Hotărârea nr. 316/2009

 Hotărârea nr. 316 din 29.09.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap.1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

  • •  Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115/ 2006;

  • •  Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Cererea formulată de Cocală Teodora și ancheta socială, înregistrate sub nr. 20383 din 10.09.2009 și nr. 20383 din 18.09.2009;

  • •  Referatul nr. 21183/21.09.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 46A, sc. A, ap. 1 pentru fiica acesteia, Cocală Elena, întrucât se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistentă socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute Ia art. 1, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarațiepe proprie răspundere autentificată la un notar public.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLA     IU POPO