Hotărârea nr. 30/2009

 Hotărârea nr. 30 din 27.02.2009 privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.


privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Prevederile Legii nr. 92/10.04.2007 a serviciilor de transport public local;

 • -  Prevederile Legii nr. 448 /06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG. nr.268/14.03.2007;

 • -  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobată prin H.G. nr. 1149/2002,

 • -  Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • -  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1.364 din 04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge;

 • -  Ordinul comun nr. 290/17.04.2003 și nr. 609/21.04.2003 al Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora, cu modificările și completările acestuia;

 • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Mun. Bacău nr. 474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 și încheierea unor convenții cu S.C. Transport Public S.A și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în acest sens, precum și aprobarea listelor nominale pe luna ianuarie 2009 a beneficiarilor de abonamente cu reducere 50% pentru transport urban.

 • -  Referatul nr. 3889 din 16.02.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

AI AI I-A-4 £y./ în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(2) lit.a si alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.  (1) Se aprobă listele nominale pe luna martie 2009 pentru unele categorii de persoane

defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

(2) Listele nominale cuprind un număr de 670 beneficiari, după cum urmează:

 • a) 348 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau

masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 37,5 lei ;

 • b) 322 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de

50% în sumă de 37,5 lei;

conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă în luna martie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău. în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

Art. 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

(2)-- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

Art, 4. (i) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

(2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentifîcare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

Art 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

PF        QEȘEDINTĂ

SCăru CRISTIAN X' Z -  ''A, A /*' _CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVID1U POPOVICI fNR. lv30i v.x-

DINAIA//-A-4 Ex.l