Hotărârea nr. 298/2009

 Hotărârea nr. 298 din 20.08.2009 – privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanţarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 – „Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Bacău şi zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.35928/2006.

privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - „Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr. 35928/2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „b” și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • •  Prevederile art. 4 din HGR nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 1 alin. (5) din Anexa I la HGR 9/2007 - Normă și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale;

 • • Prevederile Memorandumului de Finanțare aprobat de Comisia Europeană și Guvernul României privind măsură ISPA R02004/16/P/PE/007;

 • •  Prevederile art. 2 din HCL Bacău nr. 157/2006, privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Managementul Integrat al Deșeurilor în Municipiul Bacău și în localitățile limitrofe municipiului”;

 • •  Prevederile art. 1 și art. 2 din HCL Bacău nr. 158/2006, privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a contractării împrumutului pentru co-fmantarea obiectivului de investiții „Managementul Integrat al Deșeurilor în Municipiul Bacău și în localitățile limitrofe municipiului”;

 • •  Referatul nr. 8949 din 19.08.2009, întocmit de către Directorul Economic, privind inițierea unui Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind suportarea din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe asigurate prin Creditul BERD nr. 35928/2006, până la o recuperare ulterioară a acestor sume de la Bugetul de stat;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în temeiul art. 36 (2), lit. „b”, alineatul (4) lit „d” și art. 45 (1) lit. „d”, din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE:

 • •     ART. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) aferentă sumelor pentru cofinanțarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 - Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele limitrofe asigurate prin Creditul BERD nr. 35928/2006, până la o recuperare ulterioară a acestor sume de la bugetul de stat.

 • •    ART. 2 - O copie a prezentei Hotărâri va fi transmisă Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform HGR nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru completarea documentației Cererii de autorizare privind contractarea unui împrumut intem/extem de către Consiliul Local al Municipiului Bacău în perioada 2009-2012, în valoare de maximum 15 mii. EUR pentru cofinanțarea (cheltuielilor eligibile și neeligibile) proiectelor cu asistență de la Uniunea Europeană și realizarea investițiilor publice de interes local, așa cum a fost aprobat prin HCL Bacău nr. 101/15.04.2009. ’


  CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRETARUL MUNICIPIULUFilACĂU

  NICOLAE-OVIDIU POTOVICI


Nr. 2.56

Din 20.08.2009

O.P., B.I., R.T./Ex.l/Ds. I-A-4