Hotărârea nr. 310/2009

 Hotărârea nr. 310 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • -  Prevederile art.128 (1) lit. „d” din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata si actualizată;

 • -  Prevederile art.3(l) lit.„i” din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizata;

 • -  Prevederile art. 24 alin. (1)(5)(8) Anexa 1 din H.G.R. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  Prevederile art. 2 (2) din Ordonanța Guvernului României nr. 2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 65 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84/27.03.2008 privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări;

 • -  Avizul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău - Serviciul Circulație Rutieră, înregistrat la Primăria Bacău sub nr. 41867/14.08.2009;

 • -  Referatul comun nr. 153005/23.06.2009 înaintat de Poliția Primăriei Bacău și de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „c, d ”, 36(6) lit. „a” punctul 13 și ale art. 45(2) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înlocuirea Anexei nr.l din HCL nr.84/27.03.2008 reprezentând Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcari publice cu plată din municipiul Bacău, cu Anexa nr.l și subanexa acesteia, parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aprobă completarea HCL nr.84/27.03.2008 cu Anexa nr.5 - Tarifele pentru persoanele juridice, care folosesc locuri rezervate în parcările publice auto din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă completarea HCL nr.84/27.03.2008 cu Anexa nr.6 - Modelul de dispozitiv agreat pentru identificarea locului de parcare, rezervat de către persoanele juridice în parcările publice din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.6 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă completarea HCL nr.84/27.03.2008 cu Anexa nr.7 - Contractul Cadru, denumit „Contract-Rezervare” pentru persoanele juridice, care desfășoară activitate în municipiul Bacău și care au sediul la o distanță mai mică de 50 m de una din parcările publice cu plată din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.7 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcari publice cu plată din municipiul Bacău, prezentat în Anexa nr.l, în care sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea prevederilor din regulament, vor intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.6. - Celelalte prevederi ale H.C.L. Bacau nr. 84/27.03.2008 care nu sunt în contradictoriu cu prevederile prezentei hotărâri sunt și rămîn în vigoare.

Art.7. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Județean de Poliție, Poliției Primăriei Bacău, Direcției Drumuri Publice și Direcției Patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC^U NICOLAEXmDIU POPOVICT

ROMÂNIA                                     ANEXA Nr. 1

JUDEȚUL BACĂU                   LA HOTARAREA NR. 310 DIN 29.09.2009

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcare cu plată din municipiul

Bacău

Cap. 1 Dispoziții generale

Art. 1 Parcările publice din municipiul Bacău pot fi folosite de orice deținător de autovehicule care locuiește pe raza municipiului Bacău sau se află în tranzit.

Art. 2 Prezentul regulament, împreună cu anexele, reglementează regimul parcărilor cu plată și fără plată din municipiul Bacău.

Art. 3 Parcările din municipiul Bacău pot fi rezervate contra cost prin plata anticipata , de către persoanele juridice, aflate pe o rază de 50m de sediul acestora, în limita aprobată pentru acest sector de căte Primăria municipiului Bacău, conform prezentului Regulament.

Art. 4 Numărul de locuri rezervate va fi dimensionat în funcție de necesarul de locuri de parcare, ținându-se cont de natura obiectivului și condițiile concrete.

Cap. 2 Definiții

Art. 3 Loc de parcare - spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător, ce pot avea, în funcție de marcajul folosit, conform STAS 1848/7/2004, suprafețele precizate în Anexa IA la Regulament.

Parcările publice cu plată - sunt acele spații, special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare.

Parcările publice fără plată - sunt acele spații, de interes public, destinate parcării autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spații de parcare vor beneficia toți posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui.

Tichet de parcare - document eliberat de casierul sau de distribuitorul de tichete de parcare, în parcările cu plată special amenajate, care face dovada plății parcării.

Aparat de autotaxare sau distribuitor de tichete de parcare - aparat ce eliberează conducătorului auto tichetul de parcare.

Parcările rezervate - sunt locurile de parcare rezervate de persoanele juridice aflate la o distanta mai mica de 50 m de sediul acestora.

Cap. 3 Regimul parcărilor cu plată din municipiul Bacău

Art. 4 Sistemul de taxare se aplică în municipiul Bacău, în perimetrele prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. Bacău nr.84/27.03.2008

Art. 5 Parcările publice cu plată de pe raza municipiului Bacău, vor funcționa de luni până vineri între orele 08.00 și 18.00, fiind administrate de către Poliția Primăriei și Direcția de Drumuri Publice care vor dispune măsuri de întreținere și semnalizare corespunzătoare a parcării prin:

 • a) indicator de parcare;

 • b) tăbliță adițională pe care se va specifiea „Parcare cu plată”, perioada pentru care se percepe taxa de parcare și H.C.L. Bacău care reglementează regimul parcărilor;

 • c) marcaj rutier cu o culoare galbenă, diferit de marcajul stradal.

Art. 6(1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de:

 • -  Tichet de parcare

 • -  Abonament zilnic de parcare cu timp de staționare - 12h

 • -  Abonament lunar de parcare

 • -  Contract - abonament

 • (2) Abonamentele și contractele-abonament se eliberează sau se încheie de către administratorul parcărilor cu plată.

Art. 7(1)- Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea unei taxe de parcare.

 • (2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, prezentate în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, vor fi încasate prin:

 • a) casieri special desemnați să elibereze tichete de parcare

 • b) prin folosirea „distribuitorilor de tichete de parcare”

 • c) abonament

 • d) contract - abonament

Art. 8(1) Informarea utilizatorilor de parcări, cu privre la costul contravalorii serviciului de parcare pe unitatea de timp de staționare (l/2h, lh sau 1 lună) se va face de către casierul angajat, prin afișare pe aparatul de autotaxat sau la intrarea în parcare.

 • (2) Persoanele fizice și juridice din municipiul Bacău sau cele care tranzitează municipiul, utilizatori ai parcărilor cu plată, au obligația de a solicita și achita contravaloarea abonamentului sau tichetului de parcare corespunzător perioadei de timp pe care acesta intenționează să staționeze.

 • (3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plății tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul mașinii. în cazul în care tichetul de parcare sau abonamentul nu este expus în mod vizibil pe bordul mașinii, personalul împuternicit al Poliției Primăriei Bacău va considera parcarea neplătită și se va dispune măsura sancționării sau blocării.

 • (4) In situația în care conducătorul auto a realizat parcarea autovehiculului, dar refuză să plătească taxa de parcare, se va dispune măsura sancționării contravenționale sau blocării autovehiculului.

Art. 9 Autovehiculele vor fi parcate în ordinea sosirii lor în spațiul de parcare disponibil fără a lăsa locuri libere între mașini, iar conducătorii de autovehicule vor parca în așa fel încât să folosească un singur loc de parcare.

Art. 10 - (1) Mijloacele auto aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenții gaz metan etc. care poartă însemnele instituțiilor de care aparțin și care se află în misiune, vor fi scutite de plata taxei de parcare.

 • (2) Fiecare parcare publică cu plată va avea locuri marcate și semnalizate corespunzător pentru autovehiculele destinate transportului persoanelor cu handicap.

 • (3) Locurile de parcare rezervate și delimitate exclusiv pentru persoanele cu handicap, sunt utilizate în mod gratuit de către acestea.

 • (4) Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care

G transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază dc parcare gratuită (conform legii nr. 448/2006).

 • (5) Cardul-lcgitimație va fi eliberat la cerere de către administratorul parcărilor în condițiile legii.

Art. 11 Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanții Poliției Primăriei Bacău și Direcția de Drumuri Publice care vor avea următoarele sarcini și atribuții:

 • ■  verificarea existenței și valabilitatea tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor și luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficiențe sau abateri.

 • ■  verificarea și asigurarea bunei funcționări a distribuitoarelor de tichete de parcare.

 • ■  verificarea modului de parcare a autovehiculelor.

 • ■  verificarea stării marcajelor și indicatoarelor.

 • ■  verificarea stării spațiului de parcare în ceea ce privește salubrizarea și dezăpezirea, iluminarea.

 • ■  verificarea stării tehnice și a bunei funcționări a barierelor de acces, acolo unde este cazul de montare a acestora.

 • ■  îndrumarea cetățenilor și rezolvarea solicitărilor îndreptățite adresate de către aceștia.

Art 12 Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone.

Art. 13 Adminstratorul parcărilor publice cu plată, nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește integritatea autovehiculelor parcate în parcările cu plată și nici față de bunurile aflate în interiorul acestora.

Cap. 4 Regimul parcărilor fără plată din municipiul Bacău

Art. 14 - (1) îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multe locuri din parcare auto fără plată din municipiul Bacău, este interzisă.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. 1 deținătorii contractului de rezervare asupra spațiului respectiv.

Art. 15 - Parcările publice tară plată vor fi administrate și întreținute de către Primăria Municipiului Bacău prin Direcția de Drumuri Publice.

Cap. 5 Rezervarea

Art. 16. - (1) Rezervarea este permisa in toate parcările din municipiul Bacau doar pentru autovehiculele aparținând persoanelor juridice care își deșfasoara activitatea in zona de parcare menționata in adresa de solicitare, pe o rază de 50m.

 • (2) Rezervarea este permisa numai pentru vehicule a căror masa maxim autorizata nu depășește 3,5 tone

 • (3) Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul încheie cu Politia Primăriei municipiului Bacau un contract de rezervare.

 • (4) Pentru încheierea contractului de rezervare solicitantul (persoana juridica) trebuie sa depună la sediul Primăriei Municipiului Bacău următoarele documente:

 • •  Copie certificat înregistrare societate

 • • . Cerere tip

 • •  Schița amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000)

 • (5) După analiza inițiativei de către executivul Primăriei Municipiului Bacău, se va publica în presa locală un anunț de intenție, în care se va preciza că durata de înregistrare a cererilor este de 14 zile de la data apariției anunțului.

 • (6) După scurgerea celor 14 zile, în cazul în care solicitările de amplasamente nu sunt excedate de numărul cererilor, se va proceda la rezervare în ordinea numărului de înregistrare.

 • (7) în cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri, în termen de maxim 30 de zile se va organiza o licitație publică în vederea rezervării locurilor.

 • (8) La licitație pot participa numai persoane juridice care demonstrează că se învecinează direct cu amplasamentul.

 • (9) Licitația va fi publică, deschisă cu strigare.

 • (10) Documentația licitației și organizarea acesteia sunt în sarcina Direcției Patromoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

 • (11) în cazul administrării directe, cât și prin licitație publică, va fi stabilită o comisie prin dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

 • (12) Contractul de rezervare va fi perfectat după achitarea integrală a obligațiilor de plată aferente pe anul în curs.

 • (13) Locul rezervat este indicat prin amplasare unui dispozitiv de rezervare conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

 • (14) Dispozitivul de rezervare se amplaseaza conform schiței de amplasament avizata de către operatorul sistemului de parcare si trebuie sa aibe inscripționate următoarele date:

 • •  Beneficiar

 • •  Conform contract nr............../...........................

 • •  Număr locuri

 • (15) Numărul locurilor de parcare aprobate se va face in funcție de numărul solicitărilor din zona respectiva.

 • (16) Plata se efectuează anticipat lunar, trimestrial sau anual . Tarifele de rezervare sunt prevăzute în anexa 4 la prezentul Regulament.

Cap.6 Contravenții și sancțiuni

Art. 17 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către împuterniciți ai primarului, Poliția Primăriei Municipiului Bacău și Inspectoratul Județean de Politie Bacău.

Art. 18 Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) Parcarea fără tichet sau abonament, cu tichet nevalidat corespunzător sau refolosit;

 • b) Depășirea timpului de staționare conferit de tichetul folosit;

 • c) Parcare cu tichete, abonamente neconforme sau expirate;

 • d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare.

 • e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare.

 • f) Distrugerea, deteriorarea și vandalizarea aparatelor de taxat si a dispozitivelor de rezervare.

 • g) Parcarea autovehiculelor cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare.

 • h) Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap.

 • i)  Parcarea autovehiculelor pe trotuare aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

 • j)  Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone.

 • k)  Rezervarea locurilor de parcare fara a deține contract de rezervare încheiat cu operatorul sistemului de parcare prin îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale;

 • l)   Staționarea fara drept pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-un dispozitiv agreat de către operatorul sistemului de parcare;

 • m) Expunerea vehiculelor și autovehiculelor în vederea vânzării, a efectuării oricărui fel de publicitate neautorizată pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, cu excepția locurilor special amenajate în acest scop.

Art, 19- Faptele menționate la art.18 pot fi sancționate cu amendă contravențională sau blocarea autovehiculului.

Art. 20- Blocarea/deblocarea autovehiculelor parcate în parcările cu plată se face de către personalul împuternicit al Primăriei Municipiului Bacău, împreună cu personalul împuternicit al Poliției Primăriei Municipiului Bacău conform H.C.L. Bacău 233/2006.

Art. 21- Sancțiunile pentru faptele menționate la art. 18 sunt:

 • a) Amendă de la 20 lei la 50 lei pentru faptele prevăzute la lit. b,d,g,k

 • b) Amendă de la 50 lei la 100 lei pentru faptele prevăzute la lit. a,c,i,j

 • c) Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit. h,e, k, l,m

 • d) Amendă de la 300 lei la 1.000 lei faptele prevăzute la lit. f

Cap. 7 Dispoziții finale

Art. 22 Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotărâri se fac venit integral la bugetul Poliției Primăriei Bacău și vor fi utilizate pentru acțiuni de administrare și modernizare a parcărilor auto din municipiul Bacău.

Art. 23 - (1) Contravențiile din prezenta hotărâre se constată de către Poliția Primăriei Municipiului Bacău, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău și împuterniciți ai primarului.

(2) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în hotărâre.

Art. 24 - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACJ NICOLA


Anexa nr. 1 la Regulament

MODALITATEA DE IDENTIFICARE SI MARCAJ A LOCURILOR DE PARCARE

Locurile de parcare se pot identifica și marca în spațiile special amenajate pentru parcarea autovehiculelor sau pe partea carosabilă, care pot fi executate de o parte sau cealaltă a benzilor de circulație, prin linii dispuse după poziția vehiculelor, astfel:

 • -  transversal, pe stânga sau pe dreapta benzii de circulație, conform exemplului din figura 1

 • -  înclinat față de axa sau marginea căii, conform exemplului din figura 2

 • -  paralel cu axa sau marginea căii, conform exemplului din figura 3

Suprafețele locurilor de parcare astfel delimitate vor fi :

 • -  SI în suprafața de 12,50 m 2conform figurilor nr. 1 și 2

 • -  S2 în suprafața de 14,37 m 2 conform figurii 3

Tarifele pentru persoanele juridice, care folosesc parcările publice auto rezervate in municipiul Bacău

Nr. crt.

Nr. locuri de parcare

Durata /preț

luna

Trimestru

an

1.

lloc SI

187,5

562,5

2.250

2.

lloc S2

215,6

646,8

2.587,2

Nota: 1 loc de parcare conform STAS 1848/7/2004 poate avea, în funcție de marcaj: Marcaj perpendicular față de axa sau marginea căii de circulație SI = 12,5mp, Marcaj paralel față de axa sau marginea căii de circulație S2 = 14,37mp Prețul este stabilit la 151ei/mp/luna, indiferent de zonă : SI - 187,51ei/lună

S2 = 215,61ei/lună

PREȘE0IN&J^^Di^rX

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE VIDIU POPOV
MIRONESCU R '


■ ">\

\ <■

MODEL DISPOZITIV AGREAT

DIMENSIUNI=0.80cm X 0.80cm.(culoare neagra)
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC^ NICOLAEr-QVIDIU POPO


PRESTATOR

ACHIZITOR


Nr.         /____________


POLIȚIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU

Nr.____________/_______________________

CONTRACT - REZERVARE

Nr.        /_________________

ARTICOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre Poliția Primăriei Municipiului Bacău, Bulevardul Unirii Nr. 13, reprezentată prin

Director Executiv - Jr. Rusu Ionel și Șef Birou Financiar-Contabil - Ec. Șolot Cristina, în calitate de PRESTATOR SERVICII

Și

.........................................................în calitate de BENEFICIAR

ARTICOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Poliția Primăriei Municipiului Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului un număr de ............locuri de parcare rezervate , în.................................................................. ............................................................................................................din municipiul Bacău

ARTICOLUL III. VALABILITATEA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie, începând cu data de.......................................pentru o perioadă

de...................................... până la data de...........................................

Părțile, de comun acord, pot prelungi valabilitatea contractului după expirarea termenului acestuia, numai prin Act Adițional încheiat cu acordul de voință al ambelor părți contractante, act semnat și ștampilat de către acestea.

ARTICOLUL IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILE

Prestatorul are obligația:

de a pune la dispoziția beneficiarului, locul de parcare rezervat;

prestatorul își rezervă dreptul, urmând a notifica în scris Beneficiarul, cu privire la revizuirea cuantumului costului rezervării.

Beneficarul are obligația:

de a respecta întocmai prevederile contractului și prevederile prezentei hotărâri;

de a plăti costul rezervării conform art. V din prezentul contract;

de a notifica în prealabil, cu 15 zile înainte, pe Prestator, în situația în care înțelege să rezilieze prezentul contract.

Este interzisă:

parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi și trotuarele din municipiul Bacău;

îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multe locuri din parcarea auto cu plată sau fără plată din municipiul Bacău fara a deține contract de rezervare.

ARTICOLUL V. PREȚUL CONTRACTULUI

Costul rezervării la data încheierii prezentului contract este de ......................................

lci/lună pentru un singur loc de parcare. Beneficiarul, în baza prezentului contract, achiziționează un număr de.................locuri de parcare.

Prețul Contractului este de ..............................lei.

ARTICOLUL VI. MODALITĂȚI DE PLATĂ

La data semnării prezentului contract, Beneficiarul va achita in avans suma de ..................................... lei, reprezentând contravaloarea..........luni.

Suma menționată mai sus, va fi achitată de Beneficiar în contul Prestatorului ..................................................cu C.F........................deschis la Trezoreria Bacău.

Plata rezervării se va face pe bază de factură, cel târziu la data de 20 ale lunii în curs, pentru intervalul următor.

ARTICOLUL VII. PENALITĂȚI

Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor de plată asumate prin contract, indiferent de natura acestora sau de ce reprezintă, obligă pe acesta la plata unor penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei datorate în primele 15 zile de la data scadentă stabilită prin contract.

ARTICOLUL VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune-interese.

Prestatorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Neplata la termen autorizează pe Prestator a cere rezilierea contractului, plata la daune și penalități de întârziere.

ARTICOLUL IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice divergență decurgând din executarea prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă. In cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dat spre soluționare instanței judecătorești competente.

ARTICOLUL X, MODIFICAREA CONTRACTULUI

Prestatorul își rezervă dreptul de a revizui cuantumul costului rezervării, notificând Beneficiarul asupra acestei situații cu 30 de zile înaintea scadenței următoarei plăți contractuale.

In situația în care Beneficiarul înțelege să rezilieze prezentul contract, el are obligația de a-1 notifica în prealabil, cu 15 zile înainte, pe Prestator.

ARTICOLUL XI. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

Limba care guvernează contractul este limba română.

ARTICOLUL XII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

ARTICOLUL XIII. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare Ia îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

ARTICOLUL XIV

Prezentul contract-rezervare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul pentru Prestator și unul pentru Beneficiar.

PRESTATOR                      BENEFICIAR

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,

OFICIUL JURIDIC,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE VIDIU POPOVI