Hotărârea nr. 291/2009

 Hotărârea nr. 291 din 20.08.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

HOTĂRÂRE

prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

- Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

 • 1.1. - STR. NORDULUI, S 38, P 1433/28 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI - beneficiari PODOLEANU VASILE SI MARIA, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. BUCEG1, NR. 89 - CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA P + M SI GARAJ - beneficiar PETROIU AURICA, din Bacau, condiționat de respectarea POT si CUT ai zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.3. - STR. BRÂNDUȘEI, NR 50 - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE DE SERVICIU- beneficiar S.C. AGRICONSTRUCT S R L , din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • 1.4. - STR. CALEA ROMANULUI, NR. 111 - CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE, SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari UNGUREANU IULIAN-MIHAI SI ZAHARIA CONSTANTIN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.5. - SOLA 57, PARCELA 1647/8/6 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar TURCANU SILVIU-PETRU, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • - drumul de acces sa aiba o lățime de min. 6 ml;

 • 1.6. - STR. CHIMIEI, S 69, P 117, 118, 119 - CONSTRUIRE-EXTINDERE HALA REPARAȚII, REVIZII TEHNICE SI BIROURI - beneficiar S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluției pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.7. - STR. VERONICA MICLE, S 62, P 1800/7/2, 1800/9 - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE IGIENICO-COSMET1CE SI BIROURI - beneficiar S.C. S-LOGISTIC S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluției pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

ART, 2 — Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizării in Construcții.



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLA IDIU POPOYICl


Nr. 291

Din 20.08.2009

O.P., I.GH., I.M. /, R.T./Ex.l/Ds. I-A-4


AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE in vederea emiteri certificatului de urbanism


Următoarele sol ici tatarii sunt avizate favorabil pentru emiterea certificatului de urbanism cu posibilitatea intocmirii planului urbanistic zonal aferent:


 • 1.1. - STR. NORDULUI, S 38, P 1433/28 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI - beneficiari PODOLEANU VASILE SI MARIA, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. BUCEG1, NR. 89 - CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA P + M SI GARAJ -beneficiar PETROIU AURICA, din Bacau, condiționat de respectarea POT si CUT ai zonei ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.3. - STR. BRÂNDUȘEI, NR. 50 - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE DE SERVICIU- beneficiar S.C. AGRICONSTRUCT S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • 1.4. - STR. CALEA ROMANULUI, NR 111 - CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE, SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari UNGUREANU 1ULIAN-MIHAI SI ZAHARIA CONSTANTIN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.5. - SOLA 57, PARCELA 1647/8/6 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar TURCANU SILVIU-PETRU, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • - drumul de acces sa aiba o lățime de min. 6 ml;

 • 1.6. - STR. CHIMIEI, S 69, P 117, 118, 119 - CONSTRUIRE-EXTINDERE HALA REPARAȚII, REVIZII TEHNICE SI BIROURI - beneficiar S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins ;

 • - soluției pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.7. - STR. VERONICA MICLE, S 62, P 1800/7/2, 1800/9 - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE IGIENICO-COSMETICE SI BIROURI - beneficiar S C. S-LOGISTIC


S.R.L., din Bacau, cu prezentarea: pHiii .Studiirextins;

\ asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;


/^bțptî

' Arijutiijbr dV^a^prdare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);




CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU x NICOLAE VIDIU POPOVICI