Hotărârea nr. 311/2009

 Hotărârea nr. 311 din 29.09.2009 – privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacău.

privind completarea HCL nr.367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

 • •  Prevederile art.46, art.49 alin.l si alin.2, art.5O, art.6O alin.(l), lit.a si lit.b din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 (republicată și actualizată) privind regimul drumurilor;

 • •  Referatul nr. 7126/01.07.2009 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public ;

 • •  Prevederile art.47 si art.117 lit”a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale , republicată și ulterior modificată și completată

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. “c” și ale art. 45(2 ) lit.”e” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificata și completată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se completează Cap.I Dispoziții generale din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații (fibre optice) pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Bacău, care să nu pericliteze siguranța populației sau după caz a construcțiilor învecinate cu următoarele puncte :

• 4. în conformitate cu prevederile art.48 aliniatul (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 societățile comerciale ce vor să monteze sau să extindă rețeaua existentă de cabluri de telecomunicații (fibră optică) pe stâlpii de iluminat public amplasați în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Bacău vor solicita de la Primăria municipiului Bacău autorizația de execuție (amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public și privat al municipiului Bacău la rețelele tehnico-edilitare conform modelului din Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Autorizația va fi solicitată de beneficiarul/executantul lucrării și va fi emisă de Primarul municipiului Bacău prin Direcția Drumuri Publice-Serviciul Rețele și Iluminat Public.

•    5. Amplasarea cablurilor de telecomunicații (fibre optice) se autorizează cu caracter

provizoriu. La prima somație primită din partea Primăriei deținătorii de cabluri de telecomunicații (fibră optică) vor demonta sau muta rețeaua pe cheltuială proprie. Primăria municipiului Bacău nu răspunde pentru întreruperea semnalului către cetățeni cauzat de demontarea cablurilor de telecomunicații (fibre optice).

 • •  6. Orice incident provocat de căderea stâlpilor cauzat de amplasarea necorespunzatoare a cablurilor de telecomunicații (fibre optice) rămâne în sarcina deținătorului de cablu de telecomunicații, urmând ca remontarea lui să se facă pe cheltuiala acestuia.

ART. 2 Se completează Regulamentul privind stabilirea condițiilor de montare a cablurilor de telecomunicații (fibre optice) pe stâlpii de iluminat public amplasați in zona drumurilor publice respectiv pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Bacau, care sa nu pericliteze siguranța populației sau după caz a construcțiilor invecinate cu CAP. III Sancțiuni care va avea următorul conținut:

“ III. CAP.III Sancțiuni

 • •  (l).Amplasarea cablurilor de telecomunicații se va face numai cu acordul de principiu al administratorului drumului, respectiv primarul municipiului Bacău și pe baza autorizației de execuție (amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public și privat al municipiului Bacău la rețelele tehnico-edilitare

 • •  (2) Pentru nerespectarea condițiilor din autorizația de execuție (amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public și privat al municipiului Bacău la rețelele tehnico-edilitare, proprietarul lucrărilor va fi somat să-și desființeze sau să-și mute lucrările în termenul stabilit prin somație;

 • •  (3) încălcarea dispozițiilor de la alin.(l) și alin (2) se sancționează conform art. 46 și respectiv art. 49 alin. (1) din O.G. nr.43/1997 (republicată și actualizată) privind regimul drumurilor;

 • •  (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea dispozițiilor de la alin. 1 și alin. 2 se face de către administratorul drumului prin personal împuternicit prin dispoziție, în conformitate cu art. 61 lit.b din O.G. nr.43/1997 (republicată și actualizată) privind regimul drumurilor

 • •  (5)- (a) Formularele de procese verbale pentru constatarea și aplicarea contravențiilor sunt cele aprobate prin HCL 223/2001, anexele nr. 1 si nr. 2.

(b) Procedura de aplicare a sancțiunilor contravenționale este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr.43/2007 privind regimul drumurilor,(republicată și actualizată) completată cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.”

ART.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 367 din 28.12.2006 sunt și rămân în vigoare.

ART.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public pentru aducerea ei la îndeplinire.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

I.A IIOTARAREA NR. 3^ DIN 29 ()9 200<)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE SERVICIUL REȚELE SI ILUMINAT PUBLIC

AUTORIZAȚIE DE EXECUȚIE (AMPLASAMENT) pentru lucrări aeriene pe domeniul public și privat al municipiului Bacău la rețelele tehnico-edilitare

Nr                din            /2009

EXECUTANT: S.C.______________________________cu sediul în              str._________________

nr______bl_____sc______ap____județul__________________tel                    nr. de înmatriculare R.C

CUI                  _cont nr___________________________________________deschis la

__________   _ ______î cprczentatl de dl

BENEFICIARUL LUCRĂRII                                         cu domiciliul/sediu în

_________________str_________________________________________nr bl sc______ap județ

reprezentat de dl.                              _______ identificat cu BI/CI seria___________

nr.__________________________ tel.                                       cu domiciliul in_________________

str. _______ nr______ap_____

IDENTIFICARE LUCRARE

VALABILITATE AUTORIZARE :    Data începerii lucrărilor___________________________

Data finalizării lucrărilor__________________________________

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizații, instituită prin HCL al CLB Bacau privind impozitele și taxele locale, în sumă de ____________________lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanța

nr___/2009

In conformitate cu OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare prezenta autorizație se eliberează cu respectarea condițiilor prevăzute pe verso și a celor de mai jos :

PRIMARO

PREȘEDINTE DK,^tNȚ

MIRON^Clj^^^lllA

7,f-f           c

U LSERVICIUL REȚELE SI ILUMINAT PU IC


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL UNICIPIULUI BACĂ

NICOLAVIDIU POPOVCONDIȚII DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR IMPUSE PRIN AUTORIZAȚIA NR____________________

 • 1. Traseul lucrărilor va fi cel avizat de Direcția de Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, pe planul de situație din documentația tehnică.

 • 2. Se vor respecta cu strictețe condițiile de execuție prevăzute în Regulamentul privind montarea cablurilor de telecomunicații (fibre optice :) aprobat prin HCL 367/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Nu se admit legaturi sau racorduri improvizate ale rețelei de telecomunicații precum și utilizarea altor trasee în afara celor aprobate prin autorizație.

 • 4. Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la ceilalți deținători de rețele existente in zona lucrărilor pe tot parcursul și durata acestora.

 • 5. Lucrările ce fac obiectul prezentei autorizații au caracter provizoriu (temporar) beneficiarul (executantul) având obligația ca în termen de 24 de ore de la primirea somației de la Primăria Bacău să demareze demontarea sau mutarea rețelei existente pe un alt amplasament aprobat, pe cheltuiala proprie. Perioada de demontare va fi stabilita de către Primăria municipiujpi Bacău în funcție de lungimea traseului.

 • 6. Dupa finalizarea lucrărilor executantul (beneficiarul) are obligația încheierii procesului verbal de recepție cu Primăria Bacău și a contractului de închiriere cu proprietarii stâlpilor.

 • 7. Nerespectare condițiilor din prezenta autorizație de către executant sau beneficiar conduce la aplicarea sancțiunilor legale urmate de demontarea rețelei efectuată pe cheltuiala excutantului (beneficiarului).

 • 8. Nu se admit așa zisele „rezerve tehnologice de cablu” lăsate sub forma de colaci de cablu sau agățate la întâmplare pe stâlpi.

 • 9. înălțimea de pozare va fi imediat sub rețeaua electrică păstrându-se o distanța față de aceasta conform normativelor în vigoare, iar în cazul în care exista montate și alte cabluri de telecomunicații ale altor deținători înălțimea de pozare va fi la 10 cm de ultimul cablu de telecomunicații montat.Se va avea în vedere respectarea greutății fibrei, a paralelismului precum și montarea etichetelor de identificare.

 • 10. Executantul (beneficiarul) este răspunzător de respectarea termenelor și condițiilor prezentei autorizații precum și a prevederilor O.G.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare precum și normele specifice privind executarea rețelelor de telecomunicații.

BENEFICIAR,

EXECUTANT