Hotărârea nr. 324/2009

 Hotărârea nr. 324 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Prevederile Legii nr. 18/26.02.2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

 • •  HCL 50/23.03.2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2009 ale municipiului Bacau,modificata si completata;

 • •  Prevederile Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizează energie solara, energie geotermala sau alte sisteme inteligente de energie-2009, cofinantat de Agenția Fondului de Mediu;

 • •  Prevederile Ordinului nr. 505/03.06.2009 si Ordinului nr.565 din 08.05.2009 ale Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

 • •  Prevederile HGR nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru a documentațiilor tehnico-economice;

 • •  Prevederile HCL nr.304/07.09.2009 privind demararea procedurilor de aplicare a Programului “CASA VERDE”;

 • •  Referatul nr. 9906/10.09.2009 al Direcției Tehnice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, ulterior modificata si completata,

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico - economica faza SF a obiectivului nou de investiție: “Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”, proiect nr.2300 /2009, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotarare.

Beneficiar : Municipiul Bacau

ART, 2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1, defalcați pe 16 unitati, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotarare, cu următoarele valori:

valoare totala = 4.211,55 mii lei (cu TVA)

valoare de C+M = 2.354,9 mii lei ( cu TVA. )

ART. 3 - Anexele nr. 1 si 2 prevăzute la art. 1 si 2, fac parte integranta din prezenta hotarare;

ART. 4 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice si Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.Nr. 32.4

Din 29.09.2009

O.P., I.Ghe / R.T./Ex. 1/Ds. I-A-4

'■<               romania ‘   ,

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINIS I RARF IISCALi CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA


Seria B Nr. 06 3 08 38

Denumire/Nume și prenume:

MUNICIPIUL BACĂU


—           „ ir               _ ’   T*;    T*-          ----  -     - -

ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR.J&DIN 2W.2009/

Domiciliu! fiscal: JUD. BACĂU, MUN. BACĂU,

CAL. MĂRĂȘEȘTl, Nr.6


.mitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

_________________>

RO4278337

Data atribuirii (C.I.F.):

12.07.1993

00000000000000000000102^491726

înregistrat în scopuri deTVAdin data:

01.01.2002

A

'                                   Data eliberării:

07.08.2007

Cod M.F.P. 14.1 J.20.99/1

Se utilizează începând cu 0L01.2007,   <        ROMANIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE (
AGENȚIA NAȚIONALA DE ADMINISTBAIIE FISCALA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ


^ria A Nr.


0034861


Denumire/Nume și prenume:

MUNICIPIUL BACĂU

Emitent

f

000000000000000000000189347288

A


Codul de înregistrare fiscală (C.LF.):

Data atribuirii (C.'l.F.)';


4278337.

12.07.1993


Data eliberării: 03.08.2007


Cod M.F.P. 14.15.20,99/2


Sc utilizează începând cu 01.01.2007
jflHOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investit» pe anul 2009 al Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile art,19(l) lit “a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile Legii nr.l9/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile HCL nr.50/23.03,2009 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2009, al municipiului Bacău, cu rectificările ulterioare;

 • -  Prevederile art47 si artll7 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si ulterior modificata și completată;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ aliniatul(4) litera “a“ și ale art45(2) lit. “a“ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1: Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2009 al Consiliului Local al Municipiului Bacău , conform Anexelor bugetare nr.lA, 1B, 1B1, IC respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2 : Hotărâreavafi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.

! * f'          '\‘c, \

P^EȘ^DțtW^BE/^EDINȚA


MlRONfes€t<RQXANA

Nr. 299 Din 07.09.2009

O.P., A.T., C.R./Ex. 1/Ds. I-A-4

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare tataia actualizata

*    -Plan 2009

Total Plan 2009 (COi-S + COI.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 60.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabU

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (coL14*coL15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bage -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Reabilitare cămin Colegiul Tehnic ■’D.Mangeron"

40.000.00

40.000,00

40.000.00

40.000,00

2

LTE sala de educație fizica școlara -Școala Generala nr.5, str.Vasile Parvan. nr.22

1t.000.00

0.00

11-000-00

0.00

3

împrejmuiri unitati de invatamartt, din Municipiul Bacau

250.000,00

284.621.81

250.000,00

4

Proiectul 'Performanta, flexibilitate, competenta prin invatare activa bazata pe instrumente moderne multimedia* -SF - Școala *Ai.l.Cuza"

50.000.00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

5

'Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - sala sport CNI Școala "G.M.Cancicov*

51.600.00

47.000.00

51.600.00

47.000,00

6

“Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - sala sport CNI Școala "Spiru Haret*

51600.00

47.000,00

51.600.00

47.000,00

7

'Programul de înlocuire sau completară a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu • sala sport CNI Școala "C. Platan*

SI.600.00

47.000,00

51.60P.0Q

47.000.00

8

"Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Grup Școlar "Lelea*

120.400.00

110.000,00

120,400.00

110.000,00

9

'Programul de iniocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Giup Școlar"GrAntipa"

223 600.00

203.000,00

223.600.00

203.000,00

10

"Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu • sala sport CNI Colegiul "Ștefan cel Mare*

51 600^0.0

47.000,00

51 600.00

47.000,00

40.000.00

Loa

0.00

0,00

0.00

0,00

40.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

11.000.00

0,00

w

0,00

2J2S

0,00

0,00

O.QQ

0,00

0,00

0,00

284-62L-81

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

ioe

50.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400.00

0,00

0,00

JLOO

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600.0-0

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000.00

L3Q

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

OJJQ

0,00

0.00

0.00

1QQ

0,00

40.000.00

40.000,00

40.000.00

40.000,00

0.00 a, oo

1SS

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

11.000.00

0,00

11.000.00

0.00

£100

0.00

0.00

0,00

123

0,00

0.00

0.00

284.621,81

250.000,00

284.621.81

250.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

las

0.00

50.000.00

50.000,00

50.000.00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oa

0.00

0.00

0.00

MQO^Q

0,00

3.400.00

O.DO

0,00

0,00

ian

0.00

O.DO

0,00

0.00

0.00

3.400,00

0.00

3.400.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.400.00

0,00

3.400.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

OOP

0,00

0.00

0,00

7.600.00

0,00

7.600.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

14.000,00

0,00

14.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.400.00

0,00

3.400.00

0,00

0.00

0.00

i/ ■■

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

'’lan 2009

V.

Plan 2009 (coLS + coL13)

4 nnantat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credita bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond ATM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (coL14+coI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


11

"Programul de Înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Colegiul National "N.V.Karpen"

559.000.00

509.000,00

559.000.00

509.000,00

35.000.00

0,00

0,00

0.00

12

"Programul de înlocuire sau completare a

258.000.00

258.000.00

16.200.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Colegiul National "Ferdinand I"

235.000,00

235.000,00

0,00

0,00

13

"Programul de înlocuire sau completare a

86.000.00

86.000.00

5.500.00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Colegiul National "V_Alecsandri*

78.000,00

78.000,00

0,00

0,00

14

"Programul de înlocuire sau completare a

344,000.00

344.000,00

21-500.00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Colegiul Tehnic "Anghel Saligni"

313.000,00

313.000,00

0,00

0,00

15

‘Programul de înlocuire sau completare a

137 600.00

137.600,00

8.600,00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Liceul cu program sportiv

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

18

‘Programul de înlocuire sau completare a

989.000.00

989.000.00

61.700,00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Colegiul "Henri Coanda*

899.000,00

899.000,00

0,00

0.00

17

"Programul de înlocuire sau completare a

344.000.00

344.000.00

21.500.00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Colegiul Tehnic "D.Mangeron"

313.000,00

313.000,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 65.02.

877.709.54

0,00

877.709.54

0,00

877.709.54

0,00

0,00

0,00

sanatate

iZLQ&Lizsm

201.227 088,09

16,872.900.00

0.00

TOTAL, din care:

71.517,644.00

111.689.156.94

16.188.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.559 070.00

200.781.988.09

16.589.000.00

0,00

TOTAL, din care:

71.293,644,00

111.465.156.94

16.120.000,00

0,00

1

Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492 350.00

64.799.904,00

190 715.268.09

104.971.416.94

16.340.000.00

16.000,000,00

0.00

0,00


0.00

2*22

0,00

232

0.00

232

0,00

35.000,00

35.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2*02

D.OO

2*00

0,00

16.200,00

16.200.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2*22

2*22

2*20

0,0.0

0,00

0,00

5.500.00

5,500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.Q0

0,00

0,00

£LQQ

0.00

0,00

0.00

2*00

0,00

2*00

21.50030

21.500.00

2*22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.OO

0.00

0.00

232

0.00

8.600,00

8.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2£2

OJȘO

0,00

0,00

0.00

0.00

239

61.700,00

61.700.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2*22

0*22

0.00

OjBO /

D.OO

0.00

□.00

21.500.00

2'.500.00

0,00

0.0.0

*<0Q.z

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1       V        •

? ' ? '*

1 v

t -' Pe-' f

vtVU i

J

Ș.             _ A

239

CXl.OO

4149/

o^qs^Z

0,00

0.00

877.709.54

877.709.54

0,00

^0,00

r-.OJO

o.ocr^

0,00

"0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.000.000.00 X

S0.00

OjOO

0,00

0,00

o.oo

15.872.90039

15.872.900.00

239

1.000.000,00

—Qtfo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.188.000,00

15.188.000.00

0,00

1.000.000.00

0,00

232

OLQO

0.00

0,00

0.00

15.589.000.00

15.589.000.00

0.00

1.000.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.120.000,00

15.120.000,00

0,00

1.000.000.00

2*22

0.00

0.00

O.DO

D.OO

0,00

15.340.000.00

15.340.000.00

232

1,000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00Padina 8


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.S + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50211

Credite bancare externe

Fondext neiam -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50M

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (coL14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Modernizare spitalul de

10,016.720.00

10.016.720.00

229.000.00

ILSa

0,00

0.00

0.00

QJ9&

0.00

0.00

0.00

229.000.00

229.000.00

Pneumoftiziclogie Bacau. etapa l

6,443.74D,00

6.443.740,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

□,oc

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Construire beci pentru depozitare,

50-000.00

50.000.00

20.000,00

5,02

2J2Q

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.000.00

20.000.00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50.000,00

50.000, oc

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

20.000,00

2D. 000,00

B. OBIECTIVE NOI

257.000.00

257.000.00

95.800.00

0.00

0.00

w

0.00

0,00

0,00

JL22

95.800.00

95.800.00

TOTAL, din care:

224.000,00

224.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

68.000,00

68.000,00

Modernizare alimentare cu energie

85.000.00

85.000.00

85.000.00

0,00

0.00,

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

85.000.00

85.000.00

electrica Spitalul de Pneumoftizioiogie

68.000.00

68.000.00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

68.000,00

68.000,00

Bacau


'Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Spitalul de PneumoftizkHogie Bacau

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


CAPITOLUL 67.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

Modernizare Bazin înot


Amenajare piața pieionala. Casa de Cultura "V.AIecsandn"

Amenajare parcb-dul Unirii nr.3


Modernizare Teatrul de vara


Amenajare cimitir “Sarata 11"


Reabilitare si modernizare “Insula de agrement", aplicație POR

Construire “Centrul de agrement si turism* la padurea Ta mas. aplicație POR172.000.00

172.000.00

10.800.00

0,00

0,00

stoc

0,00

W

0,00

0,00

0,00

10.800.00

10.800.00

156.000,00

156.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


138,100.00

188.100.00

188.100.00

0J3.Q

0,00

0£5

0.00

L22

2£Q

222

188 100.00

188.100.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


37^054 118.40    42.296.321 47 18.119.544,16 32.564,70  3.667.017,79

23.810.814,64

30.143.130,19

10.707.840,14

0,00 2.000.600.71

32.634.083.1,2

37.876.286.17

13.699.808.86

0.00  3.467.654,23

23.804.864.64

30.137.180,19

10.701.890,14

0,00  2.000.600,71

13.369.798.22

17,894.929,7.3

27,053,52

0.00     22.053.52

9.288.695,58

14.654.516,00

0.00

0,00 0,00

2.726.9Za^4

3 444.050.00

1.100.000.00

0.00 0.00

1.790.474.87

2.756.970.00

930.099,00

0,00 0',00

2.042.311.52

2.042.311,52

1.904.605.00

0,00 0.00

1.873.732.25

1.873.732.25

1.481.840,80

0,00 0,00

11.077.994.92

11.077 994.92

9.602.950.34

0.00  3.445.600.71

8.602.961,94

8.602.961,94

8.157,950.34

0.00 2.000,600,71

200.000.00

2QQ,QQQ.0Q

200.000.00

0.00 0.00

49.000,00

49.000.00

49.000,00

0,00 0,00

420.000.00

420.000.00

420.000.00

0.00 0.00

0.00

0,00

0.00

0,00 0,00

400.000.00

400 000,00

400.OOQ.OO

0.00 0.00

0.00

0.00

0,00

0.00 0,00


0,00

0.00

0.00

0.00

1.544.605.00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

o^e

0,00

12.875.456.67

7.225.398.63

12.875.456.67

7.225.398,63

0,00

0.00

1.544.605.00

0,00

0.00

0.00

8.687.349.63

8.687.349.63

0,00

0.00

1.481.840,80

0.00

0,00

0,00

7.219.448,63

7.219.448,63

0,00

0,00

iiao

L2Q

0.00

0,00

5.000.00

5.000.00

0,00

0.Q0

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

w

0,00

0,00

QJ3Q

0.00

0.00

1.100.000.00

1.100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990.099,00

0,00

0.00

1.544.605,00

0.00

0,00

360.000.00

360.000.00

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0.00

0,00

0.006,157.349 63

6.157.349,63

200.000.00

49.000,00

420.000.00

0,00

400.000,00

0,00


£32

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00


0.00

0,00


O^fi

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

‘'lan 2009

Te..

Plan 2009 (COL5 + COM3)

ifnantat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond axt neram -bursabîl

Arie surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50-39

Total alocații bugetare (coi.144coL15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


8 Amenajare piesagistica si zona de agrement "Complex Olimpic"

 • B. OBIECTIVE NOI

TOTAL, din care:

1 Reabilitare obiective culturale - bust Mîhai Eminescu si bust George Enescu

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVEST1TU


2.397.000.00

2.200.000.00

5.950.00

5.950.00

5.950.00

5.950,00

4.414.085.30

0,00


2.397.000,00

2200.000.00

5,950.00

5.950,00

5.950,00

5,950,00

4.4LA085.30

0,00


45.000.00

0,00

23.000,00

0,00

5.950.00

0,00

5.950,00

0,00

5,950.00

0.00

5,950,00

0,00


CAPITOLUL 68.02. ASISTENTA SOCIALA TOTAL, din care:

 • A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

 • 1  Centrul de cazare temporara a persoanelor tara adapost, din Municipiul Bacau. apLicatie POR

 • 2  Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor, aplicație POR

 • 3  Reabilitare clădire pentru "Clubul Pensionarilor II", din strada Șoimului

 • B. OBIECTIVE NOI TOTAL, din care:

 • 1  "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire. cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Centrul Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice

 • 2  "Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Cresa nr.9

 • 3 'Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire. cu sisteme care utilizează energie solara* -fond de mediu - Cresa nr.3


6.223.020.00

4.953.342,00

5.166 020,00

4.178.842,00

1.198.990.00

855.562.00


6.223,020.00

4.953.342,00

5.168.020.00

4.178.842,00

1.198.990,00

855.562,00


3.819.030.00

3.223.280.00


3-$19,Q30.0Q

3.223.280.00


4,414.085.30 32.564,70

0,00

0,00

502.000.00

100.000,00

0,00

0,00

245.000.00

0 00

100.000,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

45.000.00

0.00

0.00

0,00


0£Q

0,00

0.00

0,00

0,00

LCQ

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

L20

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LOQ

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

199.363.56

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

L2S

0.00

0.00

L2Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JLOO

0.00

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

5*00

0,00

0,00

0,00

0.0Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0.00

45.000.00

23.000,00

45.000.00

23.000,00

0,00

0.00

5.950.00

5.950.00

5 950.02

5.950,00

LQQ

0.00

5.950,00

5.950,00

5.950.00

5.950,00

Lee

0,00

4.182.157.04

0,00

4.182.157.04

0,00


0.00

0,00

502.000.00

100.000,00

502.000.00

100.000,00

0,00

245.000.00

245.000.00

0.00

100.000,00

100.000,00

000

50.000.00

50.000.00

0,00

0.00

0,00


150.000.00

100,000.00

851.400,00

774.500.00

258,000,00

235,000,00


150.000,00

100.000,00

851,400,00

774.500.00

258,000.00

235.000,00


150.000.00

0.00

100.000,00

0,00

53.400.00

0.00

0,00

0,00

16.100.00

0.00

0.00

0,00


Lee

0,00

w

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

L00

0,00

0.00

0,00

LQ0

0,00

L.QQ

0.00

Lee

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

Lee

0,00

0,00

L2Q

Lee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

150.0D0.OO

100.000,00

150.000.00

100.000,00

0,00

0,00

53.400.00

0,00

53.400.00

0,00

0.00

0,00

16.100.00

0,00

16.100.00

0,00


68.800.00

62.500,00


68.800,00

62.500,00


4 300.00

0.00


LQO

0,00


524.600,00

477.000.00


524.600,00

477 000,00


33.000,00

0.00


0.00

0,000.00      33.000.00

0.00 0,00


33 000.00

0.00


0,00

0,00

0.00

0.00

LOfi

0,00

0,00

0,00


L3Q

0,00

0.00

0.00

0.00

D,00


0,00


0,00

0.00

0,00

0,00

QJ2Q

0,00


0.00

0.00


0,00

0.00HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de aplicare a Programului „CASA VERDE” care va fi cofînanțat de către Agenția Fondului de Mediu, cu fonduri nerambursabile, pentru implementarea soluțiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solară, geotermală și eoliană) ori alte sisteme, care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, la obiective publice din patrimoniul municipiului Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții;

- Ordinul nr. 863/2008, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Locuințelor, pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutul ui-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții"

 • - Ordinul nr. 505/16.03.2009 al Ministerului Finanțelor Publice, pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigura din alte surse decât bugetul de stat;

 • - Ordinul nr. 565/08.05.2009 al Ministerului Mediului, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului;

 • - Nota Internă nr. 9615/03.09.2009, a Direcției Tehnice;

 • - Tema de proiectare nr.9615/03.09.2009, a Direcției Tehnice;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

* Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b”, ale art. 45 (2) lit. „e” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă demararea procedurilor de aplicare a programului „CASA VERDE” care va fi cofînanțat de către Agenția Fondului de Mediu, pentru implementarea soluțiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solară, geotermală și eoliană) Ia obiective publice din patrimoniul municipiului Bacău.

(2) în acest scop:

a) Se va declanșa procedura de achiziție a serviciilor de realizare a Studiului de Fezabilitate „Eficientizarea consumului de energie termicăHa^oty ceti vele publice din patrimoniul municipiului Bacău”;
 • b)  Acest studiu va mai cuprinde analiza cost-beneficiu, documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și a consultanței de specialitate pe toată perioada de evaluare a proiectului;

 • c) în vederea obținerii acordului de cofinanțare, Direcția Tehnică și Direcția Economică, vor depune la Agenția Fondului de Mediu proiectul aprobat de Consiliul Local, până la data de 15.09.2009.

Art. 2. Se aprobă ca în prima etapă să fie selecționate un număr de 17 imobile din patrimoniul municipiului Bacău, valoarea investiției și a cheltuielilor de proiectare fiind estimată, după cum urmează:


Nr. Crt.

Denumire obiectiv

Val.investiție TVA (euro)

Val.SF cu TVA(euro)

Val.SF cu TVA(lei)

i

Spitalul                  de

Pneumoftiziologie

40.000

714.95

3.031,39

2

Centrul     de      îngrijire

Persoane Vârstnice

60.000

1.072,42

4.547,06

3

Colegiul National Ferdinand I

60.000

1.072,42

4.547,06

4

Colegiul National Vasile Alecsandri

20.000

357,47

1.515,67

5

Colegiul Tehnic Anghel Saligny

80.000

1.429,90

6.062,77

6

Colegiul Tehnic    N.V,

Karpen

130.000

2323,59

9.852,02

7

Colegiul Tehnic Henry Coanda

230.000

4.110,96

17.430,47

8

Liceul cu Program Sportiv

32.000

571,96

2.425,11

9

Grup Școlar D. Mangeron

80.000

1.429,9

6.062,77

10

Grup Școlar Grigore Antipa

52.000

929,43

3.940,78

11

Grup Școlar Letea

28.000

500,46

2.121,95

12

Cresa nr.3

122.000

2.180,60

9.245,74

13

Cresa nr.9 (saptamanala)

16.000

285,98

1.212,55

14

Sala Sport C.N.I. Școala C.M. Cancicov

12.000

214,48

909,39

15

Sala Sport C.N.I. Școala Spini Haret

12.000

214,48

909,39

16

Sala Sport C.N.I. Școala Colegiul Pedagogic

12.000

214,48

909,39

17

Sala Sport C.N.I. Școala Constantin Platon

12.000

214,48

909,39

TOTAL

998.000

17.838

75.633,12

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

i l’IIEȘEbiNTEJ)^ ȘEDINȚĂ  \ MIRON^feUiROXANA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI‘'■U/ N t

Nr. 304

Din 07.09.2009

O.P., Gh.ls/R.T./Ex.l/Ds. I-A-4


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, ca urmare a inventarierii efectuate la încheierea anului 2006

Consiliu] Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 120 (1) și (2) și art. 122 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată;

 • - Prevederile art. 14 (2) din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002, privind statutul cadru al unității administrativ- teritoriale;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 64/2005, prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, pe anul 2005;

 • - Prevederile H.G.R. nr. 1347/2001, Anexa nr. 2, prin care s-a atestat inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

 • - Dispoziția Primarului Municipiului Bacău nr. 2170/04.11.2006, privind constituirea comisiei și a subcomisiilor pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, pe anul 2006;

 • - Referatul nr. 12279/21.03.2007, al Direcției de Patrimoniu;

 • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacâu, ca urmare a inventarierii efectuate Ia încheierea anului 2006, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

bun în parte prin acte avizate de Primar și aprobate de Consiliul Local prin hotărâre» în condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Cons, jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE


NR.111

DIN 30.04.2007

RedJGh/nic

Exp.l

Ds.LA-4


ȘCOLI, GRĂDINIȚE, CREȘE, SĂNĂTATE


Nr. Crt.


525.


 • 526.

 • 527.


528.


 • 529.

 • 530.

 • 531.

 • 532.

 • 533.

 • 534.

 • 535.

 • 536.


537.


538.


539.


540.


545.


546.


547.


Cod de clasificare


1.6.2


1.5.3

1.6.2


1.6.2


1.6.5

1.6.2

1.1.2

1.5.3

1.6.2

1.6.2

1.5.3

1.5.11


1.6.2


1.5.3


1.6.2


1.6.6


1.6.1


• 1.6.1


1.6.6


Denumirea bunului


2________

COLEGIUL

NAȚIONAL HENRI

COANDĂ_______

CI - magazie________

C2 - Atelier auto


C3 - Atelier mecanic


C4- Centrală termică

C5 - Garaj_________

C6 - Magazie______

C7 - Pivniță________

C8 — Atelier tâmplărie

C9 - Spălătorie

CIO-Magazie_____

Cil-Pubelă

C12-Școală (B)

CI 3 - Magazie

C14 - Cantină


C15 - Tribună


C16-Cămin(I)


C17-Cămin (2) C18 - Cabină poartă


Elemente de identificare


Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință 4


Valoarea de inventar


Situația juridică


Str.Condorilor nr.8, Stot=31169 mp, Sconstr.-8500mp, Scurți=22669mp

S=218,81mp, cărămidă, tablă________

S=679,31mp, cărămidă, terasă________

S=1363,06 mp, cărămidă, acoperiș tablă__________________________________

S=287,48 mp, cărămidă, acoperiș tablă

S-l 12,07 mp, cărămidă, acoperiș tablă S-59,75 mp, lemn_________________

S=s52,13 mp, beton__________________

S=32,58 mp, cărămidă, terasă________

S=57,18 mp, cărămida, terasă ______

S=25,35 mp, cărămidă, acoperiș tablă

S=40,13 mp, pereți beton____________

S=901,97 mp, cadre beton+BCA, acoperiș tablă, P+2________

S=52,15 mp, cărămidă, tablă_________

S-822,09 mp, cadre beton+BCA, acoperiș tablă, P+l___________________

S-343,08 mp, schelet metaiic+beton

S=600,9 mp, cadre beton + BCA, acoperiș tablă, P+3          _________

S=603,66 mp, cadre bet6h\^ BCA, acoperiș tablă, Pfr‘3


1973


1973

1973


1973


1973 1985 1973 1973 1985 1973 1973 1973


1973


1973


1985


1973

2892


Domeniul public0,02


21ZZI22-1930

1

2

3

4

5

6

548.

1.6.2

C19-Școală (A)

S=1344,41mp, cadre beton+BCA, acoperiș tablă, P+2

1973

71

Domeniul public

549.

1.62

C20 - Sală de sport

S=588,28mp, cadre beton + BCA, acoperiș hidroizolnt

1985

Domeniul public

550.

1.5.12

C21 - Șopron

S=286,93 mp, acoperiș tablă pe stâlpi de beton

1985

551.

1.6.2

GRUP    ȘCOLAR

MIHAIEMINESCU

Str. Mihai Eminescu nr.35, Stot =

6635,45 mp, Sconstr=2276.83 mp,

Steren+curțî=4358,62 mp

1938

î

552.

1.6.51

C2-P.T.

S=18,76 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă,

1970

0,3

ș

553.

1.6.6

C3 - Cabină poartă

S= 12,26 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă

1938

19

554.

1.6.2

C5 - Cantină

S=286,81 mp, pereți cărămidă, acoperiș țiglă

1968

555.

1.6.2

C6 — Liceu

S=1141,23 mp, P+2, pereți cărămidă, cadre armate, acoperiș țiglă

1970

201

556.

1.6.1

C7 - cămin

S=612,30 mp, P+2, pereți cărămidă, cadre armate, acoperiș țiglă

1970

0,05

ti

557.

1.5.3

C8 - Magazie

S=173,64 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă

1974

0,02

558.

1.5.12

C9- Șopron

S=31,83 mp, pereți lemn, acoperiș tablă

559.

1.6.2

GRUPUL ȘCOLAR DE ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI GRIGORE ANTIPA

Str. Henri Coandă nr.7,

Stot=12122,08 mp,

Sconstr=3328,33 mp,

Steren+curți =8793,75 mp

560.

1.6.1

CI - Cămin

S=568,14 mp, P+3, cadre beton+BCA, acoperiș terasă

1979

77

561.

1.6.2

C2 - Cantină

S—806,99 mp, cadre beton + BCA, acoperiș terasă       . —

1979

92

562.

1.5.1

C3 - Șopron

S=26,54 mp, pereți cărămidă’^ăcoperiș tablă                      *\

563.

1.1.12

C4 - Coș fum

S—5,71 mp   L; ,—£---------

Ll-j ti 4-------------


0

1

2

3

,

4

5

6

564.

1.5.3

C5 - Magazie

S-6,56 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă

Domeniul public

565.

1.6.31

C6 - Stație gaze

S=5,31 mp, împrejuire plasă, acoperiș tablă

566.

1.5.3

C7 - Magazie

S=3,2 mp, cărămidă, tablă

567.

1.6.2

C8 - Sală sport

S=497,81mp, cadre beton , BCA, terasă

1979

141

568.

1.6.2

C9 - Sală curs

S=761,63 mp, P+3, cadre beton, BCA, tablă

1979

415

569.

1.6.6

CIO - Cabină poartă

S”l,88 mp, cărămidă, șiglă

570.

1.6.2

Cil - Atelier

S-606,45 mp, P+l, cadre beton, BCA,

1979

86

acoperiș tablă

S5

571.

1.5.3

C12-Magazie

S=12,065 mp, cărămidă, acoperiș tablă

572.

1.6.2

C13-Garaj

S=26,40 mp, cărămidă, acoperiș tablă

■5

573.

1.6.2

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCȚII DE MAȘINI „DUMITRU MANGERON”

Str. Aeroportului nr.5,

Stot=13331,41 mp, Sconstr. = 3528,46 mp

Steren+curți = 9802,95 mp

574.

1.6.2

CI - Sală curs CORP A

S=551 mp, S+P+3, pereți beton, terasă izolație asfaltică

1980

363

575.

1.6.2

C2 — Sală curs CORP B

S-551 mp, P+3, pereți beton, terasă izolație asfaltică

1980

240

Ti   «

576.

1.6.1

C3 - Cămin

S=526,20 mp, P+3, beton, izolație asfaltică

1980

238

577.

1.6.2

C4 - Cantină

S=450,20 mp, P+l, beton, izolație asfaltică

1980

191

- -

578.

1.6.2

C5 -Atelier

S=511,50 mp, P+l, beton, acoperiș tablă

1980

866

579.

1.5.3

C6 - Magazie

S=108,56   mp, pereți cărămidă,

acoperiș tablă

580.

1.6.51

C7 - P.T.

S=61 mp, pereți cararțHdă, acoperiș tablă                 2?

581.

1.6.2

C8 - Sală sport

S=570 mp,, beton, adoperiș^blă

1980

, gt t       ț    j ■ i

126

i


0

1

2

3

4

5

" .... 1 -

6

582.

1.6.2

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL LETEA (LICEU INTERNAT)

Str. Letea, Stot=12212,I6 mp,

Sconstr.=2395,97 mp Steren+curți=9 816,19 mp

Domeniul public

583.

1.6.1

CI - Internat

S=721,17 mp, cărămidă, țiglă

1939

103

37

584.

1.6.6

C2 - Chioșc

S=5,48 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă

1972

0,2

585.

1.6.2

C3 - Liceu

S=627,01 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă

1962

81

586.

1.6.2

C4 - Cantină

S=837,73 mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă

1972

196

7?   ""W

587.

1.1.2

C5 - Magazie

S=99,24 mp, metal, acoperiș tablă

1982

12

588.

1.5.3

C6 - Beci

S= 10,74 mp, metal, acoperiș tablă

589.

1.5.3

C7-Pivniță

S=2,21 mp,

3-7    W

590.

1.1.2

C8 - Magazie

S=47,85 mp, metal, acoperiș tablă

1982

7*”**3?

591.

1.1.2

C9 - Magazie

S=37,31 mp, metal, acoperiș tablă

1982

33   **33

592.

1.6.6

CIO- Cabină poartă

S=7,23 mp, metal, acoperiș tablă

1981

2

593.

1.6.2

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL LETEA (LABORATOARE)

Str. Letea

Stot=2866,58 mp Sconstr.~1050,08 mp Scurtimi 816,5 mp,

33'**33

594.

1.1.2

C1 - Magazie

S=43,54 mp, metal, acoperiș tablă

1983

7

3î”"33

595.

1.1.2

C2 - Magazie

S=29,31 mp, metal, acoperiș tablă

1983

596.

1.6.2

C3 - Laborator chimie

S=736^26mp, cărămidă, acoperiș țiglă

1982

3

«“*33

597.

1.1.2

C4 — Șopreon

S=65,71 mp, tablă

1987

2

598.

1.6.2

C5 — Laboratoare

S~175,26 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1972

15

33***33

599.

1.6.2

GRUPUL ȘCOLAR POȘTĂ         ȘI

TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN”

Str. Mioriței 76 bis, Stot=22335,71 mp

Sconstr.=5913,95 mp,

Scurți=16421,76 mp

600.

1.5.3

CI - Magazie

S=63,27 mp, cărămidă, acoperiș tablă

601.

1.6.2

C2 - Sală sport

S=616,93 mp, cărămidă, terasă hidroizolație

1977

71

3?"' "77

602.

1.6.2

C3 — Liceu

S-1962,34 mp, BC^rinveliș tablă,

P+2  —

—  — ■■ i———■ •JjLj              rî tw.’ i i -I

T976;--"

-

385

Î7~"77

0

1

2

3

J-^k       .     ■                         ■    ■

4

5

6

603.

1.5.3

C4 - Magazie

S= 185,40 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1996

40

Domeniul public

604.

1.53

C5 - Magazie

S=65,35 mp, cărămidă, acoperiș tablă

605,

1.1.10

C6 - Rampă

S-32,05 mp, cărămidă, terasă hidroizolație

1973

17

606.

1.6.32

C7 - Stație gaz

S=39,07 mp, acoperiș tablă, împrejmuire plasă sârmă

15***"ts

607.

1.6.2

C8 - Cantină

S=709,14 mp, cărămidă, terasă hidroizolație, S+P

1980

357

608.

1.6.6

C9 - Cabină poartă

S-22,09 mp, cărămidă, acoperiș tablă

609.

1.5.3

CIO-Magazie

S=79,59 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1982

3

610.

1.5.3

Cil - Magazie

S=21,22 mp, cărămidă, acoperiș tablă

15    55

611.

1.5.3

C12 - Magazie

S=78,18 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1980

1,5

612.

1.5.3

C13 - Magazie

S= 12,54 mp, cărămidă, acoperiș tablă

613.

1.6.1

C14 - Cămin internat

S-1073,22 mp, cărămidă, terasă hidroizolație

1970

322

614.

1.62

C15     -     Școală

profesională

S=717,26 mp, cărămidă, terasă hidroizolație, P+l

1969

110,1

57*""55

615.

1.6.4

C16    -    Clădire

administrativă

S=169,62 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1946

20

55   ">5

616,

1.6.5.1

C17-P.T.

S-24,72 mp, cărămidă, acoperiș tablă

55" "^5

617.

1.6.5.1

C18-P.T.

S=9,23 mp, cărămidă, acoperiș tablă

5?" M

618.

1.6.3.2

C19-Pubelă

S=22,73 mp, pereți beton

55

619.

1.6.2

COLEGIUL

NAȚIONAL „FERDINAND”

Str. George Baco vi a nr.45, Stot =

22937,62 mp, Sconstr=5889,70 mp Scurțî=17047,92 mp

55“"5?

620.

1.5.3

CI - Magazie

S=89,91 mp, cărămidă, acoperiș tablă

>♦"*“55

621.

1.6.2

C2 - Cămin

S=:621,96 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2

182

5?   *55

622.

1.6.2

C3 - Liceu

S=365,28 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

70

623.

1.53

C4 - Pivniță

S=7,12 mp, cărămidă

624.

1.6.2

C5 - Cantină

S=418,22 mp, cărămidă^- -terasă, hidroizolație                    ('' ' ■ . >

10

j 625.

1.6.1

C6 - Cantină

S=682,10 mp, cărăntidă/acop.tablă “•

A-------------

55     ti

originalul!


0

1

2

3

r-\ f—----------

4

5

6

648.

1.6.2

C8 - Liceu

S= 1132,20 mp, construcție celulară, cărămidă, acoperiș tablă, P+2

1964

276

Domeniul public

649.

1.6.2

COLEGIUL

NAȚIONAL „VAS1LE ALECSANDRI”

Str.V.AIecsandri nr.37, Stot=9146,36 mp, Sconstr=3342,72 mp, Scurți=5803,64 mp

650.

1.6.2

C1 - Liceu

S=1796,59 mp, cărămidă, acoperiș țiglă, P+l

1935

440

651.

1.5.3

C2 - Pivniță

8=87,50 mp, cărămidă, planșeu beton

1968

1

652.

1.6.2

C3 - Cămin

S=715,24 mp, beton ,acoperiș tablă, P+4

1970

229

653.

1.5.3

C4 - Magazie

S=54,24 mp, cărămizi, bolțari, acoperiș etemită

1985

2

654.

1.6.2

C5 - Sală sport

S=579,ll mp, beton, terasă hidroizolată

1976

86

655.

1.1.2

C6 — Chioșc

S-5,66 mp, tablă

656.

1.5.3

C7 - Magazie

S=4,10 mp, cărămidă, acoperiș etemită

657.

1.6.2

C8 - Atelier

S=97,57 mp, zidărie bolțari, acoperiș țiglă

1970

1,2

658.

1.6.6

C9 - Cabină poartă

S=2,71 mp, cărămidă, acoperiș țiglă

659.

1.6.2

LICEUL       CU

PROGRAM SPORTIV

Str.9 Mai, Stot=5543,40 mp, Sconstr=1750,96 mp, Scurți=3792,44 mp

660.

1.5.3

CI — Magazie

S=25,05 mp, cărămidă, planșeu beton

1985         1

2

661.

1.6.2

C2 - Sală sport, ateliere

S=814,68 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1961

185,45

662.

1.6.5

C3 - Centrală termică

S=104,83 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1972

38

663.

1.6.3.2

C4 - Stație gaz

S=3,84 mp, tablă, acoperiș etemită

664.

1.6.2

C5 - Liceu

S=802,56 mp, construcție celulară, cărămidă, acoperiș țiglă, P+2

1964

109,2

665.

1.6.4

COLEGIUL ECONOMIC   „ION

GHICA”-SEDIU

Str. 9 Mai nr.104, Stot=10313,3 mp, Sconstr=2758,18 mp,

Scurți=7555,14 m p           X vX -

666.

1.6.2

Ci - Școală

S= 1187,28 mp, cărămidă, ă^)eriș tablă, P+2                    !

1969 A

3510

1

2

3

^4

r      5

6

691.

1.6.2

COLEGIUL

NAȚIONAL

PEDAGOGIC „ȘTEFAN     CEL

MARE”

Str.Spiru Haret nr.6.

Stot=28419,27 mp

Sconsti=:=4572,73 mp

Scurți=23846,54 mp

1938

Domeniul public

692.

1.5.3

CI - Magazie

S=4,60 mp, cărămidă, acoperiș tablă

71

693.

1.53

C2 - Magazie

S=50,69 mp, cărămidă, acoperiș tablă

75*  15

694.

1.5.3

C4 - Magazie

S=21,14 mp, cărămidă, acoperiș tablă

57

695.

1.53

C6 - Magazie

S"9,09 mp, cărămidă, acoperiș tablă

696.

1.63

C7 - Liceu (clădire veche)

S=1810,47 mp, cărămidă, acoperiș țigla, P+l

117874

15  ~>1

697.

1.6.2

C9 - Pivniță

S= 176,06 mp, cărămidă

698.

1.6.2

CIO-Liceu

S=769,91 mp, structură beton, terasă hidroizolantă, P+2

251

699.

1.1.2

Cil - Chioșc

S-7,09 mp, din lemn

«"““li

700.

1.6.2

C12-Internat

S=813,44 mp, structură beton, terasă hidroizolantă, P+2

264

701.

1.6.2

C13 - Internat

S=641,41mp, structură beton, terasă hidroizolantă, P+2

702.

1.6.2

C14 -Magazie

S-l 1,43 mp, cărămidă, acoperiș tablă

17

703.

1.6.6

CI5 - Cabină poartă

S=15,10mp, lemn + cărămidă, acoperiș tablă

0,2

704.

1.63

C16 — Cantină

S—842,30    mp, beton, terasă

hidro izolată

31

705.

1.6.4

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SAL1GNY5’-SEDIU

Str.Vasile Alecsandri nr.18, Stot=17939,76mp

SconstF=6185,66 mp

Scurți=l 1754,1 mp

77 ”*“75

706.

1.63

CI - Sală curs (E)

S=608,87 mp, structură beton, terasă hidroizolantă, P+3

1972

167

75

707.

1.6.2

C2 - Magazie

S=34,24 mp, cărămidă, acoperiș tablă

708.

1.63

C3 - Magazie

S— 17,77 mp, cărămidă, acoperiș tablă

709.

1.63

C4 - Magazie

S=29,53 mp, cărămida, acoperiș ta^ăț>

710.

1.6.2

C5 - Ateliere

S=689,10 mp, cadre beton+cărăn6j.dă, terasă hidroizolantă, P+2        1 i

1972

192

■ >

Li

j

0

1

2

3

4

5

6

711.

1.62

C6 - Sală de sport

S=592,77 mp, plăci beton, acoperiș terasă hidroizolantă, P+l

1974

51

Domeniul public

712.

1.6.2

C7 - Magazie

S=5,05 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1962

0,2

«" St

713.

1.1.2

C8 - Șopron

S=89,l 1 mp, acoperiș eternită pe stâlpi de metal

714.

1.6.2

C9 - Magazie

S=14,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă

715.

1.6.2

CIO-Pivniță

S=96,02 mp, beton

716.

1.62

Cil - Cantină

S=1200,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1974

194

717.

1.6.2

C12- Garaj

S=59,43 mp, cărămidă, acoperiș tablă

«

718.

1.6.5

C13 - Centrală termică

S=422,04 mp, cărămidă, acoperiș tablă

719.

1.1.12

C14-Coș fum

S=15,02 mp, cărămidă

720.

1.1.12

C15 - Coș fum

S=6,43 mp, cărămidă

5

721.

1.6.2

C16 — Magazie

S-17,56 mp, cărămidă, acoperiș tablă

722.

1.6.2

C17-Sală curs (C)

S=1070,77 mp, structură beton, acoperiș terasă hidroizolantă, P+2

1980

192

n'Al

723.

1.6.2

C18 - Sală curs (A)

S=1217,43mp,    structură beton,

acoperiș tablă, P+3

1972

459

724.

1.6.2

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY -CĂMIN

Str.Vasile Alecsandri nr.35, Stot=1617,54 mp Sconstr=887,70 mp Scurți-729,74 mp

725.

1.6.1

CI - Cămin

S=887,80 mp, beton, acoperiș tablă

1954

263

726.

1.6.2

ȘCOALA      CU

CLASELE     I-VIII

„Al.I.Cuza” BACĂU

Str. Oituznr.14 Sîot^l 0933,70 mp Sconstr=3022,84 mp Scurți=7910,86 mp

727.

1.62

CI- Corp A2

S=486,44 mp, construcție beton, terasă hidroizolata, P+2

1979

448

728.

1.6.2

C2-Corp Al

S= 1216,57 mp, construcție beton, terasă hidroizolantă, P+l

1973

110

729.

1.62

C3 - Magazie

S=29,9I mp, cărămida, acoperiș tablă

730.

1.62

C4 - Corp A

S=723.66 mp, cărămidă, acoperiș țiglă

49

731.

1.62

C5 - Tribună

S=34,69 mp, structură metalică

A" 'A

75“

732.

1.62

C6 - Corp atelier

S=476,78 mp, cărămidă, acoperiș țiglă

0

1

2

3

-

5

6

753.

1.6.2

ȘCOALA      CU

CLASELE I-VIII „G.M.CANCICOV” (GRĂDINIȚA NR.5)

Str.Prieteniei nr.5,

Stot-12472.03 mp

Sconstr= 1874,07 mp

Scurți-10597,96 mp

Domeniul public

754.

1.6.5

C1 — Centrală termică

S=64,35 mp, cărămidă, acoperiș tablă

755.

1.6.2

C2 - Școală + grădiniță

S=1713,10 mp, structură beton+BCA, acoperiș tablă, P+I

103

756.

1.5.3

C3 - Magazie

S-18,40 mp, tablă

5

757.

1.6.2

C4-Garaj

S=78,22 mp, cărămidă, acoperiș tablă

68

758.

1.62

ȘCOALA      CU

CLASELE I - VIII „ION CREANGĂ”

Str.Tipografilor nr. 11, Stot=7294 mp Sconstr=l 179 mp Scurți=6115 mp

1993

759.

1.62

CI - Școală

S=539 mp, structură beton + BCA, acoperiș tablă, P+2

59176

760.

1.6.2

C2 — Sală de sport

S=640 mp, structură beton + BCA, acoperiș tablă

8992

761.

1.1.5

C3 - Teren sport

S=3960 mp, beton

762.

1.6.2

ȘCOALA      CU

CLASELE 1 - VIII „MIRON COSTIN”

Str. Miron costin nr.64, Stot=8259,44 mp SconstF=2201,73 mp Scurți=6057,71 mp

763.

1.6.2

CI — Școală

S= 1480,53 mp, cărăm id ă, acoperiș tablă, P+1

1970

184

»»   n

764.

1.6.2

C2 - Sală sport

S=512,55 mp, plăci beton, acoperiș terasă hidroizolată

1970

90

765.

1.6.2

C3 - Magazie

S=7 mp, cărămidă, acoperiș tablă

766.

1.6.2

C4 - Pivniță

S=13,llmp,

767.

1.1.2

C5 - Șopron

S-28,09 mp, acoperiș etemită pe stâlpi metalici

768.

1.6.2

C6 - Magazie

S=132,57 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1970

2

769.

1.6.2

C7 - Garaj

S=16,61  mp, cărămidă, acoperiș

etemită          j----- .

770. |     1.6.6

C8 - Rampă

S=1 ],27mp,                  Qfj

țH--------

37

0

1

2 ~

-

5

6

824.

1.6.2

ȘCOALA      CU

CLASELE I - VIII NR.I0

Str. Pictor Andreescu nr. 1 Stot=7708,49 mp, Sconstr= 1560,94mp, Scurți-6147,5 5mp

Domeniul public

825.

1.6.2

C1 - Școală

S=790,15 mp, structură beton, acoperiș tablă, P+2

1964

200

826.

1.6.2

C2 - Magazie

S=3,47 mp, cărămidă, tablă

77    77

827.

1.1.12

C3 — Coș fum

S=5,68mp, cărămidă

828.

1.6.2

C4 - Luminator

S-6,29 mp, sticlă

«""S-l

829.

1.6.2

C5 - Luminator

S=6,04 mp, sticlă

75*”77

830.

1.6.2

C6 - Ateliere

S-147,67 mp, structură beton, tablă

1964

9

831.

1.6.2

C7 - Sală sport

S=584,15 mp, structură beton, hidroizolație

1964

125

17   *15

832.

1.1.2

C8 - Magazie

S-17,49 mp, tablă

833.

1.6.3.2

Gard beton

L=123 m, beton

1964

80

57     1?

834.

1.6.32

Gard plasă sîrmî

L=34m. plasă sîrmă

1964

5

835.

1.6.2

ȘCOALA      CU

CLASELE I - VIH „SPIRO HARET* (NR.18)

Str. Vasile Aiecsandri nr.14, Stot=5807,19 mp Sconstr=l 173,95 mp Scurți=4633,24 mp

836.

1.6.2

CI - Magazie

S=73,38 mp, cărămidă, carton asfaltat

1968

2

837.

1.6.2

C2 — Corp A — Școală

S=616,49 mp, cărămidă, tablă, P+3

1968,1995

119

ai ”"t>

838.

1.6.2

C3 — Corp B — Școală

S=475,67 mp, constr.prefabricate, terasă hidroizolată, P+4

1972, 2000

193

77   W

839.

1.6.2

C4 - Magazie

S“8,41 mp, cărămidă, carton asfaltat

840.

1.6.3.2

Gard metal

L=35,5 m

2000

841.

1.6.3.2

Gard zid

L=283 m, cărămidă

842.

1.6.2

ȘCOALA      CU

CLASELE I - VIU „GEORGE BACOVIA” (NR.27)

Str. Carpați nr.12, Stot=6367 mp, Sconstr= 1905,14 mp,

Scurți=4461,86 mp

843.

1.6.2

CI - Săli curs

S=1254,24 mp, structură beton, acoperiș tabla, P+2

250

77    T>

844.

1.6.2

C2 - Sală sport

S=584,50 mp, structură ^6t6n, hidroizolație                L+ ;

1979';;; \

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

892

0

1

2

3

”'-^4----

5

6

923.

1.6.2

C3-CIădire3

S=240mp, cadre beton +BCA, hidroizolație, P+l

1969

CLĂDIRI

1,2,3,4-176

Domeniul public

924.

1.6.2

C4- CIădire4

S=240mp, cadre beton +BCA, hidroizolație» P+l

1969

925.

1.6.2

C5- Beci

S=15mp, beton

1969

4

926.

1.1.2

C6-Magazie

S-25mp, tablă

1990

20

927.

1.62

GRĂDINIȚA NR.27

Str.     Alecu     Russo     nr.59,

Stot—451 l,53mp,

Sconstr.=l 062,05mp,

Scurți=î3449,48mp.

928.

1.6.2

CI-Grădiniță

S=931,38mp, cadre beton+BCA, acoperiț tablă» P+l

«

929.

1.6.2

C2- Pivniță

S=97,80mp, beton

930.

1.6.5

C3- Centrală termică

S=32,87mp, cărămidă, acoperiș tablă

931.

1.62

GRĂDINIȚA NR. 31

Str.Bicaz nr.3, (vezi școala nr.21)

931.

1.62

GRĂDINIȚA NR. 32

Str. Bicaz nr.17 (vezi școala nr.l)

1979

136

932.

1.62

GRĂDINIȚA NR.6

Str. Vasile Pârvan nr.22 (vezi școala de arte și meserii)

933.

1.6.2

GRĂDINIȚA LETEA

Str. Letea nr.17, Stot=281mp, cărămidă, acoperiș țiglă

934.

1.62

CREȘANR.3 (Centrul Daniel)

Str. Pictor Andreescu 5, prefabricate, beton, terasă, P+l

1975

1429

935.

1.62

CREȘANR.3-1

Str. Pictor Andreescu 5

1977

211,3

936.

1.6.2

CREȘA NR.9

Str. Ozanei nr.9, zidărie portantă, P+l

125

SĂNĂTATE

937.

1.62

SPITALUL de Pneumoftiziologie Bacău

Bacău,        str.Oituz        nr.72,

Sconstr=459mp, beton+căramidă, P+2

1972

167

938.

1.62

Pavilion adulți -Pavilion copii

Sconstr=7(Xhnp,     beton+cărămjd&r-

P+2,

v 1979

396

939.

1.62

Dispensar de specialitate

S=430,83mp, beton+cărămid^P+l

*1>58

155

șCONFO^M^U ORK^NAL

□L v;

1'

0

1

2

3

5

6

940.

1.62

Centrul M.R.F.

S=I73,27mp, beton+cărămidă,P

1948

14

Domeniul public

941.

1.6.2

Spălătorie-călcătorie

S=397,13mp, beton+cărămidă

1955

33

942.

1.6.2

Bloc alimentar + magazie

S=258mp, beton+cărămidă, P

1900

19

„““75

943.

1.6.2

Clădire administrativ

Sr=52,13mp, beton+cărămidă, P

1900

2

57"“"*T5

944.

Morga

S=17mp, cărămidă+beton, P

1916

0,5

7?'    77

945.

Stație epurare

S-25,78mp, beton+cărămidă, P

1959

7<”^77

946.

Stație oxigenare

S-7,2mp, cărămidă+beton, P

1972

5

77 **”77

947.

Bazin apă potabila și casa vane

S=59,44mp, beton+cărămidă, P

1990

50

1777

948.

Atelier

S=19,4Imp, cărămidă+beton, P

1981

0,5

949.

Teren aferent spital TBC

S=I0578mp, vecini: N-teren de stat, E-str.Oituz, S-teren Primăria Bacău, V- teren prop.particulară

77    n

/ 7,1 '■)

LOCUINȚE SOCIALE, LOCUINȚE A.N.L., CLĂDIRI ȘI TERENUĂrtU DESTINAȚIE SOCIALĂ ALTE SPATII LOCATIVE PROPRII

Nr. CrL

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1003

1.6.2

Clădire asistență socială Cantina      Municipală

Bacău

Situată în str.Ștefan cel Mare nr.7

1998

115806

Domeniul public

1004

Teren aferent construcției Cantina      municipală

Bacău

S=768,53mp, vecini: N-cale acces, S-teren Consiliul Local, E-str.Șt.cel Mare, V - teren Consiliul Local

1998

6917

1005

1.6.2

Clădire Cămin Pensionari Bacău

Aleea Ghioceilor 2, structură beton armat, tâmplărie^pereți cărămidă, 230 locuri (cămin, cantină, atelier întreținere, garaj, pergolă parcare auto)

1997

517

1006

Teren aferent construcției Cămin pensionari Bacău

S=5740mp, Aleea Gioceilor nr.2, N-cale acces, E-Aleea Ghioceilor, S-Leagăn nr.2, V-Cimitir Evreiesc

1997

1007

1.6.2

Clădire Asistență Socială „Centrul Pistruiatul”

Str.Oituz nr.72, S^lOmp, vecini: NE-Spitalul TBC, S-Str.OîtUZ, V-Romtelecom

1997

1008

Teren aferent „Centrul Pistruiatul”

Str.Oituz nr.72, S=210mp, vecini: NE-Spitalul TBC, S-str.Oituz, V-Romtelecom

1997

1009

Teren aferent clădire socială str. Tecuciului 21

Str. Tecuciului nr.2i, S=2986mp, vecini: N.V.S.E-teren prop.particulară

1994

LOC1

JINȚE SOCIALE

1010

Locuințe sociale

Str. Bucegi bl. 138, sc.A+B, 45 apartamente                         j

_ 2000

198213,8

1011

Locuințe sociale

Str. Mioriței, bl.88a, scara apartamente                    / *

'20Q4\

1

2444084,30

USD
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. II 1/30.04.2007 și înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a unui număr de 4 (patru) Săli de Sport cu valoarea de inventar a acestora, construite prin Compania Națională de Investiții SA București; trecerea din domeniul privat în domeniul public al terenurilor transmise pentru construirea Sălilor de Sport și restituite la terminarea investiției și recepția finală, precum și delegarea administrării către Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, beneficiare a Sălilor de Sport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Prevederile art.7 lit.”e” și art.8 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 12 din Normele Metodologice pentru derularea Programului „Săli de Sport” prin Compania Națională de Investiții S.A., aprobate prin H.G. rir.818/2003;

 • -  Prevederile art.4l din Legea nr.354/15.07.2004, pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995;

 • -  Referatul nr.46950/13.11.2007 al Direcției Patrimoniu;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin. (9) și ale art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art 1.(1) Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, cu valorile de inventar stabilite prin procesele-verbale de recepție finală, a unui număr de 4 (patru) Săli de Sport realizate prin Compania Națională de Investiții

S.A., după cum urmează:

 • 1. Sala de Sport a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, din str. Spiru Haret nr.6.

 • 2. Sala de Sport a Școlii Generale nr.4 „G.M.Cancicov” Bacău, str. Prieteniei nr,73.4, Sala de Sport a Școlii Generale nr.2 „Constantin Platon” Bacău, str. 9 Mai nr.64.

 • (2) Elementele de identificare ale bunurilor și valoarea de inventar ale acestora sunt prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3)  Se modifică în mod corespunzător H.C.L. nr.l 11/2007, privind actualizarea inventarului domeniului public.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, a terenurilor transmise inițial pentru construirea celor 4 (patru) Săli de Sport, restituite și predate de către Compania Națională de Investiții SA, la recepția finală a acestor obiective de investiții.

Suprafețele acestor terenuri sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, menționată la art.l alin.2, din prezenta hotărâre.

Art.3. Terenurile și clădirile - Sălilor de Sport - care fac obiectul prezentei hotărâri, se dau în folosință gratuită pentru desfășurarea activității școlare, iar acestea fac parte din domeniul public al municipiului Bacău și sunt în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău — prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, aceste unități fiind:

 • 1. Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare’* Bacău, din str. Spiru Haret nr.6.

 • 2. Școala Generală nr.4 „G.M.Cancicov” Bacău, str. Prieteniei nr.73.

 • 3. Școala Generală nr.18 „Spiru Haret” Bacău, str.V.Alecsandri nr.14.

 • 4. Școala Generală nr.2 „Constantin Platon” Bacău, str. 9 Mai nr.64.

Art.4, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


NR.505

DIN 28.12.2007

Red.I.Gh./N.D.

Exp.l

Ds.I-A-4


ROMÂNIA                               ANEXA

JUDEȚUL BACĂU                        la Hotărârea nr. 505 din 28.12.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons JrMGOLAEOVIDIU POPOVICI / *     ' A/7          y


^(VG^^âwJN^RAGOȘ


LISTA BUNURILOR IMOBILE

Nr. Crt.

Denumirea sălii

Elemente de identificare

Valoare Lei, cu TVA

Anul PTF./

Obs.

1.

Sală de Sport -Colegiul     Național

Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

Str.Spiru Haret nr.6, Sconstr.-1779.91 mp, Regim înălțime - P, Capacitate = 1 50 loc. Vecini:     N-Parcul

Cancicov, E-Spitalu) Județean,     S-Alei

acces parc, V-Parcul Cancicov

2.976.144,06

2007

P.V.recepție finală 3409/2007

2.

Teren aferent sală sport

S 2652 mp,

Str. Spiru Haret nr,6

fără

H.C.L.

146/2005 a fost trecut din

d.public în

d.privat

3.

Sală de Sport - Școala

Generală         nr.4

„G.M.Cancicov” Bacău

Str.Prieteniei nr.73,

S con str. “1.102,24mp, Regim înălțime -P, capacitate =   50

locuri,

1.705.757,78

2004

P.V. recepție finală

nr. 1705-H/

2006

4.

Teren aferent sală sport

SM 102,24 mp

Str. Prieteniei nr.73

fără

5.

Sală de Sport - Școala generală nr. 18 „Spiru Haret” Bacău

Str. V. Alecsandri nr.14, Sconstr = HO2,24mp, regim înălțime     -     P,

capacitate = 50 locuri,

1.663.159,43

2004

P.V.recepție finală nr.2470-HZ 2006

6.

Teren aferent sală Sport

Str.V.     Alecsandri

nr.14, S=1101,10mp

fără

7.

Sală de sport Școala

Generală nr.2 „C-tin Platon” Bacău

Str. 9 Mai nr.64, S=1102,24mp, capacitate - 50 mp Regim înălțime - P,

1.689.795,62

2004

P.V.recepție finală nr.2469- H/ 2007

8.

Teren aferent sală de sport

Str. 9 Mai nr.64

S=1101,10mp

fără

PI

CRJ

IA * A

ytNTEț) CREDINȚĂ

București ROMÂNIA

Str. Arcului nr. 11 A, sector 2, 021031, București; tel/fax: 40-21-211.34.11; fax direct: 40-21-210.61.41;

e-mail: office@aifabit.ro; www.alfabit.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

realizat conform HG nr. 28 din 09.01.2008

„Eficientizarea consumului de energie termica”
pentru
16 locații apartinand PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

RLFR-BIT


mnsmui.

■ucuraiti ROMANIA

Beneficiar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU - BACĂU

Denumirea lucrării

Eficientizarea consumului de energie termica

Faza

Studiu de fezabilitate

Număr proiect

2300/2009

Volum unic

Toate specialitățile

A

EXEMPLARUL NR......

Acest volum cuprinde


file ....i(L..planse.


anexe


COORDONATOR DE PROIECT,

S.R.L,


lueurttll ROMANIA


CUPRINS

A. PĂRȚILE SCRISE

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Amplasamentul

  • 1.3. Titularul investiției..........

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorii studiului

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  • 2.1. Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

 • 2.2. Descrierea investiției

 • 2.2. a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții

pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat

 • 2.2. b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat

un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung)

 • 2.2. c. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica, după caz

 • 2.3. Date tehnice ale investiției

 • 2.3. a. Zona si amplasamentul

 • 2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

2.3 .c. Situația ocupărilor definitive de teren

 • 2.3. d. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de

investiții

 • 2.3. e. Studii de teren

Ql nu n oi i

București ROMANIA

2.3 .f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

 • 2.3.g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 2.4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției

 • 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

  • 3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

 • 4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR

PERFORMANTA FINANCIARA

 • 4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei

de referința.

 • 4.2. Analiza opțiunilor

 • 4.3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea cumulata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost

beneficiu

 • 4.4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost beneficiu

4.5 Analiza de senzitivitate

 • 4.6. Analiza de risc

 • 5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI

 • 6.1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

 • 6.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare

 • 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

  • 7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

  • 7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

  • 7.3. Durata de realizare (luni)

  • 7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)...............................................................99

  • 7.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția,

după caz

Cil CQ^QIT I IL.I H Ol I


S.RX.


București ROMANIA

 • 8. ANEXE

Anexa 1 Certificate de urbanism; Facturi; Avize de principiu privind asigurarea utilităților; Aordul de mediu; Alte avize si acorduri de principiu specifice

B, PĂRȚILE DESENATE

RLFR-B'T

Bucuretfl ROMANIA

A. PĂRȚILE SCRISE

l.DATE GENERALE

1.1» Denumirea obiectivului de investiții

„Eficientizarea consumului de energie termica” la 16 obiective aflate in subordinea Primăriei municipiului Bacau -prin montarea de panouri solare pentru preparare apa calda menajera» pompa de căldură, turbina eoliana si instalație de biogaz. Cele 16 obiective prezentate in studiu sunt:

Ol - Spitalul de pneumofiziologie;

02 - Căminul de îngrijire persoane vârstnice;

03 - Colegiul Ferdinand I

04 - Colegiul Vasile Alecsandri;

05 - Colegiul Th. Anghel Saligny;

06 -Liceul cu program sportiv;

07 - Colegiul Henry Coanda;

08 - Gr. Școlar D. Mangeron;

09 - Gr. Școlar Grigore Antipa;

010 - Colegiul N.V. Karpen;

011 - - Gr. Școlar Letea;

012-Cresa nr.9;

013 - Sala sport C.N.I. SC. C.M. Cancicov;

014 - Sala sport C.N.I. SC.Spiru Haret;

015 - Sala sport C.N.I. SC. Col. PEDAGOGIC;

016 - Sala sport C.N.I. SC. C-tin Platon;

 • 1.2. Amplasamentul


Obiectivele de investiții sunt

amplasate in Județul Bacau la 16 locații aflate in subordinea

Primăriei Municipiului Bacau.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35* latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuși și Săucești, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Căîugăra, Măgura și Mărgineni. între eceste limite orșul ocupă o suprafață de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151 -181 m.

Poziția și cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a așezării de pe Bistrița, încă din Evul Mediu Bacăul devenind un important nod de intersecție a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Șiretului sau Drumul Moldovenesc, care unea orașele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Pacuri i, ce începea la Moinești, cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Brașovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpații Orientali prin păsurile Ghimeș, Bicaz, Tulgheș, și cu drumul plutelor, pe Bistrița. Toate arterele din NV și SV se îndreptau spre bazinele Bârladului și Prutului prin nordul Colinelor Tutovei.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

 • 1.3. Titularul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Strada Marasesti nr.6, Bacau, cod postai 600017

Telefon: 0234.581.849

Fax: 0234.588.757

Email: informarecetateni@primariabacau.ro

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Strada Marasesti nr.6, Bacau, cod postai 600017

Telefon: 0234.581.849

Fax: 0234.588.757

Email: informarecetateni@primariabacau.ro

 • 1.5. Elaboratorii studiului

S.C. ALFA BIT S.R.L. - BUCUREȘTI

Str. Arcului nr. 1 IA, Sector 2 București

Tel; 0212113411

E-mail: office@alfabit.ro

Ql C'j^QIT nurn di i


București ROMANI*


STUDIU DE FEZABILIIATE

"EFICIENT! ZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTJNAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 2.1. Situația actuala si informații despre entitatea

RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului Bacau .

In prezent la cele 16 obiective incalzirea si necesarul de apa calda menajera se asigura prin racord la CET sau prin centrale proprii electrice sau cu combustibili gazosi.

 • 2.2. Descrierea investiției

Investiția „Eficientizarea consumului de energie termica” pentru cele 16 obiective ale Primăriei Municipiului Bacau vizeaza:

 • - pe de o parte, reducerea dependentei de energie electrica, protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru producția de energie termica, modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale, crearea posibilității de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, fapt ce va conduce, de asemenea, la creșterea numărului de locuri de munca.

 • - iar pe de alta, reducerea cheltuielilor bugetului societății afectate de consumul de combustibili si imbunatatirea echilibrului bugetar, întrucât, in prezent, sistemul actual implica o slaba independenta financiara.

O previziune simpla, in contextul anticipării unor creșteri ale tarifelor la combustibili clasici - urmare, pe de o parte, a caracterului lor administrat, dar si al eforturilor de aliniere la preturile internaționale, iar pe de alta, tendințele generale de creștere a preturilor la energie pe plan mondial - conduce la concluzia unei sporiri considerabile a acestor cheltuieli publice in viitorul apropiat, dar si o dinamica aproape imposibil de estimat pentru un orizont de 15 - 30 de ani.

In același timp, valoarea mare a cheltuielilor publice destinate acoperirii consumului public de combustibili face prohibitiva extinderea in viitor, problema care

10

fa


PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

este exacerbata si de dimensiunile reduse ale veniturilor bugetului in condițiile in care acestea au surse limitate de creștere.

Suplimentar, nivelul actual al acestor cheltuieli, creșterea lor in viitor, arondarea către Primăria Municipiului Bacau de noi cheltuieli, in special sociale (fara sa se cedeze către autoritatile locale si sursele de venit pentru efectuarea acestor cheltuieli) si limitele veniturilor bugetare pun problema limitării in viitor a consumului de energie electrica si combustibil convențional.

Concluzia care rezulta, pentru a continua funcționarea în limitele consumului actual de combustibili, dar si de multiplicarea acestuia in viitor este creșterea independentei energetice a celor 16 obiective din cadrul Primăriei Municipiului Bacau prin producerea de energie termica, utilizandu-se surse de energie regenerabila.

 • 2.2. a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat

Nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate si nici un plan detaliat de investiții pe termen lung privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

 • 2.2. b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung).

SCENARIUL A.

PRODUCEREA DE ENERGIE TERMICA PENTRU VALORIFICAREA

POTENȚIALULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE


Sl'UDIU DE FEZABHJ IA 113 "EFICIENȚI ZAR EA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA" PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

Pentru producerea de energie termica se opteaza pentru cea din categoria regenerabila- Aceasta ca urmare a:

 • i. punerea in practica a unei strategii energetice pentru valorificarea potențialului surselor regenerabile de energie (SRE) se inscrie in coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen mediu si lung si oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice si înscrierea in acquis-ul comunitar in domeniu.

 • ii. direcțiilor de acțiune inscrise in "Directiva 2001/77/EC" ce constau in:

 • • creșterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energic in producția de energie electrica si termica;

 • • stabilirea unei cote-tinta privind consumul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, in mod diferențiat de la o tara la alta;

 • • adoptarea de proceduri adecvate pentru finanțarea investițiilor in sectorul surselor regenerabile de energie;

 • • simplificarea si adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

 • • accesul garantat si prioritar la rețelele de transport si distribuție de energie;

 • • garantarea originii energiei produse pe baza de surse regenerabile de energie.

 • iii. obiectivul strategic pentru anul 2010 este ca aportul surselor regenerabile de energie in tarile membre al UE, sa fie de 12% in consumul total de resurse primare.

 • iv. referința de 30% pentru Romania este in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producției de energie electrica din surse regenerabile de energie (inclusiv energia electrica produsa in centrale hidroelectrice).

 • v. faptului ca in statele Uniunii Europene, promovarea energiei electrice din surse regenerabile se asigura pe baza a doua scheme-suport distincte, si anume:

 • • prețul energiei produse din surse regenerabile se determina pe cale administrativa, iar cantitatea produsa se stabilește pe piața energiei;

PENTRU 16 LOCAȚII APART1NAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

• cantitatea de energie produsa sau consumata din surse regenerabile ("energie verde") se determina pe cale administrativa, iar nivelul prețului certificatelor de "energie verde" se Stabilește pe piața energiei.

 • vi. faptului ca echipamentele sunt fiabile si permit exploatarea pe o perioada relativ lunga de timp (cca. 25 ani), iar preturile de achiziție ale acestora si costurile operaționale par sa se reducă - din punct de vedere relativ - in condițiile scumpirii celor dedicate energiilor tradiționale;

 • vii. necesitatea unei dezvoltări durabile si creșterii eforturilor pentru protecția mediului.

FOLOSIREA POTENȚIALULUI SOLAR PENTRU CELE 16 LOCAȚII DIN CADRUL PRIMĂRIEI BACAU

In privința radiației solare, ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori maxime in luna iunie (1.49 kWh/ m2/zi) si valori minime in luna februarie (0.34 kWh/ m2/zi).

Potențialul solar-termal

Sistemele solar-termale sunt realizate, in principal, cu captatoare solare plane sau cu tuburi vidate, in special pentru zonele cu radiația solara mai redusa din Europa.

Aportul energetic al sistemelor solare-termale la necesarul de căldură si apa calda din Romania este evaluat la circa 1.434 mii tep (60 PJ/an), ceea ce ar putea substitui aproximativ 50% din volumul de apa calda menajera sau 15% din cota de energie termica pentru incalzirea curenta.

In condițiile meteo-solare din Romania, un captator solar-termic funcționează, in condiții normale de siguranța, pe perioada martie - octombrie, cu un randament care variaza intre 40% si 90%. Utilitatea sistemelor solar-termale se regăsește, in mod curent, la prepararea apei calde menajere din locuințele individuale.

Captatoarele solare pot insa sa funcționeze cu eficienta ridicata in regim hibrid cu alte sisteme termice convenționale sau neconventionale pentru producerea de energie electrica. In exploatare, radiația solara nu trebuie sa aiba obligatoriu un nivel foarte

FSWZffigfis.g.i..

■vcvratll ROMANIA

STUDIU DE FEZABILITATE

“EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

ridicat, intrucat sistemele solare pasive pot funcționa eficient si in zone mai puțin atractive din punct de vedere al nivelului de intensitate solara (ex.: zone de nord din Transilvania sau din Moldova).

Depinzând de condițiile de radiație, tipul colectorului si specificul aplicației, un metru patrat de colector termo-solar poate livra pana la 960 kWh energie termica /an. Sistemele pentru apa calda menajera sunt uzual proiectate pentru a asigura 50 - 60 % din consumul anual de energic prin energie solara, restul fiind acoperit prin alte cai - surse (gaz, combustibil lichid, electricitate).

Eficienta poate fi imbunatatita prin sisteme bine dimensionate si prin modul de operare optimizat.

Potențialul energetic solar-termal

Putere termica

MWt

56.000

48.570

Energie termica

GWh/an

40

17

TJ/an

144.000

61.200

mii tep/an

3.430

1.450

Suprafața de captare

m2

80.000

34.000

Sursa: ANM, ICPE, ICEMENERG, 2006

Potențialul solar al zonei

Romania dispune de un important potențial energetic solar determinat de un amplasament geografic si condiții climatice favorabile. Zonele de interes deosebit pentru aplicațiile electroenergetice ale energiei solare sunt:

Campia Romana, Campia de Vest, Banat si o parte din Podișurile Transilvaniei si Moldovei. Aceste zone dispun de fluxuri energetice solare medii anuale cuprinse intre 1000 si 1250 KWh Y m'2Y an'1.

Dobrogea, litoralul romanesc al Mării Negre si Delta Dunării, ce prezintă trăsături aparte, unde fluxul de energie solara mediu anual este deosebit de favorabil, de peste

S.R.L.

București ROMÂNIA

1200 - 1250 KWh Y m'2Y an'1, precum si un număr de peste 2200 ore de insoleriere pe

an.

Durata medie de insoleiere anuala pe teritoriul României (ore/an)

Valoarea potențialului energetic solar anual pe teritoriul României (kWh/mp)

RLFR-8IT


s.R.L.

București ROMANIA


Pornind de la datele disponibile s-a întocmit harta cu distribuția in teritoriu a radiației solare in Romania. Harta cuprinde distribuția fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafața orizontala pe teritoriul României.

Sunt evidențiate 5 zone, diferențiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente. Se constata ca mai mult de jumătate din suprafața tarii beneficiază de un flux de energie mediu anual de 1275 kWh/m2. Harta solara a fost realizata prin utilizarea si prelucrarea datelor furnizate de către: ANM, precum si NASA, JRC, Meteotest. Datele au fost comparate si au fost excluse cele care aveau o abatere mai mare decât 5% de la valorile medii. Datele sunt exprimate in kWh/m2/an, in plan orizontal, aceasta valoare fiind cea uzuala folosita in aplicațiile energetice atat pentru cele solare fotovoltaice cat si termice. Zonele de interes (areale) deosebit pentru aplicațiile electroenergetice ale energiei solare in Romania sunt:

POTENȚIALUL SOLAR AL ROMÂNIEI
STUDIU DE FEZABILll ATE 'EFICIENT1ZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

 • - primul areal, care include suprafețele cu cel mai ridicat potențial acopera Dobrogea si o mare parte din Campia Romana;

 • - al doilea areal, cu un potențial bun, include nordul Câmpiei Romane, Podișul Getic, Subcarpatii Olteniei si Munteniei o buna parte din Lunca Dunării, sudul si centrul Podișului Moldovenesc si Campia si Dealurile Vestice si vestul Podișului Transilvaniei, unde radiația solara pe suprafața orizontala se situează intre 1300 si 1400 MJ / m2,

 • - cel de-al treilea areal, cu potențialul moderat, dispune de mai puțin de 1300 MJ / m2 si acopera cea mai mare parte a Podișului Transilvaniei, nordul Podișului Moldovenesc si Rama Carpatica. îndeosebi in zona montana variația pe teritoriu a radiației solare directe este foarte mare, formele negative de relief favorizând persistenta cetii si diminuând chiar durata posibila de strălucire a Soarelui, in timp ce formele pozitive de relief, in funcție de orientarea in raport cu Soarele si cu direcția dominanta de circulație a aerului, pot favoriza creșterea sau, dimpotrivă determina diminuarea radiației solare directe.

Pentru prepararea apei calde prin intermediul energiei solare se recomanda, datorita simplității ei, o instalație ce utilizează panouri solare sau colectoare solare cu randament energetic ridicat. Instalațiile solare de preparat apa calda menajera precum si instalațiile de incalzire centrala cu colectori plani pot avea un domeniu extrem de larg de aplicații cum ar fi: locuințe individuale, locuințe sociale, blocuri de locuințe, hoteluri, campinguri, complexe sportive, spitale, scoli, sanatorii, cămine de batrani, cămine studentesti, case de copii si grădinițe, cazarmi militare, penitenciare, fabrici, sere, piscine, service-uri si spălătorii auto, gări si depouri ale cailor ferate, piețe agroalimentare, cabane si locuințe izolate, stane si complexe agrozootehnice, abatoare, uscatorii pentru lemn si produse agricole, etc.

Energia solara este gratuita si poate aduce independenta fata de combustibilii convenționali. Poate crea economii la cheltuielile dumneavoastră pentru apa calda si căldură in procent de aproximativ 60 %.

Ql CCtțJlT iil.i n oi i


5.R.L.

București ROMAN IA

Datorita cercetărilor si tehnologiilor aparate in ultimii 10 ani, randamentul panourilor solare sau al bateriilor de colectori a crescut, facand ca amortizarea acestor sisteme complexe de încălzire solare sa se reducă la 1-3 ani din cei 25 de funcționare ia parametri tehnici maximi. Durata de amortizare se reduce mai mult daca pentru încălzirea apei calde menajere se folosește o cantitate mare de combustibil convențional ce urmeaza a fi economisit.

De exemplu, pentru un hotel pe litoral, prin economia de păcură utilizata Ia încălzirea apei menajere, amortizarea s-ar putea realiza intr-un singur sezon estival, ca de altfel si in cazul utilizatorilor de butan-gaz.

Ziua medie utilizata pentru dimensionarea instalațiilor solare se considera:

 • a) . In sezonul cald:

 • - numărul orelor solare, de funcționare a sistemului : n=9 ore;

 • - intensitatea radiației solare : 1= 700-960 W / m2;

 • - temperatura exterioara : te= 20°C;

 • - temperatura apei reci : to = 15°C;

 • b) . In sezonul rece:

 • - numărul orelor cu soare ; n_ 6,5;

 • - intensitatea radiației solare : I- 290 W/m2;

 • - temperatura exeterioara : te-:5°C;

 • - temperatura ape reci : to=10°C;

Parti componente si caracteristici tehnice ale instalațiilor cu panouri solare termice

Captatorul solar cu rezervor inclus nepresurizat cu tuburi vidate se folosește pe perioada prîmavara-vara-toamna, separat de centrala termica(cu consum de gaz, motorina,lem ne ,etc), substituind-o pana la 100% in perioada de funcționare pentru apa calda menajera. In perioada de iama se recomanda golirea golirea colectoarelor de apa. Este construit din tuburi solare vidate individuale si funcționează pe principiul termosifonarii.

Sistemul de construcție din tuburi individuale conferă captatorului o stabilitate ridicata. Vidul din tuburile de sticla asigura o termoizolare eficienta, pierderile fiind

eliminate aproape in totalitate, captatorul asigurând producerea de apa calda si in condițiile unei radiații solare difuze.

Unele tipuri de panouri solare cu rezervoare incluse nepresurizate utilizează tuburi vidate care au in interiorul tubului de sticla atașat un tub termic de cupru umplut cu un agent de vaporizare iar altele încălzesc apa direct in interiorul tubului de sticla funcționând pe principiul termosifonarii simple.

Alte caracteristici:

 • - economii considerabile la plata agentului termic: de peste 80%;

 • - amortizarea costurilor la locuințe se face in maxim 1 an;

 • - amortizarea costurilor, unde consumul de apa calda menajera este mare (restaurante, hoteluri, instituții), se face in maxim 8 luni;

 • - durata de viata a instalațiilor este de minim 25 de ani;

 • - rezervoarele de apa calda au o pierdere de numai 2,5C la 48 h (practic un termos de dimensiuni mari);

Utilizarea panourilor de calitate este o condiție necesara, nu insa si suficienta pentru exploatarea optima a instalației solare. Un rol deosebit il are configurarea sistemului complet.

Proiectare si dimensionare

Premisa unei exploatări eficiente este o dimensionare corecta a instalației solare, o supra sau subdimensionare avand o influenta negativa asupra rezultatelor scontate. In etapa de proiectare-dimensionare trebuie sa ținem cont de următoarele aspecte:

 • - alegerea corecta a tipului de colector in funcție de domeniul de aplicație, parametrul decisiv fiind regimul de temperatura si condițiile de montaj pentru panouri (pe acoperiș înclinat, pe acoperiș tip terasa, pe fațada sau liber pe sol);

 • - calculul static al încărcării sistemului de susținere al panourilor (zapada, vânt); alegerea schemei hidraulice si de conectica electrica, care corespunde cel mai bine cu aplicația noastra;

 • - determinarea suprafeței utile de captare si a numărului necesar de panouri, ținând cont de:

RLFR-BST


IvXUXsm S.R.L. București ROMANIA

- caracteristicile zonei geografice de amplasare (radiația globala solara medie anuala, condițiile meteo);

- condițiile de poziționare a panourilor (abaterea de la direcția sudica, unghiul de inclinare fata de orizontala, gradul de umbrire);

 • - consumul de apa calda de consum sau numărul de persoane si pretențiile de confort, necesarul de căldură pentru încălzire si felul încălzirii (radiatoare, pardoseala radianta etc.);

 • - regimul de temperaturi (temperatura de a.c.c. dorita in boilerul de acumulare, temperatura apei din rețea in regim de iama/vara, temperaturile de calcul pentru încălzire);

 • - alegerea si dimensionarea componentelor sistemului solar:

 • - boiler pentru prepararea a.c.m.;

 • - stafie de pompare, conducte;

 • - elemente de siguranța (termostat de siguranța, supapa de siguranța, aerisitoare automate, separatoare de aer etc.);

~ sistemul de automatizare;

 • - întocmirea necesarului de materiale;

 • - verificarea soluției alese din punct de vedere energetic, economic si ecologic, cu ajutorul unui program de calcul destinat instalațiilor solare termice.


"EF1CIENTIZAREACONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARȚINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

FOLOSIREA POTENȚIALULUI GEOTERMAL PENTRU OBIECTIVELE:

OlO - Colegiul N.V. Karpen

Energia geotermala reprezintă căldură conținuta in fluidele si rocile subterane. Este nepoluanta, regenerabila si poate fi folosita in scopuri diverse: incalzirea locuințelor si producerea apei calde menajere, industrial sau pentru producerea de electricitate.

Aplicațiile căldurii gcotermale sunt foarte variate. Ele includ incalzirea locuințelor (individual sau chiar a unor întregi orașe), creșterea plantelor in sere, uscarea recoltelor, incalzirea apei in crescătorii de pești, precum si in unele procese industriale, cum este pasteurizarea laptelui.

Primii trei metri ai scoarței terestre au o temperatura constanta de 10°-16°C. Precum intr-o peștera, temperatura aceasta e puțin mai ridicata decât a aerului din timpul iernii si mai scăzută decât a aerului vara. Pompele geotermale se folosesc de aceasta proprietate pentru a incalzi si raci clădirile. Aceleași proprietăți le au si fluidele din panza freatica.

Pompe de căldură cu colectoare montate in pamant

Pompele de căldură sunt utilaje moderne foarte fiabile si economice care consuma numai energie electrica pentru asigurarea agentului termic de încălzire a spatiilor.

Principala caracteristica este COP (coeficientul de performanta) care are valori uzuale intre 3-4, ceea ce inseamna ca 3-4 kW introduși in spatiile care trebuie încălzite consumul de energie este de doar lkW. La preturile actuale ale hidrocarburilor si lemnelor, la un astfel de randament energetic de 300-400% ) fata de max, 91-92% la hidrocarburi, pompele de căldură reprezintă soluția cu eficienta tehnico-economica maxima.

Căldură necesara procesului de vaporizare este captata din pamant prin:

 • - sonde de adâncime;

 • - colectoare de pamant orizontale;

 • - colectoare in sânt;

 • - colectoare in sânt conice pentru mai multe conducte.

La toate variantele de mai sus trebuie tinut cont de o dimensionare corecta.

Dimensionarea sistemului de absorbție de energie din pamant trebuie sa fie făcută de producătorii acestui sistem.

Principiu de funcționare Ia pompele de căldură cu pipe termice

Energia primara a pompei de căldură este energia termica a pământului. Acesta este captata de lichidul Sole, care circula prin colectoare si transportata in vaporizatorul pompei de căldură. In vaporizator, lichidul Sole cedeaza agentul frigorific R407C, 3K. Agentul frigorific vaporizeaza, vaporii sunt comprimați apoi in compresorul pompei de căldură, unde aceștia ating temperaturi de pana la 80 de grade, in condensator are loc transferul de căldură către sistemul de incalzire si răcire a agentului frigorific care isi reia circuitul, din nou, in vaporizator.

Așezarea pipelor termice pentru captarea energiei

"EFICIENT1ZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARȚIN AND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

Caracteristicile pipelor termice:

 • * Material - otel inoxidabil;

 • * Lungime - 6m;

 • * Putere = 3kW;

 • * Distanta de montaj intra pipe = 4m;

Concluzionând, se poate afirma ca utilizând pompe de căldură pentru furnizare de energie termica,avem următoarele avantaje:

-cost redus la operare;

-încălzire si răcire folosind același sistem;

-economie de energie;

-garanția unui sistem funcțional de încredere;

-costuri reduse de întreținere; -utilizează energia stocata in mediul înconjurător;

-nu prezintă emisii de C02,nu necesita un control periodic al emisiilor;

-nu necesita cos de fum,depozite de combustibil si reziduuri.

In scopul realizării unui sistem de furnizare energie termica in condiții de siguranța si eficienta mărită in funcționare a acestuia se impune realizarea unor lucrări de investirii la sursele de căldură si in rețelele termice .

RLFR-BIT

București ROMÂNIA

SCHEMA FUNCȚIONARII POMPELOR DE CĂLDURĂ


energie electrica

schimbător de căldură; condensator

compresor

ventil de expansiune


"EF1C1ENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 1& LOCAȚII APARȚINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

FOLOSIREA POTENȚIALULUI EOLIAN PENTRU OBIECTIVELE:

07 - Colegiul Henry Coanda

Energia eoliana este o sursa de energie regenerabila generata din puterea vântului. La sfârșitul anului 2006, capacitatea mondiala a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrica. Deși inca o sursa relativ minora de energie electrica pentru majoritatea tarilor, producția energiei eoliene a crescut practic de cinci ori intre 1999 si 2006, ajungandu-se ca, in unele tari, ponderea energiei eoliene in consumul total de energie sa fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).

Vânturile se formează deorece soarele nu încălzește Pamantul uniform, fapt care creeaza mișcări de aer. Energia cinetica din vânt poate fi folosita pentru a roti niște turbine, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, deși aceasta necesita o viteza a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe ora. Puține zone pe pamant au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mari si in zone oceanice.

Energia eoliana este folosita extensiv in ziua de astazi, si turbine noi de vani se construiesc in toata lumea, energia eoliana fiind sursa de energie cu cea mai rapida creștere in ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice.

Se crede ca potențialul tehnic mondial al energiei eoliene poate sa asigure de cinci ori mai multa energie decât este consumata acum. Acest nivel de exploatare ar necesita 12,7% din suprafața Pamantul (excluzând oceanele) sa fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând ca terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru patrat. Aceste cifre nu iau in considerare imbunatatirea randamentului turbinelor si a soluțiilor tehnice utilizate.

In contextul actual, caracterizat de creșterea alarmanta a poluării cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce in ce mai importanta reducerea dependentei de acești combustibili.

Energia eoliana s-a dovedit deja a fi o soluție foarte buna la problema energetica globala. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaza nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformuleaza si modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliana in special este printre formele de energie regenerabila care se pretează aplicațiilor la scara redusa.

Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanțe poluante si gaze cu efect de sera, datorita faptului ca nu se ard combustibili.

Nu se produc deșeuri. Producerea de energie eoliana nu implica producerea nici unui fel de deșeuri.

Costuri reduse pe unitate de energie produsa. Costul energiei electrice produse in centralele eoliene moderne a scăzut substanțial in ultimii ani, ajungând in S.U.A. sa fie chiar mai mici decât in cazul energiei generate din combustibili, chiar daca nu se iau in considerare extemalitatile negative inerente utilizării combustibililor clasici.

Costuri reduse de scoatere din funcțiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din funcțiune pot fi de cateva ori mai mari decât costurile centralei, in cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcțiune, la căpătui perioadei normale de funcționare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate.

RLFFFBIT


uagjgBaasMx.

Butur«ltl ROMANIA

Harta potențialului eolian din Romania


RLFR-BIT


luHgaBsm s.r.l Bv«ur«stl ROMANIA

Proiectare si dimensionare înainte de începerea proiectării sistemului eolian, se tine cont de următoarele:

Viteza medie a vântului

Puterea obtinuta cu ajutorul vântului, este viteza vântului la puterea a 3-a. Cu cat este mai mare rata medie a vântului cu atat este mai mare puterea ce poate fi generata. E de preferat sa se aleaga o zona unde viteza medie a vântului este de peste 3m/sec. Turbulente

Turbulente ar putea deteriora turbine eoliene si va reduce in mare măsură a eficienta sa. Prin urmare, este de dorit ca localizarea turbinei sa fie făcută intr-o locație fara turbulente.

Viteza predominată a vântului.

Predominanta vântului este viteza aproximativ constanta a vântului cu durata cea mai mare de timp, pentru o anumita locație. Pentru instalarea unui sistem eolian este preferabil ca viteza vântului sa fie cat mai constanta, si fara intreuperi mari.

GooDsrrE


Teren favorabil

Un teren favorabil poate ridica viteza vântului. Este de preferat localizarea turbinei eoliene pe creasta unui deal sau munte. Cu cat inaltimea pilonului este mai mare, turbina este mai departe de suprafața pământului, cu atat este mai mare viteza vântului. Chiar si in zonele favorabile, se recomanda inaltarea pilonului peste specificațiile standard menționate in documentația turbinei.

Obstacole

Copacii si clădire va Împiedica circulația aerului provocând turbulente in fata si in spatele acestora. Se va evita amplasarea de turbine eoliene in astfel de zone. Turbinele eoliene ar trebui sa fie situate in zone fara obstacole pe o raza de 100 de metri. Inaltimea de turbinei trebuiee sa fie de doua ori mai mare decât cel mai mare obstacol din zona, daca este cazul. Pentru o mai buna eficienta, turbinele eoliene ar trebui sa fie poziționate la cel puțin 75m de clădirile din jur si cu 6 metri mai inalta.

UTILIZAREA BIOGAZULUI LA OBIECTIVUL: 010 - Colegiul N.V. Karpen

Instalația de Biogaz produce un gaz din fermentarea anaeroba a anumitor substraturi organice, cu un conținut de peste 50% metan.

In procesul de fermentare se poate prelua orice materie prima care conține substanța organica, in afara de lemn, oase (de la animale mari) si pene.

Materie prima, denumita "substrat" sau "coferment" se clasifica in substrat de origine animala si substrat origine vegetala. In funcție de originea lor aceste substraturi trebuie supuse la diferite tratamente inainte de intrarea lor in proces iar substraturile se vor prelucra in funcție de natura lor, inainte de a intra in fermentare.

Practica a evidențiat doua tipuri de proces: termofil si mezofil, respectiv fermentare umeda si fermentare uscata, cel mai răspândit este procesul de fermentare umeda in domeniul mezofil.

După ce biogazul produs prin fermentarea materiei organice din substraturi este supus unor procese cum ar fi desulfurarea, uscarea, etc., este utilizat ca si combustibil

8LFH-8IT

București ROMANIA

pentru motoare cu ardere interna. Din aceste cogeneratoare (CHP-uri) rezulta energie electrica si energie termica, (energia verde)

La terminarea procesului de fermentare rezulta un nămol care conține toata materia anorganica din mateia prima (substraturi) si in funcție de gradul de fermentare o parte a materiei organice care nu a fost descompusa de bacterii. Acest nămol este un fertilizant foarte bun, deoarece materia anorganica conținuta nu mai este legata in partea organica, aceasta fiind absorbita mult mai ușor de rădăcinile plantelor. Datorita acestui efect, fertilizantul are un efect pozitiv asupra mediului, reducând poluarea apelor de suprafața si implicit a apei freatice.

SCENARIUL B.

PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE CU CENTRALE CLASICE care utilizează drept combustibil GN, GPL, CALOR, agent termic furnizat de RADET si climatizarea spatiilor cu aparate de aer condiționat obișnuite.

Dimensionarea centralelor s-a făcut in conformitate cu Normele in vigoare:

Nr. crt.

Denumire centru

Centrale propuse pentru preparare acm

si încălzire

1

Spitalul de pneumofiziologie

CT gaze nat

2

Căminul dc ingrijire persoane vârstnice

CT gaze nat

3

Colegiul Ferdinand I

Racord CET

4

Colegiul Vasile Alecsandri

Racord CET

5

Colegiul Th. Anghel Saligny

Racord CET

6

Liceul cu program sportiv

Racord CET

7

Colegiul Henry Coanda

Racord CET

8

Gr. Școlar D. Mangeron

Racord CET

Co

OI EQ-DIT i it-t n oi i

Bucur«tli ROMANIA

9

Gr. Școlar Grigore Antipa

Racord CET

10

Colegiul N.V. Karpen

CT gaze nat

11

Gr. Școlar Letea

Racord CET

12

Cresa nr.9

CT gaze nat

13

Sala spoit C.N.I. SC. C.M. Cancicov

CT gaze nat

14

Sala sport C.N.I. SC.Spiru Haret

CT gaze nat

15

Sala sport C.N.I. SC. Col. PEDAGOGIC

CT gaze nat

16

Sala sport C.N.I. SC. C-tin Platon

CT gaze nat

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

Scenariul recomandat de către elaborator este SCENARIUL A, PRODUCEREA DE ENERGIE TERMICA PENTRU VALORIFICAREA POTENȚIALULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

ARGUMENTE

Soluțiile prezentate la SCENARIUL B conduc la cheltuieli anuale importante si ținând cont de reglementările UE pe care si Romania va trebui sa le respecte privind utilizarea resurselor energetice regenerabile se considera necesara si oportuna implementarea instalațiilor moderne bazate pe energii regenerabile: a panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere, a pompelor de căldură si instalațiilor de biogaz pentru încălzirea spatiilor, a turbinelor eoliene si sistemelor de aer condiționat solare care sa conducă la eficientizarea consumurilor de energie existente.

Avantajele tehnice si economice sunt:

- prin realizarea acestor instalații se vor obține economii importante de energie termica ceea ce va conduce la micșorarea semnificativa a cheltuielilor anuale;

 • - instalațiile cu pompe de căldură utilizează căldură din sol, cu o temperatura constanta de cca. 8-10° C funcție de adâncime;

 • - pompele de căldură au un randament energetic (COP) de cca 300 - 400% ceea ce inseamna un consum de energie electrica redus-corespunzator;

 • - pompele de căldură si panourile solare nu consuma combustibil deci nu necesita operații de aprovizionare si de evacuare deșeuri;

 • - instalațiile propuse nu sunt poluante;

 • - instalatile propuse nu necesita intretinere, avand o funcționare automata.

2.2.C. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica, după caz-

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE MENAJERE

Pentru acoperirea consumului zilnic de apa calda menajera pentru fiecare obiectiv se propune montarea de panouri solare cu tuburi vidate, fiecare funcționând in regim primavara-vara-toamna intr-un circuit drschis. Panourile solare sunt de tipul cu tuburi vidate. Tuburile confecționate din sticla incasabila sunt cu pereți dubli, intre ele fiind vid; pe peretele tubului interior este depusa o vopsea speciala care absoarbe radiația solara, ajungând pana la o temperatura de cca. 350°C.

Vidul dintre tuburi reduce la minimum pierderile de căldură.

Căldură absorbita este cedata unui colector axial (heat pipe), confecționat din țeava de cupru, in căpătui tuburilor vidate se gaseste un rezervor de acumulare pentru apa calda menajera produsa.

Pe timpul verii instalația solara asigura in totalitate necesarul de apa calda menajera la 45°C, cazanele urmând a fi oprite: temperatura maxima din circuitul solar este de cca. 80°C.

In perioada de iarna când radiația solara este mult mai scăzută panourile solare se vor goli pentru a evita înghețul si deteriorarea acestora.

Panourile solare se vor monta in grupe de cate maxim 6 bucăți inseriate, grupele fiind montate in paralel, orientarea fiind făcută spre sud.înclinarea panourilor solare fata de orizontala va fi de 30°, corelat cu latitudinea la care se afla obiectivul.

Grupele de panouri vor fi montate pe o structura de profile metalice sau

din fibra de sticla si vor fi lestate la vânt cu ajutorul unor dale de beton 40x40 cm.

RLFR-8IT

București MMANIA

MODUL DE FUNCȚIONARE AL TUBURILOR VIDATE

CARACTERISITICI PANOURI SOLARE

*> Absorbție solara:'Obtatvatla: k i m-« otaai.rai >m ia nwnajw* na <»-.♦ tuf: ara datarta

lh»t i marUjJLi I* raft ra, op»r«* satu marMjh n va j- aaM.i mj •>>*•.* tt» a m»< mjhj' scMumaie-r aim-rtar , atutc< aapMta htar»a vn CCCS*tR da a'*i;ura tpsr-fact. «laavcva va »>l »M“t u Kxfx ca ap» calea- r>r« baaăa* da aaa :> d* i eaacxfLiLi ae ar t centima».-.

H (talar*

Irwtaga n>'.aUt* pl -MCj apa »>*>■«>:• asrax 'natviWkg Cor»ul»ri kujxx-i p*n;-u a va aiîgura caaocpanM tvf otta gr*ata:*a *»»iat* tolar*


R

Din fluxul de radiație         solara,

tuburile         vidate

capteaza energia termica din energia solara si se transmite conform unui proces tranfer termic complex către            fluidul

circuitului primar.

❖ Transferul termic la nivelul tuburilor vidate:

Tuburile vidate sunt expuse pe toata

33


STUDIU DE FEZABIl.l IA IE "EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTJNAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 1JACAU

suprafața exterioara impactului cu energia solara. Din fluxul de energie solara, energia termica străbate peretele din sticla al tubului exterior, spațiul vidat dintre tubul exterior si cel interior, peretele din sticla al tubului interior, peretele cilindric al tubului din cupru si in final se transmite unui agent intermediar cu teperatura de vaporizare scăzută, aflat in interiorul țevilor din cupru.

❖ Avantajele tehnice si economice sunt:

 • >   Presiunea apei

Colectorul solar rezista pana la o presiune de 0.6 MPa. Deci, este compatibil pentru joasa presiune, adica presiunea normala a apei de la rețea. Pentru alimentarea de la rețea produsul este prevăzut cu o valva de siguranța.

 • >   închiderea si deschiderea valvei

Valva inchisa de obicei valorifica schimbul de căldură, atat in interiorul cat si in exteriorul rezervorului de stocare. In zonele in care inghetul nu este o problema sunt utilizate, de obicei, sistemele cu valva deschisa. Sistemele solare sunt disponibile in ambele variante atata timp cat sunt controlate atat presiunea cat si temperatura de inghet.

 • >   Necesitatea pompei

Colectorul solar dispune de un rezervor incorporat, de fapt capacitatea celor 12 de tuburi este de 250ml. Deci nu este nevoie de o pompa de recirculare pentru ca apa sa treaca de la rezervor la colector si inapoi la rezervor .

 • >   Eficienta

Avantajul tuburilor solare este ca interiorul tuburilor este vidat si nu se pierde căldură. Asta inseamna ce odata ce căldură este captata , este transferata apei in diferite moduri si nu exista pierderi de căldură in exterior, Aceasta este diferența intre colectoarele solare cu tuburi vidate si colectoarele solare plane: capacitatea de izolare. Combinat cu transferai eficient de căldură al țevilor, colectoarele solare pot produce apa calda si când radiația solara este mai scăzută.

Qi

hli n of i


5.R.L

București ROMANIA

 • >   Estetica

Când se instalează un sistem pe acoperiș desigur estetica este foarte importanta. Tuburile au culoarea neagra si se îmbina perfect cu cu orice culoare a acoperișurilor. Colectorul poate fi ales pentru uz gospodăresc sau aplicații industriale daca se leaga in serie.

 • >   Costul

Costurile colectoarelor solare nu sunt foarte ridicate, au un standard ridicat de calitate si din aceasta rezulta eficacitatea sistemelor.

 • >   Aplicații la scara larga

Colectoarele solare sunt ideale pentru a incalzi si cantitati mai mari de apa. care pot fi utilizate in hoteluri, aeroporturi, clădiri cu apartamente sau oriunde unde este nevoie de apa calda. Costurile sunt mai scăzute pentru aplicațiile pe scara larga deoarece nu sunt necesare boilere pentru stocare a apei calde.

Colectoarele solare pot funcționa cu mai multe alimentari si pot fi legate in serie sau in paralel. Astfel pot fi folosite intr-o multitudine de aplicații pe scara larga sau casnice.

Prin realizarea acestor instalații se vor obține economii importante de energie termica si electrica, ceea ce va conduce la micșorarea semnificativa a cheltuielilor anuale.

-instalațiile propuse nu sunt poluante;

-instalatile propuse nu necesita întreținere, având o funcționare automata;

Soluțiile propuse pentru locațiile din cadrul celor 16 obiective apartinand Primăriei Municipiului Bacau pentru preparare apa calda menajera sunt următoarele:

Nr.

crt

Denumire obiectiv

Panouri solare pe obiectiv

1

Spitalul de pneumofiziologie

20

Ol

i itJn oi i

Bucuroșii ROMÂNIA

2

Căminul de ingrijire persoane vârstnice

30

3

Colegiul Ferdinand 1

30

4

Colegiul Vasile Alecsandri

10

5

Colegiul Th. Anghel Saligny

40

6

Liceul cu program sportiv

16

7

Colegiul Henry Coanda

40

8

Gr. Școlar D. Mangeron

40

9

Gr. Școlar Grigore Antipa

26

10

Colegiul N.V. Karpen

51

11

Gr. Școlar Letea

14

12

Cresa nr.9

8

13

Sala sport C.N.I. SC. C.M. Cancicov

6

14

Sala sport C.N.I. SC.Spiru Haret

6

15

Sala sport C.N.I. SC. Col. PEDAGOGIC

6

16

Sala sport C.N.I. SC. C-tin Platon

6

> Alegerea soluției tehnice:

Pentru acoperirea necesarului de apa calda menajera a clădirilor aflate in studiu, s-au analizat din punct de vedere tehnic si economic mai multe variante de instalații solare termice. Criteriile tehnice si economice care au stat la baza analizei au fost:

 • ■  randamentul instalației solare termice

 • ■  dimensiunile instalației solare termice, suprafața necesara de instalare,

 • ■  raport investie/ productivitate

 • ■  energie produsa

S-au ales ca amplasament acoperișul clădirilor aflate in studiu:

 • ■  cu orientarea spre sud, ceea ce determina producție maxima de panouri;

 • ■  suprafața nu este umbrita;

 • ■  sursa de apa rece este existenta in fiecare clădire;

 • ■  permite acces ușor la rețeaua primara de transport;

 • ■  poziție discreta, fara sa afecteze zonele învecinate;

 • ■  permite acces ușor la instalație

Dimensionarea sistemului termic solar de producerea a.c.m.:

Pentru dimensionarea sistemului termic solar de producere acm s-au utilizat datele prezentate anterior si următoarele considerente:

 • ■  temperatura sursei de apa rece s-a considerat +12C;

 • ■  înclinația panourilor, pentru coordonatele geografice, optimul de captare al radiației solare este in cazul unei inclinatii de 45°;

 • ■  orientarea panourilor către sud: pentru obținerea unui randament maxim;

 • ■  utilizarea unui antigel, pentru evitarea înghețului;

 • ■  pierderi de căldură;

 • ■  distanta intre rânduri.

București ROMANI*

STUDIU DE FE7.ABII IlATE

"EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA”

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

Modalități de calcul a economiei de energie in următoarele situații:

Producția de energie pentru panouri solare:

Formula de calcul pentru producția specifica Ia panourile solare:

Producție specifica - 1 Panou solar x 6m2x 960kWh/m2an = 5760kWh/an Unde,

Suprafața de captare 1 panou solar = 6m2;

960kWh/m2an = energia solara anuala absorbita de un colector solar pe m2.

SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE

;______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera cu centrala proprie funcționând cu gaze naturale:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru aceasta locație = 20buc.

Producția specifica = 115200kWh/an.

Economie anuala =   115200 x 0,09211  — 10611 RON/an TVA inclus

10611

Economie anuala —   4,22lei/€  “ 2526,5 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.0921ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

CĂMINUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE

2______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CEȚ:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 30buc.

Producția specifica ~ 172800kWh/an.

38

rgJWgggw«SR-L București ROMANIA

Economie anuala —   172800 x 0.2057   = 35544,96 RON/an TVA inclus

35544.96

Economie anuala =   4,22lei/€  = 8422,97 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h - 0.20571ei/kWh TVA inclus

 • 1 euro = 4,221ei.

COLEGIUL FERDINAND I
 • 2 _____Modalitatea de calcul a economiei de energic pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 30buc. Producția specifica = 172800kWh/an.

Economie anuala =  172800 x 0.2057 — 35544.96 RON/an TVA inclus

35544.96

Economie anuala =   4 22lei/€  ~ $422,97 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

COLEGIUL VASILE ALECSANDRI

2_____Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = lObuc.

Producția specifica = 57600kWh/an.

Economie anuala = 57600 x 0,2057 — 11848.32 RON/an TVA inclus

11848.32

4,22lei/€

pi CQ~pir HLCn Pi i


S<R.L

București ROMANIA

Economie anuala =              = 2807,66 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro " 4,221ei.

COLEGIUL TH, ANGHEL SALIGNY

;_____Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 40buc. Producția specifica = 230400kWh/an.

Economie anuala — 230400 x 0.2057 = 47393.28 RON/an TVA inclus
Economie anuala =    47393.28 = 11230,63 € TVA inclus
22lei/€

unde:

Preț kW/h - 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

-_____Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa Ia CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 16buc. Producția specifica = 230400kWh/an.

Economie anuala ~ 92160 x 0.2057 = 18957.31 RON/an TVA inclus
18957.31
Economie anuala ~   4>22lei/€  ~ 4492.25 € TVA inclus

40

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

COLEGIUL HENRY COANDA

Producția de energie pentru panouri solare:

Formula de calcul pentru producția specifica la panourile solare:

Producție specifica = 1 Panou solar x 6m2 x 960kWh/m2an ~ 5760kWh/an

Unde,

Suprafața de captare 1 panou solar = 6m2;

960kWh/m2an = energia solara anuala absorbita de un colector solar pe m2.

2______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fî montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 40buc.

Producția specifica = 230400kWh/an.

Economie anuala = 230400 x 0.2057 = 47393.28 RON/an TVA inclus

47393.28

Economie anuala =   4,22lei/€  = 11230.63 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

- Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru turbine eoliene:

Economie anuala = 125000 kWh/an x 0,12€/kWh - 15000 €/an

Qf UQ-QtTT num di i


S.R.L.

București ROMAN IA

GR. ȘCOLAR D, MANGERON

2______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET - 40buc Producția specifica = 230400kWh/an,

Economie anuala = 230400 x 0.2057 = 47393.28 RON/an TVA inclus

47393.28

Economie anuala =   4 22lei/€  “ 11230*63 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4>221ei.

GR. ȘCOLAR GRIGORE ANTIPA

2_____Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa Ia CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET " 26 buc. Producția specifica = 149760kWh/an.

Economie anuala = 149760 x 0.2057 = 30805.63 RON/an TVA inclus

30805.63

Economie anuala =   4,22lei/€  ~ 7299,91 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h - 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

COLEGIUL N.V. KARPEN

;______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 51 buc.

Producția specifica = 293760kWh/an.

Economie anuala ~ 293760 x 0.2057 = 60426.43 RON/an TVA inclus

60426.43

Economie anuala =   4 22lei/€  ” 14319.05 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

GR. ȘCOLAR LETEA

-_____Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera prin racordare directa la CET:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru locațiile ce sunt racordate la CET = 14buc.

Producția specifica = 80640kWh/an.

Economie anuala = 80640 x 0.2057 = 16587,65 RON/an TVA inclus

16587.65

Economie anuala =


4 22lei/€  ~ 781.72 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.20571ei/kWh TVA inclus leuro = 4,221ei.

CRESA NR.9

;______Modalitatea de calcul a economici de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera cu centrala proprie funcționând cu gaze naturale:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru aceasta locație = 8buc, Producția specifica = 46080kWh/an.

Economie anuala = 46080 x 0.09324 = 4296.49 RON/an TVA inclus

4296.49

Economie anuala =   4,22lei/€  ~ 1018,13 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.0931ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

SALA SPORT C.N.I. SC C.M, CANCICOV

2______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda mena jera cu centrala proprie funcționând cu gaze naturale:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru aceasta locație = 6buc.

Producția specifica = 46080kWh/an.

Economie anuala — 34560 x 0.09211 — 3183.32RON/an TVA inclus
 • 3183.32

Economie anuala =   4,22lei/€  ~ 754.34 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.0931ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

SALA SPORT C.N.I. SC.SPIRU HARET

2______Modalitatea de caicul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda mena jera cu centrala proprie funcționând cu gaze naturale:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru aceasta locație = 6buc.

Producția specifica = 46080kWh/an.

Economie anuala — 34560 x 0.09211 = 3183.32 RON/an TVA inclus
 • 3183.32

Economie anuala =   4 22lei/€  ~ 754.34 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.0921ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

SALA SPORT C.N.I. SG COL. PEDAGOGIC

-______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera cu centrala proprie funcționând cu gaze naturale:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru aceasta locație = 6buc.

Producția specifica = 46080kWh/an.

Economie anuala — 34560 x 0.09211 — 3183.32 RON/an TVA inclus
 • 3183.32

Economie anuala ~   4,22lei/€  = 754.34 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.0921ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

Ql EQ-OIT HLCn 09 9


W9SSX*in S.R.L.

București ROMANIA

SALA SPORT C.N.L SC. C-TIN PLATON

2______Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru clădirea care prepara

apa calda menajera cu centrala proprie funcționând cu gaze naturale:

Nr. Panouri solare ce vor fi montate pentru aceasta locație = 6buc.

Producția specifica = 46080kWh/an.

Economie anuala = 34560 x 0.09211 ~ 3183.32 RON/an TVA inclus
 • 3183.32

Economie anuala —   4y22lei/€  “ 754.34 € TVA inclus

unde:

Preț kW/h = 0.0921ei/kWh TVA inclus

leuro = 4,221ei.

ECONOMIE ANUALA TOTALA PREPARARE ACM=- 83908,69 € TVA indus

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE

NECESAR ÎNCĂLZIRII LA OBIECTIVELE:

Nr. crt.

Denumire centru

Pompa căldură propusa pentru încălzire

1

Colegiul N.V. Karpen - str. Miorița nr. 76

2buc x 50kW

Caracteristici tehnice referitoare Ia pompa de căldură:

 • •  capacitatea de încălzire: 54,1 KW;

 • •  capacitarea de răcire: 50.5 KW;

 • •  puterea compresorului (încălzire): 12.4KW;

 • •  puterea compresorului (răcire): 9.2KW;

 • •  agent frigorific: R407C;

 • •  temperatura agentului rece: 7-12 oC;

 • •  temperatura agentului termic livrat: 55/45fl C;

 • •  tensiunea de alimentare: 380 Vca;/ 50 Hz;


Instalația pompei de căldură va fi compusa din trei secțiuni:

-circuitul primar (pipe termice);

-circuitul intermediar (intre pompa de căldură si vasul tampon);

-circuitul secundar (intre vasul tampon si instalația de încălzire, de interior):

Vor fi asigurate circuite si elemente de siguranța pentru toate cele trei circuite. Circuitele vor fi umplute cu soluție de glicoli in apa cu concentrația de 35%, si se vor asigura circuite de reumplere automata.

Proba de presiune pentru circuitul primar se face la presiunea de 6 bar, timp de 24

de ore.

Conductele din circuitul intermediar si vasul tampon vor fi izolate termic cu cochilii din vata minerala caserata, protejate la exterior cu folie de aluminiu termoreflectorizanta autoadeziva.

Presupunând ca pompele de căldură vor funcționa 200zile/an, 12h/zi, consumul de energie electrica va fi următorul;

Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru încălzire cu POMPA DE

CĂLDURĂ 50kW:

COLEGIUL N.V. KARPEN

Consum energie electrică PDC total= 2 x 12.4kW x 8h/zi x 180zile/an = 35712 kWh/an

= 35712 kWh/an x 0,12€/kW = 4285,5 €/an

Unde,

Puterea compresoarelor pompei de căldură ~ 12,4 kW.

Preț kWh energie electrică : 0,4284 Lei/kWh + TVA

r---0,509796-0,51 Lei/kWh

leuro = 4,221ei

Preț kWh(€) = 0,51 Lei/kWh / 4,22Lei/€ = 0,12€ TVA inclus

Consumul anual actual de energie

=100 kW x 8 h/zi x 180 zile/an x 0.0487 €/kW = 7019.15 euro/an

Unde,

1 euro = 4,22 lei

47

Q/ CQ.Q/X nLcn bi i


S.R.L

Bucurat! ROMANIA

Economie anuala totala =Consum CET existent- Consuni PDC = 7019.15 - 4285.5 -

2733.65 curo TVA inclus.

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE LA

OBIECTIVELE:

Nr. crt.

Denumire centru

Turbina eoliana pentru producere energie electrica

1

Colegiul Henry Coanda - str. Condorilor nr.8

lbuc x 200kW

Scopul turbinei eoliene este de a produce energie electrica ce va acoperi consumul de energie electrica al motoarelor pompelor de căldură, pompelor de recirculare montate la instalațiile solare si a automatizărilor acestora si o parte din energia electrica consumata de angajatii societății.

Caracteristici tehnice turbina eoliana:

Putere nominala

50K.W

Voltaj ieșire generator AC trifazat, V

492

Rotor diameteru, m

13,6

Viteza vânt minima de pornire m/s

2m/s

Viteza vânt pentru putere nominala

12m/s

Viteza maxima de supraviețuire

60m/s

Tipul rotorului

Autoreglator, după vânt

Viteza de rotatie a paletelor, r/m

125/90

Protecție

Electronica

Temperatura de funcționare

-40 => +60°C

Număr palete

3

Material palete

Fibra de sticla

Inaltimea turnului

Max. 18m

Tipul generatorului

acționare directa, magnet permanent

Ql CQ-Qil~ I ILI I l Dl I


rg/Wgggg™ S.R.L.

București ROMANIA


STUDIU DE FE7.ABH.il aTE

"EFIC1ENTIZAREA CONSUMULUI DEENERGII: IFItMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 11ACAU

Invertor CC-CA - trifazat de conectare la rețea pentru turbina eoliana 1 buc

Caracteristici:

Putere maxima in CC: min. 55kW;

Tensiune maxima in CC: min. 1000V;

Putere maxima in CA min 50kW;

Tensiune nominala in CA: 380V;

Frecventa nominala in CA: 50 Hz;

Eficienta: > 90%;

Grad de protecție: IP65;

2_____Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru TURBINE EOLIENE:

COLEGIUL HENRY COANDA

Economie anuala = 125000 kWh/an x 0,12€/kWh - 15000 €/an

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU INSTALAȚIA DE BIOGAZ LA OBIECTIVELE:

Nn

crt.

Denumire centru

Instalație de biogaz

1

Colegiul N.V. Karpen - str. Miorița nr. 76

lbuc x lOmC

Instalația de biogaz cu capacitatea de lOmc va avea următoarele caracteristici:

 • •  Tanc de fermentație sferic

 • - Dimensiuni D=3m, Volum-1 Omc

 • - Material: fibra de sticla căptușit cu ciment

 • - Materie prima: deșeuri vegetale

 • - Debit de biogaz: 0.1-1 Nmc/h

 • •  Filtru de separație

 • •  Supapa de siguranța

Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru instalație cu BIOGAZ:

COLEGIUL N.V. KARPEN

Ql EQ^QIT nLCn oi i


S.R.L.

București ROMANIA

Instalație de biogaz de capacitate 10m3.

Producție de biogaz =2.8 m3/zi x31 = 2083.43 m3/luna;

Im3 biogaz = 0.35m3 gaze naturale;

Cantitatea de gaze naturale economisită: 729,2 m3/luna;

Instalația de biogaz va fi utilizata 12 luni pe an.

12 luni/an x 729.2m3 = 8750.42 m3/an

Preț gaze naturale = 1,52 lei / m3 = 1,52/4,22 = 0,36 Euro / m3.

Economie anuala = 8750.42 m3/an x 0,36€/ m3 = 3150t15 €/(in.

Baza de proiectare:

La baza realizării Studiului de fezabilitate privind instalarea de panouri solare pentru prepararea de apa calda menajera, stau următoarele documente:

- Releveele efectuate pe teren cu sprijinul personalului Primăriei;

Lucrarea urmărește conținutul cadrul al studiilor de fezabilitate, conform legislației in vigoare, adaptat specificului investiției, si legislația tehnica de referința:

- STAS 1478-90

Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale

- STAS 1846-90

Determinarea debitelor de apa de canalizare

-STAS 3051-91

Rețele exterioare de canalizare

- STAS 4273-83

Construcții hidrotehnice. Încadrarea in clasa de importanta

- STAS 6002-88 Alimentari cu apa.Camine pentru branșamente de apa

-NGPM-2002

Norme generale de protecția muncii

- GP 043-99 Ghid pentru proiectarea si execuția exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte PVC, polietilena si polipropilena

-19/96

Normativ pentru proiectarea instalațiilor sanitare

-C 300-1994

Normativ de prevenire si stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții si instalațiilor aferente acestora

P.LFFI-8IT

București R0MAN1A

- Legea 10/ 1995 - Calitatea in construcții

- C 56-85

Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții

si instalații aferente

- SR EN ISO 9013/1998 Taierea cu oxigen a metalelor.

-C 150-99

Normativ privind calitatea imbinarilor sudate

-PI 18-95

Norme tehnice de proiectare si realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului

Norme de protecția muncii in activitatea de construcții montaj

(aprobate cu Ordinul MC Ind. Nr. 1225 din 1980)

- Manualul instalatorului.

 • 2.3. Date tehnice ale investiției.

2.3. a. Zona si amplasamentul.

Cele 17 obiective aflate in studiu sunt localizate in Municipiul Bacau in

următoarele adrese:

£ ?

Consumator

Adresa

1

SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE

str. Oituz nr.72

2

CĂMINUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE

str. Ghioceilor nr.2

3

COLEGIUL FERDINAND I

str. Cuza Vodă nr.10

4

COLEGIUL VASILE ALECSANDRI

str. V. Alecsandri nr.37

5

COLEGIUL TH. ANGHEL SALIGNY

str. V. Alecsandri nr.18

6

COLEGIUL N.V. KARPEN

str. Miorița nr.76

7

COLEGIUL HENRI COANDA

str. Condorilor nr.8

8

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

str. Al.cel Bun nr.43

9

GR. ȘCOLAR D. MANGERON

str. Aeroportului nr. 6

10

GR. ȘCOLAR GRIGORE ANTIPA

str. Aeroportului nr. 3

rgrwgjjgg/gas.R.L

București ROMANIA

11

GR. ȘCOLAR LETEA

str. Leteanr.24

12

CRESA NR.9

str. Ozanei nr. 3

13

SALA SPORT CNI SC. G.M. CANCICOV

str. Prieteniei nr.73

14

SALA DE SPORT CNI SPIRU HARET

str. V. Alecsandri nr. 14

15

SLA DE SPORT CNI COL. PEDAGOGIC

str. Spiru Haret nr.6

16

SALA SPORT CNI SC. CTIN PLATON

str. 9 mai nr.64

Caracteristicile reliefului

Ca principale imitati naturale se disting:

 • •  Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

 • •  Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu.

Zona seismica si adâncimea de inghet

STAS-uI 11100/77 incadreaza zona mun. Bacau in zona gradului 7 macroseisinic, după scara Richter. Normativul PI00/92, referitor la zonarea teritoriului României după

nmXBăHHlsaL ■iMvruli ROMANIA

STUDIU DE FE7ABII ti.VIE

"EF1C1ENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGII. 1ERMICA”

PENTRU 16 LOCAȚII APART1NAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI B AC AU

valorile coeficienților seismici de colt Ks si Tc include zona Bacau in zona C care ia ii corespunde ca valoare ag= 0,20 si Tc- 0,7 sec.

STAS-ul 6054/77 indica adâncimea de inghet egala cu 0,9-1,0 m.

Clima

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iul ie-august.

2.3. b. Statutuljuridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat.

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat este de 100% domeniu public. Instalațiile propuse se vor monta in construcțiile existente in cadrul obiectului, aliate pe domeniul public.

2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren.

Nu sunt propuse construcții definitive noi care sa conducă la ocupări suplimentare de suprafețe de teren.

IStKiBSlHsju.. ■ucvrwtl ROMANIA

STUDIU DE FEZABIl 1 i ATE

"EF1C1ENT1ZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE I EHMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APART1NAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

Panourile solare care vor deservii instalația se vor monta pe acoperișurile existente.

Pompele de căldură se vor monta in spatii deja existente.

Turbina eoliana se va monta pe un teren anex obiectivelor

Instalația de biogaz se va monta pe un teren anex obiectivului.

2.3.d. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții

Nu sunt necesare noi suprafețe construite pentru realizarea instalațiilor urmând a se realiza doar construcții speciale.

2.3.e. Studii de teren.

Pentru cele 16 obiective s-au efectuat identificarea adâncimii la care se afla pauza freatica pentru a determina adancimea la care se vor monta pipele termice pentru pompele de căldură. In urma studiului s-a constatat ca pauza freatica se afla la o adâncime de lOm, optima pentru Îngroparea pipelor termice aferente pompelor de căldură.

2.3.f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum.

ASIGURAREA CU UTILITATI

Apa potabila

Apa potabila necesara preparării apei de adaos in circuitele calde cat si preparării apei calde menajere se preia din rețeaua de potabila din fiecare obiectiv in parte.

Apa necesara instalațiilor cu sursa regenerabila se asigura printr-un racord de Vz (pentru umplere si adaos) si printr-un racord de alimentare a boilerului.

Apa industriala (de răcire)

Nu este cazul

54

farn di i


S.RX.

București ROMAN IA

Energie electrica

Alimentarea consumatorilor electrici apartinand sistemelor de energie regenerabila se face prin racordarea dulapului electric si de automatizare specializai la tabloul electric general din fiecare locație. Principalii consumatori de energie electrica vor fi;

 • - compresoarele pompelor de căldură;

 • - automatizări;

Telefonie si alarmare PSI

Nu este cazul.

ANALIZA DE CONSUM - NECESARUL DE APA CALDA MENAJERA PENTRU FIECARE OBIECTIV

Nr.

crt.

Denumire centru

Calculul necesarului de apa calda menajera pentru fiecare obiectiv

Necesar apa calda menajera rezultat(litri/zi)

1

Spitalul de pneumofiziologie

226 benef x 251/zi

5900

2

Căminul de îngrijire persoane vârstnice

301 benef x 251/zi

7525

3

Colegiul Ferdinand 1

530 benef x 151/zi

7950

4

Colegiul Vasile

Alecsandri

100 benef x 251/zi

2500

5

Colegiul Th. Anghel

Saligny

665 benef x 151/zi

9975

6

Colegiul N.V. Karpen

665 benef x 151/zi

9975

7

Colegiul Henri

Coanda

575 benef x 201/zi

10000

8

Liceul cu program sportiv

165 benef x 151/zi

4125

9

Gr. Școlar D.

Mangeron

660 benefx 151/zi

9900

10

Gr. Școlar Grigore

Antipa

365 benef x 201/zi

7300

11

Gr. Școlar Letea

220 benefx 151/zi

3390

12

Cresa nr.9

79 benef x 251/zi

1975

13

Sala Sport cni Sc.

G.M. Cancicov

90 benef x 151/zi

2500

14

Sala de Sport cni

Spiru Haret

90 benef x 151/zi

2500

15

Sla de Sport cni col. pedagogic

90 benef x 151/zi

2500

16

Sala Sport cni Sc,

Ctin Platon

90 benef x 151/zi

2500

Ql CQ-.Q/'F num oi i


5.R.L.

Bucuretll ROMANIA


2,3.g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Protecția calitatii apelor

Lucrările de construcție si amenajare a rețelei presupun desfasurarea de activ itati care nu utilizează apa in scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosințele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In acest sens, pentru organizarea de șantier se propune utilizarea toaletelor ecologice. Activitățile de construcție desfășurate vor atrage după sine efectuarea unor lucrări pregătitoare pentru investiția ce se urmărește a fi realizata prin mutarea unor volume de sol vegetal si pamant. Prin perturbarea solului se vor genera surse de sedimente susceptibile de a fi antrenate prin intermediul precipitațiilor si scurgerilor de suprafața.

Execuția săpăturilor este generatoare de impact direct asupra apelor de suprafața si de adâncime. Principalul poluant pentru apele de suprafața, in cazul execuției lucrării analizate il constituie fracțiunile sau masele de pamant erodat si transportat de către apele

"EHCIENT1ZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE IERMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAC AU

din preciptatii. Lucrările de săpături prevăzute in proiect au in vedere depozitarea temporara a unor cantitati de pamant ce pot fi antrenate de apa. Ca urmare a precipitațiilor taluzele sunt spalate de scurgerile de suprafața care antrenează fracțiuni de material sau mase de pamant putând afecta calitatea pânzei freatice.

Ca masuri de protecție a apei in faza de execuție se recomanda:

 • - in timpul lucrărilor de execuție a rețelelor in faza de săpătură, tranșeele si gropile pentru îmbinări si cămine se vor păstră uscate (apa va fi eventual epuizata).

 • - se va verifica etanșeitatea conductelor facandu-se probe cu apa

 • - dotarea organizării de șantier cu europubele pentru colectarea deșeurilor menajere si cu toalete ecologice.

Protecția aerului

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de edificarea a obiectivelor sunt asociate in principal cu mișcarea pământului, cu manevrarea altor materiale, precum si cu construirea in sine a unor facilitați specifice.

Emisiile de praf variaza adesea in mod substanțial de la o zi la alta, in funcție de nivelul activitatii, de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante, Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral). Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt:

 • - lucrări in amplasamentul obiectivului;

 • - lucrări cuprinzând manipulări de pamant (săpături, umpluturi), in special manuale la realizarea șanțurilor pentru pozarea conductelor si acoperirea cu pamant;

 • - lucrări colaterale;

 • - traficul auto de lucru.

Natura temporara a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce privește estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de construire si reabilitare a tronsoane de conducte consta intr-o serie de operații diferite, fiecare cu durata si potențialul propriu de generare a prafului.

Execuția lucrărilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. In plus, aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse in opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului sunt:

 • - Umectarea permanenta a suprafețelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic.

 • - Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic si intretinute corespunzător si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier destul de redus (de asemenea sursa de vibrații), precum si de o serie de activitati gospodărești din zonele

locuite. In ceea ce privește încadrarea nivelelor înregistrate de zgomot si vibrații in legislația naționala, avand in vedere traficul existent, nu se poate pune problema depășirii limitelor impuse.

Principala sursa de zgomot in faza de realizare se datoreaza mașinilor si utilajelor necesare pentru amenajarea terenului. Realizarea proiectului implica efectuarea unor lucrări importante cu utilaje si personal (lucrări de excavare/umplere, transport/ descărcare conducte, materiale de construcții, etc).

Procesele tehnologice de execuție a acestor lucrări implica folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate ce reprezintă tot atatea surse de zgomot si vibrații. La utilajele propriu-zise de lucru se adauga autobasculantele care transporta materialele necesare executării lucrărilor. Acestea atat incarcate cat si goale au mase importante si constituie Ia rândul lor surse importante de zgomot si vibrații. Generarea de vibrații este favorizata si de calitatea drumurilor din zona (adesea cu denivelări),

"EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGII- I LKXIICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARTINAND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ILd AU

Având in vedere durata limitata de timp a lucrărilor de construcții si montaj al echipamentelor, precum si amploarea redusa a acestor lucrări se considera ca impactul zgomotului va fi nesemnificativ.

Masurile de diminuare a zgomotului presupun:

 • - Revizia si buna funcționare tehnica a utilajelor de construcții si a celor de transport:

 • - Respectarea orelor de program si evitarea prelungirii activitatii după ora 18.

Protecția solului si a subsolului

Sursele de poluare specifice lucrărilor de construcții pentru realizarea obiecti\ ului studiat sunt diverse si necesita decopertarea, transportul si punerea in opera a unor volume de materii prime si materiale.

Pe timpul executării lucrărilor de reabilitare, factorul de mediu sol va fi influențat, impactul manifestandu-se prin:

 • - degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restrânse adiacente traseelor de conducte in zona excavarilor - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;

 • - scoaterea potențiala din circuit a unor suprafețe pentru organizări de șantier, zone de parcare a utilajelor etc;

 • - restrictionarea temporara a circulației pentru tronsoanele adiacente drumurilor.

Impactul lucrărilor in timpul execuției este determinat de volumul lucrărilor de reabilitare si de modul de organizare a lucrărilor.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului:

 • - Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (lichide, menajere, tehnologice);

 • - Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport sa se fac a numai in st ații centralizate (furnizori).

"EFICIENT!ZAREA CONSUMULUI DE ENERGII: 1I RMICA"

PENTRU 16 LOCAȚII APARȚIN AND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI B \UAU

Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier sau drumurile publice.

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Pentru edificarea construcțiilor propuse in proiect se vor executa operațiuni de excavare, nivelare, impermeabilizare etc, cu efect de:

 • - înlăturare totala a plantelor din zona construcției propuse si a amenajărilor anexe; aspectul cantitativ al acestei pierderi de biomasa ara un caracter temporar daca ținem cont ca este prevăzută amplasarea de spatii verzi Ia sfârșitul perioadei de execuție;

 • - înlăturarea totala a efectivelor de nevertebrate din perimetrul analizat si limitarea dispersiei populațiilor din zonele invecinate (o fragmentare a habitatelor naturale);

 • - Modificări structurale ale profilului de sol prin operațiile de excavare, nivelare ele;

Pe ansamblu se poate afirma ca existenta șantierului in perioada de realizare a obiectivului va produce modificări structurale si funcționale nesemnificative in cadrul biocenozei locale, o scădere a biodiversitatii, o modificare a fluxurilor de energic si materie, in principal la nivelul solului, ceea ce intr-un cuvânt inseamna o scădere a productivității ecosistemului local, dar care va fi compensat ulterior prin intermediul amenajării spatiilor adicente si remodelarii circuitelor.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deseurile produse ca urmare a realizării lucrării se estimează separat pe cele doua etape astfel:

 • - Deșeuri inerte si nepericuloase. Pentru realizarea lucrărilor proiectate va fi nccsara excavarea si indepartarea din amplasament a egventualelor de conducte necorespunzatoare si a molozului rezultat din in urma lucrărilor de realizare a investiției.

 • - Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de execuție hârtie, pungi, folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de munca in continua mișcare si ele se estimează a fi de ordinul a 0,3 kg/om si zi deci fata de numărul de personal de 25 vor reprezenta cca. 0,6 t anual. Eliminarea lor se va efectua periodic prin grija executant!lor, la prestatorul deservicii de salubritate din localitate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Substanțele toxice si periculoase pot fi: buteliile dc clor gazos si sau oxigen, carburanții (motorina) si lubrifiantii, necesari pentru punerea in opera a instalației. Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuata in statii PECO autorizate, ori de cate ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in șantier in perfecta stare de funcționare, avand făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti, iar lucrările de întreținere si reparații se vor executa in ateliere service specializate.

S.RX.


București ROMANIA


2.4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de


realizare a investiției


GRAFIC DE EXECUȚIE

Nr.

Descriere activitate

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

A. COMPONENTA DE INVESTIȚIE**?!*?»*


RLFFI-BIT


UUHMUUIU S.R.L, București ROMÂNIM


 • C. COMPONENTA de informare sl conștientizare

 • D. Faza de audit sl raportare


3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1» Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general.

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI: EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA

In mll lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de 01.09,2009        4,22

Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

(mii)

(mii) lei

euro

(mii) lei

(mii) (mii) lei

euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

o.oo

o.o

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtâților necesare obiectivului

Of OQ^QfT I ILI li Dl I


riWfgi/IlS.P.L

București ROMÂNIA

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare șt asistența tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.87

0.44

0.00

1.87

0.44

3.3

Proiectare și inginerie

283.63

67.21

53.89

337.52

79.98

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

99.04

23.47

18.82

117.85

27.93

TOTAL CAPITOL 3

384.54

91.12

72.71

457.24

108.35

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,642.06

389.11

311.99

1.954.06

463.05

4.2

Montaj utilaj tehnologice

336.84

79.82

64.00

400.84

94.99

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

849.50

201.30

161.41

1,010.91

239.55

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,828.41

670.24

537.40

3,365.81

797.58

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrare de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30.53

7.23

0.00

30.53

7.23

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

143.35

33.97

27.24

170.58

40.42

TOTAL CAPITOL 5

173.88

41.20

27.24

201.11

47.66

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

157.47

37.32

29.92

187.39

44.41

TOTAL CAPITOL 6

157.47

37.32

29.92

187.39

44.41

TOTAL GENERAL

3,544.34

838.65

673.42

4,211.55

998.00

Din care C + IVI

1,978.91

468.94

375.99

2,354.90

558.03

Q» num di i


S.R.L

București ROMANIABeneficiar,

PRIMĂRIA BACAU


Nr.

Denumirea       capitolelor       și

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

crt.

(mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

0.00

o.oo"

0.00

2

Constructikrezistenta (fundații,structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare , compartimentări, finisaje )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Instalații electrice

164.21

38.91

31.20

195.41

46.30

5

Instalații sanitare(fitinguri.tevi)

1,477.86

350.20

280.79

1.758.65

416.74

6

Instalații de incalzire , ventilare , climatizare , PSI ,radio-tv , intranet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Instalații de telecomunitatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL I

1,642.06

389.11

311.99

1,954.06

463.05

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

336.84

79.82

64.00

400.84

94.99

TOTAL II

336.84

79.82

64.00

400.84

94.99

III

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice(panouri solare ,suporti,tuburi vidate)

849.50

201.30

161.41

1,010.91

239.55

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL III

849.50

201.30

161.41

1,010.91

239.55

_

..

S.R.L.


București ROMANIABeneficiar,

PRIMĂRIA BACAU

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 Iei/ euro din data de 01.09.2009

Beneficiar,

PRIMĂRIA BACAU


Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

crt.

{mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii)

euro

I

PROIECTARE SI INGINERIE

1

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Studiu de fezabilitate

63.28

14.99

12.02

75.30

17.84

3

Proiect tehnic si detalii de execuție

220.35

52.22

41.87

262.22

62.14

TOTAL

283.63

67.21

53.89

337.52

79.98

Proiectant, S.C. Alfa Bit S.R.L.


în mii lei/mii euro la cursul de 4,22 lei/euro din data de 01.09.2009

Ql EQ_QI“T nLCfi ot i

Sucvrtttl MMANIA

|

Nr.

Denumirea       capitolelor

subcapitolelor de cheltuieli

Și

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

crt.

(mii) lei

(mii)

euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

I

ASISTENTA TEHNICA

1

Asistenta tennica pe toata lucrărilor

perioada

54.47

12.91

10.35

64.82

15.36

2

Plata dirigintelor de șantier

44.57

10.56

8.47

53.03

... .. ...

12.57

TOTAL

99.04

23.47

18-82

117.85

27.93

Beneficiar,

PRIMĂRIA BACAU


în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de 01.09.2009

Nr. crt.

Denumirea       capitolelor       și

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

(mii) lei

(mii)

euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

I

PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

1

Execuția probelor.incercarilor prevăzute in proiect, probe de presiune .rodaje .probe de etanșeitate etc .

157.47

37.32

29.92

187.39

44.41

TOTAL

157.47

37.32

29.92

..... I

187.39

. ,        -I- I—

44.41

Proiectant, S.C. Alfa Bit S.R.L.

Beneficiar, PRIMĂRIA BACAU67


DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI : EF1CIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA

SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de          4

01.09.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

(mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtă

ilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.11

0.03

0.00

0.11

0.03

3.3

Proiectare și inginerie

11.37

2.69

2.16

13.53

3.21

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.97

0.94

0.75

4.72

1.12

TOTAL CAPITOL 3

15.45

3.66

2.91

18.36

4.35

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

65.81

15.60

12.50

78.32

18.56

4.2

Montaj utilaj tehnologice

13.50

3.20

2.57

16.07

3.81

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

34.05

8.07

6.47

40.52

9.60

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

113.36

26.86

21.54

134.90

31.97

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.fJ

Lucrare de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.23

0.29

0.00

1.23

0.29

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.75

1.36

1.09

6.84

1.62

TOTAL CAPITOL 5

6.97

1.65

1.09

8.06

1.91

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

6.28

1.49

1.19

7.47

1.77

TOTAL CAPITOL 6

6.28

1.49

1.19

7.47

1.77

TOTAL GENERAL

142.06

33.61

26.99

168.80

40.00

Din care C + M

79.31

18.79

15.07

94.38

22.37

r Proiectant,                                                    Beneficiar,

( S.C. Alfa Bit S.R.L,                                     PRIMĂRIA BACAU

â                   I

Detaliere capitol 4

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de 0109.2009

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

(mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

I

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Construcții: rezistenta (fundatii.structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare , compartimentări, finisaje )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Instalații electrice

6.58

1,56

1.25

7.83

1.86

5

Instalații sanitare(fitinguri,tevi)

59.23

14.04

11.25

70.49

16.70

6

Instalații de incalzire , ventilare , climatizare , PSI ,radio-tv, intranet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Instalații de telecomunitatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1

65.81

15.60

12.50

78.32

18.56

II

MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

13.50

3.20

2.57

16.07

3.81

TOTAL II

13.50

3.20

2.57

16.07

3.81

III

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice(panouri solare .suporți,tuburi vidate)

34.05

8.07

6.47

40.52

9.60

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

000

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL III

34.05

8.07

6.47

40.52

9.60

I Proiectant,                                                    Beneficiar,

| S.C. Alfa Bit S.R:L:                                     PRIMĂRIA BACAU

ug  I

X

Detaliere capitol 3.3

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de 01.09,2009

Beneficiar,

PRIMĂRIA BACAU


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

(mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

I

PROIECTARE SI INGINERIE

1

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Studiu de fezabilitate

2.54

0.60

0.48

3.02

0.72

3

Proiect tehnic si detalii de execuție

8.83

2.09

1.68

10.51

2.49

TOTAL

11.37

2.69

2.16

13.53

3.21

I Proiectant, SțC. Alfa Bit^fet!

Detaliere capitol 3.6

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de 01.09.2009

1

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

(mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

1

ASISTENTA TEHNICA

1

Asistenta tennica pe toata perioada lucrărilor

2.18

0.52

0.41

2.60

0.62

2

Plata dirigintilor de șantier

1.79

0.42

0.34

2.13

0.50

TOTAL

3.97

0.94

0,75

4.72

1.12


Beneficiar, PRIMĂRIA BACAU

Detaliere capitol 6.2

în mii lei/mii euro la cursul de 4,22 lei/euro din data de 01.09.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

(mii) lei

(mii) euro

(mii) fel

(mii) lei

(mii) euro

I

PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

1

Execuția probelor,încercărilor prevăzute in proiect, probe de presiune .rodaje .probe de etanșeitate etc.

6.28

1.49

1.19

7.47

1.77

TOTAL

6.28

1.49

1.19

7.47

1.77

Proiectant,                                                    Beneficiar,


PRIMĂRIA BACAU

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI : EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICA

CĂMINUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de               . 99

01.09.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

(mit) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtă

ilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.11

0.03

0.00

0.11

0.03

3.3

Proiectare și inginerie

17.05

4.04

3.24

20.29

4.81

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

5.95

1.41

1.13

7.09

1.68

TOTAL CAPITOL 3

23.12

5.48

4.37

27.49

6.51

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

98.72

23.39

18.76

117.48

27.84

4.2

Montaj utilaj tehnologice

20.25

4.80

3.85

24.10

5.71

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

51.07

12.10

9.70

60.78

14.40

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

170.04

40.29

32.31

202.35

47.95

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.7

Lucrare c/e construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.84

0.44

0.00

1.84

0.44

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

8.62

2.04

1.64

10.25

2.43

TOTAL CAPITOL 5

10.46

2.48

1.64

12.09

2.87

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

9.47

2.24

1.80

11.27

2.67

TOTAL CAPITOL 6

9.47

2.24

1.80

11.27

2.67

TOTAL GENERAL

213.08

50.42

40.49

253.20

60.00

Din care C + M

118.97

28.19

22.60

141.58

33.55


Beneficiar, PRIMĂRIA BACAU

Detaliere capitol 4

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,22 lei/ euro din data de 01.09.2009

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

(mii) lei

(mii) euro

(mii) lei

(mii) lei

(mii) euro

I

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Construcții;rezistenta (fundații, structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare , compartimentări, finisaje )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Instalații electrice

9.87

2.34

1.88

11.75

2.78

5

Instalații sanitare(fitinguri,tevi)

88.85

21.05

16.88

105.73

25.05

6

Instalații de incalzire, ventilare , climatizare , PSI ,radio-tv , intranet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Instalații de telecomunitatii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL I

98.72

23.39

18.76

117.48

27.84