Hotărârea nr. 307/2009

 Hotărârea nr. 307 din 29.09.2009 – privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr.192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 30 (1) și (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 6 (1) lit. „k” din Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților;

  • • Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Referatul nr. 10274/18.09.2009, al Direcției Servicii Publice;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • • Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza prevederilor art. 27, art. 36 (2) lit. „b” și ale art. 45 (2) lit. „c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se modifică Anexa nr. 5 la H.C.L. Bacău nr. 192/15.05.2008, denumită „Situația cheltuielilor previzionate a se efectua din taxa de salubrizare pe anul 2009”, în sensul că se păstrează valoarea totală a cheltuielilor pe anul 2009, în sumă de 11.000.064 RON/an, dar cu o nouă repartizare în structura cheltuielilor.

(2) Repartizare nouă la structura cheltuielilor rezultă din „Anexa nr. 1” ce

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Servicii Publice, Direcția Economică

și Direcția de Impqz^.jșrTaxe Locale.

/ ’iS’” A—\

•          V \

PREșfcbiNWw “ rĂ
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA NR

LA HOTĂRÂREA NR 30?


DIN 29.09. 2009


TOTAL CHELTUIELI

Din care:


SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRITATE PE ANUL 2009


11.000.064 RON/an


I. CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL

Din care:

1. Colectat și transportat reziduuri menajere și nemenajere         - 641.233,07 RON/lună

. Chirie containere, eurocontainere și europubele                - 162.451,94 RON/lună

. Serviciul de câini comunitari (vaccinare, castrare, tatuare, hrană, medicamente)

  • 4. Tratament avio (substanță și prestare avio)

  • 5. închirieri utilaje + tăiat copaci + alte servicii

  • 6. Reabilitare/reparații Ia acoperișuri și fațade blocuri, școli și instituții publice din Municipiul Bacău


1L000.064 RON/an

7.694.796.88 RON/an

1.949.423,23 RON/an

32.981,85 RON/an

54.600 RON/an

283.113,80 RON/an

985.148.24 RON/anCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU DIU POPOVICI