Hotărârea nr. 314/2009

 Hotărârea nr. 314 din 29.09.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

X-. (/f<< /<'7f// uaht

( ,■■ / >

V< YM/jV 7f(f/   Vft/7 a/:                 K^accbf

HOTĂRÂRE privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile art. 1 (4)(5) și (8) din Ordinul Comun nr. 216/30.05.2007, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și nr. 166/15.05.2007, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ;

  • - Prevederile art. 1 (1), art. 4 (1) și (2) din Programul Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin O.U.G. nr. 51/28.06.2006 și aprobată prin Legea nr. 12/2007, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Lista Nominală cuprinzând propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții, luate în evidența Primăriei Municipiului Bacău ;

  • - Procesul-verbal nr.9752/08.09.2009 al comisiei de analiză a Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr.10150 din 17.09.2009, al Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari ;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36(2), lit. « d » , alin. (6), lit. « a », punctul „2” si ale art. 45(1) si (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba „Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 2 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din


prezenta hotărâre.

Art,2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va transmite tuturor insitituțiilor competente, documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanților declarați eligibili în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău.


Art.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista^NbșnțrtâjJ^ft^xă la prezenta hotărâre.


PREȘED MIROF

Nr. 314

Din 29.09.2009

O.P., CF/RT./Ex.l/Ds. I-A-4CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B

NICOLAE^O
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa la HCL nr3/^din$?-.!32-.2OO9


LISTA NOMINALĂ cuprinzând propunerile comisiei de analiză a municipiului Bacău, a persoanelor care au solicitat subvenții de la bugetul de stat, pentru construirea de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

Nr.crt.

Numele și

Prenumele

Adresa de domiciliu

Adresa locuinței construite

1

LUCA MARIAN

BACĂU, Str. Bicaznr. 128,

Sc. D, Ap.l

Bacău, Str. Lunca

Bistriței, nr. 4, vila

5, ap.23

2

MITITELU

NECULA1

BACĂU, Str. Miron Costin,

nr.3, Sc. D, Ap.80

Bacău, Str. Lunca

Bistriței, nr. 4, vila

5, ap. 19
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE -