Hotărârea nr. 296/2009

 Hotărârea nr. 296 din 20.08.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soţul acesteia Maftei Mihai.

privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Ci cili a cu domiciliul în

Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soțul acesteia Maftei Mihai

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

  • - Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115 / 2006;

  • - Prevederile art. 57 dm Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Cererea formulată de Maftei Cicilia și ancheta socială, înregistrate sub nr. 17806 din 07.08.2009 și nr. 17806 din 13.08.2009;

  • - Referatul nr.l 8188/13.08.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Mun. Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 întrucât soțul acesteia, Maftei Mihai se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VID “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art. 1, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată la Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și la persoana prevăzută la art. 1 fttphptărârc/x


/ o

PREȘ

ROXĂ
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE- DIU POPOV

Nr. 296

Din 20.08.2009

O.P.,A.I./, R.T./Ex.l/Ds. I-A-4