Hotărârea nr. 285/2009

 Hotărârea nr. 285 din 20.08.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare ,,Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi renunţarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău.

privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe ții Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și renunțarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I, Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •   Prevederile art. 17 (3) din Legea nr. 44/01.07.1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată;

  • •   Referatul nr. 152958/11.06.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •   Cererea d-lui Niculescu Aurel, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Cornișa Bistriței Bl. 23, Se. A, Ap. 2, înregistrată sub nr. 34804/25.05.2009;

  • •  Actul de Concesiune nr. 240/31.10.2002, emis de S.C. Luvis SRL Bacău - Administrația Cimitirelor - pe numele d-lui Niculescu Aurel;

  • •   Prevederile art. 14 lit. „b” din Regulamentul de organizare, administrare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 140/2002;

  • •  Legitimația de veteran de război a d-lui Niculescu Aurel, seria BC nr. 836726/D;

  • •  Declarația Notarială data de dl. Niculescu Aurel, autentificată sub nr. 793/2009;

  • •   Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă la cerere acordarea cu titlu gratuit, domnului Niculescu Aurel, cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței Bl. 23, Sc. A, Ap. 2, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, teren care face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

Art. 2. Se ia act de Declarația Notarială autentificată sub nr. 793/28.07.2009, prin care dl. Niculescu Aurel, renunță la dreptul de folosință, asupra terenului de veci concesionat de acesta prin Actul de concesiune nr. 240/31.10.2002, în Cimitirul Sărata 1, zona (parcela) 3B, rândul 8, poziția 8B, cls. II, în suprafață de 3 mp, în favoarea Administrației Cimitirelor.

Art. 3. S.C. Luvis S.R.L. Bacău. -. Administrația Cimitirelor - va opera în evidențele sale renunțarea la dreptul de folosință a titularului concesiunii și ya prelua terenul pentru a fi acordat unui alt beneficiar.

Art. 4. Prezenta hotărâi^^ja fij.cqînpnicătă la Direcția Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - , domnuluf<biietfI^c^^uî;e[>și'Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” din Bacău str. Constanței nr. 7A. I ■* I                « •


Nr. 285

Din 20.08.2009

O.P., I.GH. /, R.T./Ex.l/Ds. I-A-4


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-O

/U POPOVICI^X*