Hotărârea nr. 32/2009

 Hotărârea nr. 32 din 27.02.2009 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actul adiţional nr.6 la fiecare contract.

privind aprobarea modificării și completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr. 6811/2004. 6812/2004. 6813/2004 și 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate. Misiune și Ajutor Olanda - România - Bctania din Bacău, prin actul adițional nr. 6 la fiecare

contract

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială, actualizată;

OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale modificată și completată prin OG nr. 86/2004, actualizată; -Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 283/2004 privind participarea Consiliului Local la continuarea derulării a patru proiecte sociale în domeniul protecției copilului și tinerilor în colaborare cu Asociația Betania din Bacău,în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2008.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 21/2008 privind aprobarea modificării și completării Contractelor de acordare servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 și 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacau nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistentă Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda -România - Betania din Bacău, prin actele adiționale nr.5 la fiecare contract;

Referatul nr .4036 din 17.02.2009 întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 2, 3 și a articolului 45 alin 2, lit. „a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Contractelor de acordare de servicii sociale nr. 6811/2004, 6812/2004, 6813/2004, 6814/2004, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda -România Betania din Bacău, prin actul adițional nr. 6 la fiecare contract, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciul Public dc Asistență Socială Bacău și Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România Betania din Bacău.ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 27.02.2009


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ACT ADIȚIONAL NR. 6

La Contractul de acordare de servicii sociale nr._______din ____________

încheiat între:

Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serivciul Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, telefon 0234581643, cod de înregistrare fiscală 15370567, cont nr. RO18TREZ06124680259XXXXX deschis la Trezoreria Bacău, reprezentat prin director Daniela Pozînărea,

Și

Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România -Betania cu sediul în Bacău, str. Nordului, nr. 19 Bis, telefon 0234/586002, cod fiscal 7928353, cont nr. R070CBIT041011660001000BCIT, deschis la Banca Ion Țiriac, sucursala Bacău, reprezentată prin președinte Adrianus Muit.

Având în vedere HCL a Municipiului Bacău nr.______din________

și pervederile art. 8 din Contractul nr._______din ____________de acordare

de servicii sociale părțile au convenit de comun acord să modifice dispozițiile Contractului și ale Actului Adițional nr. 5, cu privire la termenul de valabilitate, astfel:

Art. 1. Articolul 3 din Contractul nr._______din ________________, se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI;

Prezentul contract intră in vigoare începând cu data de 01.01.2005 și va fi valabil până la data de 31.03.2009. ”

Art. 2. Articolul 2 din Actul Adițional nr. 5 la Contractul nr._______

din ____________, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezentul act adițional intră in vigoare la data semnării lui de către ambele părți și va fi valabil până la 31.03.2009. ”

Art. 3. Celelalte prevederi ale Contractului nr. _______ din

____________sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primarul Municipiului Bacău, Ing. Romeo Stavarache


Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România - B etan ia

Președinte, Adrianus Muit

Director SPAS,

Șef Birou Financiar-Contabil,

Vizat juridic,


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI