Hotărârea nr. 321/2009

 Hotărârea nr. 321 din 29.09.2009 – privind schimbarea denumirii strazii „Calea Onesti” din municipiul BACAU in „Calea Dr.Alexandru ªafran”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • •  Prevederile Ordonanței Guvernului nr.63/2002, art.2 lit ”d” și a art.3(l), privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr.48/2003 , cu modificări și completări;

  • •  Procesul Verbal nr.8841/18.08.2009 al Comisiei tehnice de lucru pentru demararea atribuirii sau schimbării de denumiri a unor străzi din municipiul Bacău;

  • •  Avizul nr.4/31.08.2009 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Bacău;

  • •  Referatul nr.8840/18.08.2009 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele si Iluminat Public;

  • •  Scrisoarea nr.40332/27.07.2009 transmisă către Primăria Municipiului Bacău de către dl.prof.univ.dr.Carol Iancu;

  • •  Prevederile art.47 și art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată,ulterior modificată si completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” alin.(5) lit. „d” și ale art. 45 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificata si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea denumirii la „Calea Onești” din municipiul Bacău in „Calea Dr. Alexandru Șafran” .

Această stradă cu denumirea nouă „Calea Dr.Alexandru Șafran” este situată in partea de vest a municipiului Bacău, se intinde pe o lungime de 3692 m și are o lățime de 7 m, incepe din str.Narciselor depășește intersecția cu strada Alexei Tolstoi si continuă pe lângă intersecția cu străzile General Ștefan Gușe și Arcadie Șeptilici până la km 175+460m spre localitatea Măgura - Onești. Art.2. Strada care face obiectul prezentei hotărâri se identifică prin Planul de Situație anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public, Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău, Politia Municipiului Bacau, Direcția Județeană de Poștă Bacău, Romtelecom Bacău, Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, Direcția de Urbanism, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe Locale, Serviciul Cadastru, Biroul Autorizații in Construcții, Biroul Urbanism, Serviciul de Stare Civilă Bacău, Poliția Primăriei Municipiului Bacă$/^<Mp^^și E-ON Electrica Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,       .

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂJ^r NICOLAEtOVJDIU POPOVIQI^

/’


kNA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA OVIDIU POPOV