Hotărârea nr. 289/2009

 Hotărârea nr. 289 din 20.08.2009 – privind completarea Hotărârii nr.192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire ,,Zona Rezidenţială şi Comercială” în str.Pictor Th. Aman din Municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Zona Rezidențiala si Comerciala » in str. Pictor Th. Aman din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Cererea nr. 27/10.08.2009 a S.C. ASERO S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41563/11.08.2009 ;

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000 ;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 192/2007, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Zona Rezidențiala si Comerciala », str. Pictor Th. Aman, din Municipiul Bacau, ce se va realiza pe teren proprietate particulara, cu o noua funcțiune si anume : - Centru de afaceri.

BENEFI ART.


Ă'Ș^ASERO S.R.L.

rrcz<mta\hotararc va fi comunicata beneficiarului si Biroului ti cadrul Direcției Urbanism.NȚĂ îfcSCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAEOVIDIOPOPOVICI


Nr. 289

Din 20.08.2009

O.P., I.GH., I.M. /, R.T./Ex.l/Ds. I-A-4