Hotărârea nr. 29/2009

 Hotărârea nr. 29 din 27.02.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău.

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art. 23 (2) lit. „b”, alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare;

  • -  Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

  • -  Referatul nr. 1565/11.02.2009, al Serviciului Managementul Resurselor Umane;

  • -  Adresa nr. 12876/2008 prin care au fost transmise Agenției Naționale a funcționarilor Publici propunerile privind Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2009 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate , raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Direcției Economice;

  • -  în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”a”, alin. (3) lit.”b” și ale art. 45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l» Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2009 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau, potrivit anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2009 pentru Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor, a municipiului Bacău, potrivit anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Serviciul Managementul Resurselor Umane, Direcția Economică și Serviciului Public de Evidența Persoanelor a Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PO


PLANUL DE OCUPARE

a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau

Nr. crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1.

Secretar al județului

-

-

-

-

-

*

-

2.

Secretar al consiliului local

1

1

-

3.

Director general

-

-

-

4.

Director general adjunct

-

-

-

5.

Director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

7

6

1

1

1

6.

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

7.

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

2

2

8.

Director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

9.

Sef serviciu

21

14

7

2

1

7

10.

Sef birou

8

6

2

-

1

2

2

11.

Funcții publice de conducere specifice

1

1

-

-

-

î

-

-

12.

Total categoria funcționari publici de conducere

38

28

10

2

2

5

1

12

13.

Auditor clasa I grad profesional asistent

1

-

1

1

-

1

14.

Auditor clasa I grad profesional principal

2

2

-

-

1

15.

Auditor clasa I grad profesional superior

1

1

-

-

-

-

-

16.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

-

1

-

1

-

17.

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

8

5

3

1

-

2

1

3

18.

Consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

-

*

1

19.

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

-

-

-

-

-

20.

Consilier clasa I grad profesional debutant

6

4

2

2

-

2

4

Nr.

crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

infiintate

21

Consilier clasa I grad profesional asistent

53

31

22

10

-

14

5

32

22

Consilier clasa I grad profesional principal

65

40

25

2

2

17

8

27

23

Consilier clasa I grad profesional superior

55

35

20

4

2

-

24

24

Expert clasa I grad profesional debutant

-

-

-

-

25

Expert clasa I grad profesional asistent

-

-

-

26

Expert clasa I grad profesional principal

-

-

*

27

Expert clasa I grad profesional superior

-

-

-

*

28

Inspector clasa I grad profesional debutant

-

-

-

-

-

29

Inspector clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

30

Inspector clasa I grad profesional principal

-

-

-

*

*

31

Inspector clasa I grad profesional superior

-

-

-

-

-

32

Funcții publice specifice clasa I

-

-

-

-

-

33

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

-

-

-

-

34

Total funcții publice clasa I

193

120

73

19

6

31

15

92

35

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

-

-

-

-

36

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

*

*•

*

37

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

38

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

8

7

1

-

-

1

39

Funcții publice specifice clasa II

-

-

-

-

-

-

40

Total funcții publice clasa II

8

7

1

-

-

1

41

Referent clasa III grad profesional debutant

-

-

-

-

-

42

Referent clasa III grad profesional asistent

7

6

1

3

2

-

4

43

Referent clasa III grad profesional principal

26

23

3

3

15

15

6

44

Referent clasa III grad profesional superior

39

32

7

4

-

-

7

45

Funcții publice specifice clasa III

-

-

-

-

-

-

46

Total funcții publice clasa III

72

61

11

6

17

15

17

47

Total funcții publice execuție

273

187

86

25

10

44

30

111

48

Total funcții publice

311

215

96

27

11

80

31

123

Red. R.E./R.E.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


< /l (i)MtHf(t

-âff

(. //          3

Tîo jtjf/tf//-T^a//»/ r /Zv<rz<vz//


PLANUL DE OCUPARE

a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacău

Nr.

crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1.

Secretar al județului

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Secretar al consiliului local

-

-

-

-

-

*

3.

Director general

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Director general adjunct

-

-

*

-

-

-

-

5.

Director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

6.

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

7.

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu

-

-

-

-

-

-

-

al autoritatilor administrației publice locale

8.

Director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

9.

Sef serviciu

2

1

1

-

-

1

1

10.

Sef birou

2

-

2

-

-

-

2

11.

Funcții publice de conducere specifice

-

-

-

-

-

-

-

12.

Total categoria funcționari publici de conducere

6

3

3

-

-

1

-

3

13.

Auditor clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

-

14.

Auditor clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

15.

Auditor clasa I grad profesional superior

-

-

-

-

-

-

16.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

17.

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

*

18.

Consilier juridic clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

19.

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

-

-

-

20.

Consilier clasa I grad profesional debutant

Nr.

crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

21

Consilier clasa I grad profesional asistent

1

1

-

-

-

-

1

22

Consilier clasa I grad profesional principal

7

5

2

-

2

1

2

2

23

Consilier clasa I grad profesional superior

2

2

-

-

-

24

Expert clasa I grad profesional debutant

2

-

2

-

-

-

2

25

Expert clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

26

Expert clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

*

27

Expert clasa I grad profesional superior

-

-

-

-

-

-

-

28

Inspector clasa I grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

*

29

Inspector clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

-

30

Inspector clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

31

Inspector clasa I grad profesional superior

-

-

-

-

-

-

-

32

Funcții publice specifice clasa I

-

-

-

-

-

*

-

33

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

-

*

-

-

-

*

-

34

Total funcții publice clasa I

13

9

4

-

2

1

3

4

35

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

-

-

-

-

*

36

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

-

-

-

*

37

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

-

*

-

-

38

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

-

1

-

1

39

Funcții publice specifice clasa II

40

Total funcții publice clasa II

1

-

1

-

-

-

-

1

41

Referent clasa III grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Referent clasa III grad profesional asistent

9

6

3

-

-

1

1

r       3

43

Referent clasa III grad profesional principal

6

5

1

-

-

1

2

1

44

Referent clasa III grad profesional superior

14

14

-

-

-

*

-

-

45

Funcții publice specifice clasa III

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Total funcții publice clasa III

29

25

4

-

-

2

3

4

47

Total funcții publice execuție

43

34

9

-

2

3

6

9

48

Total funcții publice

49

37

12

-

2

4

6

12


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Red. R.E./R.E.