Hotărârea nr. 290/2009

 Hotărârea nr. 290 din 20.08.2009 – privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.25238 din 16.08.1999,încheiat între Municipiul Bacău şi CENTRUL SANITAR ,,CARITAS” IASI-FILIALA BACAU, beneficiarul construcţiei-extindere farmacie-realizată pe terenul concesionat în Municipiul Bacău, str.Florilor, nr.1.

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr.

25238 din 16.08.1999, încheiat intre Municipiul Bacau si CENTRUL SANITAR “CARITAS” IAȘI - FILIALA BACAU, beneficiarul construcției - extindere farmacie - realizata pe terenul concesionat in Municipiul Bacau, str. Florilor, nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Legea nr. 50/1991, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

  • - Referatul nr. 8667/12.08.2009;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 25238 din 16.08.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si CENTRUL SANITAR “CARITAS” IAȘI - FILIALA BACAU, beneficiarul construcției - extindere farmacie - titular al contractului de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

ART, 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire^ sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare pr^52â8s3in^l6.08.1999, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si CE^&Î^SAWAR “CARITAS” IAȘI - FILIALA BACAU - beneficiarul construcției A-Ti              oțului de concesionare.

d     $

P I>W^i)bEȘEDINȚĂ

ONESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-(6^ipiU POPOVJCT


Nr. 290           /    <

Din 20.08.2009

O.P., I.GH., I.M. /, R.T./Ex.l/Ds. I-A-4