Hotărârea nr. 312/2009

 Hotărârea nr. 312 din 29.09.2009 – privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanţie pentru buna execuţie a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum şi a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău.

<u/HUHa


/iff/ . f/rr/vHOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 128 (1) lit.a din OUG 195/12.12.2002 (republicată și actualizată) privind circulația pe drumurile publice ;

 • •  Prevederile art. 23 lit.k si lit.l din Legea 10/18.01.1995(actualizată) privind calitatea în construcții;

 • •  Prevederile art. 46 si art.50 din OG 43/28.08.1997 republicată și actualizată privind regimul drumurilor ;

 • •  Prevederile art. 20 alin.l, lit. b din Legea 273/29.06.2006(actualizată) privind finanțele publice locale;

 • •  Prevederile art. 36 , alin. 4,lit.c din Legea 215/23.04.2001 (republicată și actualizată) a administrației publice locale ;

 • •  Referatul nr, 7127/01.07.2009 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public;

 • •  Prevederile art.47 si art. 117 lit.”a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale , republicată și ulterior modificată și completată

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. “c” si ale art. 45(2 ) lit.“e” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se aprobă Regulamentul de constituire a fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a

taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, co                          integrantă din prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ, /

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAFOVIDIU POPQVfCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexă

La hotărârea nr. fyj2 din ffi.â£2009

REGULAMENT privind constituirea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum și a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniului public și privat al municipiului Bacău

CAP.I Fondul de garanție pentru buna execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Bacău Ia rețelele tehnico-edilitare

Fondul de garanție pentru buna execuție a lucrării se constituie în conformitate cu Legea 10/18.01.1995 la art. 23 lit k) întrucât în obligația executantul de lucrări intră: “remedierea, pe cheltuială proprie, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât în perioada de execuție, căt și în perioada de garanție

A) Constituirea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrării

Fondul de garanție pentru buna execuție a lucrărilor ce se vor executa pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, se va depune într-un cont de garanție pus la dispoziția executantului de către Primăria municipiului Bacău și se va constitui după cum urmează :

 • a) pentru fiecare metru pătrat suprafață de stradă asfaltată sau betonată afectată de lucrare se va retine suma de :

 • - 350 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;

 • - 250 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;

 • - 150 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

 • b) pentru fiecare metru pătrat de suprafață de trotuar asfaltat sau betonat afectată de lucrare se va retine suma de:

 • - 275 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;

 • - 200 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;

 • - 125 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

 • c) pentru fiecare metru pătrat de suprafață de strada ,trotuar neamenajate afectate de lucrare se va retine suma de :

 • - 200 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;

 • - 150 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;

 • - 100 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

 • d) pentru fiecare metru pătrat suprafață de spațiu verde afectata de lucrare se va reține suma de :

 • - 100 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;

 • - 75 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;

 • - 50 lei pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

 • e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 1000 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

B) Reținerea fondului de garanție

Reținerea fondului de garanție se va face în funcție de zona și suprafața afectată de lucrare si lungimea rețelei ,după cum urmează :

 • 1. Pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml.

 • a) pentru suprafețe de stradă asfaltată sau betonată afectată de lucrare:

Fondul de garanție = 350 lei x suprafață afectată=____________________

 • b) pentru suprafețe de trotuar asfaltate sau betonate afectate de lucrare :

Fondul de garanție - 275 lei x suprafață afectată^____________________

 • c) pentru suprafețe de stradă neamenajată, trotuar neamenajat afectate de lucrare :

Fondul de garanție = 200 lei x suprafață afectată =____________________

 • d) pentru suprafețe de spațiu verde afectate de lucrare :

Fondul de garanție =100 lei x suprafață afectată -___________________

 • e) pentru fiecare obiectiv amplasat pe suprafața ce va fi afectată de lucrare și care urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 1000 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

Fondul de garanție = 1 000 lei x număr de bucăți =___________________

 • 2. Pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml..

 • a) pentru suprafețe de stradă asfaltată sau betonată afectată de lucrare:

Fondul de garanție = 250 lei x suprafață afectată^____________________

 • b) pentru suprafețe de trotuar asfaltate sau betonate afectate de lucrare :

Fondul de garanție = 200 lei x suprafață afectată^____________________

 • c) pentru suprafețe de stradă neamenajată, trotuar neamenajat afectate de lucrare :

Fondul de garanție = 150 lei x suprafață afectată =____________________

 • d) pentru suprafețe de spațiu verde afectate de lucrare :

Fondul de garanție -75 lei x suprafață afectată =___________________

 • e) pentru fiecare obiectiv amplasat pe suprafața ce va fi afectată de lucrare și care urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 1000 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

Fondul de garanție = 1 000 lei x număr de bucăți =____________________

 • 3.Pentru lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

 • a) pentru suprafețe de stradă asfaltată sau betonată afectată de lucrare:

Fondul de garanție = 150 lei x suprafață afectată-____________________

 • b) pentru suprafețe de trotuar asfaltate sau betonate afectate de lucrare :

Fondul de garanție = 125 lei x suprafață afectată^____________________

 • c) pentru suprafețe de stradă neamenajată, trotuar neamenajat afectate de lucrare :

Fondul de garanție = 100 Iei x suprafață afectată -____________________

 • d) pentru suprafețe de spațiu verde afectate de lucrare :

Fondul de garanție = 50 lei x suprafață afectată =____________________

 • e) pentru fiecare obiectiv amplasat pe suprafața ce va fi afectată de lucrare și care urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 1000 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

Fondul de garanție = 1 000 lei x număr de bucăți =____________________

Valoarea totala a fondului de garanție calculat in funcție de lungimea rețelei este a+b+c+d+e rezultând valoarea de______________Iei.

Fondul de garanție se calculează în funcție de suprafețele de teren afectate de lucrare prin măsurători pe planurile prezentate în vederea obținerii autorizației de execuie (spargere), sau, unde este cazul prin deplasarea la teren a reprezentantului Primăriei însoțit (dacă este necesar) de executantul lucrării.

Fondul de garanție calculat se va depune de către executant prin ordin de plata sau în numerar la casieria Primăriei municipiului Bac au în baza notei de calcul efectuată de serviciul emitent al autorizației de execuție (spargere).

C) Deblocarea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrării

 • 1) Fondul de garanție se va restitui executantului în baza solicitării scrise de către acesta după cum urmează :

 • -  70% din suma reținută se va restitui după incheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;

 • - 30% din suma reținută se va restitui după incheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

 • 2) Fondul de garanție poate fi deblocat și utilizat de către proprietar (Primăria municipiului Bacău) în cuantumul rămas la dispoziție, în vederea refacerii lucrărilor necorespunzatoare în următoarele situații:

 • a) termenul prevăzut în autorizație a expirat iar firma executantă nu a finalizat lucrările prevăzute în autorizație

 • b) în perioada termenului de garanție suprafețele afectate de lucrare se degradează datorită execuției necorespunzatoare iar firma executantă nu le readuce la starea inițială în termenul stabilit.

Deblocarea sumelor de bani de către Primărie se face în baza unei note de constatări urmată de un referat aprobat de Primăria Bacău și a unei situații de lucrări pentru refacere prezentate de o firmă de specialitate și acceptată de Primărie. Un exemplar din situația de lucrări se va transmite și executantului inițial pentru luare la cunoștință.

1) ) Utilizarea fondului de garanție de către Primăria Bacău

1) La terminarea lucrărilor

în cazul în care se constată că executantul nu demareaza procedura în vederea încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termenul prevăzut în autorizația de execuție (spargere) pentru lucrări subterane pe domeniul public și privat al municipiului Bacău executate la rețelele tehnico-edilitare, se consideră că lucrarea este neterminată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform art.60(l) lit ”a” si „b” din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor (republicată și actualizată). în această situație proprietarul, în speță Primăria”, va soma executantul în vederea finalizării lucrărilor și prezentarea documentației în vederea recepției lucrărilor în termen de 5 zile de la data primirii somației. în caz contrar se vor lua măsurile corespunzătoare pentru sancționarea lui și refacerea lucrărilor de către Primărie pe cheltuiala executantului din fondul de garanție reținut aferent lucrării.

 • 2) In perioada de garanție a lucrărilor

Dacă pe parcursul perioadei de garanție se constată că suprafețele afectate de lucrare se deteriorează, proprietarul va soma executantul ca în termen de 5 zile de la primirea somației să aducă terenul la starea inițială. In caz contrar se vor lua măsurile necesare pentru refacerea suprafețelor afectate la parametri calitativi corespunzători de către Primărie pe cheltuiala executantului din fondul de garanție rămas la dispoziție (30% din suma reținută).

 • 3) La recepția finală a lucrărilor

în cazul în care la recepția finală a lucrării se constata că refacerea suprafețelor afectate nu este corespunzătoare, procentul de 30% din suma reținută nu se va restitui executantului ce va fi utilizat de către Primărie pentru refacerea și aducerea suprafețelor afectate la parametri calitativi corespunzători.

E) Observații

Autorizația de execuție pentru lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public și privat al municipiului Bacău se va elibera executantului/beneficiarului numai după ce acesta va face dovada achitării prin ordin de plată sau numerar la casieria Primăriei a sumei ce constituie fondul de garanție pentru buna execuție a lucrării.

Cuantumul garanției poate fi indexat anual cu rata inflației și poate fi modificat de administrația publică locală prin dispoziție de primar.

CAP.II Taxa de ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău pentru lucrări la rețelele tehnico-edilitare (t)

Având în vedere că majoritatea lucrărilor efectuate pe domeniul public la rețelele tehnico-edilitare provoacă neajunsuri atât cetățenilor cât și autovehiculelor în trafic prin timpul îndelungat și uneori nejustificat de prelungire a duratei de execuție propunem

4

instituirea taxei de ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău pentru lucrări la rețelele tehnico-edilitare (t) care se va incasa conform documentației din autorizația de execuție (spargere) astfel :

 • -  t = 2 lei/mp/zi pentru lucrări la rețele cu șanțuri săpate pe o lungime de până la lOOml;

 • -  t = 1,5 lei/zi/mp pentru lucrări la rețele cu șanțuri săpate pe o lungime cuprinsă intre lOlml și 500ml ;

 • -  t - 1 leu/mp/zi pentru lucrări la rețele cu șanțuri săpate pe o lungime de peste 501ml.

Prin instituirea acestei taxe se urmărește scurtarea termenului de executare a acestor lucrări astfel încât locuitorii municipiului să fie cât mai puțin afectați.

Baza legală de instituire a taxei se regăsește în Ordonanța 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor (republicată și actualizată ) care la art. 47 aliniatul (4) prevede “ pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor , tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor construcții , instalații sau panouri publicitare acceptate de administrația drumurilor, se aplică tarife (taxe) de utilizare care se constituie ca venituri la dispoziția administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor publice ” precum și în Legea nr. 273/29.06.2006 (actualizată) art. 20 lit.b) care precizează că autoritatea administrației publice locale are în competența sa:” stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și a oricăror alte venituri ale unităților administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condițiile legii

Această taxă se va achita de către toti executantii de lucrări la rețelele tehnico-edilitare 9                                        9                                                               5

ce vor afecta domeniul public și privat al municipiului Bacău, anticipat eliberării autorizației de execuție (spargere).

Pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău (strada , trotuar, spațiu verde) de către orice lucrare la rețelele subterane tehnico-edilitare se va încasa valoarea totala a taxei calculata astfel:

Vt= t x S x N

unde :

Vt- valoarea totală a taxei ce se încaseaza pe lucrare ;

S - suprafața ce va fi afectată de lucrare și măsurată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea autorizației;

N - numărul de zile lucratoare specificat în autorizația de execuție (spargere);

t - taxa pe metru pătrat de ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău de lucrări la rețelele tehnico-edilitare ce se va indexa anual cu rata inflației.

9

Valoarea totala a taxei calculată pentru fiecare lucrare se va încasa de la executantul lucrării prin ordin de plată sau numerar depus la casieria Primăriei Bacău în baza notei de calcul efectuată de către serviciul emitent al autorizației de execuție 9                                                    9

(spargere).

Taxa se încaseaza pe toata perioada cuprinsa de la începutul lucrărilor menționată în autorizație și până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor care trebuie să coincidă cu data de finalizare menționată în autorizație . Diferența de taxă neîncasată datorată depășirii duratei stabilite la eliberarea autorizației de execuție , se va încasa înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Vor fi scutite de la plata taxei, lucrările de intervenții pe caz de avarie efectuate de către administratorii rețelelor tehnico-edilitare în baza acordului dat de Primărie.

Deasemenea nu se percepe taxa de ocupare temporară a domeniului public și privat și nu se constituie fondul de garanție pentru lucrările care se află în derulare (la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local sunt eliberate autorizații de execuție ).

Forța majoră exonerează executanții de la plata taxei de ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău, pe toată perioada cât aceasta acționează și este constată de o autoritate competentă.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂtJ MCOLAR-OVIDIU POPOVJCÎ