Hotărârea nr. 323/2009

 Hotărârea nr. 323 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza PTH pentru obiectivele de investiţii „Reţea de apă – strada Lupeni” din municipiul Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

 • •  HCL 50/2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2009 ale municipiului Bacau;

 • •  Referatul nr. 10099/15.09.2009 al Direcției Tehnice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba documentația tehnico - economica faza PTH a obiectivului de investiții: „Rețea de apa - strada Lupeni” din municipiul Bacau, proiect nr. 9/2009, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART. 2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1, după cum urmeaza :

- valoare totala 698.327,00 lei cu TVA, din care C+M 625.704,00 lei cu TVA conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

ART. 3 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Direcției de Drumuri Publj           1 Primăriei Municipiului Bacau.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr. 1

I LA HOTARAREA NR. 3&2> DIN 29. 09.2009 ,

BACAU ROMANIA JO4/1809/2005 C.U.I. RO18O15691

Cap. Social. 90000LEI

SREN ISO 9001:2001 MEMBRU AL ASOCIAȚIEI IWMANE PENTRU CALITATE A.R.C.

MEMBRU ASOCIAT AL ORGANIZAȚIEI EUROPENE PENTRU CALITATE E.O.Q.

Telefon: 0234 / 550456 Fax : 0234/550257 Email : secretariat@romproiectmoldova.ro


REȚEA APASTRADA LUPENI JUDEȚUL BACAUS.C.ROMPROIECT MOLDOVA S.A.

Adresa       :Calea Republicii. nr.199. BACAU

IBAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415

BACAU ROMANIA J04 /1809/ 2005 C.U.I. R018015691

CAP SOCIAL: 2500R0N

SR EN 150 9001:2001

MEMBRU AL ASOCIAȚIEI ROMANE PENTRU CALITATE A.R.C. MEMBRU ASOCIAT AL ORGANIZAȚIEI EUROPENE PENTRU CALITATE E.O.Q.

Telefon : 0234 550456

Fax :0234 550257

Email :secretariafciromproiectmoldova.ro


Cod: LS-PO-7.5.


LISTA DE SEMNATURI

Proiect nr. 9/2009

DIRECTOR GENERAL:

DIRECTOR EXECUTIV:

SEF PROIECT:

Faza: DTh+C.S.

ing. CARMEN COROCEA ing. MIRCEA COJOCARU ing. MIRCEA COJOCARU


COLECTIV ELABORARE

STRUCTURI:

PROIECTAT VERIFICAT :

 • - Ing. CROITORI) DANA

 • - Ing. IONESCU CRISTIAN..

HIDRO :

PROIECTAT

PROIECTAT

 • - Ing. MI NDRU CRISTINA

 • - Ing. GALATESCUIOAN .

DEVIZE:

PROIECTAT

- LEHADUS CERASELA ...S.C. PROIECT MOLDOVA

SA. BACĂU

Pr. Nr. 9/2009

Faza: D.TH.+ C.S.


REȚEA APA STRADA LUPENI MUNICIPIUL BACA*1

MEMORIU DE PREZENTARE


REȚEA APA1. Date generale

 • 1.1. Denumirea obiectivului:

 • 1.2. Proiectant general:

1.3.Ordonator principal de credite:

 • 1.4. Entitate achizitoare:

 • 1.5. Amplasament:


REȚEA APA


S.C. PROIECT MOLDOVA. Bacau Primăria Municipiului Bacau. Primăria Municipiului Bacau


Bacau


1.6.Topografia

Strada Lupeni este o strada de categoria a III a cu doua fire de circulație iar traseul ei pornește din intersecția cu strada Iasomiei si se închide in intersecția cu străzile Silistei si Pomilor.

Strada Lupeni deservește proprietățile particulare din Cartierul Serbanestî situat in partea nordica a municipiului Bacau.

Strada ce face obiectul de studiu al acestei documentații are o lungime de cca.

975,00 ml si are o structura din balast. Studiul geotehnic întocmit de S.C. GENERAL PROIECT S.A. precizează o grosime a zestrei de balast de cca. 30 - 40 cm iar stratul natural fin sedimentar « patul viu » al drumului poate fi încadrat ca fiind pamant tip P4 caracterizat prin :lp < 25% - indice de plasticitate, Ep = 70 MPa - modul de elasticitate dinamic, v = 0,35 - coef. lui Poisson si consta din alternante prăfoase nisipoase -subordonat argiloase caracterizate prin plasticitati mijlocii mari, stare ridicata de consistenta, umede.

1.7 Clima si fenomene naturale specifice

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie absoluta a aerului nu coboara sub - 21° C iar temperatura medie a lunii iulie urca pana la + 20°C.

1.8 Geologie si seismicitate.

Condițiile geotehnice sunt prezentate in studiul geotehnic întocmit de S.C. General Proiect S.A. Bacau.

Capacitatea portanta a terenului natural se poate aprecia conform STAS 3300/2-85,

Anexa B, tab. 16 -17 in :

Pconv. = 250 KPa. - alternante prăfoase nisipoase subordonat argiloase.

Pconv. = 450 KPa. - orizontul grosier.

Adâncimea maxima de îngheț in zona municipiului Bacau este de 0.9-1.0 m C.T.N. (C.T.A.) conform STAS 6054/77.

Actuala cale de rulare a drumului este constituita dintr-un strat de balast, completat recent in jumatatea nordica a străzii.

Categoria de importanta a construcției este “C” - normala.

In conformitate cu normativul P100-1-2006 zona studiata se afla in zona cu accelerația terenului 3g= 0,28g si perioada de control(colt) T=0,7s.

Conform STAS 11100/1-93,amplasamentul este in zona cu grad 8(opt) seismic Stratul natural de fundare fin sedimentar « patul viu » al drumului interceptabi! de la adâncimi cuprinse intre 0,30 - 0,40 m. C.T.N. este constituit din alternante prăfoase -nisipoase subordonat argiloase, caracterizate prin plasticitati mijlocii - mari, stare ridicata de rezistenta, umede.

1.9. Categoria de importanta

Conform STAS 4273/83 și SR 4163-1 lucrările de rețele tehnico edilitare pentru Municipii puternic industrializate și cu populație de 50  250 mii loc se încadrează in clasa II

de importanta.


Cap. 2 BAZE DE PROIECTARE

2.1 Ipoteze de elaborare a proiectului

La baza elaborării proiectului a stat:

 • -  Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. care a stabilit parametri tehnici ai proiectului și indicatorii fizici și economici.

 • -  Avizul INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII nr. 55/2.02.2007

2.4. Documentații care stau la baza elaborării proiectului

La baza elaborării proiectului au stat următoarele normative si reglementari tehnice Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă                                -           ......

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plasticeGP-043
- C 56 - 85

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

- Legea nr. 8-77

privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor.

- Legea nr. 10-95

Legea calității în construcții

La proiectarea rețelelor de alimentare cu apă s-au respectat prevederile SR 4163 - 1, SR 4163-2 , STAS 6819.

Amplasarea în plan și pe verticală rețelelor sa făcut în conformitate cu prevederile STAS 8591-1 și SR 4163-1.

Calculul hidraulic al rețelelor de alimentare cu apă sa făcut conform STAS 4163-2 și pe baza datelor producătorilor.

2.5. încadrarea în avize și acorduri

Pentru documentația de fata, sunt valabile avizele si racordurile obținute la faza de S.F. din documentația inițiala .

Se va respecta ca avizele deținătorilor de rețele edilitare în zona lucrărilor propuse sa fie condiționate de respectarea poziționării rețelelor existente, păstrarea integrității acestora lucrările in zona acestor rețele executând - se cu grija, terasamentele se vor executa manual și se va solicita prezenta reprezentanților societăților ce exploatează aceste rețele pentru pichetarea pe teren a acestora și supravegherea execuției în zonele respective.

Se vor respecta distantele dintre rețele propuse și rețelele existente conform distantelor stipulate in avize.

Respectiv 1,5 m fată de conductele de gaze in aliniament și 0,3 m la intersecții in plan vertical, 0,5 m față de liniile electrice subterane in aliniament și 0,25 m la intersecții in plan vertical.

Cap. 3 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

3.1 Situația existentă

Pe strada Lupeni exista doar un tronson de rețea apa avand o lungime de circa 150m, cuprinse intre străzile Iasomiei si Gheorghe Marinescu .degradata depășită tehnic si moral tronson ce se va dezafecta .

Pe această stradă menționăm că există rețea de gaze naturale , cabluri electrice , subterane și de telefonie .

 • 3.2. Descrierea lucrărilor proiectate

Alimentare cu apă

Pentru rezolvarea alimentării cu apă a locuitorilor din zonă se propune realizarea unei rețele de apă din PE-HD De 125 mm, pornind din intersecția cu strada Iasomiei pana in intersecția cu străzile Pomilor si Silistei .S-au prevăzut 6 cămine de vane de secționare sau de golire la intersecțiile străzilor principale .

Pe rețeaua de apă proiectată se vor prevedea branșamente pentru fiecare abonat din zonă, cu conducte din PE cu diametrul de 25 mm. Pe fiecare branșament se va monta un robinet de concesie cu garnitură de montaj rigidă și cu o calotă cu capac.

Pentru asigurarea stingerii eventualelor incendii exteriore se vor monta hidranți subterani din 100 în 100 m .amplasați în zone ușor accesibile.

Conductele de apă sunt pozate în general la o adâncime de minim 1,2 m -1,5 (sub adâncimea de îngheț) conform STAS 6054.

înainte de darea în folosință a alimentarii cu apă, conductele vor fi spălate,dezinfectate și supuse la proba la presiune conform STAS 6819/82 și normativ I 9/94( la 80 mCA timp de menținere sub presiune o oră).

3.3. Caracteristicile principale ale construcțiilor

Pentru construcții .'Căminele de apa se vor realiza din tuburi PEHD cu diametrul de 1,0 m și cu H Var = 1,0 m; 2,Om;

Pentru realizarea rețelei de apa este necesara execuția unor cămine de vane si apometre..Căminele vor fi prefabricate,din tuburi PAFSIN.cu diametrul de 1,Om,fiind montate pe un radier din beton armat,prefabricat.realizat din beton marca C16/20.Pentru corectarea suprafeței de rezemare a radierului se va dispune un strat de egalizare din marca C6/7,5.

După montarea tubului se va face etansarea folosind un mortar cu rasina sintetica.Capacul căminului este de asemenea prefabricat,din beton armat, C16/20 si este carosabil.

Amplasarea căminelor ca si adancimea de montaj a acestora se va stabili conform profilului si planșelor de instalații.

Pentru rețeleJunoimi. lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare.

Capacitati fizice

 • •  Rețea de apă PEHD De 125 mm Pn 6                  L= 1050,0 m

 • •  Branșamente PEHD De=32mm Pn 6                 L= 180,0 m

 • •  Branșamente locuințe individuale PEHD De 25mm         L=  700,0 m

Condițiile de pozare ale principalelor elemente sunt următoarele :

 • a) Rețeua de apă si branșamentele din PE - HD :

 • •  Se vor poza în terenuri aparținând domeniului public,

 • •  Se vor poza sub adâncimea minimă de îngheț -1,10 m-1,5m de la generatoarea superioară față de cotă teren natural (C T N )

 • •  Se vor poza pe un strat de egalizare din nisip sau pietriș, având înălțimea h= 0,7 din diametrul tubului urmat de pământ existent (cernut) fără fracțiuni mari ( bolovani, bulgări, material rezultat din alte umpluturi) încă 0,7 din diametrul conductei, apoi până la cota teren natural cu material rezultat din săpătură

 • •  Refacerea carosabilului drumului la forma inițială( asfalt), unde este cazul.

 • •  Respectarea distanțelor minime impuse prin norme, față de conductele existente în zonă.

 • b) Căminele de apa se realizează astfel:

 • •  strat de egalizare pentru montare radier prefabricat din beton armat

 • •  montarea radierului din beton armat prefabricat

 • •  cameră de lucru cu D n = 1000mm, și înălțime variabilă 'conform profile longitudinale.

 • • piesă suport prefabricată (carosabilă ) va fi din beton armat cu capac și ramă din fontă cu dispozitiv de protecție antiefracție.

Cap. 4 MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

în toate operațiile de execuție rețelelor de apă se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: “Legea 90/1996” - a protecției muncii și “Normele metodologice de aplicare”, “Normele generale de protecție a muncii” elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății - 1966, “Normele specifice de securitate a muncii” precizate în anexa II, precum și Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - “Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții”.

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

• luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;

 • •  realizarea instructajelor de protecție a muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;

 • •  controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;

 • •  verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

 • •  pe toată durata execuției, în lungul conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție. Lățimea acestor zone se stabilește funcție de tipul și diametrul conductei și de condițiile locale;

 • •  în interiorul zonei de lucru și de protecție nu este permis accesul persoanelor și al utilajelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect și se măsoară din axul conductei.

instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

 • •  semnalizarea și supravegherea lucrărilor;

 • •  execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei;

 • •  manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;

 • •  obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;

 • •  lucrări în spații închise: cămine;

Cap. 5 MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de apă sunt:

 • -  tuburi din polietilena înalta densitate

 • -  piese de legătură din polietilena de înalta densitate

 • -  căminele de apa din tuburi cu diametrul de 1,0 m

Tuburile folosite pentru alimentarea cu apa din PE-HD nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.        - -    ....... -

Pentru realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

în timpul execuției vor fi afectate de lucrări următoarele suprafețe

 • a) Suprafața afectată de săpătură

Această suprafață cuprinde săpătura pentru realizarea rețelelor care vor avea lățimea, de 0,6 m - 0,9 m.

Săpătura se va realiza pe tronsoane de 300 până la 500 m.

 • b) Suprafața afectată de umplutura extrasă pentru realizarea săpăturii

Depozitarea umpluturii se va face pe o singură parte a tranșei, partea cealaltă fiind necesară pentru depozitarea și lansarea tuburilor în șanț.

 • c) Suprafața afectată de utilaje și echipamente necesară executării săpăturii

Funcție de gabaritul utilajelor și echipamentelor necesare efectuării săpăturii se va stabili suprafața necesară acestora.

 • d) Suprafața afectată de punctele de lucru

Această suprafață este ocupată de barăci, materiale pentru sprijiniri de mal, etc. care reprezintă organizarea de șantier. Tuburile necesare executării rețelelor de apă vor fi stocate în depozitele executantului și vor fi transportate în șantier în funcție de cantitățile corespunzătoare tronsonului săpat.

/o

După realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițiala , pământul excedentar sau deșeuri

rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de câtre constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului

Cap. 6 MĂSURI P.S.I.

 • 6.1 Prevenirea incendiilor

6.1.1 în timpul lucrărilor de execuție

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și echiparea cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuția rețelelor de alimentare cu apă, inclusiv în timpul operațiilor de revizie preventivă, reparații și remedieri ale avariilor.

Răspunderea pentru prevenirea și stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum și șantierul care asigură execuția conductelor.

înainte de executarea unor operații cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale izolante,) se face instructajul personalului care realizează aceste operații, având în vedere prevederile normativului C 300 Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu substanțe inflamabile. Lucrările de sudură nu se execută în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolații.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a șantierului a carburanților necesari funcționării utilajelor. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrările de execuție în spații închise (cămine), se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în funcție de natura lucrărilor și a condițiilor locale.

Conducătorul formației de lucru asigură instruirea personalului și urmărește permanent respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Pentru asigurarea stingerii eventualelor incendii exteriore s-a prevăzut montarea hidranților subterani din 100 în 100 m .amplasați în zone ușor accesibile.

6.1.2 în timpul funcționării instalațiilor proiectate

Lucrările prevăzute in documentația de fața nu prezintă pericol pentru incendiu ele fiind rețele de apa montate subteran.

Cap. 7 PERSONAL DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

In urma execuției noilor rețele tehnico edilitare , beneficiarul nu trebuie să angajeze personal suplimentar personalul existent fiind redistribuit pentru a verifica și aceste rețele.

Rețelele de apa se vor verifica periodic urmărindu-se in special starea căminelor și a instalațiilor din interiorul acestora.

La rețeaua de apa se vor depista pierderile de apa de pe rețea și se vor lua masuri imediate de înlăturare a lor, realizându-se reparațiile necesare.

//

Cap. 8 CONCLUZII FINALE

Probele de presiune se vor realiza pe tronsonane de conducta pana la lungimea de 500 m, proba se va face la presiunea de 9 bari care reprezintă 1,5 presiunea maxima la care poate funcționa rețeaua.

Constructorul in execuție va acorda o atenție deosebita următoarelor normative și reglementari tehnice

 • -   I 9 - 94

 • -   I22 - 99

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

-  GP-043

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

- NP 084 -03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

Beneficiarul in exploatare va respecta următoarele normative și reglementari tehnice

 • -   I 9/1 - 96

 • -  GP-043

Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

- NP 084 -03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

- Legea nr. 8 - privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare, funcționalității și

77

calității construcțiilor.

DIRECTOR                                fritocmit,

Ing COROCEA CARMEN                ling GALATESCU IOAN

S.C. PROIECT MOLDOVA S.A.

Pr. Nr. 9/2009


BACĂU

Faza: DTh+C.S

Rețea apa strada Lupeni

Bacău


MEMORIU JUSTIFICATIV REȚEA APA STRADA LUPEN1

Cap. 1 GENERALITĂȚI

1.1 Necesitatea oportunitatea investiției:

Necesitatea și oportunitatea acestor lucrări rezulta din:

- Asigurarea alimentarii cu apa a locuitorilor adiacenți străzii Lupeni Relizarea lucrărilor tehnico edilitare noi au drept scop :

 • •  Asigurarea utilităților pentru locuitorii de pe strada Lupeni, alimentare cu apă pentru crearea condițiilor minime de confort și siguranță pentru sanătatea oamenilor și protecția mediului înconjurător.

 • • _ Echilibrarea presiunilor și debitelor Ja toți consum atorii-d in zonă ...   .       ____ -

 • •  Asigurarea calitativă a rețelelor proiectate prin utilizarea polietilenei de înaltă densitate pentru apă, cu durata normată de viață de minim 50 ani.

 • •  Reducerea pierderilor de apă și creșterea duratei de furnizare spre consumatori.

 • •  Nemodificarea calității apei vehiculate și alimentarea consumatorilor în condiții maxime de siguranță.

 • •  Reducerea cheltuielilor de întreținere pe rețeaua de distribuție.

1.2   Amplasament și situația juridică a terenului

Amplasamentul pe care se propune realizarea investiției de față se află în intravilanul municipiului Bacău.

Terenul pentru amplasament este pe domeniul public si se afla in administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău.

Lucrările propuse nu prevăd exproprieri de terenuri.

1.3   Clasa de importanță a investiției

Conform STAS 4273/83 și SR 4163-1 lucrările de rețele tehnico edilitare pentru Municipii puternic industrializate și cu populație de 50 .. 250 mii loc se încadrează in clasa II de importanta.

1.4   Stabilirea categoriei de importanță a obiectivului

în conformitate cu legea 10/1995 și H.G. 766/97 lucrările de rețele tehnico edilitare se încadrează în categoria de importanță C, construcții de importanță normală și trebuie respectate elementele de asigurare a calității sub aspectul cerințelor față de funcțiile sistemului în conformitate cu anexa 1b modelul 2 atât pentru partea de construcții cât și pentru cea de instalații.

Cap. 2 BAZE DE PROIECTARE

2.1 Ipoteze de elaborare a proiectului

La baza elaborării proiectului a stat:

 • -  Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. care a stabilit parametri tehnici ai proiectului și indicatorii fizici și economici.

 • -  Avizul INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII nr. 55/2.02.2007

2.4. Documentații care stau la baza elaborării proiectului

La baza elaborării proiectului au stat următoarele normative si reglementari tehnice

 • -   I 9 - 94

 • -  I22 - 99

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

-  GP-043

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

- NP 084 -03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

- C 56 - 85

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

- Legea nr. 8-77

privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor.

- Legea nr. 10-95

Legea calității în construcții

La proiectarea rețelelor de alimentare cu apă s-au respectat prevederile SR 4163 - 1, SR4163-2 , STAS 6819.

Amplasarea în plan și pe verticală rețelelor sa făcut în conformitate cu prevederile STAS 8591-1 și SR 4163-1.

Calculul hidraulic al rețelelor de alimentare cu apă sa făcut conform STAS 4163-2 și pe baza datelor producătorilor.

2.5. încadrarea în avize și acorduri

Pentru documentația de fata, sunt valabile avizele si racordurile obținute la faza de S.F. din documentația inițiala .

Se va respecta ca avizele deținătorilor de rețele edilitare în zona lucrărilor propuse sa fie condiționate de respectarea poziționării rețelelor existente, păstrarea integrității acestora lucrările in zona acestor rețele executând - se cu grija, terasamentele se vor executa manual și se va solicita prezenta reprezentanților societăților ce exploatează aceste rețele pentru pichetarea pe teren a acestora și supravegherea execuției în zonele respective.

Se vor respecta distantele dintre rețele propuse și rețelele existente conform distantelor stipulate in avize.

Respectiv 1,5 m fată de conductele de gaze in aliniament și 0,3 m la intersecții in plan vertical, 0,5 m față de liniile electrice subterane in aliniament și 0,25 m la intersecții in plan vertical.

Cap. 3 DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

3.1    Situația existentă

Pe strada Lupeni exista doar un tronson de rețea apa existenta degradata depășită tehnic si moral ,din azbociment 0 100mm care se v-a înlocui.

Pe această stradă menționăm că există rețea de gaze naturale , cabluri electrice , subterane și de telefonie , aeriene pe stâlpi.

 • 3.2   Prezentarea lucrărilor proiectate

Prevederi generale, prescripții de proiectare

Standarde, normative, prescripții și materiale de referință ce guvernează execuția de ansamblu a lucrării.

- STAS 4163-88 STAS 2308-80 STAS 8591/1-75 STAS .9824/5-85. STAS 6054-77 STAS 9312-87 STAS 801115/84 STAS 10617/2 SR ISO

Alimentări cu apă. Rețele exterioare de distribuție.

Capac cu ramă din fontă

Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane

. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, cable

Adâncimi de îngheț

Subtrâversări de căi ferate și drumuri de conducte

Flanșa din oțel forjat sau laminat

Țevi din polietilena de înaltă densitate. Dimensiuni

Țevi din polietilena. Toleranțe la diametrul exterior și la grosimea peretelui

I 9-94

I22 - 99

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

GP-043

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

NP084-03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

C 16-84

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente.

C 56 - 85

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

Legea nr. 8 - 77

privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor.

Legea nr. 10-95

Legea calității în construcții

Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții 1993 cap. 33 ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

P 118 Normativ de proiectare și execuție a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

Norme departamentale de prevenirea și stingere a incendiilor

3.3. Descrierea instalațiilor lucrărilor exterioare

3.3.1 Alimentare cu apă

Pentru rezolvarea alimentării cu apă a locuitorilor din zonă se propune realizarea unei rețele de apă din PE-HD De 125 mm, pornind din intersecția cu strada Iasomiei pana in intersecția cu străzile Pomilor si Siiistei .S-au prevăzut 6 cămine de vane de secționare sau de golire la intersecțiile străzilor principale .

Pe rețeaua de apă proiectată se vor prevedea branșamente pentru fiecare abonat din zonă, cu conducte din PE cu diametrul de 25 mm. Pe fiecare branșament se va monta un robinet de concesie cu garnitură de montaj rigidă și cu o calotă cu capac.

Pentru asigurarea stingerii eventualelor incendii exteriore se vor monta hidranți subterani din 100 în 100 m ,amplasați în zone ușor accesibile.

Conductele de apă sunt pozate în general la o adâncime de minim 1,2 m (sub adâncimea de îngheț) conform STAS 6054.

înainte de darea în folosință a alimentarii cu apă, conductele vor fi spălate,dezinfectate și supuse la proba la presiune conform STAS 6819/82 și normativ I 9/94( la 80 mCA timp de menținere sub presiune o oră).

3.4. Caracteristicile principale ale construcțiilor

Pentru construcții: deschideri travei, arie construită, volum construit, numărul nivelului, etc

Căminele de apa se vor realiza din tuburi PEHD cu diametrul de 1,0 m și cu Hvar = 1,0 m; +2,Om;

2.3.2. Pentru rețelelungimi. lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare.

Capacitati fizice

 • •  Rețea de apă PEHD De 125 mm Pn 6

  L = 1050,0 m

  L = 180,0 m

  L= 700,0 m


 • •  Branșamente PEHD De=32mm Pn 6

 • •  Branșamente locuințe individuale PEHD De 25mm

Condițiile de pozare ale principalelor elemente sunt următoarele :

 • a)   Rețeua de apă si branșamentele din PE-HD :

 • •  Se vor poza în terenuri aparținând domeniului public,

 • •  Se vor poza sub adâncimea minimă de îngheț -1,10 m de la generatoarea superioară față de cotă teren natural ( C T N )

 • •  Se vor poza pe un strat de egalizare din nisip sau pietriș, având înălțimea h= 0,7 din diametrul tubului urmat de pământ existent (cernut ) fără fracțiuni mari ( bolovani, bulgări, material rezultat din alte umpluturi) încă 0,7 din diametrul conductei, apoi până la cota teren natural cu material rezultat din săpătură

 • •  Refacerea carosabilului drumului la forma inițială( asfalt), unde este cazul.

 • •  Respectarea distanțelor minime impuse prin norme, față de conductele existente în zonă.

 • b) Căminele de apa se realizează astfel:

 • •  strat de egalizare pentru montare radier prefabricat din beton armat

 • •  montarea radierului din beton armat prefabricat

 • •  cameră de lucru cu D n = 1000mm, și înălțime variabilă .conform profile longitudinale.

• piesă suport prefabricată (carosabilă ) va fi din beton armat cu capac și ramă din fontă cu dispozitiv de protecție antiefracție.

Cap. 4 MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

în toate operațiile de execuție rețelelor de apă se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: “Legea 90/1996” - a protecției muncii și “Normele metodologice de aplicare”,

“Normele generale de protecție a muncii" elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății - 1966, "Normele specifice de securitate a muncii” precizate în anexa II, precum și Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - “Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții".

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

 • •  luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;

 • •  realizarea instructajelor de protecție a muncii ale întregului personal de

exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;                _.        .        .   .

 • •  controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;

 • •  verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

 • •  pe toată durata execuției, în lungul conductelor trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție. Lățimea acestor zone se stabilește funcție de tipul și diametrul conductei și de condițiile locale;

 • •  în interiorul zonei de lucru și de protecție nu este permis accesul persoanelor și al utilajelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect și se măsoară din axul conductei.

Instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

 • •  semnalizarea și supravegherea lucrărilor;

 • •  execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei;

 • •  manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;

 • •  obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;

 • •  lucrări în spații închise: cămine;

Cap. 5 MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de apă sunt:

 • -  tuburi din polietilena înalta densitate

 • -  piese de legătură din polietilena de înalta densitate

 • -  căminele de apa din tuburi PE-HD cu diametrul de 1,0 m

Tuburile folosite pentru alimentarea cu apa din PE-HD nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Pentru realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

în timpul execuției vor fi afectate de lucrări următoarele suprafețe

a) Suprafața afectată de săpătură

Această suprafață cuprinde săpătura pentru realizarea rețelelor care vor avea lățimea de 0,6 m - 0,9 m.

Săpătura se va realiza pe tronsoane de 300 până la 500 m.

b) Suprafața afectată de umplutura extrasă pentru realizarea săpăturii

Depozitarea umpluturii se va face pe o singură parte a tranșei, partea cealaltă fiind necesară pentru depozitarea și lansarea tuburilor în șanț.

 • c) Suprafața afectată de utilaje și echipamente necesară executării săpăturii

Funcție de gabaritul utilajelor și echipamentelor necesare efectuării săpăturii se va stabili suprafața necesară acestora.

 • d) Suprafața afectată de punctele de lucru

Această suprafață este ocupată de barăci, materiale pentru sprijiniri de mal, etc. care reprezintă organizarea de șantier. Tuburile necesare executării rețelelor de apă vor fi stocate în depozitele executantului și vor fi transportate în șantier în funcție de cantitățile corespunzătoare tronsonului săpat.

După realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițiala , pământul excedentar sau deșeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de câtre constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului

Cap._6 MĂSURI P.S.I.

 • 6.1 Prevenirea incendiilor

6.1.1 în timpul lucrărilor de execuție

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și echiparea cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuția rețelelor de alimentare cu apă, inclusiv în timpul operațiilor de revizie preventivă, reparații și remedieri ale avariilor.

Răspunderea pentru prevenirea și stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum și șantierul care asigură execuția conductelor.

înainte de executarea unor operații cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale izolante,) se face instructajul personalului care realizează aceste operații, având în vedere prevederile normativului C 300 Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu substanțe inflamabile. Lucrările de sudură nu se execută în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolații.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a șantierului a carburanților necesari funcționării utilajelor. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrările de execuție în spații închise (cămine), se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în funcție de natura lucrărilor și a condițiilor locale.

Conducătorul formației de lucru asigură instruirea personalului și urmărește permanent respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Pentru asigurarea stingerii eventualelor incendii exteriore s-a prevăzut montarea hidranților subterani din 100 în 100 m ,amplasați în zone ușor accesibile.

6.1.2 în timpul funcționării instalațiilor proiectate

Lucrările prevăzute in documentația de fața nu prezintă pericol pentru incendiu ele fiind rețele de apa montate subteran.

Cap. 7 PERSONAL DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

In urma execuției noilor rețele tehnico edilitare , beneficiarul nu trebuie să angajeze personal suplimentar personalul existent fiind redistribuit pentru a verifica și aceste rețele.

Rețelele de apa se vor verifica periodic urmărindu-se in special starea căminelor și a instalațiilor din interiorul acestora.

La rețeaua de apa se vor depista pierderile de apa de pe rețea și se vor lua masuri imediate de înlăturare a lor, realizându-se reparațiile necesare.

Cap. 8 CONCLUZII FINALE

Probele de presiune se vor realiza pe tronsonane de conducta pana la lungimea de 500 m, proba se va face la presiunea de 9 bari care reprezintă 1,5 presiunea maxima la care poate funcționa rețeaua.

Constructorul in execuție va acorda o atenție deosebita următoarelor normative și reglementari tehnice

 • -   I 9 - 94

 • -   I22 - 99

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

-  GP-043.

Ghid. privind, proiectarea, .execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

- NP 084 -03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

Beneficiarul in exploatare va respecta următoarele normative și reglementari tehnice

 • -   I 9/1 - 96

 • -  GP-043

Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

- NP 084 -03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

Legea nr. 8 - privind asigurarea durabilității siguranței în exploatare, funcționalității și 77               calității construcțiilor.

g Galatescu loan


întocmit, TehJ^orefla Elena

SOCIETATEA COMERCIALA “PROIECT MOLDOVA “S.A.

BACAU


Proiect nr 9/2009

Faza: DTh CS


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării

Alimentare cu apa Strada Lupeni, municipiul Bacau

In mii lei / mii euro la cursul 4,2243 lei /EURO din data de .13,07.2009;

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Ier

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amena

jarea terenului

1.1

Obținerea terenului

; 1.2.

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

-geo

- topo

- hidro

3.2

Taxe pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.200

0,047

0

0.200

0,047

J

J 3.3

Proiectare si inginerie

18,290

4,330

3,475

21,765

5,152

fiPth CS DE DL

14,289

3,383

2,715

17,003

4,025

Verificare atestata

2,572

0,609

0,489

3,061

0,725

PSSM

1,429

0,338

0,272

1,700

0,402

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

7,000

1,657

1,330

8,330

1,972

3.5.

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

3,000

0,710

0,570

3,570

0,845

3.6.1.

Urmărire execuție proiectant

3.6.2

Urmărire execuție inspector șantier 3 luni x 1,000 lei /luna

3,000

0,710

0,570

3,570

0,845

TOTAL CAPITOL 3

28,490

6,744

5,375

33,865

8,016

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

508,021

120,262

96,524

604,545

143,111

Ob 1 Alimentare cu apa strada Lupeni, municipiul Bacau

508,021

120,262

96,524

604,545

143,111

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

508,021

120,262

96,524

604,545

143,111

CAPITOLUL 5 Alte cheltuileli

5.1

Organizare de șantier                   3,5%

17,780

4,209

3,378

21,159

5,009

5.1.1.Lucrări de construcții

14,224

3,367

2,703

16,927

4,007

5.1.2,Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,556

0,842

0,676

4,232

1,002

5.2.

Comisioane,cote, taxe, costul creditului

5.2.1.Comisioane, cote, taxe legale

■Taxa I.S.C.

6,836

1,618

0

6,836

1,618

*cf.lege 10/95                            0,7%

3,681

0,871

0

3,681

0,871

‘cf.lege 453/2001                         0,1%

0,526

0,125

0

______0,526

... 0,125

-Comision B.Finant.                    0,4%

-Casa Sociala a Constr.                 0,5%

2,629

0,622

0

2,629

0,622

-Taxa timbru arhitect                     O,.5%o

5.2.2.Costul creditului

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute        5 %

26,825

6,350

5,097

31,922

7,557

TOTAL CAPITOL 5

51,441

12,177

8,475

59,917

14,184

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

}6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

iTOTAL CAPITOL 6

1/

TOTAL GENERAL

587,952

139,183

110,374

698,327 '

/ 165,311

Din care: C+M

525,802

124,471

99,902

625,704 ,

148,120

UNITATEA DE PROIECTARE DIRECTOR GENERAL ' '


SEF PROIECT


Ing.CARMEN COROCEA

/

/


DIRECTOR EXECUTIV


ing MIRCEA GO/OCARU

DEVIZE


Dev.Cerasela Lehadus

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

//i

J 04 / 1809 / 200 C.U.f. R18015691

BACAU ROMANIA

S.C. PROIECT MOLDOVA S.A.

Adresa       : Calea Republicii, nr.199, BACAU

5     IBAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415

Beneficiar:   C0NSILIUL LOCAL

BACAU

Amplasament: BACAU

Proiect nr 9/2009

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

Titlu proiect:      rețea apa

DTh.+C.S.

SEF PROIECT

Ing. COJOCARU MIRCEA

1/100

STRADA LUPENI MUNICIPIUL BACAU

PROIECTAT

Ing. GALATESCU lOAN^

DATA:

Titlu planșa:

PLANȘA:

REDACTAT

Ing. MINDRU CRISTINA

^cA'T'

PLAN ÎNCADRARE

DIR. TEHNIC

Ing. COJOCARU MIRGEA

2009

IN ZONA

HO

DiR. GENERAL

Ing. CARMEN COR^DEA

c • *


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


Anexa nr. 2

la HOTARAREA

nr.       din      0?.-.. .2009


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

„Rețea de apa - strada Lupeni”

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala lei RON ( cu TVA )

Valoare C+M lei RON (cu TVA)

1.

Rețea de apa - strada Lupeni

698.327,00

625.704,00