Hotărârea nr. 308/2009

 Hotărârea nr. 308 din 29.09.2009 – privind participarea Municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaţionale şi îmbunătăţirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău şi serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenţie 2.1 şi aprobarea cofinanţăriii Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău la proiectul „Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenție 2.1 și aprobarea cofinanțării Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • - Legea nr. 195/2006 a descentralizării;

  • - Ordonanța de Urgență nr. 64 / 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

  • - Prevederile Ghidului Solicitantului POS DCA, Axa Prioritară 2 - îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de Intervenție 2.1 -Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor, Operațiunea „Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare”.

  • - Prevederile art.47 și ale art. 117, lit. “a” din legea nr.215/2001, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Referatul nr. 158/17.09.2009, al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 10204/18.09.2009;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit ..b și ..e”. alin. (7) fit „a”, art.45 afin.2, lit. ,,f' din Legea nr. 215/2001. a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Bacău la Proiectul „Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenție 2.1 .

Art.2 Se aprobă cofinanțarea publică națională pentru participarea Municipiului Bacău la acest proiect, în cuantum de 23.930 lei.

Art.3 Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului și acoperirii cheltuielilor neeligibile.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ing. Romeo Stavarache, să semneze toate documentele necesare depunerii și derulării proiectului.

Art.S Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Direcției Economice din cadrul Primăriei Batai/bfcpttfa usă la îndeplinire.


/  -------<7

*

PREȘBIwrri§lp''Ă*,.l

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAEMIRWiE '


Nr. 308

Din 29.09.2009

O.P., G .R. ./Ex.t/Ds. I-A-4