Hotărârea nr. 319/2009

 Hotărârea nr. 319 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovenţa Constantin din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărăşeşti Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război.

privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovența Constantin din Bacău, un Ioc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărășești Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 17 (3) din Legea nr. 44/01.07.1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată;

  • •  Referatul nr. 153161/02.09.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •  Cererea d-lui Rovența Constantin, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Alexandru cel Bun, Bl. 7, Et. 5, Ap. 18;

  • •  Legitimația de veteran de război a d-lui Rovența Constantin nr. 892990/1999;

  • •  Adresa nr.594 Bis/2009, a S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor;

  • •  Chitanța nr. 010260/1997 pentru concesionarea locului de veci;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completata;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se acordă Ia cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovența Constantin din Bacău, str. Alexandru cel Bun, Bl. 7, Et. 5, Ap. 18, locul de veci concesionat în Cimitirul uman Central din Bacău, Calea Mărășești nr. 161, rândul 1, poziția 2, cls. I-a, pe care are construită o criptă cu un monument de marmură, dovedit cu Chitanța de concesionare nr. 010260/1997, emisă de Administrația Cimitirelor.

(2) Domnul Rovența Constantin este beneficiar al Legii nr. 44/1994, având calitatea de veteran de război.

Art. 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - concesionarul cimitirului, va recunoaște titlu de gratuitate asupra locului de veci, cu datele de identificare prevăzute în art. 1 (1) din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotăr^rc^v£Ti.xcomunicată la Direcția Patrimoniu, S.C. Luvis S.R.L. Bacău -Administrația Cimifii^pr-^ bmhplui Rovența Constantin.

PREȘEDINTEI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLANr, 319

Din 29,09,2009

O.P., Gh.Is /R.T./Ex.l/Ds. I-A-4