►      Referatul nr. 21101 /18.09.2009 al Serviciului Public de Asistentă Socială Bacău;

> -

b* Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

în temeiul art. 36 (2) lit “a” și “d”, alineatul (4) lit “d” și art 45 (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, care urmează a fi realizat pe str. Milcov nr. 9E, Bacău.

ART. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții, pentru „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Proiectului nr. 6 / 2008 elaborat de S.C. Star Proiect S.R.L. Bacău, care reprezintă Anexa nr. 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai investiției „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor tară adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Consiliul Local al municipiului Bacau, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

ART. 4. (1) Se aprobă Bugetul Proiectului și Sursele de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Din valoarea totală a proiectului „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, în suma de 1.338.567 lei se aprobă contribuția care va fi suportată de la bugetul local al municipiului Bacău, după cum urmeaza:

 • a)    Cofinanțarea locală, în procent de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, în suma de 21.695 lei.

 • b)    Cheltuielile neeligibile ale proiectului în sumă de 253.824 lei.

ART. 5. Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

ART. 6. (1) Pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, se aprobă depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 „îmbunătățirea Infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.2 - „Reabilitare / Modernizare /Dezvoltarea și Echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat.

ART. 7. Se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliululi Local al Municipiului Bacău nr. 127 din 30.04.2009.

ART. 8. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Public de Asistență SocialăBacău.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA NR. 1

H.C.L. nr.         din

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PENTRU

„CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPUL BACĂU" str. Milcov nr. 9E

> * > \         >- 3PREȘEDI^TOffi^D^jU ■ miron'escvt


\ J v ---

•* • ?4


Sfr. Brândușei, nr. 50 CUiRO18400972; J04/25&2006

e-mail: Starproiect@gmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU.


DOCUMENTAȚIE DE AVIZA A LUCRĂRILOR DE INTERV

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU


1                             Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


Sfr. BrantiUMi, nr. 50 CUIRO 18400972; J04/256/2006

e-mail: Starprotetf@gmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


DOCUMENTAȚIE DE AVIZAR A LUCRĂRILOR DE INTERVENI

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A

PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN

MUNICIPIUL BACAU


PIESE SCRISE

1                             Pr. Nr. 6/2008

FazaiDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

.               mmm

str. Brtmtiusd, nr. 50CUIR018400972; 704/256^2006

e-mail: Starprdect@gmail.com

Proiect nr. 6/2008LISTA DE SEMNATURI


DIRECTOR:


Jurist STOICA GABRIELASEF PROIECT:    Arh. SZABO DOINA


ARHITECTURA:    Arh. SZABO DOINA

BniS£¥Pz

mCX ■

PROVEX

S.R.L..

Bacau

i^«7

J04/808/2001 CUI R 14362108

Str. Razboieni, Nr. 11

Sc. B, Ap. 13, Bacau Tel. 0234-518900

REFERAT 4

Prtvind verificarea tehnica de calitate la cerința a proiectului cez///ecr c4zȘ/zz<c

.....

î/\/A '>'4-/: /'

?

1. Date de identificare

Proiectant general........

Proiectant specialitate.. Investitor.......................

Amplasament...............


y'C\       zxtyt^ Oac. zM-c<9'

......>V: CĂ' >zcz?^?cr”'7?(C<9b^’''';'..........

c r X/'3z<7</x<' ’'          7< //9<9’c.y/ÂA-z ? țry

" ’/z7 v / '4ZZ.Z............

 • 2. Caracteristicile principale ale construcției proiectate

//Z?~c/'^ct7cy Cc’ycA?7^ '9? A az <■ e ^Z'/ru /lix-iUS) Cc A<//U(>v47 ă              CU/-V C’/oc4’;7) ’                <■<- <c

<m Vet/* zZ/jgVv"<z C't                                         A?cx A;

yu^aȚÎț^                 ~ uU6^-ecLcccLk-Yc_

C- JmJL       z/^6A7 - QarC'/^q-

-£vZe               ■ r a               r. j •

0A/a                                      <l.ci t

xfescs rxzrțcț ^tjo4/A- Ve Â<C fi' A71^- '/*       o Al, z€U?W<Hjq_

JfeA/W o -/Ae/forn: lutfiAvct ^'AuttrtțA CUeio^fc, , ,.

/Wo A.CbA AV0".

A 7^ ccrAe <Ai< ;< ■. cfa G ■ Cu jAys-> c «•.. Isalti &

/tUL. Ccr c^Ae.

-' z ^r . Zf’fcA <---- . ,

Az«^" t/e. -EV) /^sIqT Zcc *P v^ctrzx ^j/e^ic-U cAyj94rt(A< <>AT;TiJi3sctC ^fAdauf - 9^' (?■/<- .

TC; ;


ffiatltetif A'ftc l,

\f- <Z. ^prt/ lv<- ( Cf OtCLU

 • 3. Materiale prezentate ta verificare

 • - certificat de urbanism:

 • - memoriu de specialitate:

 • - plan fundații:

 • - planuri structura:

 • 4. Concluzie

In urma verificărilor se considera proie semnandu-se si stampilandu-se             ■ t_Z

Recomandări...................................

INVESTITOR

Ing. PRODAN S. VICTOR

atestat MLPAT cu nr. 5095 / 2000 ;

Iași, str. Carpați nr.16 / bl. 914, et.3 /14

Tel: 0232 /22.67.11 ; 0332/80.85.86;

0744 / 47.19.17; 0721/08.44.62;

Na: 276/19. IX. 2009

Conform registrului de evidență


REFERAT

Privind verificarea tehnică in specialitatea instalații electrice - [„ îe “ ], pentru cerințele esențiale de calitate : A,B,C,D,E,F, conform Legii nr. 10 /1995, a H.G. nr. 925 /1995 si a Legii nr.123 / 2007 , a proiectului: “ CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU »: [ pr. Nfi: 51/08];

Faza: DALI

1. - Date de identificare a documentației:

 • - Proiectant general : S.C." STAR PROIECT “SRL BACAU ;

 • - Proiectant de specialitate : S.C. “ INSTAL PLUS “ SRL BACAU;

-Beneficiar       : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ;

2. - Specialitatea proiectului:

 • - Instalații electrice „ /e " ;

3. - Documente ce se prezintă la verificarea tehnică pentru instalații electrice :

$ A.- Piese scrise :

Borderou - foaie de capăt; Memoriu tehnic instalații electrice ;

$ B.~ Piese desenate:

- Planșele : E1—> E5 ;

4.-Concluzii :

In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, pentru faza prezentată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului aprobat prin odinul MLPAT Nr. 77 / 04 / 1996, a reglementărilor tehnice din GT 059 / 03 aprobate cu ord. MTCT Nr. 903/ 25.11.03 si a legii Nr.123 / 07.

Am primit 2 ex., Delegat beneficiar / proiectant

Ing.Afcltixade


BOGOS T. CONSTANTIN

Nr.3090/18.09.2009


Doctor inginer

Expert/Verificator proiecte

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele A,B,Ci.D,E,F,conform

Legii nr. 10/1995 și HG nr.925/95,a proiectului:

“Centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” cu amplasament Punct Termic nr.154,strada .Milcov , .municipiul Bacău,jud.Bacău : instalații sanitare și instalații termice interioare”,proiect nr.Sl/2008,faza D.A.L.I.

 • 1.- Date de identificare:

Proiectant general: SC STAR-PROIECT SRL Bacău

Proiectant de specialitate :S.C.INSTAL PLUS SRL Bacău

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacău

 • 2.- Caracteristicile principale ale proiectului:

- Documentația se referă la instalații sanitare și termice aferente

Condiții de amplasament și de vecinătăți specificate în proiect.

 • 3.- Documente ce se prezintă la verificare :

 • A. - Piese scrise:

 • •  Memoriu tehnic instalații sanitare

 • •  Memoriu tehnic instalații termice

 • B. -Piese desenate : C1,H1/S1/S2,S3„T1,T2/T3,T4

 • 4.- Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se consideră proiectul corespunzător,semnîndu-se și ștampilîndu-se

conform îndrumătorului aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/04/1996,cu următoarea condiție

obligatorie : completa rea cu avizele legale necesare.


Am primit două exemplare,

INVES1TTOR/PROIECTANT


BORDEROU

PIESE SCRISE

 • 1.   Foaie de capat

 • 2.    Lista de semnaturi

 • 3.   Borderou

 • 4.   Memoriu general

 • 5.   Memoriu arhitectura

 • 6.   Memoriu rezistenta

 • 7.   Memoriu instalații electrice

 • 8.   Memoriu instalații sanitare

 • 9.   Memoriu instalații termice

 • 10.  Deviz general

 • 11.  Devize pe obiecte

 • 12.   Liste cu cantitati de lucrări

PIESE DESENATE ARHITECTURA

 • 1.  A0 Plan încadrare in zona

 • 2.  A1 Plan situație


Situația existenta

 • 3.  A2 Plan parter -releveu situația existenta-

 • 4.  A3 Secțiunea A-A -situația existenta-

 • 5.  A4.Plan invelitoare -situația existenta-

 • 6.  A5 Fațada principala,fațada posterioare

 • 7.  A6 Fațada laterala

Situația propusa

 • 8.  A7   Plan parter    -situația propusa-

 • 9.  A8   Plan etaj      -situația propusa -

 • 10. A9   Secțiunea A-A -situația propusa-

 • 11.  A10. Plan invelitoare -Situația propusa-

 • 12  A11 Fațada principala .fațada posterioara-situatia propusa-

 • 13  A12 Fațada laterala

REZISTENTA

 • 1. R1p Plan fundații -situația propusa-

 • 2.. R2p Detalii fundații -situația propusa-

 • 3. R3p Structura metalica propusa peste parter -situația propusa-

INSTALAT!! ELECTRICE


 • 1. E1 Plan coordonator instalații electrice

 • 2. E2 Plan parter Instalații electrice

 • 3. E3 Plan etaj .Instalații electrice

 • 4. E4 Plan invelitoare Instalații de paratrăsnet

5 .E5. Schema electrica monofilara


INSTALAȚII SANITARE


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


C1 H1.

 • 51

 • 52

S4


INSTALAȚII TERMICE


 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.Plan de situație

Plan parter.

Plan etaj.

Schema izometrica . Instalații termice

Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

A: PIESE SCRISE

(1) Date generale :

 • 1.  denumirea obiectivului de investiții;

 • 2.  amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3.  titularul investiției ;

 • 4.  beneficiarul investiției;

 • 5.  elaboratorul documentației.

(2) Descrierea investiției:

 • 1.  situația existenta a obiectivului de investiții:

 • -  starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii;

 • -  valoarea de inventar a construcției;

 • -  actul doveditor al forței majore, după caz .

 • 2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic :

 • -  prezentarea a cel puțin doua opțiuni;

 • -  recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

(3) Date tehnice ale investiției:

 • 1. descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza ;

 • 2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabiliate/ reparate;

 • 3. consumul de utilitati:

 • a) necesarul de utilitati rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare ;

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitati.

(4) Durata de realizare si etapele principale :

- graficul de realizare al investiției.

(5) Costurile estimative ale investiției:

 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ;

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investiției.

 • (6) Indicatori de apreciere a eficientei economice:

 • - analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenții fata de valoarea de inventar a construcției.

(7) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat /bugetul local, credite externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

(8) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției:

 • 1. număr de locuri de munca create in faza de execuție ;

 • 2. număr de locuri de munca create in faza de operare.

(9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției :

 • 1. valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro =.....lei), din care :

 • - constructii-montaj (C+M) ;

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M) :

 • - anul I ;

 • - anul II;

 • 3. durata de realizare (luni);

 • 4. capacitati (Sin unitati fizice si valorice);

 • 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția , după caz. Capitolele 6,7,8,9 vor fi detaliate in analiza cost -beneficiu care va cuprinde:

1.Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2, Analiza opțiunilor și alegerea alternativei optime

 • 3. Analiza financiară

  • 3.1. Obiectivele și scopul analizei

  • 3.2. Principii pentru realizarea proiecțiilor financiare

  • 3.3. Calcularea fluxurilor financiare

  • 3.4. Calcularea indicatorilor de performanță financiară : valoarea actualizată netă, rata

internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 3.5. Sustenabilitatea financiară

 • 4. Analiza economică

 • 4.1. Obiectivele și scopul analizei

 • 4.2. Corecții fiscale și conversia prețurilor

 • 4.3. Integrarea externalităților

 • 4.4. Calcularea indicatorilor de performanță economică : valoarea actualizată netă, rata

internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5. Analiza de senzitivitate

 • 6. Analiza de risc

 • (10) Avize si acorduri de principiu :

 • 1. certificatul de urbanism ;

 • 2. avize de principiul privind asigurarea utilităților (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații etc.);

 • 3. acordul de mediu ;

 • 4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.

B : PIESE DESENATE

 • 1.  plan de amplasare in zona (1:25000-1:5000);

 • 2.  plan general (1:2000-1:500);

 • 3.  planuri si secțiuni generala de arhitectura, rezistenta, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concura la realizarea proiectului;

 • 4.  planuri speciale, profite longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTA:

Cheltuielile de investiții aferente lucrărilor de investiții se aproba de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

5                          Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

PIESE SCRISE

(UDATE GENERALE

 • 1.Denumirea obiectivului de investiții:

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A MUNICIPIUL BACAU.

PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN

 • 2. Amplasamentul:

Clădirea fostului Punct Termic nr.154 situata pe str. Milcov nr. 9E municipiul Bacau județul Bacau.

 • 3. Titularul investiției:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

3(0

 • 4, Beneficiarul investiției:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

 • 5. Elaboratorul documentației:

5. C. STAR-PROIECT S.R.L. Bacau

 • 6. Valoarea investiției: 1338.567 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M 843.752 mii lei (inclusiv TVA)

 • 7. Faza de proiectare : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

In strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2007-2013 elaborata de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau s-a prevăzut înființarea unui „Centru de Cazare Temporara a Persoanelor fara Adăpost, astfel s-au prevăzut in bugetul pentru anul 2008 sumele necesare implementării acestui proiect. De asemenea Serviciul Public de Asistenta Sociala deține capacitatea operaționala si administrativa de a gestiona astfel de fonduri, precum si sustenabilitatea financiara post implementare.

Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost isi propune imbunatatirea si diversificarea serviciilor sociale integrate /specializate pentru persoanele fara adapost din municipiul Bacau prin înființarea unui centru modern, cu o capacitate de 20 locuri oferind in principal cazare, masa, asistenta medicala, consiliere psihologica, juridica, socio profesionala, urmarindu-se in principal clarificarea situației acestor persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala printr-o forma de asistenta sociala: reintegrarea lor in familie, in societate, in cimpul muncii sau in cazuri speciale plasarea intr-un centru de ingrijire si asistenta permanenta. Proiectul oferă sprijin real persoanelor aflate in situații de risc, marginalizate social, cum ar fi persoanele fara adapost „oameni ai străzii” . Din acest motiv beneficiile aduse de acest proiect sunt directe si indirecte. Beneficiile directe se refera la ajutorul persoanelor aflate in situații de risc si societății in ansamblu - sprijinind Guvernul României in implementarea politicii integrate multianuale de dezvoltare regionala prin dezvoltarea serviciilor sociale in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare si in strinsa corelare cu Politicile si practicile Uniunii Europene.

Beneficiarii indirecti sunt considerați:

 • >  comunitatea locala prin creșterea nivelului de siguranța in ceea ce privește infracțiunile si comportamentele deviante ;

 • >  spitalele din municipiului Bacau, care vor oferi numai servicii medicale, nu si sociale (cazare si masa);

 • >      politia municipiului Bacau, care va putea sa beneficieze de o situație reala si la zi a persoanelor fara adapost rezidente pe raza municipiului;

 • >   personalul angajat in cadrul acestui proiect, prin noile locuri de munca create;

 • >  autoritatile publice locale:proiectul in sine reprezintă o măsură activa de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, venind in intampinarea prevederilor Planului National de Dezvoltare.

In municipiul Bacau nu exista un Centru de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost care sa includă un pachet integral de servicii sociale pentru sprijinirea acestei categorii de populație defavorizate.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a localizat pe raza


7                            Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


municipiului aproximativ 180 de persoane fara adapost din care 100 sunt cetateni ai municipiului pentru care nu se poate aplica nici un serviciu de asistenta sociala din cauza lipsei domiciliului.

Grupul tinta al proiectului il reprezintă 100 persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau ca „oameni ai străzii”, persoane adulte femei si barbati aflati in situație de criza la nivel psihic, relațional, social, juridic, care din diverse motive nu au unde locui si dorm in strada, prin parcuri, in gara etc, neavind acces la serviciile socio- medicale, prezentind un grad de risc ridicat in ceea ce privește siguranța comunității prin comportamentele lor deviante (consumul de alcool, droguri, savirsirea de infracțiuni).

Beneficiarii finali ai proiectului sunt zilnic cate 20 de persoane identificate ca „oameni ai străzii” care vor beneficia de serviciile oferite in centru : cazare, hrana, asistenta medicala, consiliere psihologica, socio - profesionala, juridica, conform planurilor personale de intervenție si in funcție de necesitatea momentului .

SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Beneficiarul investiției este Consiliul Local Bacau prin S.P.A.S. Bacau. Serviciul Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacau funcționează ca instituție publica de specialitate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica, in conformitate cu art.33 alin(1) din Legea 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala si art.2 din Hotarirea nr. 90 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările si completările ulterioare si Hotarirea Consiliului Local nr. 104/2003 pct.1.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau este coordonat de Primarul Municipiului Bacau si are ca obiect principal de activitate înfăptuirea masurilor de protecție si asistenta sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau realizează masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoi in conformitate cu legislația in vigoare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau îndeplinește următoarele funcții: de strategie, de organizare, de administrare, de control si de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau se organizează si funcționează pe baza următoarelor principii: solidaritate sociala, respectarea demnității umane, universalitate, parteneriatul, de strategie, de organizare, de administrare, de control, de reprezentare.

 • (2). DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Construcția propusa pentru amenajarea centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost a avut funcțiunea de punct termic. Prin retehnologizarea instalațiilor si echipamentelor s-a disponibilizat jumătate (120,15mp) din suprafața construita de 240,30mp a punctului termic.

Construcția are regimul de inaltime ‘'parter înalt”,(+4,85m) si a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul - instalațiile si echipamentele adecvate destinației de punct termic.

Construcția este alcatuita dintr-o incapere cu ferestre dispuse perimetral cu hp=3,15m . Accesul in clădire se realizează pe fațada vest printr—o usa metalica, si cu posibilitatea de acces carosabil.

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii

Clădirea punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov este alcatuita din punct de vedere structural din 6(sase) travei de 3,00m si o deschidere de 12,00m din care se vor amenaja 3 travei cu deschidere de 12,OOm. Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP.

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor.)

Din punct de vedere structural construcția prezintă următoarele caracteristici:

 • >  forma in plan : dreptunghiulara

 • >  planseu din chesoane dispuse transversal de tip ECP cu dimensiuni cheson bxL=1,50mx12,00m.

 • >  stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care se reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi.

 • >  pereți exteriori din blocuri B.C.A.

 • >  acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare .

a fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu.

 • >  regimul de inaltime „ parter inalt”. (+4,85m).

Pe latura de sud este realizata o închiderea spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 închidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata.

Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, cu termoizolatie de 5 cm polistiren expandat si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe chesoane tip ECP cu dimensiunile 1,50mx12,00m.

Construcția „punct termic nr.154 de pe strada Milcov nu a suferit modificări la elementele structurale. In decursul anilor s-au făcut lucrări de igienizare . La cutremurele din 1986, 1990, au fost înregistrate degradări care nu afecteaza siguranța structurala dar s-au inregistrat degradări ale elementelor nestructurale (fisuri in tencuiala)

Referitor la conformarea generala a construcției din punct de vedere al raspunului seismic așteptat:

 • - planseul este tip cheson care asigura rigiditatea si rezistenta corespunzătoare obținerii efectului de șaiba orizontala

 • - pereții de închidere sunt din blocuri B.C.A.

Referitor la conformarea de element:

 • - pereții din zidărie BCA si cu mortar de calitate slaba (M10) conduc la ruperi fragile si capacitate de rezistenta redusa;

-țesere necorespunzatoare a zidăriei din B.C.A.

Execuția

S-au constatat o serie de defecte ca de exemplu;:

r deficiente de țesere a zidăriei la unii pereți nestructurali exteriori;

, tencuieli groase la pereți si deteriorate;

, fisuri vizibile pe fațada posterioara si laterala.

Finisajele la construcția existenta :

Finisaje interioare:

, pardoseli din ciment

. var simplu la pereți si tavane

Finisaje exterioare:

r tencuieli simple

 • >  tamplarie metalica cu geam simplu.

r invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica la terasa necirculabila.

 • >   in jurul clădirii nu exista trotuare.

Suprafața construita conf.docum. cadastrale a punctului termic : 240,30mp.

Suprafața construita propusa pt. amenajat prin restringerea si modernizarea punctului termic nr.154 din str. Milcov municipiul Bacau este de 120,15mp.

Inexistenta instalațiilor adaptate noii destinații si funcțiuni a spațiului.

Pentru amenajarea centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare lucrări de arhitectura, rezistenta, instalații si utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare, schimbarea amplasamentului platformei de gunoi (ghena) situata in vecinătatea punctului termic.

 • •  Valoarea de inventar a construcției ; 124.600 lei din care 47.000 lei pt. construcție si 77.000 lei pentru teren.

 • •  Act doveditor a! forței majore, după caz - nu este cazul

 • 2.Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic (prezentarea a cel puțin 2 opțiuni)

•  -Recomandarea expertului /auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de avizare

Expertiza efectuata in baza temei beneficiarului concluzionează ca se pot efectua lucrările solicitate cu condiția detalierii lor in cadrul unui proiect tehnic.

Prin modificările făcute rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita, prin îndepărtarea închiderilor grele din B.C.A. prin descărcarea si a altor elemente , prin folosirea materialelor ușoare, respectiv aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reabilitare si reamenajare fara intervenții la elementele structurale nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Execuția se va face cu respectarea stricta a masurilor de protecție a muncii si a normelor P.S.I.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

In cadrul auditului s-au analizat variantele de îmbunătățire a performantelor termice ale anvelopei construcției existente in condițiile modificării destinației spatiilor, a recompartimentarii interioare, a modului de funcționare si a gradului de ocupare al clădirii. Partea de instalații aferente isi va schimba complet parametrii inițiali, beneficiind de reducerea pierderilor necontrolate de căldură la nivelul anvelopei prin masurile de izolare propuse. S-au creat in acest mod condițiile de utilizare eficienta a energiei necesare incalzirii spatiilor si preparării apei calde menajere.

Soluții pentru pereții exteriori ușori : panouri OS.B. pe exterior; vata minerala de 10 cm; panouri gips-carton pe interior; Se va suplimenta termoizolatia pe exterior cu vata minerala de roca de 6cm protejat cu tencuiala subțire, armata cu tesatura deasa armata cu fibra de sticla sau fibre organice.

Soluții pentru acoperiș tip terasa : montarea unui strat de polistiren de 20 cm dispus peste hidroizolatia existenta

Soluții pentru pardoseala pe sol : se va realiza_termoizolatie suplimentara din placi polistiren extrudat de 15 cm grosime dispusa sub pardoseala.

Soluții pentru planseul peste spatii neincalzite -intrări, spatii depozitare

Se va suplimenta termoizolatia pe exterior cu vata minerala de roca de 6cm grosime pe intradosul plăcii in spațiul neincalzit. Termoizolatia va fi protejata cu tencuiala structurata subțire.

Soluții pentru pereți adiacenti spatiilor neincalzite - structura pereților va fi comparabila cu structura pereților exteriori: gips carton, vata minerala, gips carton.

La pereții care despart spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

 • (3). Date tehnice ale investiției

 • a. zona si amplasamentul:

Punctul termic nr.154 la care se intervine si terenul aferent sunt situate in intravilanul municipiului Bacau pe strada Milcov nr.9E.

Conform P.U.G./2000 al municipiului Bacau zona este inclusa in UTR 9 cu funcțiunea de locuințe colective si construcții aferente lucrărilor tehnico -edilitare.Utilizări permise: modernizări si reparații la clădiri existente, locuințe colective, construcții si amenajari necesare bunei funcționari a zonei.

Construcția disponibilizata in urma retehnologizarii si restringerii suprafeței punctului termic nr.154 propusa pentru modernizare are regim de inaltime” parter înalt’ cu următoarele vecinătăți:

la nord: punct termic restrins

la est:  teren domeniu public al mun. Bacau .

la sud: teren domeniu public al mun. Bacau si post transformare.

la vest: teren domeniu public al mun. Bacau acces  carosabil

 • b. statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

Suprafața aferenta construcției punctului termic de 120,15mp este proprietate publica a municipiului Bacau conform:

-Hotarire privind modificarea si completarea Contractului de Concesionare

nr. 33423/2092/01.09.2006 încheiat de Consiliul Local Bacau cu S.C. CET S.A. Bacau prin care unele bunuri se returneaza la Consiliul Local in inventarul domeniului public al municipiului Bacau.

-Hotarire privind aprobarea modificării H.C.L. nr.287/30.10.2006, in sensul completării Anexei nr.1 la hotarirea cu înregistrarea suprafețelor de teren aferente construcțiilor Punctelor termice si Centralelor termice de zona, modernizate de S.C. CET S.A. Bacau, trecute in patrimoniul public al municipiului Bacau.

-Act de Dezmembrare a imobilului autentificat nr. 2854/2007 BNP Enachescu Olga Aura

in lotul 1 si lotul 2 .Lotul 2 se compune din terenul de sub construcție si corpul de construcție

-Extras carte funciara cu încheiere nr.41507/2007, 46275/2008.

-Hotarirea nr.83/2007, 287/2006 +anexe Consiliul local Bacau+declaratie nr. 200116/2008.

-Extras de Carte Funciara nr.41161/04.10.2007 eliberat de B.C.F. Bacau.

-Documentație cadastrala necesara înscrierii modificării suprafeței unui imobil (teren si construcții intravilan cu nr. cadastral 13.911 si încheiere nr. 46275.

-Documentație cadastrala pentru teren in suprafața de 532mp curți construcții intravilan înscris in cartea funciara nr.43545 a unitatii administrativ teritoriale Bacau cu nr. cadastral 15769.

-Extras de carte funciara cu incheiere nr. 41/2007, 46275/2008.

-Hotarirea Consiliului Local nr. 368/31.10.2008 cu incheiere nr.50763/2008 privind darea in administrarea S.P.A.S. Bacau a terenului in suprafața de 652,15mp aferent clădirii ce urmeaza a fi reamenajata in „Centru de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau”.

 • c.situatia ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentind terenuri din intravilanul municipiului Bacau.

Suprafața construita____________________________120,15mp

(teren de sub construcție si corpul de construcție )

Suprafața amenajata__________________________532,00mp

Suprafața totala_______________________________652,15mp

 • d.studii de teren:

studiile topografice cuprind planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național.

Inventar de coordonate in sistem de proiecție stereo 70:

Sisteme de referința Marea Neagra 1975

Pct.

N

E

2

563292.508

647623.823

3

563296.326

647610.978

5

563305.508

647613.708

6

563301.691

647626.553

2

563292.508

647623.823

studiu geotehnic

Planuri cu amplasamentele forajelor, fisele complexe cu rezultatele determinărilor de laborator sunt prezentate in studiu geotehnic întocmit si anexat la documentație.

Recomandări pentru fundare si consolidări

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

12                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

stratificatie orizontala uniforma incadrindu-se in grupa „terenuri bune de fundare” conform Normativ NP074-2007 tabel A1.

presiunea convenționala pconv=280 Kpa (pt. stratul nisip+pietris mic)

fundațiile clădirii existente sunt de tip" bloc+cuzinet” pana la adincimea de 2,00m fata de C.T.N.(pana la stratul de nisip+pietris)

se propune fundarea direct in stratul de nisip+pietris dezvoltat la adincimea de

2,00-3,00 m fata de CTN. Se propune ca sistem de fundare fundații tip „bloc+cuzinet" sub fiecare stâlp de cadru cu fundații continue de legătură; se recomanda hidroizolarea fundațiilor, calculul terenului de fundare si dimensionarea definitiva a fundațiilor se va face utilizind pconv.=280Kpa conform STAS 3300/2-85 anexa B.

prezenta nivelului freatic la adincimi de 4,00- 6,00m fata de CTN exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații.

adincimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,90 -1,00m fațade C.T.N. conform STAS 6054/77.

 • e.Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

PUNCT TERMIC Ac=240,30mp;H atic = 5,50m

In suprafața de 120,15mp isi desfasoara activitatea punctul termic restrins si suprafața de 120,15mp este disponibila pentru amenajarea „Centru de cazare a persoanelor fara adapost.”

Construcție parter realizata din stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi, pereți exteriori din blocuri B.C.A., acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare, fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu.

(3)1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza;

Situația propusa

Conform temei de proiectare se propun următoarele transformări:

-separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare tip sandwich din tabla cutata cu miez din spuma poliuretanica in grosime de 6cm. In zona amenajata pe peretele de compartimentare se vor monta finisaje din placi de gips-carton.

-in spațiul care se amenajeaza intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2,45 alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi metalici 178x10 si grinzi metalice din profile IPE) cu planseu din beton. Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din rigips pentru spatii uscate si spatii umede cu termoizolatie din vata minerala .

închiderile perimetrale exterioare se vor reface ( după dezafectarea in totalitate a inchiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante din gips carton de 12mm pe interior pentru spatii umede si uscate, miez vata minerala de rocade 10 cm, panou OSB de 12mm pe exterior .Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 6 cm grosime protejat cu tencuiala subțire armata cu fibra de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

(3)2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate

Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

parter: zona de primire, servicii medicale .(cabinet medical, izolator) grupuri sanitare pe sexe si pentru pers, cu dizabilitati fizice, zona pt. aprovizionare (magazii) si servirea mesei, (sala mese, oficiu) cu terasa acoperita si descoperita zona acces de serviciu pentru aprovizionare si personal cu grup sanitar, zona circulație verticala prin intermediul unei scări intr-o rampa cu acces din zona de primire. Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru incalzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei, spalarea vaselor si veselei.

etaj :zona de odihna (5 dormitoare), zona de igienizare (vestiare, dusuri, grupuri sanitare pe sexe, camera pentru mașina spalat si uscat, holuri de acces.

Tamplaria utilizata (ferestre si usi) va fi din PVC cu bariera termica si geam termoizolant.

Accesul principal in clădire este poziționat pe fațada vestica. Accesul de serviciu este poziționat pe fațada din sud retras după postul de transformare cu posibilitatea de a realiza accesul carosabil pentru aprovizionare .

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi gips-carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala. Avind in vedere vecinătatea unor incaperi încălzite cu umiditate crescută (bai, oficiu ) cu spatii care prin destinație nu vor beneficia de o incalzire la o temperatura comparabila cu cea a spațiului incaizit este necesara izolarea suplimentara cu strat din vata minerala.

La pereții care despart spatiile incalzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pentru asigurarea confortului higrotermic in dormitoarele de la etaj situate deasupra intrării, a spatiilor neincalzite de la parter (magazii, depozite) se va realiza termoizolarea suplimentara cu strat de vata minerala de roca pe intradosul plăcii in spatiile neincalzite.

După realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizola planseul in contact cu solul (de la parter) cu termoizolatie dispusa peste planseu sub pardoseala din polistiren extrudat de 15cm grosime.

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 .

Inaltime libera parter         2,40m

Inaltime libera etaj             2,40m

Descrierea funcționala

Suprafețe obținute :

PARTER:

-vestibul intrare               3,50mp

-hol primire                  20,80mp

-1 birou                        5,02mp

-cabinet medical               4,00mp

-izolator                        5,04mp


-grup sanitar pentru izolator

4,26mp

-club

8,46mp

-sala mese

14,55mp

-oficiu

6,00mp

-2 magazii

6,00mp

-grup sanitar pe sexe pt

personalul angajat

8,38mp

-grupuri sanitare pe sexe

pentru beneficiari

8,36mp

-grupuri sanitare pt. persoane

cu handicap locomotor

6,68mp

-scara de acces la etaj

-terasa acoperita si descoperita 27,80mp

-terasa de acces

2,2mp

ETAJ:

-5 dormitoare

48,00mp

-camera mașina spalat, uscator 6,73mp

-grupuri sanitare si vestiare

pe sexe, dusuri

24,90mp

-holuri

33,01mp

TOTAL SUPRAFAȚA

Suprafața construita

150,15mp

Suprafața desfasurata

270,30mp

Suprafața utila :

232,10mp


Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 .

înălțime libera parter           2,40m

înălțime libera etaj              2,40m

Finisaje interioare

-Finisaje interioare cu glet de ipsos si var lavabil.

-Glafuri helopal.

-Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare,dusuri, vestiare;

-Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala;

-Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabile(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri, vestiare).

-Tamplaria exterioara se va realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare albastru Prusia cu geam termoizolant

-Tamplaria interioara se va realiza din profile P.V.C. culoare alb.

- La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor tavan fals din rigips pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus.

Finisaje exterioare

-Finisaje exterioare cu tencuieli Baumit culoare alb.

-Placi Alucobond culoare albastru Prusia pe fațada principala.

-Glafuri helopal.

-Tamplaria exterioara se va realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare albastru Prusia cu geam termoizolant.

-Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces.

 • - Invelitoare din policarbonat la copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acoperita de pe fațada posterioare. Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

-Material compozit Decodeck pentru terasa exterioara acoperita si descoperita.

 • - Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic ) a termoizolatiei in grosime de 20 cm din polistiren expandat (conform expertizei termice) dispusa peste termoizolatia existenta de 5cm după o verificare atenta a acesteia. In condițiile in care la momentul execuției se constata o degradare puternica a straturilor terasei , se vor desface toate straturile necorespunzatoare terasei pentru a se reface.

 • - Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din rigips pentru spatii uscate si spatii umede. Izolația termica a pereților in contact cu spatiile neincalzite va fi suplimentată cu vata minerala.

Amenajări exterioare si sistematizare verticala

Terenul aferent centrului de cazare propus este de 532,00mp din care:

Suprafața terasa =27.80mp .

Suprafața carosabil =422l0mp

Suprafața trotuare = 50,0mp

Accesul principal se va realiza prin intermediul unei rampe si podest de ia cota -0,15 la cota +000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada ia cota +0,60 m si +0,90m. Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa si o copertina cu structura metalica acoperita cu policarbonat .Firma luminoasa va fi montata deasupra intrării principale fiind alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu .

In partea de est a amplasamentului s-a propus terasa acoperita conform planului de situație anexat. Terasa acoperita propusa va fi realizata cu paviment si parapet compozit decodeck (lemn+PVC) culoare sahara brawn. Pentru buna funcționare a centrului de cazare terasa exterioara se va imprejmui cu gard cu structura metalica si plasa transparenta (sistem Metro), accesul pe terasa exterioara acoperita si descoperita va fi posibil numai din incinta clădirii amenajate. Mobilierul de terasa (scaune mese) vor fi realizate din decodeck.

Acoperirea se va realiza pe structura metalica vopsita culoare albastru de Prusia cu invelitoare policarbonat. In partea de sud a amplasamentului s-a propus realizarea unui acces carosabil de serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si alee de acces pietonala.

Lucrări de amenajari exterioare proiectate:procurare si montare pardoseli din decodeck; procurare si montare copertine din policarbonat; lucrări de terasamente; incadrarea lucrărilor de drumuri cu borduri; amenajare acces si platforma carosabila;amenajare trotuare;-amenajare spatii verzi;

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

Se va creea o zona atractiva care sa poata fi utilizata atit de beneficiarii centrului de cazare a persoanelor fara adapost cit si de locuitorii din blocurile a amplasamentului.


aflate in imediata vecinătate3. Consumuri de utilități

a.Necesarul de utilități rezultate, după caz in sit           ______

Avind in vedere schimbarea parțiala a destinat^ ^^iriCre'aTizaj^ verticala si orizontala a unui spațiu cu destinâ&e c complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si


1. Racord apa-canal


ri de modernizare

recompartimentare pe r a se elabora soluții izare, termice, electrice).


1a Necesarul de apa

Ng = 2,25 mc/zi

1b Cerința de apa

Qs =2,32 mc/zi

1c Debitul de apa


1c1 Debitul de apa mediu

Qs zi mediu =2,25 m3/h 1c2 Debitul de apa maxim

Qs zi maxim =2,59 m3/h 1c3 Debitul orar maxim

Qs orar maxim =0,23m3/h

1d Debite de apa de canalizare 1d1 Debit de apa mediu

Qs zi mediu =2,25 m3/h 1d2 Debitul de apa maxim

Qs zi maxim =2,59 m3/h

1 d3 Debitul orar de apa

Qs orar maxim =0,23m3/h

1e Necesarul de apa rece

Qcar = 0,75 l/s

1f Necesarul de apa calda menajera

Qcacm=0,57 l/s


2. Energie electrica

2a Putere instalata

Pi=18,45Kw

2b Putere absorbita

Pa=12,00Kw

2c Factor putere

coscp=0,92

2d Racord trifazat

U=400V/50Hz


17                         Pr. Nr. 6/2008

Faza.Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


 • 3. Necesarul de agent termic

3a Puterea termica

P=34,40Kw

3b Debit agent termic

Q= 1,52m3/h

3c Suprafața de încălzire a corpurilor radiante

S=66,00m2


Se face conform STAS 1343/1-91 și STAS 1478-90. Necesarul de apă se determină cu relația: 7V = A"g =—!—J'Ui x ngi (m3 / zi}

1000^ v 7

Ng - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești Ui - numărul de utilizatori permanenți și flotanți 10 persoane 5persoane Ni = 15 persoane


b.estimari privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUM EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

0,093 (m3/h)

-

Qs zi max.

-

0,108 (m3/h)

-

Qs orar max.

-

0,234 (m3/h)

-

A. DETERMINAREA CANTITĂȚILOR DE APĂ DE ALIMENTARE

Cazare -

Personal -

Total:

ngi - necesarul de apă specific conform STAS 1478-90 tabelul 4/8, ngi = 150 l/om. zi din care 65 l/om. zi este apă caldă sanitară.

Ng = —— xl5xl50 = 2,25 (m3 / zi)

1000 v 7

 • 2.  Cerința de apă - se determină cu relația :

Qs = Ks x Kp x Ng   (m3 / zi)

Ks = 1,02; Kp = 1,01


Qs = 1,02x1,01x2,25 = 2,32 (m3! zi)

 • 3.  Debite de calcul - ale sistemului de alimentare cu apă Qs zi med, Qs zi max., Qs orar max. se determină cu relațiile :

Ks x Kp      ( 3  \ Qs

Qs “-------x N \m ! s] =-----

86400      v ' 86400

=Q^K;l (m3/s)

= ^oxC<-„„.x  («’/«)

Kzi = 1,15 - tabel 1, STAS 1343/1-91 - coeficient de variație zilnica

Ko = 2,5 - tabel 2, STAS 1343/1-91 - coeficient de variație orara

O QO

0s- „ =  — = 0,000026 im’ /s)

= 1J5 x 0,000026 = 0,000030 (»/’ I s)

Gs-„„rmax =2,5 0,000026 = 0,000065 (m’/s)= 0,234 (m3 !h)

A. DETERMINAREA DEBITELOR DE APĂ DE CANALIZARE Se face conform STAS 1846-90.

Debite de ape uzate menajere se determina cu relația

Qn = Qs (m3 /^) (m3 / h)

Qnzimcd = 0,000026 (w3!s)~ 0,093 (w3 //?) = 2,246 (w3 /zi) ^„„„=0,000030 (w3/j) = 0,108 (m3 !h)= 2,59 (m3 /zi) = 0,000065 (m’/s) = 0,234 (m3/h)= 5,61(mc/zi)

Conform normativului NP 086 - 2005 , normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor partea II , clădirea nu se echipează cu hidranti interiori si exteriori.

Conform capitolului 6.1/5 nu se prevăd instalații de stins incendii din exterior. C. DIMENSIONAREA RACORD APA LA CONSUM’ CURENT

Racordul de apa se dimensionează la debitul de calcul in funcție de echivalenți spălător (1 buc),                     1 buc x 0,35 = 0,35 ;


mașina de spalat vase (1 buc),      1 buc x 0,50 = 0,50;

mașina de spalat rufe (2 buc),       2 buc x 0,85 = 1,65;

lavoar (9buc),                        9 buc. x 0.35 = 36,45;

vas closet (8buc),                    8 buc x 0,50 = 4,00;

pisoar (4buc.)                       4 buc x 0,17 = 0,68;

cabina dus (7 buc).                 7 buc. x 1,00 = 7,00;

Etotai = 17,38.

La E =17 din nomograma de dimensionare rezulta, conform formulei:

Qc= a-b -c-     = 0,75 l/s;

Unde: a= 0,15; b= 1; c= 1,2 conf. STAS 1478, rezulta o secțiune de 011/2” la i =30 mCA/ml;

a, b, c - coeficienți adimensionali

D. NECESARUL DE APA CALDA MENAJERA

Conform STAS 1478/90 debitul de apa calda este dat de relația: Qc= a * b -c > unde oeficienti adimensionalia, b c sunt ce au valorile: a=0,15; b=0,7; c=1,6;

Având in vedere faptul ca debitele specifice ale bateriilor de amestec sunt:

-L

0,121;

9 buc x 0,12 = 1,08 l/s

-CD =

11;

7 buc x 1= 7,00 l/s

-S =

11;

1 buc x1=1 I /s

 • 19                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

avem

Qc=0,15 * 0,7 * 1,6 *       = 0,57 l/s = 150 mc/h

qc= 0,57 x 4185 x (45-10) = 84743 kcal/h = 98,5 kw;

I.


Alimentarea cu apa si canalizare se realizează prin racordarea la rețeaua de apa si canalizare a orașului existenta in zona.

Instalațiile aferente obiectivului cuprind următoarele lucrări:

- Alimentarea cu apa rece; (pCanalizarea exterioara;

- Instalațiile sanitare interioare

Situația proiectata

In cele ce urmeaza, se vor trata soluțiile tehnice adoptate |^aciti\U fie^rre^ de Ins^Jatie după cum urmeaza:

Alimentarea cu apaIn cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizata pentru consumub.estimari privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUNI EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

0,093 (m3/h)

-

Qs zi max.

-

0,108 (m’/h)

-

Qs orar max.

-

0,234 (m3/h)

-

INSTALAȚII SANITARE

enajer si pOgtWigienizare.ln acest scop asigurarea necesarului de apa rece in cadrul obiecti                      printr-un

branșament din PE HD PE 80 Dn 40 Pn 6, de la rețeaua de alimentare a punctului termic nr. 154 si se va racorda înaintea punctului de consum a acestuia, pentru contorizarea consumului se propune amplasarea unui apometru in căminul de vizitare, echipat cu robineti (2 buc), clapeta de reținere (1 buc), amplasat conform plan de situație H1 anexat la prezenta documentație. Conductele de racord pentru apa rece sunt executate cu țevi si fitinguri din polietilena si se vor poza subteran sub adancimea de îngheț

(-1,20 m fata de CTN) pe pat de nisip (h=10 cm).

Canalizare

In vederea evacuării apelor uzate menajere ce provin din cadrul obiectivului, se propune racordarea la rețelele exterioare de canalizare existenta in zona.Apele uzate menajere provin de la: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri.

Pe rețeaua de canalizare proiectata se prevăd cămine de vizitare conform STAS 2448/82, circulare din beton armat, echipate cu rame si capace carosabile si necarosabile direct la rețeaua canalizarea exterioara.

Canalizarea menajera proiectata de va executa cu tuburi din PVC cu Dn 40, 50 si

110 mm in interiorul obiectivului si din tuburi din PVC cu Dn 110, 130 si 160 mm la exterior, cu etansare uscata cu garnituri din cauciuc.

Tuburile de canalizare se vor monta pe un pat de nisip, iar primul strat de umplutura va fi ales cu grija fara elemente ascuțite sau brute care sa deterioreze tubul.

Instalații sanitare interioare

 • 20                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, conform normativelor in vigoare, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si calda la obiectele sanitare, in acest scop s-au prevăzut instalații interioare de apa rece, apa calda menajera, pentru asigurarea la punctele de consum a debitelor necesare, la presiunile corespunzătoare si racorduri la rețeaua exterioara de canalizare.

Din punct de vedere al obiectelor sanitare interioare spațiul de cazare este dotat cu: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri .echipate cu: spălător (1 buc), mașina de spalat vase (1 buc), mașina de spalat rufe (1 buc), lavoar (9 buc), vas closet (8 buc), pisoar (4 buc) si cabina dus (7 buc).

Instalațiile sanitare interioare ale obiectivului constau din:

 • - echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare;

 • - racorduri la coloane;

 • - alimentarea cu apă rece și caldă a acestora;

 • - evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar;

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform normelor sanitare în vigoare astfel: lavoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterie amestecătoare apă rece-caldă, ventil de scurgere și sifon de lavoar cu racord flexibil din P.V.C.; etajeră din porțelan sanitar; oglindă din semîcristal; vas closet din porțelan sanitar, prevăzut cu rezervor de spălare pe vas; closet, ramă și capac din polipropilenă, suport de hârtie din porțelan sanitar; cabina dus sifon de pardoseală Sp 0 50 pentru colectarea apelor de la grupul sanitar; Evacuarea apelor uzare provenite de la obiectele sanitare se va realiza in exteriorul clădirii, printr-o instalație de canalizare menajera interioara.

Materiale folosite pentru instalații

Materialele ce pot fi folosite pentru instalațiile sanitare de apă rece și caldă sunt.țevile din oțel, sau mai nou țevile multistrat folosite cu succes la noi.

Pentru evacuarea apelor menajere se vor folosi țevi din polipropilenă tip PP cu diametrul de 32 mm la legăturile lavoarelor.iar pentru legăturile vasului closet,sifon Masuri PSI-Pentru stingerea eventualelor incendii CO2. cu care sunt dotate clădirile.

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE Prezentarea soluției

La proiectarea instalațiilor de încălzire interio respecta prevederile următoarelor normative și re proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire ce performanță corespunzătoare celor șase cerințe de că

INSTALAȚII TERMICE

!

Pentru asigurarea obiectivului cu energie termica si apa calda menajera se propun următoarele soluții:


rdoseală 4> 50 și 100 mm.


(ițgljjșî^si^tingatoare tip P6 cu praf si

egșl a ir^tătș^llok din ntrala termică se vor eftientări c^exe^'l 1W002 - Normativ pentru "     ~ ’ p^Qip^j^ wvor asigura nivelurile de

erilor Legii 10/1995:

 • 1.Racordarea obiectivului la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice printr-un canal termic la punctul termic nr. 154 , necesarul de energie termica pentru încălzire fiind de Q inc. = 29 kW ( D mc = 1,28 mc/h) , iar necesarul apa calda menajera este de Q a.c.m. - 70 KW (D acm = 1,82 mc/h); Energia termica utilizata pentru incalzirea obiectivului va fi masurata cu un contor de energie termica cu următoarele specificații tehnice:

 • >  Temperatura mediului ambiant: 0...55 0 C ;

 • >  Umiditate relativa 93% fara condens;

 • 21                          Pr. Nr. 6/2008

FazazDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

 • > Clasa de mediu C, conform EN 1434;

 • >  Grad de protectie:IP54 - calculator, IP65 - debitmetru;

 • > Alimentare : rețea 230Vca ± 10% 50Hz ± 2Hz;

 • >  Domeniul de măsură al temperaturii: 0... 180 ° C;

 • >  Domeniul diferenței de temperatura : 2,5...160 ° C

 • 2.  Amplasarea unui boiler avand următoarele caracteristici tehnice:

a. Boiler vertical:

 • i.  Capacitate totala V = 242I;

 • ii.  Debit continuu la 40 °C = 1943 l/h;

 • iii.  înălțime / Diametru = 1697 / 514 mm;

 • iv.  Racord electric

 • v.  Racord a.c.m. / a.r. = 1”

 • 3. Amplasarea unui aparat de măsură pentru energie termica in căminul de vane.

4. Amplasarea unei vane

Pentru realizarea confortului termic la obiectivul propus s-au proiectat instalațiile interioare de încălzire centrală, care cuprind:- corpurile de încălzire;

- rețeaua de distribuție a agentului termic.

Corpurile de încălzire prevăzute sunt radiatoare din otel tip panou si se vor monta pe console metalice fixate de elementele de construcție.

Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut în conformitate cu prevederile și datele din documentația tehnică elaborată de către firmele furnizoare de radiatoare de acest tip. Fiecare corp de încălzire va fi prevăzut cu robinet dublu de reglaj (tur - retur) și ventil de aerisire.

Distribuția agentului termic (apa caldă cu parametrii 85/65°C) s-a prevăzut a se realiza printr-o instalație cu distribuție inferioară, tip ramificat, cu circulație forțată în sistem bitubular.

Proba de presiune la rece se va efectua la presiunea de 5 bar. Presiunea de probă se va măsura la 3 ore de la umplerea instalației și punerea sub presiune și se va termina - după verificarea tuturor îmbinărilor. Se va folosi un manometru înregistrator. Rezultatele probei se consideră corespunzătoare - dacă pe toată durata probei nu sunt variații de presiune și dacă la instalație nu se constată fisuri sau scurgeri de apă la îmbinări.

S-au prevăzut robinete pe tur și pe retur Dn 1/2". Robineții pe retur cu rolul de a realiza echilibrarea hidraulică exactă a corpurilor de încălzire prin introducerea unei pierderi suplimentare de presiune.

Conductele se vor izola obligatoriu la montarea în pardoseală cu prevederea unor puncte fixe pentru a prelua dilatațiile termice ale sistemului.

INSTALAȚII ELECTRICE

Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări de instalații electrice:

 • •  Alimentarea cu energie electrica;

 • •  Coloane si tablouri electrice;

 • •   Instalații interioare pentru iluminat si priza;

 • •   Instalații electrice pentru iluminat de siguranța;

 • •   Instalații telefonice, televiziune prin cablu;

 • •  Sistem antiincendiu;

 • •  Instalații paratrăsnet si prize de pamant

  S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

  22                         Pr. Nr. 6/2008

  Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică din rețelele furnizorului, pana la punctul de delimitare a instalațiilor se va face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, 400V - 50Hz care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consummator si se va racorda din firida de branșament (FB) amplasata pe peretele exterior al PT Cz 119 cu cablu subteran AcyAby 3 x 25 +16 mmp pana la BMP-T.

Coloane si tablouri electrice

Din BMP-T se va executa o coloană pana la tabloul electric TE având secțiunea 5Fy 10 mmp protejat cu tub IPEy 32 mm pozat in îngropat.

Coloanele electrice se vor executa din cupru montate in tub, secțiunea coloanelor va fi conform schemelor electrice.

Tablourile electrice vor fi echipate cu intrerupatoare automate cu protecție la suprasarcina si scurt circuit.

Circuitele monofazice pentru iluminat si prize, din toate tablourile vor fi protejate cu dispozitive de protecție diferențiale la curenti de defect, DR = 30 mA.

Tablourile electrice vor avea gradul de protecție minim iP40.

Carcasele tablourilor vor fi din policarbonat, rezistent la praf, umezeala si flacara.

Instalații interioare pentru iluminat si priza

Instalația electrica interioara se va executa din conductoare din cupru (Fy) montate in tub IPEy, pozat îngropat sip e trasee de construcție din materiale incombustibile.

întrerupătoarele, comutatoarele, prizele electrice, vor fi de tip obișnuit montate îngropat. Prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție.

Corpurile de iluminat:

 • >  Corp tip spot cu lampa fluoerscenta compacta;

 • >  Corpuri fluorescente;

 • > Aplice ornamentale;

Corpurile pentru iluminat in birouri, club, sala mese, holuri si casa scării vor fi cu lămpi florescente, tubulare montate aparent, avand grad de protecție minim IP40.

In spatiile de depozitare se vor monta corpuri de iluminat cu lămpi florescente, tubulare, etanșe rezistente la praf si umezeala cu gradul de protecție minim IP54.

In grupurile sanitare se vor monta corpuri pentru bai tip AB 02. si uscatoare de mâini electrice cu aer cald conform plan. Aceste uscatoare se vor racorda pe circuite independente cu racord fix, deci fara prize electrice. In camerele de dormit de la etaj s-au prevăzut corpuri de iluminat incandescente ornamentale.

Instalații electrice pentru iluminat de siguranța

Conform normativelor in vigoare tipul de iluminat de siguranța de evacurare necesar este 3.

Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare se vor monta conform planurilor anexate la prezenta documentație.

Pe caile de evacuare din clădire se vor monta corpuri de iluminat tip indicator luminos (STAS 297), inscripționate si amplasate astfel incat sa indice traseulu de urmat in caz de pericol.

Circuitele pentru iluminat de siguranța vor fi diferite de cele pentru iluminat normal, pozate la

distanta de minimum de 10 cm, fata de circuitele iluminatului normal.

Instalații telefonice, televiziune prin cablu.

Pentru racordarea instalației telefonice interioare la rețeaua telefonica exterioara, s-a prevăzut o firida telefonica conform plan parter.

Instalația telefonica interioara se va executa din cabluri telefonice pentru interior, multiperechi, conform precizărilor furnizorului de echipament telefonic.

Cablurile vor fi montate in tub iPEy 20 îngropat.

Pentru televiziunea prin cablu, s-a prevăzut cablu coaxial protejat in tub iPEy si doze.

Sistem antiincendiu

Instalația de incendiu se va executa cu cablu special de 2 x 75 mmp. Centrala de detactare incendiu, echipata conform lista utilaje si va fi alimentata inaintea intrerupatorului general TG, amplasata in secretariat.

Instalația de incendiu este prevăzută cu detectoare de fum in fiecare incapere, butoane incendiu si sonerii montate pe holuri si in exteriorul clădiri, conform planuri.

Instalații paratrăsnet si prize de pamant

Conform normativului I20-2000 s-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetului realizată cu platbandă de captare OL-Zn 25 x 4 mm și platbandă de coborâre OL-Zn 25 x 4 mm montată aparent.

Se vor monta piese de separație între instalația de paratrăsnet, instalația de protecție interioară și priza de pământ.

Se va executa o priză de pământ artificială cu electrozi OL-Zn 2 l=3m și platbandă OL-Zn 40x4 mm montată îngropat la adâncimea de minim 0,70 m, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși valoarea de 4 Ohm.

La priza de pamant se vor lega toate părțile metalice ale instalației care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse in mod accidenctal, ca urmare a unui defect de izolație, astfel se vor lega prin banda OL - Zn 25 x 4 mm, carcasele tablourilor, carcasele motalrelor electrice, etc.

Se va executa legarea la nulul de protecție, a tuturor pârtilor metalice, aceasta legare fiind a doua măsură de protecție.

Conform Normativ I 7/2002, instalația electrica de distribuție va avea obligatoriu nulul de protecție distribuit.

Toate corpurile de iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protecție, care va fi unul din conductoarele din circuitele de alimentare (1,5 mmp).

Toate prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție. Se va monta protecția diferențiala la curentii de defect pe toate circuitele electrice in tablouri, DR30mA. Nu se vor monta corpuri de iluminat sub cota de 2,3m fata de pardoseala finita a incaperii.

In caz ca nu se poate respecta aceasta cota, corpurile pentru iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protecte prin conductori din cupru Fy 1,5 mmp (bai, grupuri sanitare, casa scării)

In cazul când din diverse motive, carcasele tablourilor electrice se vor executa din material bun conducător de electricitate (tabla), aceste carcase se vor lega la pamant prin banda OL - Zn 25 x 4 mm, pana la piesa de separație, si prin banda 40x4mm la priza de pamant.

La elaborarea acestui proiect se va tine seama de cerințele si datele puse la dispoziție de către beneficiar, de normele in vigoare si de raportul optim intre calitate, condiții de confort si costuri.

In conformitate cu legea 10/1995 «Legea calitatii in construcții «clădirea sociala trebuie obligatoriu sa satisfaca, pe întreaga durata de exploatare (existenta) a lor, următoarele cerințe de calitate:

 • A. Rezistenta si stabilitatea clădirilor

 • B. Siguranța in exploatare

 • C. Siguranța la foc

 • D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

 • E. Izolație termica, hidrofuga si economie de energie

 • F. Protecție împotriva zgomotului

 • 4) . DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

eșalonarea investiției (INV/C+M)

anul I - 6 luni

anul II “3 luni

 • 5) . COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

I.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Valoare totala (fara TVA) - 1126,414mii lei cu TVA 1338,567 mii lei

Din care C+M - 709.035 mii lei cu TVA 843,752 mii lei

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST

in RON si EURO la cursul BCE la data de 27.10.2008

1Euro= 3.6875          RON

Nr.

Crt.

Denumirea

capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

T. V. A.

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii EURO

mii lei

mii lei

mii EURO

0

2

3

A

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului (Obiect 1)

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

25                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

Total Capitol 1=

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

Capitolul 2

Cheltuieli pt.asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (rețele de racord, utilități exterioare incintei)

2.1.

Obiectul nr 2 Racord electric +instalatii paratrăsnet

12,635

3,426

2,401

15,036

4,077

2.2.

Obiectul nr. 3 Racord apa rece +ACM

15,364

4,167

2,919

18,283

4,958

2.3.

Obiectul nr 4 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,065

6,526

2.4.

Obiectul nr 5 Racord termic

5,056

1,371

0,961

6,017

1,632

2.5.

Obiectul nr 6 Lucrări de amenajari exterioare (accese, platforme)

45,584

12,362

8,661

54,245

14,710

Total Capitol 2-

98,862

26,810

18,784

117,646

31,904

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Studii de teren

Studii geo

1,800

0,488

0,342

2,142

0,581

Studii topo

2,200

0,597

0,418

2,618

0,710

Studii hidro

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500

0,407

0,285

1,785

0,484

Autorizație de construcție 1%

3.3.

Proiectare si inginerie

55,288

14,993

10,505

65,793

17,83

Documentații avize

1,100

0,298

0,209

1,309

0,355

Documentații avizare pentru documentații POR

2,000

0,542

0,380

2,380

0,645

Expertiza tehnica

8,800

2,386

1,672

10,472

2,840

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000

1,356

0,950

5,950

1,614

3.5.

Consultanța

3.6.

Asistență tehnică

51,800

14,047

9,842

61,642

16,716

Asistență tehnică acordată de proiectant

9,000

2,441

1,710

10,710

2,904

Total Capitol 3 =

138,488

37,555

26,313

164,801

44,679

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Obiect 7     Amenajare clădire- Constructii+inst.

523,826

142,055

99,527

623,353

169,045

4.1.2

Obiect 8     Copertina

34,966

9,482

6,644

41,610

11,284

4.1.3

Obiect 9     împrejmuire

21,714

5,889

4,126

25,840

7,007

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.3.1

Utilaje aferente instalației de paratrasnetfobiect 2)

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

4.3.2

Utilaje aferente racord apa si a.c m.(obiectului 3)

2,425

0.658

0,461

2,886

0,783

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

119,143

32,310

22,637

141,780

38,449

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4 =

709,574

192,427

134,819

844,393

228,988

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții 3.5%

23,977

6,502

4,556

28,533

7,7377

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe .costul creditului

Taxa I.S.C.

5.2.1

* cf.Lege 10/1995    0,7%

4,963

1,346

4,963

1,346

* cf.Lege 453/2001  0,1%

0,709

0,192

0,709

0,192

5.2.2.

5.2.2 Comision pentru Casa Socială a Constructorului

0,5%din valoarea construcției montaj

3,545

0,961

3,545

0,961

5.2.3

5.2.3 Comision Banca Finanțatoare 0.40%

5.2.4

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0.05%

0,511

0,138

0,511

0,138

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

70,098

19,010

13,300

83,398

22,621

Total capitol 5 =

103,800

28,149

17,856

121,655

32,996

Capitolul 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1.

Cheltuieli de publicitate și informare

20,000

5,423

3,800

23,800

6,454

6.2.

Cheltuieli de audit

50,000

13,559

9,500

59,500

16,135

Total capitol 6 =

70,000

18,982

13,300

83,300

22,589

TOTAL GENERAL

1.126,41

4

305,476

212,153

1.338,56

7

363,001

Din care C + M

709,035

192,281

134,717

843,752

228,814

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 1

AMENAJARE TEREN

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

 • 27                         Pr. Nr. 6/2008

FazarDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240158 Amenajare teren

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

TOTAL I

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

_

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

5,690

1,543

1,081

6,771       | 1,836

\

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 2

RACORD ELECTRIC + INST. DE PARATRĂSNET

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240008 Racord electric + priza de pamant

12,635

3,426

2,400

15,035

4,077

TOTAL I

12,635

3,426

2,400

15,035

4,077

 • 28                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

II. MONTAJ

|

TOTAL II

III. PROCURARE

1.   ] Utilaje- Prevectron conf. lista de utilaje

2 buc x 3.750 lei/buc=

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

20,135    | 5,460

3,825

23,960

6,497

DEVIZUL OBIECTULUI NR- 3

RACORD APAȘI A.C.M.

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240168 Racord apa rece si A.C.M.

6,534

1,772

1,241

7,775

2,108

2.

240198 Cămin pentru utilaje

8,830

2,394

1,678

10,508

2,850

TOTAL I

15,364

4,166

2,919

18,283

4,958

II. MONTAJ

I

TOTAL II

III. PROCURARE

1.

Utilaje- Contor apa rece conf. lista de utilaje

2 buc x 425 lei/buc=

0,850

0,230

0,162

1,012

0,274

2.

- Contor energie termica cf. lista de utilaje

1,575

0,427

0,299

1,874

0,508

TOTAL III

2,425

0,657

0,461

2,886

0,782

 • 29                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 17,789     | 4,823     | 3,380    | 21,169      | 5,740

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4

RACORD CANALIZARE

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240178 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

TOTAL 1

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

L

.....

TOTAL III

r n

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

 • 30                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 5

RACORD TERMIC

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara

fva)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240188 Racord termic

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

TOTAL I

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 6

AMENAJARI EXTERIOARE

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240018 Lucrări de terasamente

2,738

0,743

0,520

3,258

0,884

 • 31                          Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

2.

240028 Montare borduri

2,291

0,621

0,435

2,726

0,739

3.

240038 Platforme carosabile, trafic ușor

31,545

8,555

5,993

37,538

10,180

4.

240048 Trotuare

3,055

0,828

0,580

3,635

0,986

5.

240058 Spatii verzi

5,955

1,615

1,131

7,087

1,922

TOTAL 1

45,584

12,362

8,659

54,244

14,711

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

45,584

12,362

8,659

54,244

14,711

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7

AMENAJARE CLĂDIRE - CONSTRUCȚII + INSTALAȚII

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240078 Rezistenta infrasructura

64,373

17,457

12,231

76,604

20,774

2.

240088 Rezistenta suprastructura

123,242

33,421

23,416

146,658

39,772

3.

240098 Arhitectura amenajare clădire

275,645

74,751

52,373

328,017

88,954

4.

240108 Instalații electrice inter.

22,091

5,991

4,197

26,289

7,129

5.

240118 Instalații termice inter.

16,971

4,602

3,224

20,196

5,477

6.

240148 Instalații sanitare inter.

21,504

5,831

4,086

25,589

6,939

TOTAL I

523,826

142,053

99,527

623,353

169,045

II. MONTAJ

TOI

rAL ii

 • 32                         Pr. Nr. 6/2008

FazatDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

III. PROCURARE

ZQTALIII                               I          I          I           I            l~

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 523,826 | 142,053  | 99,527    | 623,353    | 169,045

___________DEVIZUL OBIECTULUI NR. 8

COPERTINA

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240128 Rezistenta copertina

22,381

6,069

4,252

26,633

7,222

2

240138 Arhitectura copertina

12,585

3,413

2,391

14,975

4,061

TOTAL I

34,966

9,482

6,643

41,608

11,283

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

......

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

34,966

9,482

6,643

41,608

11,283

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 9

ÎMPREJMUIRE

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008 1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240068 împrejmuire

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

TOTAL 1

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

 • 2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției Durata de realizare a investiției 9luni

  Denumire obiectiv

  Total cheltuieli

  (mii lei)

  Cheltuieli eșalonate (mii lei)

  Ani/Luna 6-12

  An II / Luna 13-15

  Valoare investiție

  1126,414

  788,480

  337.930

  C+M

  709,035

  496,320

  212,71

ANALIZA COST BENEFICIU

Analiza cost beneficiu se va realiza în conformitate cu instrucțiunile conținute în :

 • 2.  Programul Operațional Regional 2007-2013, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

 • 3.  Ghidul național pentru analiza cost beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale

 • 4.  Documentul de lucru nr. 4 - Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost beneficiu

 • 5.  Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1119/30.10.2007 și al ministrului economiei și finanțelor nr.2392/13.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare „îmbunătățirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 publicat înMO 19 din 10.01.2008

 • 6.  Planul de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Nord-est

Perioada de referință

Perioada de referință, respectiv numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni este de 20 de ani, incluzând și perioada implementării proiectului, conform recomandărilor din anexa 2 la ghidul solicitantului.

La această perioadă de referință se adaugă perioada de organizare a procedurilor de atribuire a lucrărilor de execuție.

în determinarea duratei de implementare a proiectului s-a ținut cont de parametrii ce pot avea un impact major asupra realizării obiectivelor proiectului:

 • (2) Alocarea resurselor materiale, financiare și umane în cadrul proiectului pentru asigurarea transferului de cunoștințe și asumarea responsabilităților pe perioada de pregătire și implementare a acestuia

 • (3) Obținerea permiselor și autorizațiilor necesare

 • (4) Organizarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de construcție și supervizare

 • (5) Mecanismele de finanțare a întregului proiect

 • (6) Capacitatea tehnică și financiară a contractorilor ce vor fi angajați pentru lucrări

în urma analizei tuturor factorilor implicați, s-a estimat o perioadă de implementare de 12 luni, din care perioada de execuție a lucrărilor este de 9 luni, iar 3 luni sunt necesare pregătirii demarării proiectului, obținerii aprobărilor necesare și organizării procedurilor de atribuire a contractului de lucrări.

Analiza opțiunilor și alegerea alternativei optime

în vederea analizării opțiunilor și a fezabilității acestora s-au luat în considerare 3 scenarii :

 • -  Varianta zero sau varianta fără proiect, în cazul în care nu se investește nimic, spațiul rămânând la stadiul actual

 • -  Varianta cu investiție medie, care implică o investiție marginală, numai în vederea îndeplinirii obligațiilor legale

 • -  Varianta maximă sau varianta cu proiect, care implică autoritatea locală în accesarea finanțărilor necesare pentru reabilitarea și modernizarea spațiului existent, având ca finalitate organizarea centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost

Varianta zero sau varianta fără proiect

Alternativa fără proiect este prezentată ca element de referință față de care se compară celelalte variante.

Această alternativă nu va produce efectele pozitive așteptate asupra comunității locale, ci va genera doar costuri sociale.

Principalele forme de potențial impact negativ asociate adoptării alternativei zero sunt:

 • >  Spațiul disponibil din fostul punct termic va rămâne nefuncțional și supus deteriorării în timp

 • >  Situația persoanelor fără adăpost va rămâne aceeași ca și în prezent, cu toate costurile asociate acestui lucru

 • >  Pierderea șansei de creare de noi locuri de muncă pentru locuitorii municipiului

Din punct de vedere al analizei financiare, această alternativă nu presupune costuri de investiție, și nici costuri operaționale. De asemenea, centrul de cazare temporară nu va genera venituri financiare pentru municipalitate. în concluzie, nu se justifică o analiză financiară și calculul ratei interne de rentabilitate financiară.

Din punct de vedere al analizei economice, nu generează costuri de investiție și nici de operare. Apar în schimb costuri ale externalităților, cum ar fi spitalizarea persoanelor fără adăpost pe timpul anotimpului rece, riscul de creștere a infracționalității din partea acestei categorii sociale, îmbolnăviri care vor greva în final bugetul alocat sănătății.

Astfel, în cazul neimplementării proiectului, efectele negative ale situației actuale a persoanelor fără adăpost se vor multiplica, ar fi mult mai multe costuri sociale decât beneficii, iar valoarea ratei interne

a rentabilității economice ar fi foarte mică sau chiar negativă.

Varianta cu investiție minimă - varianta medie

Având în vedere că centrul de cazare temporară se înființează într-un spațiu dezafectat din patrimoniul public al Municipiului Bacău, varianta medie nu există. Centrul se înființează sau nu. Variantele de modernizare a spațiului fără elementele din documentația de mai sus nu pot fi luate în calcul întrucât activitatea socială în sine nu ar întruni condițiile legale de funcționare și nu ar fi autorizată.

Varianta cu investiție maximă - varianta de proiect

Varianta cu investiție maximă este alternativa implementării proiectului propus al cărui scop este dezvoltarea durabilă a municipiului prin dezvoltarea de servicii sociale de calitate care să ofere șanse de integrare în societate și categoriilor defavorizate cum sunt persoanele fără adăpost.

în urma implementării proiectului beneficiile ce pot apare la nivelul comunității sunt:

A. Accesul persoanelor fără adăpost la servicii sociale

A. Reducerea infracționalității din partea acestei categorii

A. Reducerea îmbolnăvirilor specifice persoanelor fără adăpost

A. Reducerea internărilor pe perioada rece și a cheltuielilor aferente

A. Integrarea socială a persoanelor fără adăpost

A. Reducerea riscului ca persoanele fără adăpost să devină victime ale traficului uman Astfel, această variantă este cea care conduce la îndeplinirea obiectivelor locale și regionale.

Indicatorii financiari și economici corespunzători variantei de proiect vor fi determinați și analizați în cele ce urmează.

Analiza financiară

Obiectivele și scopul analizei

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța financiară a proiectului „Centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost” pe parcursul perioadei de referință în vederea stabilirii celui mai potrivit sistem de finanțare.

Analiza urmează să demonstreze dacă proiectul este autosustenabil pe perioada de viață a obiectivului modernizat și să estimeze veniturile suplimentare generate de proiect.

Analiza va parcurge următoarele etape :

 • >  Estimarea costurilor și veniturilor aferente proiectului

 • >  Determinarea diferenței de finanțat și calcularea cheltuielilor eligibile ce pot fi finanțate din fonduri europene și naționale

 • >  Verificarea sustenabilității proiectului

Principii pentru realizarea proiecțiilor financiare

Proiecțiile financiare ale proiectului se vor realiza pe baza unui model care are la bază următoarele principii:

 • 6.  Perioada de referință, respectiv numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni este de 20 de ani, conform recomandărilor din anexa 2 a ghidului solicitantului la DMI 3.2.

 • 7.  Rata financiară de actualizare utilizată pentru calcularea fluxului de numerar actualizat este de 5% pe an conform recomandărilor din anexa 2 a ghidului solicitantului la DMI 3.2. și a Documentului de Lucru nr. 4.

 • 8.  Previziunile macroeconomice privind inflația, salariile medii, câștigul salarial net, stabilite de Comisia Națională de Prognoză vor fi luate în calcul la analiza financiară

 • 9.  Indicatorii financiari ai proiectului se vor calcula după metoda fluxurilor de numerar actualizate

Calcularea fluxurilor financiare

Calcularea diferenței de finanțat

Prin conceptul diferenței de finanțat, conform art. 55.1 al Regulamentului 1083/2006 se determină nivelul maxim al cofinanțării comunitare pentru proiectele generatoare de venituri.

Proiectul „Centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost” nu este unul generator de venituri deoarece toate serviciile sociale se acordă în mod gratuit.

Cheltuielile de operare ale acestui centru vor fi acoperite de la bugetul local al Municipiului Bacău. Pe aceste considerente, nu este necesară calcularea diferenței de finanțat, aplicându-se cotele din ghidul solicitantului.

Conform devizului general al proiectului prezentat mai jos, indicatorii economici ai investiției sunt:

Valoarea totală a proiectului este de 1.338.567 lei, din care :

Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.084.743 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului este de 41.671 lei

Valoarea TVA este de 212.153 lei

Cheltuielile eligibile au fost determinate cu respectarea Ordinului comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1119/30.10.2007 și al Ministrului economiei și finanțelor nr.2392/13.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de

S.C. STAR PROIECT SRL

BACAU

38                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

intervenție „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale" în cadrul axei prioritare „îmbunătățirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 publicat în MO 19 din 10.01.2008.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST

in RON si EURO la cursul BCE la data de 27.10.2008

1Euro =  3.6875           RON

Nr.

Valoare (fara TVA)

T. V. A.

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

Denumirea

capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

mii lei

mii EURO

mii lei

mii lei

mii EURO

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului (Obiect 1)

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

Total Capitol 1 =

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

Capitolul 2

Cheltuieli ptasigurarea utilităților necesare obiectivului

2.

?

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (rețele de racord, utilităti exterioare incintei)

2.1.

Obiectul nr 2 Racord electric +instalatii paratrăsnet

12,635

3,426

2,401

15,036

4,077

2.2.

Obiectul nr. 3 Racord apa rece +ACM

15,364

4,167

2,919

18,283

4,958

2.3.

Obiectul nr 4 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,065

6,526

2.4.

Obiectul nr 5 Racord termic

5,056

1,371

0,961

6,017

1,632

2.5.

Obiectul nr 6 Lucrări de amenajari exterioare (accese,platforme)

45,584

12,362

8,661

54,245

14,710

Total Capitol 2=

98,862

26,810

18,784

117,646

31,904

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

Studii geo

1,800

0,488

0,342

2,142

0,581

Studii topo

2,200

0,597

0,418

2,618

0,710

Studii hidro

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500

0,407

0,285

1,785

0,484

Autorizație de construcție 1%

3.3.

Proiectare si inginerie

55,288

14,993

10,505

65,793

17,83

Documentații avize

1,100

0,298

0,209

1,309

0,355

Documentații avizare pentru documentații POR

2,000

0,542

0,380

2,380

0,645

Expertiza tehnica

8,800

2,386

1,672

10,472

2,840

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000

1,356

0,950

5,950

1,614

3.5.

Consultanța

3.6.

Asistență tehnică

51,800

14,047

9,842

61,642

16,716

Asistență tehnică acordată de proiectant

9,000

2,441

1,710

10,710

2,904

Total Capitol 3 =

138,488

37,555

26,313

164,801

44,679

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Obiect 7     Amenajare clădire- Constructii+inst.

523,826

142,055

99,527

623,353

169,045

4.1.2

Obiect 8     Copertina

34,966

9,482

6,644

41,610

11,284

4.1.3

Obiect 9     împrejmuire

21,714

5,889

4,126

25,840

7,007

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.3.1

Utilaje aferente instalației de paratrasnet(obiect 2)

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

4.3.2

Utilaje aferente racord apa si a.c.m.(obiectului 3)

2,425

0,658

0,461

2,886

0,783

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

X'"' X

4.5.

Dotări

119,143

32,310

22,637 f

141,789*

38,449

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4 =

709,574

192,427

134,819

844,393

228,988

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții 3.5%

23,977

6,502

4,556

28,533

7,7377

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe.costul creditului

Taxa I.S.C.

5.2.1

* cf.Lege 10/1995    0,7%

4,963

1,346

4,963

1,346

* cf.Lege 453/2001  0,1%

0,709

0,192

0,709

0,192

5.2.2.

5.2.2 Comision pentru Casa Socială a Constructorului

0,5%din valoarea construcției montaj

3,545

0,961

3,545

0,961

5.2.3

5.2.3 Comision Banca Finanțatoare 0.40%

5.2.4

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0.05%

0,511

0,138

0,511

0,138

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

70,098

19,010

13,300

83,398

22,621

Total capitol 5 =

103,800

28,149

17,856

121,655

32,996

Capitolul 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1.

Cheltuieli de publicitate șl informare

20,000

5,423

3,800

23,800

6,454

6.2.

Cheltuieli de audit

50,000

13,559

9,500

59,500

16,135

Total capitol 6 =

70,000

18,982

13,300

83,300

22,589

TOTAL GENERAL

1.126,41

4

305,476

212,153

1.338,56

7

363,001

Din care C + M

709,035

192,281

134,717

843,752

228,814

Conform cotelor de finanțare ale Programului Operațional Regional, proiectul va fi finanțat astfel:

i^D98% din cheltuielile eligibile vor constitui asistență financiară nerambursabilă de la FEDR și bugetul de stat

®^D2% din cheltuielile eligibile și 100% din cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din contribuția proprie a beneficiarului

Investiția se va realiza în decursul unui an calendaristic, din care lucrările efective de construcții vor dura 9 luni.

Sursele de finanțare a investiției :

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

1.338.567

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

41.671

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1.084.743

c.

TVA

212.153

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

63,366

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

21.695

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

41                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

41.671

c.

Autofinanțarea proiectului*

III

TVA

212.153

IV

ASISTENTĂ    FINANCIARĂ    NERAMBURSABILĂ

SOLICITATĂ

1.063.048

Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă actualizată a activelor la sfârșitul ultimului an al perioadei de referință a proiectului.

Conform prevederilor HG 2139/2004 privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, obiectivul se înscrie în categoria 1.6.2. „construcții pentru învățământ, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură fizică și agrement" cu durata normală de funcționare 40-60 de ani.

Se apreciază o valoare reziduală de 62% din valoarea inițială a investiției la sfârșitul perioadei de referință, adică 829.912 lei.

Estimarea veniturilor

Centru de cazare temporară nu va percepe nici un fel de tarife persoanelor asistate, deci proiectul nu este generator de venituri.

Estimarea cheltuielilor de operare

Evoluția costurilor de operare a luat ca bază costurile anului 2009 actualizate la nivelul fiecărui an cu rata inflației.

Cheltuieli cu reparațiile și întreținerile curente ale clădirii

Pe durata de utilizare se programează două tipuri de intervenții:

 • -  întrețineri curente anuale care intervin pe 7% din suprafața totală a centrului, cu un cost estimat de 212 lei/mp. întreținerile curente constau din zugrăveli, revizuire tâmplărie, instalații, etc.

 • -  Reparații periodice care intervin o dată la 5 ani, primul an de intervenție fiind al 7-lea după punerea în funcțiune. Ele constau din reparații fațade, tencuieli, reabilitare grupuri sanitare, instalații, pardoseli, etc. Costul estimat este de 370 lei/mp

Estimarea costurilor cu reparațiile și întreținerile pentru clădirea centrului este prezentată în tabelul următor:

Tipul lucrărilor


Suprafață


Suprafață


Cost Total cost


clădire mp

afectată mp

unitar lei

lei

întrețineri curente

270,3

19

212

4.028

Reparații periodice

270,3

270,3

370

100.011

Cheltuieli cu personalul

Personalul care va deservi centrul va avea următoarea structură :

 • 2.        1 psiholog ,cu studii superioare, care va coordona centrul

 • 3.         1 asistent social, cu studii medii sau postliceale

 • 4.         2 asistenți medicali, cu studii postliceale

 • 5.           3 îngrijitori

 • 6.         1 muncitor necalificat

Conform grilelor de salarizare din sectorul public, salariile brute totale pe perioada unui an au valoarea de 149.500 lei.

La această sumă se mai adaugă cheltuielile aferente angajatorului, de 31% din valoarea brută, adică 46.345 lei.

Cheltuieli cu utilitățile

Fiind amplasat în incinta unui punct termic, centrul va primi energie termică și apă caldă menajeră de la sistemul centralizat. Pentru perioadele în care sistemul nu furnizează apă caldă, va fi utilizat un boiler electric.

Consumurile anuale sunt următoarele :

încălzire :   6.000 lei pe an

Apă caldă menajeră : consumul normat este de 65 l/om zi, cu un cost de 3.276 lei anual

Apă : 150 l/om zi, aprox 2000 mc/an, cu un cost de 4.320 lei

Canalizare : 2000 mc/an, cu un cost de 2.000 lei

Energie electrică : 15000 Kwh/an, în valoare de 5.600 lei.

Cheltuieli cu materialele consumabile $i servicii prestate asistaților

Centrul va avea o capacitate maximă de 20 de locuri, oferind micul dejun și cina asistaților, precum și asistență medicală primară, servicii sociale, consiliere, etc.

Cheltuielile cu masa vor totaliza anual 65.000 lei.

Medicamentele, materialele de curățenie și igienă, materialele consumabile pentru asistați totalizează 18.000 lei anual

Cheltuielile administrative ale centrului, respectiv consumabile birou, telefon, etc totalizează 1500 lei anual.

înlocuirea obiectelor de inventar deteriorate se estimează la 2000 lei anual.

Fluxurile cheltuielilor de operare sunt prezentate în tabelul atașat:

Calcularea indicatorilor de performanță financiară: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

Profitabilitatea financiară a proiectului este măsurată prin calcularea indicatorilor: valoarea actualizată netă a investiției (VNAF/C), rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF/C), valoarea actualizată netă a capitalului investit (VNAF/K), rata internă de rentabilitate financiară a capitalului investit și raportul cost-beneficiu.

Determinarea indicatorilor de profitabilitate a investiției

VNAF/C și RIR/C demonstrează capacitatea proiectului de a genera fluxuri de numerar care să asigure o rentabilitate adecvată tuturor surselor de finanțare (atât celor proprii cât și celor obținute prin finanțări de la bugetul de stat și FEDR).

Elementele de intrare și ieșire sunt:

Fluxuri de intrare : valoarea reziduală

Fluxuri de ieșire : costurile de investiție și costurile de operare

Determinarea indicatorilor de profitabilitate a capitalului

VNAF/K și RIR/K măsoară capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate adecvată capitalului propriu. Calculul acestora este similar cu cel al indicatorilor investiției doar că se iau în calcul numai costurile de investiție acoperite din fonduri proprii.

Raportul benefici i-costuri reprezintă valoarea netă actualizată a beneficiilor proiectului (inclusiv valoarea reziduală) împărțită la valoarea netă actualizată a costurilor acestuia.

Valorile indicatorilor de performanță sunt:

Denumire indicator

Valoare obținută

Valoarea actualizată netă a investiției (VNAF/C)

- 5.696.874

Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF/C)

- 2,00 %

Raportul beneficii-costuri (BC/C)

0,05

Valoarea actualizată netă a capitalului investit (VNAF/K)

- 4.684.447

Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului investit (RIRF/K)

- 0,40 %

Raportul beneficii-costuri (BC/K)

0,06

După cum se poate observa în tabelele de mai sus, VNAF/C și RIRF/C au valori negative, ceea ce demonstrează necesitatea intervenției din partea fondurilor structurale. De asemenea, raportul beneficii-cost este subunitar demonstrând faptul că din punct de vedere financiar beneficiile sunt mai mici decât costurile proiectului pe perioada de referință utilizată în cadrul analizei.

Conform politicii Uniunii Europene, fondurile structurale sunt acordate pentru uniformizarea economică și socială a tuturor țărilor membre, fiind finanțate acele proiecte care ajută zonele defavorizate să ajungă la nivelul mediu european.

De asemenea, rata internă de rentabilitate a capitalului investit este negativă.

Sustenabilitatea financiară

întrucât proiectul „Centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost” nu este generator de venituri nu se poate pune problema sustenabilității acestuia din surse proprii. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată după implementarea sa din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău, potrivit angajamentului luat de către Consiliul Local.

Acoperirea cheltuielilor de operare va fi asigurată din bugetul local pe baza prevederilor bugetare anuale, care de obicei urmăresc nivelul cheltuielilor din anul respectiv.

în calculul sustenabilității proiectului nu s-a luat în considerare valoarea reziduală întrucât investiția nu va fi valorificată la sfârșitul perioadei de analiză, deci nu există o încasare reală.

Prin alocarea resurselor de la bugetul local, se asigură sustenanilitatea proiectului, fluxul de numerar cumulat fiind pozitiv pe toată perioada de referință a acestuia, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

Analiza economică

Obiectivele și scopul analizei

Analiza economică exprimă contribuția proiectului la dezvoltarea societății, prin serviciile aduse beneficiarilor direcți și indirecți ai acestuia. în analiza economică se determină atât beneficiile cât și costurile suplimentare care nu au fost luate în considerare în analiza financiară.

Realizarea analizei financiare pornește de la fluxul de numerar calculat în cadrul analizei financiare la care sunt adăugate următoarele tipuri de corecții : conversia fiscală, conversia prețurilor și integrarea externalităților.

Rata de actualizare socială utilizată în cadrul analizei economice este de 5,5% conform recomandărilor din anexa 2 a ghidului solicitantului.

Corecții fiscale și conversia prețurilor

Prețurile de piață includ impozite, subvenții și alte transferuri care pot afecta nivelul lor relativ. Corecțiile fiscale au la bază principiul că impozitele indirecte reprezintă oricum venit la bugetul de stat sau local, deci, judecând din punctul de vedere al autorității locale, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buget în altul și se compensează.

Fluxurile de intrare și de ieșire nu vor include TVA sau alte impozite indirecte.

Odată cu corecțiile fiscale este necesar să se asigure utilizarea în analiza economică a prețurilor ce reflectă în mod corespunzător valoarea economică a resurselor avute în vedere. Prețurile curente aferente fluxurilor de intrare și de ieșire nu reflectă cu acuratețe această valoare economică. Distoriunile pieței sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie realizându-se transformarea lor în prețuri umbră.

Factorii de conversie utilizați în analiza economică a prezentului proiect sunt egali cu 1, în contextul în care din toate articolele au fost eliminate taxele și impozitele (TVA, contribuții angajat și angajator aferente forței de muncă).

Integrarea externalităților

Beneficiile generate de proiect pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate în analiza financiară chiar dacă sunt un rezultat așteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse în prețurile financiare datorită lipsei unei valori de piață.

O parte din aceste beneficii pot fi transformate în termeni economici prin atribuirea unui preț.

Reducerea șomajului

 • •  în perioada de implementare

9. 15 locuri de muncă în faza de construcție, cu un salar mediu net (aferent anului 2010) de 1342,76 pe o perioadă de 9 luni, dau un beneficiu de 181.273 lei

 • •  în perioada de operare

11.8 locuri de muncă cu drepturi totale brute în valoare de 149.500 lei conform analizei

financiare și un câștig total net anual de 112.125 lei

Reducerea cheltuielilor de spitalizare a persoanelor fără adăpost

în perioada rece, un număr mediu de 11 persoane fără adăpost solicită internare în Spitalul Județean de Urgență Bacău. Costul mediu al unei zile de spitalizare este de 245,50 lei de persoană.

Pe o perioadă de 6 luni, pentru 11 persoane, cheltuielile publice s-ar reduce cu 486.090 lei.

Calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă economică, rata internă de rentabilitate economică și raportul beneficiu-cost

în urma aplicării corecțiilor amintite mai sus, s-a calculat valoarea indicatorilor de performanță economică, care au luat următoarele valori:

Denumire indicator

Valoare obținută

Valoarea actualizată economică netă a investiției (VNAE)

2.544.654

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

28,89%

Raportul beneficii-costuri (BC/E)

1,46

Din analiza indicatorilor de mai sus rezultă :

 • (3) Valoarea actualizată netă este 2.544654 lei pe perioada de analiză de 20 de ani, ceea ce semnifică posibilitatea de recuperare a investiției prin efectele benefice pe care le generează

 • (4) Rata internă de rentabilitate economică are o valoare foarte mare, 28,89%, și demonstrează profitabilitatea proiectului, în special din beneficiile aduse comunității

 • (5) Raportul beneficii-costuri de 1,46 demonstrează că proiectul generează beneficii numeroase, mai mari decât efortul investițional și operațional

Valorile celor 3 indicatori arată că investiția este viabilă și se pretează la finanțare din partea Programului Operațional Regional.

10). AVIZE SI ACORDURI DE PRICIPIU

 • 1.CERTIFICATUL DE URBANISM:

este emis de Primăria Municipiului Bacau nr. 104 /16.03.2009

 • 2. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Aviz de amplasament nr.                 404/27.03/2009 - E-ON Moldova

Aviz de amplasament nr.                  1992/30.03/2009 - E-ON Gaz Distribuție

Aviz de telecomunicații nr.                 100/24.03/2009- Romtelecom

Aviz CETBacaunr.                        6518/2009

Aviz R.A.G.C. nr.                         13.21.01/2009

Aviz Sanitar pt. amplasare construcții nr. 1769/10.12 /2009

Aviz Mediu                         nr. 2468/07.04/2009

Aviz P.S.I.                              nr.              /2009

 • 3. ACORDUL DE MEDIU-

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

3.1 Protecția calitatii apelor:

 • •  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze calitatea apelor.

 • •  Canalizarea se va realiza prin racord la rețeaua stradala.

3.2Protectia calitatii aerului:

In cadrul obiectivului nu se desfasoara activitati care sa afecteze calitatea aerului.

3.3Protectia impotriva zgomotului si vibrațiilor:

 • •  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze fonic.

 • •  Clădirea este asigurata fonic prin utilizarea de geamuri termopan si a tencuielilor de tip termosistem

3.4Protectia impotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

3.5Protectia solului si subsolului:

Nu este cazul.

3.6Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu este cazul.

3.7Protectia așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

3.8Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament:

 • •  In urma activitatii ce se vor desfasura in noua construcție vor rezulta deșeuri. Aceste deșeuri se depozitează in pubele de gunoi situate la subsolul clădirii, urmind a fi ridicate, in baza unui contract , de către o firma specializata care le va transporta la groapa de gunoi a orașului Bacau.

3.9Gos podari rea substanțelor toxice si periculoase:

Nu este cazul.

Obiectivul nu se afla in zone cu restricții (zona inundabila, zona industriala, zona de protecție sanitara)


SEF PROIECT,


arh. .Szabo Doina


COSTURI DE OPERARE                                lei

INDICATOR

'.v.                         ANUL                                                        4. ...    .

1

. 2 ..

3

4

5

6 ,

7

8

9

10

11

12

13

14

15

l 16

. .-17..;

18

19

20

Inflația anuala

3.60%

3.20%

2.80%

2.50%

230%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

ateriale consumabile

92,481

95,070

97,447

99,689

101,682

103,716

105,790

107,906

110,064

112,265

114,511

116,801

119,137

121.520

123,950

126.429

128,958

131,537

134.168

irta de munca

0

209,388

215,251

220,632

225,706

230,221

234,825

239,521

244,312

249,198

254,182

259,266

264,451

269.740

275.135

280,638

286.250

291,975

297.815

303,771

îeltuieli cu salariile brute

159,838

164,313

168,421

172,295

175,741

179,256

182,841

186,498

190,228

194,032

197,913

201,871

205,908

210.027

214,227

218,512

222,882

227,340

231,886

îeltuîeli     cu    protecția

49,550

50,937

52,211

53,411

54,480

55,569

56,681

57,814

58,971

60.15C

61.353

62.580

63.832

65.108

66,410

67,739

69,093

70.475

71.885

electrica, apa, canal, calzire

22,661

23,296

23,878

24,427

24,916

25,414

25,922

26,441

26,969

27,509

28,059

28.620

29.193

29.776

30,372

30,979

31.599

32.231

32.876

jmbustibili

tretinere

4,306

4,427

4,537

4,642

4,734

4,829

4,926

5,024

5,125

5,227

5.332

5,438

5,547

5.658

5.771

5,887

6.004

6,124

6.247

>sturi reparațiilor periodice

122,311

134,542

147,996

jsturi administrative

2,673

2,748

2,817

2,881

2,939

2,998

3,058

3,119

3,181

3,245

3,310

3,376

3,443

3,512

3,583

3,654

3,727

3.802

3,878

rtal costuri tfe operare

fi

331,509

340,791

349,311

357,345

364,492

371,782

501,528

386,802

394,538

402,428

410,471

553,229

427,060

435,601

444,314

453,200

610,260

471,509

480,939

x<

CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATO ECONOMICE A INVESTIȚIEI

INDICATOR

. .■                  ..... ■■          :       ..         -k;.—■..                                               ANUL                              ■.... ............■■                                                                                         .....

I      1     2

1 - 3 ■

1  415

- 7 .1

8    |    9    |    10   |    11    |    12    |    13 i

14 |

. 15     |

16 |

17    |    18    |    19    |

20

Beneficii externe

Reducerea șomajului Reducerea         cheli

spitalicești

181,273

181,273

598,215

112,125

486,090

610,179 114368

495,812

622383

116,655

505,728

634,831

118,988

515,843

647,527

121368

526,159

660,478

123,795

536,683

673,687

126,271

547,416

687,161

128,796

558,365

700,904

131372

569,532

714,922

134,000

580,923

729,221

136,680

592,541

743,805

139,413

604.392

758,681

142,202

616.480

773,855

145,046

628,809

789332

147,947

641.385

805,119

150,905

654.213

821321

153,924

667,297

837,645

157,002

680.643

854398

160,142

694.256

Valoare reziduala

829,912

Vinzari

Venituri totale

181,273

598,215

610,179

622383

634,831

647,527

660,478

673,687

687,161

700,904

714,922

729,221

743,805

758,681

773,855

789332

805,119

821,221

837,645

1,684310

costuri de operare totale

0

331.509

340,791

349,311

357,345

364,492

371,782

501,528

386,802

394.538

402,428

410,477

553,229

427.060

435.601

444.314

453,200

610,260

471.509

480.939

costurile    totale    ale

investiției

1,126,144

Cheltuieli totale

1,126,144

331,509

340,791

349311

357345

364,492

371,782

501,528

386,802

394,538

402,428

410,477

553,229

427,060

435,601

444314

453,200

610360

471,509

480,939

Flux de numerar net

-944,871

266,706

269,388

273,072

277,486

283,035

288,696

172,159

300359

306367

312,494

318,744

190,577

331,621

338,253

345,018

351,919

210,961

366,136

1303371

Rata     interna     a

rentabilității financiare a investiției (IRRF7C)

' ■                      ■ ■ ■ 28.89%             '                                        . .        .

Valoarea actuala neta financiara a investiției (NPVF/C)

TABELUL SUSTENABILITATII FINANCIARE

INDICATOR

ANUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

rotai resurse financiare jentru investiții

1,338.567

Subvenție locala

335,000

340,000

350,000

360,000

360,000

375,000

500,000

385,000

395,000

402,000

410,000

555,000

425,000

435,000

445,000

453,000

610,000

472,000

481,00!

Venituri din operarea ob

rotai INTRĂRI

1338,567

335,000

340,000

350,000

360,000

360,000

375,000

500,000

385,000

395,000

402,000

410,000

555,000

425,000

435,000

445,000

453,000

610,000

472,000

481,001

Total costuri exploatare

0

331,509

340,791

349,311

357,345

364,492

371,782

501,528

386,802

394,538

402,428

410,477

553,229

427,060

435.601

444,314

453,200

610.260

471,509

480.93*

Total costuri investiții

1,338,567

’lati dobânzi

iamb credite

Xlte ieșiri

rotai IEȘIRI

1338,567

331309

340,791

349311

357345

364,492

371,782

501,528

386302

394,538

402,428

410,477

553329

427,060

435,601

444314

453300

610360

471,509

480,93

TOTAL FLUX NUMERAR

0

3,491

-791

689

2,655

-4,492

3,218

-1,528

-1,802

462

-428

-477

1,771

-2,060

-601

686

-200

-260

491

6

?LUX DE NUMERAR

TOTAL CUMULAT

0

3,491

2,700

3,389

6,044

1.553

4.771

3.243

1.441

1.903

1.475

998

2.769

709

107

794

594

334

825

88


CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITĂȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI

INDICATOR

ANUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

venituri

Paloare reziduala

829.912

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829,912

:osturi de operare totale

0

331,509

340,791

349,311

357,345

364,492

371,782

501,528

386,802

394,538

402.428

410,477

553,229

427.060

435,601

444,314

453,200

610.260

471.509

480.939

costurile      totale      ale

1,338,567

OheHlîieii totale

1338,567

331309

340,791

349,311

357345

364,492

371,782

501328

386,802

394,538

402,428

410,477

553,229

427,060

435,601

444314

453300

610,260

471,509

480,939

Flux de numerar net

-1,338,567

-331,509

-340,791

-349,311

-357345

-364,492

-371,782

-501328

-386,802

-394,538

-402,428

-410,477

-553,229

-427,060

-435.601

-444,314

-453,200

-610,260

-471,509

348.973

Rata     interna     a

rentabilității financiare a investiției (IRRF/C)

-2.00%

Valoarea actuala neta financiara a investiției (NPVF/C)

-5,696,874

CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITĂȚII FINANCIARE A CAPITALULUI

INDICATOR

•   ■.                                .ANUL ..

1

2

3

4

5

6 1

7

8

9

10

11

12

13

14

15 I

16

17

18

19

20

Venituri

Valoare reziduala

829.912

Venituri totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829,912

costuri de operare totale

0

331,509

340,791

349,311

357,345

364.492

371,782

501,528

386,802

394,538

402,428

410.477

553.229

427,060

435,601

444.314

453.200

610,260

471.509

480,939

contribuția solicitantului

275,519

Cheltuieli totale

275,519

331,509

340,791

349311

357345

364,492

371,782

501,528

386,802

394,538

402,428

410,477

553,229

427,060

435,601

444314

453300

610360

471309

480,939

Flux de numerar net

-275,519

-331,509

-340,791

-349,311

-357345

-364,492

-371,782

-501,528

-386,802

-394,538

-402,428

-410,477

-553329

-427,060

-435,601

-444314

-453300

-610360

-471.509

348.973

Rata     interna     a

rentabilității financiare a capitalului (IRRF/K)

-0.40%

Valoarea actuala neta financiara a capitalului (NPVF/K)

-4,684,447

Raportul beneficii / cost

0.06

MEMORIU DE ARHITECTURA

Construcția propusa pentru reamenajare, in vederea înființării centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are regimul de inaltime “parter înalt", a fost realizata intre anii 1985- 1986, a avut funcționalul si instalațiile adecvate pentru punct termic pentru zona cartierului Milcov a municipiului Bacau. Intre anii 2003 - 2005 punctele termice din municipiul Bacau au fost modernizate din punct de vedere al instalațiilor. Astfel instalațiile s-au restrins in jumătate din suprafața punctului termic, cealalta jumătate de suprafața ramanind neutilizata. In cadrul acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov. Jumătate din spațiu aferent punctului termic care este neutilizata (intre traveele dintre axele 4-7trei travei) se reamenajeaza intr-un centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, necesitind lucrări de arhitectura, structura, instalații si utilitati, finisaje , izolații si a menaj ari exterioare.

Situația existenta

Prin restringerea Punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov nr.9E s-a obtinut o suprafața construita de 120,15mp care se va amenaja pentru “Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau.”

Construcția propusa pentru reamenajare, in vederea înființării centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are regimul de inaltime “parter înalt”, a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul instalațiile si echipeamentele adecvate destinației de punct termic.

Amenajarea se va realiza intre traveele dintre axele 4-7 (trei travei) conform planșelor anexate, si necesita realizarea de lucrări de arhitectura, structura, instalații si utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare.

Construcția este orientata cu fațada principala spre vest, către drumul de acces. Pe latura de sud este realizata o inchidere a spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 inchidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata.

Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, cu termoizolatie de 5 cm polistiren expandat si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe chesoane tip ECP cu dimensiunile 1,50mx12,00m.

Inchderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA.Inaltimea libera interioara este de 4,85m. In jurul clădirii nu exista trotuare.

Finisaje interioare: -pardoseli din ciment -var simplu la pereți si tavane Finisaje exterioare:

-tencuieli simple -soclu praf de piatra -tamplarie metalica cu geam simplu, -invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica.

Situația propusa

In spațiul destinat pentru cazare temporara a persoanelor fara adapost se vor amenaja funcțiunile propuse in tema de proiectare :

Conform temei de proiectare se propun următoarele transformări:

-separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare tip sandwich din tabla cutata cu miez din spuma poliuretanica in grosime de6cm.ln zona amenajata pe peretele de compartimentare se vor monta finisaje din placi de gips-carton.

Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

parter: zona de primire, servicii medicale , grupuri sanitare pe sexe si pentru pers, cu dizabilitati fizice, zona pt. aprovizionare si servirea mesei,(oficiu, sala mese), terasa acoperita si descoperita zona acces de serviciu pentru aprovizionare si personal cu grup sanitar, zona circulație verticala prin intermediul unei scări intr-o rampa cu acces din zona de primire.

Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru încălzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei, spalarea vaselor si veselei.

etaj :zona de odihna (Sdormitoare), zona de igienizare (vestiare, dusuri, grupuri sanitare pe sexe, camera pentru mașina spalat si uscat), zona circulații orizontale (holuri acces).Tamplaria utilizata (ferestre si usi) va fi din PVC cu bariera termica si geam termoizolant.

Accesul principal in clădire este poziționat pe fațada vestica. Accesul de serviciu este poziționat pe fațada din sud retras după postul de transformare cu posibilitatea de a realiza acces carosabil pentru aprovizionare.

Spațiul interior pentru servirea mesei si clubul se continua cu terasa acoperita cu policarbonat si terasa descoperita. Terasa este alcatuita din grinzi si scinduri decodeck fixate pe sapa din beton . Terasa va fi împrejmuita cu gard din plasa de sirma pe schelet metalic accesul la terasa fiind asigurat numai prin interiorul clădirii.

închiderile perimetrele exterioare se vor reface ( după dezafectarea in totalitate a inchiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante din gips carton de 12,0mm pe interior pentru spatii umede si uscate, miez vata minerala de 100mm panou OSB de 12mm pe exterior .Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 6 cm grosime (sau polistiren expandat de 5cm) protejat cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi gips-carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala. Avind in vedere vecinătatea unor încăperi încălzite cu umiditate crescută (bai, oficiu ) cu spatii care prin destinație nu vor beneficia de o incalzire la o temperatura comparabila cu cea a spațiului incalzit este necesara izolarea suplimentara cu strat din vata minerala dispusa intre cele 2 placi de gips-carton.La pereții care despart spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pentru asigurarea confortului higrotermic in dormitoarele de la etaj situate deasupra intrării, a spatiilor neincalzite de la parter (magazii, depozite) se va realiza termoizolarea suplimentara cu strat de vata minerala de roca de 6cm grosime pe intradosul plăcii in spatiile neincalzite.

După realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizola planseul de la parter ( cota +000) cu placi din vata minerala de roca de 160mm grosime dispuse sub pardoseala.

Finisajele interioare propuse sunt compatibile cu noile funcțiuni, astfel: spatiile de circulație sunt finisate cu pardoseli din gresie si zugrăveli lavabile, faianțași gresie in grupurile sanitare, pardoseli din parchet tip gresie si faianța in oficiu , pardoseli din parchet laminat si zugrăveli lavabile in dormitoare, pardoseli din gresie si var lavabil la pereți in camere propusa pentru uscator si spalator.La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor, tavan fals din rigips pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus.

- Refacerea pe toata suprafața a acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic ) a termoizolatiei in grosime de 20 cm din polistiren expandat (conform expertizei termice) dispusa peste hidroizolatia existenta după o verificare atenta a acesteia. In condițiile in care la momentul execuției se constata o degradare puternica straturilor terasei , se vor desface toate straturile necorespunzatoare terasei pentru a se reface.

In spațiul destinat pentru cazare temporara a persoanelor fara adapost se vor amenaja funcțiunile propuse in tema de proiectare cu suprafețe obținute :

PARTER:

-vestibul intrare

3,50mp

-hol primire

20,80mp

-1 birou

5,02mp

-cabinet medical

4,00mp

-izolator

5,04mp

-grup sanitar pentru izolator

4,26mp

-club

8,46mp

-sala mese

14,55mp

-oficiu

6,00mp

-2 magazii

6,00mp

-grup sanitar pe sexe pt personalul angajat

8,38mp

-grupuri sanitare pe sexe pentru beneficiari

8,36mp

-grupuri sanitare pt. persoane cu handicap Iocomotor6,68mp

-scara de acces la etaj

-terasa acoperita si descoperita

27,80mp

-terasa acces principal

2,20mp

ETAJ:

-5 dormitoare

48,00mp

-camera mașina spalat, uscator

6,73mp

-grupuri sanitare si vestiare

pe sexe, dusuri

24,90mp

-holuri

33,01mp

TOTAL SUPRAFAȚA

Suprafața construita

150,15mp

Suprafața desfasurata

270,30mp

Suprafața utila :

262,10mp

Volumul construcției

660,00m3

Hnivel

2,45m

H atic terasa

5,50m

CTN

155,12

CT

155,27

COTA+OOO

155,42

POT.

=22%

C.U.T.

= 0,41


Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 .

înălțime libera parter                            2,40m

înălțime libera etaj                              2,40m

Finisaje interioare

-Finisaje interioare cu mortar de ciment si var lavabil.

-Glafuri helopal.

-Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare,dusuri, vestiare;

-Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala;

-Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabile(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri, vestiare).

-Tamplaria exterioara seva realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare gris si geam termoizolant

-Tamplaria interioara se va realiza din profile P.V.C. culoare alb.

Finisaje exterioare

-Finisaje exterioare cu tencuieli Baumit culoare alb.

-Placi Alucobond culoare albastru Prusia la exterior pe fațada principala.

-Glafuri helopal.

-Tamplarie din profile PVC(usi si ferestre) culoare albastru prusia cu geam termopan.

 • - Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces.

-Invelitoare din policarbonat la copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acoperita de pe fațada posterioare. Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

-Material compozit Decodeck pentru terasa exterioara acoperita si descoperita.

 • - Refacerea pe toata suprafața a acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic ) a termoizolatiei si hidroizolatiei terasei cu membrana termosudabila.

-închiderile perimetrele exterioare se vor reface (după dezafectarea in totalitate a inchiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri sandwish cu miez din vata minerala rigida si placi rigide stratificate alcătuite din așchii de lemn orientate (OSB). Stratificatia panourilor vor fi pe exterior placi tip OSB de 12 mm grosime, pe interior placi din gips carton de 12 mm grosime . Intre panouri exista vata minerala rigida.Pe panorile exterioare se va suplimenta termoizolatia cu vata minerala de roca de 60mm.


Amenajări exterioare si sistematizare verticala

Accesul principal se va realiza prin intermediul unei rampe si podestdela cota -0,15 la cota+000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa si o copertina cu structura metalica acoperita cu policarbonat .Firma luminoasa va fi montata deasupra intrării principale fiind alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu .

In partea de est a amplasamentului s-a propus terasa acoperita conform planului de situație anexat Terasa acoperita propusa va fi realizata cu paviment si parapet compozit decodeck (lemn+PVC) culoare sahara brawn.Pentru buna funcționare a centrului de cazare terasa exterioara se va imprejmui cu gard cu structura metalica si plasa transparenta (sistem Metro), accesul pe terasa exterioara acoperita si descoperita va fi posibil numai din incinta clădirii amenajate. Mobilierul de terasa (scaune mese) vor fi realizate din decodeck.

Acoperirea se va realiza pe structura metalica vopsita culoare albastru de Prusia cu invelitoare policarbonat.

In partea de sud a amplasamentului s-a propus realizarea unui acces carosabil de serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si trotuare aferente.

Lucrări de amenajari exterioare proiectate: -procurare si montare pardoseli din decodeck -procurare si montare copertine din policarbonat; -lucrări de terasamente;

-încadrarea lucrărilor de drumuri cu borduri;

-amenajare acces si platforma carosabila;

-amenajare trotuare;

-amenajare spatii verzi;

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.


FAZA DE PROIECTARE :

Lucrări de intervenție adaptat pentru aplicația POR 2007-2013

Memoriu rezistenta

INVESTIȚIA:  “CENTRU DE CAZARE TEMPORAI

FARA ADAPOST’din municipiul B

f /

C.

C3

cnr.9


.1 rnurticipiulBac^J. <;■/ ., <>;/ *4^


BENEFICIAR:   CONSILIU LOCAL BACAU >

Serviciu public de asistenta socialafl

AMPLASAMENT : PUNCT TERMIC nr.154 str.Milcc^

jud.Bacau

1 .Motivul întocmirii documentației

La cererea beneficiarului,in baza Legii 10/1995 privind calitatea Th-18'aliniat 2,Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor”, Norme metodologice 1430/2005 de aplicare a Legii 50/1991 s-a întocmit prezentul memoriu tehnic de rezistenta, parte componenta a documentației.

Beneficiarul dorește sa amenajeze in cadrul punctului termic nr.154 de pe strada Milcov nr.9E un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Documentația are la baza expertiza tehnica întocmită de expert tehnic prof univ dr.ing.Paulica Raileanu.

2. Amplasamentul clădirii se afla in Bacau pe strada Milcov nr.9E Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

-teren plan stabil si ferit de pericolul inundațiilor

-zona seismica este « C »cu Ks =0.20 si Tc=1.00 sec. conform normativ P100-92.

- valabilitatea seismica : grad 8 seismic conform normelor tehnice - STAS 7766/1968 si P13-70.

Conform normativ P100-1/2006 se incadreaza in zona de hazard seismic caracterizata prin accelerația terenului ag=0.28g si perioada de colt Tc= 0.7sec

Conform Indicativ CR-1-1-3.2005 Cod de proiectare "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor ” amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a zăpezii pe sol s ok =2.5KN/mp

'Acțiunea vântului asupra a vântului lv=35m/s si


Conform Indicativ NP 082-04 Cod de proiectare " constructiilor”amplasamentul se afla in zona cu viteza caracteristica presiunea de referința a vântului g v=0.5 KPa .


3.lncadrarea construcției in clase si categorii

Cunoscând regimul de înălțime al construcției amplasarea si functio

 • •  Clasa de importanta III (P100/92)

 • •  Categoria de importanta «C« (normala) conform, HGR766

4.Date despre terenul de fundare

Pentru cunoașterea în profunzime a condițiilor de teren, pe amplasamentul de cercetat, s-a executat un sondaj de cercetare, pânâ la adâncimea de 3,00 m. față de C.T.N.

Rezultatele cercetării sunt:

pentru sondajul S1

 • -  un strat de sol vegetal+pământ+bolovăniș, dezvoltat pe o grosime de 0,50 m;

 • -   un strat fin sedimentar, constituit din nisip prăfos de culoare galben spre cafeniu, cu un grad de consistență medie, dezvoltat pe o grosime de 1,70 m;

 • -  un strat de nisip+pietriș mic, cu o granulozitate uniformă, dezvoltat pe o grosime de 0,80 m. caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată;

Fundațiile clădirii existente sunt fundații continuii, până la adâncimea de 2,00 m. față de C.T.N.fpână în stratul de nisip+pietriș);

Pe toată lungimea sondajului nu apar infiltrații de apă.

Prezenta nivelului freatic la adâncimi de 4,00- 6,00m fata de CTN .exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații; se apreciaza ca fiind posibila o variație pe verticala temporara a nivelului freatic intim legat de nivelul pluviometric dintr-o anumita perioada.

Se poate aprecia ca fiind vorba de o stratificație orizontală, practic uniformă, încadrându-se în grupa “terenurilor bune de fundare” conform Normativ NP 074-2007, tabel A1;

Stratul natural de fundare va fi stratul de nisip+pietriș, caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată, dezvoltat la adâncimea de 2,00-3,00 m. față de C.T.N. sau stratul de nisip prăfos, dezvoltat la adâncimea de 0,50-2,20 m. față de C.T.N. în funcție de soluția aleasă de proiectantul de structuri;

Se propune fundarea direct în stratul de nisip+pietriș, cu respectarea unei adâncimi de fundare de 2,00 m. față de CTN

Presiunea convențională pconv = 280 kPa(pentru stratul de nisip+pietriș mic); Suprafața destinată amplasamentului obiectivului proiectat este aproximativ plană, având stabilitatea locala si generala asigurată și fiind ferită de pericolul inundațiilor;

Adâncimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,90-1,00m fata de CTN conform STAS 6054/77

De jur-împrejurul construcțiilor se vor prevedea trotuare etanșe,dispuse pe un strat de pământ stabilizat (compactat) gros de 0,20m.Trotuarele vor avea lățimea de 0,80m. cu o panta de 3% spre exterior;

5. Descrierea construcției existente din punct de vedere arhitectural si funcțional.

La baza analizei construcției a stat documentația tehnica a obiectivului întocmită de fostul Institut de Proiectare Județean Bacau si releveele construcției

Funcțiunea s-a pastrat de Ea începutul existentei clădirii cea inițiala : punct termic.

Clădirea a fost executata după proiectul tip IPCT R1200 /Rll si adaptata la teren de fostul Institut de Proiectare Județean Bacau.

Dimensiunile in plan ale punctului termic: 6(sase) travei de 3.00m x1 deschidere de 12.00m deci suprafața in plan este: 18,60x12,60m.

Construcția cu regim de inaltime - parter înalt-, a fost realizata intre anii 1985-1986 a avut funcționalul si instalațiile adecvate pentru punct termic pentru zona cartierului Milcov a municipiului Bacau.

Intre anii 2003-2005 punctele termice din municipiu Bacau au fost modernizate din punct de vedere al instalatiilor.Toate instalațiile s-au restrâns in jumătate din suprafața lor ,ramanand cealalta jumătate de suprafața neutilizata .In cadru acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov.

Jumătate de spațiu aferent punctului termic care este neutilizata .respectiv intre traveele dintre axele 4-7(trei travei) se amenajeaza in centru de cazare temporara al persoanelor fara adapost, necesitând lucrări de arhitectura .structura, instalații si utilitati.

Finisajele sunt simple .respectiv tencuieli var-ciment,spoieli var,pardoseli din beton,tamplarie metalica , acoperiș hidroizolant din carton si panza asfaltica .termoizolatie din polistiren expandat de 5 cm.grosime.

6. Descrierea construcției inițiale din punct de vedere structural

(suprastructura .infrastructura .fundații)

Obiectul analizei il constituie structura punctului termic .

Alcătuire : 6(sase) travei de 3,00m si o deschidere de 12,OOm

Inaltimea libera ;+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor.)

Descrierea se face pe baza releveelor de arhitectura corelate cu măsurătorile din teren. Structura de rezistenta : stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi.

Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP cu dimensiunile bXL = 1.50x12,OOm. care constituie o șaiba orizontala la nivelul planseului peste parter.

închiderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA .

Frontoanele sunt realizate din zidărie BCA.

Infrastructura

Fundațiile pentru stâlpii prefabricați sunt din beton armat ,de tip pahar cu dimensiunile bxlxh=1.30mx1.50mx2.OOm.Intre fundațiile pahar reazema grinzi de fundație (grinzi de soclu) cu dimensiunile 20x50cm pe care descarcă zidaria de închidere din BCA.

Adâncimea de fundare este -2.OOm fata de CTN.

7.Lucrări propuse de reamenaiare si reabilitare

Lucrările propuse pentru reamenajare si reabilitare au la baza expertiza tehnica întocmită de prof.univ.dr.ing.PAULICA RAILEANU.

Beneficiarul dorește ca pe jumătate din suprafața acestei clădiri sa se amenajeze, pentru al transforma intr-un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Conform temei de proiectare a soluției de arhitectura si expertizei tehnice se propun următoarele transformări:

 • 7.1 Separarea spațiului care se dorește amenajat .Separarea spațiului se va face printr-un perete de compartimentare pe structura metalica pe care sunt fixate panouri din tabla cutata cu termoizolatie din poliuretan .Rezemarea peretelui de compartimentare se va realiza pe o fundație de tip continuu.

 • 7.2 In spațiu care se amenajeaza respectiv intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2.40m alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi din Tv 0178X10 ) si grinzi metalice din profile IPE ,cu planseu din beton armat. .Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) pentru a prelua lunecarea plăcii din beton armat, propuse.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare in parter si etaj.

Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de RIGIPS cu termoizolatie din vata minerala .

Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus se vor intercala intre fundațiile clădirii existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse ,se va executa la aceiași adâncime cu a fundațiilor clădirii existente .

 • 7.3  Fațadele aferente amenajării se dezafectează in totalitate(zidarie din BCA). închiderile se refac din materiale ușoare care sunt conform concluziei din expertiza termica si energetica :

Panouri sandwish cu miez din vata minerala bazaltica de 10cm grosime si placi rigide stratificate, alcătuite din așchii de lemn orientate (OSB).

Stratificatia panourilor:

 • - pe exterior placi tip OSB de 12 mm grosime.

 • - pe interior RIGIPS de 9 mm grosime .

Intre panouri exista vata minerala bazaltica de 10cm grosime.

Suplimentar la exteriorul sandwich-ului se montează vata minerala de roca (placi speciale pentru aplicarea tencuielilor) cu grosimea de 6cm pe care se aplica tencuiala subțire tip Baumit.

 • 7.4 Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic ) a termoizolatiei si hidroizolatiei terasei.

Prin modificările făcute ,rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita ,prin îndepărtarea închiderilor grele din BCA ,prin descărcarea si a altor elemente ,prin folosirea materialelor ușoare .respectiv aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reamenajare si reabilitare precizate la pct. 9 (fara intervenții la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta ,1a sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

Proiectul de execuție va fi semnat si de expertul tehnic pentru a vedea ca soluția propusa in expertiza a fost respectata.(HG 925/1995 art.6).

. Cap 8. Obligațiile beneficiarului

Conform HGR 925/1995 art.7 beneficiarul va verifica proiectul de autorizație de construcție printr-un verificator tehnic M.L.P.A.T. pentru cerința A1.

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995.

Verificarea documentației de autorizație de construcție nu îl exonoreaza pe beneficiar de a verifica proiectul tehnic si detaliile de execuție printr-un verificator tehnic conform ORDIN M.L.P.A.T. nr.77/oct.1996 si Legea 10/1995 privind calitatea în construcții art.13;21.

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor cu 30 de zile înainte I.S.C.Bacau.

Cap 9. Obligațiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 privind calitatea in construcții, executantul are următoarele obligații:

• conform Legii 10/1995 constructorul nu poate începe execuția decât pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de execuție verificate de către un verificator atestat.

 • • sesizarea investitorilor (beneficiarului) asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării acestora;

 • • începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialist! atestati.

 • • asiguarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilități tehnice cu execuția, atestati.

 • •  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • • soluționarea neconformitatilor, neconcordatelor si a defectelor aparute in fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu avizul investitorului (beneficiarului);

 • • utilizarea in execuție numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice; înlocuirea produselor sau a procedeelor cu altele care îndeplinesc condițiile prevăzute si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu avizul investitorului (beneficiarului);

• respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor.

Cap 10. Normative, Legi, STAS -uri.

La elaborarea documentației s-au utilizat următoarele normative si STAS-uri în vigoare:

 • - P100-1/2006 - Normativ privind protecția antiseismica a construcțiilor;

 • - STAS 10107/0-1990 - Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

-Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;

-Indicativ NE 012-1999- Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat;

 • - CR6 Cod de proiectare a structurilor din zidărie

 • - CR 1-1-3-2005 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • - NP-082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului

 • - NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa .

  Amplasament:

  Beneficiar:

  PUNCT TERMIC NR.154, STR. MILCOV, MUN. BACAU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

  STR. MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU;

  Proiectant general:

  S.C. STAR PROIECT S.R.L. BACAU;

  Proiectant de specialitate:

  S.C. “ INSTAL PLUS “ S.R.L. BACAU;

  Faza de proiectare:

  D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA

  AUTORIZAȚIEI DE LUCRĂRI DE INTERVENȚII

B. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Prezenta documentație tratează în faza de documentație pentru obținerea autorizației de lucrări de intervenție (D.A.L.I.) instalațiile electrice la obiectivul mai sus menționat

Bazele de proiectare au fost:

 • >  tema de proiectare;

 • >  proiectul de arhitectură

 • >  normative și standarde în vigoare

La alegerea si dimensionarea sistemelor de iluminat s-a tinut cont de condițiile cantitative si calitative pentru realizarea mediului luminos confortabil, cu performanta vizuala si siguranța vizuala adecvate funcțiunilor.

Pentru realizarea mediului luminos confortabil se va acorda atentie următorilor factori: nivelului de iluminare si uniformității acesteia; culorii luminii si redării culorilor; direcționării fluxului luminos; distribuției luminantelor; orbirii; fenomenului de pâlpâire; prezentei luminii de zi; considerațiilor energetice; menținerii sistemului de iluminat in timp.

Iluminarea pe o suprafața trebuie sa varieze treptat pentru a nu produce stres vizual si inconfort. Aceasta condiție se îndeplinește cind coeficienții de uniformitate a iluminării au o valoarede minim 0,8.

Stabilirea numărului circuitelor de iluminat normal se face respectindu-se condiția din normativul 17-2002 art. 5.3.5 de a nu depăși o putere total instalata de 3 kW pe un circuit monofazt si de 8 kW pe un circuit trifazat.

Stabilirea numărului de prize monofazate se face considerind o putere instalata pe circuit de 2 kW conform normativului 17-2002 atr. 5.3.8.

Stabilirea numărului de posturi de lucru rezulta conform planurilor de mobiliare puse la dispoziție. Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări de instalații electrice:

 • •   Alimentarea cu energie electrica;

 • •   Coloane si tablouri electrice;

 • •   Instalații interioare pentru iluminat si priza;

 • •   Instalații electrice pentru iluminat de siguranța;

MEMORIU TEHNIC - RACORD ELECTRIC SI INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

" CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU ”

Alimentarea cu energie electrtica

Alimentarea cu energie electrică din rețelele furnizorului, pana la punctul de delimitare a instalațiilor se va face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, 400V - 50Hz care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consummator si se va racorda din firida de branșament (FB) amplasata pe peretele exterior al PT Cz 119 cu cablu subteran AcyAby 3 x 25 +16 mmp pana la BMP-T.

Coloane si tablouri electrice

Din BMP-T se va executa o coloană pana la tabloul electric TE având secțiunea 5Fy 10 mmp protejat cu tub IPEy 32 mm pozat in îngropat.

Coloanele electrice se vor executa din cupru montate in tub, secțiunea coloanelor va fi conform schemelor electrice.

Tablourile electrice vor fi echipate cu întrerupătoare automate cu protecție la suprasarcina si scurt circuit.

Circuitele monofazice pentru iluminat si prize, din toate tablourile vor fi protejate cu dispozitive de protecție diferențiale la curenti de defect, DR = 30 mA,

Tablourile electrice vor avea gradul de protecție minim ÎP40.

Carcasele tablourilor vor fi din policarbonat, rezistent la praf, umezeala si flacara.

Instalații interioare pentru iluminat si priza

Instalația electrica interioara se va executa din conductoare din cupru (Fy) montate in tub IPEy, pozat îngropat sip e trasee de construcție din materiale incombustibile.

întrerupătoarele, comutatoarele, prizele electrice, vor fi de tip obișnuit montate îngropat.

Prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție.

Corpurile de iluminat:

 • > Corp tip spot cu lampa fluoerscenta compacta;

 • > Corpuri fluorescente;

 • > Aplice ornamentale;

Corpurile pentru iluminat in birouri, club, sala mese, holuri si casa scării vor fi cu lămpi florescente, tubulare montate aparent, avand grad de protecție minim IP40.

In spatiile de depozitare se vor monta corpuri de iluminat cu lămpi florescente, tubulare, etanșe rezistente la praf si umezeala cu gradul de protecție minim IP54.

In grupurile sanitare se vor monta corpuri pentru bai tip AB 02. si uscatoare de mâini electrice cu aer cald conform plan. Aceste uscatoare se vor racorda pe circuite independente cu racord fix, deci fara prize electrice. In camerele de dormit de la etaj s-au prevăzut corpuri de iluminat incandescente ornamentale.

O atentie deosebita se va acorda amplasării instalațiilor electrice pe materiale de construcție combustibile.

MEMORIU TEHNIC - RECORD ELECTRIC SHNSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

" CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU "

Pag. 2

Instalații electrice pentru iluminat de siguranța

Conform normativelor in vigoare tipul de iluminat de siguranța de evacurare necesar este 3.

Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare se vor monta conform planurilor anexate la prezenta documentație.

Pe caile de evacuare din clădire se vor monta corpuri de iluminat tip indicator luminos (STAS 297), inscripționate si amplasate astfel încât sa indice traseulu de urmat in caz de pericol.

Circuitele pentru iluminat de siguranța vor fi diferite de cele pentru iluminat normal, pozate la distanta de minimum de 10 cm, fata de circuitele iluminatului normal.

Instalații telefonice, televiziune prin cablu.

Pentru racordarea instalației telefonice interioare la rețeaua telefonica exterioara, s-a prevăzut o firida telefonica conform plan parter.

Instalația telefonica interioara se va executa din cabluri telefonice pentru interior, multiperechi, conform precizărilor furnizorului de echipament telefonic.

Cablurile vor fi montate in tub iPEy 20 îngropat.

Pentru televiziunea prin cablu, s-a prevăzut cablu coaxial protejat in tub iPEy si doze.

Sistem antiincendiu

Instalația de incendiu se va executa cu cablu special de 2 x 75 mmp. Centrala de detactare incendiu, echipata conform lista utilaje si va fi alimentata înaintea întrerupătorului general TG, amplasata in secretariat.

Instalația de incendiu este prevăzută cu detectoare de fum in fiecare încăpere, butoane incendiu si soneri montate pe holuri si in exteriorul clădiri, conform planuri.

Instalații paratrăsnet si prize de pamant

Conform normativului I20-2000 s-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetului realizată cu platbandă de captare OL-Zn 25 x 4 mm și platbandă de coborâre OL-Zn 25 x 4 mm montată aparent.

Se vor monta piese de separație între instalația de paratrăsnet, instalația de protecție interioară și priza de pământ.

Se va executa o priză de pământ artificială cu electrozi OL-Zn 2 l= 3 m și platbandă OL-Zn 40x4 mm montată îngropat la adâncimea de minim 0,70 m, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși valoarea de 4 Ohm.

La priza de pamant se vor lega toate părțile metalice ale instalației care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse in mod accidenctal, ca urmare a unui defect de izolație, astfel se vor lega prin banda OL - Zn 25 x 4 mm, carcasele tablourilor, carcasele motalrelor electrice, etc.

Se va executa legarea la nulul de protecție, a tuturor pârtilor metalice, aceasta legare fiind a doua măsură de protecție.

MEMORIU TEHNIC - RECORD ELECTRIC SI INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

“ CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU ”

Pag. 3                                                              f

&

Conform Normativ I 7/2002, instalația electrica de distribuție va avea obligatoriu nulul de protecție distribuit.

Toate corpurile de iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protecție, care va fi unul din conductoarele din circuitele de alimentare (1,5 mmp).

Toate prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție. Se va monta protecția diferențiala la curentii de defect pe toate circuitele electrice in tablouri, DR30mA. Nu se vor monta corpuri de iluminat sub cota de 2,3m fata de pardoseala finita a incaperii.

In caz ca nu se poate respecta aceasta cota, corpurile pentru iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protecte prin conductori din cupru Fy 1,5 mmp (bai, grupuri sanitare, casa scării)

In cazul când din diverse motive, carcasele tablourilor electrice se vor executa din material bun conducător de electricitate (tabla), aceste carcase se vor lega la pamant prin banda OL - Zn 25 x 4 mm, pana la piesa de separație, si prin banda 40x4mm la priza de pamant.

Diverse

Execuția instalației electrice se va face numai de către electricieni autorizați.

Orice modificare a instalației se va face numai cu acordul proiectantului.

La punerea sub tensiune, instalațiile vor fi verificate de către personal autorizat, prezentandu-se buletinele cu măsurătorile prizei de pamant.

Pentru prevenirea accidentelor de munca pe parcursul realizării lucrărilor de instalații electriceconstructorul și beneficiarul au obligația de a respecta prevederile cuprinse în:

 • •  Normele de profeția muncii elaborate de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății în vigoare;

 • •  Normele de protecția muncii pentru instalații electrice elaborate de MEE, indicativ PE 119;

 • •   Norme tehnice de proiectare și de realizare a construcțiilor privind protecția împotriva focului P 118.

 • •  în proiectare s-au respectat I7 - ‘02, PE 136, PE 119, IP 17, STAS 12604/4 - 5, Legea 307/12.07.2006 privind apararea împotriva incendiilor, Legea 319/14.07.2006 Legea securității si sanatatii in munca, si HG 1425/2006 , HG 300/2006, HG 971/2006,.

Se va obține avizul de racordare înaintea începerii lucrărilor.

Verificat:U BIXADE


MEMORIU TEHNIC - RECORD ELECTRIC SI INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

" CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU ”

Pag.4

S.C. "INSTAL PLUS" S.R.L. BACAU


Faza de proiectare: D.A.L.I.

Proiect numărul: 51 / 2008


J 04 / 863 / 2003 ; RO 15617757

Bacau, Mioriței, nr. 23/B/4, eAcAu. ROMÂNIA

tel / fax : 0234 / 517.372, mobil: 0745 / 433.994


email: radubixade@hotmail.com


DENUMIRE PROIECT: ” CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU”

AMPLASAMENT. PUNCT TERMIC NR.154, STR. MILCOV, MUN.BACAU

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, STR. MARASESTI, NR. 6 MUN. BACAU, JUD. BACAU


MEMORIU TEHNIC


PRIVIND RACORDUL APA CANAL SI INSTALAȚIILE SANITARA. DATE GENERALE

Denumire obiectiv:

„CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU”

Amplasament:

PUNCT TERMIC NR.154, STR. MILCOV, MUN. BACAU;

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, STR. MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU;

Proiectant general:

S.C. STAR PROIECT S.R.L. BACAU;

. Proiectant de specialitate:

Faza de proiectare:

S.C. “ INSTAL PLUS “ S.R.L. BACAU;

D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA

AUTORIZAȚIEI DE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

B. DESCRIEREA LUCRĂRILOR


Prezenta documentație tratează în faza de documentație pentru obținerea autorizației de lucrări de intervenție (D.A.L.I.) instalațiile sanitare interioare si racordul de apa rece / calda menajera si canalizare mai sus menționat.


Bazele de proiectare au fost:

 • >  tema de proiectare;

 • >  proiectul de arhitectură

 • >  normative și standarde în vigoare

In zona exista sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare, i centralizat al celor doua utilități.

Instalațiile aferente obiectivului cuprind urmatoarelelucrari:

- Alimentarea cu apa rece;


- Canalizarea exterioara;- Instalațiile sanitare interioare


In cele ce urmeaza, se vor trata soluțiile tehnice adoptate pentru fiecare tip de instalație după cum urmeaza:


SITUAȚIA PROIECTATĂ

Alimentarea cu apa rece (a.r.) si apa calda menajera (a.c.m.)

In cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizata pentru consumul menajer si pentru igienizare.

In acest scop asigurarea necesarului de apa rece in cadrul obiectivului, se va realiza printr-un branșament din PE HD PE 80 Dn 40 Pn 6, de la rețeaua de alimentare a punctului termic nr.: 154 si se va racorda inaintea punctului de consum a acestuia, pentru contorzarea consumului se propune amplasarea unui apometru in căminul de vizitare, echipat cu robineti (2 buc), clapeta de reținere (1 buc), si un filtru de impuritati(1 buc), amplasat conform plande situație H1 anexat la prezenta documentație.

Conductele de racord pentru apa rece sunt executate cu țevi si fitinguri din polietilena si se vor poza subteran sub adancimea de inghet (-1,20 m fata de CTN) pe pat de nisip (h=10 cm).

MEMORIU TEHNIC - RACORD APA - CANAL SI INSTALAT!! SANITARE INTERIOARE


’ CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU ’


In acest scop asigurarea necesarului de apa rece in cadrul obiectivului, se va realiza printr-un branșament din PE HD PE 80 Dn 40 Pn 6, de la rețeaua de alimentare a punctului termic nr.: 154 si se va racorda înaintea punctului de consum a acestuia, pentru contorzarea consumului se propune amplasarea unui apometru in căminul de vizitare, echipat cu robineti (2 buc), clapeta de reținere (1 buc), amplasat conform plande situație H1 anexat la prezenta documentație.

Conductele de record pentru apa rece sunt executate cu țevi si fitinguri din polietilena si se vor poza subteran sub adancimea de inghet (-1,20 m fata de CTN) pe pat de nisip (h=10 cm).

Canalizare

In vederea evacuării apelor uzate menajere ce provin din cadrul obiectivului, se propune racordarea la rețelele exterioare de canalizare existente in zona. Apele uzate menajere provin de la: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri.

Pe rețeaua de canalizare proiectata se prevăd cămine de vizitare conform STAS 2448/82, circulare din beton armat, ecchipate cu rame si capace carosabile si necarosabile direct la rețeaua canalizarea

exterioara.

Canalizarea menajera proiectata de va executa cu tuburi din PVC cu Dn 40, 50 si 110 mm in interiorul obiectivului si din tuburi din PVC cu Dn 110, 130 si 160 mm la exterior, cu etansare uscata cu garnituri din cauciuc.

Tuburile de canalizare se vor monta pe un pat de nisip, iar primul strat de umplutura va fi ales cu grija fara elemente de ascuțite sau brute care sa deterioreze tubul.

Instalații sanitare interioare

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, conform normativelor in vigoare, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si calda la obiectele sanitare, in acest scop s-au prevăzut instalații inerioare de apa rece, apa calda menajera, pentru asigurarea la punctele de consum a debitelor necesare, la presiunile corespunzătoare si racorduri la rețeaua exterioara de canalizare.

Din punct de vedere al obiectelor sanitare interioare spațiul de cazare este dotat cu: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri .echipate cu: spălător (1 buc), mașina de spalat vase (1 buc), mașina de spalat rufe (1 buc), lavoar (9 buc), vas closet (8 buc), pisoar (4 buc) si cabina dus (7 buc).

Instalațiile sanitare interioare ale obiectivului constau din:

 • - echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare;

 • - racorduri la coloane;

 • - alimentarea cu apă rece și caldă a acestora;

 • - evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar;

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform normelor sanitare în vigoare astfel: lavoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterie amestecătoare apă rece-caldă, ventil de scurgere și sifon de lavoar cu racord flexibil din P.V.C.; etajeră din porțelan sanitar; oglindă din semicristal; vas closet din porțelan sanitar, prevăzut cu rezervor de spălare pe vas; closet, ramă și capac din polipropilenă, suport de hârtie din porțelan sanitar; cabina dus sifon de pardoseală Sp 0 50 pentru colectarea apelor de la grupul sanitar;

MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE SI RACORDUL DE APA - CANAL

” CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU "

Evacuarea apelor uzare provenite de la obiectele sanitare se va realiza in exteriorul clădirii, printr-o instalație de canalizare menajera interioara.

MATERIALE FOLOSITE PENTRU INSTALAȚII:

Materialele ce pot fi folosite pentru instalațiile sanitare de apă rece și caldă sunt:țevile din oțel,sau mai nou țevile multistrat folosite cu succes la noi.

Pentru evacuarea apelor menajere se vor folosi țevi din polipropilenă tip PP cu diametrul de 32 mm la legăturile lavoarelorjar pentru legăturile vasului closet.sifon de pardoseală O 50 și 100 mm.

Pe parcursul execuției instalațiile sanitare vor fi supuse la:

- încercarea de etanșeitate și rezistență la presiune la apă rece și caldă;presiunea de încercare va fi de 1,5 x presiunea de regim,dar nu mai mică de 6 bari

încercarea de funcționare se efectuează verificându-se dacă toate punctele de consum asigură debitul prevăzut în proiectfprin deschiderea robinetelor de consum).

MĂSURI P.S.I.

în execuție și exploatare au fost respectate normele specifice de protecția muncii și Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții referitor la executarea instalațiilor sanitare și a rețelelor de apă-canal.

Pentru stingerea eventualelor incendii se vor mai folosi si stingatoare tip P6 cu praf si CO2. cu care sunt dotate clădirile.

Conform NP 086/2005 pentru clădiri cu destinația de spatii de cazare avand P + 1 nivele nu este necesara echiparea acesteia cu hidranti interiori sau exteriori.

MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII

în execuție și exploatare vor fi respectate normele specifice de protecția muncii și Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții referitor la executarea instalațiilor sanitare și a rețelelor de apă-canal.

ÎNCADRAREA ÎN NORME

în conformitate cu HG 261/1994 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, categoria de importanță a construcției este C (construcții de importanță normala).

Pentru această categorie de importanță este obligatorie verificarea tehnică de calitate a proiectului, în conformitate cu Regulamentul de verificare și expertîzare tehnică a proiectelor, a execuției

lucrărilor și construcțiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat „Normele de protecția Muncii NPM-

2000” și „Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor” aprobate prin ordinul

Ministrului de Interne nr. 775 din 22.07.1998, „Metodologia pentru elaborarea scenariilor de

siguranță la foc” aprobată cu Ordinul Ministerului de Interne Nr. 84 din 14.06.2001

De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare NPJ986-G5privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare și prevederile STAS 1478-90 și a'.aîtor

întocmit:

Ing. PRAdINARU ADRIANr.ițor în vigoare.


■'o if                     V.

Verificat:' irig RADU BIXADE


EH NIC - INSTALAT// SANITARE INTERIOARE SI RACORDUL DE APA - CANAL

" CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU ’’ Pag. 3

Optel / fax : 0234 / 517.372, mobil: 0745 / 433.994


email: radubixade@hotmail.com


DENUMIRE PROIECT: ” CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU”

AMPLASAMENT: PUNCT TERMIC NR.154, STR. MILCOV, MUN.BACAU

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, STR. MARASESTI, NR. 6 MUN. BACAU, JUD. BACAU

MEMORIU TEHNIC

PRIVIND RACORDUL TERMIC SI INSTALAȚIILE TERMICE

DATE GENERALE


Amplasament:

Beneficiar:


Proiectant general:

Proiectant de specialitate:

Faza de proiectare:


PUNCT TERMIC NR.154, STR. MILCOV, MUN. BACAU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, STR. MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU;

S.C. STAR PROIECT S.R.L. BACAU;

S.C. “ INSTAL PLUS “ S.R.L. BACAU; D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINERE


DE INTERVENȚIE


DESCRIEREA LUCRĂRILORSuTORIZA'flEI


Denumire obiectiv:

„CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU”

Prezenta documentație tratează în faza de documentație pentru obținerea autorizației de lucrări de intervenție (D.A.L.I.) instalațiile termice .

Bazele de proiectare au fost:

 • >  tema de proiectare;

 • >  proiectul de arhitectură

 • >  normative și standarde în vigoare

Din punct de vedere energetic, al asigurării confortului interior, obiectivul menționat anterior a fost proiectat având ca tema de proiectare planșele de arhitectură care cuprind dimensiunile și destinațiile spațiilor, materialele de execuție, mărimea golurilor și a parapetelor, în funcție de care s-au dimensionat pierderile de căldură pentru fiecare încăpere în parte.

Amplasamentul clădirii proiectate fiind în loc. Bacău, județul Bacău, corespunde zonei climatice III cu temperatura exterioară convențională de calcul -18 °C și în zona eoliană III cu viteza de calcul a vântului de 4,5 m/s. La stabilirea necesarului de căldură de calcul s-a utilizat standardul SR 1907-1/1997 (prescripții de calcul), SR 1907-2/1997 (temperaturi interioare de calcul), iar pentru dimensionarea radiatoarelor s-au utilizat cataloagele de produs.

PREZENTAREA SOLUȚIEI

La proiectarea instalațiilor de încălzire interioare și a instalațiilor din centrala termică se vor respecta prevederile următoarelor normative și reglementări conexe: I 13/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală. Prin proiectare se vor asigura nivelurile de performanță corespunzătoare celor șase cerințe de calitate, conform prevederilor Legii 10/1995.

Rețelele termice transportă agenți termici produși în centralele termice spre consumatori. Se compue din: racord la rețele de distribuție apă caldă 90°70°C, pentru încălzire;

MEMORIU TEHNIC - RACORD TERMIC SI INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

” CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU ’’

<7>V

PREZENTAREA SOLUȚIEI

La proiectarea instalațiilor de încălzire interioare și a instalațiilor din centrala termică se vor respecta prevederile următoarelor normative și reglementări conexe: I 13/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală. Prin proiectare se vor asigura nivelurile de performanță corespunzătoare celor șase cerințe de calitate, conform prevederilor Legii 10/1995:

INSTALAȚII TERMICE

Pentru asigurarea obiectivului cu energie termica si apa calda menajera se propun următoarele soluții:

1. Racordarea obiectivului la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice printr-un canal termic la punctul termic nr. 154 , necesarul de energie termica pentru încălzire fiind de Q inc = 29 kW ( D jnc = 1,28 mc/h) , iar necesarul apa calda menajera este de Q a.c.m. = 70 KW (D acm = 1,82 mc/h); Energia termica utilizata pentru incalzirea obiectivului va fi masurata cu un contor de energie termica cu următoarele specificații tehnice:

 • >  Temperatura mediului ambiant: 0...55 0 C ;

 • >  Umiditate relativa 93% fara condens;

 • > Clasa de mediu C, conform EN 1434;

 • >  Grad de protectie:IP54 - calculator, IP65 - debitmetru;

 • > Alimentare : rețea 230Vca ± 10% 50Hz ± 2Hz;

 • >  Domeniul de măsură al temperaturii: 0...180 0 C;

 • >  Domeniul diferenței de temperatura : 2,5... 160 0 C

2. Amplasarea unei centrale termice si a unui boiler avand următoarele caracteristici tehnice:

 • a.  Centrala termica murala in condensatie:

 • i.  putere termica Q = 70 kW ,

 • ii.  consum gaz metan G = 7,6 mc/h,

 • iii.  racord tur / retur = 11/4”,

 • iv.  racord gaze Va,

 • v. racord evacuare noxe 0 100/150 mm

 • b.  Boiler vertical:

 • i.  Capacitate totala V = 242I;

 • ii.  Debit continuu la 40 °C = 1943 l/h;

 • iii.  Putere absorbita Q = 68 kW;

 • iv.  înălțime / Diametru = 1697 / 514 mm;

 • v.  Racord agent termic = 11/4”;

 • vi.  Racord a.c.m. / a.r. = Va

Pentru asigurarea cu energie termica si apa calda menajera a obiectivului sa ales soluția 1 prin racordarea la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic pentru încălzire si preparare apa calda menajera, deoarece obiectivul nu dispune de un spațiu special pentru amplasarea centralei termice Se menționează ca pentru utilizarea unei centrale termice, obiectivul trebuie racordat la rețeaua de distribuție gaze naturale joasa presiune din zona prin executarea unui branșament de redusa presiune, amplasarea unui post de reglare măsură si execuția instalației de utilizare exterioara si interioara care implica costuri de execuție si întreținere a utilajelor mai ridicate de cat soluția aleasa.

MEMORIU TEHNIC- RECORD TERMIC SI INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

" CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU "

Pag-2                                                                  n ,

Pentru realizarea confortului termic la obiectivul propus s-au proiectat instalațiile interioare de încălzire centrală, care cuprind:

 • - corpurile de încălzire;

 • - rețeaua de distribuție a agentului termic.

Corpurile de încălzire prevăzute sunt radiatoare din otel tip panou si se vor monta pe console metalice fixate de elementele de construcție.

Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut în conformitate cu prevederile și datele din documentația tehnică elaborată de către firmele furnizoare de radiatoare de acest tip. Fiecare corp de încălzire va fi prevăzut cu robinet dublu de reglaj (tur - retur) și ventil de aerisire.

Distribuția agentului termic (apa caldă cu parametrii 85/65°C) s-a prevăzut a se realiza printr-o instalație cu distribuție inferioară, tip ramificat, cu circulație forțată în sistem bitubular.

Aerisirea instalației interioare de încălzire va fi asigurată prin ventile de aerisire pe fiecare corp de încălzire. Golirea instalației de încălzire este prevăzută a se realiza în centrala termică, dar sunt prevăzute armături de golire și pe trasee, în punctele dezavantajate.

Expansiunea apei din instalația interioară de încălzire (pentru situația cind este amplasata centala termica cu boiler pentru a.c.m.) va fi preluată de către vasul de expansiune închis cu capacitatea de 80 I penru instalația de încălzire si un vas de expansiune închis de 121 pentru instalația de preparare apa calda menajera .

Pentru umplerea și completarea instalației interioare de încălzire centrală se prevede montarea la centrala termică a unui alimentator automat cu manometru, iar pentru dedurizarea apei din circuitul instalației de încălzire - a unei statii de tratare.

Pentru evitarea pătrunderii în C.T. a impurităților, sunt prevăzute : un sistem de separare a nămolului și un filtru de impurități pe conducta de retur.

Cazanul se montează - conform instrucțiunilor din cartea tehnică - livrată odată cu utilajul.

Proba de presiune la rece se va efectua la presiunea de 5 bar. Presiunea de probă se va măsura la 3 ore de la umplerea instalației și punerea sub presiune și se va termina - după verificarea tuturor îmbinărilor. Se va folosi un manometru înregistrator. Rezultatele probei se consideră corespunzătoare -dacă pe toată durata probei nu sunt variații de presiune și dacă la instalație nu se constată fisuri sau scurgeri de apă la îmbinări.

Proba la cald se face - conform Normativ I 13-2002 ,art.23.10-23.17.

Prin această probă, se verifică etanșeitatea, modul de comportare a elementelor instalației la dilatare, la contractare , cât și circulația agentului termic.

Se va realiza și verificarea randamentului cazanului.

Odată cu proba la cald, se va realiza și reglarea circuitelor care sunt alimentate din C.T.

S-au prevăzut robinete pe tur și pe retur Dn 1/2". Robineții pe retur cu rolul de a realiza echilibrarea hidraulică exactă a corpurilor de încălzire prin introducerea unei pierderi suplimentare de presiune.

Conductele se vor izola obligatoriu la montarea în pardoseală cu prevederea unor puncte fixe pentru a prelua dilatațiile termice ale sistemului.

MEMORIU TEHNIC - RECORD TERMIC SI INSTALAT!! TERMICE INTERIOARE

” CENTRUL DE CAZARE TEMPORAR A PERSOANELOR PARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU "

Pag. 3

C. NORMELE DE PROTECȚIA MUNCII

La executarea lucrărilor aferente instalațiilor de încălzire interioară , se vor respecta cu strictețe toate normativele specifice în vigoare și în special:

 • •  Ordinul MLPAT 0933 privind protecția și igiena muncii în construcții;

 • •  Norme generale de protecția muncii 1996 - elaborate de MMPS și MS ;

 • •  Normativele I 13-2002 și I 5-1999 ;

 • •  STAS 6648/1-1982 ; STAS 6472-1970 , STAS 6648/1-1982 ; STAS 1248/1

Personalul executant va fi calificat corespunzător și va avea instructajul de protecția muncii la zi

 • - sub semnătură.

•  Rezistenta si stabilitate

 • - Traseele conductelor instalației de încălzire se vor stabili, astfel încât să se reducă la strictul necesar numărul și dimensiunile golurilor necesare traversării conductelor prin elementele de structura ale clădirii

 • - Prevederea de goluri și șlițuri în elementele nestructurare, se va face numai în pozițiile și cu dimensiunile prevăzute în reglementările tehnice în vigoare ;

 • - Conductele și echipamentele de instalații vor fi ancorate de elementele de construcție astfel încât legăturile să nu constituie puncte slabe și să reziste în situații speciale de solicitare care pot apărea în timpul exploatării normale sau în timpul seismului.

 • •  Siguranța in exploatare

Siguranța cu privire la riscul de arsură și opărire

- temperatura în instalația de încălzire va fi limitată la 80° C, iar temperatura superficială la suprafața corpurilor de încălzire la 60° C ;

Siguranța cu privire la contactul cu elemente de instalații:

 • - suprafețele accesibile utilizatorilor nu vor prezenta muchii tăioase sau proeminente periculoase cu potențial de rănire ; executarea, exploatarea și intervențiile asupra instalațiilor, se vor realiza numai de către personal calificat;

D. MĂSURI DE PREVENIRE Șl STINGERE A INCENDIILOR

Se vor respecta :

 • •  Ordinul M.l. nr361/1994 , combinat cu Ordinul MLPAT nr. 1219, I.M.C. 94 prin Normele generale de prevenire și stingere a incendiului;

 • •  Ordinul MLPAT nr.27/N/1996 ;

 • •   P118/1998 - Norme de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

 • •  Ordonanța nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiului .

Se vor respecta normele igienico-sanitare și de pază contra incendiilor în exploatarea echipamentelor de încălzire pe bază de rezistență electrică . Se vor respecta normele de montaj ale aparatelor - conform prescripțiilor furnizorilor, a legăturilor între aparate. La montaj se vor respecta prevederile normativelor de specialitate, avându-se în vedere cu prioritate calitatea execuției, estetica montajului și eficiența rezulțatăxdin șchpmele de reglare.                f

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST

in RON si EURO la cursul BCE la data de 27.10.2008

1Euro= 3.6875          RON

Nr.

Valoare (tara TVA)

T. V. A.

Valoare (inclusiv TVA)

Crt.

Denumirea

capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

mii lei

mii

EURO

mii lei

mii lei

mii EURO

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului (Obiect 1)

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

Total Capitol 1 =

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

Capitolul 2

Cheltuieli pt.asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (rețele de racord, utilități exterioare incintei)

2.1.

Obiectul nr 2 Racord electric +instalatii paratrăsnet

12,635

3,426

2,401

15,036

4,077

2.2.

Obiectul nr. 3 Racord apa rece +ACM

15,364

4,167

2,919

18,283

4,958

2.3.

Obiectul nr 4 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,065

6,526

2.4.

Obiectul nr 5 Racord termic

5,056

1,371

0,961

6,017

1,632

2.5.

Obiectul nr 6 Lucrări de amenajari exterioare (accese,platforme)

45,584

12,362

8,661

54,245

14,710

Total Capitol 2=

98,862

26,810

18,784

117,646

31,904

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

Studii geo

1,800

0,488

0,342

2,142

0,581

Studii topo

2,200

0,597

0,418

2,618

0,710

Studii hidro

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500

0,407

0,285

1,785

0,484

Autorizație de construcție 1%

3.3.

Proiectare si inginerie

55,288

14,993

10,505

65,793

17,83

Documentații avize

1,100

0,298

0,209

1,309

0,355

Documentații avizare pentru documentații POR

2,000

0,542

0,380

2,380

0,645

Expertiza tehnica

8,800

2,386

1,672

10,472

2,840

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000

1,356

0,950

5,950

1,614

3.5.

Consultanța

3.6.

Asistență tehnică

51,800

14,047

9,842

61,642

16,716

Asistență tehnică acordată de proiectant

9,000

2,441

1,710

10,710

2,904

Total Capitol 3 =

138,488

37,555

26,313

164,801

44,679

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Obiect 7     Amenajare clădire- Constructii+inst.

523,826

142,055

99,527

623,353

169,045

4.1.2

Obiect 8     Copertina

34,966

9,482

6,644

41,610

11,284

4.1.3

Obiect 9     împrejmuire

21,714

5,889

4,126

25,840

7,007

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.3.1

Utilaje aferente instalației de paratrasnet(obiect 2)

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

4.3.2

Utilaje aferente racord apa si a.c m.(obiectului 3)

2,425

0,658

0,461

2,886-

0,783

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

119,143

32,310

22,637

•<141,780

- 38,449

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4 =

709,574

192,427

134,819

844,393

228,988

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții 3.5%

23,977

6,502

4,556

28,533

7,7377

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

Taxa I.S.C.

5.2.1

* cf.Lege 10/1995    0,7%

4,963

1,346

4,963

1,346

* cf.Lege 453/2001  0,1%

0,709

0,192

0,709

0,192

5.2.2.

5.2.2 Comision pentru Casa Socială a Constructorului

0,5%din valoarea construcției montaj

3,545

0,961

3,545

0,961

5.2.3

5.2.3 Comision Banca Finanțatoare 0.40%

5.2.4

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0.05%

0,511

0,138

0,511

0,138

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

70,098

19,010

13,300

83,398

22,621

Total capitol 5 =

103,800

28,149

17,856

121,655

32,996

Capitolul 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1.

Cheltuieli de publicitate și informare

20,000

5,423

3,800

23,800

6,454

6.2.

Cheltuieli de audit

50,000

13,559

9,500

59,500

16,135

Total capitol 6 =

70,000

18,982

13,300

22,589

TOTAL GENERAL

1.126,41

4

305,476

212,153

f 1.338,56J

363,001

Din care C + M

709,035

192,281

134,717

( 843,75#/

228,814

întocmit j

Arh.Szabo Doină

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 1

AMENAJARE TEREN

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

întocmit,
Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3-

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240158 Amenajare teren

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

TOTAL I

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

i

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

întocmit,Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240008 Racord electric + priza de pamant

12,635

3,426

2,400

15,035

4,077

TOTAL I

12,635

3,426

2,400

15,035

4,077

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

1.

Utilaje- Prevectron conf, lista de utilaje

2 buc x 3.750 lei/buc=

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

20,135

5,460

3,825

23,960

6,497

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3 RACORD APA SI A.C.M.

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

ort.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240168 Racord apa rece si A.C.M.

6,534

1,772

1,241

7,775

2,108

2.

240198 Cămin pentru utilaje

8,830

2,394

1,678

10,508

2,850

TOTAL I

15364

4,166

2,919

18,283

4,958

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

1.

Utilaje- Contor apa rece conf. lista de utilaje

2 buc x 425 lei/buc=

0,850

0,230

0,162

1,012

0,274

- Contor energie termica cf. lista de utilaje

1,575

0,427

0,299

1,874

0,508

TOTAL III

2,425

0,657

0,461

2,886

0,782

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

17,789

4,823

3380

21,169

5,740

Intpcmit,

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240178 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

TOTAL I

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

i                                                     i              i         n               i                i

TOTAL III                      |             |             |              |               |

TOTAL (TOTAL I+TOTALII + TOTAL III)    |  20,223  |   5384  |   3,842   |   24,066   |   6,526

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

întocmit.


ArhJ&zabo DoinaNr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240188 Racord termic

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

o

TOTALI

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II + TOTAL III)

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 6

AMENAJARI EXTERIOARE

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240018 Lucrări de terasamente

2,738

0,743

0,520

3,258

0,884

2.

240028 Montare borduri

2,291

0,621

0,435

2,726

0,739

03.

240038 Platforme carosabile, trafic ușor

31,545

8,555

5,993

37,538

10,180

4.

240048 Trotuare

3,055

0,828

0,580

3,635

0,986

5.

240058 Spatii verzi

5,955

1,615

1,131

7,087

1,922

TOTAL I

45,584

12,362

8,659

54,244

14,711

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

1 1 1 1 1 1

TOTAL III                      1             1             1              1               1

TOTAL (TOTAL I+TOTALII + TOTAL III)    |  45,584  |  12,362  |   8,659   |   54,244   |   14,711

întocmit,

Arh. Szabo Doina

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7

AMENAJARE CLĂDIRE - CONSTRUCȚII + INSTALAȚII

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240078 Rezistenta infrasructura

64,373

17,457

12,231

76,604

20,774

2.

240088 Rezistenta suprastructura

123,242

33,421

23,416

146,658

39,772

3.

240098 Arhitectura amenajare clădire

275,645

74,751

52,373

328,017

88,954

4.

240108 Instalații electrice inter.

22,091

5,991

4,197

26,289

7,129

5.

240118 Instalații termice inter.

16,971

4,602

3,224

20,196

5,477

6.

240148 Instalații sanitare inter.

21,504

5,831

4,086

25,589

6,939

TOTAL I

523,826

142,053

99,527

623,353

169,045

II. MONTAJ

|

TOTAL II

III. PROCURARE

.. J                              ..                                                  1                     1                     1                       1                         1

                  TOTAL III                     |            |            |             |     ~        |

TOTAL (TOTAL I+TOTALII + TOTAL III)    | 523,826 | 142,053 |  99,527  |  623,353   |  169,045

întocmit,

Arh. Szabo Doina

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 8

COPERTINA

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240128 Rezistenta copertina

22,381

6,069

4,252

26,633

7,222

2.

240138 Arhitectura copertina

12,585

3,413

2,391

14,975

4,061

TOTAL I

34,966

9,482

6,643

41,608

11,283

II. MONTAJ

|

TOTAL II

III. PROCURARE

1 1 1 1 1 1

TQTAL ni | | | | |

TOTAL (TOTAL I+TOTALII + TOTAL III)    |  34,966  |   9,482   |   6,643   |   41,608   |   11,283

întocmit,        !

i                                                              .                                         Ș

Arh. Szabo Doina |

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 9

ÎMPREJMUIRE

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008

1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240068 Împrejmuire

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

TOTAL I

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

11. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

■ I.         —  — -I     I   —I      I— ~7

~      TOTAL III       III    I

TOTAL (TOTAL I+TOTALII + TOTAL III)    | 21,714 | 5,888 |   4,125 | 25,839 |

Obiectivul:  0024  45000000

Obiectul:    0001  45110000

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUN.BACAU.STR.MILCOV DEMOLARE GHENA GUNOI

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 240158 .

Categoria de lucrări: 0120

Obs; RON = Leu areu


Nr. CaDitol de lucr, UM crt,

(denumirea si subcapitolele de lucrări )


CANTITATEA


PU     TOTAL

(col,3xcol4 )

RON /   ( RON 1

UM)


2          3            4


001 RPCT09G1        M.C.        18.000       100.93

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A

BETONULUI ARMAT DIN PEREȚI TREPTE GRINZI

STILPI PLACI SI PREFAB


1916.66


002 RPCT09F1        M.C.        20.000

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDAȚII SI ELEVAȚII #


81.90      1637.93


003 RPCT09A1        M.C.        20.000       111.78

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC


2235.65


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA         5690.24 * 19.07. =

TOTAL cu TVA


 • 5 690.24

1 081-14

 • 6 771.38


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


Obiectivul:  0024  45000000 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA

A PERSOANELOR FARA ADAPOST

DIN MUN.BACAU.STR.MILCOV

Obiectul:    0002- 45330000 RAC.ELECTRIC+INST.PARATRĂSNET

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 240008 RAC. ELECTRIC +INST.DE PARATRASN.

Cateooria de 1ucrari: 0120

Obs: RON = Leu areu

Nr. Capitol de lucr.   UM

CANTITATEA

PU     TOTAL

crt.

(col.3xcol4)

(denumirea si sub-

(

RON /   ( RON )

capitolele de lu-

UM)

crari)

0 12

3

4             5

237B.57


001 W2E12H01        BUC.           1.000      237B.57

TABLOU DISTRIB MOD IDEB MONT FIRIDA SIG

MPR 315-63DA TIP 3E-5A CU 5 SET MPR SI 3

SIG LFD-III


002 TSA16C1         M.C.         11.000         28.03

SAP.MAN.IN TRANȘEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M. T.TARE


308.31


003 TSD01C1        M.C.         0.600         5.47

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.

STRAT UNIFORM 10-30CM.GR0S CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE


3.28


004 TSD04Al         M.C.         11.000        11.32

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV


124.47


005 TSE01C1        100 MP.      6.000       134.96

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE


809.74


006 W2G01Al9        M            20.000         14.33

MONT.CABLU SUBT,1 KV GR.1.301-1.500 KG/M

CU-AL IN SÂNT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT


286.64


007  W2H04A1        M.C.         0.600

STRAT NISIP AȘEZAT IN SÂNT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT


52.78


31.67


008  W2H07G1        M           15.000        97.42

PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB

DIN PVC'CU D=100 MMP PT.PROT.CABLULUI


1461.35


009 W2H07G1        M            15.000        97.42

PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB

DIN PVC CU D=100 MMP PT.PROT.CABLULUI


1461.35


010  W2J02A1         BUC.           1.000         64.09

VERIFIC SI ÎNCERC RET ELC SUBT.CU CABLU

NOU


64.09     '

\(>


240008 oaa 2


011  W2J03B1        BUC.         2.000        94.05

SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI

RAC BRANS A REȚELEI SUBTERANE


188.10


012 EC12D1         BUC.          2.000        25.12

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU

COND.CU. 4X16 SAU 3X25+16MMP

013 EF09B1        BUC.         8.000         3.75

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM..MET..SAU CAPS..COND.CU SECT.

10 SAU 16MMP


50.23


29.98


014 EG01I1        BUC.         2.000       569.46

TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET.TIP PV-

1 DE 5M


1138.91


015 EG02B1        M           46.000        41.56

COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON.INVEL.

HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM


1911.84


016 EG07B1        M           15.000

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM.MONT. APARENT PE ZIDURI


15.72


235.86


017 EG08B1         M            26.000        25.89

COND.LEG.PAM.INST.PARATRĂSNET PROT.LEG.

PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *


673.02


018 EG09C1         BUC.          2.000

PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1.8M EXEC.

CORNIER ARIPI EG.40X40X4MM


28.66


57.32


019 EG10A1 BUC. 3.000 CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA DE INPAMINTARE


81.52


244.57


020   EG11 Al '       BUC.         23.000         10.70

PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI

METALICE CONSTR. LA BURLAN-TIP B


246.08


021  W1R06A2        M           15.000        60.36

ELECTROD DIN ȚEAVA DE OTEL DE DOI TOLI

SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE


905.39


022 W1P08A         BUC.         1.000        24.20

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE LA CONSTRUCȚII


24.20


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA        12634.95 * 19.07. =

TOTAL cu TVA


12 634.95

2 400.64

15 035.59


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)


Obiectivul:  0024  45000000

Obiectul:    0001  45110000

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN NUN.BACAU.STR.MILCOV DEMOLARE GHENA GUNOI

Lista cu cantitatile de lucrări Devi2 oterta 240158 ’

Cateocria de lucrări: 0120

Obs: RON ~ Leu areu

Nr, Capitol de lucr.

UM

CANTITATEA

PU     TOTAL

crt.

(col.3xcol4)

(denumirea si sub-

(

RON /   ( RON )

capitolele de lu-

UM)

crari)

0 1

2

3

4              5

1816,66

100.93


001 RPCT09G1        M.C.        18.000

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT

STILPI PLACI SI


DIN PEREȚI TREPTE GRINZI PREFAB


002 RPCT09F1        M.C.        20.000

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDAȚII SI ELEVAȚII $


81 .90


1637.93


003 RPCT09A1        M.C.        20.000       111.78

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC


2235,65


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA         5690.24 * 19.07, =

TOTAL cu TVA


 • 5 690,24

1 081.14

 • 6 771.38


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT I


Obiectivul:  0024  45000000

Obiectul:    0002- 45330000


CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUN.BACAU.STR-MILCOV

RAC.ELECTRIC+INST.PARATRĂSNET


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 240003 RAC. ELECTRIC +INST.DE PARATRASN.

Cateooria de lucrări: 0120

Obs: RON = Leu oreu

Nr. CaDitol de lucr.

UM

CANTITATEA

PU

TOTAL

cr t.

(col.3x col4)

(denumirea si sub-

(

RON /

( RON )

capitolele de lu-

UM)

crari)

0 1

2

3

4

5

237B.57


001  W2E12H01       BUC.         1.000      2378.57

TABLOU DISTRIB MOD IDEB MONT FIRIDA SIG

MPR 315-63DA TIP 3E-5A CU 5 SET MPR SI 3

SIG LFD-III


002 TSA16C1        M.C.        11.000        28.03

SAP.MAN.IN TRANȘEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT. <IM.ADINC.<1,5M. T.TARE


300.31


003 TSD01C1        M.C.         0.600         5.47

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.

STRAT UNIFORM 10-30CM.GRDS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE


3.28


004 TSD04A1        M.C.        11.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV


11.32       124.47


005 TSE01C1        100 MP.      6.000       134.96

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE


809.74


006  W2G01A19       M           20.000        14.33

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.1.301-1.500 KG/M

CU-AL IN SÂNT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT


286.64


007  W2H04A1        M.C.         0.600        52.78

STRAT NISIP AȘEZAT IN SÂNT PENTRU

PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT


31.67


008  W2H07G1        M           15.000        97.42

PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 (CV CU TUB

DIN PVC’CU D-100 MMP PT.PROT.CABLULUI


1461.35


009  W2H07G1        M           15.000        97,42

PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB

DIN PVC CU D~100 MMP PT.PROT.CABLULUI


1461.35


010  W2J02A1


BUC.


1.000


64.09


64.09


VERIFIC SI ÎNCERC RET ELC SUBT.CU CABLU

KIH! I

240009 pag

198.10


011  W2J03B1         BUC .           2.000         94.05

SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI

RAC BRANS A REȚELEI SUBTERANE

012

EC12D1

BUC.

2.000

25.12

CAP COND

TERMINAL .CU. 4X16

INTERIOR LEG.LA

SAU 3X25+16MMP

BORNE

CU


50.23


013 EF09B1        BUC.         9.000         3.75

29.99


RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.

EL.PE MARM..MET..SAU CAPS..COND.CU SECT.

10 SAU 16MMP

014

EG01I1

BUC.           2.000

569.46

TIJA

CAPTARE

PT.INST.PARATRĂSNET.TIP PV-

1 DE

5M


1138.91


015 EG02B1        M           46.000

COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON.INVEL. -

HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM


41.56      1911.84


016 EG07B1        M           15.000        15.72

COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM.MONT.

APARENT PE ZIDURI

017 EG08B1        M            26.000        25.89

COND.LEG.PAM.INST.PARATRĂSNET PROT.LEG.

PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM

MONT.IN TEREN TARE *


235.96


673.02


018 EG09C1        BUC.         2.000

PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M EXEC.

CORNIER ARIPI EG.40X40X4MM


28.66


57.32


019 EG10A1         BUC.          3.000         91.52

CUTIE CU ECLISA DE LEGĂTURĂ PT.CENTURA

DE INPAMINTARE

020 EG11A1 '      BUC.        23.000        10.70

PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI

METALICE CONSTR. LA BURLAN-TIP B


244.57


246.09


021 W1R06A2        M            15.000

ELECTROD DIN ȚEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE

022 W1P09A         BUC.         1.000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.

LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE LA CONSTRUCȚII


60.36       905.39


24.20        24.20


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA        12634.95 * 19.07. =

TOTAL cu TVA


12 634.95

2 400.64

15 035.59


PROIECTANT


CONTRACTANT (OFERTANT)