Hotărârea nr. 306/2009

 Hotărârea nr. 306 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiţii pe anul 2009 cu finanţare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.


HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiții pe anul 2009 cu finanțare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având in vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

  • -  Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Prevederile art.5 lit.”c” din Anexa la O.U.G nr. 198 din 22.12.2005 privind constituirea,alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene,cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Prevederile art l2,alin.(l),lit.”b” din Legea nr.241 din 22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,cu modificările si completările ulterioare;

  • -   Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Hotararea nr. 175 din 10.06.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

Adresa nr.8088 din 17.08.2009 a S.C. Compania de Apa Bacau SA si înregistrata la Primăria Bacau sub nr.42127/18.08.2009;

  • -  Hotararea nr.3 din 16.07.2009 a Consiliului de Administrație a S.C Compania de Apa Bacau SA;

  • -  Hotararea nr.3 din 14.08.2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C Compania de Apa Bacau SA;

  • -  Referatul nr. 10174 din 17.09.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza prevederilor art.36 (2),lit.”a”, (3) lit.”c” si ale art.45 alin.(2) Iit.”a” din Legea nr.215 din23 aprilie 2001 a administrației publice locale, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba modificarea și completarea HCL nr. 175/2009, în sensul suplimentării Planului de Investiții pe anul 2009 cu finanțare din surse proprii, al S.C Compania de Apa Bacau SA, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 175/2009 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Hotararea se comunica Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economicc, Direcției Tehnice , Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C Cohîpadiă jdc\\pa Bacau SA.

PREȘEIJIN’JE

MIROXESClfRO&ĂJ'JA

Nr. 306

Din 29.09.2009

O.P.. S.M.P,C.H/R.T./Ex.l/Ds. I-A-4

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAG NICOLA IDIU POPOROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa

la HCL nr. 306 din^.09. 2009


Suplimentarea Planului de

Investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cant.

Valoare fara TVA

-ron-

Suplimentare

-ron-

Valoare nou propusa

-ron-

0

1

2

3

4

5

A, Lucrări in continuare, din care:

1.

Cămin pentru debitmetrie -proiectare + execuție

Buc.

5

50.000

50.000

2.

Lucrări auxiliare pentru rețelele de apa si canalizare (branșamente si racorduri, cămine vane, cămine apometru si cămine canalizare) -proiectare + execuție

50.000

50.000

3.

Cheltuieli neeligibile (taxe , comisioane si achiziție terenuri pentru statia de pompare Moinesti - Măsură ISPA

Nr.2002/RO/16/P/PE/018)

250.000

157.500

407.500

4.

Achiziție program de întocmit devize

20.000

20.000

5.

Expertizare clădire statie de pompare Gheraiesti

15.000

15.000

Tota

lucrări in continuare

-

-

385.000

157.500

542.500

B. Lucrări noi, din care:

1.

Bilanț electroenergetic la marii consumatori S.C. CAB S.A.

20.000

20.000

2.

Expertizare rezervor nr.4 de

10.000 mc. din statia de pompare Gheraiesti

5.000

5.000

3.

Instalație de ventilație la arhiva unitatii, str. 9 Mai 80

20.000

20.000

4.

Imbunatatirea factorului de putere la Fronturile de captare Hemeius l+ll - proiectare + execuție

Inst.

50.000

50.000

5.

Dotări

-

-

153.700

14.700

168.400

Tota

lucrări noi

-

-

248.700

14.700

263.400

TOTAL GENERAI__

/\\NU

-

-

633.700

172.200

805.900

/

i * ț ' ’ J

■■ Ă® i

PREȘEDINTEI® *' MIRONE& ?CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE C- IDIU POPOVipr


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


LISTA DOTĂRI 2009

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cant

Valoare estimata tara TVA -ron-

Suplimen -tare -ron-

Valoare nou propusa -ron-

0

1

2

3

4

5

6

1.

Pompa 14 NDS - Caraboaia

Buc

1

65.000

-

65.000

2.

Aparat de sudura pentru conducte de polietilena (electrofuziune MSA 350)

Buc

1

35.666

35.000

3.

Electropompa pentru ape uzate tip DWVOX Q=25mc/h, H=15Mca, N=2,2kw ~ statie pompe ANL Gheraiesti

Buc

2

20.000

20.000

4.

Camere de stingere la Statia de pompare Gheraiesti

Buc

9

5.000

5.000

5.

Compactor mecanic cu talpa lata

Buc

1

5.800

5.800

6.

Incubator-volum util 400x330x400 mm (laborator apa SP Gheraiesti)

Buc

1

8.800

8.800

7.

Aparat pentru distilare apa (SP Gheraiesti)

Buc

1

14.100

4.200

18.300

8.

Birotica si calculatoare

Buc

-

-

10.500

10.500

9.

TOTAL

--

153.700

14.700

168.400

i țCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE DIU POPOVKTX y