Hotărârea nr. 315/2009

 Hotărârea nr. 315 din 29.09.2009 – privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 92/10.04.2007 a serviciilor de transport public local;

-Prevederile Ordinului nr.353/23.11.2007 al Ministrului Internelor și a Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

-Prevederile Legii nr. 448 /06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.268/14.03.2007;

-Ordinul comun nr.290/17.04.2003 și nr.609/21.04.2003 al Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobată prin H.G. nr. 1149/2002;

-Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

-Hotărârea de Guvern nr. 1.364 din 04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 341/2004 privind recunoștință față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 și încheierea unor convenții cu S C. Transport Public S.A și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în acest sens, precum și aprobarea listelor nominale pe luna ianuarie 2009 a beneficiarilor de abonamente cu reducere 50% pentru transport urban.

-Referatul nr. 20832/16.09.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău; -Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(l) si alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă listele nominale pe luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate dm municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

(2) Listele nominale cuprind un număr de 685 beneficiari, după cum urmează.

  • a) 369 de persoane marginalizate social îndreptățite Ia ajutor social sau masă Ia Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 316 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei; conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă în luna octombrie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun, pe o perioadă de trei luni, după cum urmează:

  • a) veteranilor de război și văduvelor de război, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

  • b) persoanelor care au obținut Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașilor de erou martir și anume soțul supravețuitor, părinții celui decedat, fiecare dintre copii acestuia, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

  • c) pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 490 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei;

  • d) pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 420 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei;

Art. 3. - întrucât nu există o evidență completă a categoriilor de persoane stipulate la art. 2, lit. a, b, c și d, listele nominale ale acestora vor fi constituite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău pe

măsura eliberării abonamentelor, în baza actelor doveditoare.

Art. 4. - Se aprobă în luna octombrie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al Muncipiului Bacău și          S.C. Transport S.A

Bacău, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

Art. 5. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului în baza datelor de identitate cu semnătură de primire.

(2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Bacău, conform legii.

Art. 6. (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

(2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale furnizate de către această instituție și care

vor cuprinde datele de indentificare ale beneficiarilor, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

Art. 7. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău X vpREȘE^&(ri:w

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE- IU POPOVIC


Nr. 315

Din 29.09.2009

O.P., A I. /RT./Ex.l/Ds. I-A-4