Hotărârea nr. 286/2009

 Hotărârea nr. 286 din 20.08.2009 – privind atribuirea la cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr.341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie1989.


privind atribuirea Ia cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr. 341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 5(1) lit ”h” din Legea nr. 341/12.07.2004, a recunoștinței față de eroii martiri și luptători care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, actualizată;

  • - Sentința Civilă nr. 38/2006, pronunțată de Tribunalul Bacău, Județul Bacău, în dosarul nr. 7391/2005;

  • - Referatul nr. 153126/10.08.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • - Cererea înregistrată la nr. 39419/14.07.2009, a domnului Hăisan Constantin din Bacău;

  • - Brevetul de conferire prin Decretul nr. 37/2000, domnului Hăisan Constantin titlul de „Luptător pentru Victoria revoluției române din decembrie 1989”;

  • - Avizul de Cesionare nr. 144/30.09.2003, eliberat de SC „Luvis” SRL- Administrația Cimitirelor- Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și art.l 17 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „c”, și ale art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă la cerere , domnului Hăisan Constantin cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 15, bloc 15, sc.A, apt. 16, posesor al B.I. seria DH nr. 190050, CNP 1430320040021, atribuirea în proprietate fără plată a unui loc de veci în Cimitirul Central Bacău, pe care îl are cesionat cu Avizul nr. 144/30.09.2003, eliberat de SC „Luvis”SRL Bacău- Administrația Cimitirelor.

  • (2) Domnul Hăisan Constantin este beneficiar al locului de veci, conform Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii martiri și luptători care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, în acest mod punându-se în executare și Sentința Civilă nr. 38/2006, a Tribunalului Bacău, Județul Bacău, pronunțată în dosarul nr. 7391/2005.

  • (3) Locul de veci atribuit fără plată se identifică în Cimitirul Central Bacău conform Avizului de Cesionare nr. 144/2003 ,zona C, rândul 18, poziția 2, clasa I, cu suprafață de 3mp;

Art.2. Societatea Comercială „Luvis”SRL Bacău, în calitate de concesionar al Cimitirului, va opera în evidențele sale dreptul de proprietate cuvenit beneficiarului din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea va fi ^GOihânJiață la Direcția Patrimoniu, SC „Luvis”SRL Bacău-Administrația Cimitirelor și domnului1 Hăisan .Constantin.

T           ț ■                .--a    \^£.   \


CONTRASEMNEAZĂ,     /

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC ĂU NICOLAENr. 286

Din 20.08.2009

O.P., I.GH. /, R.T./Ex.l/Ds. I-A-4