Hotărârea nr. 320/2009

 Hotărârea nr. 320 din 29.09.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – situate în Cazarma 2592 din str. Constanţei nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcţiune, casarea, demolarea şi valorificarea, în condiţiile legii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art.l și art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

  • •  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, art. 22 și art. 23, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Referatul nr. 153131/12.08.2009, al Direcției de Patrimoniu;

  • • Memoriul Tehnic nr. 74/2007, faza PAD - Autorizație de desființare;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” și ale art. 45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - situate în Cazarma 2592 din str. Constanței nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcțiune, casarea și demolarea acestora, după cum urmează :

  • - O parte din clădirea „Punct Control” în suprafață de 324,42 mp. - Corp Clădire C3-Cod clasificare 1.6.4., cu o valoare contabilă neconsumată de 270.121,9 lei;

  • -  O magazie din metal cu suprafața de 16,8 mp., cod clasificare 1.6.4. și valoarea contabilă consumată.

Bunurile prevăzute la art. 1 se identifică în teren conform Planului de Situație „Anexă” ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor - mijloace fixe - prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) După aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se va organiza în condițiile legii licitație deschisă cu strigare, pentru valorificarea acestor bunuri.

(2) Cota de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea licitației, a casării și demolării, se asigură de la bugetul local și va fi minimă.

Art. 4. Bunurile materiale rezultate din casare și demolare care nu pot fi vândute prin licitație publică, vor fi valorificate direct la unitățile de achiziții și colectare.

Art.5. Comisia de evaluare, Comisia de licitație și Comisia de casare și demolare vor fi numite prin dispoziția primarului.

Art. 6. Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune se fac venit la bugetul local.Fi

Ulii A7,V7,AUV7

O.P., Gh.Is /R.T./Ex.l/Ds. I-A-4


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


anexa{ ~~

LA HOTĂRÂREA NR. 320DIN 29 09 7009


- 'A

x/j J'l.vOX'/

7~~SS--

B-zzzx A              7 ■         7777. F-șS: ~

T


Zu £?<cst            &g ser*

C’ip'lj'ta!;:

Ov,’

f€eas?,-.;ni

2

Ce

ZW 27 *1, 7-

'Trm taprț’ws.ft cr =nr< :;ta ztrT’-a-, f^iwriai:.

uîtaJ

2?£52 Wk

",       i-.ț.rrtata^r

Cr-tî iCJ^±Ta

(^r.j

Zî.sr<ry rfr irt-rif

O1

ÎS^7,^5 M.Ș.

- ifrtie^^pr^r in sssiț'sSi          ^ef«wrss« £t 2247tCS

a

7$>S$ mp

tlrSir >tmj C.'Jaf «SstaMta ta ffiewițSMa ctnatnit* jfcrfcwsa it 75,5' ■'. -

c?

țȘftSl MjR

Ttawsj cwrtM ► bțflr^wrW, 4w;K*t!«i In n^r^taa rwN|gM?W dn/Ufu’Mt ir /NV*

'Ltf

&,ÂÎ mp

Cbs (teu in swwTfc!» ertssurzits dtetaKMfc £e £32

C5

MjH

/IteHtr rwwrsiK ta anjrnuta» ejnwSraiJe .«SwfcTrffte <£f îZțF.Pî

f0j

iW4^7Mp.

Stetta At firesMrr i& x^r^sta. etftx-ziiz /terfssxrtt: ât ’/O 7 .’.t.

C7

5Z'lb?2 îT-p.

.Stata ta j'.jrnșftaw owwtawtaî £tzf.sxnzz âe 5^-5,?? Mp.

A55,i52 M,p.

Mcpedr ta swțrxf&z ctbhSi itzTis-jtrriz ■?« iî?5,fî m.i.

O

55<Î,*Wmp

Cetata/itataatf .ta awweftafe twnaJnrita A'zȘsxrtîz te i't-Z/,-* ?"-~-

CM

7i, 71 B*

Altos ta a-psrțtaîtt ematanits teșfaxrtâs te 72, 7î mp.

C12

i^jl

Pfețcsta ta rosrnfeK «Mrtrfste jiesfcsrafia (^-arteii / ia 2£/.:' t-.. •

€X3

92^2

Etei>s£S&awprștas str.nitete &qfcw’«s te .'C.?'

&

/y(JE

£âSfeptr’M« ta rapn^tars swrcaîrtata atartarawMte aia /,5.' n~-

C25

.4ta®sc ta zxersfitt «msMdta tezfssxrcte te ’£.&? mp.

05

îfrf^ EML

X^asss i* ^3rj5<$t!53                        7* 2$tC^ jw.r.

07

îyîsw

Cărări ta£ftS^j%ta^Kîj'ta&: .-rtftatarr-.TS te ?£■.-■' mp.

"-srJ'

■££'2,7' mj.

/.>■        of ' " A A

^r/ZT^/^.ss^^c^'QruTS              i lt. \                  /■

5-^1^          :7i7£7^:- '7J

\ 'Z X-we»;^ A GZ^TT^T £X?SS ? SJ-Âf

- ' - AwV/

.1   ■5'^'

'             ro~ /l’vec‘1 i

'........\W


DEț ȘEDINJA ’ 1 XANA


CONTRASEMN EAZA,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU V1DIU POPOVIC


N ICO LA