Hotărârea nr. 288/2009

 Hotărârea nr. 288 din 20.08.2009 – privind completarea Hotărârii nr.425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire ,,Spaţiu Comercial şi Birouri P+3-4 în strada Mioriţei, nr.7 C din Municipiul Bacău.

privind completarea Hotărârii nr. 425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire « Spațiu Comercial

si Birouri P + 3-4» in str. Mioriței, nr. 7 C din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Cererea S.C. MEDICLINIC S.R.L., înregistrata laPnmaria Municipiului Bacau sub nr. 41423/10.08.2009 ;

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000 ;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 425/2008, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire « Spațiu Comercial si Birouri P + 3-4 », str. Mioriței, nr. 7 C, din Municipiul Bacau, ce se va realiza pe teren proprietate particulara, cu o noua funcțiune si anume : - Servicii medicale.