Hotărârea nr. 31/2009

 Hotărârea nr. 31 din 27.02.2009 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de finanţare nerambursabilă nr.10.042/2008,10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 şi 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi un număr de 5 Asociaţii şi Fundaţii pentru activitatea de asistenţă socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adiţional nr.2 la fiecare contract.

plivind aprobarea modificării și completării Contractelor de finanțare nerambursabilă nr. 10.042/2008, 10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 și 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și un număr de 5 Asociații și Fundații pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adițional nr. 2 la fiecare contract

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Prevederile art. 27 din Contractul de finanțare nerambursabilă pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008;

- Referatul nr. 4038 din 17.02.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și un număr de 5 Asociații și Fundații pentru activitatea de asistență socială desfășurată pe anul 2008 în municipiul Bacău, conform Actului Adițional nr. 2 la fiecare contract, anexă ce face parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • 1.  Contractul nr. 10042/22.04.2008, încheiat cu Centrul Diecezan Caritas Iași;

  • 2.  Contractul nr. 10043/22.04.2008, încheiat cu Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău;

  • 3.  Contractul nr. 10044/22.04.2008, încheiat cu Asociația Caritas Bacău;

  • 4.  Contractul nr. 10045/22.04.2008, încheiat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău;

  • 5.  Contractul nr. 10046/22.04.2008, încheiat cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău;

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și asociațiilor și fundațiilor care au încheiat contracte de finanțare nerambursabilă pentru activitatea de asistență socială pe anul 2008 de la bugetul local.

PREȘEDINTE de ședință COJOCARII CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.^^ DIN 27.02.2009


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA CONTRACTUL NR. _______ DIN ___________ ÎNCHEIAT INTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU SI_________________________

AVAND CA OBIECT FINANȚAREA PROIECTULUI PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII________o_________________________DIN BUGETUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI BACAU’.

In baza art. 27 din contract au intervenit, de comun acord între părți, următoarele modificări:

Art. 1 Se modifica art. 9 alin. 1, punctul ultim care va avea următorul conținut: „Art. 9, alin (1) punctul ultim - tranșă finală până la 31.03.2009 cu condiția validării raportului final, raport ce va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Contractantă până la data de 30.11.2008”

Art. 2 Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 exemplare din care 2 pentru Finanțator și 1 pentru beneficiar.

Consiliul Local al Municipiul Bacău Primăria Municipiului Bacau

Serviciul public de Asistenta Sociala Bacau

Sef Birou Financiar Contabil

Vizat juridic


Beneficiar


Reprezentant legal


Coordonator proiect

Responsabil financiar


/PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ

/• !           CRISTIAN^


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI