Hotărârea nr. 317/2009

 Hotărârea nr. 317 din 29.09.2009 – privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani.


privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • - Referatele nr. 9953/11.09.2009 și nr. 9799/09.09.2009, prin care se propune acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron) domnului lacob Ion din Bacău, str.

9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 de ani, la data de 09.09.2009;

  • - Cererea nr. 43663/07.09.2009, a d-lui lacob Ion din Bacău;

  • - Hotărârea nr. 436/2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă domnului lacob Ion din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, un premiu în sumă de 5000 lei (Ron), cu ocazia împlinirii la data de 09.09.2009 a vârstei de 100 de ani.

Art.2. Primarul municipiului Bacău, prin Direcția Economică, va efectua la domiciliul beneficiarului, plata premiului prevăzut în art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta

Civilăa fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare

CONTRASEMNEAZĂ, '

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPaVfCI

/