Hotărârea nr. 313/2009

 Hotărârea nr. 313 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prinHotărârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008 modificata prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Prevederile art. 125 din HG. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor public, care prevede ca funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcțiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcțiilor publice și în limita fondurilor bugetare.

Prevederile art. 64 din Legea nr. 188/1999,Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările ulterioare care prevede ca pomovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituția publică, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Avizul favorabil nr. 41505/10.08.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind organizarea examenului de promovare in grad profesional al funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile;

Examenul organizat in data de 12.08.2009 proba scrisa interviu in data de 14.08.2009 si Raportul final al examenului pentru promovare in grad profesional pentru funcții publice de execuție;

Avizul favorabil nr. 44428/15.09.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind transformarea posturilor pentru funcționarii care au fost declarați admiși la examenul de promovare in grad profesional;

Referatul nr. 9958/14.09.2009 al Serviciului Managementul Resurselor Umane;

  • -       Prevederile art. 47 si art. 117 lit .”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si ulterior modificata si completata;

  • -      Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Direcției Economice;

  • -       în baza dispozițiilor art. 36(2) Iit.”a”,i 36(3) lit.”b” si ale art. 45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data de 01.10.2009 se modifica si completează Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, anexa nr. 2, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008 modificata prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009, prin transformarea următoarelor posturi:

Serviciul Administrație Publica Locala, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior, treapta 3;

Serviciul autoritate tutelara, 1 post din Consilier asistent treapta 1 in Consilier principal treapta 3;

Serviciul Juridic Contencios, 1 post din Consilier juridic asistent treapta 1 in Consilier juridic principal treapta 3;

Serviciul Contracte, Evidenta Incasari Debite, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3,1 post din Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3;

Compartiment Rețele Edilitare, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3;

Serviciul Financiar Contabil, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3;

Birou Executare Silita,2 posturi de Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3;

Biroul înlesniri, Insolvabili, Amenzi, 1 post din Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3;

Birou Contabilitate, prelucrare automata a datelor, 1 post din Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3;

Compartiment Evidenta Incasari Persoane Fizice,2 posturi de Referent principal in Referent superior treapta 3;

Compartiment Control Persoane Juridice, 3 posturi de Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3;

Compartiment Evidenta Incasari Persoane Juridice, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3, 1 post din Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3

Birou Autorizării in construcții, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3,

Serviciul de restituire a proprietarilor, 1 post de Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3;

Compartiment Protecție Civila, 1 post din Referent principal treapta 1 in Referent superior treapta 3;

Serviciul Corp Control, 1 post din Consilier principal treapta 1 in Consilier superior treapta 3;

Art. 2. Posturile transformate sunt prevăzute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica, Impozite si taxe locale, Patrimoniu, Drumuri Publice, Juridica 51inistratie Locala, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Serviciului de restituir^^p^o^Hdtafik(r, Biroului Autorizării in construcții,.

L* / wâ\ fi 1

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAFyOVIDIU POPOVJCf


PREȘEDINtebE^^WA

MmONESC^R®WiA/^ 0/

Nr. 313

Din 29.09.2009

O.P., RE. /RT./Ex.l/Ds. I-A-4

ROMÂNIA                                                           anexa

JUDEȚUL BACĂU     w                                         LA HOT ARAREA NR 3^3 DIN 29.09.2009

CONSILIUL LOCAL BACĂU

STAT DE FUNCȚII

AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACAU SI AL SERVICIILOR PUBLICE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BACĂU , MODIFICAT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.OCTOMBRIE 2009

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/ f                                       f

Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Secretar

Consilier Juridic

I

Superior

1

1

Compartiment informații publice,

coordonare alegeri si evidenta alegatori

- funcționari publici - 3                                  jConsilier

1

Asistent

1

3 1

DIRECȚIA JURIDICĂ Șl ADMINISTRARE LOCALĂ

- funcționar public -1

DIRECTOR EXECUTIV

1

Superior

1

1

Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol

Șef Serviciu

1

Superior

1

1

- funcționari publici -10

Consilier

1

Superior

1

2

- contractuali -1

Consilier

1

Superior

3

1

Consilier

1

Asistent

1

1

Consilier

1

Asistent

3

2

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

2

1

Referent

III

Principal

3

1

Referent

1

M

1

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Serviciul Autoritate Tutelara

Șef Serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici - 9

Consilier

i

Principal

1

1

- contractuali - 0

Consilier

i

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Consilier

i

Debutant

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

iii

Superior

3

1

Referent

III

Principal

2

1

Referent

III

Asistent

2

1

Serviciul Juridic Contencios

Sef Serviciu

I

Superior

1

1

Consilier juridic

I

Superior

3

1

Consilier juridic

I

Principal

1

1

- funcționari publici -11

Consilier juridic

I

Principal

3

1

- contractuali - 0

Consilier juridic

I

Asistent

1

2

Consilier juridic

I

Asistent

2

1

Consilier juridic

I

Asistent

3

3

Consilier juridic

I

Debutant

1

Compartiment Autorizare Activitate Economică și deTransport

Consilier

i

Superior

1

3

- funcționari publici - 7

Consilier

I

Principal

1

2

- contractuali -1

Consilier

I

Asistent

3

1

Referent de specialitate

li

Superior

1

1

Referent

Debutant

M

1

Contractual

Compartimentul de Informare Cetățeni

Inspector de specialitate

I

S

1

Contractual

- contractuali -10

Inspector de specialitate

III

S

5

Contractual

Inspector de specialitate

Debutant

S

1

Contractual

Inspector

l

M

1

Contractual

Referent

II

M

1

Contractual

Referent

IU

M

1

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Biro u/A telier/ Compartiment

Funcția

9

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

9

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

l

Superior

1

1

Serviciul Patrimoniu

Șef serviciu

l

Superior

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

l

Superior

1

2

- contractuali - 4

Consilier

l

Superior

2

1

Consilier

l

Principal

3

5

Consilier

l

Asistent

1

1

Consilier

l

Asistent

2

1

Consilier

l

Asistent

3

1

Inspector de specialitate

III

s

1

Contractual

Referent de specialitate

IA

SSD

1

Contractual

Referent

I

M

1

Contractual

îngrijitor

I

M

1

Contractual

Echipa de Intervenții

Muncitor calificat

I

G-M

3

Contractual

- funcționari publici - 0

Muncitor calificat

II

G-M

1

Contractual

- contractuali - 6

Muncitor calificat

III

G-M

2

Contractual

Serviciul Contracte, Evidență, încasări Debite

Șef serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici -13

Consilier

l

Superior

1

1

- contractuali - 2

Consilier

l

Superior

3

1

Consilier

l

Principal

1

1

Consilier

l

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

2

1

Referent

III

Superior

1

5

Referent

III

Superior

3

1

Referent

iii

Principal

1

1

Casier

II

G-M

1

Contractual

Casier

I

G-M

1

Contractual

Serviciul de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari

Șef serviciu

l

Superior

3

1

Directie/Servi ciu/Sectie/Biro u/A telier/ f                                           *

Compartiment

Funcția

>

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

f

-funcționari publici - 9

Consilier

i

Principal

3

3

- contractuali - 0

Consilier

I

Pincipal

1

1

Consilier

I

Asistent

1

2

Referent

III

Superior

1

1

Referent

IEI

Principal

3

1

Compartimentul Administrativ

Administrator

I

M

1

Contractual

-funcționari publici - 0

Referent

l

M

1

Contractual

- contractuali -11

Operator Xerox

IV

G-M

1

Contractual

Telefonist

III

G-M

1

Contractual

Telefonist

IV

G-M

1

Contractual

îngrijitor

I

G-M

6

Contractual

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

Superior

1

1

Serviciul Drumuri și Poduri

Sef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici -15

Consilier

I

Superior

1

4

- contractuali -1

Consilier

I

Superior

3

4

Consilier

I

Principal

1

2

Referent de specialitate

II

Superior

1

2

Referent

III

Principal

1

2

Inspector de specialitate

I

S

1

Contractual

Serviciul Rețele și Iluminat public

Șef serviciu

I

Superior

1

1

Compartiment Rețele Edilitare

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Superior

3

2

Consilier

I

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

2

3

Biroul Iluminat Public

- contractuali - 9

Șef Serviciu-lnsp.spec.

I

S

1

Contractual

Electrician

I

M

2

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Biro u/A telier/ Compartiment

Funcția

9

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Electrician

li

M-G

2

Contractual

Electrician

III

M-G

2

Contractual

Muncitor necalificat

G

1

Contractual

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

l

Superior

1

1

Director executiv adjunct

l

Superior

1

1

Serviciul Financiar Contabil

Șef serviciu

l

Superior

1

1

-funcționari publici -12

Consilier

l

Superior

1

1

Consilier

l

Superior

3

1

- contractuali - 0

Consilier

l

Principal

1

2

Consilier

l

Principal

2

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

l

Asistent

3

2

Consilier

l

Asistent

2

1

Referent

III

Superior

1

2

Compartiment Casierie si Secretariat

Contractual

- funcționari publici - 0

Casier

I

M

2

Contractual

- contractuali - 3

Secretar-Dactilograf

I

M

1

Contractual

Biroul Evidență și Cheltuieli Bugetare

Șef Birou

l

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

l

Principal

1

3

-contractuai-0

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

l

Asistent

2

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Principal

1

1

Serviciul Implementare Programe

Șef Serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici -15

Consilier

l

Superior

1

2

- contractuali -15

Consilier

l

Superior

3

3

Consilier

l

Asistent

1

8

Consilier

I

Debutant

1

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Inspector de specialitate

I

s

8

Contractual

Consilier juridic

iii

s

1

Contractual

Inspector de specialitate

li

s

4

Contractual

Inspector de specialitate

HI

s

1

Contractual

Inspector de specialitate

Debutant

s

1

Contractual

Serviciul Strategie, Postaderare

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

I

Superior

1

2

-contractuali -13

Consilier

I

Principal

1

2

Consilier

i

Asistent

3

4

Consilier

i

Debutant

1

Referent

m

Superior

1

1

Referent

iii

Principal

1

Referent

II

M

1

Contractual

Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

l

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

II

S

2

Contractual

Inspector de specialitate

III

s

6

Contractual

Consilier Juridic

III

s

1

Contractual

Referent de specialitate

II

s

1

Contractual

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTOR EXECUTIV

l

Superior

1

1

Director executiv adjunct

I

Superior

1

1

Serviciul Teh nic-ln vestiții

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici -13

Consilier

1

Superior

1

7

Consilier

i

Superior

2

1

Consilier

I

Debutant

1

Referent de specialitate

li

Superior

1

2

Referent

iii

Superior

2

1

Biroul Urmărire Lucrări de Consolidare,

Șef Birou

I

Superior

1

1

Reabilitare Termica blocuri si unitati

Consilier

I

Superior

1

2

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/ r                                           *

Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

de invatamant

Consilier

I

Principal

1

3

- funcționari publici -11

Consilier

I

Asistent

1

3

- contractuali - 2

Consilier

I

Debutant

2

Inspector de specialitate

Debutant

S

2

Contractual

Serviciul Achiziții

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari - 8

Consilier

I

Superior

2

2

- contractuali -1

Consilier

I

Superior

3

1

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

l

Principal

2

3

Inspector de specialitate

I

s

1

Contractual

Serviciul ITși Telecomunicații

Șef serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici - 9

Consilier

I

Superior

2

2

- contractuali - 0

Consilier

I

Superior

3

2

Consilier

I

Principal

1

1

Referent

m

Superior

3

Biroul Aprovizionare

Șef birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 7

Consilier

I

Superior

3

1

- contractual-1

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Referent de specialitate

li

Superior

1

1

Referent

III

Asistent

3

1

Magaziner

I

M

1

Contractual

Serviciul Managementul Calității, Protecția

Mediului și Protecția Muncii

Șef Serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

i

Superior

1

2

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Directie/Servicîu/Sectie/Birou/Atelier/             _    ..                       Grad         Treaptă     Nivel ..

Compartiment                     Funct,a        Clasa profesional               studii Numar °bservatn

Consilier

I

Asistent

3

1

Consilier

I

Debutant

1

Inspector de specialitate

Debutant

2

Contractual

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

Superior

1

1

Serviciul Urmărire Executare Silită

Șef Serviciu

I

Principal

1

1

Biroul Executare Silită

Șef Birou

I

Principal

1

1

- funcționari publici -10

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali -0

Consilier

I

Asistent

1

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

3

2

Referent

III

Principal

1

3

Referent

III

Asistent

2

1

Biroul înlesniri, Insolvabili, Amenzi

Șef Birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

I

Principal

1

2

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

2

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Referent

III

Superior

1

2

Referent

III

Superior

3

3

Referent

III

Principal

3

1

Referent

III

Asistent

2

1

Referent

I

M

1

Contractual

Casier

I

M

1

Contractual

Compartimentul Administrativ-Secretariat

Referent

II

M

7

Contractual

- funcționari publici - 0

- contractuali - 7

Biroul Contabilitate Prelucrarea Automată a Datelor

Șef Birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici -10

Consilier

I

Superior

1

2

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/              _    ..           _f          Grad         Treapta     Nivel „   „  ~

’                __Funcția         Clasa                  profesionala/    . ... Număr Observații

Compartiment                              *                   profesional     salarizare    studii

- contractuali - 0

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Consilier

l

Asistent

1

3

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

3

1

Serviciul Constatare, Stabilire, Impunere Persoane Fizice

Șef serviciu

I

Principal

1

1

Compartiment Control Persoane Fizice

Consilier

I

Principal

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

I

Asistent

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

2

3

Consilier

I

Asistent

3

3

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Principal

1

2

Compartiment Evidență încasări Persoane Fizice

Consilier

I

Principal

1

3

- funcționari publici -15

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Referent

III

Superior

1

5

Referent

III

Superior

3

2

Referent

III

Asistent

1

4

Serviciul Constatare, Stabilire, Impunere Persoane Juridice

Șef serviciu

I

Principal

1

1

Compartimentul Control Persoane Juridice

Consilier

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

3

3

Consilier

I

Principal

1

2

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

1

1

Compartimentul Evidența încasări Persoane Juridice

Consilier

I

Superior

1

1

- funcționari publici 4

Consilier

I

Superior

3

1

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/             _    ..                       Grad         Treaptă     Nivel

Compartiment                     FunC*a       Clasa profesional               studii "“"w °bSerVații

- contractuali -1

Referent

III

Superior

3

1

Referent

III

Asistent

1

1

Casier

I

M

1

Contractual

ARHITECT ȘEF

ARHITECT ȘEF

I

Principal

1

1

Biroul Autorizații în Construcții

___________________________________________________1_____________________________________________1________________________________________________________________

Șef birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

l

Superior

1

1

- contractuali -1

Consilier

l

Superior

3

1

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

l

Asistent

3

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

3

1

Secreta r-Dactilograf

I

M

1

Contractual

Compartimentul Acord Unic si Avize

Consilier

l

Superior

1

1

- funcționari publici - 2

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Birou Urbanism

Șef birou

I

Superior

1

1

Consilier

I

Principal

1

2

- funcționari publici -6

Consilier

I

Asistent

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

3

1

Consilier

I

Debutant

1

Serviciul de restituire a proprietăților

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 7

Consilier

I

Superior

1

3

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

1

1

Referent

III

Superior

3

1

|Compartimentul Cadastru

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/

Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

f

- funcționari publici - 3

Consilier

I

Superior

1

2

- contractuali - 0

Consilier

I

Principal

3

1

Serviciul Cabinet Primar

Șef Serviciu-lnspector de specialitate

IA

s

1

Contractual

- funcționari publici - 0

Inspector de specialitate

IA

s

1

Contractual

- contractuali - 5

Inspector de specialitate

II

s

1

Contractual

Inspector de specialitate

III

s

1

Contractual

Referent

IA

M

1

Contractual

Compartimentul Reprezentarea Rromilor

Referent

III

M

1

Contractual

- funcționari publici - 0

- contractuali -1

Compartimentul de Protecție Civilă

Referent de specialitate

II

Superior

1

1

- funcționari publici - 4

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 5

Consilier

I

Debutant

1

Referent

III

Superior

3

1

Șef depozit

II

M

1

Contractual

Muncitor calificat

II

G-M

1

Contractual

Muncitor calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor necalificat

I

G-M

1

Contractual

Compartimentul Audit Public Intern

Auditor

I

Superior

1

1

Auditor

I

Superior

3

1

- funcționari publici -4

Auditor

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Auditor

I

Principal

3

1

Serviciu Corp Control

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 6

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 2

Consilier

I

Superior

3

1

Consilier

I

Principal

2

1

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Ateher/                                          Grad         Treapta     Nivel       w

'                ’    *                          Funcția          Clasa      ,       . profesionala/    x ... Număr Observații

Compartiment                             ’                  profesional    sa}ariZare    studii

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

2

1

Consilier Juridic

I

S

1

Contractual

Inspector

III

M

1

Contractual

Administrator Public

Administrator Public

S

1

Contractual

Unitatea Municipala pentru Monitorizare

Șef Serviciu

l

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

1

2

Consilier

l

Asistent

1

2

Referent

III

Superior

1

2

Inspector de specialitate

Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

IA

s

1

Contractual

Serviciul Managementul Resurselor Umane

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Principal

1

2

Consilier

I

Asistent

1

1

Referent de specialitate

II

Superior

1

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

3

1

SERVICII PUBLICE DE SPECIALITATE

DIRECȚIA AD-ȚIA PIEȚELOR - 127 posturi

Director -Insp.spec.

IA

s

1

Contractual

Serviciul Contabilitate - 40 posturi

Șef Serviciu-lnsp.spec.

IA

s

1

Contractual

Inspector de specialitate

II

I

s

1

Contractual

Referent

I

M

3

Contractual

Casier

I

M

1

Contractual

Lucrător comercial

I

M

12

Contractual

Lucrător comercial

II

M

22

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/             _ x.          _.         Grad

’      ~         ’    *                           Funcția          Clasa       , .    .

Compartiment                           '                 profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel

x ... Număr studii

Observații

Biroul Tehnic Organizatoric - 6 posturi

Șef Birou- Insp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

I

I

s

2

Contractual

Referent

I

M

1

Contractual

Secretar Dactilograf

l

G-M

1

Contractual

Șofer

G-M

1

Contractual

Serviciul Administratori - 80 posturi

Șef Serviciu-lnsp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

I A

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

I

S

1

Contractual

Subinginer

I

I

SSD

1

Contractual

Administrator

I

M

9

Contractual

Muncitor Calificat

II

G-M

11

Contractual

Muincitor Necalificat

56

Contractual

DIRECȚIA PATRIMONIU - 41 posturi

Secția de administrare a bazelor sportive

si ștrand

Șef Secție-lnspector

IA

M

1

Contractual

Administrator

I

M

1

Contractual

Administrator

II

M

1

Contractual

Asistent medical - per. deter.

II

M-PL

2

Contractual

Casier

II

M

2

Contractual

Magaziner

I

M

1

Contractual

Salvamar per. deter

IV

M

2

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

2

Contractual

Muincitor Necalificat

25

Contractual

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE - 93 posturi

Secția Parc Auto și Siguranța Circulației - 93

Secția Parc Auto și Siguranța Circulației -68

Șef Secție-Subinginer

IA

SSD

1

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/

f                                       f

Compartiment

Funcția

J

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Inspector de specialitate

IA

s

1

Contractual

Inspector

II

M

1

Contractual

Funcționar

II

M

1

Contractual

Șofer

II

G-M

48

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

6

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

5

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

4

Contractual

Muincitor Necalificat

1

Contractual

Atelier Mecanic pentru Intervenție Rapidă - 25 posturi

Șef atelier - Insp.spec.

II

S

1

Contractual

Subinginer

IA

SSD

1

Contractual

Șofer

II

G-M

9

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

3

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

4

Contractual

Muincitor Necalificat

5

Contractual

Direcția Servicii Publice - 782 posturi

Director - Insp.spec

IA

S

1

Contractual

Director adjunct - Insp.Spec.

IA

S

1

Contractual

Secția Spații Verzi-194 posturi

Șef Secție-lnsp.spec

IA

S

1

Contractual

Șef Secție Adj.-lnsp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector Specialitate

IA

S

2

Contractual

Inspector Specialitate

I

S

1

Contractual

Inspector Specialitate

II

S

3

Contractual

Subinginer

IA

SSD

1

Contractual

Inspector

II

M

2

Contractual

Inspector

I

M

2

Contractual

Magaziner

I

M

1

Contractual

Muncitor Calificat

II

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

5

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/

J                                           r

Compartiment

Funcția

Clas

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muincitor Necalificat

Compartimentul Coordonare Activitae Direție - 2 posturi

Inspector Specialitate

Referent

Seția de Prestări Servicii, întreținere și Reparații - 36 posturi

Șef Secție- Inginer

Inginer

Inspector

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muincitor Necalificat

Secția Salubrizare și Igienă Publică - 479 posturi

Șef Secție-lnsp.spec.

Șef Secție Adj.-lnsp.spec.

Șef Secție Adj.-Inspector

Inspector

Magaziner

Magaziner

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muincitor Necalificat

Serviciul de Gestionare a Câinilor Comunitari -13 posturi

Șef Serviciu - Inspector


a

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

IV

G-M

10

Contractual

V

G-M

9

Contractual

VI

G-M

9

Contractual

145

Contractual

li

S

1

Contractual

II

M

1

Contractual

1

S

1

Contractual

Iii

S

1

Contractual

II

M

2

Contractual

II

G-M

1

Contractual

III

G-M

5

Contractual

IV

G-M

6

Contractual

V

G-M

13

Contractual

VI

G-M

1

Contractual

6

Contractual

IA

S

1

Contractual

IA

S

1

Contractual

IA

M

1

Contractual

1

M

4

Contractual

II

M

1

Contractual

1

M

1

Contractual

1

G-M

1

Contractual

I)

G-M

15

Contractual

IV

G-M

16

Contractual

V

G-M

2

Contractual

VI

G-M

1

Contractual

435

Contractual

IA

M

1

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Biro u/A telier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Medic veterinar primar

IA

S

1

Contractual

Tehnician veterinar

II

M

1

Contractual

Muincitor Necalificat

10

Contractual

Secția Insula de Agrement

Șef Secție-Insp.spec.

IA

S

1

Contractual

Administrator

II

M

1

Contractual

28 posturi

Muncitor Calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

3

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

3

Contractual

Muncitor Calificat

VI

G-M

2

Contractual

Muincitor Necalificat

16

Contractual

Secția Bazin de înot Acoperit

Șef Secție-Insp.spec.

IA

S

1

Contractual

30 posturi

Inspector Specialitate

IA

S

1

Contractual

Inspector Specialitate

1

S

1

Contractual

Inspector Specialitate

11

S

1

Contractual

Inspector Specialitate

debutant

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

III

S

1

Contractual

Instructor sportiv

IA

M

2

Contractual

Instructor sportiv

II

M

1

Contractual

Instructor sportiv

III

M

1

Contractual

Administrator

1

M

1

Contractual

Asistent medical

1

M-PL

1

Contractual

Asistent medical

II

M-PL

1

Contractual

Casier

1

G-M

1

Contractual

Casier

11

M

1

Contractual

Muncitor Calificat

1

G-M

1

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

3

Contractual

Muncitor Calificat.

IV

G-M

3

Contractual

M u iriți tor Necalificat

8

Contractual

. /

o ta:


Rublica