Hotărârea nr. 305/2009

Hotărârea nr. 305 din 29.09.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile art.l9(l) lit “a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile Legii nr. 19/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile HCL nr.50/23.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2009, al municipiului Bacău, cu rectificările ulterioare ;

 • -  Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si ulterior modificată și completată;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ aliniatul(4) litera “a“ și ale art.45(2) lit. “a“ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 al Consiliului Local al Municipiului Bacău , conform Anexelor bugetare nr.lA, 1B, 1B1, IC respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2 : Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lA

La Hotărârea nr.305 din 29.09.2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE TRIMESTRE 2009

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program 200?

TR.tM.I

TR1V.ll    j

1

TRINÎ.11I

TR1M.1V ,

TOI AL VENITURI 00.02’40.(12-00.1-45.02)

11

00.01

37 L69P.51

112.827.02

129.288.861

84.498.25

45.076.J8

VENITURI PROPRII ud 00.02-i 1.02 ■ 37.02-.02)                                                                 1

7

.....^:02

215 .^TJ.N7

71.1305'4

76.'5'\(U

40.002.56

19 5tT.J8■

l VENITURI (. LREN'I1. (rd 4-51 ;

3

(KJ.02

531 AS 87

105.914.94

i06.24Ș. ■-AJ

77.01’5.56

42 012.38

A VENI 1 URI FISC ALE (rdĂ- 1 8’29-48)

4

00.03

314.03^.38

10(1.600.94

101.123.00

"'3.769.06

39.444.38;

Al. IMPOZII PE VINII. PROFIT SI CÂȘ I ICURI DIN CAPITAL (rd.6~ 11-15)

5

00.04

144 504,38

43.563.94

58.952,Ou

35 058.06

6.930.38

AI 1. IMPOZIT PE VENI T. PROPTI SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE. LA PERSOANE JURIDICE (rd 7)

6

00.05

600.0(J

350.00

206.00

50.00

.....

Impozit pe profil (rd.8)

7

01.02

600.00

350.00

200.00

50.00

O.OOÎ

Impozit pe profit de Ia agcnti economici

8

01.02.01

600.00

350.00

200.00

50.00

Impozit pe venit (rd. 10)

9

03.02

0.00

0.00

0.1)0

0.00

0.01)1

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02 18

0.00

i j

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

11

00.06

143.884.38

43.203.94

58.747.00

35.006.06

6.927.3 S

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

12

04.02

143.884.38

43 203.94

58.747.00

35.006.06

6 027.38

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.0!

143.581,38

43.128,94

58 672.00

34.930.06

6.850.38

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

303.00

75.00

75.00

76.00

77.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd 16)

15

00.07

20.00

10,00

5.00

2.00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de ia persoane fizice (rd. 17)

16

05.02

20.00

10.00

5.00

2.00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri dm capital

17

05.02.50

20.00

10.00

5.00

2.00

3,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

18

00.09

40.403,00

16.656.00

9.306.00

7.368.00

7.073.00

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd.28)

19

07.02

40.403.00

16.656.00

9.306,00

7.36S.OO

7.073,00

Impozit pe clădiri (rd.21 +rd.22)

20

07.02.01

23.994.00

6.512.00

7 551.00

5.213.00

4.718.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

21

07.02.01.01

8.426.00

3.500.00

1.263.00

1.923.00

1 740.00

Impozitul și laxa pe clădiri de la persoane juridice

22

07.02.01.02

15.568.00

3.012,00

6 288.00

3.290.00

2 978.00

Impozit și taxa pc teren (rd,24+rd.25+rd.26)

23

07.02.02

11.841.00

9.041.00

300.00

1.150.00

1.350.00

Impozit pc terenuri de la persoane fizice

24

07.02.02.01

6.900.00

6.000.00

400.00

500.00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

25

07.02.02.02

3.291,00

2.541.00

400,00

350.00

Impozitul pc terenul din extravilan

26

07.02.02.03

1 650,00

500.00

300.00

350.00

500.00

Taxe judiciare dc timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

27

07.02.03

468.00

3.00

455.00

5.00

5.0(1

Alte impozite si taxe pe proprietate

28

07.02.50

4.100.00

1.100.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE. BUNURI SI SERVICII (rd.30+37’30-42)

29

00.10

128.430.00

39.881.00

32.365.00

31.043.00

25.141.00

Sume defalcate din 1 VA (rd.31 la rd 36)

30

11.02

119 465,00

36.436,00

30 580.00

28.888.00

23 561.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

31

1 1.02.01

0.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

32

1 1.02.02

119.161.00

36.373.00

30.498.00

28.821.00

23

--------------j

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energici termice livrate populației

33

11.02 03

0.00

_

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru rctehnoloaizarc. modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate dc producere și distribuție a energici termice

34

1 1 02.0-1

0.00

0.00

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

35

1 1.02.05

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

36

1 1.02.06

304.00

63.00

82.00

67.00

92.00

Alte impozite si laxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

37

12.02

225.00

100.00

50.00

25.00

50,00

l axe hoteliere

38

12.02.07

225.00

100.00

50.00

25.00

50.00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

39

15.02

95.00

45.00

20.00

20.00

10.00

Impozit pe spectacole

40

15.02.01

45.00

20.00

10.00

10.00

5.00

Alte taxe pe servicii specifice

41

15.02.50

50.00

25.00

10.00

i 0.00

5.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe destup urarea de act ivit ăl t t rd 43- 46-4 7;

42

16 02

8.645.00’

3.300.00

1.71 NOO

2.110.00

1.520.00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44-431

43

16.02.02

7 100.00

2.7(10.00

i 400.im

1.800.90

1.200.00

Impozitul pe mijloace de transport dcfim.it de persoane fizice

44

16.02 02.01

3.600.0(1

1.500 00

600.(O

1.000.00

500.00

Impozitul pe mijloace de transport deținui de persoane juridice

45

16.02.02.02

3.500.00

1.200.00

800.00

800.00

700.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizam de funcționare

46

16.02.03

i .-100.00

500.00

300.00

300.00

3(10.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare ue actoitâti

47

16.02 50

14' 00

100 00

i 5.00

1 (1.00

20.00Î

A6 AI. l'E IMPO/1 bl. SI I AXIÎ HSC’AI li (rd 49)

48

00.1 1

1.61)6.(10

500.00

500.00

300.60

390.00

Alte impozite si taxe fi scale (rd 50)

49

18.02

1 600.00

^00.00

500.00

.'90.00

.'00,06

Alte impozite si taxe

50

18.(12.50

1 600.00

500.00

500.00

300.00

300.60

C. VENITURI NEEISCAI.E (rd.52-61)

51

00.12

16.241.49

5.314.00

5 122.99

3.236.50

2.568.00

CI. VENITURi DIN PROPRIETATE (rd.53-59)

52

00.13

5.681.49

1.250.00

2 681.49

900.00

850.00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

53

30.02

5.681.49

1.250.00

2.681.49

900.00

850.00

Varsaminte din profilul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

54

30.02.01

1.631.49

l 631.49

Restituiri de fonduri din 11 nan tare a bugetara a anilor precede nti

55

30.02 03

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

56

30.02.05

4.050.00

1.250.00

1.050.00

900,00

850.00

Venituri din dividende

57

30.02.08

0.00

Alte venituri din proprietate

58

30.02.50

0.00

Venituri din dobânzi (rd.60)

59

31.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

60

31.02.03

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70-73-78+82)

61

00.14

10.560.00

4.064.00

2.441,50

2.336.50

1.718.00

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

62

33.02

i.450,00

625.00

260.00

305.00

260.00

Venituri din prestări de servicii

63

33.02.08

450.00

250.00

100.00

100.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intrctincrea copiilor in cresc

64

33.02 10

400.00

200.00

50,00

100.00

50.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

65

33.02.12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

66

33 02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de proiecție socială

67

33 02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

68

33.02 28

75.00

50.00

10,00

5,00

10.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

69

33.02.50

525.00

125.00

200.00

100.00

100,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71 +72)

70

34.02

1.951.00

725.00

410.00

410.00

406.00

Taxe extrajudiciare de timbru

71

34.02.02

1.900.00

700.00

400.00

400.00

400.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

72

34.02.50

51.00

25,00

10.00

10.00

6.00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

73

35.02

3.362.00

1.460.00

750.50

600,50

551.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

74

35.02.01

950.00

550.00

250.00

100,00

50.00

Penalități pentru ncdepunerca sau depunerea cu intirzicrc a declarației de impozite si taxe

75

35.02.02

0.00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

76

35.02.03

12,00

10.00

0.50

0.50

1.00

Alte amenzi, penalități si confiscări

77

35.05.50

2.400,00

900.00

500.00

500.00

500.00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

78

36.02

3.704,00

1 201.00

l. 001.00

1.001.00

501.00

79

36.02.05

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

80

36.02.11

0,00

Alte venituri

81

36.02.50

3.700.00

1.200.00

1 000.00

1.000.00

500.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83-84)

82

37.02

93.00

53,00

20.00

20.00

0.00

Donații si sponsorizări

83

37.02.01

93,00

53.00

20.00

20.00

Alic transferuri voluntare

84

37 02.50

0,00

II. VFNFFDRI DIX CAPITAL (rd.86)

85

00.15

4.770,00

1.705.00

1.105.00

905.00

I.O55.OO

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

86

39.02

4.770,00

1.705.00

1.105.00

905.00

1.055.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

87

39 02.01

20,00

5.00

5.00

5.00

5.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

88

39 02.03

300.00

100.00

50,00

50,00

100.00

Venituri din privatizare

89

39 02.04

4.450,00

1.600.00

1.050.00

850.00

950.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

90

39.02.07

0.00

III.OPFRATIL’XI FINANCIARI:

91

00 1 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încasări din ram brurs arca împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

92

40 02

0.00

0.00

0.00

0.00

fl.OO

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții ții servicii publice de interes ioca! sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

93

40.02. 06

0.00

1

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

94

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

95

40.02.10

0.00

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

96

40 02 1 I

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

97

40.02.50

0.00

IV. SUBVFNTIl (rd.99)

98

00.17

21 841.64

5.207.08

13.137.87

3 487.69

9.00

SCBVFNl'lI DI-' I.A ALTI-: NIVFl.F Ai !■ ADMINISTRA l'llil PI BI.ICL (rd !()()- 117)

99

('0.18

21.841.64

5.207.08

13.137.87

3.487.69

9.00

Subvenții de Ia bugetul de stat (rd. 101- 111)

100

42.02

21 841,64

5.207.08

13.137.87

3 487.69

9.00

A. De capital (rd. 102 la rd.110)

101

00.19

15.038.04

2 157.88

12 748.56

131.60

0.00

Re tehnologi zarea centralelor termice și electrice de termali care

102

42 02.01

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

103

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

104

42.02.04

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

105

42.02 05

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

106

42.02 06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

107

42.02.07

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

108

42.02.09

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

109

42.02.10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

110

42.02.12

10.785.10

336,54

10.448.56

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

111

42 02.13

0.00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

112

42.02.14

1.821.34

1821.34

Subvewntii primite din fondul național de dezvoltare

113

45.02,15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

114

42 02.16

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

115

42.02.17

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

116

42.02.19

2.431.60

2 300.00

131.60

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FFN post-aderare

117

42.02.20

0.00

B. Curente (rd. 112 la rd. 116)

118

00.20

6.803.60

3.049,20

389,31

3.356.09

9.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

119

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

120

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

121

42.02 29

30.00

6.00

15.00

9.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

122

42.02 32

4.878.00

2.819.00

248.00

1.811,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

123

42.02.33

300.67

70.1 l

68.47

162,09

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

124

42.02.34

95.38

93.19

2.19

Subvenții din bugcrtul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă mcdico-socială

125

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

126

42.02.36

176.55

66.90

64,65

45.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

127

42.02.37

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivclelor de investiții

128

42.02.40

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

129

42.02.41

1.323.00

1.323.00

Subvenții de Ia alte administrații

130

43.02.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

131

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupaic a forței dc muncă

132

43.02.04

0.00

Subvenții de la bugctule locale pentru instituții de asistență socială

133

43.02.07

0.00

Subvenții primite de Ia consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

134

43 02.08

0.00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

135

45,02

13.900.00

0.00

8.800.00

3 100.00

2.000.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

136

45 02.01

13.900.00

8,800.00

3.100.00

2.000.00

Fondul Social European

137

45.02 02

0.00

Fondul de Coeziune

138

45.02.03

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

139

45.02.04

0.00

Fondul European de Pescuit

140

45.02.05

0.00

instrumentul de Asistentă pentru Pre-Aderare

141

45.02.07

0.00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

142

45.02.08

0.0'J

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-201S

143

45.02.15

0.00

Alte facilități și instrumente post-aderare

144

45.02.16

0.00

145

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd. 161-229-268*422*491)

146

49.02

371.690.51

112.827.02

129.288,86

84.498,25

45.076.38

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191-224-259-268-281-296-318-361-389-433-478-^518-553-609-628-666)

147

01

281.919.45

87 855,32

78.885.04

73 198.29

41.980.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd 192-225-282-297-319-362-390-434-479-519-554-580-6UH629-667)

148

10

I 51.303.00

44. OLT 00

38.208.00

37 937.00

31.145.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (rd. 193-226-260-283-298-320-363+391 -435-480-520r555-581*61 1-630*668)

149

20

52.698.77

19.276.84

16.074.73

12.042.40

5 304.80

Din care

150

20 24

400.02

150.02

150.00

100.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

151

30

13 898.80

4.500.00

4.3 00.00

5.098,80

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

152

30.01

13.898.80

4.500.00

4.300.00

5 098.80

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd 264)

153

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (rd.265)

154

30.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582-631)

155

40

10.078.00

5.319.00

1.748.00

3.01 1,00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif (rd.583+632)

156

40.03

5.200.00

2.500.00

1.500.00

1.200.00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

157

50

60.00

0,00

60.00

0.00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

158

50.04

60.00

0,00

60.00

0.00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINIS TRAȚIEI PUBLICE (rd. 194-229+269+299+321+364+392-436+481+529+585+612+633+669)

159

51

14.620.50

5.348.00

3,900,00

3 204.50

2 168,00

Transferuri curente (rd. 195+230-270+300+322+365+393+437-482+522+586+613+634)

160

5 L01

14.620.50

5,348.00

3.900,00

3.204.50

2.168,00

Transferuri către instituții publice (rd. 196-231-323+366+394+438+483+523+587-614-635)

161

51.01.01

3.562.50

1.113.00

1,033,00

933.50

483,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

162

51.01.03

9.755,00

3 002,00

2.817,00

2.261.00

1.675.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția copilului (rd.271j

163

51.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.272)

164

51.01.15

1.223.00

1.223.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritorialc în situații de extremă dificultate (rd.232)

165

51 01.24

40.00

0.00

40,00

0.00

0,00

Transferuri privind contribuții dc sănătate pentru persoane beneficiare dc ajutor social (rd.273)

166

51.01.31

40.00

10.00

10.00

10.00

10,00

Transferuri de capital (rd.368)

167

51.02

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

168

51.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524^556+588+636+672)

169

55

9.314,40

3.750.00

3.152.00

2.262.40

150,00

A. Transferuri interne.(rd. 198+234+325+396+440+485+525-557+589+637+673)

170

55.01

9.314,40

3 750.00

3.152.00

2.262,40

150,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235-441)

171

55 01.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare ncrambursabila (rd. 199+236+442+526)

172

55 01.08

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital dc stat (rd.486-527+590+638)

173

55.01.12

2.760.90

1.600.00

1.652.00

-491.10

0.00

Programe dc dezvoltare (rd.237+558)

174

55.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

175

55.01.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397-^443-487+528+559+639+675)

176

55.01.18

6.553.50

2 150.00

1.500.00

2.753.50

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu ilnatare din Fonduri externe ncrambursabile

177

56

13.900.00

0.00

8 800.00

3.100.00

2.000.00

Programe din Fondul European dc Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

56.01

13.900.00

0.00

8.800.00

3.100,00

2.000.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

179

56.02

0 60

0.00

0.00

0.00

0.001

Programe din bondul de Coeziune (TC)

180

56.03

().()(■)

0.00

0.00

0.0(1

0.00

Programe din bondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

181

56 04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

Programe din bondul Huropean pentru Pescuit

182

56 05

0.00

0,00

0,00

0.0(1

0.00

Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

183

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 i

Programe instrumentul Huropean de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

184

56.08

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

TITl.Ul VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327- 370- 444)

185

57

8.882,50

3 213,50

1.557,31

3 998.69

1 13.00

Ajutoare sociale (rd.328-371 -445)

186

57.02

8.8X2.50

.'213.50

1 557.31

3 998.69

1 13.00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329-372-446)

187

57.02.01

4.532.50

2 213.50

357.31

1 <848.69

I 13.00

A|moare sociale in natura (rd.330- 373-447)

188

57.02.02

4.350.00

1.000.09

1.200.00

2 150.00

0.00

TITLUL IX Al.TE CHEL! L1H.I (rd 201 - 331 -398 - 448-488-676)

189

59

7.I63U0

2.435.00

1.085.0(1

2 543.50

LI 00.00

Burse (rd. 3321

190

59.0:

620.00

().()()

570.00

(1.00

50.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489-677)

191

59.02

0.00

0.00

0.00

().()()

0.00

.Asociații si fundații (rd.333 • 399-449)

192

59.1 i

4 758.50

1 850.00

365.(’0

1.743.50

<800.00

Susținerea cultelor (rd.400)

193

59.12

1AXTOO

585.0(1

150.00

8()().()()

250,00

Contribuții la salarizarea personalului ncclerical (rd.401)

194

59.15

0 00

0.0(1

0.00

0.00

0.00

Despăgubiri civile (rd.202)

195

59.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI CI 1EL TUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

196

65

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

197

65.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL (rd.203-239-284-1-302"334-374"4()2+450^490-529"-560-592-615-640- 678)

198

70

89.804,27

25.1 17.87

50.35I.8(i

1 1 313.96

3.020.58

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204-240^285-303-335-375-403-45i -49U530-561-592^616-641)

199

71

82 166.45

25.080.05

45.351.86

8.713.96

3.020.58

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 205-241-286-304-336-404-452-492-53 1-562-593+617-^642-680)

200

71.01

82.166.45

25 080.05

45 351.86

8.713.96

3.020.58

Constructii(rd.206+242+287+305+337-r377+405+453+493~532-563-594+618+643-681)

201

71.01.01

72.382.86

19.534.20

42.303.56

8.043.73

2.501.37

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd. 207+243+288+306+338->-3 78-406+454+494+533+564+595-

202

71.01.02

124.00

120.00

4.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporalc(rd. 208-244+289+307+339+379-407-1-455+495+534+565+

203

71.01.03

138.00

0.00

115.50

22.50

0.00

Alte active fixe (rd. 209-245+290+308+340+380+408+456+496+535+566-597+621+646+684)

204

71.01.30

9.521.59

5.425,85

2.928.<80

647.73

519.21

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536-567+598+622+647+

205

71.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

'TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498-537^568+648-686)

206

72

5.137.82

37.82

2.500.00

2.600.00

0.00

Active financiare (rd.212-459-499-538+569+649)

207

72.01

5.137.82

37.82

2.500.00

2.600.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500-539+650)

208

72.01.01

5.137.82

37.82

2.500.00

2.600.00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intcrcom unitară (rd.214-460+501+540+570+691)

209

72.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.2 1 5+247-^342+410+461+502+541+599+652)

210

79

150,00

0,00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

211

80

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

212

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

213

80.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

214

80.08

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte imprumuturi

215

80.30

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412-504+543+601+654)

216

81.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463-505+544+602+655+691)

217

81.02

150.00

0.00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

218

84

-183,23

-146.19

-23.04

-14.00

0,00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

219

85.01

-183.23

-146.19

-23.04

-14.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

220

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve (rd.70O)

221

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.701)

222

92.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deficit (rd.702)

223

93.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

224

0.00

Partea l-a SERVICII PI BUCE GENERALE 5l.02-54.02"-55.02-"56.02+57.02)

225

50.02

42.111,60

11.490.50

13,225,80

12.621,10

4.774,20

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

226

51,02

21.876,10

4.345.00

7.360,00

6.461,50

3.709,60

CHELTUIELI CURENTE (rd 192-193" 194+ 197+201)

227

01

15 321,00

3.825.00

4.294.00

3.809.00

3.393.00

RTLUL 1 CHELi'UlELI DE PERSONAL

228

10

10.900.00

2.500.00

2 800.00

2.800.00

2.800.00

ITTUII BUNURI SI SERVICII

229

20

4.421.00

1.325.00

1.494.00

1.009.00

-93.00

I I I I UI. VI LRAXSFERURl INTRU UNI l'ĂTl ALE ADMINISTRA HEI PUBLICE (rd. 195)

230

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd. 196)

231

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

232

51.01 01

0,00

TITLUL VII AL I E TRANSFERURI (rd. 198)

233

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

A. Transferuri curente (rd.199+200)

234

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare ne rambursabilă

235

55 01.08

0.00

Alte transferuri curente interne

236

5-.0l.18

0.001

TITLU!. VIII Proiecte cu Imature din fonduri externe nerambursabile

237

56

0.00

0.00

6.00

0.00

(l.OOj

Programe dm fondul European de Dezvoltare Regionala (i’EDR)

238

56.01

0.00

„J

Programe din fondul Social Luropcan tLSI■')

239

56.02

O.()()i

Programe din fondul de Coeziune (l-'C)

24(1

56.03

0.00

__

Programe din fondul European Auricul de Dezvoltare Rurala (f-TADR)

241

56.04

0.00

Programe din fondul Luropcan pentru Pescuit

242

56.0-

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Prcaderare {IPA)

243

56.07

0.00

1

Programe Instrumentul Luropcan de Vecinătate si Parteneri at (ENPI)

244

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

245

59

0.00

Despăgubiri civile

246

59.17

0.00

CHELTUIELI DL CAPITAL (rd 204-211)

247

70

6.555.10

520.00

3 066.00

2.652.50

316.60

TITLUL X ACTIVL NEF1NANCIARE (rd.205)

248

71

1.455.10

520.00

566.00

52.50

316.60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

249

71.01

1.455.10

520.00

566.00

52.50

316.60

Construcții

250

71.01.01

2.00

10.00

-8.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

251

71.01 02

120.00

120.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

252

71.01.03

98.50

100.00

-1.50

Alte active fixe

253

71.01.30

1.234.60

400.00

456,00

62.00

316,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

254

71.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XI ACTIVL FINANCIARE (rd.212)

255

72

5.100,00

0.00

2.500.00

2.600.00

0.00

Active financiare (rd.213+214)

256

72.01

5.100.00

0.00

2.500.00

2.600.00

0.00

Participarea Ia capitalul social al societăților comerciale

257

72.01.01

5.100.00

0,00

2.500.00

2.600.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

258

72.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.2 16)

259

79

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

260

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

261

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea «olurilor temporare de casa

262

80.08

0.00

Alte imprumuturi

263

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

264

81

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

265

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

266

81 02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

267

84

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

268

85.01

0.00

Din total capitol: (rd.220)

269

0.00

Autorități executive si legislative (rd.221)

270

51.02.01

21 876.10

4.345.00

7.360.00

6.461.50

3.709.60

Autorități executive

271

51.02 01.03

21.876.10

4.345.00

7.360.00

6.461.50

3.709.60

272

0.00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

273

54,02

4.673,70

1.262,50

1.405,80

950,80

1.054,60

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226-227-229+233)

274

01

4.502.75

1.287.05

1.290.30

945.80

979,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

275

10

1 578.00

458.00

370.00

370.00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

276

20

2 824.75

829.05

820.30

575.80

599.60

TITLUL V I ONDURI Dlî REZERVA (rd 228)

277

50

60.00

0.00

60.09        0 00

9.00

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

278

50.04

60,00

60.00

lin.UI. VI TRANSFERURI INTRI- UNITĂȚI AI E ADMINISTRAȚIE! PUBLIC!-, (rd 230)

279

51

40.00

9.00

40.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.231 -232)

280

5101

40 00

0.90

40.09

(LuO

0.09

Transferuri către instituții publice

281

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-tcritoriaic in situații de extremă dillcultatc

282

51.01.24

40.00

49,00

T1TI UI VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

283

55

0,00

9.00

0.00

0.00

9.00

A. Transferuri interne (rd.235^-236*237*238)

284

55.01

0.00

9.90

0.0()

().()()

9.00

Programe cu finanțare rambursabilă

285

55.01.03

0.(10

Programe 1’1 IARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

286

55.01.08

0.00

Programe de dezvoltare (rd.498)

287

55.0 i. 13

0.00

Alte transluiuri curente interne

288

55.01 18

0.00

TITLUL VIU Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabiic

289

56

0.0(1

9.(10

0.09

(l.iio

0.90

Pioaramc din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

290

56 01

0.90

Programe din Fondul Social European (ESP)

291

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

292

56.03

0.90

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

293

56 04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

294

56.05

0.00

Programe instrumentul dc Asistenta pentru Prcaderare (IPA)

295

56 07

0.00

Programe instrumentul European de Vecinătate si Partencriat (ENPI)

296

56.08

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

297

70

45,50

0.00

40.50

5.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

298

71

45,50

0,00

40.50

5.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

299

71.01

45,50

0.00

40.50

5.00

0.00

Construcții

300

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

301

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

302

71.01.03

11,50

15.50

-4.00

Alte active fixe

303

71.01.30

34.00

25.00

9.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

304

71.03

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

305

79

150.00

0.00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249-250)

306

81

150.00

0.00

75.00

0.00

75.00

Rambursări de credite externe

307

81 01

0,00

Rambursări de credite interne

308

81.02

150,00

75,00

75.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

309

84

-24.55

-24.55

0.00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

310

85.01

-24,55

-24,55

Din total capitol: (rd. 252 * 253 ■ 254 i 255 t 256)

311

4.673.70

1.262,50

1.405.80

950.80

1.054,60

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

312

54.02.05

60,00

60.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractatc/garantatc dc stat

313

54 02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractatc/garantatc de administrațiile publice locale

314

54.02.07

150.00

75.00

75,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

315

54 02.! 0

1.782.70

579.00

463.30

395.80

344.60

Alte servicii publice generale

316

54.02.50

2.681.00

683.50

807.50

555.00

635.00

317

0.00

Tranz.acții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

318

55.02

14,298,80

4.650,00

4.450,00

5.198,80

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd 260-262)

319

01

14.298.80

4.650.00

4 450,00

5.198.80

0.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (rd.261)

320

20

400.02

150.02

150.00

100.00

9,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

321

20.24

400.02

150,02

150.00

100.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd 263+264-265)

322

30

13.898.80

4.500.00

4.300.00

5.098.80

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

323

30.01

13.898,80

4.500.00

4.300.00

5 098,80

Dobânzi aferente datoriei publice externe

324

30.02

0.00

Alte dobânzi

325

30.03

0.00

TTT I .UE XVII PLAT! EFECTUATE IX ANII PRECEDENTI SI REC U PI IR ATI i IN ANUL CURENT

326

84

-0.02

-0.02

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate ut anul curent

327

85.01

-0.02

-0,02

328

0.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

329

56.02

1.263.00

1.233,00

10,00

10,00

10.00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 2691

330

01

1.263.00

1.233.00

10,00

10.00

10.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRU UNITĂ I I ALT ADMINISTRAȚII:! PUBLICE (rd 2701

331

51

L263.00

1.233.00

10.00

10.00

1 o.ou

Transferuri curente (rd.271-272+273)

332

51 01

i 263.00

1.233.00

10.00

10.00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

333

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap

334

51.01.15

1.223.00

i.223.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

335

51.01.31

40.00

10,00

10.00

10.00

10.00

Din lotul cupitoi.

336

1 263.00

1.233.00

10.00

10.00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

337

56.02.06

0.00

Transferuri dm bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

338

56.02.07

1 223.00

1.223.00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

339

56.02.09

40.00

10.00

10.0!)

10.00

10.00

Plăti efectuate în anii precedenti ții recuperate în anul curent

340

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent

341

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342

0.00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280-295)

343

59,02

9.884,40

3.062,00

2.848,00

2.235,60

1.738,80

Apărare (rd.292)

344

60.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282-283)

345

01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

346

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

347

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

348

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

349

7!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

350

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

351

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

352

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

353

71.01.03

0.00

Alte active fixe

354

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

355

71.03

0.00

Din loial capitol; (rd. 293)

356

84

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Apărare națională

357

85.01

0,00

358

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

359

61.02

9.884,40

3.062,00

2,848,00

2,235,60

1,738,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

360

01

9.674.80

2.920.00

2.788.00

2.228.00

1.738,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

361

10

220.00

55.00

65.00

53,00

47.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

362

20

217,80

63.00

63.00

50.00

41.80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

363

51

9.237.00

2.802,00

2.660.00

2.125.00

L 65 0.00

Transferuri curente (rd.301)

364

51.01

9.237.00

2.802.00

2 660,00

2.125.00

1.650.00

Transferuri către instituțiile publice

365

51.01 01

9.237.00

2.802.00

2.660,00

2 125.00

1.650.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

366

70

209.60

142.00

60.00

7.60

0.00

TI TLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

367

71

209.60

142.00

60.00

7.60

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

368

71 01

209.60

142.00

60.00

7.60

0.00

Construcții

369

71 01.01

100.00

100.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

370

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

371

71.01 03

0.00

Alte active fixe

372

71.01.30

109.60

42.00

60.00

7.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

373

71.03

0.00

ULIUL XVII PLAT! EFECTUATE IX ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IX' AXUL CURENT

374

85

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

375

85.01

0.00

Din total capitol: (rd. 31 / la rd. 3/ li

376

9 884.40

3.062.00

2 848.00

2 235.60

1 738.80

Ordine publică

377

61.02.03

0,00

Politie comunitara

378

60.02 03 04

9.237.00

2.802.00

2.660.00

2.125.00

1.650.00

Proiecție civila si proiecția contra incendiilor (proiecție civilă nonmilitară)

379

61.02.05

505.40

118.00

188.00

110.60

88.S0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței naționale

380

61.02.50

142.00

142,00

381

0.00

Partea a ill-a CHELI I IEEI SOCIAE-Cl LTURAI.E (rd.317-360-388*432)

382

64.02

208.440.51

69.136.12

56.932.81

52.403,10

29.968.48

lnvatamant(rd.344)

383

65.02

132.507,60

43.135,67

35.080.00

32.869.64

21.422,29

CHELTUIELI CURENTE (rd.319-320- 321 *324*327-331)

384

01

126.226.36

40.3 i 8.60

32 798.76

31.978.00

21.131.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DL. PERSONAJ

385

10

105.140.00

32.500,0(1

26.856.00

25.453.00

20.331.0(1

1J1J UI. II BUNURI SI SERVICII

386

20

16 1 16.36

6.818.60

4,172.76

4.375.00

750.00

TIT1.I ! VI TRANSFERURI INTRE UNEI ATI ALE ADMINISTRA HEI PUBLICE (rd 322)

387

51

0.00

0.00

0.(10

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.323)

388

5 i .0 1

0.00

0.00

0.(10

0.00

O.DO

Transferuri către instituții publice

389

51.0L01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

390

N S

0.00

0.00

0.00

0.(10

0.00

A. Transferuri interne.(rd.326)

391

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

392

55.01.18

0.00

TITLUL VII! Proiecte cu finatarc din fonduri externe nerambursabilc

393

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

394

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

395

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

396

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

397

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

398

56 05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Prcadcrare (IPA)

399

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

400

56.08

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

401

57

4.350.00

1.000.00

1.200.00

2.150.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

402

57.02

4.350.00

1.000.00

1.200.00

2.150.00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

403

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

404

57.02.02

4.350.00

1.000,00

1.200.00

2.150.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

405

59

620.00

0.00

570.00

0.00

50.00

Burse

406

59.01

620.00

570.00

50.00

Asociații și fundații

407

59.11

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

408

70

6.312.60

2.825,67

2.304.00

891.64

291.29

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

409

71

6.312.60

2.825,67

2 304.00

891,64

291.29

Active fixe (rd.337+338+339+340341)

410

71.01

6 312,60

2.825.67

2.304.00

891.64

291.29

Construcții

411

71.01.01

5.434,89

2.500.00

2.000.00

685.94

248.95

Mașini, echipamente si mijloace de transport

412

71 01.02

4.00

4.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

413

71.01.03

0.00

Alte active fixe

414

71.01.30

873,71

325.67

300.00

205.70

42.34

Reparații capitale aferente activelor fixe

415

71.03

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

416

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

417

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

418

84

-31.36

-8.60

-22.76

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

419

85.01

-3 1.36

-8.60

-22.76

Din total capitol: (rd.345 ! 348 '■ 352 • 353 • 355 ■ 358)

420

132.507,60

43.135.67

35 080.00

32.869.64

21.422.29

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

421

65.02.03

35.103,43

12.526.65

8.547.41

|   9.923.08

|    4 106.29

învățământ preșcolar

422

65.02.03.01

20.764.1 1

6.902.77

4.820.79

4.934.26

4 106.29

învățământ primar

423

65.02.03.02

14,339,32

5 623.88

3 726,62

4,988.82

învățământ secundar (rd.349M350*351)

424

65.02.04

97.404,17

3(1.609.02

26.532.59

22 946.56

17.316.00

învățământ secundar inferior

425

65.02.04.01

43.938,86

14.349.25

1 1.795,63

11.097.74

6.696.24

învățământ secundar superior

426

65 02 04.02

49.024.43

14 861.78

13.433.60

1 1 509,29

9 219.76

Invatamant profesional

427

65.02.04.03

4.440.88

1 397.99

1 303.36

339.53

1 400.00

învățământ posti iceai

428

65 02.05

0.00

învățământ nedefinitul prin nivel (rd. 354)

429

65.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

430

65.02.07.04

o.ooi

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356-357)

431

65.02.11

0.00

0.00

0.0(1

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

432

65.02.1 1.03

0,00

Alte servicii auxiliare

433

65.02.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

434

65.02.50

0,00

435

0.00

Sănătate (rd.382)

436

66.02

13,275,90

5.205,00

5.402,00

2.621,90

47.00

CHEL I'UIELI CURENTE (rd.362-36,3-364'370)

437

01

1.841,00

200.00

157.00

i 459.00

25.00

TITI.UI. I CHELTUIELI DE PERSONAL

438

10

L323.00

1.323.00

TITLUL 11 BUNURI SI SliRViCIl

439

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRU UNII 'ATI AI.Ii ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365-368)

440

51

518,00

200.00

157,00

136.00

25.00

Transferuri curente (rd.366-367)

441

51.01

518.00

200.00

157.00

136.00

25.00

Transferuri către instituțiile publice

442

51.01 01

0.00

Acțiuni de sănătate

443

51.01.03

518.00

200.00

157.00

136.00

25.00

'Transferuri de capital (rd.369)

444

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

445

51.02.12

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.371)

446

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.372+373)

447

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

448

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

449

57.02.02

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

450

70

11.434.90

5 005.00

5.245,00

1.162.90

22.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

451

71

11.434.90

5.005.00

5.245.00

1.162.90

22.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378-379+380)

452

71.01

11.434.90

5.005,00

5.245.00

1.162.90

22.00

Construcții

453

71 01.01

11 339,80

5.000.00

5.200,00

1.119,80

20.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

454

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

455

71.01.03

0.00

Alte active fixe

456

71.01.30

95.10

5.00

45.00

43.10

2.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

457

71.03

0,00

Din total capitol: țrd.383 • 383/

458

13.275.90

5.205.00

5.402.00

2.621.90

47.00

Servicii medicale in unităti sanitare cu paturi (rd.384)

459

66.02.06

10.995.00

5.000.00

5 000.00

995.00

0.00

Servicii de sfnltate publicj

460

66.02.08

1 323,00

1.323.00

Spitale generale

461

66.02.06.01

10.995.00

5.000.00

5.000.00

995.00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

462

66.02.50

957.90

205.00

402.00

303.90

47.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

463

66 02.50.50

957.90

205.00

402.00

303.90

47.00

464

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

465

67,02

28.846,11

10.025,75

8.143,00

6,901,17

3.776,19

CHELTUIELI CURENTE (rd.390-391-392-395-398)

466

01

16.973.08

5 728.03

3.263.15

5.201.50

2.780.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

467

10

3.870.00

1.010.00

980,00

980.00

900.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

468

20

3 855.58

1.570.03

1.100.15

838.00

347,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRA ȚIEI PUBLICE (rd.393)

469

51

3 562.50

1.1 13.00

1.033.00

933,50

483.00

Transferuri curente (rd 394)

470

51 01

3 562.50

1.113.00

1.033.00

933,50

483.00

Transferuri către instituții publice

471

51 OLOI

3.562.50

1.113.00

1.033.00

933.50

483.00

TITLUL VII ALTE 1 RANSFERURI (rd.396)

472

5 5

6.50

0.00

11.00

6.50

0.00

A. Transferuri interne.(rd.397)

473

55.01

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

Alte transferuri curente interne

474

55.01.18

6.50

6.50

TITLUL VIII Proiecte cu fmatare din fonduri externe nerambursabile

475

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din fondul European de Dezvoltare Regionala (f’EDR)

476

56.01

0.00

Programe din fondul Social European (f’SE)

477

56.02

0.00

Programe din fondul de Coeziune (fC)

478

56.03

0.00

Programe din fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (l-EADR)

479

56.04

0.00

Programe din fondul European pentru Pescuit

480

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Prcadcrarc (IPA)

481

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

482

50.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHEL I U1ELI (rd.399 Ia 401)

483

59

5 678.50

2.035.00

1 50.00

2.443.50

1.050.00!

Asociații si fundații

484

59.11

3.893.50

L45O.OO

I 643.50

800.00!

Susținerea cultelor

485

59.12

1.785.00

585.00

150.00

800.00

250.00'

Contribuții Ia salarizarea personalului neclcrical

486

59.15

0.00

1

1

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.403)

487

70

1 1.875.46

4.300.00

■4.880.00

1.699.67

995.79

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.404)

488

71

9 375.46

4.300.00

2.380.00

1.699.67

995.79

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

489

71.01

9.375.46

4.300.00

2.380.00

1.699.67

995.79

Construcții

490

71.01.01

7.693,30

3.400,00

2.000.00

1.443.95

849.35

Mașini, echipamente si mijloace de transport

491

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

492

71.01.03

0,00

Alte active fixe

493

71.01.30

1.682,16

900.00

380.00

255.72

146.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

494

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

495

72

2.500.00

0.00

2.500.00

0.00

0,00

Active financiare

496

72.01

2.500,00

0.00

2.500.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

497

72.01.01

2.500,00

2 500.00

Contribuții la constituirea dc asociații de dezvoltare intercomunitară

498

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

499

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

500

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

501

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

502

81.02

0,00

TITLUL XVIi PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

503

84

-2,43

-2.28

-0,15

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

504

85.01

-2,43

-2.28

-0.15

Din total capitol: (rd.415^ 425+429-430)

505

28.846,11

10.025.75

8.143.00

6.901.17

3.776.19

Servicii culturale (rd.416 la424)

506

67.02.03

3.562,50

LI 13.00

1.033,00

933.50

483.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

507

67.02.03.02

0.00

Muzee

508

67.02.03.03

0,00

Instituții publice dc spectacole si concerte

509

67.02.03.04

3.562,50

1.113.00

1.033.00

933.50

483.00

Scoli populare dc arta si meserii

510

67.02.03.05

0.00

Casc de cultura

511

67.02.03.06

0.00

Cămine culturale

512

67.02.03.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

513

67 02.03.08

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

514

67.02.03.12

0.00

Alte servicii culturale

515

67.02.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

516

67.02.05

23.098.61

8.077.75

6 960,00

5.017.67

3.043.19

Sport

517

67.02.05.01

6.000.00

1.200.00

2.500.00

1.500,00

800.00

Tineret

518

67.02.05 02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

519

67.02.05.03

17.098.61

6.877.75

4.460.00

3.517.67

2 243.19

Servicii religioase

520

67.02.06

1.785.00

585.00

150.00

800.00

250.00

Alic servicii în domeniile culturii, mercerii si religiei

521

67.02 50

400.00

250.00

1 50.00

522

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

523

68,02

33.810,90

10.769,70

8.307,81

10.010.39

4.723,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.434-435-436-r437r439-‘-444)

524

01

33 308.90

10.663.50

7.849.81

10.072.59

4.723.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

525

10

17.055.00

4.600.00

4.320.00

4.210.00

3 925.00

TITLUL I! BUNURI Si SERVICII

526

20

4.309,40

1.300,00

1 307.50

1.166.90

535.00

'I TI l UI. VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI AEE. ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

527

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

528

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

o.on|

Transferuri către instituții publice

529

51.01.01

0.00

1

TI! El i. VII ALTE TRANSFERURI (rd 44(1)

530

55

6.547,00

2.150.00

1.500.00

2.747.00

I50.00|

A. Transferuri interne (rd.441 Ia 443)

531

55.01

6.547.00

2.150.00

L 500.00

2.747.00

150.001

Programe cu finanțare rambursabilă

532

55.Oi.03

0.00

I

Programe PHARE si alte pro grame cu finanțare ncrambursabila

533

55.01.08

0.00

Alte transferuri curente interne

534

55.01 18

6.547.00

2.U0.00

1.500.00

2.747.00

150.00

TITLUL Vili Proiecte cu finatarc din Fonduri externe nerambursabilc

535

56

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

536

56.0!

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

537

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

538

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

539

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

540

56 05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Prcaderarc (IPA)

541

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partcncriat (ENPI)

542

56.08

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

543

57

4.532,50

2.213.50

357,31

1.848.69

113.00

Ajutoare sociale (rd.446*447)

544

57.02

4.532,50

2.213.50

357.31

1.848.69

113.00

Ajutoare sociale in numerar

545

57.02.01

4.532,50

2.213.50

357.31

1.848.69

113,00

Ajutoare sociale in natură

546

57.02.02

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

547

59

865.00

400.00

365,00

100.00

0,00

Asociații și fundații

548

59.11

865.00

400.00

365.00

100.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFEREN TE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

549

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

550

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.45 1)

551

70

502,00

106.20

458.00

-62,20

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

552

71

502.00

106.20

458.00

-62,20

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

553

71.01

502,00

106.20

458.00

-62,20

0.00

Construcții

554

71.01.01

298,40

50.00

345.00

-96,60

Mașini, echipamente si mijloace de transport

555

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

556

71.01 03

0,00

Alte active fixe

557

71.01.30

203.60

56.20

113.00

34.40

Reparații capitale aferente activelor fixe

558

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

559

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.460)

560

72.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații dc dezvoltare intcrcomunitară

561

72.01.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

562

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

563

8!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări dc credite interne

564

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! S! RECUPERA TE IN ANUL CUREN I

565

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

566

85.01

0.00

Din loial capilol:(rd.465 ■ 466 ■ 468 ■ 469 ; 470 ; 471 i 474)

567

33 810,90

10.769.70

8.307.81

10.010.39

4.723.00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

568

68 02.04

3 175.80

937.00

833.00

770.80

635.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

569

68.02.05

11.205.00

2 800.(KF

2.870.00

2.855.00

2.680,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

570

68.02.05.02

11.205.00

2.800.00

2.870.00

2.855.00

2.680.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

571

68.02.06

477.22

137.01

133.12

207.09

Ajutoare pentru locuințe

572

68.02.10

0.00

Creșc

573

68.02.1 1

2.925.00

LI 50.00

700.00

730.00

345.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472*473)

574

68.02.15

4.055.28

2.076.49

224.19

1.641.60

113.00

Ajutor social

575

68.02.15.01

4.055.28

2.076.49

2244 9

1.641,60

113.00

Cantine de ajutor social

576

68.02.15.02

0.00

1

Alte cheltuieli in domeniul asigurărtlor si asistentei sociale

577

68.02.50

11 972.60

3.669.20i

3.547.5(1

3.805.90

950.00

578

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOClTNTE, MEDII SI APE (rd.477*517)

579

69.02

52.907,01

12.230,421

28.285,22

9.052,86

3.338,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.5()6)

580

70.02

41.18 i ,24

8.567.60

24.185,42

7.003,57

1.424.65

CHELTUIELI CURENTE trd 479*480*481*484*488)

581

01

10.39p.I7

4 186.12

4.736.96

63() 69

842.40

'IITLUI. 1 CHELTUIELI DL. PERSONAL

582

10

2.852.00

740.00

702.(10

698.00

712.00

TI I’LUL II BUNURI S! SERVICII

583

20

6.596.21

2,4464 2

3.166.99

852.70

130.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd 482-4831

584

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

585

51.01

0.00

0.00

0.00

(.1.00

0.00

I’ransferuri către instituții publice

586

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

587

55

947.96

1.000.00

867.97

-920.01

0.00

A. Transferuri interne.(rd.486-487)

588

55.01

947.96

1.000.00

867.97

-920.01

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal

589

55.01.12

947.96

1.000.00

867.97

-920.01

Alte transferuri curente interne

590

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu fînatare din Fonduri externe ncrambursabilc

591

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

592

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

593

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

594

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

595

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

596

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

597

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

598

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

599

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aiutoarc pentru daune provocate de calamități naturale

600

59.02

0,00

TITLUL X! CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

601

65

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

602

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491 +498)

603

70

30.909.89

4.492.20

19.448.56

6.386.88

582.25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

604

71

30.909.89

4.492.20

19.448,56

6.386.88

582.25

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 Ia 497)

605

71.01

30.909,89

4 492.20

19.448.56

6 386.88

582,25

Construcții

606

71.01.01

28.820,86

2.592,20

18.448.56

7.209,68

570.42

Mașini, echipamente si mijloace de transport

607

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

608

71 01.03

28,00

28.00

Alte active fixe

609

71.01.30

2.061,03

1.900.00

1.000.00

-850.80

11.83

Reparații capitale aferente activelor fixe

610

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

611

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd 500+501)

612

72 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

613

72.01.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

614

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.503)

615

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE, (rd 504-505)

616

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

617

81 01

0.00

Rambursări de credite interne

618

81.02

0.00

1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE l\ ANII PRECEDENT! SI RECUPERAI’E IX AXUL Ui Ri X i

619

84

-124.82

-110.72

-0.10

-14,00

0.0(1

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

620

85.01

-124.82

-1 10.72

-0.1(1

-14,00

Din loial capitol: (rd. 507 • 5/0 • 5/5 • 5/4 • 5/4)

621

41.181,24

8.567.60

24.185.42

7.003.57

i.424.65

Locuințe (rd.508*509)

622

70.02.03

30 310,46

4.276.40

17 567.93

7.877,07

589.06

Dezvoltarea sistemului de locuințe

623

70.02 03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

624

70.02.03.30

30.310.46

4.276.40

I 7 567.93

7.877.07

589.06

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511 -5 12)

625

70,02.05

0.00

0.00

0.00

(1.00

0.00

Alimentare eu apa

626

70.02.05.01

0.00

Amenajări hidrotehnice

627

70.02.05.02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

628

70.02.06

3 446.00

1.946.00

1.000.(10

500.00

Alimentare cu gaze naturale in localități

629

70.02.07

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

630

70.02.50

7 424.78

2 345.20

5.617.49

-1.373.50

835 59

631

0.00

Protecția mediului (rd.545)

632

74.(12

11,725,77

3.662.82

4.099,80

2,049.29

1.913,86

CHELTUIELI CURENTE (rd.519-r520*521 • 524)

633

01

9.110.44

2.400.02

2.500.03

2.302.79

1.907.60

'IITLUI. I CHELTUIELI DE PERSONAL

634

10

6.500.00

1 650.00

1.650.00

1.600.00

1.600.00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

635

20

1.957.65

650.02

500.03

500.00

307,60

65

636

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.523)

637

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

638

51 01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

639

55

652.79

100.00

.350.00

202.79

0.00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

640

55.01

652.79

100.00

350.00

202,79

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare ncrambursabila

641

55.01.08

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stal

642

55.01.12

652,79

100,00

350,00

202,79

Alte transferuri curente interne

643

55.01.18

0,00

TI TLUL VIII Proiecte cu finatarc din fonduri externe ncrambursabilc

644

56

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe din fondul European de [Dezvoltare Regionala (FEDR)

645

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (F'SE)

646

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

647

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

648

56.04

0,00

Programe din fondul European pentru Pescuit

649

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderarc (IPA)

650

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partcneriat (ENPI)

651

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

652

65

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

653

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

654

70

2.615.38

1.262,82

1.599.80

-253,50

6.26

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

655

71

2.577.56

1.225.00

1.599,80

-253,50

6,26

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd 536)

656

71.01

2.577.56

1.225.00

1 599,80

-253,50

6.26

Construcții

657

71.01.01

1 927.26

725,00

l .500.00

-304,00

6.26

Mașini, echipamente si mijloace de transport

658

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

659

71.01 03

0.00

Alte active fixe

660

71.01.30

650.30

500.00

99.80

50,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

661

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd 538)

662

72

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.539+540)

663

72.01

37.82

37,82

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

664

72.01.01

37.82

37,82

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare interconiunilară

665

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

666

79

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DL CREDITE (rd.543-544)

667

81

0,00

O.O0

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

668

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

669

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IX ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL C URENI

670

84

-0.05

-0.02

-0.03

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii prccedenti si recuperate in anul curent

671

85 01

-0,05

-0.02

-0.03

Din total capitol: (rd.546 • 549;

672

11.725.77

3,662.82

4 099.80

2.049.29

1.913.86

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

673

74.02.05

9.318,10

3.025.00

2.650.00

L735.5O

1.907.60

Salubritate

674

71.02 05.01

9.318.10

3.1)25.00

2.650.00

1.735.50

1.907.60

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

675

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

676

74.02.06

2.407.67

637.82

i 449,80

313.79

6.26

677

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552-578)

678

79.02

58.346.99

16,907.98

27.997.(13

8.185,59

5.256.39

Acțiuni tieneralc economice, comerciale si de munca (rd.5 12)

679

80.02

0.00

().()()

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE, (rd.494 la 496)

680

01

0.00

;.).()()

0.00

().()()

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

681

10

0.00

111 LUI. I! BUNURI SI SERVICII

682

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

683

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri internetrd.498-499)

684

55 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe de dezvoltare

685

55 01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

686

55.01.18

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

687

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ITT LUI. X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

688

71

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

689

71.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

690

71 01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

691

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

692

71.01.03

0.00

Alte active fixe

693

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

694

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

695

72

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.480)

696

72.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Contribuții Ia constituirea de asociații de dezvoltare intcrcomunitară

697

72 01.02

0,00

Din total capitol:

698

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 ia 516)

699

80.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

700

80.02 01.06

0.00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

701

80.02.01.09

0.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

702

80.02.01.10

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

703

80.02.01.30

0.00

704

0.00

Combustibili si energic (rd.603)

705

81,02

16.568,66

6.019,00

8.932,03

1.617,63

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582^585+588)

706

01

11.238.15

5 819.00

2.182,03

3.237.12

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

707

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

708

20

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583^584)

709

40

10.078.00

5.319.00

1.748.00

3.011,00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

710

40.03

5.200,00

2 500.00

1.500.00

1 200.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ta combustibili

711

40.20

4.878,00

2.819.00

248.00

1.81 1.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTFĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd 586+587)

712

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.526)

713

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

714

51.01 01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

715

55

1.160.15

500.00

434,03

226.12

0.00

A. Transferuri interne (rd.590)

716

55.01

l 160.15

500.00

434.03

226.12

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

717

55 01 12

l. 160.1 5

500.00

434.03

226.12

CI IEI .TU1EEI DECAPITAI, (rd.592)

718

70

5.330.51

200.00

6.750.00

-1.619.49

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

719

71

5.330,51

200.00

6.750.00

-1 619.49

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

720

71.01

5.330,51

200.00

6 750.00

-1.619.49

0.00

Construcții

721

71.01.01

4.500.00

200.00

6.600.00

-2.300.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

722

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

723

71.01.03

0,00

Alte active llxc

724

71.01.30

830.51

150.00

680.51

Reparații capitale aferente activelor fixe

725

71.03

CI. 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

726

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TEILUL XIII RAMBURSĂRI DE CRED! TE (rd.60p602)

727

81

0.00

O.ftO

0.00

Rambursări de credite externe

728

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

729

81.02

0.00

Din total capitol: (rd.60-1 ■ 605 ■ 606t

730

16 568.66

6,019.00

8.932.03

1.617.63

0.00

Energic termica

731

81.02.06

10.078,00

5 319.00

1.748.00

3 01 1.00

Aiti combustibili

732

81.02.07

0.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

733

81.02.50

6.490.66

700.00

7.184.03

-1 393.37

734

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

735

83.02

0.00

0,(10

0,00

0,00

0.00

CI 1ELTU1ELI CURENTE (rd. 548 la 550)

736

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

737

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

738

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTJ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

739

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.552)

740

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

741

51.01.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

742

70

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

743

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

744

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

745

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

746

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

747

71.01.03

0.00

Alte active fixe

748

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

749

71.03

0.00

Din total capitol:

750

0.00

Agricultura (rd.566+567)

751

83.02.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

752

83.02.03.30

0.00

753

0,00

Transporturi (rd.656)

754

84.02

41,778,33

10.888,98

19.065,00

6.567,96

5.256,39

CI IELTUIEL1 CURENTE (rd.629+630+631+633+636)

755

01

27.765.00

4,625.00

12.565,00

6.125,00

4.450,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

756

10

1.865.00

500.00

465,00

450.00

450,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

757

20

12 000.00

4.125.00

3.300.00

2.575.00

2.000.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

758

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor dc preț și tarif

759

40.03

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

760

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.635)

761

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

762

51,01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637;

763

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.638+639)

764

55.01

0.00

0.00

I         0.00

0.00

| 0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

765

55.01.12

0.00

Alte transferuri curente interne

766

55.01.18

0.00

----------------------------------------------------------1

TITLUL VIII Proiecte cu limitare din fonduri externe nerambursabile

767

56

13.900.00

0.00

8.800.00

3.100.00

2.000.00!

Programe din fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

768

56 01

13.900.00

8.800.00

3.100.00

2.000.001

Programe din fondul Social European (FSE)

769

56.02

0.00

----------------------------------------------------------J

1

Programe din fondul de Coeziune (fC)

770

56.03

0.00

Programe din fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (i-’EADR)

771

56 04

0.00

i

Programe din fondul European pentru Pescuit

772

56 05

0.00

............

1

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadcrarc (IPAI

773

56.07

0.00

i

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partcneriat (E.NP1)

774

56.08

0.00

1

1

TITLUL XI CHELIT IEI.I AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

775

65

0.00

0.00

(1.00

0,00

().()()!

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

776

65.0!

0.()0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

777

70

14.013.33

6.263.98

6.500.00

442.96

806.39 j

ITT LUI. X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

778

71

14.013.33

6 263.98

6.500 00

442.96

806.391

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

779

71.01

14.013.33

6 263.98

6.500.00

442.96

806.39^

Construcții

780

71.01.01

12.266.35

4.967.00

6.200.00

292.96

806.39

Macini, echipamente si mijloace de transport

781

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

782

71.01.03

0.00

Alte active fixe

783

71.01.30

1 746.98

1.296.98

300.00

150.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

784

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

785

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.650+651)

786

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitaiul social al societăților comerciale

787

72.01.01

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intcrcomunitară

788

72 01.02

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

789

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

790

80.03

0.00

fondul dc rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

791

80.08

0.00

Alte împrumuturi

792

80.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

793

79

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654-655)

794

81

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

795

81.01

0.00

Rambursări dc credite interne

796

81 02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

797

84

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

798

85.01

0.00

Din total capitol: (rd.657-661 + 663)

799

41.778.33

10.888.98

19.065.00

6.567,96

5.256.39

Transport rutier (rd.658+659+660)

800

84.02.03

36.274.33

8.784.98

17.350.00

5.332.96

4.806.39

Drumuri si poduri

801

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

802

84.02.03.02

0,00

Străzi

803

84.02.03.03

36.274,33

8.784.98

17.350,00

5.332,96

4.806.39

Transport aerian (rd.662)

804

84.02.06

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Aviația civila

805

84.02.06.02

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

806

84 02.50

5.504.00

2.104.00

1.715,00

1.235,00

450.00

807

0.00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

808

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

809

01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

811

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ĂT I ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd 609)

812

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'Transferuri curente (rd.610)

813

52

0,00

0,00

0.00

0.00

I          0.00

Transferuri către instituții publice

814

52.01.01

0.00

TI ['LUI. VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

815

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.613-614)

816

55.01

0.00

0.0(1

0.00

0.00

0.00

fond Roman de Dezvoltare Sociala

817

55.01.15

0.00

......

Alte transferuri curente interne

818

55 01 18

0.00

TITLUL IX ALTE CIIELTUlELI (rd.616)

819

59

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

820

59 02

0.00

CHELTUIELI DECAPITAI, (rd. 618)

821

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'fi I LUI. X ACTIVE NEEINANCIARE (rd 619)

822

71

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 Ia 623)

823

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

824

71.01.01

0.00

Majim. echipamente si mijloace de transport

825

71.01.02

0.00

_

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

826

71 01.03

0.00

Alte active fixe

<827

71.0 1.30

0.00

_

Reparații capitale aferente activelor fixe

828

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625-628)

829

79

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626^627)

830

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.(10

împrumuturi pentru instituiri si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

831

80.03

0.00

Alte imprumuluri

832

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DL CREDITE (rd.629-%30)

833

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

834

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

835

81.02

0.00

Din total capitol:

836

0.00

fondul Român de Dezvoltare Sociala

837

87.02.01

0.00

Zone libere

838

87.02.03

0.00

Turism

839

87.02.04

0.00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

840

87.02.05

0.00

Alte acțiuni economice

841

87.02.50

0.00

842

0.00

VIL REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

843

96.02

0.00

REZERVE                               --

844

97.02

0.00

EXCEDENT

845

98.02

0.00

0.00

0.00

DEFICIT                     / *    -<UA

846

99.02


PREȘEDIț MIRONES
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE IDIU POPOVI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lB

La Hotărârea nr.305 din 29.09.2009

VENITURILE Și CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL. 2009

mii RON

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim, 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITURI (rd.2)

1

15.466 85

5.673.55

4 990,44

3 787.90

1 014 96

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

15 466.85

5 673 55

4 990.44

3.787,90

1 014,96

C. VENITURI NEFISCALE (rd,4)

3

15 466,85

5 673.55

4 990,44

3 787.90

1.014.96

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)

4

15 466,85

5 673,55

4 990.44

3 787,90

1.014 96

Diverse venituri (rd.6 la rd.11)

5

36.11

15 466,85

5 673,55

4 990 44

3 787.90

1 014,96

Taxe speciale

6

36 11 07

11 000.06

4.118,81

4 000.00

1 966.29

914.96

Amortizare mijloace fixe

7

36.11.08

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

8

36.11.09

4.464,05

1.552,00

990.44

1 821.61

100.00

Fondul de risc

9

36 11.10

0,00

Fond de rulment

10

36.11.11

2,74

2,74

Alte venituri

11

36 11 50

0.00

12

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)

13

15.466.85

5 673,55

4.990,44

3 787,90

1 014.96

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

14 164,11

5 170.81

4 490.44

3.587.90

914.96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232)

15

10

1.795,00

500,00

750,00

545,00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233)

16

20

12.369.11

4 670,81

3 740,44

3.042,90

914.96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)

17

70

1.302.74

502,74

500,00

200,00

100.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235)

18

71

1 302.74

502.74

500.00

200,00

100.00

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)

19

71.01

1.302,74

502,74

500,00

200,00

100.00

Construcții

20

71.01.01

1.302,74

502.74

500.00

200,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71 01 02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

22

71 01 03

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte active fixe (iurtciusiv reparații capitale)

23

71.01.30

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.57)

24

79

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)

25

80

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea qolurilor temporare de casa (rd.59)

26

80.08

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250)

27

96.11

0.00

0.00

0.00

0,00

0 oc

EXCEDENT (rd.251)

28

98.11

0.00

0,00

0.00

0,00

0 oc

DEFICIT (rd.252)

29

99.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

30

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.32+35)

31

51.11

0,00

0.00

0 03

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

0.00

o.cc

0.00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71.01

0 00

0.00

0 00

0.00

O.GC

Construcții

38

71.01.01

0.00

Mașini. echipamente si mij'oace dc transport

39

71.01.02

L) gg

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

40

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

41

71 01.30

0,00

Din total capitol:

42

0,00

Autorități executive st ieqislative (rd,44)

43

51.11.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Autorități executive

44

51 11 01,03

0.00

45

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

46

61 11

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)

47

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,51)

50

70

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

51

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.53+..+56)

52

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

53

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

54

71,01 02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

55

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

56

71.01.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 58)

57

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)

58

80

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea qolurilor temporare de casa

59

80 08

0,00

Din total capitol:

60

0.00

Ordine publica

61

61.02,03

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Politia comunitara

62

61.02.03.04

0,00

Protecția civila si protecția contra incendiilor

63

61.02.05

0,00

64

0,00

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

69

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,71)

70

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71,01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Construcții

72

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

73

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

74

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

75

71.01.30

0,00

Din total capitol:

76

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.78+79)

77

65.11.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar

78

65,11.03.01

0,00

învățământ primar

79

65.11.03.02

0.00

învățământ secundar (rd.81 la 83)

80

65.11.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

învățământ secundar inferior

81

65.11 04 01

0.00

învățământ secundar superior

82

65 11.04.02

0,00

invatamant profesional

83

65.11 04.03

0.00

învățământ postliceal

84

65 11.05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd,86)

85

65.11 07

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

învățământ special

86

65 11 07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.88+89)

87

65.11.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Internate st cantine pentru elevi

88

65 11,11,03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. 11

Trim. III

Trim. IV

Alte servicii auxiliare

89

65.11.11.30

0.00

90

0,00

Sănătate (rd.93+94+95)

91

66 11

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.93+94)

92

01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)

95

70

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)

96

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd,98+..+101)

97

71.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

98

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

99

71.01.02

0 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

100

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

101

71.01.30

0.00

Din total capitol:

102

0.00

Servicii medicale in unităti sanitare cu paturi (rd. 104)

103

66.11.06

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Spitale generale

104

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.106+107)

105

66.11.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

106

66.11.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

107

66.11 50.50

0,00

108

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)

109

67.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111 +112)

110

01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 115)

114

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.116+..+119)

115

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

116

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

117

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

118

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

119

71.01,30

0,00

Din total capitol:

120

0,00

Servicii culturale (rd. 122 la 131)

121

67.11 03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

122

67.11.03.02

0,00

Muzee

123

67.11.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

124

67.11.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

125

67.11.03.05

0,00

Case de cultura

126

67.11,03.06

0,00

Cămine culturale

127

67.11.03,07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

128

67.11 03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

129

67.11.03.12

0,00

Centre culturale

130

67.11.03.14

0,00

Alte servicii culturale

131

67.11,03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.133 ta 135)

132

67.11.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sport

133

67.11 05.01

0,00

Tineret

134

67.11.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

135

67 11,05.03

0,00

Servicii reliqioase

136

67.11,06

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si reliqiei

137

67.11 50

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim, III

Trim. IV

138

0.00

Alte servicii publice generale

139

54 11

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

140

01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

142

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

143

70

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

144

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd, 146+.,+149)

145

71.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

146

71 01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

147

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

148

71.01.03

0.00

Alte active fixe (lundusiv reparații capitale)

149

71.01.30

0.00

Din total capitol:

150

0.00

Fond de rezerva buqetara

151

54.11.05

0,00

Fond pentru qarantarea imprumuturilor

152

54.11.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru qarantarea imprumuturilor externe

153

54.11.07

0,00

Servicii publice de evidenta a persoanelor

154

54.11.10

0,00

Alte servicii mpublice qenerale

155

54.11.50

0,00

156

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157

0,00

158

0,00

159

0.00

160

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+180)

161

70.11

6.261,79

2.054,74

1.740,44

2,366,61

100.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

4.959,05

1.552,00

1.240,44

2.166,61

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

163

20

1.795,00

500.00

750,00

545,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

164

55

3.164,05

1,052,00

490,44

1.621,61

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)

165

70

1.302,74

502,74

500,00

200,00

100,00

TITLUL X ACTIVE IMEFIISIANCIARE (rd.167)

166

71

1.302,74

502,74

500.00

200,00

100,00

Active fixe (rd.168+..+171)

167

71.01

1.302,74

502,74

500,00

200,00

100,00

Construcții

168

71.01.01

1.302,74

502,74

500.00

200,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

169

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

170

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

171

71.01.30

0,00

Din total capitol:

172

0,00

Locuințe (rd.174)

173

70.11.03

6,259,05

2.052,00

1 740.44

2.366,61

100,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.11.03.01

6.259,05

2.052,00

1.740,44

2.366,61

100,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.176+177)

175

70.11.05

0,00

0.00

0,00

Alimentare cu apa

176

0,00

Amenajări hidrotehnice

177

70 11.05.02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

178

7011.06

0,00

Alimentare cu qaze naturale in localități

179

70.11.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70 11.50

2,74

2,74

181

0,00

Protecția mediului (rd.194+197)

182

74.11

9.205.06

3.618,81

3 250,00

1.421.29

914.96

CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)

183

01

9,205,06

3.618,81

3.250.00

1.421,29

914,96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

9 205,06

3.618.81

3 250.00

1.421,29

914,96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187)

186

70

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

DENUMIREA .„DICATORiLOR

Cod rând

Lud Indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. II

Trim. ni

Trim. IV

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 188)

187

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.189+,.+192)

188

71 01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Construcții

189

71.01 01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

190

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

191

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

192

71.01 30

0,00

Din total capitol:

193

0.00

Salubritate st qestiunea deșeurilor (rd. 195+196)

194

74.11.05

9.205.06

3 618,81

3.250,00

1 421.29

914.96

Salubritate

195

74.11.05.01

9.205,06

3 618,81

3 250,00

1.421.29

914.96

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

196

74.11.05.02

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

197

74 11 06

0,00

198

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)

199

80 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

200

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

201

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)

203

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

204

71

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.206+..+209)

205

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

206

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

207

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

208

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

209

71.01.30

0,00

Din total capitol:

210

0,00

Acțiuni qenerale economice si comerciale (rd.212+213)

211

80.11.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

212

80.11.01.06

0.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

213

80.11.01.10

0,00

214

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.227)

215

83 11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)

216

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

217

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)

219

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,221)

220

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.222+..+225)

221

71.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

222

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

223

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

224

71 01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

225

71.01.30

0,00

Din total capitol:

226

0,00

Aqricultura (rd.228)

227

83.11.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul aqnculturii

228

83.11.03.30

0,00

229

0,00

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84.11

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

232

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFiNANCIARE (rd.236)

235

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

DENUMIREA ..mDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

Trim. IV

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71.01

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Construcții

237

71 01 01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

233

71 C1 02

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

239

71.01 03

0,00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

24 0

71 01 30

0.00

Din total capitol.

241

0,00

Transport rutier (rd.243 la 245)

242

84 11 03

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Drumuri si podun

243

94 11 03.01

0,00

Transport în comun

244

84.11 03.02

0,00

Străzi

245

84.11.03.03

0.00

Transport aerian (rd.247)

246

84.11.06

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Aviația civila

247

84.11.06.02

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

248

84.11 50

0.00

249

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

250

96.11

0,00

EXCEDENT

251

98 11

0,00

DEFICIT

252

99.11

0,00

X

X ;-> \

i

'      1*5,

1       3 w-

<y

X "T' £LC/


/ * / ■

( si îW^vSi \ S\ ilipSifr

W^sSb^c/

PRfejfEBlNÎgDE ȘEDINȚĂ


mt^Mkscu roxanâROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lBl

La Hotărârea nr.305 din 29.09.2009

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU PRGRAMUL NATIONAL

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITATII MEDIULUI PE ANUL 2009

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TR1M.I      TRIM.II

TRIM.III TRIM.IV

TOTAL VENITURI

1

1544.61

1544.61

1. VENITURI CURENTE

2

C. VENITURI NEFISCALE

3

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

Venituri din dobânzi

5

31,08

Alte venituri din dobânzi

6

31,08,03

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

7

Diverse venituri

8

36.08

1544,61

1544,61

Alte venituri

9

36,08.50

1544.61

1544.61

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

Donații și sponsorizări

11

37.08.01

Alte transferuri voluntare

12

37.08.50

IV. SUBVENȚII

13

Donații din străinătate

14

44.08

Donații din străinătate

15

44.08.01

De la guverne străine

16

44.08.02

De la alte administrații

17

44.08.03

18

TOTAL CHELTUIELI

19

1544,61

1544,61

CHELTUIELI CURENTE

20

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

55

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

24

55.01

Active fixe

25

71.01

1544.61

1544,61

Construcții

26

71.01.01

1544,61

1544,61

Mașini, echipamente si mijloace de transport

27

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

28

71.01.03

Alte active fixe

29

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

30

71.03

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

31

70

Excedent

32

71,01

Deficit

33

34

Autoritati publice si acțiuni externe

35

51.08

CHELTUIELI CURENTE

36

01

DENUMIREA INDICATORILOR                           ^O<ț Cod indicator PR??n^AM TR1M.I TRIM.II TRiM.lll TR1M.IV

rând                    2009

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

38

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

Active fixe

41

71.01

Construcții

42

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

43

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

44

71.01.03

Alte active fixe

45

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

46

71.03

Din total capitol:

47

Autoritati executive si legislative

48

51.08.01

Autorități executive

49

50

51.08.01.03

Invatamant

51

65.08

CHELTUIELI CURENTE

52

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

Active fixe

57

71.01

Construcții

58

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

59

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

60

71.01.03

Alte active fixe

61

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

62

71.03

Din total capitol:

63

învățământ preșcolar si primar

64

65.08.03

învățământ preșcolar

65

65.08.03.01

învățământ primar

66

65.08.03.02

învățământ secundar

67

65.08.04

învățământ secundar inferior

68

65.08.04.01

învățământ secundar superior

69

65.08.04.02

Invatamant profesional

70

65.08.04.03

învățământ postîiceal

71

65.08.05

învățământ nedefinitul prin nivel

72

65.08.07

învățământ special

73

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educație

74

65.08.11

Internate si cantine pentru elevi

75

65.08.11.03

Alte servicii auxiliare

 • 76

 • 77

65.08.11.30

Sanatate

78

66.08

CHELTUIELI CURENTE

79

01

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Centre culturale

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.I

80

10

81

20

82

70

83

71

84

71.01

85

71.01.01

86

71.01.02

87

71.01.03

88

71.01.30

89

71.03

90

91

66.08.06

92

66.08.06.01

93

66.08.50

94

66.08.50.50

95

96

67.08

1544,61

1544,61

97

01

98

10

99

20

100

70

1554,61

1554,61

101

71

1554,61

1554,61

102

71.01

1554,61

1554,61

103

71.01.01

1554,61

1554,61

104

71.01.02

105

71.01.03

106

71.01.30

107

71.03

108

109

67.08.03

110

67.08.03.02

111

67.08.03.03

112

67.08.03.04

113

67.08.03.05

114

67.08.03.06

115

67 08.03.07

116

67.08.03.08

117

67.08.03.12

118

67.08.03.14

119

67.08.03.30

120

67.08.05

1544,61

1544,61

121

67.08.05.01

122

67.08.05.02

TRIM.II


TRIM.IH


TRIM.IV


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.i     TRIM.ll

TRIM.III TRIM.IV

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

123

67.08.05.03

1544,61

1544,61

Servicii religioase

124

67.08.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

125

67.08.50

126

Asigurări si asistenta sociala

127

68.10

CHELTUIELI CURENTE

128

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

129

02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

130

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

131

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

132

71

Active fixe

133

71.01

Construcții

134

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

135

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

136

71.01.03

Alte active fixe

137

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

138

71.03

Din total capitol:

139

Servicii publice descentralizate

140

68.08.02

Asistenta acordata persoanelor in varsta

141

68.08.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

142

68.08.05

Asistenta sociala in caz de boii si invaliditate

143

68.08.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

144

68.08.06

Creșe

145

68.08.11

Prevenirea excluderii sociale

146

68.08.15

Cantine de ajutor social

147

68.08.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale

148

68.08.50

149

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

150

70.08

CHELTUIELI CURENTE

151

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

152

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

153

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

154

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

155

71

Active fixe

156

71.01

Construcții

157

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

158

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

159

71.01.03

Alte active fixe

160

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

161

71.03

Din total capitol:

162

Locuințe

163

70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

164

70.08.03.01

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice

165

70.08.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

PROGRAM

Cod indicator     20Q9

TRIM.I

TRIM.ii

TRIM.llI   TR1M.IV

Alimentare cu apa

166

70.08.05.01

Amenajări hidrotehnice

167

70.08.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

168

70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

169

70.08.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

170

70.08.50

171

Protecția mediului

172

74.08

CHELTUIELI CURENTE

173

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

175

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

176

70

TITLUL X ACTIVE NEFiNANCIARE

177

71

Active fixe

178

71.01

Construcții

179

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

180

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

181

71.01.03

Aite active fixe

182

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

183

71.03

Din total capitol:

184

Salubritate si gestiunea deșeurilor

185

74.08.05

Salubritate

186

74.08.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

187

74.08.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

188

74.08.06

189

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

190

80.08

CHELTUIELI CURENTE

191

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

192

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

193

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

194

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

195

71

Active fixe

196

71.01

Construcții

197

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

199

71.01.03

Alte active fixe

200

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

201

71.03

Din total capitol:

202

Acțiuni generale economice si comerciale

203

80.08.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

204

80.08.01.06

Programe de dezvoltare regionala si sociala

205

80.08.01.10

206

Combustibili si energie

207

81.08

IcHELTUlELI CURENTE

208

01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

*   PROGRAM        ,

Cod indicator     __TR1M.1

2009

TRIMJI    TRIM.III   TRIM.1V

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

209

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

211

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

212

71

Active fixe

213

71.01

Construcții

214

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

215

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

216

71.01.03

Alte active fixe

217

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

218

219

71.03

Energie termica

220

81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

221

222

81.08.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

223

83.08

CHELTUIELI CURENTE

224

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

225

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

226

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

227

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

228

71

Active fixe

229

71.01

Construcții

230

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

231

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

232

71.01.03

Aite active fixe

233

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

 • 234

 • 235

71.03

Agricultura

236

83.08.03

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

 • 237

 • 238

_83.08.03.03

Transporturi

239

84.08

CHELTUIELI CURENTE

240

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

241

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

243

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

244

71

Active fixe

245

71.01

Construcții

246

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

247

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

248

71.01.03

Aite active fixe

249

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

 • 250

 • 251

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.I

TR1M.II

TRIM.11I   TRIM.IV

Transport rutier

252

84,08,03

Drumuri si poduri

253

84 08.03.01

Transport în comun

254

84.08.03 02

Străzi

255

84.08.03.03

Transport aerian

256

84.08.06

Aviația civila

257

84.08,06,02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

258

84.08.50

259

Alte acțiuni economice

260

87.08

CHELTUIELI CURENTE

261

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

262

10

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

263

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

264

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

265

71

Active fixe

266

71.01

Construcții

267

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

268

71,01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

269

71.01.03

Alte active fixe

270

71.01,30

Reparații capitale aferente activelor fixe

271

71.03

Din total capitol:

272

Zone libere

273

87.02.03

Turism

274

87.02.04

275

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

276

96.08

EXCEDENT

277

98.08

DEFICIT

---------------------------------- ■ —-------------------------—

278

99.08


* PREȘPDXNtBdȘEDINȚĂ

OXANA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACJ  NICOLAE /OVIDIU POPO
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1C

La Hotărârea nr.305 din 29.09.2009

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2009

-mii RON-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim, III

Trtm. IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL (rd. 11+173)

1

53,609,72

20.356,15

18.718,16

14.535,41

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+174)

2

70

53.609,72

20.356.15

18.718,16

14.535,41

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+175)

3

71

53.084,72

20.356.15

18.718.16

14.010,41

0,00

Active fixe (rd. 14+176)

4

71 01

53.084,72

20.356,15

18.718,16

14.010,41

0,00

Construcții

5

71.01.01

36.085,36

14.856.79

7.218,16

14.010,41

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6

71.01.02

9.300,00

5.300.00

4.000,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparați capitale)

8

71.01.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

DIN CARE

9

71,01,30

7.699,36

199,36

7.500,00

0,00

0,00

10

0,00

CREDITE EXTERNE (rd.20+32+52+67+90+108+127+141+153)

11

20.000.00

8.500.00

11.500.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+33+53+68+94+109+128+142+154)

12

70

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.22+34+54+69+92+110+129+143+1555)

13

71

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.23+35+55+70+93+111 + 130+144+156)

14

71.01

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Construcții

15

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

.16

71.01 02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

17

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

18

71 01.30

7.500,00

0,00

7.500,00

0.00

0,00

19

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.29)

20

51 06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

21

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE țrd.23)

22

71

0,00

Active fixe (rd.24+..+27)

23

71.01

0,00

Construcții

24

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25

71.01.02

0,00

Mobilier aparatura birotică și aite active corporale

26

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

27

71.01 30

0,00

Din letal capitol:

28

0,00

Autorități executive si legislative

29

51 06 01

0,00

Autorități executive

30

51 06.01.03

0,00

31

0,00

Invatamant (rd .41+44+48+50)

32

65.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.34)

33

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 35)

34

71

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Active fixe (rd 36+ +39)

35

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construcții

36

71.01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

37

71 01 02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

38

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

39

71 01 30

0,00

Din total capital

40

0,00

învățământ preșcolar st primar (rd.42+43)

41

65 06 03

0,00

învățământ preșcolar

42

65 06.03.01

0,00

învățământ primar

43

65 06.03 02

0,00

învățământ secundar (rd.45 la 46)

44

65.06.04

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

45

65.06 04.01

0,00

învățământ secundar superior

46

65.06.04.02

0,00

Invatamant profesional

47

65.06.04.03

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 49)

48

65 06.07

0,00

învățământ special

49

65.06 07.04

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

50

65,06,50

0,00

51

0,00

Sănătate (rd.61+63)

52

66 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.54)

53

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFiNANCIARE (rd.55)

54

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.56+. +59)

55

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

56

71 01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

57

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

58

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

59

71.01.30

0,00

Din tatăl capitol:

60

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.62)

61

66.06.06

0,00

Spitaie generale

62

66.06.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.64+65)

63

66.06.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

64

66.06.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

65

66 06.50.50

0,00

66

0,00

Cultura, recreere si reliqie (rd,76+87+88)

67

67.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

68

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.7O)

69

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.71+. +74)

70

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

73

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

74

71.01.30

0,00

Din total capital:

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale (rd.77 la 86)

76

67.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

77

67 06.03.02

0,00

Muzee

78

67.06.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

79

67.06.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meseni

80

67.06.03.05

0,00

Case de cultura

81

67.06.03.06

0,00

Cămine culturale

82

67.06.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

83

67.06.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

84

67.06.03.12

0,00

Centre cutturale

85

67.06.03.14

0,00

Alte servicii culturale

86

67.06.03.30

0,00

Servicii religioase

87

67.06.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

88

67.06.50

0,00

89

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.99+100+101+105)

90

68.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)

91

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.93)

92

71

0.00

Active fixe

93

71.01

0,00

Construcții

94

71.01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

95

71.01 02

0.00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

96

71 01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

97

71 01 30

0,00

Din total capitol:

98

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

99

68.06.04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

100

68.06.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.102 la 104)

101

68.06.15

0,00

Cantine de ajutor social

102

68,06.15,02

0,00

Servicii sociale

103

68.06.15.04

0,00

Aite cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

104

68.06.15.50

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.02.50

0,00

106

0,00

10/

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd. 117+120+123+124+125)

108

70.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.110)

109

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.111)

110

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.112+..+115)

111

71,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

112

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

113

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

114

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

115

71.01.30

0,00

Din total capitol:

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe (rd. 118+119)

117

70.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

118

70.06.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

119

70.06.03.30

0,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd, 121+122)

120

70.06.05

0,00

Alimentare cu apa

121

70.06.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

122

70 06,05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

123

70.06.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

124

70.06,07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

125

70.06.50

0,00

126

0,00

Protecția mediului (rd.136+139)

127

74.06

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129)

128

70

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.130)

129

71

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.131+..+134)

130

71.01

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Construcții

131

71.01.01

3.200,00

3,200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

132

71.01.02

9.300,00

5,300,00

4.000,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

133

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

134

71.01.30

7.500,00

7.500,00

Din total capitol:

135

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.137+138)

136

74.06.05

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Salubritate

137

74,06,05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

138

74.06.05.02

20.000,00

8.500,00

11.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

139

74.06.06

0,00

140

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.150)

141

80.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.143)

142

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.144)

143

71

0,00

Active fixe (rd.145+..+148)

144

71.01

0,00

Construcții

145

71 01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

146

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

147

71 01,03

0,00

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

148

71 01.30

0,00

Din total capitol:

149

0,00

Acțiuni generale, economice ți comerciale (rd. 151)

150

80.06.01

0,00

Prevenirea si combatere inundații si înghețuri

151

80.06.01.06

0,00

Combustibili si enerqie

152

81.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

153

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.155)

154

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

155

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

156

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

157

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

158

71.02.03

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

159

71 03.30

Din total capitol:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibile si alti combustibili meneraii solizi

160

81.06.02

Combustibili nuclear

161

81.06.04

Energie electrica

162

81.06.05

Energie termica

163

81.06.06

Alti combustibili

164

81.06.07

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

165

81.06.50

0,00

Transporturi (rd.162+166+168)

166

84.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

167

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.155)

168

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

169

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

170

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

171

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

173

71.01.30

0,00

Din total capitol:

0,00

Transport rutier (rd.163 la 165)

162

84.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

163

84.06.03.01

0,00

Transport în comun

164

84.06.03.02

0,00

Străzi

165

84.06.03.03

0,00

Transport aerian (rd.167)

166

84.06.06

0,00

Aviația civila

167

84.06.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

168

84.06.50

0,00

169

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

170

96.06

0,00

DEFICIT

171

99.06

0,00

172

0,00

CREDITE INTERNE (rd.182+193+214+229+250+265+283+297+309)

173

33.609,72

11.856,15

7.218,16

14.535,41

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183+194+215+230+251+266+284+298+310)

174

70

33.609,72

11.856,15

7.218,16

14.535,41

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCJARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299+311)

175

71

33.084,72

11.856.15

7.218,16

14.010,41

0.00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

176

71 01

33.084,72

11.856,15

7.218,16

14.010,41

0.00

Construcții

177

71.01.01

32.885,36

11.656,79

7.218,16

14.010,41

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

178

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

179

71.01.03

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

180

71.01.30

199,36

199,36

0,00

0,00

0,00

181

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.191)

182

51.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

183

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

184

71

0,00

Active fixe (rd.186+..+189)

185

71 01

0,00

Construcții

186

71 01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

187

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

188

71.01.03

0,00

Alte active fixejiunclusiv reparații capitale)

189

71 01 30

0,00

Din total capitol

190

0,00

Autorități executive si legislative

191

51.07.01

0,00

192

0,00

lnvatamant(rd.1202+205+209+210+212)

193

65.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.195)

194

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.196)

195

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.197+..+200)

196

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

197

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

199

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

200

71.01.30

0,00

Din total capitol:

201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.203+204)

202

65.07.03

0,00

învățământ preșcolar

203

6507.03.01

0,00

învățământ primar

204

65.07.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.206 la 208)

205

65.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

206

65.07.04.01

0,00

învățământ secundar superior

207

65.07.04.02

0,00

Invatamant profesional

208

65.07.04.03

0,00

învățământ postlicea!

209

65.07.05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.211)

210

65.07.07

0,00

învățământ special

211

65.07.07.04

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

212

65.07 50

0,00

213

0,00

Sănătate (rd.223+225)

214

66.07

10.000,00

1.000,00

0,00

9.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.216)

215

70

10.000,00

1.000,00

0,00

9.000,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,217)

216

71

10.000,00

1.000,00

0,00

9.000,00

0,00

Active fixe (rd,218+..+220)

217

71.01

10.000,00

1.000,00

0,00

9.000,00

0,00

Construcții

218

71.01.01

10.000,00

1.000,00

9.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

219

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

220

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

221

71.01.30

0,00

Din total capital:

222

10.000,00

1.000,00

0,00

9.000,00

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.224)

223

66.07.06

10.000,00

1.000,00

0,00

9.000,00

0,00

Spitale generale

224

66.07.06.01

10.000,00

1.000,00

9.000,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.226+227)

225

66.07.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

226

66.07.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

227

66 07 50.50

0,00

228

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.238+248)

229

67.07

4.667,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.231)

230

70

4.667,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.232)

231

71

4.667,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

0,00

Active fixe (rd.233+..+236)

232

71.01

4.667,02

2.249,49

1.417,53

1.000,00

0,00

Construcții

233

71.01.01

4.467,66

2.050,13

1.417,53

1.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

234

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

235

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

236

71.01 30

199,36

199,36

Din total capitol:

237

4.667,02

2 249,49

1.417,53

1.000,00

0,00

Servtcii culturale (rd.239 la 247)

238

67 07 03

4.445.60

2.000,00

1.445,60

1.000

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

239

67 07.03 02

0,00

Muzee

240

67.07.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

241

67 07 03.04

4445,60

2.000,00

1.445,60

1.000,00

Scoli populare de arta si meserii

242

67 07 03 05

0,00

Case de cultura

243

67 07.03 06

0,00

Cămine culturale

244

67 07 03 07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

245

67.07 03 08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

246

67 07 03 12

0,00

Alte servicii culturale

247

67.07.03 30

0,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

248

67.07.50

221,42

249,49

-28,07

249

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.259 la 269)

250

68 07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)

252

71

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

0,00

Construcții

254

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

255

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

256

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

257

71.01.30

0,00

Din total capitol:

258

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

259

68.07 04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

260

68.07 06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd. 262+263)

261

68.07.15

0,00

Cantine de ajutor social

262

68.07.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

263

68.07.15.50

0,00

264

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.274+277+280+281)

265

70.07

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.267)

266

70

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.268)

267

71

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

Active fixe(rd.269+..+272)

268

71.01

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

Construcții

269

71.01 01

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

270

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

271

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

272

71.01.30

0,00

Din total capitol:

273

15.902,43

3.606,66

3.296,77

8.999,00

0,00

Locuințe (rd.275+276)

274

70.07.03

5.610,55

2,600,00

3.011,55

-1,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

275

70.07.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

276

70.07.03.30

5.610,55

2.600,00

3.011,55

-1,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.278+279)

277

70 07 05

0,00

Alimentare cu apa

278

70.07.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

279

70 07.05 02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

280

70.07.06

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

281

70,07,50

10.291,88

1.006,66

285,22

9.000,00

282

0,00

Protecția mediului (rd.292+295)

283

74.07

525,00

0,00

0,00

525,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

284

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

285

71

0,00

Active fixe (rd.287+..+290)

286

71.01

0,00

Construcții

287

71 01,01

525,00

525,00

!

Mașini, echipamente si mijloace de transport

-'■88-''

71.01 02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

289

71 01 03

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

290

71.01 30

0,00

D/n total capitol

291

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor țrd.293+294)

292

74.07 05

525,00

0,00

0,00

525,00

0.00

Salubritate

293

74.07.05 01

0,00

Colectarea, tratarea si aistrugerea deșeurilor

294

74 07 05 02

525,00

525,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

295

74 07 06

0,00

296

0,00

Combustibili si enerqie

297

81 07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.299)

298

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.300)

299

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.301+..+304)

300

71 01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

301

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

302

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

303

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

304

71.01.30

0,00

D<n total capitol

305

0,00

Energie termica

306

81.07.06

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii st energia

307

81.07 50

0,00

308

0,00

Transporturi (rd.318+322+324)

309

84.07

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.311)

310

70

2.515,27

5.000,00

2.503,86

X988.59

G,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.312)

311

71

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0,00

Active fixe (rd.313+..+316)

312

71.01

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0.00

Construcții

313

71.01 01

2.515,27

5.000,00

2.503,86

“4.988,59

Mașini, echipamente si mijloace de transport

314

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

315

71.01,03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

316

71.01.30

0,00

Din total capitol:

317

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988.59

0,00

Transport rutier (rd 319 la 321)

318

84,07 03

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0,00

Drumuri ți poduri

319

84 07.03.01

0,00

Transport în comun

320

84.07.03 02

0,00

Străzi

321

84.07 03 03

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

Transport aerian (rd.323)

322

84 07.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

323

84.07.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

324

84 07 50

0,00

325

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICX-,   A N/ x.( X

326

96 07

0,00

DEFICIT--------------------

327

99.07

0,00

y                   \'<

0,00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE ZOVIDIU POPOVief"

Anexa nr.2A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


La Hotărârea nr.305 din 29.09.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

TOTAL


1,002 465.542,43 1.045.778.815,38


724.083.524,37


776.803.100,03


163.054.786,87


115.742.692,64


32.564,70

0,00


33.609.720,04 20.000.000,00


31.907.413,76          0,00


0,00 1,544.605,00 1.300.000,00

0,00 1.481.840,80 1.100.416,00


0,00

0,00


2.740,00 106.565.157.13

2.740,00 81.250.282,08


93.829.698,13 12.735,459,00

69.301.172,68 11.949.109,40


A. OBIECTIVE IN CONTINUARE


0,00  2.740,00

0,00  2.740,00


71.677,454,51

66.254.512,08


64.971.995,51

60.305.402,68


6.705,459,00

5.949,109,40


B. OBIECTIVE NOI


0,00

0,00


0,00      0.00

0,00      0,00


17.031,339.13

14.995.770,00


11.031.339,13

8.995.770,00


6.000,000,00

6.000.000,00


C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


34.888,291,75


0,00


199,363,56 16.800.000,00

0,00 0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


30,000,00

0,00


( lei, inclusiv TVA )

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext, neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Din TOTAL, desfasurat potrivit: clasificatiei bugetare

CAPITOLUL 51.02.

AUTORITATI PUBLICE (CL Bacau)

9.521.050.50

9.521.050.50

6.555.100,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.555.100.00

6.525.100.00

30.000,00

TOTAL, din care:

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

2 967.950.50

2.967.950.50

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.000,00

2.000.00

0,00

TOTAL, din care:

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extindere si modernizare sediu Primărie

2.967.950,50

2.967.950.50

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.000.00

2.000,00

0,00

str.Marasesti nr.6, din Municipiul Bacau

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6,553.100,00

6.553.100.00

6.553.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

6.553.100.00

6,523.100,00

30 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02.

SERVICIUL INFORMATIZAT A PERS.

C. ALTE CHELTUIELI CU EVIDENTA

45.500,00

45.500.00

45.500,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

45.500.00

45.500.00

0,00

INFORMATIZATA A PERSOANEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo’

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61.02.

8.499.514.00

8.499.514.00

216.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216.600,00

216.600.00

0.00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

8.382.914.00

8.382.914.DO

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.000.00

100.000.00

0.00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire clădire Politia municipala si

8.382.914.00

8.382.914.00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0J50

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000.00

0,00

locala Bacau

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

116.600.00

116.600.00

116.600.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.600.00

116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 66.02.

INVATAMANT

150.173.297.23

150.173.297.23

6.312.590.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.312.590.09

4.491.222.09

1.821.368.00

TOTAL, din care:

119.059.245,21

119.059.245,21

3.892.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.892.873,55

2.827.855,15

1.065.018,40

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

145.702.765.88

145.702.765.88

4.844.058.74

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.844.058.74

3.022.690.74

1.821.368.00

TOTAL, din care:

116.926.045,21

116.926.045,21

3.552.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.552.873,55

2.487.855,15

1.065.018,40

1

Obiectiv de investiții Grădiniță "Cartier

11,543.738,00

11.543.738.00

172.550.60

0,00

0t00

0,00

0.00

0t00

0,00

0,00

0,00

172.550.60

8.521.00

164.029.60

Nord"

8.796.832.00

8.796.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.176.613.00

9.176.613.00

107.038.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

107.038.00

14.280.00

92.758.00

6.867.695,00

6.867.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.26

11.683.361.69

11.683.361.69

163.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.000.00

163.000.00

0,00

8.283.635,22

8.283.635,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reparații capitale Grădiniță PP nr.21

200.000.00

200.000.00

72.000.00

0,00

ÎLQQ

0.00

0,00

0.OQ

0,00

0,00

010fl

72.000.00

72.000.00

0.00

188.000,00

188.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

5

Reabilitare Grădiniță PN "Spiru Haret"

100.000.00

100.000,00

71.478.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q.OQ

0.00

0,00

Q£0

71.478.00

64.100.00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.478,00

64.100,00

7.378,00

6

Reabilitare Grădiniță PP nr,27

40.000.00

40.000.00

39.650.88

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650.88

0,00

39.650,88

40.000,00

40.000,00

39.650,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650,88

0,00

39.650,88

7

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

40.000.00

40.000.00

39.665.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

39.665.82

0,00

39.665.82

40.000,00

40.000,00

39.665,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665,82

8

Reabilitare Grădiniță PP nr.16

40,000.00

40.000.00

39.732.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

PJ30

ELfiO

39.732.34

0,00

39.732.34

40.000,00

40.000,00

39.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732,34

0,00

39.732,34

9

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

40.000.00

40.000.00

33.165.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0^00

0,00

33.165.45

0,00

33.165.45

40.000,00

40.000,00

33.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.165,45

0,00

33.165,45

IO

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

40.000.00

40.000.00

39.967.53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967.53

4.100.00

35.867.53

40.000.00

40.000,00

39.967,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967,53

4.100,00

35.867,53

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 col,13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 90.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (cot.14+col.15)

din care:

de ia bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.S + coi. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabii

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col,14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27

Reabilitare Colegiui "Gheorghe

40.000,00

40.000.00

40.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.00

40.000.00

0,00

Vranceanu"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

28

Colegiul National "Vasile Aiecsandri" -

8.326.412.00

8.326.412.00

171.622.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.622,00

500.00

171.122,00

corp nou

6.218.137,00

6.218.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Reparații capitale Colegiul "H.Coanda"

400.000.00

400.000.00

108.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

108.000.00

108.000.00

0,00

388.000,00

388.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

108.000,00

0,00

10

Reparații capitale Colegiul National

660.800.00

660.800.00

624.224,01

0,00

0,00

0J30

Q.00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224.01

230.000.00

394.224.01

"Ferdinand l"

629.300,00

629.300,00

624.224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224,01

230.000,00

394.224,01

11

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200.000.00

200.000.00

38.848.47

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848.47

0,00

38.848.47

"Anghel Saligni"

200.000,00

200.000,00

38.848,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848,47

0,00

38.848,47

>2

Reparații capitale Colegiul National

290.000.00

290.000.00

205.000.00

0,00

0,00

OJ}Q

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000.00

205.000.00

0,00

"Ștefan cel Mare"

290.000,00

290.000,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

0,00

3

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

200.000.00

200.000.00

73.495.94

0,00

0,00

0,00

£L00

0.00

0.00

0,00

0.00

73.495.94

0.00

73.495.94

Comunicații "N.V.Karpen", cămin elevi.

190.000,00

190.000,00

73.495,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495,94

0,00

73.495,94

etapa II

4

Reparații capitale Liceul de Arta

150.000.00

150.000.00

42.607.89

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

42.607.89

0.00

42.607.89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.607,89

0,00

42.607,89

5

Reparații capitale Colegiul National

200.000.00

200.000.00

24.199.00

0.00

0.00

0,00

0.00

w

0,00

0,00

0,00

24.199.00

24.199.00

0,00

"Vasile Aiecsandri"

200.000,00

200.000,00

24.199.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199,00

24.199,00

0,00

5

Contorizare energie termica, Grădiniță

13.165.80

13.165.80

13.044.59

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.044.59

13.044.59

0,00

nr.29

8.872,00

8.872,00

8.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.872,00

8.872,00

0,00

7

Contorizare energie termica Grădiniță 23

21JflS.Q8

21.505.08

21.383.87

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.383.87

21.383.87

0.00

17.211,28

17.211,28

17.211,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.211,28

17.211,28

0,00

3

Contorizare energie termica Grădiniță 17

14.416.99

14.416.99

14.295.78

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

14.295.78

14.295.78

0,00

10.123,19

10.123,19

10.123,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.123,19

10.123,19

0,00

3 Contorizare energie termica Grădiniță 30

9.966.26

9.966.26

9.845.05

0,00

0.00

0,00

0,00

CLPO

0,00

0,00

0.00

9J4L05

9.845.05

0.00

6.218,98

6.218,98

6.218,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.218,98

6.218,98

0,00

) Contorizare energie termica Grădiniță 31

12.599.29

12.599.29

12.478.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.478.09

12.478.09

0,00

8.852,01

8.852,01

8.852,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.852,01

8.852,01

0,00

i Contorizare energie termica Grădiniță 27

8.599.81

8.599.81

8.478.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.478.60

8.478.60

0,00

5.207,34

5.207,34

5.207,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.207,34

5.207,34

0,00

>

Contorizare energie termica Grădiniță 28

12.492.79

12-492J9

12.371.59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.371,59

12.371.59

0,00

8.198,99

8.198,99

8.198,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,99

8.198,99

0,00

Contorizare energie termica Grădiniță 21

19.665.03

19.665.03

19.543.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

19.543,82

19.543.82

0,00

15.917.75

15.917,75

15.917,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.917,75

15.917,75

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Pian 2009 (col.5 t col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (CO1.14+CO1.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

I”         2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

51

Contorizare energie termica, Grup

23.749,49

23.749.49

23.628,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

23.628.28

23.628.28

0.00

Școlar "Mihai Eminescu“

16.082,78

16.082.78

16.082,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.082,78

16,082,78

0,00

>2

Contorizare energie termica. Liceul

10.122.09

10.122.09

10.000.88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

10.000,88

10.000.88

0,00

"George Apostu"

6.631,75

6.631,75

6.631,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.631,75

6.631,75

0,00

13

Contorizare energie termica, Liceul

25.171.04

25.171,04

25.049.83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

25.049.83

25.049.83

0,00

Sportiv

22.161,97

22.161,97

22.161,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.161,97

22.161,97

0,00

4

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

20.882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.882.00

20.882.00

0,00

"Alecu Russo"

100.570,03

100.570,03

20.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882,00

20.882,00

0,00

5

Amenajare teren de sport, Școala nr.1O

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0.00

QdăQ

0,00

o^e

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

6

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0.00

țLOO

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

"Nicolae lorga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

7

Amenajare teren de sport, Școala nr.15

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

8

Amenajare teren de sport, Școala

134.319,73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

"G.M.Cancicov"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

3

Amenajare teren de sport, Școala

134.320.00

134.320.00

134.320.00

0,00

0,00

0J0O

0,00

0J0

0,00

0,00

0JJ.O.

134.320.00

134.320.00

0,00

"Mihai Dragan”

134.320,00

134.320,00

134.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320,00

134.320,00

0,00

3

Amenajare teren de sport, Școala

134,31SLZ3

134 319.73

22 322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

"Mihail Sadoveanu"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

I Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

22.322.00

22.322.00

0,00

"Ion Creanga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

i Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

126.750.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

126.750.00

126.750.00

0.00

"Constantin Platon”

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

1 Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134.319.73

75359.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

75.359.00

75.359.00

0*00

Octavian Voi cu"

100.570,03

100.570,03

75.359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359,00

75.359,00

0,00

1 Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134-319,73

20.064.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

20.064,00

20.064.00

0,00

"Nicu Enea"

100.570,03

100.570,03

20.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064,00

20.064,00

0,00

» Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

126.750.00

0,00

0,00

0*0fi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750.00

0.00

Ion Luca"

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

i Amenajare teren de sport, Școala nr.9

115.988.36

115.988.36

20.381.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

20.381.00

20.381.00

0,00

83.111,57

83.111,57

20.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381,00

20.381,00

0,00

B. OBIECTIVE NOI

3.592.821.81

3.592.821.81

590.821.81

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

590.821.81

590.821.81

0.00

TOTAL, din care:

2.133.200,00

2.133.200,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de ta bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare ,,L.                                                                   . -           Plan 2009

totala actualizata

Total Plan 2009 (col.5 t col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont S0.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond ATM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

"Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie' -eficientizarea consumului de energie termica - Grup Școlar "Gr.Antipa", fond de mediu

219.440,00

122.690,00

219.440.00

122.690,00

14.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

14.000.00

0,00

14.000.00

0,00

0,00

0,00

0

“Programul de înlocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.400.00

3.400.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - sala sport CNI Colegiul "Ștefan cel Mare", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

"Programul de înlocuire sau completare a

548.600.00

548.600.00

35.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000.00

35,000.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "N.V.Karpen, fond de mediu

306.750,00

306.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

"Programul de inlocuire sau completare a

253.200.00

253.200.00

16.200.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

SlOQ

16.200.00

16.200.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie* -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "Ferdinand I, fond de mediu

141.580,00

141.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

"Programul de înlocuire sau completare a

84.400.00

84.400.00

5.500.00

OjO.Q

0,00

0,00

0,00

OjOO

0,00

0,00

0,00

5.500.00

5.500.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "VAIecsandri" fond de mediu

47.190,00

47.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

337.600.00

337.600.00

21.500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

21.500,00

21.500.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul Tehnic "Anghel Saligni" fond de mediu

188.700,00

188.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare    1                                                               -          Plan 2009

totala actualizata

Total Plan 2009 (col.5 + col, 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

"Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Liceul cu program sportiv, fond de mediu

135.040.00

75.510,00

135.040.00

75.510,00

8.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

8.600.00

0,00

8.600.00

0,00

0.00

0,00

I6

"Programul de înlocuire sau completare a

970.600.00

970.600.00

61.700.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.700.00

61.700.00

0,00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiu "Henri Coanda", fond de mediu

542.710,00

542.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I7

"Programul de înlocuire sau completare a

337.600.00

337.600.00

21.500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2L5QO.OO

21.500.00

0.00

sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul Tehnic "D.Mangeron", fond de mediu

188.770,00

188.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

877.709.54

877.709.54

877.709.54

0,00

0,00

QHQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877.709.54

877.709.54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 66.02. SANATATE

171.000.970.00

201.223.888.09

21.527.900.00

0,00

10.000.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

11.527.900.00

11.527.900.00

0,00

TOTAL, din care:

71.456.024,00

111.627.536,94

21.183.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.183.000,00

11.183.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.559.070.00

200.781.988.09

21.244.000.00

0,00

10.000.000.00

0,00

w

0.00

0,00

0,00

SLOQ

11.244.000.00

11.244.000.00

0.00

TOTAL, din care:

71.293.644,00

111.465.156,94

21.115.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.115.000,00

11.115.000,00

0,00

1

Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492.350.00

190.715.268.09

20.995.000.00

0,00

10.000,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

10.995.000.00

10.995.000.00

0,00

64.799.904,00

104.971.416,94

20.995.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.995.000,00

10.995.000,00

0,00

2

Modernizare Spitalul de

10.016.720.00

10.016.720.00

229.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

229.000.00

229.000.00

0.00

Pneumoftiziologie Bacau, etapa I

6.443.740,00

6.443.740,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

3

Construire beci pentru depozitare,

50.000.00

50.000.00

20.000.00

0.00

0,00

QjOQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.00

20.000.00

0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

B. OBIECTIVE NOI

253.800.00

253.800.00

95.800.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.800.00

95.800.00

0,00

TOTAL, din care:

162.380,00

162.380,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

1

Modernizare alimentare cu energie

85.000.00

85.000.00

85.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

85.000.00

85.000.00

0,00

electrica Spitalul de Pneumoftiziologie

68.000,00

68.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

Bacau

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

l~-                                                                            Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 ♦ col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext, neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col,14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2 "Programul de înlocuire sau completare a

168.800.00

168.800.00

10.800.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

10.800,00

10.800.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, fond de mediu

94.380,00

94.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

188.100.00

188.100.00

188.100.00

0,00

0,00

0.0D

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

188.100.00

188.100.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37.054.118.40

42.296.321.47

18.119.644.16

32.564.70

4.667.017.79

0,00

0,00

1.544.605.00

0,00

0-00

0.00

11.875.456.67

11.875.456.67

0,00

TOTAL, din care:

23.810.814,64

30.143.130,19

10.707.840,14

0,00

3.000.600,71

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

6.225.398,63

6.225.398,63

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

32634.083.10

37.876.286.17

13.699.608.86

0,00

4.467.654.23

0,00

■ 0,00

1.544.605.00

0,00

0,00

0,00

7.687.349.63

7.687.349.63

0.00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

10,701.890,14

0,00

3.000.600,71

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

6.219.448,63

6.219.448,63

0,00

Modernizare Bazin inot

13.369,798,22

17.894.92,9,73

27.053.52

0,00

22.053.52

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0.00

9.288.695,58

14.654.516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! Amenajare plata pietonala, Casa de

2.726.978,44

3.444.050.00

1.100.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.100.000.00

1.100.000.00

0.00

Cultura 'VAIecsandri"

1.790.474,87

2.756.970,00

990.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990.099,00

0,00

> Amenajare parc b-dul Unirii nr.3

2.042.311.52

2.042.311.52

1.904.605.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.544.605.00

0,00

0,00

0,00

360.000.00

360.000,00

0,00

1.873.732,25

1.873.732,25

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare Teatrul de vara

11.077.994.92

11.077.994.92

9.602.950.34

0,00

4.445.600.71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0.0

0,00

5.157.349.63

5.157.349.63

0,00

8.602.961,94

8.602.961,94

8.157.950,34

0,00

3.000.600,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.157.349,63

5.157.349,63

0,00

Amenajare cimitir "Sărată II"

200.000.00

200.000.00

200.000.00

0.00

0,00

0.0.0

0,00

0,00

0,00

LOfl

0,00

200.000.00

200.000,00

0,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

49.000,00

0,00

Reabilitare si modernizare "Insula de

420.000.00

420.000,00

420.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000.00

420.000.00

0,00

agrement", aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire "Centrul de agrement si

400.000.00

400.000.00

400.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

400.000,00

400.000.00

0.00

turism" la padurea Tamas, aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare piesagistica si zona de

2.397.000.00

2.397.000.00

45.000.00

0.00

QJ30

0,00

0,00

0,00

0,00

CLOO

0,00

45.000.00

45.000.00

0.00

agrement "Complex Olimpic"

2.200.000,00

2.200.000,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

0,00

B. OBIECTIVE NOI

5.950.00

5.950.00

5.950.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.950.00

5.950.00

0,00

TOTAL, din care:

5.950,00

5.950,00

5.950.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

5.950,00

0,00

Reabilitare obiective culturale - bust

5.950.00

5.950.00

5.950.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

5.950,00

5.950,00

0,00

Mîhai Eminescu si bust George Enescu

5.950,00

5.950,00

5.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.950,00

5.950,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.414.085.30

4.414.085.30

4.414.085.30

32.564.70

199.363.56

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4.182.157.04

4.182.157.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare

L •                                                                         - -           Plan 2009

totala actualizata

Total Plan 2009 (col.5 col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram ■ bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+cot.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CONSILIUL LOCAL:

160.095.207.45

160.874.273.02

48.115.056.37

0.00

15.902.433.84

0,00

0,00

0,00

1.300.000.00

0,00

2.740,00

30.909.882.53

20.025.791.53

10.884.091.00

TOTAL, din care:

143.226.957,05

144.089.872,18

44.560.802,08

0,00

15.902.433,84

0,00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

2.740,00

27.555.212,24

16.671.121,24

10.884.091,00

A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

105.591.993.87

106.371.059.44

31.476.982.37

0,00

15.902.433.84

0.00

0,00

0,00

1.100.416.00

0,00

2.740,00

14.471.392,53

9.587.301.53

4.884.091.00

TOTAL, din care

96.691.667,47

97.554.582,60

30.486.982,08

0,00

15.902.433,84

0,00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

2.740,00

13.481.392,24

8.597.301,24

4.884.091,00

Consolidare imobil, str.Marasesti 11

1.543.300.00

1.543.300.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.00

30.000.00

0,00

1.150.000,00

1.150.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

Locuințe sociale Tipografilor 12

6.165.578.43

6.944.644.00

1.100.416.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.416.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.342.789,87

6.205.705,00

1.100.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare Piața Centrala

2.459.030.00

2.459.030.00

1.145.419.49

0,00

1.892.10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.740.00

1.140.787.39

1.140.787.39

0,00

1.597.408,00

1.597.408,00

938.419,60

0,00

1.892,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.740,00

933.787,50

933.787,50

0,00

Centrul expozitional si de afaceri,

60.460.000.00

60.460.000.00

10.750.000.00

0,00

10.290.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.000.00

361.000.00

99.000.00

aplicație Phare

57.578.585,00

57.578.585,00

10.750,000,00

0,00

10.290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

361.000,00

99.000,00

LTE locuințe Narciselor 4 A

597.000.00

597.000.00

130.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000.00

130.000.00

0,00

514.220,00

514.220,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.000,00

127.000,00

0,00

Alimentare cu energie electrica, locuințe

282.000.00

282.000.00

270.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000.00

270.000.00

0.00

Narciselor 4 A

243.000,00

243.000,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.000,00

231.000,00

0,00

LTE locuințe pentru tineri, destinate

2452,589,74

2.452.589.74

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.000.00

100.000.00

0.00

închirierii, zona Bucegi III A, str.Teiuiui

1.687.523,70

1.687.523,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LTE locuințe construite prin credit

1.757.198.90

1.757.198.90

1.175.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.175.000.00

1.175.000.00

0,00

ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III

1.520.048,40

1.520.048,40

985.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

985.000,00

985.000,00

0,00

Alimentare cu energie electrica si

425.000.00

425.000.00

425.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000.00

425.000.00

0,00

iluminat public, locuințe construite prin credit ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III

170.000,00

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

Reabilitare clădire si modernizare la

62.000.00

62.000.00

62.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

62.000.00

0,00

Centrul Social, din strada Henri Coanda, nr.9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare clădire si modernizare la

23.400.00

23.400.00

23.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.400.00

23.400,00

0.00

Centrul Social, din strada Henri Coanda, nr.9, aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.62, sc.A, B,

1.415.338.40

1.415.338.40

871.085.45

0,00

151.068.26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720.017.19

402.346.30

317.670.89

C, D, strada Republicii

1.279.952,10

1.279.952,10

864.885,45

0,00

151.068,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

713.817,19

396.146,30

317.670,89

Reabilitare termica bloc nr.35, strada

1.530.242.50

1.530.242.50

980.312.47

0,00

320.512.45

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

659.800.02

303.172.84

356.627.18

Aviatorilor

1.401.344,20

1.401.344,20

974.312,17

0,00

320.512,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653.799,72

297.172,54

356.627,18

1 Reabilitare Grădiniță nr.11

35.000.00

35.000.00

34.798.41

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

34.798,41

0,00

0,00

2 Reabilitare Grădiniță nr.4

20.000.00

20.000.00

19.950.23

0,00

0,00

20.000,00

20.000.00

19.950,23

0,00

0,00

3 Reabilitare Grădiniță nr,29

40.000.00

40.000.00

39.801.57

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

39.801,57

0,00

0,00

4 Reabilitare Grădiniță nr.24

8.400,00

8.400.00

8.400.00

0,00

0,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

5 Reabilitarea Școala cls. l-VIII

212.000.00

212.000.00

80.182.36

0,00

0,00

"G.M.Cancicov", etapa ll

200.000,00

200.000,00

78.182,36

0,00

0,00

6 Reabilitare Școala cls.I-Vlll nr.15

100.000.00

100.000.00

60.000.00

0,00

0,00

92.500,00

92.500,00

60.000,00

0,00

0,00

7 Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

97.934.40

0.00

0,00

"G.Bacovia"

100.000,00

100.000,00

97.934,40

0,00

0,00

B Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100,000.00

100.000.00

68.000.00

0,00

0.D0

"Domnita Mana"

89.000,00

89.000,00

68.000,00

0,00

0,00

9 Reabilitare Școala cls.l-Vlll "C-tin Platon"

100.000.00

100.000.00

38.441.05

£LQQ

0,00

100.000,00

100.000,00

38.441,05

0,00

0,00

3 Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

45.795.99

0,00

0,00

"Alecu Russo"

100.000,00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

1 Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

42.000.00

42.000.00

42.000.00

0,00

0,00

"Mihai Dragan"

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

> Reparații capitale Grup Școlar

100.000.00

100.000.00

67.000.00

0,00

0,00

"M.Eminescu"

100.000,00

100.000,00

67.000,00

0,00

0,00

J Consolidare cantina Grup Școlar de

325.000.00

325.000.00

325.000.00

0,00

0,00

Ecologie si Protecția Mediului "GnAntipa"

325.000,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

1 Colegiul Economic "Ion Ghica",

1.967.999.00

1.967.999.00

49.578.06

0*00

0,00

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.680.335,00

49.578,06

0,00

0,00

cămin, strada Oituz

> Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578.00

48.311.578.00

206.000.00

0,00

0,00

investitionale, Colegiul Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0,00

0,00

"ion Ghica", Municipiul Bacau

i Obiectiv de investiții si dotări

48.472.471.00

48.472.471.00

330.440.00

0,00

0,00

investitionale, "Campus Nou", Municipiul

38.124.275,00

38.124.275,00

0,00

0,00

0,00

Bacau


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798.41

0,00

34.798.41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798,41

0,00

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950.23

0,00

19.950.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950,23

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801.57

0,00

39.801.57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801,57

0,00

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.00

0,00

8.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

O*QQ

0.00

0,00

0,00

80.182.36

2.000.00

78.182.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.182,36

0,00

78.182,36

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

60.000.00

60.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.934.40

50.000.00

47.934.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.934,40

50.000,00

47.934,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000.00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

QJ30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441.05

0,00

38.441.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441,05

0,00

38.441,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795.99

0,00

45.795.99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795,99

0,00

45.795,99

o*eo

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

42.000.00

42.000.00

QJQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O*QQ

67.000.00

67.000.00

LOfi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000.00

325.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0*00

0,00

0.00

49.578.06

42.500.00

7.078,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578,06

42.500,00

7.078,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.000.00

206.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.440,00

2.000.00

328.440.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


I4

Contorizare energie termica. Grădiniță

16.664,70

16.664.70

16.543.49

0,00

0,00

nr.12/PN 13

13.529,18

13.529,18

13.529,18

0,00

0,00

■5

Contorizare energie termica. Școala

5.586.26

9.586.26

9.465.05

0,00

0,00

"Ion Luca"

5.647,28

5.647,28

5.647,28

0,00

0,00

6

Contorizare energie termica, Școala

24.137.05

24.137.05

24.015,84

0.00

0,00

"George Bacovia"

18.109,88

18.109,88

18.109,88

0,00

0,00

7

Contorizare energie termica, Școala

31.390.38

31.390.38

31269,17

0,00

0.00

nr.15

27.386,15

27.386,15

27.386,15

0,00

0,00

8

Contorizare energie termica, Școala

6.924.95

6.924.95

6.803.74

0,00

0,00

"Aleea Russo"

3.915,87

3.915,87

3.915,87

0,00

0,00

9

Contorizare energie termica, Școala

20.044.53

20.044,53

19.923.33

0,00

0,00

"Spiro Haret"

16.040,31

16.040,31

16.040,31

0,00

0,00

0

Contorizare energie termica, Școala

22.103.04

22.103.04

21.981.83

0,00

0.00

nr.10

17.168,92

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

1

Contorizare energie termica, Școala

18.463.45

18.463.45

18.342.24

0.00

0,00

"Alexandru cel Bun"

14.524,47

14.524,47

14.524,47

0,00

0,00

2

Contorizare energie termica, Școala

9.143.97

9.143.97

9.022.76

0,00

0.00

"Mihai Dragan"

5.204,99

5.204,99

5.204,99

0,00

0,00

3

Contorizare energie termica. Școala

24.873.48

24.873.48

24.752.27

0,00

"Octavian Voicu”

20.934,50

20.934,50

20.934,50

0,00

0,00

l

Contorizare energie termica, Școala

12.379.02

12,379.02

12257,81

0,00

0,00

"Nicolae lorga"

7.958,78

7.958,78

7.958,78

0,00

0,00

5

Contorizare energie termica, Școala

12.032.29

12J0-32.29

11.911.08

0.00

0,00

"ion Creanga"

7.612,05

7.612,05

7.612,05

0,00

0,00

>

Contorizare energie termica, Colegiul

42.038.85

42.038.85

41.917.64

0,00

0,00

National "Gheorghe Vranceanu"

33.923,50

33.923,50

33.923,50

0,00

0,00

7

Contorizare energie termica, Colegiul

26.343.73

26.343.73

26.222.52

0,00

0,00

National "V-Alecsandri"

18.999,22

18.999,22

18.999,22

0,00

0,00

s

Contorizare energie termica, Colegiul

33.868.60

33.868.60

33.747.39

0,00

0,00

Tehnic "Anghel Saligni"

24.807,04

24.807,04

24.807,04

0,00

0,00

1

Contorizare energie termica, Colegiul

41.180.08

41.180.08

41.058.87

0,00

0,00_

"Henri Coanda"

28.276,58

28.276,58

28.276,58

0,00

0,00

1

Contorizare energie termica. Grup

46.939.75

46.939.75

46.697.33

0,00

0,00

Școlar industrial "Letea"

38.001,39

38.001,39

38.001.39

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.543.49

16.543.49

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.529,18

13.529,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

9,465.05

9.465,05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.647,28

5.647,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.015.84

24.015.84

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.109,88

18.109,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.269.17

31.269.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.386,15

27.386,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6,803.74

6.803.74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.915,87

3.915,87

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.923.33

19.923.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.040,31

16.040,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.981.83

21.981.83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

QJÎQ

ojpo

0,00

0,00

0.00

18,342.24

18.342.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.524,47

14,524,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.022.76

9.022,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.204,99

5.204,99

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

24.752.27

24 752.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.934,50

20.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.257.81

12.257.81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.958,78

7.958,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.911.08

11.911.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00